archive-ee.com » EE » V » VORU.EE

Total: 472

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Võru
  Kuidas töötleme Teie isikuandmeid ja eraelulist teavet Võru Linnavalitsus kui ametiasutus täidab avaliku võimu ülesandeid mistõttu ametiasutuse tegevus on avalik Lähtuvalt seadustest on ametiasutusel kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb ametiasutus ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet Juba iga kirjaliku pöördumisega ametiasutusse satub meie valdusse teave mis võib riivata Teie eraelu näiteks loetakse selliseks teabeks e posti aadressi andmeid elukoha kohta telefoninumbrit jm Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused Ametiasutuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse Sellelt leheküljelt leiate millisel eesmärgil ametiasutus isikuandmeid ja eraelu puudutavat teavet töötleb ning kuidas vastavaid andmeid kaitstakse või avalikkusele kättesaadavaks tehakse Kui ametiasutus on Teie hinnangul kogunud ja kasutanud Teie andmeid ebaseaduslikult või ei väljasta isikule tema kohta käivaid andmeid siis on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole Isikuandmete töötlemise eesmärk Isikuandmete edastamine Isikuandmete kättesaadavaks tegemine Õigus tutvuda enda andmetega Võru Linna Leht juuni 2015 Arhiiv Ilm võrus Seisuga 19 06 11 05 Temperatuur 15 5 C Õhurõhk 756 mmHG Kasulikke linke Riigiportaal eesti

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=436&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive


 • Võru
  anda vastavalt oma pädevusele välja üldaktidena määrusi linnavolikogul on õigus üksikaktidena vastu võtta otsuseid linnavalitsusel anda aga korraldusi Linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktid kehtivad Võru linna haldusterritooriumil seadusega ja Võru linna õigusaktidega sätestatud korras samuti Võru linnale kuuluva vara osas mis asub väljapool Võru linna haldusterritooriumi Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse jõustunud määrused on avaldatud Riigi Teatajas Võru Linna Leht juuni 2015 Arhiiv Ilm võrus Seisuga 19 06 11 05 Temperatuur

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=167&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  Infosüsteemi varundamise kord Võru Linnavalitsuse ametnike ja töötajate koolituse kord Teenistujate värbamise ja valiku kord Võru Kesklinna Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord Valimisjaoskondade moodustamine Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalemiseks ametnikele volituste andmine Arengukava koostamise ja menetlemise kord Võru Kesklinna Kooli põhimäärus Võru Kunstikooli põhimäärus Sõidusoodustuse taotlemise kord Liikuspiirangu alade kehtestamine Võru linna logo ja tunnuslause kasutamise kord Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded Taksoteenuse korraldamise kord Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise sealt lahkumise ja väljaarvamise kord Võru Linnavalitsuse tänukirja Võru linnapea vapimärgi tunnustuskirja ja kiituskirja statuut Võru Järve Kooli arengukava aastani 2021 Võru I Põhikooli arengukava aastani 2021 Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi arengukava aastani 2021 Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord Infosüsteemi kasutajaõiguste reguleerimise kord Infosüsteemi kasutamise kord Hooajalise müügi korraldamine Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise kord Võru I Põhikooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord Võru Järve Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumisse õpilase vastuvõtu tingimused ja kord Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastani 2020 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Võru Järve Kooli põhimäärus Võru I Põhikooli põhimäärus Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi põhimäärus Nöörimaa Tugikodu põhimäärus Hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmise kord Veeverustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind Võru Linnavalitsuse infoturbepoliitika Võru Linnavalitsuse istungite reglement Võru linna kriisikomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine Võru Lasteaed Okasroosike arengukava aastani 2020 kinnitamine Võru Lasteaed Punamütsike arengukava aastani 2020 kinnitamine Võru Lasteaed Sõleke arengukava aastani 2020 kinnitamine Võru Lasteaed Päkapikk arengukava aastani 2020 kinnitamine Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjajamiskord Võru Lasteaed Okasroosike põhimäärus Võru Lasteaed Sõleke põhimäärus Võru Lasteaed Punamütsike põhimäärus Võru Lasteaed Päkapikk põhimäärus Reklaamiseaduse nõuete täitmise üle järelevalve korraldamine Võru Muusikakooli arengukava aastateks 2009 2011 kinnitamine Huvikooli vastuvõtmise huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja kord Sõidusoodustuse õigust tõendavate dokumentide määratlemise ja väljaandmise kord Võru

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=168&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  eeskiri Võrul linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri Võru linna ehitusmäärus Heakorra eeskirja ja koormiste kehtestamine Koerte ja kasside pidamise eeskiri Võru linna jäätmehoolduseeskiri Kaevetööde eeskiri Võru linnakalmistu kasutamise eeskiri Linnavara eeskiri Välireklaami paigaldamise eeskiri Reklaamimaksu kehtestamine Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Detailpaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded Võru linna tervisprofiil Võru Linna Leht juuni 2015 Arhiiv Ilm võrus Seisuga 19 06 11 05 Temperatuur 15 5 C Õhurõhk

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=81&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  suunamise kord Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Imiku hoolduspakkide andmine Puudega isiku hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord Hooldajatoetuse määrad 2015 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise sealt lahkumise ja väljaarvamise kord Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Huvikooli vastuvõtmise huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja kord Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord Võru linna eelarvest kultuuri spordi ja noorsootööalaste ürituste toetuste andmise kord Võru linna eelarvest kultuuri spordi noorsootöö haridus ja sotsiaaltööalse tegevustoetuse andmise kord Noorte projektlaagri pidamise kord Finantsjuhtimise kord Maamaksust vabastamise kord Teede ja tänavate sulgemise kord Teede ja tänavate sulgemise maks Puude raieloa andmise kord Võru linna logo ja tunnuslause kasutamise kord Taksoteenuse korraldamise kord vt lisa Hooajalise müügi korraldamine Koduteenuste osutamise kord Sõidusoodustuse taotlemise kord Sõidusoodustused Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel Õpilastele sõidusoodustuse määramise kord Õpilasele välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Eluruumide üürile andmise kord Võru linna stipendiumi statuut Võru Linnavalitsuse istungite reglemendi kinnitamine Võru Linnavalitsuse tänukirja ning Võru linnapea vapimärgi tunnustuskirja ja kiituskirja statuut Arengukava koostamise ja menetlemise kord Liikluspiirangu alade kehtestamine Koolilõuna toetuse kasutamise kord Võru linna aasta õpetaja statuut

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=82&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  Aim tel 785 0926 Taotluse blankett Teede ja tänavate sulgemisload info linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim tel 785 0926 Taotluse blankett Ehitus ja kasutusload info ehitusjärelevalve spetsialist Rain Raitar tel 785 0934 Taotluse blankett Ilutulestiku korraldamise load info arendusspetsialist Kaire Kalk tel 785 0918 Ilutulestiku korraldamise loa taotluses vabas vormis peavad sisalduma järgmised andmed 1 taotleja nimi ja kontaktandmed ning kui ilutulestikku ei korralda vahetult taotleja siis andmed ka ilutulestiku korraldaja kohta 2 ilutulestiku korraldamise koht päev ja kellaaeg 3 ilutulestiku projekt milles muu hulgas on kindlaks määratud ka ohuala ning õnnetuste vältimiseks rakendatavad abinõud Ilutulestiku projekti juurde tuleb lisada ilutulestiku maakoha plaan millel on märgitud 1 ohuala 2 valvurite paigutus 3 pääste ja evakuatsiooniteed 4 kinnitus Päästeametile ja ilutulestiku toimumiskohajärgsele politseiasutusele edastatud teate kohta ja kui see on asjakohane siis ka Lennuametile edastatud teate kohta või Lennuameti kooskõlastus Taksoveoload info arendusspetsialist Kaire kalk tel 785 0918 Taksoveoloa avaldus Sõidukikaardi avaldus Abimaterjal taksoveoteenuse osutamise loa taotlejale Hooajalise müügi korraldamise load info arendusspetsialist Kaire Kalk tel 785 0918 Taotluse blanket Puude raieload info haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla tel 785 0929 Taotluse blankett Reklaami paigaldusload info haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla tel 785 0929 Taotluse blankett Võru Linna

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=56&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  Kaubandus ja teenused Avaleht Kohalik võim Palgaandmed Palgaandmed Palgajuhend Palgaandmed Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015 aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel Linnavalitsuse ametnike palgaandmed 2013 aasta kohta Linnavalitsuse ametnike palgaandmed 2012 aasta kohta Võru Linna Leht juuni 2015 Arhiiv Ilm võrus Seisuga 19 06 11 05 Temperatuur 15 5 C Õhurõhk 756 mmHG Kasulikke linke Riigiportaal eesti ee Ametlikud Teadaanded Elektrooniline Riigi Teataja Osalusveeb Võru

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=51&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive

 • Võru
  Valimised Haridus kultuur ja sport Sotsiaaltöö Tervishoid Keskkond Ettevõtlus Ehitus ja planeerimine Kaubandus ja teenused Avaleht Kohalik võim Palgaandmed Palgajuhend Palgaandmed Palgajuhend Võru Linnavalitsuse palgajuhend Võru Linna Leht juuni 2015 Arhiiv Ilm võrus Seisuga 19 06 11 05 Temperatuur 15 5 C Õhurõhk 756 mmHG Kasulikke linke Riigiportaal eesti ee Ametlikud Teadaanded Elektrooniline Riigi Teataja Osalusveeb Võru Maavalitsus Lõuna Eesti Haigla AS Võru Kultuurimaja Kannel Võrumaa Keskraamatukogu SA Võru Spordikeskus

  Original URL path: http://www.voru.ee/index.php?Menu=343&Lang=est (2015-06-19)
  Open archived version from archive