archive-ee.com » EE » V » VKHK.EE

Total: 220

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mehhatroonik4_14
  100 Actual Size Fit Width Fit Height Fit Page Automatic

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/oppekavad/Mehhatroonik4_14/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • Met5_tehnik14
  ja tehnoloogiaid korraldab enda ja teiste tööd juhendab kaastöötajaid tulemuslikult ja ressursisäästlikult analüüsib hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd organisatsioonis väärtustab enda kutsealast arengut ja edasist õpitööd lähtuvalt metallitöövaldkonna arengust nas töötamise põhimõtted Õppekava rakendamine Õppekava sihtrühmaks on keskharidust omavad inimesed Õpe toimub statsionaarses või mittestatsionaarses koolipõhises või töökahapõhises õppe vormis Nõuded õpingute alustamiseks Õppima võib asuda keskharidusega isik kellel on 4 tasemele vastavad kutseoskused töökogemus metallitöö valdkonnas vähemalt kaks aastat Nõuded õpingute lõpetamiseks Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist Õpiväljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga Õpingute läbimisel omandatav ad kvalifikatsioon id kutsestandardiga määratlemata osakutse d puudub Õppekava struktuur Põhiõpingute moodulid nimetus maht ja õpiväljundid 1 Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4 5 EKAP Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 2 Tehnoloogiaalaste probleemide lahendamine 9 EKAP Rakendab jooniste valmistamisel Solid Works või AUTO CAD graafikaprogramme Valib ja kasutab sobilikku mõõtetehnikat ning rakendab neid kvaliteedikontrollisüsteemis Saab aru tootmisprotsessi struktuurist ja põhimõistetest Mõistab masina ja metallitööstuses kasutatavaid tehnoloogilisi protsesse ja tehnilisi vahendeid hindab erinevaid tehnoloogilisi lahendusi Analüüsib tööpinkide otstarvet tunneb tehnoloogiliste abivahendite tööriistad rakised projekteerimis ja valmistamisvõimalusi kavandab tehnoloogilisi protsesse Mõistab lehtmaterjalide survetöötlemise protsesse ja stantside konstruktsioone hindab detailide valmistamise tehnoloogilisust ja teostab vajaminevaid tehnoloogilisi arvutusi 3 Metalltoodete valmistamine 15 EKAP Käsitleb APJ metallilõikepinke erinevatel režiimidel järgides ohutu töö võtteid Paigaldab ja seadistab erinevaid lõikeinstrumente ja rakiseid Valmistab detaile vastavalt tööjoonisele ja hooldab nõuetekohaselt tööpinki Käsitleb valmistab ette töökoha ning seadistab APJ laserlõikepingi painutuspingi ja giljotiini detailide valmistamiseks Valmistab lehtmetallist detaile laserlõikepingil painutuspingil ja giljotiinil Organiseerib keevitustöökoha järgides ohutustehnika reegleid Keevitab detaile meetoditel MMA MIG MAG ja TIG teostab järeltöötlemist ning korrastab töökoha Töötab ohutult pulbervärvimisseadmetega ja viimistleb kvaliteetselt tooteid 4 Töökorraldus 6 EKAP Mõistab valdkonnaga seotud

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/oppekavad/Met5_tehnik14/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Met5_APJ_treipink14
  APJ treipinkidel kasutades vastavaid töötlemistehnoloogiaid töövahendeid ja töövõtteid järgides tööohutuse nõudeid ning ergonoomikat korraldab ja planeerib tootmisprotsessi ja juhendatavate tööd vastavalt struktuuriüksuse töökorraldusele omandab meeskonnas töötamise põhimõtted Õppekava rakendamine Statsionaarne või mittestatsionaarne koolipõhine või töökohapõhine õpe Nõuded õpingute alustamiseks vähemalt 4 või 5 kvalifikatsioonitaseme erialale vastav kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu Nõuded õpingute lõpetamiseks Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist lävendi tasemel Õpingute läbimisel omandatav ad kvalifikatsioon id APJ treipinkidel töötaja tase 5 vastavad kompetentsid osakutse d puudub Õppekava struktuur Põhiõpingute moodulid nimetus maht ja õpiväljundid Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4 5 EKAP Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil Detailide töötlemine APJ treipingil 11 EKAP valmistab ette töökoha materjali tooriku seadistab APJ treipingi detailide valmistamiseks ja täidab tööprotsessiks vajalikud dokumendid valmistab treipingil detaile vastavalt IT 7 ISO standardile ja kontrollib nende vastavust töökäsule tööjoonisele lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile mõistab ning rakendab töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamise vajalikkust tööprotsessis Töö korraldamine ja töötajate juhendamine 2 EKAP Korraldab tootmisprotsessi APJ tööpinkide jaoskonnas Korraldab juhendatavate tööd

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/oppekavad/Met5_APJ_treipink14/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • IT_syst_noorem_spets14
  Õppekava rakendamine Mittestatsionaarne õpe Nõuded õpingute alustamiseks Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu Nõuded õpingute lõpetamiseks Õpingud loetakse lõpetatuks kui õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel Õpiväljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga Õpingute läbimisel omandatav ad kvalifikatsioon id ECDL sertifikaadi European Computer Driving Licence võimalus osakutse d puuduvad Õppekava struktuur Põhiõpingute moodulid 1 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 3 EKAP Õpiväljundid mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis selgitab enda ja ettevõtte toimimist turumajanduse tingimustes mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas saab aru oma õigustest ja kohustustest töökeskkonnas tegutsedes käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 2 Vabatarkvara 18 EKAP Õpiväljundid lahendab igapäevases arvuti kasutamises esinevaid probleeme orienteerub vabatarkvara maailmas teades litsentse ning oskab sealt valida endale vajalikke töövahendeid koostab arvuti abiga korrektse ülesehitusega mahukaid materjale lisades vajadusel erinevaid objekte oskab mahukamate materjalide koostamist ja loomist grupitööna 3 Kommertstarkvara 19 EKAP Õpiväljundid lahendab igapäevases arvuti kasutamises esinevaid probleeme orienteerub kommertstarkvara maailmas teades litsentse ning oskab sealt valida endale vajalikke töövahendeid koostab arvuti abiga korrektse ülesehitusega mahukaid materjale lisades vajadusel erinevaid objekte oskab mahukamate materjalide koostamist ja loomist grupitööna 4 Praktika 10 EKAP Õpiväljundid osaleb aktiivselt praktikakoha leidmisel töötab meeskonna ja organisatsiooni liikmena kasutab oma töös valdkonna parimaid praktilisi töövõtteid kasutab töös ja praktikal sooritatut väljendudes korrektselt kasutades erialast terminoloogiat Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused Õppija valib valikõpingute moodulid kogumahuga 10 EKAP millest üheks on Ettevõtte töö korraldamine ja planeerimine mahuga 4 EKAP ning teised vastavalt oma süvendatud huvi ja edasist tööalast tegevust silmas pidades mahuga 6 EKAP Ettevõtte töö korraldamine ja planeerimine 4 EKAP Õpiväljundid mõistab ettevõtluses kasutatavaid põhimõisteid ja terminoloogiat kasutab neid õiges tähenduses mõistab raamatupidamise põhialuseid maksustamise põhimõtteid oskab korraldada raamatupidamist äritegevuses ja mõistab selle tähtsust ning isiklikku vastutust oskab täita maksudeklaratsioone koostab tulude kulude eelarve planeerib ettevõtte tulud ja kulud hindab nende realistlikkust teeb sellest

  Original URL path: http://www.vkhk.ee/oppekavad/IT_syst_noorem_spets14/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive