archive-ee.com » EE » V » VINNIVALD.EE

Total: 453

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sotsiaalteenused - Vinni Vallavalitsus
  teenus Tammiku Kodu korterid 5 Vältimatu sotsiaalabi teenus Tammiku Kodu 6 Eestkoste korraldamine 7 Eluasemeteenus 12 sotsiaalkorterit 8 Hooldaja teenus puudega laste ja puudega täiskasvanu hooldamise teenus 9 Koduhooldusteenus avahooldajad 2 inimest Tudu ja Roela osavallas 10 Tugiisiku teenus koduteenuste osutamise tingimused ja kord 11 Isikliku abistaja teenus koduteenuste osutamise tingimused ja kord 12 Asenduskoduteenus Vinni Perekodu 13 Turvakoduteenus Vinni Perekodu 14 Koduõendusteenus valla territooriumil osutab FIE Riina Sinisoo 15

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/sotsiaalteenused (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Sotsiaaltransport - Vinni Vallavalitsus
  Ametnikud Tervishoid Sotsiaalasutused Sotsiaalkorterid Eeskirjad ja korrad Sotsiaaltoetused Toimetulekutoetus Sotsiaalteenused Sotsiaaltransport Parkimiskaart Abivahendi kaart Võlanõustamine Vajaduspõhine peretoetus Teabenõude vorm Teavita probleemist Blanketid Vormid ja blanketid Lingid Kasulikud lingid Dokumendiregister Sotsiaalmeedia Sotsiaaltransport 8 07 15 Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Sotsiaaltranspordi teenustasude ja

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/sotsiaaltransport (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Parkimiskaart - Vinni Vallavalitsus
  kasutamine lubatud ainult juhtudel kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega Muudatused alates 1 juulist 2011 antakse parkimiskaart isikule tasuta parkimiskaardi saamiseks peab isik esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev Sihtgrupipõhiste erinevuste põhjuseks on asjaolu et lähtuvalt Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusest on tööealiste ja laste ning pensioniealiste isikute puude määramise alused erinevad mistõttu on ka Sotsiaalkindlustusameti SKA väljastatavad dokumendid oma vormilt ja sisult erinevad kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi v a ajutine kaart saamise aluseks SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus tööealistel puudega isikutel on SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta ei ole vaja lisa dokumente lapsele või pensioniealisele puudega isikule on parkimiskaardi väljaandmise aluseks SKA poolt väljastatud puuet tõendav dokument ning lisaks pere või eriarsti teatis mis tõendab et lapsel või pensioniealisel isikul on liikumis või nägemisfunktsioonihäire vähemalt keskmise puuderaskusastme tasemel ajutise liikumis või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikud peavad esitama pere või eriarsti teatise ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalde kohta mis tingib abivahendi kasutamist ratsastool kargud või ajutise nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta Teatis peab sisaldama eelpool nimetatud funktsioonihäire olemasolu märget ning ajutise liikumis või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde eeldatavat

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/parkimiskaart (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Abivahendi kaart - Vinni Vallavalitsus
  glükomeetrite ostmiseks vanaduspensioniealised isikud kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut Abivahendi kaardi saamise protseduur 1 Abivahendi vajaduse määramine Tehniliste väikeabivahendite korral määrab abivahendi vajaduse perearst või mõni teine raviarst abivahendi kaardi väljastab kohalik omavalitsus Keerulisemate tehniliste abivahendite ning üle 1278 23 maksvate proteeside taotlemise korral määrab abivahendi vajaduse eriarst või rehabilitatsiooniasutus tehnilise abivahendi kaardi väljastab maavalitsus Abivahendi vajadust tõendab arstitõend või rehabilitatsiooniplaan millele on märgitud vastava abivahendi vajadus 1278 23 ja rohkem maksvate proteeside kompenseerimise aluseks on lastel ja tööealistel isikutel rehabilitatsiooniplaan ning vanaduspensionieas olevatel isikutel eriarsti tõend või kohaliku ekspertkomisjoni nõudmisel rehabilitatsiooniplaan Abivahendi vajaduse määramisel rehabilitatsiooniplaani koostamise eest tasub klient Rehabilitatsiooniplaani koostamise tasu määratakse kindlaks maavalitsuse ja rehabilitatsiooniasutuse vahel sõlmitavas lepingus 2 Isikliku abivahendi kaardi IAK väljastamine Esmakordsel soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmiseks laenutamiseks või nendega seotud teenuste esmakordse kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja elukohajärgsesse maavalitsusse Tallinnas elukohajärgsesse linnaosavalitsusse isikliku abivahendi kaardi saamiseks Isikliku abivahendi kaardi väljastab isikule arstitõendi alusel allkirja vastu tema elukohajärgne maavalitsus või Tallinnas elukohajärgne linnaosavalitsus kes peavad kaartide kohta arvestust Elukoha muutmise korral peab isikliku abivahendi kaardi omanik pöörduma uue elukohajärgse maavalitsuse poole kus tema kaart registreeritakse ümber märkides sellele uue numbri ning väljastaja nimetuse ning teavitatakse sellest eelmist isikliku abivahendi kaardi registreerijat Korduvalt määratud väikeabivahendite ostmiseks laenutamiseks või nendega seotud teenuste kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja otse abivahendeid väljastavasse ettevõttesse juhul kui tegu on alla 1278 23 maksva proteesiga või mõne väikeabivahendiga 3 Pöördumine ettevõttesse Pärast IAK saamist pöördub taotleja abivahendeid väljastavasse ettevõttesse asutusse või organisatsiooni Ettevõte müüb laenutab või valmistab abivahendi pärast omaosaluse tasumist ning teeb vastavad kanded IAK ile Ettevõte kooskõlastab enne abivahendi müüki või laenutamist taotluse maavalitsusega Tehnilisi abivahendeid soodustingimustel müüvad ja laenutavad ettevõtted peavad abivahendi müümisel või laenutamisel tagama kliendile abivahendi sobitamise kohandamise ning esmase kasutamise ja hooldamise õpetamise 4 Keerulisema abivahendi ja üle 1278 23 maksva proteesi taotlemine Keerulisema tehnilise abivahendi soodustingimusel ostmiseks

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/abivahendi_kaart (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Võlanõustamine - Vinni Vallavalitsus
  anna materiaalset abi ning on suunatud neile finants majanduslikku hädaolukorda sattunud isikutele või peredele kes iseseisvalt ei ole suutelised kujunenud olukorda lahendama Võlanõustaja abistab võlasituatsiooni väljaselgitamisel võlausaldajatega läbirääkimistel selgitab majandamise põhitõdesid ning seadusest tulenevaid õigusi ja kohustusi Võlanõustamise teenuse pakkumisega osutatakse terviklikku abi mis sisaldab finants juriidilist psühhosotsiaalset elulis praktilist ja pedagoogilis preventatiivset nõustamist Võlgniku meelespea võlg on võõra oma kõige tähtsamad on eluasemega seotud võlad koosta pere eelarve vii läbi inventuur oma rahaasjades laenud tagasimaksed teavita võlausaldajat makseraskustest kirjalikult kontrolli oma kontaktaadressi õigsust pea kinni kohtukirjade tähtaegadest taotle kohtuistungil osalemist suhtle kohtutäituriga võlg on päritav Võlanõustamisteenuse osutamisega võib ette tulla võimalikke riske kuid mida on võimalik hea koostööga ära hoida Näiteks nõustatavate vähene motiveeritus klient pole aru saanud oma olukorra tõsidusest vastastikused ootused on erinevad klientidel on tekkinud seletamatu hirm või trots oma võlgnevustega tegeleda ning sobivaid lahendusi leida ebaõige prioriteetide valik tihti kliendid ei teadvusta endale asjaolusid mis on esmased tegevused ja valikud tulemuse saavutamiseks mõistlik tegevusstrateegia mõlemale poolele vastuvõetav tegevus mis nõuab nii kliendi kui nõustajapoolset tegutsemist ja kliendi aktiivset osalemist nõustamisprotsessis Võlanõustamise eesmärgiks on abistada isikut võlgnevustega seotud probleemide lahendamisel olla ise aktiivne teavitades panka või muud asutust tek kinud olukorrast abistada isikul mõelda läbi ning

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/volanoustamine (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Vajaduspõhine peretoetus - Vinni Vallavalitsus
  Toimetulekutoetus Sotsiaalteenused Sotsiaaltransport Parkimiskaart Abivahendi kaart Võlanõustamine Vajaduspõhine peretoetus Teabenõude vorm Teavita probleemist Blanketid Vormid ja blanketid Lingid Kasulikud lingid Dokumendiregister Sotsiaalmeedia Vajaduspõhine peretoetus 7 01 15 Vajaduspõhine peretoetus on toetus mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest Taotlusi vajaduspõhise peretoetuse saamiseks on võimalik kohalikele omavalitsustele esitada alates 1 juunist 2013 Toetust hakatakse välja maksma alates 1 juulist 2013

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/vajadusp6hine (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Üldplaneering - Vinni Vallavalitsus
  Üldplaneering Teemaplaneeringud Detailplaneeringud Hanked Ehitus ja kaeveluba Hajaasustus programm Koha aadresside korrastamine Teabenõude vorm Teavita probleemist Blanketid Vormid ja blanketid Lingid Kasulikud lingid Dokumendiregister Sotsiaalmeedia Valla üldplaneering 9 06 15 Vinni valla üldplaneeringu kehtestamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne Kaardid Pajusti

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/uldplaneering (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Teemaplaneeringud - Vinni Vallavalitsus
  olemasolevad liikumisrajad ühiselt hooldatavaks ja aastaringselt kasutatavaks Lääne Viru Terviseradade võrgustikuks Käesoleva kolme valda Vinni Rakvere ja Rägavere hõlmava kergliikluse teemaplaneeringu koostamine on vajalik samm seatud eesmärgi poole liikumisel Koostatav teemaplaneering arvestab lisaks nimetatud kolme valla piirkonnas elavatele inimestele ka lähipiirkonna suurima tõmbekeskuse Rakvere linna elanikega Planeeringu alusel tulevikus rajatav kergteede ja liikumisradade võrgustik annab võimaluse Rakvere linna ümbruses vabas õhus liikuda ja sportida ning parandab loodetavasti seeläbi ka inimeste

  Original URL path: http://www.vinnivald.ee/teemaplaneeringud (2015-12-04)
  Open archived version from archive