archive-ee.com » EE » U » UT.EE

Total: 306

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tänapäeva eesti keele professuur | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  a koos emakeelse ülikooliga loodud eesti keele professuurist Professuuril on keskne roll Eestis eesti keele kui Eesti riigikeele ja ühe Euroopa Liidu ametliku keele kõrgharitud spetsialistide ettevalmistamisel ja eesti keele uurimisel Professuuri õpetus ja uurimisvaldkondadeks on tänapäeva eesti keele ehitus ja varieerumine eesti kirjakeele kujunemine ja toimimine keele muutumine jm keeles toimuvad protsessid Õppetooliga seotult tegutsevad suulise ja arvutisuhtluse labor ja vana kirjakeele uurimisrühm lisaks osaletakse aktiivselt keeleteaduse filosoofia ja semiootika doktorikooli tegevuses Professor Helle Metslang Helle Metslang on Tartu Ülikooli tänapäeva eesti keele professor alates 2007 aastast Tema teadustöö olulisimateks suundadeks on olnud eesti keele lauseõpetuse uurimine grammatika kujunemise ja muutumise uurimine ning eesti keele võrdlemine teiste keeltega Paljud tunnevad teda kindlasti eesti keele grammatikat puudutavate artiklite ja raamatute autorina Prof Metslang on kahekordne riigi teaduspreemia laureaat Tänapäeva eesti keele professuuri tegevus 2012 2013 a Professor Helle Metslang Tänapäeva eesti keele alane teadustöö mis toimub keeleteaduslike teooriate raamistikus ja osaleb rahvusvahelises teadussuhtluses tõstab eesti keele läbiuuritust ja väärtustamist luues eesti keele kohta süvateadmisi mida saab omakorda rakendada keelekorralduses leksikograafias keelehooldes tekstide toimetamises eesti keele omandamises ja õpetamises üldise ja erialase väljendusoskuse õpetamises keeletehnoloogias jne Viimasel kahel aastal on ilmunud eesti süntaksi Mati Erelt ja sõnamoodustuse Reet Kasik tervikkäsitluste esimesed osad Emakeele Seltsi aastaraamatu peatoimetaja Mati Erelt ja Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat üks toimetajatest Helle Metslang köited Koostati ka keeleteaduse sõnastik eriala ja gümnaasiumi õppevara avaldati arvukalt erialaseid publikatsioone Koostati ja täiendati keeleandmete kogusid nagu uue meedia korpus suulise kõne korpus vana kirjakeele korpus Osakonnas täidetakse sihtfinantseeritavat teadusteemat Eesti keele morfosüntaktiline ehitus ja areng teemajuht Helle Metslang Viimase jätkuna on esitatud ka institutsionaalse uurimistoetuse projektitaotlus mis käsitleb nii sünkroonset varieerumist registrite lõikes kui diakroonset varieerumist vanast kirjakeelest kuni tänapäeva ühiskeele registriteni sh uudse netikeeleni Osakonna töötajatel on Eesti Teadusfondi uurimisgrante ja järeldoktori grante riiklike programmide grante TÜ baasfinantseerimise grant Emakeele

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/810372/tanapaeva-eesti-keele-professuur (2014-02-05)
  Open archived version from archive


 • Andmebaasid ja infosüsteemid | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  Kliinikum TÜ Sihtasutus TÜ Üliõpilasesindus Üliõpilasorganisatsioonid Veel muid üksusi Tugiüksused Elukestva õppe keskus Infotehnoloogia osakond Kantselei Kinnisvaraosakond Personaliosakond Rahandusosakond Rektoraat Rektoraadi büroo Teadus ja arendusosakond Turundus ja kommunikatsiooniosakond Õppeosakond Üliõpilasesindus Sisseastumine Õppimine Teadus Teaduskonnast Teadus Uurimisteemad ja grandid Doktorikoolid Kultuuriteooria tippkeskus Rahvusteaduste professuurid Vabade kunstide professorid Kaitstud doktoritööd Andmebaasid ja infosüsteemid Avaleht Teadus Andmebaasid ja infosüsteemid Andmebaasid ja infosüsteemid Valik andmebaase TÜ rahastusvõimaluste andmebaas TÜ infosüsteemid ETIS Sisseastumine Õppekavadest Bakalaureuseõpe

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/andmebaasid (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Struktuur ja töötajad | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  Teadus ja arendusosakond Turundus ja kommunikatsiooniosakond Õppeosakond Üliõpilasesindus Sisseastumine Õppimine Teadus Teaduskonnast Teaduskonnast Struktuur ja töötajad Teaduskonna struktuur Dekanaat Töötajate kontaktid Instituudid Juhtimine Koostööpartnerid Ruumide rent Uudised Avaleht Teaduskonnast Struktuur ja töötajad Struktuur ja töötajad Filosoofiateaduskond Jakobi 2 116 121 51014 Tartu Tartumaa Eesti Telefon 372 737 5341 E post filos ät ut dot ee Veeb www fl ut ee Filosoofiateaduskonna dekanaat Ajaloo ja arheoloogia instituut Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/struktuur-tootajad%20 (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Teaduskonna struktuur | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  History Üldajaloo osakond Department of General History Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika keskus Centre for History and Civics Didactics Eesti ja üldkeeleteaduse instituut FLEE Institute of Estonian and General Linguistics Eesti keele osakond Department of Estonian Eesti keele võõrkeelena osakond Department of Estonian as a Foreign Language Soome ugri osakond Department of Finno Ugric Studies Üldkeeleteaduse osakond Department of General Linguistics Lõuna Eesti keele ja kultuuriuuringute keskus Centre for South Estonian Language and Culture Studies Paul Ariste soome ugri põlisrahvaste keskus Paul Ariste Centre for Indigenous Finno Ugric Peoples Foneetika labor Phonetics Lab Suulise ja arvutisuhtluse labor Laboratory of Spoken and Computer Mediated Communication Filosoofia ja semiootika instituut FLFI Institute of Philosophy and Semiotics Filosoofia osakond Department of Philosophy Filosoofia ajaloo õppetool Chair of History of Philosophy Praktilise filosoofia õppetool Chair of Practical Philosophy Teadusfilosoofia õppetool Chair of Philosophy of Science Teoreetilise filosoofia õppetool Chair of Theoretical Philosophy Semiootika osakond Department of Semiotics Eetikakeskus konsortsium Centre for Ethics Germaani romaani ja slaavi filoloogia instituut FLGR Institute of Germanic Romance and Slavonic Languages and Literatures Inglise filoloogia osakond Department of English Language and Literature Klassikalise filoloogia osakond Department of Classical Philology Romanistika osakond Department of Romance Languages and Literatures Saksa filoloogia osakond Department of German Language and Literature Skandinavistika osakond Department of Scandinavian Languages and Literatures Slaavi filoloogia osakond Department of Slavonic Languages and Literatures Vene keele õppetool Chair of Russian Language Vene kirjanduse õppetool Chair of Russian Literature Slaavi filoloogia õppetool Chair of Slavonic Languages and Literatures Briti Uuringute keskus Centre for British and Overseas Studies Kanada uuringute keskus Center for Canadian Studies Kultuuridevahelise kommunikatsiooni keskus Centre for Intercultural Communication Põhja Ameerika uuringute keskus Center for North American Studies Robert Schumani prantsuse uuringute keskus Robert Schuman Centre for French Studies Tõlkekeskus Interpretation and Translation Centre Vene keele testimiskeskus Russian Language Testing

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/struktuur (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Töötajate kontaktid | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  Elukestva õppe keskus Infotehnoloogia osakond Kantselei Kinnisvaraosakond Personaliosakond Rahandusosakond Rektoraat Rektoraadi büroo Teadus ja arendusosakond Turundus ja kommunikatsiooniosakond Õppeosakond Üliõpilasesindus Sisseastumine Õppimine Teadus Teaduskonnast Teaduskonnast Struktuur ja töötajad Teaduskonna struktuur Dekanaat Töötajate kontaktid Instituudid Juhtimine Koostööpartnerid Ruumide rent Uudised Avaleht Teaduskonnast Struktuur ja töötajad Töötajate kontaktid Töötajate kontaktid Filosoofiateaduskonna dekanaat Ajaloo ja arheoloogia instituut Eesti ja üldkeeleteaduse instituut Filosoofia ja semiootika instituut Germaani romaani ja slaavi filoloogia instituut Kultuuriteaduste ja

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/tootajate-kontaktid (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Dekaan | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  Tel 737 5340 52 07 183 E post margit dot sutrop ät ut dot ee ETISes Dekaan põhimääruses II 2 Dekaan 22 Teaduskonna tööd juhib dekaan kes valitakse teaduskonna korraliste täieliku tööajaga õppejõudude ja teadustöötajate ning teaduskonna nõukogu liikmete poolt salajasel hääletusel korraliste professorite hulgast kolmeks aastaks rektori poolt kehtestatud korras jõustunud 14 06 2012 23 Kui dekaani kohale ei esitata nõuetele vastavaid kandidaate või dekaan osutub mittevalituks määrab dekaani rektor kuni üheks aastaks 24 Dekaaniks ei ole lubatud valida üht ja sama isikut rohkem kui kolmeks valimisperioodiks järjest 25 Dekaan teostab teaduskonnas administratiiv ja distsiplinaarvõimu õigusaktide alusel Ta annab oma pädevuse piires korraldusi mis on teaduskonna liikmeskonnale täitmiseks kohustuslikud 26 Dekaan esitab vähemalt üks kord aastas teaduskonna nõukogule tegevusaruande Aruande põhiseisukohad tehakse teatavaks teaduskonna liikmeskonnale Dekaan on kohustatud andma nõukogu koosolekul vastuse nõukogu liikmete poolt vähemalt viis tööpäeva enne nõukogu koosolekut kirjalikult esitatud arupärimistele 27 Dekaan 27 1 tagab teaduskonna juhtimise ja tegevuse vastavuse ülikooli põhikirjale käesolevale põhimäärusele ning muudele õigusaktidele 27 2 kindlustab teaduskonna arengukava täitmise 27 3 juhib teaduskonna nõukogu tööd 27 4 tagab teaduskonna nõukogu otsuste täitmise 27 5 teostab järelevalvet teaduskonna struktuuriüksuste tegevuse üle 27 6 esindab ülikooli vastavalt rektorilt saadud volitustele 27 7 otsustab üliõpilaste immatrikuleerimise eksmatrikuleerimise ja reimmatrikuleerimisega seotud küsimusi 27 8 vastutab teaduskonnale eraldatud raha ja muu vara õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest 27 9 lahendab muid õigusaktidega tema pädevusse antud küsimusi samuti neid teaduskonda puudutavaid küsimusi mille lahendamist ei ole õigusaktidega antud kellegi teise pädevusse 28 Dekaan määrab ametisse ja vabastab ametist prodekaani d Prodekaani de tööülesanded sätestatakse ametijuhendis mille kinnitab dekaan oma korraldusega 29 Dekaani asendab tema äraolekul prodekaan või üks teaduskonna struktuuriüksuste juhtidest dekaani esildisel rektori korralduse alusel 30 Teaduskonna nõukogu võib avaldada dekaanile umbusaldust juhul kui dekaan rikub seadust ülikooli põhikirja käesolevat põhimäärust muid ülikooli tegevust reguleerivaid õigusakte

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/dekaan (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Nõukogu | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  keelekeskuse juhataja kt Eve Raeste lektor Katrin Koorits õpetaja Ljudmilla Vedina lektor Art Leete professor kultuuriteaduste ja kunstide instituudi juhataja Jaan Elken professor Tiiu Jaago dotsent Märt Läänemets vanemteadur Pauliina Kolde bakalaureuseõppe üliõpilane Mehis Kasonen magistriõppe üliõpilane asendusliige bakalaureuseõppe üliõpilane Airin Neerut Teaduskonna nõukogu põhimääruses Teaduskonna nõukogu põhimääruses II Juhtimine II 1 Nõukogu 5 Teaduskonna kõrgeim otsustuskogu on teaduskonna nõukogu edaspidi nõukogu 6 Nõukogu koosseisu kuuluvad ametikoha järgi dekaan prodekaanid struktuuriüksuste juhid ja teised nõukogu poolt nimetatud isikud Ülejäänud osa nõukogu koosseisust moodustavad korraliste täistööajaga õppejõudude ja teadustöötajate ning üliõpilaste esindajad Üliõpilaste esindajad peavad moodustama vähemalt 1 5 nõukogu koosseisust Nõukogu esimees on dekaan Nõukogu sekretär on dekanaadi juhataja 7 Õppejõudude ja teadustöötajate esindajad valitakse nõukokku kaheks aastaks üliõpilaste esindajad üheks aastaks 8 Struktuuriüksuse esindajate arv teaduskonna nõukogus on üks iga kümne õppejõu ja teadustöötaja kohta 9 Õppejõudude ja teadustöötajate esindajad valitakse korraliste õppejõudude ja teadustöötajate poolt struktuuriüksuse valimiskoosolekul Valimised kuulutab välja dekaan vähemalt kaks nädalat enne valimisi kuulutades välja ka valitavate kohtade arvu Kandidaate võivad esitada dekaan instituudi või keelekeskuse juhataja instituudi professorid ja instituudi või keelekeskuse kolm õppejõudu või teadustöötajat ühiselt Õppejõudude ja teadustöötajate esindajate valimised toimuvad iga paaritu aasta maikuus 10 Valimiskoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa üle poole valimisõiguslikest liikmetest Valimiskoosolekut juhatab struktuuriüksuse juhataja Valimised on salajased Igal valijal on nii palju hääli kui palju on valitavaid kohti Valimiste tulemusena moodustatakse teaduskonna nõukogu liikmekandidaatide pingerida Kui mitu kandidaati saab võrdse arvu hääli siis korraldatakse nimetatud isikute vahel uus hääletusvoor Kui ka uues hääletusvoorus saab mitu kandidaati võrdse arvu hääli otsustatakse nende järjekord pingereas loosi teel 11 Üliõpilaste esindajad nõukokku valivad teaduskonna üliõpilased vastavalt nõukogu kinnitatud üliõpilaste esindajate valimise korrale iga aasta maikuus 12 Nõukogu koosseisu kinnitab rektor dekaani esildise alusel Nõukogu uue koosseisu liikmed asuvad ametisse õppeaasta algusele eelneva nädala esimesel tööpäeval Eelmise koosseisu volitused kehtivad kuni uue koosseisu ametisse asumiseni 13 Kui nõukogu valitud liige ei saa nõukogu töös osaleda võib rektor dekaani esildise alusel nimetada väljalangenud nõukogu liikme asemele pingereast järgmise kandidaadi kuni väljalangenud liikme naasmiseni kuid mitte kauemaks kui järgmiste valimisteni 14 Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab dekaan Dekaanil on kohustus nõukogu koosolek kokku kutsuda ka juhul kui seda nõuab vähemalt kolmandik nõukogu liikmeid või ühe struktuuriüksuse nõukogu 15 Nõukogu koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui neli korda õppeaastas Kiireloomuliste küsimuste otsustamiseks võib nõukogu koosoleku korraldada elektroonilises vormis käesolevas põhimääruses ja nõukogu kodukorras sätestatud korras 16 Nõukogu koosoleku päevakorra koostab dekaan või dekaani asendav isik Ettepanekuid päevakorra kohta võivad teha kõik nõukogu liikmed Päevakorra projekt koos arutusele tulevate otsuste kavanditega tehakse nõukogu liikmetele teatavaks vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist Nõukogu kinnitab päevakorra koosoleku alguses 17 Nõukogu on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa üle poole nõukogu liikmetest sealhulgas dekaan või viimase äraolekul dekaani asendav isik kes täidab ühtlasi nõukogu esimehe ülesandeid 18 Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid millele kirjutavad alla nõukogu esimees või teda asendav isik ja nõukogu sekretär Nõukogu otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest Elektroonilise koosoleku

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/noukogu (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Valitsus | Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond
  Asutused Botaanikaaed Eesti Geenivaramu Muuseumid Raamatukogu Teaduskool Muud üksused Tartu Üliõpilasküla Tartu Üliõpilasmaja TÜ Akadeemiline Spordiklubi TÜ Kirjastus TÜ Kliinikum TÜ Sihtasutus TÜ Üliõpilasesindus Üliõpilasorganisatsioonid Veel muid üksusi Tugiüksused Elukestva õppe keskus Infotehnoloogia osakond Kantselei Kinnisvaraosakond Personaliosakond Rahandusosakond Rektoraat Rektoraadi büroo Teadus ja arendusosakond Turundus ja kommunikatsiooniosakond Õppeosakond Üliõpilasesindus Sisseastumine Õppimine Teadus Teaduskonnast Teaduskonnast Struktuur ja töötajad Instituudid Juhtimine Teaduskonna põhimäärus Dekaan Nõukogu Valitsus Koostööpartnerid Ruumide rent Uudised Avaleht Teaduskonnast Juhtimine Valitsus Valitsus Teaduskonna valitsus kui nõuandev kogu valmistab ette teaduskonna nõukogusse arutamisele ja kinnitamisele suunatavad materjalid ning võtab vastu põhimõttelisi otsuseid kiireloomuliste ülesannete lahendamiseks Valitsuse tööd juhib dekaan Filosoofiateaduskonna valitsuse moodustavad dekaan prodekaanid ja struktuuriüksuste juhatajad FILOSOOFIATEADUSKONNA VALITSUSE KOOSSEIS Filosoofiateaduskonna dekaan professor Margit Sutrop Filosoofiateaduskonna õppeprodekaan dotsent Liina Lukas Filosoofiateaduskonna teadusprodekaan vanemteadur Bruno Mölder Filosoofiateaduskonna dekanaadi juhataja Klaarika Marton Ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja professor Anti Selart Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja professor Helle Metslang Filosoofia ja semiootika instituudi juhataja professor Peeter Torop Germaani romaani ja slaavi filoloogia instituudi juhataja lektor Tanel Lepsoo Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi juhataja professor Art Leete Keelekeskuse juhataja kt lektor Tiina Kattel Sisseastumine Õppekavadest Bakalaureuseõpe Magistriõpe Doktoriõpe Eksternõpe Õppimine Akadeemiline kalender Üldinfo Kuhu pöörduda Õigusaktid Dekanaat Teadus Doktorikoolid Kultuuriteooria tippkeskus Rahvusteadused Vabade kunstide professorid

  Original URL path: http://www.fl.ut.ee/et/811243/valitsus (2014-02-05)
  Open archived version from archive •