archive-ee.com » EE » T » TTK.EE

Total: 736

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Tööd reguleerivad dokumendid Töötajale Töötajate sisekoolituste plaan Tänukirja Statuut Rektori Ametiraha Statuut Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sümbolite kehtestamise ja kasutamise kord Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord Auliikme Statuut Hangete läbiviimise juhend Riigieelarve vahendite ja omavahendite kasutamise eeskiri Tasuliste teenuste osutamise tingimused ja kord Rektori allkirjaõiguse edasivolitamine Tõendite väljastamise hinnakiri Isikuandmete töötlemine Institutsionaalne akrediteerimine 2012 Dokumendiregister Teabenõue Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias Raamatukogu Kontakt Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis väljastatakse tõendeid vastavalt allolevale hinnakirjale Arhiiviteatis õppimise kohta pensioniametile tööandjale 3 EUR Arhiiviväljavõte õpitud õppeainete loetelu kohta 13 EUR Ingliskeelne akadeemiline õiend 20 EUR Diplomi ja hinnetelehe duplikaat 13 EUR Täiendusõppe tunnistuse duplikaat 13 EUR Hinnad on kinnitatud 16 03 2012 a rektori käskkirjaga nr 1 4 3 Dokumentide väljastamine toimub 30 päeva jooksul Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Tööd reguleerivad dokumendid Töötajale Töötajate sisekoolituste plaan Tänukirja Statuut Rektori Ametiraha Statuut Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sümbolite kehtestamise ja kasutamise kord Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord Auliikme

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/korgkooli-dokumendid/korgkooli-tood-reguleerivad-dokumendid/toendite-valjastamise-tasud/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  2 takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist 7 6 3 raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist 7 7 Andmesubjektil on õigus oma isikuandmete töötlejalt nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist Andmete täiendamise või parandamise korral säilitab töötleja ka ebaõiged isikuandmed märkusega nende kasutamise aja kohta või nende muutumise kohta 7 8 Kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud on andmesubjektil õigus nõuda 7 8 1 isikuandmete töötlemise lõpetamist 7 8 2 isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist 7 8 3 kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist TÖÖTLEJA NING TEMA KOHUSTUSED 8 1 Kõrgkoolis töödeldava te ks delikaatse te ks isikuandme te ks on informatsioon andmesubjekti de tervisliku seisundi ja ametiühingu liikmelisuse kohta Delikaatsete isikuandmete töötlejateks on 8 1 1 prorektorid personalispetsialist dokumendihalduse spetsialist ning finantsspetsialistid omavad volitust töödelda kõiki andmeid 8 1 2 õppeosakonna töötajad õppetoolide juhatajad ja kutseõppe osakonna juhataja või nende poolt volitatud töötajad omavad volitust töödelda vaid õppurite andmeid 8 2 Kõrgkooli töötaja kes töötleb isikuandmeid on kohustatud 8 2 1 töötlema isikuandmeid käesolevas korras lubatud eesmärkidel ja tingimustel ning juhiste kohaselt 8 2 2 hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid ka pärast töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töösuhte lõppemist 8 2 3 vajadusel osalema tööandja poolt väljapakutud väljaõppel isikuandmete kaitse alal 8 2 4 olema tutvunud ning lähtuma andmete töötlemisel Isikuandmete Kaitse Seadusest 8 3 Kõrgkooli töötaja on kohustatud hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid mida pole antud üldiseks kasutamiseks 8 4 Kõrgkooli töötaja kannab isikuandmete töötlemise korra rikkumise eest Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud vastutust 8 5 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kohustub 8 5 1 sõlmima õppuritega enne nende esimest praktikat konfidentsiaalsuslepingu mis kehtib kuni õppuri eksmatrikuleerimiseni Lepingu sõlmimist koordineerivad õppetoolid ja kutseõppe osakond 8 5 2 eesmärkide saavutamiseks mittevajalikud isikuandmed viivitamata kustutama või sulgema kui seadus ei näe ette teisiti 8 5 3 tagama et isikuandmed on õiged ja kui see on eesmärkide saavutamiseks vajalik viimases seisus 8 5 4 mittetäielikud ja ebaõiged isikuandmed sulgema ning nende täiendamiseks ja parandamiseks võtma viivitamata kasutusele vajalikud abinõud 8 5 5 ebaõiged andmed säilitama märkusega nende kasutamise aja kohta koos õigete andmetega 8 5 6 isikuandmed mille õigsus on vaidlustatud sulgema kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni või õigete andmete väljaselgitamiseni 8 5 7 isikuandmete parandamise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi ISIKUANDMETE KAITSE TURVAMEETMED 9 1 Isikuandmete kaitseks rakendatavate turvameetmete eesmärk on tagada 9 1 1 andmete terviklikkus ehk kaitsta andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest 9 1 2 andmete käideldavus ehk kaitsta andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest 9 1 3 andmete konfidentsiaalsus ehk kaitsta andmeid volitamata töötlemise eest 9 2 Kõrgkooli poolt töödeldakse isikuandmed nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS sisseastumise infosüsteemis SAIS personaliarvestusprogrammis PERSONA raamatupidamisprogrammis PM raamatukogude info ja kataloogiprogrammis RIKS dokumendihaldusprogrammis AMPHORA ja õppeinfosüsteemis ÕIS esinevad isikuandmed digitaalkujul 9 3 Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid paberdokumente või teisaldatavaid andmekandjaid hoitakse lukustatavates kappides või seifis Juurdepääs delikaatsetele isikuandmetele on üksnes lukustatud kapi või seifi võtme valdajal 9 4 Kogutud andmete säilitamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele 9 5 Säilitustähtaja möödumisel andmed kustutatakse ja dokumendid hävitatakse Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Tööd reguleerivad dokumendid Töötajale Töötajate sisekoolituste plaan Tänukirja Statuut Rektori Ametiraha Statuut Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sümbolite kehtestamise ja kasutamise kord Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord Auliikme Statuut Hangete läbiviimise juhend Riigieelarve vahendite ja omavahendite kasutamise eeskiri Tasuliste teenuste osutamise tingimused ja kord Rektori allkirjaõiguse edasivolitamine Tõendite väljastamise hinnakiri Isikuandmete töötlemine Institutsionaalne akrediteerimine 2012 Dokumendiregister Teabenõue Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias Isikuandmete töötlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Isikuandmete töötlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on kinnitatud rektori 19 11 2014 a käskkirjaga nr 2 1 97 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on registreeritud Andmekaitse Inspektsiooni delikaatsete isikuandmete vastutava töötlejana alates 01 04 2014 a kehtivus viis aastat 1 ÜLDSÄTTED 1 1 Isikuandmete töötlemise kord edaspidi kord sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted andmesubjekti õigused ja asutuse kohustused isikuandmete töötlemisel ning turvameetmed isikuandmete kaitseks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis edaspidi kõrgkool 1 2 Isikuandmete töötlemisel lähtub kõrgkool Avaliku teabe seadusest Isikuandmete kaitse seadusest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest 1 3 Isikuandmete kaitse seaduse ning käesoleva korra eesmärgiks on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja vabadusi eelkõige õigust eraelu puutumatusele 1 4 Delikaatsete isikuandmete töötlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on registreeritud Andmekaitse Inspektsioonis 01 04 2014 a kehtivus viis aastat 2 MÕISTED 2 1 Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta sõltumata sellest millisel kujul või millises vormis need andmed on 2 2 Delikaatsed isikuandmed on 2 2 1 poliitilisi vaateid usulisi ja maailmavaatelisi veendumusi kirjeldavad andmed välja arvatud andmed seadusega ettenähtud korras registreeritud eraõiguslike juriidiliste isikute liikmeks olemise kohta 2 2 2 etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed 2 2 3 andmed terviseseisundi või puude kohta 2 2 4 andmed pärilikkuse informatsiooni kohta 2 2 5 biomeetrilised andmed eelkõige sõrmejälje peopesajälje ja silmaiirisekujutis ning geeniandmed 2 2 6 andmed seksuaalelu kohta 2 2 7 andmed ametiühingu liikmelisuse kohta 2 2 8 andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist 2 3 Eraeluline teave Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on Haridus ja Teadusministeeriumi hallatav asutus mille eesmärgiks on olla rahvusvaheliselt tunnustatud ajakohase õpikeskkonnaga tervise ja heaolu õppevaldkonnas koolitust pakkuv rakenduskõrgkool Oma ülesannete täitmise käigus koguneb kõrgkooli isikuandmeid sh tundlikku ja eraelulist teavet mis ei ole kättesaadavad avalikkusele inimestel on õigus eraelu puutumatusele Eraelulist teavet sisaldava info hoidmisel ja kasutamisel lähtub kõrgkool Isikuandmete kaitse seadusest Avaliku teabe seadusest käesolevast korrast ja kõrgkooli asjaajamiseeskirjast 2 4 Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming sealhulgas isikuandmete kogumine salvestamine korrastamine säilitamine muutmine ja avalikustamine juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele päringute teostamine ja väljavõtete tegemine isikuandmete kasutamine edastamine ristkasutamine ühendamine sulgemine kustutamine või hävitamine või mitu eelnimetatud toimingut sõltumata toimingute

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/korgkooli-dokumendid/korgkooli-tood-reguleerivad-dokumendid/isikuandmete-tootlemine-2/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  thereof The communication procedures of Tallinn Health Care College 2012 2016 Tallinn Health Care College Rules governing the use of State Budget funds and College funds Tallinn Health Care College salary guide Entire College Feedback Plan TEACHING AND LEARNING Academic Regulations The requirements and assessment procedures of state language skills of Tallinn Health Care College The bases of determination and the procedure for payment of scholarships paid from non state budgetary funds in Tallinn Health Care College Outcome Based Curriculum Statute of Tallinn Health Care Colleg e Forms of continuing education of Tallinn Health College and procedures for conducting thereof Conditions and procedures of accreditation of prior and experiential learning in Tallinn Health Care College Subject Satisfaction Questionnaire Student Satisfaction Questionnaire The Curriculum of Health Promotion The Curriculum of Occupational Therapist The Curriculum of Optometrist The Curriculum of Basic Nursing Education The Curriculum of an Assistant Pharmacist The Curriculum of Midwifery The Curriculum of a Dental Technician RESEARCH DEVELOPMENT AND OR OTHER CREATIVE ACTIVITY Rules of Development Activity of Tallinn Health Care College SERVICE TO SOCIETY Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Tööd reguleerivad dokumendid Töötajale Töötajate sisekoolituste plaan Tänukirja Statuut Rektori Ametiraha Statuut Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sümbolite kehtestamise ja kasutamise kord Töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord Auliikme Statuut Hangete läbiviimise juhend Riigieelarve vahendite ja omavahendite kasutamise eeskiri Tasuliste teenuste osutamise tingimused ja kord Rektori allkirjaõiguse edasivolitamine Tõendite väljastamise hinnakiri Isikuandmete töötlemine Institutsionaalne akrediteerimine 2012 Dokumendiregister Teabenõue Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias ORGANISATIONAL MANAGEMENT AND PERFORMANCE The Statutes of Tallinn Health Care College Development Plan 2012 2016

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/korgkooli-dokumendid/korgkooli-tood-reguleerivad-dokumendid/institutsionaalne-akrediteerimine/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  lehekülg kus on dokumendi kohta täpsemad andmed Otsingut saab teostada kahel viisil 1 kasutades lehe ülemises osas olevat otsingu kasti sel juhul toimub otsing korraga nii dokumendi kui ka kirjavahetuse moodulist 2 avades otsingu vormi klikates Otsi vasakus menüüs sel juhul on otsing seotud valitud mooduliga Otsingut saab teostada dokumendi liigi registreerimise kuupäevade vahemiku dokumendi pealkirja või saatja kellelt saaja kellele väljade järgi Täpsema kirjelduse ja näited otsingu sooritamiseks leiate otsingu aknas Dokumendi sisuga mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel Isikuandmete kaitse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Kõrgkooli sissetulev ja väljaminev kirjavahetus registreeritakse dokumendiregistris tagades isikute eraelu puutumatus Kirjavahetus eraisikutega on registri avalikus vaates juurdepääsupiiranguga dokumendiregistris ei avalikustata eraisikute isikuandmeid sisaldavaid dokumente Registri avalikus vaates on näha saatja saaja initsiaalid ning dokumendi pealkiri kujul mis ei kuva pöördumise sisu Kirjavahetuses sisalduvaid andmeid säilitatakse olenevalt dokumendi liigist kuni kümme aastat alates pöördumise esitamisest Pärast säilitustähtaja möödumist andmed kustutatakse ja dokumendid hävitatakse Isikuandmete töötlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on reguleeritud rektori 19 11 2014 a käskkirjaga nr 2 1 97 Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Tööd reguleerivad dokumendid Dokumendiregister Teabenõue Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli dokumendiregister Dokumendiregistri kasutamisjuhend Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli dokumendiregister koosneb kahest moodulist 1 Dokumendid kõrgkoolis koostatud dokumendid käskkirjad lepingud protokollid 2 Kirjavahetus kõrgkooli saabuv ja väljasaadetav kirjavahetus Dokumendiregistris on dokumendid paigutatud sarjadesse funktsioonipõhiselt Klõpsates funktsioonil avanevad dokumentide sarjad seejärel nimekiri dokumentidest Dokumendid on sorteeritud kuupäeva järgi kahanevalt uuemad dokumendid on kõige ees Dokumendi andmetel klõpsates avaneb lehekülg kus on dokumendi kohta täpsemad andmed Otsingut

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/korgkooli-dokumendid/dokumendiregister-3/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Täppisotsing Sisukaart Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Tööd reguleerivad dokumendid Dokumendiregister Teabenõue Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias Raamatukogu Kontakt Teabenõue Teabenõue on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile esitatud taotlus dokumenteeritud teabe mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites saamiseks Teabenõude alla ei kuulu avaldused selgitustaotlused märgukirjad jms Teabenõudele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul selgitustaotlusele ja märgukirjale hiljemalt 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest Teabenõuet on võimalik esitada E posti aadressile info ttk ee postiaadressile Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Kännu 67 13418 TALLINN telefonile 372 671 1701 faksile 372 671 1710 elektrooniliselt täites alljärgneva teabenõude vormi Eesnimi Perekonnanimi Asutuse juriidilise isiku nimi Teabenõude sisu Postiaadress E post Telefon Faks Vastust soovin vastus e postiga postiga faksiga kohapeal tutvudes telefoni teel Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Tööd reguleerivad dokumendid Dokumendiregister Teabenõue Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias Teabenõue Teabenõue on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile esitatud taotlus dokumenteeritud teabe mis on saadud või loodud

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/korgkooli-dokumendid/teabenoue/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Majutushinnad 2014 2015 õppeaastal Üliõpilaskodu internet Sissekorraeeskiri Üliõpilaskodu rahulolu küsitlus Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Raamatukogu Kontakt Üliõpilaskodu kontori ajad suveperioodil 25 06 16 08 avatud E R 8 30 12 00 L P suletud Telefon 6 552 675 NB Kui soovid õpingute ajal elada meie üliõpilaskodus pead koha broneerimiseks ühendust võtma üliõpilaskodu juhatajaga telefonidel 6 552 675 5854 6300 või monika alasoo ttk ee Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaskodu Nõmme tee 49 asub kõrgkooli peahoonele küllaltki lähedal umbes 15 minutilise jalutuskäigu kaugusel Üliõpilaskodu mahutab ligi 220 tudengit Toad on mõeldud kahele ja kolmele Igal korrusel on köök ja duširuum On võimalik kasutada pesumasinat ja kuivatit Üliõpilaskodus on olemas Wi Fi ja arvuti kasutamise võimalus Üliõpilaskodusse oma korrusele pesumasina ja arvutiruumi sissepääs toimub magnetkaardiga Hoone avalikes ruumides on videovalve Tulekahjuhäire korral helista 1911 ja avaliku korra rikkumisel 110 Üliõpilaskodusse saab bussiga nr 17 ja 17 A Räägu peatus Pangarekvisiidid tagatisraha maksmisel Saaja Rahandusministeerium Pank SEB A a 10220034796011 Viitenumber 3100055525 Selgitus nimi Pangarekvisiidid üüri maksmisel Saaja Rahandusministeerium Pank SEB A a 10220034796011 Viitenumber 2100010037 Selgitus toa number ja nimi Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Õppetöö Rakenduskõrgharidusõpe Kutseõpe Õppekorraldus Keeleõpe Õppeosakond Nõustamine Õppeteatmik esmakursuslastele Stipendiumid Õppeinfosüsteem Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Majutushinnad 2014 2015 õppeaastal Üliõpilaskodu internet Sissekorraeeskiri Üliõpilaskodu rahulolu küsitlus Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele Üliõpilaskodu kontori ajad suveperioodil 25 06 16 08 avatud E R 8 30 12 00 L P suletud Telefon 6 552 675 NB Kui soovid õpingute ajal elada meie üliõpilaskodus pead koha broneerimiseks ühendust võtma üliõpilaskodu juhatajaga telefonidel 6 552 675 5854 6300 või monika alasoo ttk ee Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaskodu Nõmme tee

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/korgkooli-dokumendid/?id=28842 (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Õppimine välisriigis Praktikariided Üliõpilaskodu Täiendusõpe Tööpakkumised tudengitele ARENDUS JA KOOSTÖÖ Siseriiklik koostöö Rahvusvahelistumise strateegia Rahvusvahelised suhted Kutseharidus Trükised Üliõpilasesindus Üliõpilas ja õpilasesindusest Teated Esinduse koosseis ÜE valimised 2015 Toetav liige Telli ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Sündmused ja üritused Aastapäeva tegevused 2014 2013 2012 2011 Uudised Meist meedias Raamatukogu Kontakt Täppisotsing Otsi Ühte sõnadest Kõiki sõnu Täpset fraasi Ei sisalda Rubriigist Avaleht Kõrgkoolist Sisseastujale Rektori veerg Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Raamatukogu Kontakt e Õpe Viimati muudetud Millal iganes Eile Viimane nädal Viimane 1 kuu Viimased 3 kuud Viimased 6 kuud Viimane aasta Relevantsuse järgi Uuemad enne Pealkirja järgi Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Sündmused ja üritused Aastapäeva tegevused 2014 2013 2012 2011 Uudised Meist meedias Täppisotsing Otsi Ühte sõnadest Kõiki sõnu Täpset fraasi Ei sisalda Rubriigist Avaleht Kõrgkoolist Sisseastujale

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/sundmused-ja-uritused/?op=advsearch (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  õpilasesindusest Teated Esinduse koosseis ÜE valimised 2015 Kandidaadid Toetav liige Telli ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Strateegia Tegevused Tervist edendavad loengud ja praktikumid Tervisekontroll Ekskursioon Tervisetähtpäevad Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Lisa 2 Lisa 3 Täname jõulutervituste eest Raamatukogu Raamatukogu Tutvustus Arengukava Kasutamise eeskiri Juhendid Infootsing EBSCO s Infootsing RIKSWEBis Laenutusautomaadi kasutusjuhend Individuaal ja rühmatööruumid Tasulised teenused Raamatukogu tasulise teenuse määramise alused ja kord Tasuliste teenuse hinnakiri Paljundamine printimine skaneerimine Organisatsioonid Lugejate küsitluse tulemused Tehtud muudatused ja parendused Presentatsioonid 2012 2013 2011 2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 2006 2007 Korduma kippuvad küsimused E Raamatukogu Kataloogid E Ajakirjad E Raamatud Andmebaasid Info õppeportaalid Ajalehed Sõnastikud Terviseportaalid Kasulikud lingid Kasutajakoolitus Juhendmaterjal uurijale Loa taotlemine uuringute läbiviimiseks Intellektuaalomand Intellektuaalomandi nõustamise süsteem Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Lisateavet intellektuaalomandist Üliõpilastööde koostamine Eetikakomiteed Eetikakoodeksid Rakendusuuringud Avalduse taotluse esitamine bioeetika komisjonile Õigusaktid Deklaratsioonid ja koodid Materjalide esitamise tähtajad Publitseerimine kõrgkoolis Publitseerimisvõimalused mujal ETIS Kasulikke materjale Kasulikke linke Isikuandmete töötlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Kontakt Üldkontaktid Arendus ja rahvusvahelised suhted Farmaatsia õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu Meie asukohad kaardil e Õpe E õppe uudised Uudiskirjad Telli uudised e mailile E õppe keskkonnad Moodle Echo 360 Kuidas kasutada Kratt Kursused õppejõududele Kõrgkoolisisesed koolitused Koolituskava Multimeedia keskus Valminud videote varamu Eesti keelsed videod Inglise keelsed videod E õppe kvaltiteet Kontaktid Haridustehnoloogid Loengute salvestamine Õppematerjalid ja juhendid Juhendid Trükised Arengukava e Õppe programm BeST lõppenud Valminud õpiobjektid ja e kursused 2009 2010 2011 2012 2013 Osalemine BeSt programmis BeSt juhendid BeSt ajakava Kvaliteedinõuded e VÕTI lõppenud Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Sündmused ja üritused Aastapäeva tegevused 2014 2013 2012 2011 Uudised Meist meedias Sisukaart Avaleht Kõrgkoolist Tutvustus Ajalugu Galerii kõrgkoolist Põhiväärtused Rektori veerg Rektor Rektori tervitus Arhiiv Rektori inauguratsioon Töökorraldus kõrgkoolis Juhtimine Nõunike Kogu Nõukogu Rektoraat Struktuur Auliikmed Kvaliteedijuhtimine Kvaliteedi töörühma töökord Kvaliteedi töörühma koosseis Kutseõppe kvaliteediauhind Kaardistatud põhiprotsessid Tagasiside Tagasiside plaan Vastuvõtu korralduse küsitlus 2013 Vastuvõtu korralduse küsitlus oktoober 2012 Põhimäärus Arengukava Missioon ja visioon Arengukava 2009 2012 Arengukava 2006 2009 Riiklikud strateegiad Kõrgkooli komisjonid ja töörühmad Arendus ja rahvusvahelised suhted Atesteerimiskomisjon Sisekasutuseks Bioeetika Eetika Rakendusuuringud ning teadus ja arendustegevus Töökeskkond Kutsete omistamine Optomeetria valdkond Õe ja ämmaemanda teooria ja praktikaeksam Majandusaasta aruanded 2014 majandusaasta aruanne 2013 majandusaasta aruanne 2012 majandusaasta aruanne 2011 majandusaasta aruanne 2010 majandusaasta aruanne 2009 majandusaasta aruanne 2008 majandusaasta aruanne Tervist edendav kõrgkool Tervis ja tervisedendus Toitumine Sportimisvõimalused Tervisespordist Kus trenni teha Tubakavaba kõrgkool Tööpakkumised Vilistlased Vilistlaste registreerimine Vilistlased meedias Ämmaemand 2015 Cum Laude lõpetajad Kõrgkooli dokumendid Tööd reguleerivad dokumendid Töötajale Arendustegevuse eeskiri IKT raamdokument Asjaajamiseeskiri Kommunikatsioonikord 2012 2016 Kuvariga tööks ettenähtud prillide või muu nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse osaline hüvitamine Kutseõppe

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/sundmused-ja-uritused/?op=sitemap (2015-07-07)
  Open archived version from archive