archive-ee.com » EE » T » TTK.EE

Total: 736

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Toetav liige Telli ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Juhtimine Põhimäärus Arengukava Kõrgkooli komisjonid ja töörühmad Kutsete omistamine Majandusaasta aruanded Tervist edendav kõrgkool Tööpakkumised Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias Raamatukogu Kontakt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/tookorraldus-korgkoolis/tallinna-tervishoiu-korgkooli-noukogu-pohimaarus/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive


 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  aktiivsed Töötajad sh õppejõud arendavad eestikeelset kutsealast sõnavara ning presenteerivad kutsealast teavet praktikutele ja ühiskonnas tervikuna Töötajad on positiivseks eeskujuks õppijatele koostööpartneritele ja kolleegidele Tegevus Tulemus 2016 Töötajate koolitus Mentorkoolituse läbib igal aruandeaastal vähemalt 100 praktika juhendajat Kõrgkoolis on aruandeperioodi lõpuks olemas mentorlussüsteem Kõrgkoolis on 75 õppejõududel vähemalt magistrikraad või sellele vastav haridus ning 10 teaduskraad Kutseõppe õppekavade õpetajatest 75 vastavad kvalifikatsiooninõuetele On välja töötatud töövarjusüsteem Õppejõudude värbamine ja hoidmine Õppetöösse kaasatakse välisõppejõude On loodud toimiv arenduse ja loometegevuse toetamise süsteem töötajatele Teadus arendus ja loometegevuse edaspidi TAL presenteerimine Publikatsioonide ning ettekannete arv ja kvaliteet on kasvava trendiga 3 1 2 Õppijad Kõrgkooli õppijatest 50 moodustub gümnaasiumi lõpetajatest kes on empaatilised ja laia silmaringiga ning kellel on huvi inimestega töötamise vastu ning 50 ulatuses töötavad täiskasvanud kellel on positiivne eluhoiak ja suurepärane karjääri ning töökogemus kes on alati tahtnud töötada inimestega ja inimeste heaks ning on valmis elukestvaks õppeks Kõrgkooli lõpetajal on tõenduspõhised teadmised ja kutsetööks vajalikud praktilised oskused samuti oskus kriitiliselt ja innovaatiliselt mõelda oskus meeskonnatööks erialale vajalikud eetilised arusaamad valmisolek elukestvaks õppeks ning julgus olla ettevõtlik Tegevus Tulemus 2016 Üliõpilastööde TAL Aastal 2015 antakse välja parimate lõputööde kogumik Presenteeritud lõputööde arv on kasvava trendiga Üliõpilastööde konkurssidest sh siseriiklikud rahvusvahelised ning kõrgkoolisisesed osavõtt on kasvava trendiga Nõustamine Õppijatele sh välis ja külalisõppijatele on loodud toetussüsteemid Kõrgkoolis on toimiv nõustamissüsteem sh erivajadustega sisseastujatele ning õppijatele 3 2 Õppetöö Õppetöö eesmärk on tagada lõpetajate konkurentsivõime siseriiklikul ja rahvusvahelisel tööturul ning elukestvaks õppeks vajalikud oskused ja pädevused Kõrgkooli õppekohad planeeritakse lähtuvalt riiklikust vajadusest ning kooskõlas kõrgkooli võimaluste ja eesmärkidega Eesmärk saavutatakse läbi kõrgkoolisiseste siseriiklike ja rahvusvaheliste õppekavade ühisosade moodulite ja või ainete loomise eesti ja võõrkeeles õppekavati põimunud paindliku ja õppijakeskse õppe korralduse ning multidistsiplinaarselt ja multikultuuriliselt läbi viidud uurimis ja lõputööd Tegevus Tulemus 2016 IKT vahendite kasutamine õppetöös E õppe kasutamine õppetöös vastab õppijate ja õppekava vajadustele ning võimalustele e kursused õpiobjektid e praktika Õppekavaarendus Igal kõrgkooli üliõpilasel on õppeaja jooksul võimalus läbida vähemalt 5 EAP võõrkeelse õppena Koostatakse õppekava kvaliteedikriteeriumid Kõikidel õppekavadel on võimalik lõpetada lõputööga Tuginedes koolitusvajadusele töötatakse välja kutseõppe õppekava abivahendi tehnik õpet alustatakse riikliku koolitustellimuse olemasolul Loodud on õppekavade ühisosad kõrgkooli siseselt partner kõrgkoolidega Eestis ja välismaal Kutseõppe järk järguline üleminek eestikeelsele õppele Õppetöökorraldus Õppetöö korraldusel lähtutakse õppija vajadustest ja regionaalsuseset Riigikeele õppe pakkumine on vajadusepõhine Kõrgkool rakendab VÕTA t õppekavadele sisseastumisel Käivitunud on suvekool vähemalt 4 ettevalmistus kursust Koostöös huvigruppide ja koostööpartneritega on välja selgitatud vajadus ning võimalus õe põhiõppe lõpetanute ämmaemandateks spetsialiseerumine 3 3 Arendus ja koostöö Arendus ja koostöö kaudu toetame kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamist ja edendame inimeste elanikkonna heaolu Kasutame tööandjate ja kõrgkooli materiaalset ja inimressurssi optimaalselt Loome võimaluse uurimistööde eesti keelseks presenteerimiseks TAL tegevused on määratletud ja nende täitmist mõõdetakse Raamatukogu on õppeteabe uurimis ja arenduskeskus omades ajakohaseid infoandmete kogusid ja tagades nende kättesaadavuse parimal võimalikul tasemel Tegevus Tulemus 2016 Arendus koostöö võrgustikud projektid Raamatukogul on koostöö suhted vähemalt kolme välisriigi raamatukoguga Aastal 2015 korraldatakse rahvusvaheline õendusalane konverents koostöös Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendusteaduse osakonnaga On analüüsitud hambatehnika ämmaemanduse ja tegevusteraapia magistriõppe käivitamise vajadus ning tehtud ettevalmistused õppe avamiseks Igal aastal korraldatakse hooldustööd tegevatele inimestele konverents Läbi on viidud vähemalt 5 keeleõppe projekti Võrgustikes ja projektides osalemine on tulemuslik ning tulemusi esitatakse regulaarselt 3 3 1 Rakendusuuringud Kõrgkooli õppejõud on oma ala eksperdid ja juhivad ning viivad läbi rakendusuuringuid koostöös erialaliitude ja tööandjatega ning teiste asutuste ja organisatsioonidega Uurimis ja arendustöö metoodika põhialused on ülekõrgkooliliselt ühtlustatud ja vastav informatsioon on kodulehel kättesaadav Kõrgkoolis läbi viidavate uuringute korraldamine on reguleeritud ja dokumentatsioon on kättesaadav kõrgkooli kodulehel Tegevus Tulemus 2016 Rakendusuuringud koostöö tööandjate ja erialaliitudega Läbi on viidud kuni 14 rakendusuuringut 3 3 2 Rahvusvahelistumine Rahvusvahelistumise eesmärk on olla tervise ja heaolu valdkonna kõrgkool mis on autoriteetne ning usaldusväärne partner teiste riikide õppijatele ja töötajatele Rahvusvahelist mõõdet laiendatakse ja kõrgkooli rahvusvahelist nähtavust tõstetakse teadus arendus ja loometegevuse edendamisega tehes selleks koostööd teiste riikide kõrgharidusasutuste ja erinevate ettevõtete ning organisatsioonidega Kõrgkoolil on välja töötatud mobiilsust toetavad tugimeetmed Tegevus Tulemus 2016 Välja minev mobiilsus Töötajate mobiilsus 12 sh õppejõud ning tugipersonal Õppijate mobiilsus 12 sh üliõpilased ning õpilased Sisse tulev mobiilsus Tasakaalus välja minevaga Rahvusvahelistumine kodus Eestis 25 liikmeskonnast on kaasatud rahvusvahelisse arendus ja projektitöösse Osalemine rahvusvahelistes võrgustikes projektides Rahvusvahelistes võrgustikes ning projektides osalemine on tulemuslik ja võrgustike tulemused esitatakse kord aastas kõrgkooli nõukogule projekti tulemused projekti lõppedes 3 4 Juhtimine kommunikatsioon ning vilistlased Kõrgkooli strateegiate ja tegevuskavade välja töötamisse kaasatakse liikmeskond ja huvigrupid ning partnerid Kõrgkool määratleb võrdluskõrgkoolid koostab võrdlusindikaatorid sh finants ning personalinäitajad ja saab võrdlusandmed protsesside parendamiseks Sõlmitakse koostööleping Metropolia Ammattikorkeakoulu ga Soome Vabariik ühistegevuste eesmärgil Arendatakse kvaliteedijuhtimist mille tulemusel kõrgkooli juhtimine on läbipaistev ja tulemused mõõdetavad Vilistlased ja koostööpartnerid kaasatakse kõrgkooli turundusse ja mainekujundusse Tegevus Tulemus 2016 Personali juhtimine Leitud on projektipõhine finantseerimisallikas ning õenduse õppetoolis on läbi viidud ametikohtade hindamine Välja on töötatud töötajate tunnustamise kord ja kirjeldatud tulemustasude süsteem Välishindamised Kõrgkool on läbinud institutsionaalse akrediteerimise Vajadusel kutseõppe õppekavade akrediteerimise ettevalmistamine Sise ja välis kommunikatsioon mainekujundus ning turundus Läbi on viidud mainekampaania Koduleht on kolmekeelne eesti inglise vene Kõrgkooli õppijate arv püsib aastate lõikes stabiilne Kvaliteedijuhtimine Vastavalt tagasiside plaanile kõrgkooli tegevusest tagasiside saamine selle analüüsimine ja parenduste sisse viimine On olemas kolme aastane trend tööandjate ja vilistlaste tagasisidest Kvaliteedijuhtimise põhimõtted on viidud iga töötajani organisatsioonis Fondid Õppijate stipendiumifondi panustavad huvigrupid ja partnerid On loodud rakendusuuringute fond Tervist edendav kõrgkool Aastaks 2016 on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolil tervisedenduse arengukava mille eesmärkide täitmiseks on ellu viidud ja käivitatud tegevused lähtuvalt tegevuskavast 3 5 Materiaal tehnilised ressursid Kõrgkool tagab 1 õppekeskkonna tehnoloogilise kvaliteedi vananenud õppeaparatuuri ja seadmete asemel kaasaegsete soetamise toel 2 infotehnoloogiliste lahenduste pideva arendamise mis toetab kõrgkooli juhtimist ja põhiprotsesside sidusat toimimist ning õppijatele parema ligipääsu haridusele 3 l iikumispuudega õppijatele ja töötajatele ohutu sissepääsu Tallinna ja Kohtla Järve õppehoonetesse hoonesisese liikumise lähtuvalt õppe ja töökorraldusest ning isiklikest vajadustest 4 õppehoonete tuleohutusnõuetele vastavusse viimise 5 õppijatele töötajatele koostööpartneritele vilistlastele parema õpi ja töökeskkonna raamatukogu ehitamise ja sisustamise toel ning õppe töö ja puhkeruumide pideva parendamise kõrgkooli eelarvevahenditest Planeeritud suuremad ehitustööd jms Projekti algus Projekti lõpp Projekti kogumaksumus Raamatukogu ehitus 01 10 2011 31 12 2014 660 000 Raamatukogu sisustus 01 01 2014 31 12 2016 150 000 Rahastuse saanud projektid Meetme Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine alameetme Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur kaudu Projekti nimi Projekti algus Projekti lõpp Projekti kogumaksumus Kaasajastatud hambatehnoloogia õppelaboratoorium 01 06 2011 31 12 2012 267 431 90 Simulatsioonikeskus õdede ja ämmaemandate õppeks 01 01 2011 31 12 2014 619 303 87 Meetme Kõrgkoolide ning teadus ja arendusasutuste õppe ja töökeskkond a lameetme Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond kaudu Projekti nimi Projekti algus Projekti lõpp Projekti kogumaksumus Õppehoonete juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutuse tagamine 01 09 2011 31 12 2013 519 300 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone ja üliõpilaskodu valiti rohelise investeerimisskeemiga hõlmatud objektide nimekirja ning AS Riigi Kinnisvara poolt on aastal 2012 planeeritud teostada alljärgnevad tööd Õppehoone Projekti algus Projekti lõpp Projekti kogumaksumus Fassaadi ja sokli soojustamine katuse soojustamine ja katmine küttesüsteemi koos soojussõlmega renoveerimine üldventilatsiooni väljaehitamine elektripeakilbi renoveerimine 01 03 2011 31 12 2012 3 290 044 Üliõpilaskodu Projekti algus Projekti lõpp Projekti kogumaksumus Fassaadi ja vundamendi soojustamine akende vahetus soojussõlme uuendamine ja küttesüsteem ümber ehitamine kahe toru süsteemile elektripeakilbi renoveerimine 01 03 2011 31 12 2012 550 240 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osaleb partnerina Eesti Infotehnoloogia Arendamise Sihtasutuse poolt taotletud projektis Õppeinfosüsteemi moodulite arendamine Projekti nimi Projekti algus Projekti lõpp Projekti kogumaksumus Õppeinfosüsteemi moodulite arendamine 01 10 2011 01 07 2013 196 200 Esitatud taotlused Meetme Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine alameetme Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur kaudu Projekti nimi Projekti algus Projekti lõpp Projekti kogumaksumus Farmaatsia profiiliga laborite kompleks 01 04 2014 31 10 2015 444 631 58 Tegevusteraapia õppeinfrastruktuuri kaasajastamine õppeklass Juurdepääsetav õppeköök 01 04 2013 31 10 2013 56 842 12 Partnerina osaleb kõrgkool taotlusvoorus olevas projektis Kaasaegse praktikumi ja loengusalvestus süsteemi hankimine ja ühine kasutusele võtmine rakenduskõrgkoolides meetme Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine alameetme Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur kaudu 3 6 Ühiskonna teenimine Kõrgkool on tänases Eesti ühiskonnas kaasarääkijaks Jagades oma teadmisi ja oskusi tahame kaasa aidata Eesti rahva tervise paranemisele ning tervislike valikute tegemise oskuse arendamisele Kõrgkool koostab elukestvaõppe strateegia ja tegevusplaani mille raames arendatakse täienduskoolituste väljatöötamise läbiviimise ja hindamise süsteemi tagamaks kvaliteet sh väljastatavate dokumentide osas Tegevus Tulemus 2016 Täienduskoolitus Kõrgkool pakub täienduskoolitusi vastavalt huvigruppide vajadustele ning osalejate arv on aastate lõikes stabiilne Poliitikate kujundamine Kõrgkooli liikmeskond osaleb eriala ja kutseliitude töös ning ühiskondlikes nõu ja otsustuskogudes liikmete ning ekspertidena Avalikkusele suunatud tegevus Kõrgkoolil on välja töötatud avalikkusele suunatud tegevuskava mis hõlmab kõiki õppekavasid ning üritustel osalejate arv on kasvava trendiga Igal õppijal on võimalus olla kaasatud ettevõtlikkuse arendamise eesmärgil kõrgkooli ja ühiskonnale suunatud tegevustes Kõrgkool on analüüsinud tasuliste teenuste pakkumise võimalusi ning lähtuvalt tulemustest koostanud teenuste paketi On loodud tegevuste tulemuslikkuse hindamise ja arendamise süsteem 4 Arengukava uuendamise kord Kõrgkooli arengukavast tulenevalt koostavad struktuuriüksused oma arengukavad ja tegevuste elluviimiseks koostatakse tööplaanid igaks õppeaastaks Arengukava täitmist analüüsitakse kaks korda kalendriaastas 1 igal eelarve aasta koostamise perioodis 2 õppeaasta alguses struktuuriüksuste aruande põhjal kus analüüsitakse tegevusi eesmärke ja mõõdetakse indikaatorite täitmist Arengukava täitmisest antakse aru kõrgkooli nõukogus ning Haridus ja Teadusministeeriumile majandusaasta tegevusaruandes Nõunike kogult saadakse arengukava täitmise kohta hinnang Arengukava muudetakse kui ilmnevad asjaolud mis takistavad olulisel määral olemasoleva arengukava täitmist Arengukava muutmise protsessi kaasatakse kõrgkooli töötajad kõrgkooli nõukogu kaudu vajadusel kaasatakse nõunike kogu Muudetud arengukava esitatakse Haridus ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Juhtimine Põhimäärus Arengukava Missioon ja visioon Arengukava 2009 2012 Arengukava 2006 2009 Riiklikud strateegiad Kõrgkooli komisjonid ja töörühmad Kutsete omistamine Majandusaasta aruanded Tervist edendav kõrgkool Tööpakkumised Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arengukava 2012 2016 Tallinn Health Care College development plan 2012 2016 KINNITATUD haridus ja teadusministri 5 detsembri 2011 a käskkirjaga nr 934 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arengukava 2012 2016 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on Haridus ja Teadusministeeriumi hallatav rakenduskõrgkool Kõrgkoolis on võimalik õppida rakenduskõrghariduse ja kutseõppe tasemel Kõrgkoolil on õppehoone ja üliõpilaskodu Tallinnas struktuuriüksus Kohtla Järvel lisaks toimub õppetöö Kiviõlis Kuressaares ja Pärnus Kõrgkoolis on seitse õppetooli õenduse ämmaemanduse optomeetria hambatehnika tegevusteraapia farmaatsia ning tervisedenduse ja kaks osakonda kutseõppe ning õppeosakond Kõrgkoolis õpib seisuga 01 09 2011 1643 üliõpilast 8 rakenduskõrghariduse õppekaval ja 141 õpilast kahel kutseõppe õppekaval Kõrgkoolis on 129 töötajat kellest 75 õppejõud Käesolev arengukava on koostatud ajavahemikuks 01 jaanuar 2012 kuni 31 detsember 2016 Arengukava koostati ajavahemikus aprill november 2011 Arengukava lähtealused koostati rektoraadi ja struktuuriüksuste poolt ning arutati läbi kõrgkooli nõukogus aprillis 2011 SWOT analüüsi koostamiseks ja arengukava eesmärkide ning tegevuste välja töötamiseks korraldati rektoraadi eestvedamisel kõrgkooli 76 seitsmekümne kuuele töötajale 23 24 augustil 2011 koolitus seminar Koolitus seminari tulemusel valmisid struktuuriüksuste ja kõrgkooli SWOT analüüs peamised arengukava eesmärgid ja võtmetulemused Arengukava koostamine jätkus struktuuriüksustes 21 septembrini 2011 aastal kus täpsustati tegevusi eesmärke ja toimusid kooskõlastused partneritega Rektoraat koondas esitatud arengukavad kõrgkooli arengukavaks septembrikuu lõpuks ja esitas valminud projekti töötajatele seejärel kõrgkooli nõukogule ja nõunike kogule kommenteerimiseks ning kooskõlastamiseks Arengukava projektile andis tagasisidet Tallinna abilinnapea Arengukava projekt oli avalikul arutelul ajavahemikus 10 14 10 2011 Arengukava võeti vastu kõrgkooli nõukogu 15 11 2011 a istungil otsusega esitada arengukava haridus ja teadusministrile kinnitamiseks otsus nr 9 2 Arengukava aluseks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus Rakenduskõrgkooli seadus Kutseõppeasutuse seadus Kõrgharidusstandard Kutseharidusstandard Eesti Kõrgharidusstrateegia 2006 2015 Rahvusvahelistumise strateegia 2006 2015 erialaliitude ja kutseühingute arengu ja tegevuskavad õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2012 2020 Missioon Kõrgkool koolitab innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tervisevaldkonna töötajaid Visioon Kõrgkool on pidevalt arenev siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud kus sise ja välispartneritega koostöös ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme IKKA Inimene Koostöö Kaasamine Areng I NIMENE on kõrgkooli keskne väärtus Töötajad töötajate kompetents pühendumine isikupära ja innovaatilisus loovad unikaalse keskkonna arenguks ja õppimiseks Õppijad õppijate erinev taust ja õppimise protsessis arenevad oskused ning teadmised rikastavad kõrgkooli olles sillaks ühiskonna ja partnerite vahel K OOSTÖÖ kõrgkool kujundab töötajates ja õppijates oskusi multiprofessionaalseks ja multikultuuriliseks meeskonnatööks olles pidevas koostöös arengut toetavate organisatsioonidega siseriiklikult ja rahvusvaheliselt K AASAMINE töötajad õppijad vilistlased ja partnerid on kaasatud organisatsiooni juhtimises ja arendustegevuses A RENG toetame innovaatilisust innustame ja oleme innustunud võimaldame areneda eesmärgistatult nõudes vastutust tehtud valikute ees Kõrgkooli huvigrupid Eesti Vabariik ühiskond kohalikud omavalitsused Haridus ja Teadusministeerium Sotsiaalministeerium jt riigiasutused õppijad tööandjad eriala ja kutseliidud välispartnerid kõrgkooli töötajad vilistlased Kõrgkooli peamised koostööpartnerid Haridus ja Teadusministeerium Sotsiaalministeerium Tervise Arengu Instituut SA Põhja Eesti Regionaalhaigla AS Ida Tallinna Keskhaigla SA Tallinna Lastehaigla SA Ida Viru Keskhaigla ning kõikide õppekavade peamised tööandjad praktikabaasid erialaliidud Metropolia Ammattikorkeakoulu Soome Vabariik jt õppekavade peamised koostööpartnerid välisriikides 1 Hinnang hetkeolukorrale Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2009 2012 perioodi arengukava täideti olulisemates punktides Kõrgkooli strateegiliste eesmärkide täitmist ei takistanud mõningate tegevuste osaline täitmine Olulisemateks õnnestumisteks võib pidada õe eriala koolituse õppekava käivitamine 2009 aastal Kohtla Järve struktuuriüksuse renoveerimine struktuurfondi toel 2009 aastal Euroopa Sotsiaalfond edaspidi ESF struktuurfondide programmide ja projektide rahastusel on kõrgkool viinud ellu olulisi parendus ja arendustegevusi ESF struktuurfondidest rahastamise otsus optomeetria hambatehnika õdede ja ämmaemanduse õppetoolide õppevahendite kaasajastamiseks juurdepääsetavuse tagamiseks liftide ehitus erakorralise meditsiini tehniku kutseõppe õppekava avamine 2010 aastal hooldustöötaja töökohapõhise õppe regionaalne käivitumine 2009 aastal õdede õppe regionaalsuse laienemine 2009 ning 2011 aastal Pärnusse ja 2011 aastal Kuressaarde tervisedenduse õppekava esimesed lõpetajad 2010 aastal 2011 aastast tegevusterapeudi õppe riikliku koolitustellimuse muutumine iga aastaseks 2009 aastal tervishoiu ja 2011 aastal meditsiini õppekavagrupi edukas üleminekuhindamise läbimine töötajate ja õppijate mobiilsuse toetamiseks liituti ESF doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programm DoRa edaspidi DoRa tegevus 8 ja NordPlus programmiga Avanes võimalus DoRa tegevus 2 raames välisõppejõu kaasamiseks 2009 2011 aastal toimus MTÜ Väärtustades Eluga täienduskoolitus Raseduskriis 2011 aastal käivitati riigikeele süvaõppe võimalus kõikidel kõrgkooli õppekavadel ja täiustati keeleõppe metoodikat 2011 aastal optomeetria õppetooli õppejõudude erialase magistriõppe edukas lõpetamine Läti Ülikoolis mille tulemusena kõik õppetooli korralised õppejõud on erialase magistrikraadiga õppijate arv on aruande perioodil kasvava trendiga seisuga 01 11 2009 õppis kõrgkoolis 1403 üliõpilast ning 105 õpilast 01 11 2011 seisuga 1607 üliõpilast ning 141 õpilast edukad osalemised rahvusvahelistes võrgustikes European Network of Occupational Therapy in Higher Education ENOTHE European Association for International Education EAIE Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation In Europe COHEHRE International Union for Health Promotion and Education IUHPE Dietitians ensuring education teaching and professional quality Diets2 European Academy of Optometry and Optics EAOO European Association of Institutions in Higher Education EURASHE The European Association for Health Information and Libraries EAHIL rahvusvahelise projekti Improving learning capacities and mental health of elder people MINDWELLNESS toel loodi eaka üle 50 aastase terve inimese õppekeskkond Intensiivprojektide Intensive program on poverty and social exclusion IPPSE Well Man Men s wellbeing and health in a European perspective Interdisciplinary program on palliative and end of life care IPPE European perspective on social inclusion of persons with disabilities and elderly Nordic Baltic perspectives on nursing diagnoses and diagnostics Pediatric Health Care and Promotion töötati koostöös välja ja viidi läbi intensiivkursused Leonardo da Vinci programmi HEVI raames valmistati õppematerjal õppejõududele loodi valikaine ning täienduskursused töötajatele Leonardo da Vinci pro grammi projekti Improved training modules and new opportunities for care workers töötati välja õppemoodul hooldustöötajatele ning projekti PHARMALE alustati farmaatsia õppekaval õppijate mobiilsuse toetamiseks õppematerjali välja töötamist kõrgkool osales ajavahemikul 2009 2011 ESF projektis Kvalifitseeritud tööjõu pakkumine suurendamine 2007 2013 ning sai sel ajavahemikul rahastuse 19 kursuse läbiviimiseks Kõrgkoolile omistati Eesti Töötukassa kvalifitseerimiskomisjoni poolt Isikustatud koolituskaart projekti Rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteemide arendamine raames käivitati 2010 aastal kõrgkooli elektrooniline õppeinfosüsteem ÕIS 2010 ning 2011 aastal mindi kahel õppekaval üle veebipõhisele praktika juhendamisele õe ja ämmaemanda teooria ja praktikaeksami kaudu kanti tervishoiutöötajate registrisse ning toodi tööjõuturule tagasi 39 õde ja 2 ämmaemandat ajavahemikus 2009 2012 on läbi viidud 5 rakendusuuringut Arengukava 2009 2012 problemaatilisteks eesmärkideks kujunesid rakendusuuringute käivitamine ja osaliselt ka uuringusuundade välja töötamine koos tööandjatega Kuna tervishoiualane kõrgharidus ja magistriõpe Eestis ei ole pika traditsiooniga siis puuduvad kogemused ja traditsioonid uurimistööde tegemiseks Koostöö tööandjatega on lõppevas perioodis olnud positiivne ja uurimisalane koostöö on osaliselt käivitunud alustati ühismooduli loomist Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Disaini Instituudiga koostöös mis arengukava perioodil ei valminud Loodi valikaine Universaalne disain 3 EAP mahus mida viidi läbi 2010 2011 ja 2011 2012 õppeaastal õppejõudude ja õppijate ressursi optimaalse kasutamise printsiibist lähtudes rakendus neljast erialakoolituse valdkonnast kaks kõrgkool on õppijate tunnustamisega järjepidevalt tegelenud on olemas mitmeid erinevaid tegevusi kuid ei ole loodud veel süsteemi Kaasates õppijaid tegeleb kõrgkool antud teemaga tuleval arengukava perioodil Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli SWOT Tugevused 1 Spetsiifilised Eestis ainsad õppekavad hambatehnik tegevusterapeut optometrist tervisedendaja farmatseut 2 piisavalt erialaselt pädevaid õppejõude 3 hea materiaal tehniline baas õppevahendid erialane kirjandus ligipääs erialastele andmebaasidele jms 4 toimiv kirjastustegevus õppevahendite loomine 5 süvendatud riigikeele õppe võimalus kõikidel õppekavadel 6 õppetöö mitmes Eestimaa paigas kasvav regionaalsus 7 välissuhete tulemuslik loomine ja hoidmine 8 tööandjad on huvitatud koostööst kõrgkooliga 9 pikad traditsioonid tervishoiu valdkonna kutsete õpetamisel 10 sisemine valmisolek kiireks reageeringuks ühiskonna vajadustele 11 suur vilistlaskond Nõrkused 1 Spetsiifilised Eestis ainsad õppekavad hambatehnik tegevusterapeut optometrist farmatseut puuduvad siseriiklikud partnerid rakenduskõrghariduse tasemel 2 rahvusvahelistumiseks vajalikud kompetentsid vajavad arendamist näiteks võõrkeele oskus multikultuurilises meeskonnas töötamine jms 3 võõrkeelsete moodulite vähesus õppekavades 4 rakendusuuringute vähesus 5 kaasatud vilistlaste arv ei ole küllaldane näiteks regulaarne vilistlaste tagasiside 6 puudub vene keelne kõrgkooli kodulehekülg 7 informatsioon õppimisvõimaluste kohta ei jõua potentsiaalse täiskasvanud õppijani 8 praktikajuhendajad ei ole alati teadlikud oma rollist õppija arengu toetamisel Võimalused 1 Elanikkonna ja tööjõu vananemisest muutunud ootustest ja vajadustest tervishoiuteenustele ning tehnoloogia arengust tulenevalt kasvab uute oskuste ja pädevusega spetsialistide vajadus 2 laiendada veelgi regionaalsust minna õppijale lähemale 3 uued õppekavad ning paindlik õppijakeskne õppetöö korraldus võõrkeelsed moodulid ja õppekavade ühisosad ning ühisõppekavad 4 veelgi enam kasutada välis programme tegevusteks 5 tellitud arendustegevus ja ühiskonna teenimine 6 kõrgkooli väärtuste ja võimaluste teadliku turundamise kaudu kõrgkooli maine kujundamine ning õppijate leidmine sh täiskasvanud õppijad vanuses 30 7 uute innovaatiliste lahenduste pakkumine ja rakendamine 8 erialase keeleõppe võimaluste laiendamine 9 vilistlaste kaasamine kõrgkooli tegevustesse Ohud 1 Gümnaasiumi lõpetajate arvu vähenemine ja sellest tulenev konkurents teiste koolidega 2 informatsioon õppimisvõimaluste kohta ei jõua täiskasvanud õppijani 3 tööjõu väljavool riigist ohustab õppekavade kvaliteeti sh õppejõudude ressursi jätkusuutlikkust 4 õe põhiõppe riikliku õppekava koolitustellimuse tõusuga ei kaasne lähi aastatel praktikakohtade arvu tõus praktikabaasides 5 sotsiaal poliitilised ning majanduslikud muudatused mille tulemusena võib vajadus mõnede õppekavade lõpetajate järgi väheneda

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/tookorraldus-korgkoolis/arengukava-7/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Toetav liige Telli ISIC ITIC Eesti Üliõpilaspilet Kõrgkooli sümboolika Dokumendid Galerii Avalikkusele Tutvustus Tegevused Registreerumine Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Juhtimine Põhimäärus Arengukava Kõrgkooli komisjonid ja töörühmad Arendus ja rahvusvahelised suhted Atesteerimiskomisjon Bioeetika Eetika Rakendusuuringud ning teadus ja arendustegevus Töökeskkond Kutsete omistamine Majandusaasta aruanded Tervist edendav kõrgkool Tööpakkumised Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias Raamatukogu Kontakt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arendus ja rahvusvaheliste suhete komisjoni töökord Komisjoni koosseis koosolekute toimumise ajad 2012 2013 Komisjoni koosseis koosolekute toimumise ajad 2011 2012 Komisjoni koosseis koosolekute toimumise ajad 2010 2011 Komisjoni koosseis koosolekute toimumise ajad 2009 2010 Komisjoni koosseis koosolekute toimumise ajad 2008 2009 Uurimis ja arendusstipendiumi taotlemise ja väljaandmise kord Uurimis ja arendusstipendiumi konkursi tulemused Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Juhtimine Põhimäärus Arengukava Kõrgkooli komisjonid ja töörühmad Arendus ja rahvusvahelised suhted Atesteerimiskomisjon Bioeetika Eetika Rakendusuuringud ning teadus ja arendustegevus Töökeskkond Kutsete omistamine Majandusaasta aruanded Tervist edendav kõrgkool Tööpakkumised Vilistlased

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/tookorraldus-korgkoolis/komisjonid/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Juhtimine Põhimäärus Arengukava Kõrgkooli komisjonid ja töörühmad Kutsete omistamine Majandusaasta aruanded 2014 majandusaasta aruanne 2013 majandusaasta aruanne 2012 majandusaasta aruanne 2011 majandusaasta aruanne 2010 majandusaasta aruanne 2009 majandusaasta aruanne 2008 majandusaasta aruanne Tervist edendav kõrgkool Tööpakkumised Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias Raamatukogu Kontakt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2014 majandusaasta aruanne Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/tookorraldus-korgkoolis/majandusaasta-aruanded/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Töökorraldus kõrgkoolis Juhtimine Põhimäärus Arengukava Kõrgkooli komisjonid ja töörühmad Kutsete omistamine Majandusaasta aruanded Tervist edendav kõrgkool Tervis ja tervisedendus Toitumine Sportimisvõimalused Tubakavaba kõrgkool Tööpakkumised Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias Raamatukogu Kontakt Tervisedendus kõrgkoolis Tervislik Ülikool loob õpikeskkonda ja organisatsioonikultuuri mis edendab tervist heaolu ja jätkusuutlikkust oma kogukonnas ja võimaldab inimestel saavutada oma täielikku potentsiaali Nii kirjeldab tervislikku kõrgkooli Suurbritannia Tervislike Ülikoolide Võrgustik The English National Healthy Universities Sarnase suuna on võtnud ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kes tervisedenduse arengukavast lähtuvalt tegutseb selle nimel et õppuritel töötajatel ja külalistel oleks loodud tervistedendav keskkond mis omakorda moodustab tervist toetava kogukonna Kõrgkool liitus Tervist edendavate töökohtade TET võrgustikuga 2010 aastal Tervist Edendavate Töökohtade TET võrgustik loodi Eestis Tervishoiuameti initsiatiivil 2005 aastal Alates 2006 aastast haldab ja koordineerib võrgustiku tegevusi Tervise Arengu Instituut Võrgustiku eesmärgiks on erinevate asutuste ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel kutsehaiguste tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal Tallinna Tervishoiu Kõrgkool liitus TET võrgustikuga 2010 aastal Täpsemat infot võrgustiku kohta leiab SIIT Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Juhtimine Põhimäärus Arengukava Kõrgkooli komisjonid ja töörühmad Kutsete omistamine Majandusaasta aruanded Tervist edendav kõrgkool Tervis ja tervisedendus Toitumine Sportimisvõimalused Tubakavaba kõrgkool Tööpakkumised Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias Tervisedendus kõrgkoolis Tervislik Ülikool loob õpikeskkonda ja organisatsioonikultuuri mis edendab tervist heaolu ja jätkusuutlikkust oma kogukonnas ja võimaldab inimestel saavutada oma täielikku potentsiaali Nii kirjeldab tervislikku kõrgkooli Suurbritannia Tervislike Ülikoolide Võrgustik The English National Healthy Universities Sarnase suuna on võtnud ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kes tervisedenduse arengukavast lähtuvalt

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/tookorraldus-korgkoolis/tervist-edendav-korgkool/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  Uurimustöö läbiviijale Praktika kõrgkoolis Ruumide kasutusse andmine Täname jõulutervituste eest Otsi Täppisotsing Sisukaart Tutvustus Töökorraldus kõrgkoolis Juhtimine Põhimäärus Arengukava Kõrgkooli komisjonid ja töörühmad Kutsete omistamine Majandusaasta aruanded Tervist edendav kõrgkool Tööpakkumised Vilistlased Kõrgkooli dokumendid Sündmused ja üritused Uudised Meist meedias Raamatukogu Kontakt Pakume tööd Tööpakkumised leiate siit või vaata kuulutusi Otsime enda meeskonda dokumendihalduse spetsialisti Kutseõpe otsib enda meeskonda uut liiget Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/tookorraldus-korgkoolis/toopakkumised/ (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  skaneerimis koopiamasinad Raamatukogu teenindab kõrgkooli üliõpilasi õpilasi õppejõude ja töötajaid Väljastpoolt kõrgkooli võivad lugejaks saada kõik tervishoiu erialade töötajad Raamatukogu kogud asuvad Tallinna ja Kohtla Järve õppehoones Kontaktid Tallinn Tallinn Kännu tn 67 Telefon 671 1735 raamatukogu ÄT ttk dot ee Raamatukogu juhataja Ülle Kuuse ylle dot kuuse ÄT ttk dot ee Laenutaja Sirli Paimets sirli dot paimets ÄT ttk dot ee Kataloogija Eve Pohlak eve dot pohlak ÄT ttk dot ee Lahtiolekuajad E N 08 00 18 00 R 08 00 16 00 P SULETUD Suvised lahtiolekuajad 18 06 19 06 8 00 16 00 22 06 Suletud 25 06 03 07 E T N R 8 00 16 00 K 8 00 18 00 06 07 08 07 8 00 16 00 09 07 8 00 18 00 10 07 21 08 8 00 16 00 Kohtla Järve Kohtla Järve Lehe tn 12 ruum 28 Telefon 671 1 780 ulvi joesaar ttk ee raamatukogu kj ÄT ttk ee Lahtiolekuajad Kohtla Järve raamatukogu ajavahemikul 01 06 17 07 avatud kolmapäeviti kell 10 00 14 00 Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Raamatukogu Tutvustus Arengukava Kasutamise eeskiri Juhendid Individuaal ja rühmatööruumid Tasulised teenused Organisatsioonid Lugejate küsitluse tulemused Presentatsioonid Korduma kippuvad küsimused E Raamatukogu Kasutajakoolitus Juhendmaterjal uurijale RIKSWEB raamatuotsing Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu edaspidi raamatukogu on erialaraamatukogu mis kogub säilitab ja teeb raamatukogu kasutajale kättesaadavaks tervishoiualased teavikud ja andmebaasid Raamatukogu komplekteerib teavikuid vastavalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis edaspidi kõrgkool õpetatavatele erialadele erakorralise meditsiini tehnika farmakoloogia hambatehnika hooldustöötaja lapsehoidja massaaž optomeetria tegevusteraapia tervisedendus õendus ja ämmaemandus Raamatukogu teavikute andmed on sisestatud raamatukoguprogrammi RIKS RIKSWEB E raamatukogust on

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/tookorraldus-korgkoolis/index.php?id=71641 (2015-07-07)
  Open archived version from archive

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu Kuidas meile tulla vt KAARTI Tallinnas Autoga linna poolt tulles mööda Sõpruse puiesteed pöörata vasakule Linnu teele ja siis teine tänav paremale ongi Kännu tänav Bussid nr 17 ja 17A Bussijaamast sõita kuni Tüve peatuseni Nõmme teel Buss nr 11 Kunstiakadeemia juurest sõita kuni Siili peatuseni Sõpruse puiesteel Trollid nr 2 ja 3 kesklinnast nr 4 Balti jaamast ja nr 9 Koplist sõita kuni Siili peatuseni Sõpruse puiesteel vt busside sõiduplaane http soiduplaan tallinn ee index php Kohtla Järvel Autoga Jõhvi linna poolt tulles sõita mööda Narva Tallinn maanteed kuni Kukruse teeviidani Pöörata Kukrusele sõita kuni Tallinna Tervishoiu kõrgkooli teeviidani pöörata paremale ja otse ongi Kohtla Järve struktuuriüksus Tallinna poolt tulles lähtuda Kukruse teeviidast sõita kuni Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teeviidani pöörata paremale ja otse ongi Kohtla Järve struktuuriüksus Bussiga Jõhvist ja Kohtla Järvelt sõita bussidega nr 28 ja 29 või marsruuttaksodega nr 3 5 11 24 122 Kukruse peatuseni Kohtumiseni Aadress Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Üldinfo 372671 1701 faks 372671 1710 e post info ÄT ttk ee Meediapäringud 372 5040729 OTSING MENÜÜ Otsi Täppisotsing Sisukaart Kõrgkoolist Sisseastujale Õppurile ARENDUS JA KOOSTÖÖ Üliõpilasesindus Avalikkusele Kontakt Raamatukogu E õpe Täiendusõpe KÜSI APTEEKRILT Üliõpilaskodu Üldkontaktid Arendus ja rahvusvahelised suhted Farmaatsia õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve struktuuriüksus Kutseõppe osakond Optomeetria õppetool Raamatukogu Tegevusteraapia õppetool Tervisedenduse õppetool Õenduse õppetool Õppeosakond Ämmaemanduse õppetool Üliõpilaskodu Meie asukohad kaardil Tere tulemast Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Meie aadress Tallinnas asume Mustamäel Kännu 67 13418 Tallinn Eesti Kohtla Järvel asume Kukrusel Lehe 12 Kohtla Järve 30621 Ida Virumaa Eesti Meiega saad võtta ühendust Üldkontaktid Arendus ja rahvusvahelised suhted Farmaatsia õppetool Finants haldus ja infotehnoloogia Hambatehnika õppetool Keeleõpe Kohtla Järve

  Original URL path: http://www.ttk.ee/yldinfo/tookorraldus-korgkoolis/index.php?id=26833 (2015-07-07)
  Open archived version from archive