archive-ee.com » EE » T » TAI.EE

Total: 957

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tervishoiu kogukulud | TAI
  sündmused Sa asud siin Avaleht Terviseandmed Uuringud Tervisestatistika ja uuringute andmebaas Uuendused Tervist toetavate tegevuste andmebaas Toitumise andmekogu Statistika Tagasi 12 JAANUAR 2012 Tervishoiu kogukulud Lisatud on 2010 aasta tervishoiu kogukulude näitajad ja parandatud aastate 1999 2009 andmeid Külasta ka

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-uuringute-andmebaas/uuendused/1345-tervishoiu-kogukulud (2012-11-09)
  Open archived version from archive


 • Kirurgilised protseduurid 2010 | TAI
  Sa asud siin Avaleht Terviseandmed Uuringud Tervisestatistika ja uuringute andmebaas Uuendused Tervist toetavate tegevuste andmebaas Toitumise andmekogu Statistika Tagasi 28 DETSEMBER 2011 Kirurgilised protseduurid 2010 Uuendatud on kirurgiliste protseduuride andmed 2010 aasta kohta ja muudetud 2009 aasta andmeid Külasta ka

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-uuringute-andmebaas/uuendused/1290-kirurgilised-protseduurid-2010 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Värske number | TAI
  abivahenditele Vastloodud Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu juhatuse liikmed Mare Naaber ja Huko Laanoja tutvustavad liidu nägemust erihoolekande arendamisest Aile Aedma uuris oma magistritöös lastega perede toetamise võimalusi kohalikes omavalitsustes Harjumaa valdade näitel Osades valdades pakuti lapsega peredele mitmesuguseid toetavaid teenuseid teistes pidi lastekaitsetöö tegija üksinda vastutama perede toetamise ja võrgustiku toimimise eest Euroopa Sotsiaalfondi toetatud innovaatilised projektid on lubanud katsetada hoolekandeteenuseid mis toetavad eri sihtrühmade eluga toimetulekut ja tööl käimist Sotsiaalkindlustusamet on projekti toel võtnud tööle neli piirkondlikku koordinaatorit kes aitavad omavalitsuste sotsiaaltöötajatel lahendada keerulisi kliendijuhtumeid võimaldades tõsiste toimetulekuraskustega inimestel saada tasuta psühholoogilist nõustamist võlanõustamist ja tugiisikuteenust kirjutab projektijuht Kärt Saarsen Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest läbiviidud projektides katsetati kahte erivajadustega inimeste töötamist toetavat teenust kaitstud töö ja toetatud töölerakendamine ning koostati nende teenuste kirjeldus ja kulumudel annavad teada keskuse spetsialistid Ulvi Mölder ja Merle Peekman Avatud Eesti Ühiskonna juhataja Iris Pettai võtab kokku vanemaealiste tööle toomiseks ellukutsutud projekti tulemused Mitmest artiklist jookseb läbi varajases lapsepõlves saadud kogemuste olulisus Kalle Laane magistritööst tuli välja et asenduskodus kasvanud laste koolikogemust mõjutavad tegurid tulenevad nii koolist asenduskodust kui ka noortest endist Negatiivseid koolikogemusi võimendab kiindumushäirest ja varasematest traumadest tulenev asenduskodu laste haavatavus Varajase lapsepõlve trauma mõjust lapse närvisüsteemi ja kiindumussuhete arengule jagavad teadmisi Kanada psühhoterapeut

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo/varske-number (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Eelretsenseeritavad artiklid | TAI
  millelt arvestatakse maha illustratsioonidele kuluv ruum Artikleid on võimalik esitada kaheks tähtajaks 30 märtsiks ja 30 augustiks kokkuleppel toimetusega ka muul ajal Kaastööd palume saata elektroonselt aadressil See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud märkega Soovin eelretsenseerimist Avaldamisele pretendeeriva artikli saadab toimetus anonüümselt kahele vastava teadusvaldkonna asjatundjale Kaastöö heakskiitmisel tuleb autoril juhinduda retsensentide muudatus ja parandusettepanekutest või põhjendada oma

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo/eelretsenseeritavad-artiklid (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Tellimine | TAI
  Tagasi 03 JAANUAR 2012 Tellimine Ajakirja aastatellimuse hind 6 numbrit on 15 eurot üliõpilastele 10 eurot Aastatellimus kolmes eksemplaris samale tellijale maksab 29 eurot Välismaale tellides lisandub tellimuse hinnale ka postikulu Tellin ajakirja Soodushinnaga tellimuse saab vormistada postkontoris või meiliaadressil See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Toimetusest on võimalik saada ka varem ilmunud numbreid Ajakiri on müügil Tallinna

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo/tellimine (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Põhimäärus | TAI
  sotsiaalkaitsealastes küsimustes 6 iga aastase rahvastiku tervise alase aruande koostamine 7 riiklike ja rahvusvaheliste programmide kokkulepete ja lepingute ning uurimis ja arendustoetuste taotlemise kaudu osalemine riigisiseses ning rahvusvahelises teadus ja arendustegevuses 8 vajadusel riigi esindamine Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide tervise arengu sotsiaalkaitse ja elukvaliteedi valdkonna töörühmades võrgustikes ja komiteedes 9 tervisedenduse sotsiaalkaitse tervishoiu ning nende juhtimise alase teabe kogumine ja analüüsimine selle kirjastamine ning edastamine avalikkusele ministeeriumidele ja teistele institutsioonidele 10 tervisedenduslike ja sotsiaalkaitse valdkonna tegevuste hindamise korraldamine ja koordineerimine 11 TAI tegevusvaldkondi käsitlevate õigusaktide ja nende eelnõude programmide ning projektide võimaliku mõju analüüs tervisele 12 tervisedenduse sotsiaalkaitse tervishoiu ning nende juhtimise alase täiendkoolituse vajaduse analüüsimine õppekavade koostamine ja koolituse korraldamine vastava õppematerjali väljatöötamine ning selle kirjastamine 13 sotsiaal ja tervishoiuteenuste kvaliteeti tagavate standardite ning spetsialistide pädevusnõuete väljatöötamine 14 teadus ja koolitusürituste korraldamine 3 peatükk JUHTIMINE 5 Direktor 1 TAI d juhib ja esindab direktor kes tagab asutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise 2 Direktor valitakse avaliku konkursi korras mille viib läbi TAI teadusnõukogu Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib sotsiaalminister direktoriga kuni viieks aastaks töölepingu RTL 2004 10 145 jõust 31 01 2004 6 Direktori ülesanded Direktor 1 juhib TAI tööd ja tagab selle tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise ning annab aru sotsiaalministrile 2 sõlmib muudab ja lõpetab TAI nimel lepinguid käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks 3 sõlmib muudab ja lõpetab töölepinguid TAI töötajatega ning kinnitab nende ametijuhendid 4 kinnitab TAI struktuuri sisekorra ja asjaajamise eeskirjad tasuliste teenuste hinnakirja ning muud töökorralduslikud dokumendid 5 kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused 6 moodustab komisjone ning projekti ja töörühmi käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks 7 annab TAI tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju 8 esitab sotsiaalministrile ettepanekuid TAI tulude ja kulude eelarve koostamiseks 9 käsutab TAI le eraldatud vara ja rahalisi vahendeid eelarve alusel kooskõlas õigusaktidega 10 hoolitseb TAI valduses oleva riigivara sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest 11 täidab muid õigusaktidega talle antud ülesandeid 7 Teadusnõukogu 1 TAI teadus ja arendustegevusega seotud küsimuste lahendamiseks käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses moodustatakse vähemalt 7 liikmeline teadusnõukogu kelle koosseisu kinnitab direktori ettepanekul sotsiaalminister 2 Teadusnõukogusse kuuluvad ametikoha järgi direktor teadusdirektor ja teadussekretär RTL 2008 77 1070 jõust 21 09 2008 3 Teadusnõukogu esimehe valib teadusnõukogu 8 Teadusnõukogu ülesanded Teadusnõukogu 1 kinnitab TAI sihtfinantseeritavad ja muud teadusteemad ning nende täitmise aasta ja lõpparuanded 11 viib läbi avaliku konkursi direktori valimiseks 2 esitab direktorile kinnitamiseks TAI teadus ja arendustegevuse põhisuunad arengukava ja teostab järelevalvet nende täitmise üle 3 valib õigusaktides sätestatud korras TAI teadustöötajad 4 teeb direktorile ettepanekuid TAI struktuuri muutmiseks 5 esitab instituudi TAI töötajaid autasustamiseks Eesti Teaduste Akadeemiasse või auastmeisse valimiseks ning annab vastavaid soovitusi 6 täidab muid talle pandud ülesandeid RTL 2004 10 145 jõust 31 01 2004 9 Teadusnõukogu töökord 1 Teadusnõukogu töövorm on koosolek 2 Teadusnõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid vähemalt kord kvartalis 3 Teadusnõukogu koosoleku kutsub kokku teadusnõukogu esimees või teda asendav teadusnõukogu liige 4 Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb teadusnõukogu liikmetele ette teatada vähemalt kümme päeva 5 Teadusnõukogu on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt pool

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/tutvustus/pohimaarus (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Arengukavad | TAI
  tegevuste andmebaas Toitumise andmekogu Väljaanded Trükised ja infomaterjalid Ajakiri Sotsiaaltöö Koolitused sündmused Sa asud siin Avaleht Instituut Tutvustus Tervise Arengu Instituut Põhimäärus Arengukavad Ajalugu Osakonnad Töötajad Teadusnõukogu Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee Meditsiiniterminoloogia Komisjon Koostööprojektid Dokumendiregister Lepingud Teabenõude esitamine Pressile Instituut Tagasi 02 MÄRTS 2012 Arengukavad Tervise Arengu Instituudi arengukava 2010 2014 Tervise Arengu Instituudi arengukava 2005 2009 Külasta ka toitumine ee alkoinfo ee narko ee hiv ee nutridata ee terviseinfo ee

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/tutvustus/arengukavad (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Ajalugu | TAI
  Meditsiini Instituut asutati 1947 aastal Eesti NSV Teaduste Akadeemia süsteemis Aktuaalsematest probleemidest kinnitas Teaduste Akadeemia presiidium instituudi peamisteks uurimissuundadeks põlevkivitööstuse tööhügieeni ja kutsepatoloogia tuberkuloosi ja ravimudad Instituudi esialgne struktuur ja uurimissuunad muutusid edaspidi mitmel korral Eesti Tervisekasvatuse Keskus alustas tegevust aastal 1993 See oli riigiasutus mis korraldas tervisepoliitika elluviimist Keskuse ülesanded olid rahvastiku tervisele suunatud rakenduslik tegevus tervisealase teabe analüüs ja edastamine ning rahvastiku tervise parandamisele suunatud tegevuste kvaliteedi ja efektiivsuse arendamine Kolmas ja kõige lühema ajalooga asutus mille baasil instituut loodi oli Rahvatervise ja Sotsiaalkoolituse Keskus See sotsiaalkoolitust tervishoiu juhtimise ning rahvatervise alast koolitust ja arendustegevust teostanud riigiasutus sai alguse aastal 1996 Ühendamise eesmärk oli Eestis tervikliku rahvatervise teadus ja arenduskeskuse loomine Organisatsioonisisese koostöö ja integreerituse abil paranes ennetustegevuse tõenduspõhisus ja suurenes rahvatervishoiu teadustöö kättesaadavus tervisepoliitika kujundamiseks ning tervise edenduse ja ennetustegevuse planeerimiseks Tervise Arengu Instituut alustas kolme keskusega teaduskeskus koolitus ja teabekeskus ning terviseedenduse ja sekkumistegevuste keskus Aastate jooksul on instituudi struktuuri mõneti muudetud Alates 2008 aastast on instituudiga ühendatud mitmed rahvastikupõhised meditsiinilised andmekogud Eesti Meditsiiniline Sünniregister Vähiregister Tuberkuloosiregister ja Riiklik Surmaregister Aastal 2008 suunati ka tervisestatistika osakond Sotsiaalministeeriumi koosseisust instituudi koosseisu Laienenud on ka instituudi riiklike terviseprogrammide rakendusulatus lisaks HIV i ja narkomaania ennetusele tegutsevad alates 2003

  Original URL path: http://www.tai.ee/et/instituut/tutvustus/ajalugu (2012-11-09)
  Open archived version from archive