archive-ee.com » EE » S » SOTSDEM.EE

Total: 1120

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Naiskogu Kadri põhikiri | SDE
  põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele 7 Naiskogu on asutatud määramata ajaks II Naiskogu liikmeks vastuvõtmise ning Naiskogust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord 8 Naiskogu liikmeks võib olla iga vähemalt 18 aastane teovõimeline naine kes tunnistab Naiskogu väärtusi ja eesmärke Liikmeks astumiseks tuleb Naiskogu juhatusele esitada kirjalik avaldus Naiskogust lahkumine toimub samuti kirjaliku avalduse alusel 9 Naiskogu liige võtab endale kohustuse järgida Naiskogu põhikirja ning osaleda aktiivselt Naiskogu töös Liikme võib Naiskogust välja arvata volikogu otsusega juhul kui liige rikub süstemaatiliselt põhikirja või kahjustab oma käitumisega Naiskogu mainet 10 Naiskogu liikmete arvestust korraldab Naiskogu juhatus 11 Naiskogu toetajaliikmeks võib olla iga naine ja mees kes toetab Naiskogu programmilisi eesmärke Toetajaliikmeks astumiseks tuleb Naiskogu juhatusele esitada kirjalik avaldus III Liikmete õigused ja kohustused 12 Naiskogu liikmel on õigus osaleda hääleõigusega Naiskogu üldkoosolekul valida ja olla valitud Naiskogu juhtorganitesse võtta osa Naiskogu tööst nii piirkonna osakonna õigustes kui ka üleriigilisel tasemel saada Naiskogu juhatustelt ja teistelt valitavatelt organitelt ja isikutelt informatsiooni kõigi otsuste ja tegevuskavade kohta esitada ettepanekuid ja arupärimisi Naiskogu juhtorganitele esindada Naiskogu selleks saadud volituste alusel ja ulatuses kasutada Naiskogu sümboolikat selleks ettenähtud korras saada Naiskogu toetust kandideerimiseks valitavatesse kogudesse ja ametikohtadele IV Territoriaalne struktuur 13 Vähemalt seitse Naiskogu liiget võivad moodustada Naiskogu piirkonna Naiskogu osakonna õigustes maakonnas või linnas informeerides sellest Naiskogu juhatust 14 Piirkonna kõrgeim organ on liikmete koosolek mis koguneb vähemalt kord aastas Koosolek valib kaheks aastaks piirkonna esinaise ja teised juhatuse liikmed ning ühe volikogu liikme ja kinnitab piirkonna tegevuskava Piirkonna juhatus on kolme kuni viieliikmeline V Üldkoosolek 15 Naiskogu kõrgeimaks juhtorganiks on Naiskogu üldkoosolek mis koguneb korraliselt vähemalt kord aastas Üldkoosolek on Naiskogu esinduskogu mis kutsutakse kokku volikogu poolt kehtestatud esindusnormi alusel Esindusnorm peab olema vähemalt kaks delegaati iga piirkonna kohta millele lisandub vähemalt üks delegaat iga kümne liikme kohta piirkonnas Üldkoosoleku kutsub kokku Naiskogu juhatus vähemalt 2 nädalase etteteatamisega 16 Üldkoosolek kinnitab Naiskogu tegevussuunad valib Naiskogu presidendi asepresidendi ja teised juhatuse liikmed ning revisjonitoimkonna kuulab ära Naiskogu juhtorganite aruanded kinnitab revisjonitoimkonna aruande kinnitab majandusaasta aruande teeb muudatusi Naiskogu põhikirjas teostab muid toiminguid mis on seotud Naiskogu juhtimise ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega 17 Üldkoosolek langetab otsuseid kohalviibijate häälteenamusega Põhikirja muutmiseks on vajalik kohalviibijate 2 3 line häälteenamus 18 Naiskogu president asepresident juhatus ja revisjonitoimkond valitakse ametisse kaheks aastaks VI Juhatus 19 Naiskogu president juhib ja vastutab koos juhatusega Naiskogu tegevuse eest üldkoosolekute ja volikogu koosolekute vahelisel ajal esindab Naiskogu kutsub kokku ja juhatab Naiskogu juhatuse koosolekuid täidab muid ülesandeid mis on vajalikud Naiskogu tegevuse korraldamiseks 20 Naiskogu asepresident asendab Naiskogu presidenti tema äraolekul ja täidab muid ülesandeid vastavalt juhatuses poolt kinnitatud tööjaotusele 21 Naiskogu juhatusse kuuluvad Naiskogu president ja asepresident ning viis kuni kümme üldkoosolekul valitud juhatuse liiget Kui juhatuse liige paneb oma volitused maha asendab teda nimekirjas häälte poolest järgmine kandideerinu Naiskogu juhtus võib koosolekuid pidada sidevahendite telefon internet kaasabil 22 Naiskogu juhatus kinnitab juhatuse liikmete vahelise tööjaotuse nimetab ametisse Naiskogu tegevsekretäri d peab Naiskogu liikmete registrit peab Naiskogu piirkondade registrit võtab vastu otsuseid ja poliitilisi avaldusi Naiskogu nimel annab Naiskogu presidendile volitused koostöölepete sõlmimiseks teiste

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/mottekaaslased/naiskogu-kadri/naiskogu-kadri-pohikiri/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Kontakt | SDE
  Asepresident Tel 51 40 331 E mail ehakaha hot ee Endel Namsing Asepresident Tel 50 82 423 Paul Lettens Asepresident Tel 55 505 098 E mail paullettens hotmail com Heljo Pikhof Peasekretär Tel 51 19 637 E mail heljo pikhof riigikogu ee Toomas Alatalu Välissekretär Tel 52 59 398 E mail talatalu online ee Kaja Must Sekretär Tel 56 626 606 E mail kaja must gmail com Sirje Kaur Koordinaator Tel 58 417 373 E mail sirje kaur sotsdem ee Juhatuse liikmed Arvo Mesikep tel 56 353 458 arvomesikepp gmail com Kalle Kaupo Murakas tel 53 307 270 toinim hotmail com Piia Jürgenson tel 55 602 087 hastiajukas gmail com Hilsa Mosolainen tel 52 69 564 Elle Kolbasova tel 51 912 002 Piirkondade esimehed Tallinn Harjumaa Endel Namsing tel 50 82 423 endel namsing mail ee Tartu Anti Kalvet tel 50 92 548 anti kalvet gmail com Jõgevamaa Herbert Sulg tel 55 682 832 herbertsulg hot ee Järvamaa Aleksander Parman tel 51 21 016 alexparman hotmail com Kohtla Järve Liisi Lepik tel 56 676 601 liisi lepik gmail com Lääne Virumaa Mare Algpeus tel 53310684 mare algpeus gmail com Läänemaa Mirjam Suurkivi tel 52 81 715 mirjam suurkivi hot ee Narva Viktor Ert tel 51 949 112 Põlvamaa Eha Kaha tel 51 40 331 ehakaha hot ee Pärnumaa Kaja Must tel 56 626 606 kaja must gmail com Raplamaa Helle Rannamets tel 52 13 789 helle rannamets gmail com Saaremaa Endla Prii tel 53866041 Valgamaa Anne Viira tel 53 313 081 anne viira hotmail com Viljandimaa Madis Olm tel 55 648 044 madis olmen net Võrumaa Viia Haller tel 53 414 721 viia haller mail ee Revisjonikomisjon Ruth Soosaar tel 51 50 164 ruth06 hot ee Elle Tobreluts tel 55 683 679 elletobreluts hot ee Sõbrad Noored Sotsiaaldemokraadid Naiskogu Kadri

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/mottekaaslased/vanemad-sotsiaaldemokraadid/vanemate-sotsiaaldemokraatide-juhatus/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • VSD kodukord | SDE
  on VSD 3 Ühendus Vanemad Sotsiaaldemokraadid on erakonnasisene rühm 4 Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid liikmeks saab astuda kirjaliku avalduse alusel iga Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige või toetajaliige Väljaarvamine toimub Ühenduse juhatuse otsusel ja samadel alustel kui erakonna liikmeskonnast 5 Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid liikmel on õigus osaleda kõigil Ühenduse korraldatud üritustel saada Ühenduse juhatuselt informatsiooni kõigi otsuste ja tegevuskavade kohta teha ettepanekuid Ühenduse tegevuse kohta osaleda ürituste organiseerimisel valida ja olla valitud Ühenduse valitavatesse organitesse saada Ühenduselt toetust kandideerimaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kohaliku omavalitsuse volikogusse Riigikokku teistesse valitavatesse kogudesse ning ametikohtadele esindada Ühendust selleks saadud volituste piires astuda Ühendusest välja teatades sellest kirjalikult juhatusele 6 Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid liige kohustub innukalt osalema Ühenduse töös ning hoiduma kahjustamast erakonna ja Ühenduse mainet 7 Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid tegevuse toimimiseks kasutatakse erakonna poolt eraldatud vahendeid otsitakse sponsoreid korraldatakse loteriisid ning kasutatakse muid seadusega lubatud võimalusi 8 Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid piirkondliku organisatsiooni saab luua vähemalt 3 liiget Piirkondliku organisatsiooni üldkoosolek valib salajasel hääletusel esimehe kaheks aastaks soovi korral ka juhatuse Juhatus jagab omavahel tööülesanded 9 Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt kord aastas vähemalt kahenädalase etteteatamise ajaga et täiendada või muuta kodukorda läbi arutada tegevuskava ning muud Ühenduse jaoks olulised küsimused Iga kahe aasta järel valitakse üldkogul kaheks aastaks president asepresidendid peasekretär ja revisjonikomisjon President esitab üldkogule sekretäri de kandidaadi d Sekretäri d kinnitab ametisse üldkogu presidendi ettepanekul Üldkogu on otsustusvõimeline vähemalt 1 4 registreeritud VSD liikmete osalemisel Üldkogu otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud liikmeist 10 Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid juhatusse kuuluvad president asepresidendid peasekretär sekretär id piirkondade esimehed Juhatus võtab vastu Ühendust puudutavaid otsuseid mis ei kuulu otseselt üldkogu pädevusse ja koordineerib Ühenduse jooksvat tegevust kutsub kokku Ühenduse üldkogu Juhatuse liikmed jagavad omavahel ülesanded 11 President tema äraolekul asepresident esindab Ühendust Peasekretär korraldab Ühenduse tööd koos juhatusega

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/mottekaaslased/vanemad-sotsiaaldemokraadid/vsd-kodukord/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • SDE välissuhtluse ülevaade | SDE
  on fraktsiooni laiendatud juhatuse liige Euroopa Regioonide Komiteesse COR kuuluvad SDE esindajad sealsesse PES i fraktsiooni SDE esindaja on Eesti delegatsiooni täisliige ja Tallinna Linnavolikogu liige Jüri Pihl kes on fraktsiooni Büroo liige Mõlemad fraktsioonid kuuluvad PES i struktuuri täisliikmetena Samamoodi tegutseb Sotsialistide fraktsioon Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee PACE SDE esindaja on Eesti delegatsiooni asendusliige ja Riigikogu liige Indrek Saar kes on fraktsiooni poolt nimetatuna kodukorra komitee aseesimees Lisaks on ka Sotsialistide fraktsioon OSCE Parlamentaarses Assamblees kus SDE d esindavad Eesti delegatsiooni asendusliikmetena Riigikogu liikmed Heljo Pikhof ja Jaanus Marrandi Mõlemad fraktsioonid kuuluvad samuti PES i struktuuri assotsieerunud liikmetena NATO Parlamentaarse Assamblee NATO PA juures on SDE esindaja Eesti delegatsiooni liige ja SDE esimees Sven Mikser kes oli ka fraktsiooni esindajana Assamblee asepresident Lisaks teeb SDE koostööd Põhjamaade sotsiaaldemokraatlike parteide ja ametiühingute organisatsiooniga SAMAK Seda võib pidada ka piirkondlikuks koostööks Piirkondlikult tehakse koostööd veel ka Balti riikidega Lähemalt rahvusvahelistest organisatsioonidest 1 SI SDE võtab osa SI peamiste organite Kongress toimub umbes iga 3 aasta tagant ja Nõukogu Volikogu Council toimub iga aasta korra või kaks tööst SDE ei kuulu SI s ei juhatusse ega mõnda valitavasse erikomisjoni nt eetikakomisjon kes otsustab uute liikmete vastuvõtmise üle SDE kuulub SRÜ Kaukaasia ja Musta mere komisjoni 2 PES Lisaks iga kolme aasta tagant toimuvale kongressile ja iga aasta toimuvale Nõukogule Volikogule Council on põhilised töövormid kus SDE osaleb juhatus Presidency milles SDE d esindab Ivari Padar koordinatsiooni koosolek milles SDE d esindab ex officio välissekretär majandus ja rahanduskoosolek milles SDE d esindab samuti Ivari Padar Samuti toimuvad pidevalt enne Euroopa Nõukogu ministrite koosolekuid PES i ministrite või partei vastava valdkonna kõneisikute koosolekud kus üldjuhul kooskõlastatakse seisukohad enne koosolekut SDE osaleb näiteks kaitseministrite koosolekul Võimalusel osaleb SDE ka PES i nö fact finding mission itel Lisaks on PES il ka maailma erinevate piirkondade osas

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/mottekaaslased/sosarparteid/sde-v-lissuhtluse-levaade/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Arhiiv 2010 | SDE
  puuetega inimesi puudutavad meetmed 15 november 2010 Mikser valiti NATO Parlamentaarse Assamblee pearaportööriks 11 november 2010 Ivari Padar Euroopa Liidu metsandusega seotud poliitikaid peab sisulisemalt koordineerima 11 november 2010 SDE põllumajandus saagu maaelu arengu mootoriks 11 november 2010 Ivari Padar Euroopa Liidu metsandusega seotud poliitikaid peab sisulisemalt koordineerima 8 november 2010 Sotsiaaldemokraadid toimetulekupiiri tõstmine aitab kümneid tuhandeid inimesi 2 november 2010 SDE tööandja ja töötaja peavad töötukassasse võrdselt panustama 28 oktoober 2010 SDE toidukaupade käibemaks peab langema neli korda 26 oktoober 2010 Kandidaat abilinnapea kohale on Vadim Belobrovtsev 20 oktoober 2010 SDE töötukassa raha väärkasutamine on lubamatu 19 oktoober 2010 SDE kandidaat abilinnapea kohale selgub järgmisel nädalal 19 oktoober 2010 Sotsiaaldemokraadid esitasid Tallinn 2011 nõukogu liikmeks Maimu Bergi 17 oktoober 2010 SDE lahingusse tuleb minna iga lapse eest 17 oktoober 2010 Euroopa sotsiaaldemokraatide liidrid õnnitlevad Sven Mikserit 16 oktoober 2010 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimeesteks valiti Kreitzberg Saar Palo ja Rüütli 13 oktoober 2010 Noorsotsid toetavad erakonna esimehena Sven Mikserit 12 oktoober 2010 Mikser valitsus käsitleb tööturu turvalist paindlikkust primitiivselt 12 oktoober 2010 Sotsiaaldemokraadid omanikele tuleb maksta õiglast talumistasu 31 märts 2010 Sotsiaaldemokraatide Viljandimaa piirkonda juhib Randel Länts 25 märts 2010 Jüri Pihli kõne küüditamisohvrite mälestuspäeval 22 märts 2010 Kas Indrek Saar vahetab välja Ene Ergma 18 märts 2010 Sotsiaaldemokraadid kutsuvad Langi eelnõu tagasi lükkama 15 märts 2010 SDE erimärgistatud kütus olgu lumetõrjel lubatud 15 märts 2010 Täna koguneb SDE juhatus 1 märts 2010 Raporti Eesti euroküpsuse kohta teeb sotsiaaldemokraat 28 veebruar 2010 Sotsiaaldemokraatia Õhtuülikool Tallinna Ülikoolis teisipäeval 30 märtsil kell 17 00 23 veebruar 2010 SDE töötajatele tehtud tervise ja koolituskulud saagu maksuvabaks 19 veebruar 2010 Pihl sotsid on toonud Tallinna juhtimisse positiivseid muutusi 17 veebruar 2010 Jüri Pihl Järelevalve korraldamise võimalused kohalikes omavalitsuste 17 veebruar 2010 Jüri Tamm Eesti majanduse stimuleerimise plaan on eurolõksus 10 veebruar 2010 SDE Eesti tee

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/kontaktid/pressinurk/pressiteated/arhiiv-2010/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Arhiiv 2011 | SDE
  pankrotti viia 16 oktoober 2011 Sotsiaaldemokraadid Aaviksoo reformikava ei too tasuta kõrgharidust 15 oktoober 2011 Karel Rüütli juhib Harjumaa sotsiaaldemokraate 12 oktoober 2011 Sotsiaaldemokraatia on Põhja Balti regioonis tõusuteel 11 oktoober 2011 Sotsiaaldemokraadid lapsetoetust ei tohi puuduses peredelt ära võtta 11 oktoober 2011 SDE suure ohu all töötavad päästjad väärivad paremaid pensionitagatisi 5 oktoober 2011 Sotsiaaldemokraadid külastavad Tartumaad 1 oktoober 2011 Jaak Allik sai sotside Narva osakonna uueks juhiks 28 september 2011 Mikser eelarves tuleb esiplaanile seada inimene 28 september 2011 SDE haige ja arsti suuremad tülid hoiab ära patsiendiseadus 27 september 2011 Sotsiaaldemokraadid üksikvanemate lapsed vajavad hädasti täiendavat tuge 21 september 2011 SDE euroala abipaketiga ühinemine peab saama õiguslikud alused 20 september 2011 Sotsiaaldemokraadid euroala päästepaketiga ühinemise eelnõu on puhas praak 20 september 2011 Riigikogu kohustas valitsust meeste ja naiste palgalõhet vähendama 15 september 2011 Sotsiaaldemokraadid kohalikel teedel on lootust lisarahale 14 september 2011 Sotsiaaldemokraadid toetavad Vene Teatri jätkamist oma majas 13 september 2011 Lauri Laats Kahjumis turg tuleb sulgeda 13 september 2011 Sotsiaaldemokraatidega liitus ligi 800 inimest 11 september 2011 Sotsiaaldemokraadid mängud haigekassa ja töötukassa rahaga tuleb lõpetada 5 september 2011 Noorsotsid toetavad õpetajatele palgatõusu nõudvat meeleavaldust 31 august 2011 Sotsiaaldemokraadid toetavad õpetajate palgatõusu nõudmisi 31 august 2011 Sotsiaaldemokraadid tutvuvad Hiiumaaga 28 august 2011 Naissotsiaaldemokraadid ka seksi ostmine on kuritegu 26 august 2011 SDE Pealinna ja Stolitsa väljaandmiskulu tuleb suunata lasteaedadele 25 august 2011 SDE Linnavalitsus rikkus eelarvedistsipliini 24 august 2011 Sotsiaaldemokraadid külastavad Läänemaad 24 august 2011 Jaak Juske lasteaiad on telejaamast tähtsamad 22 august 2011 Sotsiaaldemokraadid kohtuvad Jõgeva inimestega 18 august 2011 Viljandimaa sotsiaaldemokraate juhib Luule Tiirmaa 13 august 2011 SDEga on liikmekampaania esimestel päevadel liitunud üle saja inimese 9 august 2011 Sotsiaaldemokraadid otsivad inimesi kes hoolivad 5 august 2011 Raivo Uukkivi liitus sotsiaaldemokraatidega 23 juuli 2011 Sven Mikser avaldas kaastunnet Norra sotsiaaldemokraatidele 16 juuli 2011 Sotsiaaldemokraadid valivad presidendiks Toomas Hendrik Ilvese 8 juuli 2011 Ristil asutati sotsiaaldemokraatide Haapsalu organisatsioon 30 juuni 2011 Indrek Saar alustab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretärina Heljo Pikhof aseesimehena 16 juuni 2011 Sotsiaaldemokraadid lastetoetuste suurendamine on hädavajalik 16 juuni 2011 Rannar Vassiljev Kestlikuks arenguks tuleb taastada kohalike omavalitsuste tulud 15 juuni 2011 Anvelt inimesi tohib salaja pealt kuulata üksnes kohtu loal 9 juuni 2011 SDE Kodakondsuseta vanemate lapsed peavad saama Eesti kodakondsuse 8 juuni 2011 Sotsiaaldemokraadid FIEd vajavad haiguspäevade eest hüvitist 6 juuni 2011 Nestor koolitamis ja annetamisvõimalusi ei tohi kärpida 5 juuni 2011 Sotsiaaldemokraadid kinnitasid Indrek Saare erakonna uueks peasekretäriks 4 juuni 2011 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu otsustab uue peasekretäri ametisse kinnitamise 2 juuni 2011 Sotsiaaldemokraadid külastavad Saaremaad 1 juuni 2011 Sotsiaaldemokraadid lapsetoetus peab puuduses peredele alles jääma 31 mai 2011 Naiskogu Kadri iga laps oluline 31 mai 2011 Rannar Vassiljev maamaksu eelnõu tase tekitab piinlikkust 30 mai 2011 Sotsiaaldemokraadid perearstide puudusele tuleb leida tõhus lahendus 27 mai 2011 Marianne Mikko kaitseküsimustesse tuleb tuua rohkem Euroopa mõõdet 24 mai 2011 Sotsiaaldemokraadid külastavad Jõgevamaad 22 mai 2011 Sotsiaaldemokraadid kaaluvad tuumajaama plusse ja miinuseid 18 mai 2011 Pikhof miks valitsus pole seitse aastat seadust täitnud 17 mai 2011 Sotsiaaldemokraatide ja Eesti Energia juhtide kohtumine keskendub kontserni

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/kontaktid/pressinurk/pressiteated/arhiiv-2011/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Arhiiv 2012 | SDE
  30 august 2012 SDE Ligi kelle palgad siis tõusevad 29 august 2012 Mikser erakondade rahastamine vajab kiiresti põhimõttelisi muudatusi 27 august 2012 Ivari Padar Ukraina vajab ausaid ja demokraatlikke valimisi 24 august 2012 Jõgeval taaselustati Sotsiaaldemokraatliku erakonna osakond 22 august 2012 SDE Mustpeade maja peab jääma linnale 20 august 2012 Nestor ESMi eelnõust tuleb kõrvaldada riigiõiguslikud ja rahanduspoliitilised rumalused 15 august 2012 Sotsiaaldemokraadid ESMiga seotud otsuseid saab teha vaid riigikogu suur saal 8 august 2012 Sotsiaaldemokraadid ESMi eelnõu kubiseb praagist 8 august 2012 Sotsiaaldemokraadid lapsetoetuse kohene tõstmine on hädavajalik 6 august 2012 Sotsiaaldemokraadid moodustasid Narva Jõesuu osakonna 16 juuli 2012 Nestor solidaarne tuleb olla nii Euroopa kui oma rahvaga 13 juuli 2012 SDE Eesti peab täitma kohustusi eurotsooni liikmena 13 juuli 2012 SDE volikogu arutab täna ESM iga liitumist 12 juuli 2012 Europarlamendi regionaalkomisjon kiitis heaks Balti riikidele olulised muudatused 4 juuli 2012 Euroopa Parlament andis Eesti Läti ja Leedu valitsustele õiguse maksta riigieelarvest 2013 aastal põllumajanduse otsetoetustele lisa 2 juuli 2012 SDE nõuame poliitikute käitumiskoodeksit 18 juuni 2012 Ida Virumaal asutati sotsiaaldemokraatide Püssi Lüganuse osakond 14 juuni 2012 Sotsiaaldemokraadid taotlevad ravimite infolehe tõlkimist vene ja inglise keelde 12 juuni 2012 Sotsiaaldemokraatidel õnnestus muuta inimesi ebaõiglaselt kodakondsuseta jätvat seadust 11 juuni 2012 Põhiseaduskomisjon arutab erakondade rahastamise piiramist 11 juuni 2012 Sotsiaaldemokraadid kutsuvad IRLi leidma Aivar Kokale asendajat 11 juuni 2012 Sotsiaaldemokraadid lapsetoetuse viivitamatu tõstmine on hädavajalik 8 juuni 2012 Urpilainen ja Mikser keskendusid eurotsooni kriisil 7 juuni 2012 Mikser Eestil tuleb Soomelt õppida parlamendi kaasamist 6 juuni 2012 SDE omavalitsustele tuleb maamaksu alalaekumine täies ulatuses korvata 6 juuni 2012 Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide ühiseelnõu keskendub korteriühistutele 4 juuni 2012 Pikhof riigitüürijatel pole selget visiooni rahva tuleviku jaoks 4 juuni 2012 Urve Palo töötajate tervisesse panustamine peab saama maksuvabaks 4 juuni 2012 SDE haridusuuendused peavad algama alushariduse reformimisest 31 mai 2012 Naiskogu Kadri iga laps vajab hoolt ja kaitset 31 mai 2012 Sotsiaaldemokraadid televaatajate petmine on lubamatu 29 mai 2012 SDE Põhiseaduskomisjon moonutas meie kodakondsuse eelnõu 29 mai 2012 Sotsiaaldemokraadid moodustasid Sillamäe osakonna 28 mai 2012 Noorsotsid peavad vajalikuks piirata erakondade rahavajadust 23 mai 2012 Sotsiaaldemokraadid külastavad Järvamaad 22 mai 2012 Sotsiaaldemokraadid erakondade valimiskuludele tuleb seada 400000 eurone ülempiir 14 mai 2012 Nestor vanemapensioni ideed ei tohi ära rikkuda 10 mai 2012 SDE reform ei too tasuta ja kvaliteetset kõrgharidust 9 mai 2012 Sotsiaaldemokraadid külastavad Pärnumaad 9 mai 2012 Euroopa parlament toetab põllumajanduse otsetoetuste suurendamist Eestile 2013 aastal 8 mai 2012 Sotsiaaldemokraadid valitusliit hävitab usaldust riigi juhtimise vastu 3 mai 2012 Sotsid linnavalitsus toetab pettusega tegelevat korteriühistute liitu 3 mai 2012 Sotsid linnavalitsus toetab pettusega tegelevat korteriühistute liitu 1 mai 2012 Sotsiaaldemokraadid töötajate petmine on lubamatu 30 aprill 2012 Sotsiaaldemokraadid kutsuvad integratsiooniseminarile Tallinnas 26 aprill 2012 Euroopa Parlamendi S D fraktsioon võtab tööle eesti keelt valdava administraatori 25 aprill 2012 Nestor uus avaliku teenistuse seadus vajab kõvasti kohendamist 25 aprill 2012 Sotsiaaldemokraadid külastavad Lääne Harjumaad 19 aprill 2012 Piketeerijad nõuavad valitsuselt palgalõhe kiiret vähendamist 19 aprill 2012 SDE paindlik pensionile minek toetab aktiivset vananemist 18 aprill 2012 Naisühendused protesteerivad Tammsaare pargis palgalõhe

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/kontaktid/pressinurk/pressiteated/arhiiv-2012/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Arhiiv 2013 | SDE
  199 miljoni asjus 16 september 2013 Sotsiaaldemokraadid Ansipile kuidas tagada kandideeriva maavanema poliitiline neutraalsus 16 september 2013 Mart Meri kas Eesti Rahvusraamatukogu ähvardab pankrot 16 september 2013 Sotsid Pirita TOPi ala ei tohi kortermaju täis ehitada 13 september 2013 Karel Rüütli Naissaar tuleb anda Tallinnale 12 september 2013 Anvelt 15 minutiline tasuta parkimise õigus peab laienema ka eraparklatele 12 september 2013 Sotsiaaldemokraatide Jõgeva linnapeakandidaat on Asso Nettan 11 september 2013 Sotsiaaldemokraatide eelnõu parandab valitsuse jämeda vea 10 september 2013 Tartu sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerib 44 naist ja 44 meest 10 september 2013 Valitsusliit nurjas hooldusravi vallas olulise otsuse langetamise 6 september 2013 Rakvere sotsiaaldemokraadid kinnitasid nimekirja esinumbrid 4 september 2013 Kalev Härk ootame oma võimalikelt partneritelt Valgas puhast palet ja kompetentsust 3 september 2013 Soome rahandusminister Urpilainen Põhjala riikide edu võtmeks on nutikalt tegutsemine 3 september 2013 Teatrijuht ja näitleja Velvo Väli kandideerib Rakvere volikokku 2 september 2013 Soome sotsiaaldemokraatide esinduslik delegatsioon külastab Tallinna 31 august 2013 Mikser riigi kohus on tagada tasuta koolilõuna gümnaasiumi lõpuni 29 august 2013 Tartu sotsiaaldemokraadid kinnitavad valimisnimekirja ja programmi 28 august 2013 Sotsiaaldemokraadid näevad tulevase Hiiu valla volikogu esimehena Ivo Eesmaad 28 august 2013 Sven Mikser inimesed tuleb poliitikatüdimusest lahti raputada 26 august 2013 Tarmo Kikerpill kandideerib Tartu volikokku 25 august 2013 Anvelt tutvustas sotsiaaldemokraatide Tallinna varivalitsust 25 august 2013 Sven Mikser astub valimisvõitlusesse 25 august 2013 Anvelt tallinlaste käegalöömine süvendab demokraatia kriisi 23 august 2013 Sotsiaaldemokraatide Tallinna valimisnimekirjad lähevad lukku 23 august 2013 Sotsiaaldemokraadid saatsid komisjonile kirja 23 august 2013 Madis Kallas kandideerib sotsiaaldemokraatide ridades Kuressaare volikokku 22 august 2013 Anvelt mupo ümberkorraldamine ei tohi toimuda patrullide arvel 22 august 2013 Sotside Valga linnapeakandidaat on Kalev Härk 21 august 2013 Heinart Puhkim liitus Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga 19 august 2013 Professor Sirje Keevallik kandideerib Tallinnas sotsiaaldemokraatidega 16 august 2013 Abdul Turay kandideerib Tallinnas sotsiaaldemokraatide nimekirjas 16 august 2013 Sotsiaaldemokraatide maailmavaatekohvik pakub põnevaid arutelusid 14 august 2013 Sotsiaaldemokraadid andsid valimiskampaaniale avalöögi 13 august 2013 Rüütli järelevalve karusloomafarmide üle peab karmistuma 9 august 2013 Tartu sotsiaaldemokraadid koolilapsi tuleb toetada 50 euroga 9 august 2013 Anvelt Põhja Tallinna linnaosajuhtide tegevusel võib olla korruptiivne iseloom 7 august 2013 Anvelt igal Tallinna lapsel peab olema võimalus käia huvikoolis ja trennis 1 august 2013 Pikhof vajaduspõhine lastetoetus tõi paljudesse peredesse hoopis meelehärmi 31 juuli 2013 Anvelt Tallinnas peab saama laupäeval tasuta parkida 22 juuli 2013 Noorsotsid süütasid Tallinnas Utøya tragöödias hukkunute mälestuseks küünlad 16 juuli 2013 Noorsotside üleskutse märka noorte tööpuuduse lahendamise vajalikkust 15 juuli 2013 SDE noorte 25 protsendine tööpuudus vajab kiiret lahendust 11 juuli 2013 Karel Rüütli Keskkonnaministri tegevusetus loob eeldused reostuskatastroofiks 10 juuli 2013 SDE Suvepäevad Ida Virumaa kaitses esikohta 9 juuli 2013 Sotsid nõuavad linnapealt aru Tallinna koolide halduslepingute kohta 7 juuli 2013 Mikser Eesti energiaturul konkurents ei toimi 6 juuli 2013 SDE suvepäevadel rekordarv osalejaid 4 juuli 2013 Sotsid pärivad õiguskantslerilt jahiseaduse osas aru 27 juuni 2013 Anvelt Tallinnas peab olema lasteaed tasuta 26 juuni 2013 Tallinn plaanib uuringut Russalka supelranna taastamiseks 25 juuni 2013 Opositsioonierakonnad Ilves jäta kooliseadus välja kuulutamata 21 juuni 2013 Rüütli ootame keskkonnaministri selget seisukohta karusloomafarmide tuleviku asjus 20 juuni 2013 Sven Mikser uus kooliseadus on auguline kui Šveitsi juust 20 juuni 2013 Ivari Padar Euroopa Liidu eelarve osas pole kokkulepet Iirimaa eksitab avalikkust 20 juuni 2013 Paet peab tutvustama Eesti Vene lihtsustatud piiriületuse väljavaateid 20 juuni 2013 SDE noorkotkaste ridadest välja arvatud poisid tuleb organisatsiooni tagasi võtta 20 juuni 2013 Mikser Tüli koalitsioonis peegeldab põhikooli ja gümnaasiumiseaduse kõlbmatust 20 juuni 2013 Patsiendiseadus peab ära hoidma haige ja arsti suuremad tülid 20 juuni 2013 Mikser Tüli koalitsioonis peegeldab põhikooli ja gümnaasiumiseaduse kõlbmatust 19 juuni 2013 SDE omavalitsuste roll ettevõtluse arendamisel ja töökohtade loomisel peab kasvama 19 juuni 2013 Kalev Kotkas sõiduauto haagise absurdselt kõrge riigilõiv peab langema 18 juuni 2013 SDE vajaduspõhine peretoetus jõuab kõigi kitsikuses elavate lasteni 17 juuni 2013 Mikser parlamendi enamus allus haridusministri diktaadile 13 juuni 2013 SDE Ülemiste järve avamine avalikuks kasutamiseks peitub suur risk tallinlaste tervisele 13 juuni 2013 Juske Tallinna vanim supelrand tuleks taastada 13 juuni 2013 SDE uus kooliseadus teeb liiga maakoolidele õpilastele ja ka õpetajatele 12 juuni 2013 Sotsiaaldemokraatide saadikurühm väisab Saaremaad 12 juuni 2013 Sotsiaaldemokraatide seadusemuudatus kustutab sügava puudega laste vanemate õppelaenu 12 juuni 2013 SDE kiirlaenu röövellikud protsendid tuleb ära keelata 9 juuni 2013 SDE hooliv riik algab tugevast omavalitsusest 9 juuni 2013 SDE üldkogu majandusväitlus tegevusetuse aeg Eesti majanduspoliitikas peab läbi saama 9 juuni 2013 Sven Mikser viha õhutavatel üleskutsetel ei ole mingit õigustust 9 juuni 2013 Sven Mikseri kõne SDE üldkogul 9 06 2013 7 juuni 2013 Sotsiaaldemokraatide üldkogu arutab Eesti arenguteede üle 6 juuni 2013 Koalitsioon hääletas sotsiaaldemokraatide eelnõust välja raske puudega laste vanemad 6 juuni 2013 Sotsiaaldemokraadid Eesti merereostustõrje võimekust tuleb parandada 6 juuni 2013 Kalvi Kõva Võrumaa Kutsehariduskeskus jätkab rakenduskõrgkoolina 6 juuni 2013 Ossinovski 50 olulisemat seadust tuleb tõlkida vene keelde 5 juuni 2013 Sotsiaaldemokraatide maksuvaba miinimumi tõstmise eelnõu läbis esimese lugemise 5 juuni 2013 Euroopa sotsiaaldemokraadid tervitavad Läti liitumist eurotsooniga 5 juuni 2013 Nestor pensionifondidega liitumist tuleb lihtsustada 5 juuni 2013 Sotside Rakvere linnapeakandidaat on Kairit Pihlak 3 juuni 2013 Anvelt tänavadiilerite püüdmine viis narkosurmad langustrendi 31 mai 2013 Naiskogu Kadri iga laps vajab hoolt ja armastust 30 mai 2013 Sotsiaaldemokraadid külastavad Viljandimaad 30 mai 2013 Anvelt riik peab rahastama maanteede hooldust linnades 27 mai 2013 Noorsotsid peaministri avaldus on inimeste suhtes küüniline 26 mai 2013 SDE kõik tudengid peavad saama Tallinnas tasuta sõita 24 mai 2013 Andres Anvelt piiksutamine tuleb ühistranspordis lõpetada 22 mai 2013 Indrek Saar pagulaste vangla territooriumile paigutamine pole vaid semantiline probleem 22 mai 2013 Sotsiaaldemokraadid külastavad Pärnut ja Sindit 21 mai 2013 SDE maksuvaba miinimumi tõstmise eelnõu pälvis rahanduskomisjoni toetuse 21 mai 2013 SDE kiirlaenu röövellikud protsendid tuleb keelata 20 mai 2013 Sotsiaaldemokraadid noorte kasvav tööpuudus jätab valitsuse ükskõikseks 17 mai 2013 Sotsiaaldemokraadid näevad Kuressaare uue linnapeana Hannes Hansot 16 mai 2013 Rainer Vakra tallinlased pääsesid veehinna räigest tõusust 16 mai 2013 Noorte tööpuudust tuleb vähendada 13 mai 2013 Elva linnapeaks pürib sotsiaaldemokraat Meelis Karro 12 mai 2013 Sotsid alustasid kevadkampaaniat 11 mai 2013 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu linnapeakandidaat on Heljo Pikhof 10

  Original URL path: http://www.sotsdem.ee/kontaktid/pressinurk/pressiteated/arhiiv-2013/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive