archive-ee.com » EE » R » RUHNU.EE

Total: 210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Muuseum - Ruhnu Vald
  kultuur Ehitus ja planeerimine Keskkond Sport ja vaba aeg Kaart Ruhnu päevik Töötajad Kool Raamatukogu Rahvamaja Muuseum Kirik ja kogudus Rannarootsi Muuseumi filiaal Ruhnu Muuseum Kontaktisik Andre Nõu www www aiboland ee Ruhnu muuseum e mail ruhnuandre hotmail com tel

  Original URL path: http://www.ruhnu.ee/muuseum (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Kirik ja kogudus - Ruhnu Vald
  Rahvamaja Muuseum Kirik ja kogudus Dokumendiregister Teabenõude vorm Teavita probleemist RUHNU Püha Magdaleena kogudus Reg kood 80209228 93001 Ruhnu Saaremaa tel 453 3835 Koguduse õpetaja Harri Johannes Rein Koguduse õpetaja saarelt äraolekul asendab teda saarte praost Anti Toplaan Kogudusega liitumine leerikoolis osalussoov talitused liikmemaksud Liikmemaksude tasumise konto EELK Ruhnu Püha Magdaleena kogudus EE052200221003129084 Tel 5148199 e post anti toplaan eelk ee SAARTE PRAOSTKOND Karja kirikla Linnaka küla 94213 Leisi vald

  Original URL path: http://www.ruhnu.ee/kirik-ja-kogudus (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Ametnikud - Ruhnu Vald
  Detailplaneeringud Eeskirjad ja korrad Ehitus ja kaeveluba Koha aadresside korrastamine Dokumendiregister Teabenõude vorm Teavita probleemist Ehitusnõunik Martin Käärid tel 372 454 5593 372 454 5593 372 53432603 e post martinkaarid gmail com Maanõunik Margus Pikkor tel 372 4545602 372 53452789

  Original URL path: http://www.ruhnu.ee/ametnikud2 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Üldplaneering - Ruhnu Vald
  4 Maakasutuspiirangud Maa koormamine alus Asjaõigusseadus Omanik kelle maad läbib avalikult kasutatav tee ei või takistada ega lõpetada selle tee kasutamist ka siis kui tee ei ole kantud kinnistusraamatusse avalikult kasutatava teena Maa omanik peab lubama jalg ja talitee kasutamist üle oma maa kohalike tavade kohaselt kui teise tee kasutamine on seotud ülemääraste kulutustega Omanik peab lubama paigutada oma maale maapinnal maapõues ja õhuruumis tehnovõrke ja rajatisi elektri ja sideliine veejuhtmeid vms kui nende ehitamine ei ole seda maad kasutamata võimalik või kui nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi Samuti peab omanik lubama teostada oma maal seaduslikul alusel paikneva tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid Võõra maa koormamisel tuleb arvestada selle maa omaniku huve Munitsipaalteed ja avalikult kasutatavad teed on toodud joonisel 1 Ranna ulatus alus Ranna ja kalda kaitse seadus Ruhnu saarel on ranna ulatus 200 m tavalisest veepiirist välja arvatud Ringsu sadama Randoja Ringsu lautri ja Tuule maaüksustel Ringsu sadama maaüksusel on ranna ulatus 0 null m Randoja Ringsu lautri ja Tuule maaüksustel ulatub rand olemasoleva rannaäärse teeni Ringsu sadama maaüksus koos Randoja Ringsu lautri ja Tuule maaüksustega määratakse turismiteenuste osutamiseks sh majutusteenused sobivaks alaks Rannal on keelatud ehitamine välja arvatud üldplaneeringu ja detailplaneeringute alusel rajatav rekonstrueeritav või taastatav veeliikluse ja veehaarde objekt tehniline kommunikatsioon seirejaam ja hüdrograafiateenistuse objekt kalakasvatuse ja kalapüügiga seotud rajatis riigikaitse piirivalve ja päästeteenistuse otstarbega ehitis olemasolev ehitis Sjustaka lautri Holma lautri ja Pärsi lautri maaüksustele on lubatud detailplaneeringu alusel püstitada rannale tuulegeneraatoreid Detailplaneeringuga peab kaasnema keskkonnamõjude hindamine 20 m ulatusega veekaitsevööndis on majandustegevus keelatud välja arvatud ülaltoodud objektide majandamine ning karjatamine heina niitmine ja roo lõikamine kui sellega ei rikuta ega hävitata puittaimestikku ja pinnast ning ei häirita pesitsevaid linde 10 m laiune rannariba mere ääres on avalikuks kasutamiseks Ranna ulatus on toodud joonisel 1 KMH Keskkonnamõjude aspektist on ranna ulatuse vähendamine sadama lähialal turismiteenuste osutamiseks mõistlik kuna sellega vähendatakse tänu paremale turismi suunamisele koormust mujal saarel Võimalik hoonestamine ranna lähedal säästab piirkonna metsa nii otseselt hoonestusala metsaraie tallamine majade ja mere vahel jm ning vähendab riske n tuli Tuuleturbiinide püstitamine on saare energiaallikate alternatiividest keskkonnasõbralikumaid kaasneb mõningane negatiivne mõju linnustikule Konkreetse arendustegevuse faasis detailplaneering projekt vm tuleb arvestada konkreetsete keskkonnamõjudega vajadusel teostada objekti KMH Muinsuskaitsealused objektid alus Muinsuskaitseseadus Korsi talukompleksi hoonetel pikkmaja uus elumaja uus laut vana laut kaev toiduait riideait tuletornil ja tuletorni ülevaataja hoonetel elamu kelder hobusetall kaev on 50 m kaitsevöönd ehitise väliskontuurist arvates Ruhnu kirikuaial koos kirikutega on 50 m kaitsevöönd kirikuaia piirist arvates Kaitsevööndi ulatuses on Muinsuskaitseameti loata keelatud maaharimine ehitiste püstitamine teede kraavide ja trasside rajamine ning muud mulla ja ehitustööd puude ja põõsaste istutamine mahavõtmine ja juurimine Kiviaja asulakohtadel on Muinsuskaitseameti ja Ruhnu Vallavalitsuse loata keelatud raie ja kaevetööd Muinsuskaitsealused objektid on toodud joonisel 1 Veehaarded alus Veeseadus Pumba Ravivee ja Rähni veehaaretel on 50 m sanitaarkaitseala Sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud välja arvatud veehaarderajatise teenindamine metsa hooldamine heintaimede niitmine ja veeseire Veehaarded sanitaarkaitsealadega on toodud joonisel 1 Tervet küla hõlmav ühisveevärk rajatakse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava alusel Kalmistu alus SNiP 2 07 01 89 Sanitaarkaitseala kalmistu

  Original URL path: http://www.ruhnu.ee/uldplaneering (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Detailplaneeringud - Ruhnu Vald
  Üldinfo Juhtimine Sotsiaal ja tervishoid Haridus ja kultuur Ehitus ja planeerimine Keskkond Sport ja vaba aeg Kaart Ruhnu päevik Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Eeskirjad ja korrad Ehitus ja kaeveluba Koha aadresside korrastamine Dokumendiregister Teabenõude vorm Teavita probleemist Ruhnu Vald Saaremaa 93001

  Original URL path: http://www.ruhnu.ee/detailplaneeringud (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Eeskirjad ja korrad - Ruhnu Vald
  ehitised mis on ehitatud enne 01 01 2003 aastat saab kanda registrisse tasuta teatud jooniste ja kirjelduste alusel ning aega on selleks aastani 2020 Täpsustage millised hooned ei ole registrisse kantud Vallavalitsus täpsustab seniks detailid millega peab arvestama väikeehitiste kuurid keldrid saunad jne registrisse kandmisel Elukondlike hoonete puhul elamud suvilad kehtestab vallavalitsus korra mille alusel saab need ilma riigilõivuta registrisse kanda Küll tuleb aga pärast 2003 aasta 1 jaanuari ebaseaduslikult püstitatud ehitisi seadustama hakata uutel alustel ning sellega kaasneb ka päris suur riigilõiv Kõigi seni kehtinud seadustest tulenevalt oleksid ehitise tellijad pidanud enne ehituse alustamist taotlema vallast ehitusload või väikeehitiste puhul kirjalikud nõusolekud Kes neid nõudeid seni ei täitnud siis nendele rakendub uuest seadusest tulenev ehitiste registrisse kandmisega 500 eurone riigilõivu nõue Kui seda ei ole õigel ajal tehtud on tegemist seaduse tähenduses seaduserikkumisega Seni tuli ebaseaduslikult püstitaud ehitiste puhul sarnaselt uue ehitise alustamisega tagantjärele alustada ikka projekteerimistingimuste taotlusega ehitusloa kohustuse korral edasi ehitusprojekti tellimisega pädevalt projekteerimisfirmalt ja seejärel taotleda ehitusluba Uue seaduse järgi lihtsustub seniste õigusliku aluseta ehitiste seadustamine Peale 01 juulit 2015 tuleb tellida ehitise mõõdistusprojekt ehitise üle mõõtmine varasema ehitusprojekti asemel esitada ehitisteatis kõigi nõutud andmetega ja nüüd tuleb tasuda riigilõiv 500 eurot Siin võib tellija isegi rahaliselt võita kuna üldjuhul mõõdistusprojekti koostamine on odavam kui ehitusprojekti tellimine kusjuures ei pea enam tasuma eraldi ehitusloa ja kasutusloa riigilõivu Siiski tuleb veel hinnata ehitise vastavust ohutusnõuetele sarnaselt praegusele ehitiste ülevaatusele komisjoni poolt Uue ehitusseadustiku kohaselt muutuvad oluliselt riigilõivu summad ehitustegevuses aga need siiski juba nüüd alustavatele ehituse tellijatele Vallavalitsuse eesmärk on saada selgus ja ülevaade olemasolevatest ehitistest mitte inimeste trahvimine Tuletame inimestele meelde et ehitisregistri peamine eesmärk on kajastada võimalikult täpselt kõiki ehitisi ning nendega seotud dokumente ja asjaolusid mitte inimeste trahvimine Ka pärast 1 juulit on seaduskuulekatel kodanikel võimalik teha oma toiminguid täiendavate kuludeta Olemasolevate hoonete ehitisregistrisse

  Original URL path: http://www.ruhnu.ee/eeskirjad-ja-korrad3 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Ehitus- ja kaeveluba - Ruhnu Vald
  lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi Raudteerajatise auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise jaotusvõrgu elektrirajatise side ja telekommunikatsiooniehitise kanalisatsiooniehitise pinnaveehaarde puurkaevu puuraugu spordi või puhkerajatise supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot Avalikkusele ligipääsetava eratee õhutranspordirajatise sadama ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise veevärgi ja kanalisatsioonitorustiku kanalisatsiooniehitise tammi paisu kaldakindlustusrajatise veehoidla niisutus ja kuivendusrajatise tõsteseadme põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi Kasutusloa taotluse läbivaatamine Avalikku veekogusse ehitatud kaldaga püsivalt ühendamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut ehitist siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku ehitise eest eraldi Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot Kui kasutusloa

  Original URL path: http://www.ruhnu.ee/ehitus-ja-kaeveluba (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Koha-aadresside korrastamine - Ruhnu Vald
  Üldinfo Juhtimine Sotsiaal ja tervishoid Haridus ja kultuur Ehitus ja planeerimine Keskkond Sport ja vaba aeg Kaart Ruhnu päevik Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Eeskirjad ja korrad Ehitus ja kaeveluba Koha aadresside korrastamine Dokumendiregister Teabenõude vorm Teavita probleemist Ruhnu Vald Saaremaa 93001

  Original URL path: http://www.ruhnu.ee/koha-aadresside-korrastamine (2016-01-31)
  Open archived version from archive