archive-ee.com » EE » R » RESCUE.EE

Total: 650

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Päästeamet - Päästeameti aastaraamat 2014
  Hümni sõnad Aumärgid Aastaraamat 2014 Koostöökonverents Ennetustöö Tuleohutusjärelevalve Kriisireguleerimine Päästetöö Demineerimine Teabenõue Dokumendiregister Personaliinfo Õigusruum Projektid Ajakiri Statistika Tuletõrjesport Päästeamet Organisatsioon Aastaraamat 2014 Päästeameti aastaraamat 2014 Viimati uuendatud 30 04 2015 Siit leiad päästeameti 2014 aasta inglise ja eestikeelsed aastaraamatud

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/organisatsioon/aastaraamat2014.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Päästeamet - Päästeameti konverents 2016
  koostöö tulemusena märkimisväärse vähenemise tulesurmad on kümne aastaga vähenenud saja inimese elu võrra Samas võime öelda et iga aastaga läheb õnnetuste ärahoidmine järjest keerukamaks Suur hulk Eestimaa inimesi elab jätkuvalt oma igapäevaelu väga suure tuleohuriskiga Täna on õige aeg otsida uusi lahendusi Tuleõnnetused on seotud hoonete seisukorra alkoholi aga ka sotsiaalsete muredega Muutes õnnetuste põhjustajates ühte tegurit saavutame tulemuse ka teistes valdkondades Arutame koos kuidas õnnetusi ära hoides ja riske vähendades luua tervem ühiskond millest võidame kõik Konverents keskendub kolmele suuremale teemale 1 Hoonete tuleohutus on esmane tegur mis aitab vähendada õnnetuse tekkimise võimalusi Tuleohutusnõuded on selleks et tulekahjusid ei juhtuks et juba juhtunud tulekahjud avastataks võimalikult kiiresti et inimesed pääseksid õnnetuse korral ohutusse kohta ja et päästjatel oleks võimalik elu ja vara päästa Hooned peavad saama ohutuks 2 Alkoholisõltuvuses inimesi on ühiskonnas palju ning väga suure osa tuleõnnetuse põhjuseks on alkoholist tingitud hooletus ja hoolimatus Statistika kohaselt on üle 70 tuleõnnetuste põhjustajatest alkoholijoobes Tegelik osakaal on ilmselt veelgi suurem Päästeameti tavapärased ennetusmeetmed ei tööta sõltuvuses inimeste puhul 3 Abivajaja märkamine ühiskonnas mõjutab tugevalt ohutust ja turvalisust Meie ümber on inimesi kelle iseseisev toimetulek on piiratud majanduslikes raskustes pered eriti suurpered eakad ja puuetega inimesed Kogukonna ja omavalitsustega koostöös saab

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/organisatsioon/koostoeoekonverents.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Eelkooliealised lapsed
  on esimene omataoliste seas Multikas räägib lihtsalt ja piltlikult illustreeritud loo tuleohutusest läbi peategelaste Henri Hanna ning suitsuandur Otto juhtumiste Multifilmi peamine eesmärk on õpetada lastele millised on need olukorrad mis tekitavad kodudes tuleõnnetusi Väga olulisel kohal on sealjuures ka selgitused kuidas nimetatud olukordi vältida ja tulekahjusid ära hoida Lisaks rõhutatakse miks on suitsuanduri olemasolu kodudes nii vajalik ning kuivõrd oluline on õnnetuse korral koheselt täiskasvanu teavitamine Kogu seda tarkust

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/ennetust66/eelkooliealised-lapsed.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Juhendid
  tuleohutusosa koostamiseks Abimaterjal tuleohutusosa koostamiseks võttes arvesse MTM määrusest nr 97 Nõuded ehitusprojektile 22 tulenevaid nõudeid Küttesüsteemide tuleohutus Juhendmaterjal mis käsitleb tahkkütusel töötava ahju kamina pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamist või paigaldamist Evakuatsioonisuluste kasutamine Juhendmaterjal mis käsitleb nõudeid suluste paigaldamisele sõltuvalt inimeste arvust kes evakuatsiooni korral väljuvad evakuatsiooniteel olevast uksest ning kajastatud on uksesulgurid mis paigaldatakse tuletõkkeuksele Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele Juhend annab vastuseid Eesti haiglate ja hooldekodude tuleohutuse senises praktikas esile kerkinud probleemidele samuti esitleb senitundmatuid või vähekasutatavaid tulekaitselahendusi Juhend on mõeldud haiglate hooldekodude tuleohutuse eest vastutavatele isikutele hangete tehniliste tingimuste koostajatele samuti projekteerijatele ning järelevalveinspektoritele Haiglate ja hooldekodude projekteerimise juhis Projekteerimisjuhis on koostatud vajadusest täpsustada ning täiendada õigusaktidest tulenevaid ehituslikke tuleohutusnõudeid haiglate ja hooldekodude projekteerimisel ja ehitamisel arvestades selliste ehitiste eripärasid Piksekaitsesüsteemi kontroll Abimaterjal piksekaitsesüsteemide nõuetele vastavuse kontrollimisel Tuletõkestus soojustuses Juhendmaterjal mis käsitleb tuletõkestamist põlevamaterjalist soojustuse korral Põlevmaterjalide ladustamine Juhendmaterjal mis käsitleb põlevmaterjalide kajastamist laohoone või platsi plaanil Elumaja ehitamine Elumaja ehitamine vene keeles Infomaterjal mis käsitleb elumaja ehitamist tuleohutuse seisukohalt ATS kontrolli meelespea omanikule Valehäiretega tegelemise meelespea automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi omanikule ATS kontrolli meelespea hooldajatele Valehäiretega tegelemise meelespea automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi hooldajale Tuletõkkemansetid Järgnevalt on esitatud juhendmaterjal

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/tuleohutusj2relevalve/juhendid.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Hädaolukord
  mis aitaksid toimuda võiva hädaolukorra mõjusid leevendada Hädaolukordade lahendamise korraldus iga hädaolukorra kohta eraldi kajastatakse hädaolukorra lahendamise plaanides HOLP ides mis koostatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud HOLP ide koostamise eest vastutavate asutuste poolt HOLP ide koostamise korraldus loob meile kindluse et kõige suurema riskiklassiga hädaolukordade kohta on riigis olemas asutusteülesed olukorrapõhised HOLP id Päästeameti juhtimisel koostatakse järgmiste hädaolukordade riskianalüüsid 1 Ulatuslik metsa ja maastikutulekahju 2 Raskete tagajärgedega torm 3 Üleujutus tiheasustusalal

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/kriisireguleerimine/h2daolukord.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Juhendmaterjalid
  kasutades Suurbritannia HSE Health and Safety Executive maa ala planeerimise metoodikat Vastavalt kemikaaliseaduse 14 tuleb kohaliku omavalitsuse üksusel arvestada suurõnnetuse ohuga ettevõttest lähtuva riskiga üld ja detailplaneeringute koostamisel ja kehtestamisel ning ehituslubade väljastamisel Arvestamine on vajalik 1 Uue suurõnnetuse ohuga ettevõtte planeerimisel 2 Olemasolevas suurõnnetuse ohuga ettevõttes muudatuste planeerimisel 3 Olemasoleva suurõnnetuse ohuga ettevõtte ümbruse planeerimisel Nimetatud planeeringud tuleb esitada Päästeametile kooskõlastamiseks ning ehitusprojektid heakskiitmiseks Päästeamet on koostanud metoodika millest lähtuda kemikaaliseaduse 14 rakendamisel Käsiraamat Päästeameti tegevused ruumilises planeerimises Ruumilise planeerimise käsiraamat annab ülevaate planeerimise protsessist ja Päästeameti rollist tuues põhimõtted millega planeerimisel arvestada Käsiraamat on mõeldud Päästeameti ruumilise planeerimisega kokkupuutuvatele valdkondade spetsialistidele kriisireguleerimine tuleohutus ja päästetöö Saamaks ülevaadet Päästeameti rollist ja planeeringute menetlemisel aluseks olevatest põhimõtetest on käsiraamat kasulik materjal ka planeeringu koostamise korraldajatele ja planeerijatele Käsiraamatu esimene peatükk tutvustab lühidalt ruumilise planeerimise erinevaid etappe sealhulgas ka keskkonnamõju strateegilist hindamist kui olulist osa ruumilises planeerimises ning planeeringute lugemist Teises peatükis on selgitatud seadustest tulenevat Päästeameti rolli nii planeeringute kui keskkonnamõju strateegilise hindamise osas Kolmas peatükk toob ära Päästeameti põhimõtted keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse osas seisukoha andmisel keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi osas seisukoha andmisel keskkonnamõju hindamise aruande osas seisukoha andmisel ja erinevate planeeringuliikide kooskõlastamisel Harju maakonna riskid ja soovitused nendega

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/kriisireguleerimine/juhendmaterjal.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Rahvusvaheline kriisireguleerimine
  oluline roll ka teiste riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide vahelisel koostööl See on eelkõige tingitud suurõnnetuste mastaabist kus hädaolukord võib puudutada rohkem kui ühte riiki Näidetena saab tuua õlireostuse metsatulekahju või üleujutuse Teine võimalus on et ühel riigil pole piisavalt võimalusi ja vahendeid et mingi konkreetse hädaolukorraga omal jõul toime tulla Sellisel juhul on ilmtingimata tarvis kiiret ja efektiivset koostööd nii lähinaabrite kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega Pääste ja kriisireguleerimisalaseks koostööks oma

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/kriisireguleerimine/rahvusvaheline-kriisireguleerimine.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Päästeamet - Dokumendiregister
  juuli august september oktoober november detsember aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Saatja kuupäev kuni päev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 kuu jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Arvesta ajavahemikku Reg kuupäev alates päev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 kuu jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Reg kuupäev kuni päev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 kuu jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Arvesta ajavahemikku Juurdepääsupiirang Asutusesiseseks kasutamiseks Avalik Juurdepääsupiirang eraelulistele isikuandmetele Juurdepääsupiirangu lõpukv alates päev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 kuu jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Juurdepääsupiirangu

  Original URL path: http://www.rescue.ee/et/paasteamet/dokumendiregister.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive