archive-ee.com » EE » O » OTEPAA.EE

Total: 481

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Planeerimisspetsialist - Otepää Vald
  Ametikoha eesmärk ruumilise planeerimisega ja sellega kaasneva projekteerimisega seonduvate küsimuste lahendamine vallas 2 Teenistuskohustused 2 1 detailplaneeringute lähteseisukohtade koostamine detailplaneeringute koostamise korraldamine isikute ja avalikkuse informeerimise tagamine 2 2 üldplaneeringu ja teemaplaneeringute alane tegevus lähteseisukohtade koostamine ja planeeringute menetlemine kõigis etappides isikute ja avalikkuse informeerimise tagamine 2 3 vajadusel ettepanekute tegemine planeeringute muutmiseks kehtestatud planeeringute kehtetuks tunnistamiseks vastavate eelnõude koostamine ning kehtivate õigusaktide alusel planeeringute muudatuste sisseviimine 2 4 tagab planeerimisalaste dokumentide koostamise pidamise säilitamise ja avalikustamise vastavalt kehtivatele õigusaktidele 2 5 linna ja valla arhitektuuriline kujundamine arvamuse andmine planeeritavate ehitiste keskkonda sobivuse kohta vajadusel detailplaneeringut täpsustavate tingimuste koostamine 2 6 keskkonnamõjude hindamisega seotud toimingute teostamine 2 7 vajadusel osalemine vallavolikogu komisjoni koosolekutel haldusakti eelnõu ja muu planeeringuga seotud informatsiooni ettevalmistamine ja ettekandmine vallavolikogu ja vallavalitsuse istungitel planeeringutega seonduvate küsimuste läbivaatamisel ja arutamisel 2 8 valdkonnaga seotud isikute selgitustaotlustele märgukirjadele vastamine ning isikute nõustamine planeerimisalastes küsimustes statistiliste aruannete koostamine 2 9 elektroonilise dokumendihalduse programmi Amphora kasutamine 2 10 dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikute pidamine ja nende esitamine korrastatult arhiveerimiseks iga aasta 01 veebruariks 2 11 igapäevaliselt elektronposti aadressile saabunud kirjade lugemine vajadusel nende edastamine registreerimiseks ja neile vastamine 2 12 ametialase tarkvara kasutamine ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus sh planeeringute sisestamine andmebaasidesse 2 13 ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ja muudest õigusaktidest juhindumine 2 14 planeerimise valdkonnas muude eelpool nimetamata ülesannete täitmine vahetu ülemuse korraldusel 3 Vastutus Planeerimisspetsialist vastutab 3 1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse õige ja täpse täitmise eest 3 2 oma tegevuse ja tema poolt väljaantavate dokumentide õigsuse ja seadustele ning määrustele vastavuse eest 3 3 talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi ja ärisaladuste teiste inimeste perekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest 3 4 tema kasutusse antud vara jm vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest 4 Õigused Planeerimisspetsialistil

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeerimisspetsialist (2016-02-01)
  Open archived version from archive


 • Kommunaalteenistuse juhataja - Otepää Vald
  Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Otepää vald Facebookis Talvepealinn Otepää Dokumendiregister Teavita probleemist Teabenõue Kommunaalteenistuse juhataja 10 08 15 Urmas Kuldmaa Kommunaalteenistuse juhataja Haridus Haridustase kesk 1970 1981 Otepää Gümnaasium Töötamine Otepää Vallavalitsuses 15 05 2014 Otepää Vallavalitsus kommunaalteenistuse juhataja 2013 2014 Otepää Vallavalitsus käsunduslepinguga heakorra eest vastutav isik 2007 2012 Otepää Vallavalitsus heakorraspetsialist Põhilised tööülesanded Lumetõrje heakorra ja liikluskorralduse küsimuste lahendamine

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/kommunaalteenistuse-juhataja (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalteenistuse juhataja - Otepää Vald
  vormistamisel 2 6 Vanemateta ja vanemliku hoolituseta laste eestkoste ja hoolduse korraldamine 2 7 Vanurite puuetega inimeste ja sotsiaalselt mitte toimetulevate isikute hoolekande korraldamine 2 8 Valla sotsiaalregistri pidamine volitatud töötajana andmekaitse ja isikuandmete kaitse organisatsiooniliste ja tehniliste abinõude tagamine 2 9 Vallavanema nõustamine sotsiaalhooldus ja abi alastes küsimustes 2 10 Lastekaitsealase töö korraldamine 2 11 Koolikohustuslike laste ja õpilaste sõidusoodustuse arvestuse pidamine 2 12 Puuetega laste ja täiskasvanute hooldusvajaduse hindamine ja rehabilitatsiooniteenuste osutamise korraldamine 2 13 Puuetega inimeste sõidukite parkimiskaartide väljastamine 2 14 Oma valdkonnas õigusaktide eelnõude koostamine ning esitamine vallavalitsuse ja volikogu istungile hallatavate asutuste nõustamine õigusaktide täitmise küsimustes 2 15 Osalemine volikogu sotsiaal ja tervishoiukomisjoni tegevuses selle koosolekute ettevalmistamine komisjoni tööks vajaliku info kogumine ja edastamine komisjoni liikmetele 2 16 Osalemine volikogu ja valitsuse istungitel kus käsitletakse sotsiaalküsimusi 2 17 Kodanike vastuvõtt ja nõustamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes 2 18 Kodanike vastuvõtul ja kirjalikult esitatud küsimuste lahendamine oma valdkonnas 2 19 Koostöö teiste omavalitsuste ja institutsioonidega oma valdkonna küsimustes 2 20 Oma valdkonna osas arendusprojektide taotluste koostamine projektide juhtimine ja eelarvete koostamine 2 21 Täita vastavalt vajadusele vallavanema poolt antud ühekordseid või pidevaid ülesandeid mis pole käesoleva ametijuhendiga määratud 3 Õigused 3 1 Saada vallavalitsuse ametnikelt volikogu liikmetelt ja valla asutustest informatsiooni dokumente jms mis on vajalikud oma teenistusülesannete täitmiseks 3 2 Kasutada oma teenistusülesannete täitmisel infotehnoloogiat 3 3 Nõuda tema vastutuse all olevate materiaalsete väärtuste hoidmiseks vajalikke tingimusi 3 4 Teha ettepanekuid vallavolikogule ja valitsusele õigusaktide eelnõude algatamiseks kõigi oma pädevuses olevate probleemide lahendamiseks 3 5 Märkida dokumentidele jt projektidele oma eitav seisukoht koos vastavate põhjendustega 3 6 Teha ettepanekuid seaduste rikkumises süüdi olevate isikute vastutusele võtmiseks või vastava menetluse alustamiseks 3 7 Saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust 4 Vastutus 4 1 Sotsiaalameti juhataja vastutab ametijuhendis sätestatud ülesannete kohusetundliku õigeaegse ja nõuetekohase täitmise eest 4 2 Sotsiaalameti juhataja vastutab

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/sotsiaalteenistuse-juhataja (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Lastekaitsespetsialist - Otepää Vald
  oskus 1 5 Ülevaate omamine riigi ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemidest ning registrite ja andmekogude kasutamise oskus 1 5 Üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest organisatsiooni struktuurist ja õigussüsteemist 1 6 Eesti keele oskus kõrgtasemel ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega 1 7 Koostöö meeskonnatöö ja väga hea suhtlemisoskus 2 Ametikohustused 2 1 Sotsiaalnõustamine 2 2 Arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja toetuste määramise kohta abivajaduse selgitamiseks kodukülastustuste tegemine 2 3 Õpilastranspordi sooduspiletitega seotud probleemide lahendamine 2 4 Õigusaktide eelnõude koostamine 2 5 Arvamuse andmine vanema õiguste äravõtmiseks või lapse äravõtmiseks vanemalt materjali ettevalmistamine ning lapse huvide esindamine kohtus 2 6 Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine koostöös teiste spetsialistidega 2 7 Kontaktide säilitamine hooldusele paigutatud lapse omavalitsuse ja bioloogilise perekonna vahel ning loa andmine vanema kohtumiseks lapsega kui vanemalt on ära võetud vanema õigused 2 8 Arvamuse esitamine alaealiste komisjonile 2 9 Sõltuvusprobleemidega laste ravi ja rehabilitatsiooniteenuse korraldamine 2 10 Dokumentatsiooni ettevalmistamine erivajadustega laste suunamiseks õpilaskoduga kooli või vajadustele vastavasse õppeasutusse 2 12 Struktuuriüksuse juhtide ja peaspetsialistide poolt edastatud muude teenistusülesannete täitmine 2 13 Osalemine teenistusalaseks enesetäiendamiseks vajalikel eri kutse või ametialastel koolitustel 2 14 Tööülesannetega seotud avalduste päringute teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine 2 15 Töö dokumendiregistri ja sotsiaalinfosüsteemiga 2 16 Koostöö teiste spetsialistide ja institutsioonidega klientide probleemide lahendamiseks 3 Vastutus 3 1 Vastutab kliendi kohta koostatud informatsiooni õigsuse eest 3 2 Vastutab tema poolt asjaajamiskorrale vastavuse eest 3 3 Vastutab materiaalselt tema kasutusse antud vahendite säilimise ja korrasolekuning nende sihipärase kasutamise eest 3 4 Vastutab tööaruannetes esitatud andmete õigsuse eest 3 5 Vastutab teiste temale pandud ülesannete täpse õigeaegse kohusetundliku ja omakasupüüdmatu täitmise eest 3 6 Vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saanud delikaatsete isikuandmete perekonna ja eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest 4 Õigused 4 1 Õigus teha ettepanekuid töövaldkonda reguleerivate õigusaktide

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/lastekaitsespetsialist (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaaltööspetsialist - Otepää Vald
  1 5 Asendajad lastekaitsespetsialist 1 6 Keda asendab lastekaitsespetsialisti sotsiaalteenistuse juhatajat 1 7 Ametikoha eesmärk omavalitsuses toimetulekuraskustega inimeste ja puuetega inimeste teenuste ja hoolduse korraldamine 2 Teenistuskohustused Sotsiaaltööspetsialist 2 1 tegeleb kodanike vastuvõtuga sotsiaalhoolekandealastes küsimustes klientide nõustamisega ja informeerimisega nende sotsiaalsetest õigustest 2 2 hindab hooldusvajadust seab hooldust ja vormistab hooldajatoetusi 2 3 korraldab sotsiaalteenuseid eakatele ja puuetega inimestele 2 4 menetleb ja vormistab eakate ja puuetega inimeste täiendavaid sotsiaaltoetusi 2 5 nõustab ja jagab infot toimetulekuraskustes inimestele 2 6 nõustab ja jõustab pikaajalisi töötuid aktiveerib neid ja korraldab neile sotsiaalteenuste osutamist 2 7 peab andmepanka vallas elavate puudega inimeste pensionäride töötute toimetulekuraskustes perede kinnipidamiskohtadest vabanenute ja teiste sotsiaalabi või hooldust vajavate inimeste kohta 2 8 suunab vajadusel abivajaja pädeva ametiasutuse või isiku poole 2 9 peab sotsiaalregistrit vastavalt Riikliku Sotsiaalregistri pidamise põhimäärusele 2 10 aitab vormistada dokumente sotsiaaltoetuste saamiseks peretoetused puudega täiskasvanu toetused pensionid represseeritud isikute toetused jm 2 11 korraldab täiendavate toetuste maksmist materiaalselt vähemkindlustatud isikutele ja perekondadele 2 12 abistab isikuid riiklike sotsiaaltoetuste vormistamisel samuti asjaajamisel sotsiaalkindlustusameti jt ametkondadega 2 13 kasutab elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi 2 14 peab dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikuid 2 15 juhindub ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast 2 16 tegeleb terviseedenduse küsimustega 2 17 sotsiaalvaldkonna projektide koostamisel ja läbiviimisel kaasaaitamine 2 18 täidab muid puudutavaid vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi ja õigusaktidega pandud ülesandeid 3 Vastutus Sotsiaaltööspetsialist vastutab 3 1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse õige ja täpse täitmise eest 3 2 oma tegevuse ja tema poolt väljaantavate dokumentide õigsuse ja seadustele ning määrustele vastavuse eest 3 3 talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi ja ärisaladuste teiste inimeste perekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest 3 4 tema kasutusse antud vara jm vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest 4 Õigused Sotsiaaltööspetsialistil

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/sotsiaaltoospetsialist (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Erivajadustega inimeste päevakeskuse tegevusjuhendaja - Otepää Vald
  3 Sekkub ja teavitab võrgustiku liikmeid kliendi igapäevatoimetulekuga seotud probleemidest Tegevusjuhendaja omab ülevaadet toetatud elamise teenuse klientide toimetuleku kohta Klient osaleb vähemalt 4 tundi kuus päevakeskuse tegevuses Probleemide korral saab klient abi ja nõu teiste võrgustiku liikmete käest 4 3 Abi 1 Tegevusjuhendaja abistab klienti eluaseme kulutuste tasumisel aitab esitada vee ja elektrinäidud 2 Abi asjaajamisel ja toetuste taotlemisel 3 Abi majapidamisvahendite ja toiduainete muretsemisel Toetatud elamise teenusel elaval kliendil ei teki võlgnevusi ega eluasemega seotud probleeme Vajadusel saab klient toimetuleku või ühekordset toetust vallavalitsusest Kliendil on olemas vajalikud toidu ja esmatarbekaubad Klient tuleb toime oma rahaliste vahenditega 4 4 Tugiteenuste korraldamine 1 Pesupesemise korraldamine 2 Isikliku hügieeni juhendamine 3 Riideabi organiseerimine Kliendi riided on puhtad klient käib regulaarselt duši all Kliendil on puhtad ja ilmastikule vastavad riided ning jalatsid samuti elamiseks vajalikud voodi jm riided 4 5 Toimetulekuoskuste arendamine rehabilitatsiooniplaani ja toimetulekukava alusel 1 Toimetulekuõpe söögi tegemine koristamine pesu pesemine jms 2 Rahaga toimetulek 3 Isiklik hügieen pesemine juuksur maniküür Paranevad kliendi oskused majandamisel toiduvalmistamisel ja isikliku hügieeni osas 4 6 Mõtestatud vabaaja tegvuste organiseerimine 1 Väljasõitude organiseerimine sihtgrupile 2 Tähtpäevade tähistamise organiseerimine 3 Klintide kaasamine üritustele Kliendid saavad eale ja huvidele vastavat pakuvad positiivseid elamusi pakkuvaid vabaaja tegevusi 4 7 Ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine 1 Terviseedenduslike ürituste loengud sportimise võimalused jms organiseerimine Klientidele pakutakse aktiviseerivaid tegevusi mis suurendavad nende teadlikkust ja edendavad tervislikke eluviise 4 8 Statistika ja aruandlus 1 Tegevusjuhendaja peab arvet igapäevaelu toetamiseks eraldatud vahendite ja rahaliste ressursside üle 2 Tegevusjuhendaja esitab kvartali lõpus sotsiaalteenistuse juhatajale aruande toimetuleku õppe raames läbi viidud tegevuste üle Vahendeid kasutatakse optimaalsel viisil saavutamaks võimalikult paremat tulemust klientidele mõtestatud tegevuste pakkumisel Toimetuleku õppe raames läbi viidud tegevused kajastuvad sisulise töö aruandes toetatud elamise teenuse aruanne 1x aastas 4 Õigused tegutseda iseseisvalt oma tööülesannete täitmisel sekkuda kui on alust arvata et

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/erivajadustega-inimeste-paevakeskuse-tegevusjuhendaja (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Otepää Muusikakool - Otepää Vald
  muusikakool otepaa ee Registrikood 75027672 SEB Pank EE351010202008200001 Swedbank EE192200221016248664 Otepää Vallavalitsus Tegevusala muusikahariduse andmine kohalike võimalusi arvestades kujunenud õpilaskonnale Õppekavast lähtudes saab Otepää Muusikakoolis õppida põhiõppes akordionit altsarve klarnetit klassikalist kitarri klaverit plokkflööti trombooni trompetit tuubat eufooniumit viiulit Üldõppes saab õppida lisaks põhiõppe erialadele löökpille saksofoni ja metsasarve Veel on võimalik õppida eelklassi grupitunnis ja lisaks grupitunnile ka võtta juurde pillitund Grupiõppes õppeaeg 2 aastat saab õppida erinevaid puhkpille ja kitarri Lisaainena on võimalik osaleda laulutundides Otepää Muusikakooli õppetasu ühe õpilase kohta kuus 1 põhiõppel 5 Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus 21 50 eurot 2 üldõppel 4 Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus 17 20 eurot 3 huviõppel 3 Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus 12 90 eurot Muusikalise eelkooli õppes 1 rühmatund 1 tund nädalas 2 Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus 8 60 eurot 2 rühmatund ja 0 5 tundi pilliõpetust nädalas 4 Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus 17 20 eurot 3 rühmatund ja 1 tund pilliõpetust nädalas 5 Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus 21 50 eurot 4 täiskasvanute instrumendiõpetus 1 tund nädalas 3 Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus 12 90 eurot Otepää Muusikakooli pillirendi tasu

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/otepaa-muusikakool (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Sündmused - Otepää kultuuri- ja spordisündmused - Otepää Vald
  Facebookis Talvepealinn Otepää Dokumendiregister Teavita probleemist Teabenõue Jälgige reklaami kuupäevad võivad muutuda Hea kultuuri või spordiürituse korraldaja Kui Sinu sündmust ei ole siin siis võta ühendust e posti aadressil monika otepaa ee ja anna oma üritusest teada Sündmuste avaldamine kalendris TASUTA Kalender Sündmused Kuu Aasta Täna on 01 02 2016 2 02 16 18 00 MTÜ Karukäpp käsitöötuba Kokkusaamine 5 02 16 10 00 Otepää lahtised Meistrivõistlused ilu ja rühmvõimlemises Spordisündmus 5 02 16 20 30 Pühajärve Spa Puhkekeskuse pubis Guido Sooläte Kontsert 5 02 16 22 00 Ööklubis Comeback TALVINE IMEDEMAA Muu 6 02 16 10 00 Otepää lahtised Meistrivõistlused ilu ja rühmvõimlemises Spordisündmus 6 02 16 Terve päev Eesti juuniorid Meistrivõistlused murdmaasuusatamine Spordisündmus 6 02 16 11 00 Otepää rahvasprint 2016 Spordisündmus 6 02 16 12 00 VII Euroopa Saunamaraton Otepääl Etendus 6 02 16 16 00 Red Bull Jump Freeze Kuutsemäel Spordisündmus 6 02 16 19 00 Ansambel Regatt Kääriku Spordikeskuses Kontsert 6 02 16 20 00 GMP Cluhotel Pühajärve Restoranis Paul Neitsov Kitarr Kontsert 6 02 16 20 30 Pühajärve Spa Puhkekeskuse pubis ansambel Privil Kontsert 6 02 16 22 00 23 00 Ööklubis Comeback SUUSABAASIS ON TANTSUPIDU Muu 7 02 16 10 00 Otepää lahtised

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/otepaa-kultuuri-ja-spordisundmused?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fotepaa-kultuuri-ja-spordisundmused%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_8_eventId%3D10520901%26_8_redirect%3Dhttp%253A%252Fwww.otepaa.ee%252F%26_8_struts_action%3D%252Fcalendar%252Fview_event&_8_month=1&_8_day=1&_8_year=2016&_8_tabs1=events (2016-02-01)
  Open archived version from archive