archive-ee.com » EE » O » OTEPAA.EE

Total: 481

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vallasekretär - Otepää Vald
  valla kantselei juhtimine ja asjaajamise õigusalase infotehnoloogia ja ettevõtlusalase töö korraldamine 2 Teenistuskohustused Vallasekretär 2 1 juhib valla kantselei tegevust 2 2 esitab vallavanemale ettepanekuid kantselei struktuuri funktsioonide ja koosseisu kohta 2 3 korraldab valla volikogu ja valitsuse istungite ettevalmistamist kontrollib koostöös volikogu esimehega volikogu istungi päevakorda planeeritud eelnõude ettevalmistamist 2 4 koostab valitsuse istungi päevakorraprojekti 2 5 korraldab volikogu istungi päevakorraprojekti koostamist koostöös vallavolikogu esimehega 2 6 korraldab volikogu ja valitsuse istungi protokollide vormistamist 2 7 tagab volikogu ja valitsuse õigusaktide eelnõude ja muude dokumentide vastavuse põhiseadusele ja seadustega ning kooskõla teiste õigusloovate aktidega 2 8 korraldab volikogu ja vallavalitsuse õigusaktide avalikustamist 2 9 korraldab valla õigusaktide täitmise kontrolli 2 10 korraldab volikogu ja valitsuse liikmete õigusalast nõustamist 2 11 tagab valla poolt sõlmitavate majanduslepingute vastavuse õigusaktidele ning valla huvidele 2 12 esindab valda kohtus ilma erivolituseta 2 13 hoiab valla vapipitsatit 2 14 korraldab vallaametnike personalitööd koolitust ja atesteerimist 2 15 korraldab vallavalitsuse asjaajamist ning sellega seotud registrite pidamist 2 16 valmistab ette ettevõtlusalased õigusaktide eelnõud ning teeb registreeringuid majandustegevuse registris 2 17 kontrollib Otepää valla kodulehekülje pidamist 2 18 korraldab kodanike vastuvõtmist valla ametnike poolt ning valla külaliste vastuvõtmist 2 19 kasutab elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi 2 20 annab vajadusel tegevustest ülevaate iga nädala esmaspäevaks 2 21 peab dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikuid ja esitab need korrastatult ahiveerimiseks iga aasta 01 veebruariks 2 22 loeb igapäevaliselt elektroonposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile 2 23 kasutab vallavalitsuse poolt sisseostetud tarkvara ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus 2 24 juhindub ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ning töösisekorra eeskirjadest 2 25 täidab muid vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi ja õigusaktidega pandud ülesandeid 3 Vastutus Vallasekretär vastutab 3 1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi ja ärisaladuste teiste inimeste perekonna ja eraelu

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/vallasekretar (2016-02-01)
  Open archived version from archive


 • Vallasekretäri abi - Otepää Vald
  1 5 Asendaja sekretär 1 6 Keda asendab sekretär 1 7 Ametikoha eesmärk perekonnaseisuametniku ülesannete täitmine registreeringute teostamine majandustegevuse registrites personalitöö vallavolikogu asjaajamise korraldamine ja tehniline teenindamine ning vallasekretäri abistamine kantselei asjaajamise korraldamisel 2 Teenistuskohustused 2 1 vallavolikogu istungite ettevalmistamine ja istungite tehniline teenindamine vastuvõetud õigusaktide vormistamine 2 2 vallavolikogu komisjonide koosolekute ja muude nõupidamiste tehniline teenindamine 2 3 edastab haldusakti adressaatidele volikogu otsuste ärakirjad ja muud asjasse puutuvad dokumendid 2 4 tagab volikogu poolt vastuvõetud üldaktide avalikustamise 2 5 perekonnaseisuametniku ülesannete täitmine rahvastikuregistri seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ulatuses 2 6 täidab majandustegevuse registri seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesandeid 2 7 peab personaliarvestust vallavalitsuse ametnike ja abiteenistujate osas 2 8 koostab vallavanema käskkirjade eelnõud personaliküsimustes 2 9 valmistab koostöös vallasekretäriga allkirjastamiseks ette töölepingud ja nende lisad 2 10 abistab dokumentide arhiveerimisel ja arhiividokumentide koostamisel väljastab arhiivist dokumentide ärakirju 2 11 osutab tasulise paljundamise ja skaneerimise teenust võtab vastu kuulutusi ja teateid ajalehes Otepää Teataja või valla kodulehel avaldamiseks 2 12 koostab teenistusülesannete täitmiseks vajalikud kirjad ja vastab teabenõuetele 2 13 edastab dokumente elektroonilistele andmekogudele 2 14 võtab vastu isikuid ja vajadusel nõustab neid oma pädevuse piires abistab isikuid vajalike dokumentide väljastamisel 2 15 korraldab isikute vastuvõttu volikogu esimehe ja vajadusel vallasekretäri juurde 2 16 täidab volikogu esimehe vallavanema ja vallasekretäri poolt antud ja käesolevas ametijuhendis nimetamata ühekordseid teenistusülesandeid 3 Vastutus Vallasekretäri abi vastutab 3 1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse õige ja täpse täitmise eest 3 2 oma tegevuse ja tema poolt väljaantavate dokumentide õigsuse ja seadustele ning määrustele vastavuse eest 3 3 talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi ja ärisaladuste teiste inimeste perekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest 3 4 tema kasutusse antud vara jm vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest 4 Õigused Vallasekretäri abil on õigus

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/vallasekretari-abi (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Volikogu sekretär - Otepää Vald
  2014 sekretär 12 05 2003 01 01 2008 tehniline sekretär 01 06 2001 12 05 2003 sekretär asjaajaja Ametijuhend 1 Üldosa 1 1 Ametikoha nimetus Volikogu sekretär 1 2 Ametisse nimetamine vallavanem 1 3 Kellele allub vallasekretär 1 4 Alluvad 1 5 Asendajad sekretär 1 6 Keda asendab sekretär 1 7 Ametikoha eesmärk vallakantselei asjaajamise korraldamine ja tehniline teenindamine vallavolikogu asjaajamise korraldamine ja tehniline teenindamine 2 Teenistuskohustused 2 1 registreerib sissetuleva posti edastab selle täitjatele ja korraldab dokumendiringlust 2 2 registreerib väljamineva posti ja korraldab selle edastamist adressaadile 2 3 kontrollib kirjadele tähtaegset vastamist 2 4 teostab vallavolikogu istungite ettevalmistamise ja istungite tehniline teenindamise vastuvõetud õigusaktide vormistamise 2 5 edastab materjalid volikogu komisjonidele teostab vallavolikogu komisjonide koosolekute tehnilist ettevalmistamist ja vajadusel protokollib neid 2 6 valmistab ette ja protokollib volikogu esimehe juures toimuvaid nõupidamisi 2 7 edastab haldusakti adressaatidele volikogu otsuste ärakirjad ja muud asjasse puutuvad dokumendid 2 8 kasutab elektroonilist dokumendihalduse programmi Amphora 2 9 annab vajadusel oma tegevusest ülevaate iga nädala esmaspäeval 2 10 korraldab dokumentide arhiveerimist 2 11 loeb igapäevaselt elektronposti ja vastab kirjadele 2 12 kasutab vallavalitsuse poolt soetatud tarkvara ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus 2 13 juhindub ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast sisekorraeeskirjadest ja muudest õigusaktidest 2 14 edastab ja täidab volikogu esimehe ühekordseid ülesandeid 2 15 täidab perekonnaseisuametniku ülesandeid rahvastikuregistri seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ulatuses 2 16 osutab tasulise paljundamise ja skaneerimise teenust võtab vastu kuulutusi ja teateid ajalehes Otepää Teataja või valla kodulehel avaldamiseks 2 17 võimalusel abistab valla ametliku informatsiooni sisse kandmist EVALD andmekeskkonda 2 18 täidab vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi ja muid õigusaktidega pandud ülesandeid 3 Vastutus Volikogu sekretär vastutab talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi ja ärisaladuste teiste isikute perekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/volikogu-sekretar (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Raamatupidamis- ja finantsteenistuse juhataja - Otepää Vald
  1999 Pühajärve Vallavalitsus vanemraamatupidaja Ametijuhend 1 Üldosa 1 1 Ametikoha nimetus finantsnõunik 1 2 Ametisse nimetamine vallavanem 1 3 Kellele allub vallavanem 1 4 Alluvad vanemraamatupidajad 2 tk 1 5 Asendaja vanemraamatupidaja 1 6 Keda asendab vanemraamatupidaja 1 7 Ametikoha eesmärk Vallavalitsuse finantsmajandusliku tegevuse korraldamine ja raamatupidamise juhtimine 2 Teenistuskohustused Finantsnõunik 2 1 Koostab valla eelarve projekti 2 2 jälgib ja analüüsib eelarve tulude laekumist ja eelarves ettenähtud kulutuste täitmist 2 3 koostab eelarve lisaeelarve ja eelarve muudatuste projektid 2 4 korraldab raamatupidamisalast tegevust Koostab raamatupidamise sise eeskirjad ja teeb muudatusi raamatupidamise sise eeskirjades 2 5 koostab kuuaruanded ja iga kvartal saldoandmikud ning kontrollib tütarettevõtete saldoandmikke 2 6 korraldab aastaaruande koostamist ja esitamist vallavolikogule maavalitsusele 2 7 teostab arveldusi riigikassaga 2 8 peab deebitoride ja kreeditoride arvestust 2 9 peab põhivahendite ja munitsipaalvara arvestust 2 10 jälgib raamatupidamisalaste seaduste ja eeskirjade täitmist 2 11 valmistab ette teenistuskohustustest tulenevad valla õigusaktide eelnõud ja esitab need vallavalitsusele ja vallavolikogule 2 12 vastutab aruandeperioodi raamatupidamise dokumentide hoidmise eest 2 13 peab igakuiselt oma töövaldkonnas kasutatavaid ning dokumentide loetelus ettenähtud toimikuid ja esitab need korrastatult köidetult arhiveerimiseks 2 14 jälgib raamatupidamise dokumentide vastavust Eesti Vabariigi seadustes ja riigi raamatupidamise üldeeskirjas ning Otepää Vallavalitsuse raamatupidamise sise eeskirjas kehtestatud nõuetele 2 15 kasutab elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi 2 16 loeb igapäevaliselt elektronposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile 2 17 kasutab vallavalitsuse poolt sisseostetud tarkvara ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus 2 18 juhindub ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ning peab kinni töösisekorra eeskirjadest 2 19 täidab muid vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi 3 Vastutus Finantsnõunik vastutab 3 1 Vallavalitsuse raamatupidamise töö organiseerimise seaduste täitmise tagamise aruannete ja eelarvete esitamise ning töö korrektse teostamise eest ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi ja ärisaladuste teiste inimeste töötasu perekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/raamatupidamis-ja-finantsteenistuse-juhataja (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Raamatupidaja - Otepää Vald
  04 09 2006 raamatupidaja Ametijuhend 1 Üldosa 1 1 Ametikoha nimetus raamatupidaja 1 2 Ametisse nimetab vallavanem 1 3 Kellele allub finantsnõunik 1 4 Asendaja finantsnõunik 1 5 Keda asendab finantsnõunik vanemraamatupidaja 1 6 Ametikoha eesmärk Valla raamatupidamisarvestuse pidamine ja raamatupidamise dokumentide vormistamine 2 Teenistuskohustused Vanemraamatupidaja 2 1 Koostab raamatupidamislausendeid sisestab need raamatupidamisprogrammi ning korraldab arveldusi hankijatega 2 2 peab arvestust ja vastutab panga sissetulekute ja väljaminekute õige sisestamise eest iga tööpäeva hommikul trükib eelmise päeva pangaväljavõtted ja kinnitab selle õigsust oma allkirjaga 2 3 koostab maksekorraldused ja sisestab need teleteenusesse 2 4 iga päev trükib programmist pangakanded Iga kuu trükib panga memoriaalorderi Aasta lõpus teeb bilansiväliste varade nimekirjast väljatrükid 2 5 kontrollib avansiaruannete õigsust 2 6 peab vallavalitsuse ning hallatavate asutuste bilansiväliste varade arvestust ja korraldab vallavalitsuse varade markeerimist 2 7 võtab osa aastaaruande koostamisest 2 8 teostab projektide raamatupidamist ja aruandlust 2 9 peab igakuiselt oma töövaldkonnas kasutatavaid ning dokumentide loetelus ettenähtud toimikuid ja esitab need korrastatult köidetult arhiveerimiseks 2 10 jälgib raamatupidamise dokumentide vastavust Eesti Vabariigi seadustes ja riigi raamatupidamise üldeeskirjas ning Otepää Vallavalitsuse raamatupidamise sise eeskirjas kehtestatud nõuetele 2 11 asendab finantsnõunikut tema äraolekul 2 12 kasutab elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina amphora programmi 2 13 loeb igapäevaliselt elektronposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile 2 14 kasutab vallavalitsuse poolt sisseostetud tarkvara ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus 2 15 juhindub ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ning peab kinni töösisekorra eeskirjadest 2 16 täidab muid vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi 3 Vastutus Vanemraamatupidaja vastutab 3 1 Talle pandud teenistus kohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi ja ärisaladuste teiste inimeste töötasu perekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest 3 2 tema kasutusse antud vara jm vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest 3 3 temale

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/raamatupidaja (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Raamatupidaja - Otepää Vald
  Raamatupidaja 10 08 15 Sale Kiuru raamatupidaja Haridus Haridustase kesk eri Tihemetsa Sovhoostehnikum raamatupidamine Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses 01 04 2013 raamatupidaja 01 01 2008 01 04 2013 vanemraamatupidaja 22 10 1999 01 01 2008 Otepää Vallavalitsus raamatupidaja 01 01 1996 22 10 1999 Otepää Linnavalitsus raamatupidaja Töökohustused korraldab töötasude arvestamist maksude arvestamist töötasudelt ning andmete ja aruannete esitamist statistika ja maksuametile koostab õiendeid töötasude kohta korraldab töötajate haigekassas arvele võtmist

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/raamatupidaja1 (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja - Otepää Vald
  juhtimine planeerimis ja ehitusalaste ülesannete lahendamine nende lahendamise korraldamine 2 Teenistuskohustused Planeerimis ja ehitusteenistuse juhataja 2 1 juhib valla planeerimis ja ehitusteenistust korraldab ja koordineerib kõiki valdkonna tegevusi 2 2 korraldab ehitusjärelevalve keskkonna ja investeeringutealast tegevust vallas 2 3 korraldab riigihangete läbiviimist ehitus ja remonttööde tellimist IT alaste hangete ja tööde tellimist ning teostab järelevalvet tööde nõuetekohase täitmise üle 2 4 korraldab energeetika veevarustuse kanalisatsiooni jt keskkonnainvesteeringutega seotud küsimusi 2 5 koostab ehitus riigihangete ja majandusalaste lepingute projektid ja valmistab ette teenistuskohustustest tulenevate ülesannete osas õigusaktide eelnõud 2 6 kogub ja süstematiseerib tegevusvaldkonda puudutavat informatsiooni koostab avaldustele ja kirjade vastuseid ning aruandeid 2 7 kasutab elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi 2 8 peab elektroonilist Amphora kalendrit ning annab tegevustest ülevaate iganädala esmaspäevaks 2 9 peab dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikuid ja esitab need korrastatult arhiveerimiseks iga aasta 01 veebruariks 2 10 loeb igapäevaliselt elektronposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile 2 11 kasutab vallavalitsuse poolt sisseostetud tarkvara ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus 2 12 juhindub ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ning töösisekorra eeskirjast 2 13 täidab muid vallavanema teenistusalaseid korraldusi ja õigusaktidega pandud ülesandeid 3 Vastutus Planeerimis ja ehitusteenistuse juhataja vastutab 3 1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/planeerimis-ja-ehitusteenistuse-juhataja (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Maa- ja ehitusspetsialist - Otepää Vald
  valla eriliigiliste planeeringute koostamises osalemine 2 4 kinnistute jagamise toimingute läbiviimine 2 5 maa mõõdistamise ja katastriüksuste moodustamisega seonduva töö koordineerimine korraldamine kooskõlastamine ja kontrollimine 2 6 maakatastriga seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine 2 7 maakorraldustoimingute läbiviimise korraldamine ja vastavate õigusaktide ettevalmistamine ettepanekute tegemine vallavalitsusele valla maa paremaks kasutamiseks 2 8 maakasutusega seotud tõendite väljastamine 2 9 maa omamise kasutamise ja maksustamisega seotud dokumentide õigsuse kontrollimine 2 10 kodanike nõustamine maakorralduse küsimustes 2 11 kohanimede määramise korraldamine 2 12 töös kasutatavate dokumentide registreerimine dokumentide haldustarkvaras 2 13 vallavalitsuse ja vallavolikogu haldus ja õigusaktide eelnõude ettevalmistamine oma valdkonda puudutavates küsimustes ning vajadusel nende ettekandmine istungitel 2 14 maade arvestuse kruntide suuruse ja valdajate muutustega seonduva registri pidamine 2 15 maamaksu arvestuse registri maakasutajate nimekirja edastamine maksuametile ja maade maksustamise ja hindamisega seonduvate küsimuste lahendamine maa hindamistööde korraldamises osalemine 2 16 koostöö tegemine maaosakonnaga maakatastri ja kinnistusametiga 2 17 vallateede registri pidamine registri andmete kogumise korraldamine ja täiendamine 2 18 tegevusvaldkonnaga seotud avaldustele vastamine ning statistiliste aruannete koostamine omandi ja maareformi ning maakasutusalaste aruannete õiendite ja teiste dokumentide koostamine 2 19 mõõdistuslubade registri pidamine väljastamine mõõdistustööde kontrollimine ning topogeodeetiliste plaanide kooskõlastamine 2 20 ehitustegevust puudutavate taotluste projekteerimistingimused ehitusload kasutusload väikeehitiste kirjalikud nõusolekud läbivaatamine ning eelnõude ettevalmistamine vallavalitsusele haldusaktide väljastamiseks 2 21 projekteerimistingimuste määramine ehitusprojektide koostamiseks detailplaneeringu kohustuseta aladel vastavalt kehtivatele õigusaktidele 2 22 lubade ehitusload kasutusload väikeehitiste kirjalikud nõusolekud ja ehitiste teatiste vormistamine 2 23 ehitiste kohta andmete edastamine riiklikule ehitisregistrile 2 24 ehitusprojektide ja muude ehitistega seotud dokumentide säilitamise korraldamine 2 25 toimikute loetelule vastavate toimikute ja registrite pidamine korrashoidmine ja nõuetekohane säilitamine ja korrastatult esitamine arhiveerimiseks iga aasta 01 veebruariks 2 26 teatab teenistuse juhatajale vallavanemale või neid asendavale ametnikule viivitamatult töötakistustest või nende ohust ning võimaluse korral kõrvaldab erikorralduseta niisugused takistused või nende ohu 2 27 täidab ka muud

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/maa-ja-ehitusspetsialist (2016-02-01)
  Open archived version from archive •