archive-ee.com » EE » O » OTEPAA.EE

Total: 481

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Valla põhimäärus - Otepää Vald
  arutelu käigus kuni 5 minutiline vaheaeg 18 Volikogu istung 1 Volikogu töö vorm on istung 2 Volikogu on otsustusvõimeline kui istungist võtab osa üle poole volikogu koosseisust Kui 30 minuti jooksul pole kvoorumi puudumise tõttu võimalik istungit alustada jäetakse istung pidamata 3 Volikogu istungid on avalikud Volikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu osas kinniseks kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud 4 Volikogu istungid toimuvad üks kord kuus v a juulikuus kuu eelviimasel neljapäeval kui volikogu ei otsusta teisiti 5 Volikogu istung kestab kuni 6 tundi kui volikogu ei otsusta teisiti Volikogu teeb istungil oma töös üldjuhul iga 1 5 tunni möödumisel 15 minutilise vaheaja 6 Volikogu istungist raadio ja teleülekannete ning video ja helisalvestuse tegemine kooskõlastatakse eelnevalt istungi juhatajaga kes teeb selle teatavaks volikogule Käesolevas lõikes toodud kooskõlastamise nõue ei kehti istungi protokollimiseks vallakantselei poolt tehtavate salvestuste kohta 7 Volikogu liikmed registreerivad ennast istungil osalejaks Istungile hilinemisel või enne istungi lõppu lahkumisel registreerib volikogu liige istungile saabumise ja istungilt lahkumise kellaaja 8 Volikogu liige teatab võimalusel volikogu istungilt puudumisest eelnevalt vallakantseleile 19 Volikogu istungi kokkukutsumine ja päevakord 1 Volikogu istungi kutsub kokku volikogu esimees Volikogu uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku valla valimiskomisjoni esimees seaduses ettenähtud tähtaja jooksul 2 Volikogu istung kutsutakse kokku ka vallavalitsuse või vähemalt neljandiku volikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks Volikogu esimees on kohustatud volikogu istungi kokku kutsuma viie päeva jooksul pärast vastava ettepaneku registreerimist vallakantseleis Volikogu esimees võib ettepanekus toodud istungi toimumise aega muuta kuid mitte hilisemaks kui üks kuu arvates ettepaneku laekumisest 3 Volikogu kokkukutsumisel tuleb kutses ära näidata arutusele tulevad küsimused ja kutse peab olema saadetud volikogu liikmetele elektrooniliselt ning avalikustatud valla veebilehel vähemalt neli päeva enne volikogu istungit Kutsega koos tehakse volikogu liikmetele kättesaadavaks istungi materjalid 4 Volikogu istungi päevakorra projekti koostab volikogu esimees tehtud ettepanekute ja laekunud materjalide alusel Volikogu istungi päevakorda võetakse need volikogu õigusaktide eelnõud mis on vormistatud vastavalt käesoleva põhimääruse paragrahvile 26 5 Protestid volikogu istungi kokkukutsumise ja päevakorra kohta esitatakse istungi juhatajale kirjalikult volikogu istungi alguseks Istungi juhataja loeb need volikogu istungil ette ja lahendab vastavalt esitamise järjekorrale 20 Volikogu istungi läbiviimine 1 Volikogu istungi avab ja seda juhatab volikogu esimees või tema asendaja Volikogu esimest istungit juhatab kuni volikogu esimehe valimiseni valla valimiskomisjoni esimees või aseesimees 2 Volikogu istungi avamine hõlmab järgmisi toiminguid 1 volikogu liikmete osalemisest teatamine 2 kutsutud külalistest teatamine 3 volikogu istungi päevakorra projekti arutamine ja päevakorra kinnitamine 3 Volikogu arutab istungi kutses märgitud ja volikogu poolt nõutavas korras ettevalmistatud küsimusi Ettepanekuid volikogu istungi päevakorra kohta võivad teha kuni päevakorra kinnitamiseni volikogu liikmed ja vallavanem Päevakorra projektis märkimata küsimusi võib volikogu erakorralisena lülitada päevakorda volikogu koosseisu poolthäälte enamusega kusjuures päevakorra projekti kirjalik tekst peab olema esitatud istungi alguseks 4 Volikogu istungi päevakord kinnitatakse poolthäälte enamusega Kinnitatud päevakorra muutmiseks on nõutav volikogu koosseisu poolthäälte enamus 5 Päevakorra kinnitamise järel tehakse volikogule teatavaks volikogu liikmete fraktsioonide ja alatiste komisjonide avaldused Kui avaldus on enne volikogu istungi algust kõigile volikogu liikmetele edastatud võib selle ette lugemata protokolli kanda 6 Volikogu õigusakti eelnõu arutelu koosneb ettekandest kaasettekandest küsimustest ning nendele vastamisest sõnavõttudest repliikidest ning ettekandja kaasettekandja ja fraktsioonide esindajate lõppsõnast Küsimusi saab esitada ettekande ja kaasettekande lõpul enne sõnavõtte ja repliike 7 Volikogu istungi läbiviimisel kehtivad järgmised põhimõtted 1 ettekanne on päevakorrapunkti käsitlemine mis esitatakse maksimaalselt 15 minuti jooksul Kaasettekanne on teema täiendav käsitlemine maksimaalselt 10 minuti jooksul 2 küsimus esitatakse lühidalt ja konkreetselt 3 sõnavõtt on ettepanekute ja kommentaaride esitamine arutatavas päevakorrapunktis maksimaalselt 5 minuti jooksul 4 repliik on märkus ettepanek või õiendus arutatavas päevakorrapunktis mille kestus ei ületa 1 minutit 5 igas päevakorrapunktis on käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud isikutel õigus ühele sõnavõtule volikogu liikmetel lisaks sellele veel kolmele küsimusele ning kahele repliigile Küsimusi saab esitada ainult ettekandjale ja kaasettekandjale 6 ettekandjal kaasettekandjal ja fraktsiooni esindajal on õigus lõppsõnale kestusega kuni 3 minutit 7 volikogu liikmel on enne hääletamist õigus nõuda volikogu liikmete kohaloleku kontrolli 8 istungi juhataja katkestab ettekande kaasettekande sõnavõtu repliigi või küsimuse teemast ilmse kõrvalekaldumise või ajalimiidi ületamise korral 9 istungi juhatajal on õigus anda ettekandjale ja kaasettekandjale 3 minutit ning sõnavõtjale 1 minut lisaaega 10 sõnavõtusoovist küsimuse ja repliigi esitamisest teatatakse istungi juhatajale käetõstmisega Sõna antakse taotlemise järjekorras 11 muudatusettepanek õigusakti eelnõu kohta esitatakse suuliselt või ettekandja nõudel kirjalikult 12 enne õigusakti eelnõu hääletamisele panemist teatab istungi juhataja kõikidest kirjalikult laekunud muudatusettepanekutest nende laekumise järjekorras ja teeb vajadusel ettepanekud hääletamise korra kohta Volikogu võib töökorralduslikes küsimustes vastu võtta istungi protokolli kantavaid otsuseid Enne hääletamist võib istungi juhataja anda küsimuseks sõna üksnes hääletamisprotseduuri kohta Hääletamise ajal sõna ei anta protseduuri algust ja lõppu tähistatakse haamrilöögiga 8 Kui istungi päevakorrapunkti kohta ei ole esitatud õigusakti eelnõu koosneb arutelu ettekandest ja kaasettekandest ning küsimustele vastamisest 9 Kui istungi päevakorras on arupärimisele vastamine koosneb arutelu ettekandest küsimustele vastamisest ja arupärija repliigist Küsimuste esitamise eesõigus on arupärimise esitajal 10 Kui istungi päevakorras on informatsiooni ärakuulamine koosneb arutelu informatsiooni esitamisest ja küsimustele vastamisest Volikogu otsustab poolthäälte enamusega kas võtta informatsioon teadmiseks või anda võimalus sõnavõttudeks ja repliikideks 11 Istungi lõpul on volikogu liikmel kirjaliku taotluse alusel õigus sõnavõtuks vabal teemal kuni kolm minutit Kirjalik taotlus antakse istungi juhatajale üle enne päevakorra kinnitamist 12 Volikogu istungil on sõnaõigus volikogu liikmetel vallavalitsuse liikmetel vallasekretäril ja teistel volikogu poolt istungile kutsutud isikutel Sõna andmise otsustab istungi juhataja 13 Istungi lõpetab istungi juhataja haamrilöögiga 21 Eelnõu lugemine 1 Eelnõu pannakse volikogu istungil ühele või mitmele lugemisele 2 Esimesel lugemisel ei saa eelnõud vastu võtta alternatiiveelnõude olemasolul Sellisel juhul pannakse alternatiiveelnõud hääletamisel konkureerima ja enim hääli saanud eelnõu võetakse aluseks teisel lugemisel 3 Eelnõu saatmise järgmisele lugemisele otsustab volikogu poolthäälte enamusega 4 Volikogu otsusel võib ühel istungil teha rohkem kui ühe eelnõu lugemise Sellisel juhul peab iga lugemise vahel olema vähemalt üks vaheaeg 5 Eelnõu esitaja võib eelnõu tagasi võtta arutelu igas staadiumis Eelnõud ei saa tagasi võtta kui see on pandud hääletamisele 22 Hääletamine volikogus 1 Volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi otsustatakse hääletamise teel Muudes küsimustes hääletatakse juhul kui vähemalt üks volikogu liige

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/valla-pohimaarus (2016-02-01)
  Open archived version from archive


 • Isikuandmete töötlemine - Otepää Vald
  nimi aadress ja muud kontaktandmed Dokumendiregistri avalikust vaatest on võimalik näha ainult isiku nime aadressile ja kontaktandmetele ligipääsu ei ole Kui dokumendiregistri väljadel olevast infost ilmneb teave mis avaliku teabe seaduse 35 alusel võib riivata kirja saatja eraelu või isikuandmete kaitse seadusest 4 lg 2 lähtuvalt kajastada delikaatseid isikuandmeid on dokumendiregistri avalikus vaates näha kirja saatja või saaja nime initsiaalid Muul juhul avalikustatakse dokumendiregistris kirja saaja või saatja ees ja perekonnanimi Kui kiri ei sisalda isikuandmeid või teavet mis annab aluse dokumendile juurdepääsupiirang kehtestada on kiri avaliku teabe seaduse 12 lõike 4¹ alusel dokumendiregistrist kõikidele kättesaadav Kirja saatja võib kirjas avaldada et ei soovi kirja dokumendiregistri kaudu avalikustamist 2 5 Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele 23 lg 5 31 lg 1 51 lg 6 ja 7 peavad kohaliku omavalitsuse volikogu ja vallavalitsuse õigusaktid määrused otsused ja korraldused ning komisjonide koosolekute protokollid olema igaühele kättesaadavad Õigusaktid ja protokollid tehakse kättesaadavaks dokumendiregistri kaudu Õigusaktides ja protokollides ei avalikustata isikute nimesid elukohti ning kontaktandmeid Kui õigusakt sisaldab lisaks isiku nimele ja kontaktandmetele muud seaduse alusel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet õigusakti ei avalikustata kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 31 lg 2 ja 51 lg 8 Kui õigusakti või protokolli sisu on valdavalt asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave õigusakti või protokolli ei avalikustata 2 6 Vastavalt haldusmenetluse seadusele 31 on ametiasutusel õigus dokumendi resolutiivosa dokumendi osa millega kedagi kohustatakse midagi tegema avaldada kas üleriiklikus või kohalikus ajalehes või internetipõhises väljaandes Ametlikud Teadaanded Dokumendi resolutiivosa avalikustatakse kui 2 6 1 dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule 2 6 2 puuduvad andmed menetlusosalise aadressi kohta või kui menetlusosaline ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada 2 6 3 haldusakt on vaja avalikult teatavaks teha ja haldusakt ei kuulu avaldamisele Riigi Teatajas 2 7 Internetipõhises väljaandes Ametlikud Teadaanded avalikustab ametiasutus isikuandmeid ka juhul kui seda näeb ette eriseadus või selle alusel antud õigusakt vt Riigi Teataja seadus 13 Ametlike Teadaannete põhimäärus 2 8 Vastavalt avaliku teabe seadusele 438 andmekogudes mille pidaja on ametiasutus isikuandmeid ei avalikustata v a juhul kui isikuandmete avaldamise kohustus ei tulene seadusest 3 Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele 3 1 Eraisikutele edastatud või eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga kuna õigusaktidega sätestatud nõuetest lähtuvalt sisaldab isiku kiri selle saatja või saaja elukohaandmeid telefoninumbrit e postiaadressi Eelloetletud andmeid loetakse isiku eraelu puudutavaks teabeks ning see ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele v a kui isiku nime või kontaktandmeid on kasutatud juriidilise isiku või asutuse esindajana Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust Võimalikud juurdepääsupiirangute alused sätestab avaliku teabe seadus 35 3 2 Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab ametiasutus dokumendi asutusele või isikule kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida nt kohtueelne menetleja kohus järelevalveasutus jms 3 3 Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele 26 avaliku teenistuse seadusele 55 on volikogu ja vallavalitsuse komisjonide liikmed nii volituste ajal kui ka pärast volituste lõppemist ning ametiasutuse teenistujad nii teenistussuhte ajal kui pärast selle lõppemist kohustatud hoidma salajas teiste inimeste perekonna ja eraellu puutuvaid andmeid ning

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/isikuandmete-tootlemine (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Teavita probleemist - Otepää Vald
  selgituse Kõige parem on kui sa teed probleemsest kohast foto ja lisad selle teatele Kindlasti sisesta oma kontaktandmed sinu nimi e posti aadress ja telefon siis saab omavalitsus vajadusel sinult täpsustusi küsida või tagasisidet anda Kui oled sisestanud kontaktandmete reale oma e posti aadressi siis saadetakse teate koopia ka sinu e postile Süsteem edastab sinu teate automaatselt õigele kohalikule omavalitsusele Teadet käsitletakse kui vihjet ja üldjuhul tagasisidet ei anta Rakendus

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/teavita-probleemist (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Vaata teavitusi - Otepää Vald
  Heakord ja kommunaal Blanketid Ettevõtlus Kaart Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaasta aruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teavita probleemist Vaata teavitusi Teabenõude esitamine Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Uudised ja teated Sõprussuhted Vabad töökohad Kaasav eelarve Otepää vald Facebookis Talvepealinn Otepää Dokumendiregister Teavita probleemist Teabenõue Roheline marker kaardil tähendab et kohalik omavalitsus on probleemi teadmiseks võtnud või töökavva lisanud või probleemi lahendanud Punane marker tähendab et probleem on käsitlemata

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/vaata-teavitusi (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Teabenõude esitamine - Otepää Vald
  67405 E posti aadressile vald otepaa ee Tel 372 766 4800 Mob 372 515 7139 Faks 372 766 1214 Kirjalikult või suuluselt teabenõuet esitades peab teabenõue sisaldama 1 teabenõudja ees ja perekonnanimi 2 asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus 3 teabenõudja sideandmed posti või elektronpostiaadress või faksi või telefoninumber mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta 4 taotletava teabe

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/teabenoude-esitamine (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Teabenõude vorm - Otepää Vald
  Otepää Dokumendiregister Teavita probleemist Teabenõue Teabenõude esitamine Teabenõude vorm 1 Teabenõudja andmed See väli on kohustuslik Sinu nimi Elukoha aadress Telefoni number Palun sisesta korrektne e posti aadress E posti aadress 2 Teabenõude sisu See väli on kohustuslik Sisu Palume tähele panna et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet nt dokumenti või väljavõtet Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul Kui küsite asutuse hinnangut või

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/teabenoude-vorm (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Otepää Vallavalitsus müüb - Otepää Vald
  kommunaal Blanketid Ettevõtlus Kaart Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaasta aruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teavita probleemist Teabenõude esitamine Otepää Vallavalitsus müüb Arhiiv Enampakkumised ja hanked Uudised ja teated Sõprussuhted Vabad töökohad Kaasav eelarve Otepää vald Facebookis Talvepealinn Otepää Dokumendiregister

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/otepaa-vallavalitsus-muub (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Enampakkumised ja hanked - Otepää Vald
  Teavita probleemist Teabenõue Riigihangete register Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta NB Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks Otepää valla vallavara eeskiri Riigihangete läbiviimise kord Pealkiri Publitseeri kuupäev Riigihange Otepää Kultuurikeskuse I korruse renoveerimine 17 11 2015 Pühajärve rannavalve teenuse ostmine 2015 16 03 2015 Avalik liinivedu Otepää vallasisesel bussiliinil 27 11 2014 Elektrienergia ostmine aastaks 2015 27 11 2014 Otepää Gümnaasiumi tuletõkkeuste paigaldamine 07 05 2014 Otepää Vallavalitsus annab rendile Linnamäe oru kinnistu 16 04 2014 Pühajärve rannavalve teenuse osutamine 18 03 2014 Toitlustusteenuse pakkuja leidmine 23 05 2013 Lihthankemenetlusega IT hange 12 02 2013 Pühajärve laululava rekonstrueerimise hange 13 11 2012 Otepää valla tänavate remont 2012 08 06 2012 Pühajärve Laululava rekonstrueerimise ehitusprojekt 16 05 2012 Poslovitsa Soo ja Poslovitsa Ranna kinnistute DP KSH läbiviimise hange 01 03 2012 Otepää linna haljastuse hoolduspakkumiste hange 25 01 2012 Riigihange koolikvartali DP koostamiseks 18 10 2011 Pühajärve Põhikooli kütteõli ostmine 03 10 2011 Vana Otepää küla kahe korterelamu puurkaev pumpla ja ühisveetorustiku projekteerimine 03 10 2011 Päevakeskuse projekti ekpertiis 19 09 2011 Pühajärve pargi haljastustööd 26 08 2011 Otepää Tervisekeskuse projekteerimistööde ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus 15 08

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/enampakkumised-ja-hanked (2016-02-01)
  Open archived version from archive