archive-ee.com » EE » O » OTEPAA.EE

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tornimäe DP vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu
  Monika Otrokova Otepää Vallavolikogu otsustas 21 02 2013 a istungil otsusega nr 1 4 6 vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule Otepää vallas Pilkuse külas asuva Tornimäe detailplaneeringu Detailplaneeringu ala hõlmab Otepää vallas Pilkuse külas asuva Aakre metskond nr 53 kinnistut katastritunnus 63602 003 1420 Naaberkinnistutel Astra katastritunnus 63602 003 0720 Tõikamäe katastritunnus 63602 002 0371 ja Orase katastritunnus 63602 003 0420 asuvad olemasolevad rekonstrueeritavad planeeritavad juurdepääsuteed Detailplaneeringu ala suurus on ca 76 ha Detailplaneeringu algatamisel oli otsusesse märgitud ka Astra Tõikamäe ja Orase kinnistud kuid need jäävad siiski planeeringualast välja Mainitud kinnistutelt toimub vaid juurdepääs moodustatavale Tornimäe kinnistule ning need on riigi poolt omandatud või omandamisel mistõttu on langenud ära vajadus servituutide seadmiseks Detailplaneeringu algatamisel oli eesmärk kaitseväe hoone või rajatise maa kasutuse sihtotstarbelise krundi moodustamine Eesti ja NATO kaitsevõime tõstmiseks õhuseire radarposti rajamiseks Lisaks oli vajalik juurdepääsuteede ja helikopteri maandumisplatsi ning meeskonnaelamu asukoha määramine ja vajadusel eraldi kruntide moodustamine Planeeringu koostamise käigus loobuti planeeringualale helikopteri maandumisplatsi ja meeskonnaelamu määramisest et vähendada raadamise mahtu Otepää looduspargi alal Meeskonnaelamu lahendatakse Väike Juhani kinnistul katastritunnus 63602 002 0005 paikneva elamu rekonstrueerimise ja laiendamisega ning helikopteri maandumisplats rajatakse Orase kinnistu katastritunnus 63602 003 0420 sellele osale mis asub väljaspool Otepää looduspargi piiranguvööndit Mõlemad kinnistud kuuluvad Kaitseministeeriumi valitsemisele Seega on detailplaneeringu koostamise protsessis muutunud osaliselt Otepää Vallavolikogu 21 06 2012 a otsuses nr 1 4 41 sõnastatud planeeringu koostamise eesmärk Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jäänud kaitseväe hoone või rajatise maa kasutuse sihtotstarbelise krundi moodustamine Eesti ja NATO kaitsevõime tõstmiseks õhuseire radarposti rajamiseks ning selle teenendamiseks vajalike juurdepääsuteede planeerimine Detailplaneeringuga jagatakse Aakre metskond nr 53 maaüksus 6 ks krundiks 1 riigikaitsemaa krunt 2 transpordimaa krunti ning 3 maatulundusmaa krunti Riigikaitsemaa krundile on planeeringuga kavandatud Otepää radarposti ja seda teenindavate ehitiste rajamine Krundi planeeritud suurus on 49 998 m² ning sihtotstarve riigikaitsemaa R 100 Radarihoone lubatud maksimaalne kõrgus 40 m ja abihoonel 12 m Teemaa krundid on ette nähtud tagamaks juurdepääsu Otepää radarpostile lääne ja idasuunas Kruntide planeeritud suurus kokku on 40256 m² ning kasutamise sihtotstarve on transpordimaa L 100 Detailplaneeringu on kooskõlastanud Riigimetsa Majandamise Keskus Terviseameti Lõuna talitus Maanteeameti Lõuna regioon Maa amet Lõuna Eesti Päästekeskus ja Keskkonnaameti Põlva Valga Võru regioon Koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ Kagu Eesti regiooniga Detailplaneeringuga kavandatav toob kaasa Pühajärve valla üldplaneeringuga kavandatud maa kasutamise juhtotstarbe muutmise Planeerimisseaduse 9 lõike 7 punkti 1 kohaselt on see kehtivat Pühajärve valla üldplaneeringut muutev Detailplaneering on kooskõlas vastu võetud Otepää valla üldplaneeringuga Otepää Vallavolikogu 19 04 2012 a otsus nr 1 4 27 Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22 03 2013 19 04 2013 Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest annab Otepää Vallavalitsus ülevaate 25 04 2013 kell 17 00 Otepää Vallavalitsuse volikogu saalis toimuval avalikul arutelul Lipuväljak 13 III korrus Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www otepaa ee Areng ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine ning tööajal Otepää Vallavalitsuses Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel Otepää Vallavalitsus

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2510-tornimaee-dp-vastuvotmine-avalik-vaeljapanek-ja-avalik-arutelu (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Sõjatamme dp algatamine ja eskiislahenduse avalik arutelu
  Sõjatamme dp algatamine ja eskiislahenduse avalik arutelu Esmaspäev 04 Märts 2013 14 14 Monika Otrokova Otepää Vallavolikogu otsustas 21 02 2013 a istungil otsusega nr 1 4 7 algatada Otepää vallas Pühajärve külas Sõjatamme maaüksuse detailplaneeringu Detailplaneeringu ala hõlmab kogu Sõjatamme kinnistut katastritunnus 63601 002 1681 mille maa kasutamise sihtotstarve on Maa ameti geoportaali andmetel käesoleval ajal üldkasutatav maa Üh 100 Planeeringuala suuruseks on ca 21 ha millest detailplaneeringuga on hõlmatud ca 4 ha Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva hoonetekompleksi ning parkimisvõimaluste laiendamiseks Tulenevalt asjaolust et käesoleval ajal on kogu Sõjatamme kinnistu sihtotstarbeks üldkasutatav maa Üh 100 kuid osal territooriumist asub hoonestus mida kasutatakse tasulise majutusteenuse pakkumiseks jõudis Otepää Vallavalitsus seisukohale et Sõjatamme kinnistu on vajalik jagada kaheks katastriüksuseks Tulenevalt eelnimetatust jagatakse planeerimise käigus Sõjatamme kinnistu kaheks ärimaa sihtotstarbega Ä 100 hoonestusalaks ning üldkasutatava maa sihtotstarbega Üh 100 puhkealaks Planeeritav ala jääb Pühajärve valla üldplaneeringus määratud senise maakasutuse säilitavale alale ehk nn valgele alale Nimetatud üldplaneeringu kohaselt tuleb maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks nn valgel alal koostada detailplaneering Seega on otstarbekas algatada käesolev detailplaneering Planeerimisseaduse 9 lõike 7 punkti 3 alusel kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringuna Vastu võetud Otepää valla üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringuga hõlmatud maa alale kavandatud kaubandus toitlustus teenindus majutushoonemaa kontori ja büroohoonemaa Parkla laiendus jääb vastu võetud Otepää valla üldplaneeringu järgi puhkemaa haljasala ja parkmetsa maa sihtotstarbega alale Samuti on vastu võetud kuid veel kehtestamata Otepää valla üldplaneeringus määratud kaubandus toitlustus teenindus ja majutushoonemaale kontori ja büroohoone maale ehitamiseks üldise tingimusena võimalus maksimaalselt 3 korruseliste kuni 12 meetrise kõrgusega hoonete rajamine Detailplaneeringu algatamisel on teada et soovitakse ehitada kõrgemat hoonet kui 12 meetrit ning seega võib kõne alla tulla vastu võetud Otepää valla üldplaneeringuga ettenähtud põhilahenduse muutmine Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 25 03 2013 kell 16 00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas Lipuväljak

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2509-sojatamme-dp-algatamine-ja-eskiislahenduse-avalik-arutelu (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Lipuväljaku DP algatamine ja eskiislahenduse avalik arutelu
  a istungil otsusega nr 1 4 9 algatada Otepää vallas Otepää linnas Lipuväljak 24 Lipuväljak 24a Lipuväljak 28 Lipuväljak 28a kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu Planeeritav ala asub Otepää linna keskväljaku ja linna läbiva tugimaantee nr 46 Tatra Otepää Sangaste ääres tänavanimega Valga maantee planeeringualale ulatub maantee kaitsevöönd 50 m äärmise sõiduraja teljest Detailplaneeringu ala hõlmab Lipuväljak 24 kinnistut katastritunnus 55601 004 1830 Lipuväljak 24a kinnistut katastritunnus 55601 004 1410 Lipuväljak 28 kinnistut katastritunnus 55601 004 1060 Lipuväljak 28a kinnistut katastritunnus 55601 004 1160 Munamäe tn 4a kinnistut katastritunnus 55601 004 0013 Munamäe tänav T2 katastriüksust katastritunnus 55601 004 0019 Munamäe tänav T1 katastriüksust katastritunnus 55601 004 0018 Postipargi katastriüksust katastritunnus 55601 004 0012 Lipuväljak T1 katastriüksust katastritunnus 55601 004 0017 Parkla katastriüksust katastritunnus 55601 004 0023 Taara katastriüksust katastritunnus 55601 004 0022 ja osaliselt Keskväljaku kinnistut katastritunnus 55601 004 1800 Planeeritava ala suuruseks on ca 1 4 ha Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on liiklus ja parkimiskorralduse määramine piirkonnas Otepää Vallavalitsuse soov on korrastada Otepää kesklinna liikluskorraldust jätkates kergliiklusteede korrastamist pidades silmas promenaadi kulgemist ning jätkates teelõikude välja ehitamist olemasoleva promenaadi jätkuna krundipiiride muutmine Seni eramaal olnud avalikult kasutatav tee on vaja välja kruntida ning korrigeerida olemasoleva Munamäe tn 4a piire Lipuväljak 24 kinnistu hoone lammutamine ja uue hoone ehitamine Lipuväljak 24 kinnistule katastritunnus 55601 004 1830 on lubatud hoone suurimaks kõrguseks 500 m² ulatuses 24 meetrit ja 1000 m² ulatuses 15 meetrit Planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve on kaubandus toitlustus ja teenindushoone maa BT kontori ja büroohoone maa BB majutushoone maa BM Lipuväljak 28 kinnistu katastritunnus 55601 004 1060 ja Lipuväljak 28a kinnistu katastritunnus 55601 004 1160 olemasolevate hoonete laiendamine ehitusõiguste määramine Parima arhitektuurse lahenduse saamiseks tuleb Lipuväljak 24 kinnistu arendajal koostöös Otepää Vallavalitsusega korraldada avalik arhitektuurikonkurss Arhitektuurikonkursi žürii liikmed ja liikmete arvu määravad detailplaneeringu osalised ja Otepää Vallavalitsus konsensuse alusel Žüriisse

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2508-lipuvaeljaku-dp-algatamine-ja-eskiislahenduse-avalik-arutelu (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Salu kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu tulemused
  Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Salu kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu tulemused Salu kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu tulemused Teisipäev 19 Veebruar 2013 16 16 Monika Otrokova Otepää Vallavalitsus algatas 19 07 2012 a istungil korraldusega 2 4 386 Pühajärve külas asuva Salu kinnistu detailplaneeringu Detailplaneeringuga kavandatakse Otepää Kääriku Kurevere maanteega piirnevale alale viie elamukrundi moodustamist kogu Salu kinnistust kuni 20 ulatuses Planeeringuga lahendatakse kruntide jagamine maa kasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 18 02 2013 kell 16 00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas Avalikul arutelul osalesid arendaja planeeringu koostaja naaberkinnistu omanikud ja ehitus ja planeerimisteenistuse töötajad Arutelul arutati võimalikke lahendusi ning jõuti seisukohale et vaja on teha veel koostööd naaberkinnistu omanikega et välja töötada parim lahendus Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 766 4820 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2490-salu-kinnistu-detailplaneeringu-eskiisi-avaliku-arutelu-tulemused (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Otepää valla üldplaneeringust
  Haridus ja kultuur Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Haridusalased eeskirjad ja korrad taotluste vormid Kultuuritoetuste taotlemine Otepää Kultuurikeskus Lasteaiad Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Otepää valla üldplaneeringust Otepää valla üldplaneeringust Teisipäev 05 Veebruar 2013 11 49 Monika Otrokova Otepää Vallavalitsus esitas 28 01 2013 a Otepää valla üldplaneeringu järelevalve teostamiseks Valga maavanemale tulenevalt PlanS 23 Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu järgselt täiendati ja parandati üldplaneeringu lahendust Samuti on toimunud ka tihe koostöö Keskkonnaametiga mis on viinud osapooltele sobiva lahenduseni Otepää valla üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad lingil http klient hendrikson ee otepaa Otepaa 20130704 zip Üldplaneeringu seletuskiri järelevalvesse Viimati uuendatud Esmaspäev 12 August 2013 08 27 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO SÜNDMUSTE KALENDER KONTAKTANDMED Lipuväljak 13 67405 OTEPÄÄ Tel 372 766 4800 Mob 372 515 7139 E post vald otepaa ee Avatud

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2466-otepaeae-valla-ueldplaneeringust (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Tennisevälja 4 kinnistu dp avalik väljapanek
  01 2013 a istungil korraldusega 2 4 41 vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata Otepää vallas Otepää linnas Tennisevälja 4 kinnistu detailplaneeringu Detailplaneeringu ala hõlmab Tennisevälja 4 kinnistut katastritunnus 55601 007 1990 mille maa kasutamise sihtotstarve on elamumaa E 100 Krundi pindala on 1606 m² Lähteseisukohtade kohaselt on Tennisevälja 4 detailplaneeringu eesmärgiks kinnistu jagamine kaheks kinnistuks ning olemasoleva elamu asemele paarismaja ehitamiseks ehitusõiguse seadmine Kinnistu jagamisel lõpetatakse omanike vaheline kaasomand ning jagatakse kinnistu reaalosadeks Planeeritava krundi kasutamise sihtotstarbeks on pereelamumaa EP 100 Detailplaneeringu koostamise käigus selgus et Tennisevälja tänava ehitusjoone nihutamine tänava poole rikuks tänava ühtse sujuvuse Seepärast loobuti paarismaja ehitamisest olemasoleva elamu asemele Detailplaneeringu koostamise protsessis on seega muutunud osaliselt Otepää Vallavalitsuse 19 10 2012 a korralduses nr 2 4 569 sõnastatud planeeringu koostamise eesmärk Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jäänud kinnistu jagamine kaheks kinnistuks ning tänavapoolsele uuele krundile ehitusõiguse määramine elamule laienduse ehitamiseks Elamu ja selle laienduse baasil on võimalik elamu ümberehitamine paarismajaks Kinnistu jagamisel lõpetatakse omanike vaheline kaasomand ning jagatakse kinnistu reaalosadeks Pos 1 krundile määratakse järgmine ehitusõigus olemasoleva elamu laiendamine kuni 61 m² ulatuses maksimaalne hoonete arv krundil 2 elamu maksimaalseks kõrguseks kuni 10 m ja abihoonel kuni 6 m ning laienduse maksimaalne korruselisus 2 Välisviimistluses on soovitav kasutada horisontaallaudist Tennisevälja 4 kinnistul säilib olemasolev olukord Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Otepää linna generaalplaaniga ja koostamisel oleva Otepää valla üldplaneeringuga Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18 02 2013 05 03 2013 Avalik arutelu toimub 11 03 2013 kell 17 00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas Lipuväljak 13 III korrus Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www otepaa ee Areng ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine ning tööajal Otepää Vallavalitsuses Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel Otepää Vallavalitsus Lipuväljak

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2465-tennisevaelja-4-kinnistu-dp-avalik-vaeljapanek (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Trepimäe puhkeküla dp kehtetuks tunnistamine
  Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Trepimäe puhkeküla dp kehtetuks tunnistamine Trepimäe puhkeküla dp kehtetuks tunnistamine Teisipäev 05 Veebruar 2013 11 30 Monika Otrokova Otepää Vallavolikogu otsustas 24 01 2013 a istungil otsusega nr 1 4 1 tunnistada kehtetuks Pühajärve Vallavolikogu 15 01 1998 a istungil otsusega nr 1 4 3 kehtestatud Trepimäe puhkeküla detailplaneeringu Detailplaneeringu eesmärgiks oli Trepimäe A9 talu maa ala heakorrastamine ja hoonestamine puhkemajadega koos kruntimise ettepanekuga Puhkekülla planeeriti 25 ehituskrunti puhkemajade ehitamiseks Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise aluseks on kinnistu omaniku soov planeeringu elluviimisest loobuda ja Keskkonnaameti seisukoht Kinnistu omanik soovib ehitada ühe eluasemekoha mille realiseerimine on võimalik hajaasutuses läbi omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimuste Info Enelin Alter See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud 7664820 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2464-trepimaee-puhkekuela-dp-kehtetuks-tunnistamine (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Linnamäe tee 1 kinnistu DP kehtestamine
  sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Planeeringute avalikustamine Linnamäe tee 1 kinnistu DP kehtestamine Linnamäe tee 1 kinnistu DP kehtestamine Teisipäev 05 Veebruar 2013 11 29 Monika Otrokova Otepää Vallavolikogu kehtestas 24 01 2013 a istungil otsusega nr 1 4 3 Otepää vallas Otepää linnas Linnamäe tee 1 kinnistu detailplaneeringu Planeeringuala hõlmab Linnamäe tee 1 kinnistut katastritunnus 55601 004 1340 Planeeritav ala asub Otepää linna territooriumil Linnamäe orus ja piirneb Otepää Looduspargi piiranguvööndiga Planeeringuga kavandatava ala ümber naaberkinnistutel Linnamäe org ja Linnamäe nõlv kehtib 09 11 2005 a korraldusega nr 2 4 601 kehtestatud Otepää Ajaloo Teemapargi detailplaneering Kinnistu pindala on 1000 m² Katastriüksuse olemasolev sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa Üh Kinnistu maa kasutuse otstarve on kehtiva Otepää linna generaalplaani kohaselt pargitüüpi haljastus ühiskondlike hoonetega maa Planeeringuga kavandatakse kinnistule ärimaa maa kasutuse sihtotstarve mis on Planeerimisseaduse 9 lg 7 p 1 kohaselt kehtivat Otepää linna generaalplaani muutev Vastu võetud Otepää valla üldplaneeringu järgi Otepää Vallavolikogu 19 04 2012 a otsus nr 1 4 27 on ala määratud Keskuse maaks Planeeringuga lubatakse hoone mahust 40 ulatuses hoone maksimaalseks kõrguseks 12 m ning hoone mahust 60 maksimaalseks kõrguseks 6 m Hoone peab olema põhimahus kui ka korruselisuse osas liigendatud Detailplaneering on kooskõlas vastu võetud Otepää valla üldplaneeringuga Detailplaneeringu kehtestamisega ei kaasne keskkonnamõjusid Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses Lipuväljak 13 Otepää Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/planeeringute-avalikustamine/2463-linnamaee-tee-1-kinnistu-dp-kehtestamine (2015-01-21)
  Open archived version from archive •