archive-ee.com » EE » O » OTEPAA.EE

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ehitus- ja planeerimisteenistus
  tel 766 4810 5303 3035 e post See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Maa ja ehitusspetsialist Vello Vou tel 766 4822 e post See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Planeerimisspetsialist Kadri Ader teenistussuhe peatunud Planeerimisspetsialist Merle Anton tel 766 4820 e post See e posti aadress

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/ametnikud?tmpl=component&print=1&page= (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja
  2014 ehitus ja planeerimisteenistuse juhataja 24 04 2012 01 03 2014 abivallavanem Ametijuhend 1 Üldosa 1 1 Ametikoha nimetus planeerimis ja ehitusteenistuse juhataja 1 2 Ametisse nimetamine vallavanem 1 3 Kellele allub vallavanem 1 4 Alluvad maa ja ehitusspetsialist planeerimisspetsialist 1 5 Keda asendab 1 6 Ametikoha eesmärk planeerimis ja ehitusteenistuse juhtimine planeerimis ja ehitusalaste ülesannete lahendamine nende lahendamise korraldamine 2 Teenistuskohustused Planeerimis ja ehitusteenistuse juhataja 2 1 juhib valla planeerimis ja ehitusteenistust korraldab ja koordineerib kõiki valdkonna tegevusi 2 2 korraldab ehitusjärelevalve keskkonna ja investeeringutealast tegevust vallas 2 3 korraldab riigihangete läbiviimist ehitus ja remonttööde tellimist IT alaste hangete ja tööde tellimist ning teostab järelevalvet tööde nõuetekohase täitmise üle 2 4 korraldab energeetika veevarustuse kanalisatsiooni jt keskkonnainvesteeringutega seotud küsimusi 2 5 koostab ehitus riigihangete ja majandusalaste lepingute projektid ja valmistab ette teenistuskohustustest tulenevate ülesannete osas õigusaktide eelnõud 2 6 kogub ja süstematiseerib tegevusvaldkonda puudutavat informatsiooni koostab avaldustele ja kirjade vastuseid ning aruandeid 2 7 kasutab elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi 2 8 peab elektroonilist Amphora kalendrit ning annab tegevustest ülevaate iganädala esmaspäevaks 2 9 peab dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikuid ja esitab need korrastatult arhiveerimiseks iga aasta 01 veebruariks 2 10 loeb igapäevaliselt elektronposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile 2 11 kasutab vallavalitsuse poolt sisseostetud tarkvara ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus 2 12 juhindub ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ning töösisekorra eeskirjast 2 13 täidab muid vallavanema teenistusalaseid korraldusi ja õigusaktidega pandud ülesandeid 3 Vastutus Planeerimis ja ehitusteenistuse juhataja vastutab 3 1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi ja ärisaladuste teiste inimeste perekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest 3 2 tema kasutusse antud vara jm vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest 4 Õigused Planeerimis ja ehitusteenistuse juhatajal on

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/vallavalitsus/sihtasutused/1045-abivallavanem (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Maa-ja ehitusspetsialist
  1 5 Asendab määratakse igakordselt 1 6 Keda asendab määratakse igakordselt 1 7 Ametikoha eesmärk maa ja kinnistutega ning ehitustegevusega seonduva töö tulemuslik korraldamine Otepää vallas maareformi lõpule viimine Otepää vallas vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele valla maakorralduse töö järjepidevuse tagamine töö maa ja ehitamist käsitlevate registritega kodanike sellealane nõustamine ja järelevalve 2 Teenistuskohustused Maa ja ehitusspetsialisti teenistuskohustused on 2 1 maa tagastamise kompenseerimise munitsipaliseerimise riigi omandisse jätmise kasutusvaldusse andmise korraldamine ja selleks vajalike dokumentide ja õigusaktide ettevalmistamine vormistamine maa erastamisega seotud toimingute korraldamine maa ja omandireformiga seotud kirjavahetus ja aruandlus 2 2 maa kasutamise ja kaitse alastest õigusaktidest kinnipidamise kontrollimine 2 3 valla eriliigiliste planeeringute koostamises osalemine 2 4 kinnistute jagamise toimingute läbiviimine 2 5 maa mõõdistamise ja katastriüksuste moodustamisega seonduva töö koordineerimine korraldamine kooskõlastamine ja kontrollimine 2 6 maakatastriga seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine 2 7 maakorraldustoimingute läbiviimise korraldamine ja vastavate õigusaktide ettevalmistamine ettepanekute tegemine vallavalitsusele valla maa paremaks kasutamiseks 2 8 maakasutusega seotud tõendite väljastamine 2 9 maa omamise kasutamise ja maksustamisega seotud dokumentide õigsuse kontrollimine 2 10 kodanike nõustamine maakorralduse küsimustes 2 11 kohanimede määramise korraldamine 2 12 töös kasutatavate dokumentide registreerimine dokumentide haldustarkvaras 2 13 vallavalitsuse ja vallavolikogu haldus ja õigusaktide eelnõude ettevalmistamine oma valdkonda puudutavates küsimustes ning vajadusel nende ettekandmine istungitel 2 14 maade arvestuse kruntide suuruse ja valdajate muutustega seonduva registri pidamine 2 15 maamaksu arvestuse registri maakasutajate nimekirja edastamine maksuametile ja maade maksustamise ja hindamisega seonduvate küsimuste lahendamine maa hindamistööde korraldamises osalemine 2 16 koostöö tegemine maaosakonnaga maakatastri ja kinnistusametiga 2 17 vallateede registri pidamine registri andmete kogumise korraldamine ja täiendamine 2 18 tegevusvaldkonnaga seotud avaldustele vastamine ning statistiliste aruannete koostamine omandi ja maareformi ning maakasutusalaste aruannete õiendite ja teiste dokumentide koostamine 2 19 mõõdistuslubade registri pidamine väljastamine mõõdistustööde kontrollimine ning topogeodeetiliste plaanide kooskõlastamine 2 20 ehitustegevust puudutavate taotluste projekteerimistingimused ehitusload kasutusload väikeehitiste kirjalikud nõusolekud läbivaatamine ning eelnõude ettevalmistamine vallavalitsusele haldusaktide väljastamiseks 2 21 projekteerimistingimuste määramine ehitusprojektide koostamiseks detailplaneeringu kohustuseta aladel vastavalt kehtivatele õigusaktidele 2 22 lubade ehitusload kasutusload väikeehitiste kirjalikud nõusolekud ja ehitiste teatiste vormistamine 2 23 ehitiste kohta andmete edastamine riiklikule ehitisregistrile 2 24 ehitusprojektide ja muude ehitistega seotud dokumentide säilitamise korraldamine 2 25 toimikute loetelule vastavate toimikute ja registrite pidamine korrashoidmine ja nõuetekohane säilitamine ja korrastatult esitamine arhiveerimiseks iga aasta 01 veebruariks 2 26 teatab teenistuse juhatajale vallavanemale või neid asendavale ametnikule viivitamatult töötakistustest või nende ohust ning võimaluse korral kõrvaldab erikorralduseta niisugused takistused või nende ohu 2 27 täidab ka muud vahetu ülemuse poolt antud tööga seotud ülesanded 3 Õigused Maa ja ehitusspetsialistil on õigus 3 1 kasutada oma töös vallale kuuluvat vara ja vahendeid 3 2 saada vallavalitsuse kõigilt struktuuriüksustelt ning hallatavatelt asutustelt ja kodanikelt oma tööks vajalikku informatsiooni mis on vajalikud ametijuhendis märgitud tööülesannete täitmiseks 3 3 saada tööks vajalikku ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega vastavalt reaalsetele võimalustele 3 4 teha omapoolseid ettepanekuid antud valdkondade ja valla töö paremaks korraldamiseks 3 5 omada sisustatud tööruumi saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid arvuti ja kontoritehnikat arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamiseks 3 6

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/vallavalitsus/sihtasutused/1048-geoinfospetsialist (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Planeerimisspetsialist
  Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Vallavalitsus Sihtasutused Planeerimisspetsialist Neljapäev 01 Juuli 2010 10 51 Monika Otrokova Merle Anton planeerimisspetsialist tel 766 4820 e post See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Raekoda kabinet 212 Vastuvõtuajad E 9 00 12 00 14 00 17 30 Haridus Haridustase kõrgem 1991 Eesti Põllumajandusakadeemia metsamajanduse insener Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses 03 02 2014 planeerimisspetsialist 11 06 2008 02 01 2012 planeerimisspetsialist Tööülesanded 1 1 detailplaneeringute lähteseisukohtade koostamine sh detailplaneeringute koostamise korraldamine isikute ja avalikkuse informeerimise tagamine 1 2 üldplaneeringu ja teemaplaneeringute alane tegevus lähteseisukohtade koostamine ja planeeringute menetlemine kõigis etappides isikute ja avalikkuse informeerimise tagamine 1 3 vajadusel ettepanekute tegemine planeeringute muutmiseks kehtestatud planeeringute kehtetuks tunnistamiseks vastavate eelnõude koostamine ning kehtivate õigusaktide alusel planeeringute muudatuste sisseviimine 1 4 planeerimisalaste dokumentide koostamine nende pidamine säilitamine ja avalikustamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele 1 5 arvamuse andmine planeeritavate ehitiste keskkonda sobivuse kohta 1 6 strateegiliste keskkonnamõjude hindamisega seotud toimingute teostamine 1 7 vajadusel osalemine vallavolikogu komisjoni koosolekutel haldusakti eelnõu ja muu planeeringuga seotud informatsiooni ettevalmistamine ja ettekandmine vallavolikogu ja vallavalitsuse istungitel planeeringutega seonduvate küsimuste läbivaatamisel ja arutamisel 1 8 valdkonnaga seotud isikute selgitustaotlustele märgukirjadele vastamine ning isikute nõustamine planeerimisalastes küsimustes statistiliste aruannete koostamine 1 9 elektroonilise dokumendihalduse programmi Amphora kasutamine 1 10 dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikute pidamine ja nende esitamine korrastatult arhiveerimiseks iga aasta 01 veebruariks 1 11 igapäevaliselt elektronposti aadressile saabunud kirjade lugemine vajadusel nende edastamine registreerimiseks ja neile vastamine 1 12 ametialase tarkvara kasutamine ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus sh planeeringute sisestamine andmebaasidesse 1 13 ülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ja muudest õigusaktidest juhindumine 1 14 planeerimise valdkonnas muude eelpool nimetamata ülesannete täitmine vahetu ülemuse korraldusel Viimati uuendatud Neljapäev 27 Märts 2014 16 22 Aafrika sigade katk

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/vallavalitsus/sihtasutused/1049-planeerimisspetsialist (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Areng ja planeerimine
  ja uuringud Sotsiaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid SA Otepää Tervisekeskus Erihoolekanne Rehabilitatsiooniteenus Lastelaagrid 2014 Arengukavad ja uuringud Haridus ja kultuur Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Haridusalased eeskirjad ja korrad taotluste vormid Kultuuritoetuste taotlemine Otepää Kultuurikeskus Lasteaiad Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Areng ja planeerimine Neljapäev 15 Oktoober 2009 15 26 Monika Otrokova Sellel leheküljel saab infot arengu ja planeeringu kohta Valige rippmenüüst Teid huvitav valdkond Arengukavade küsimustes palume pöörduda arendusnõuniku poole tel 766 4806 Planeerimisküsimustega tegeleb planeerimisspetsialist tel 766 4820 Viimati uuendatud Kolmapäev 17 Märts 2010 16 29 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO SÜNDMUSTE KALENDER KONTAKTANDMED Lipuväljak 13 67405 OTEPÄÄ Tel 372 766 4800 Mob 372 515 7139 E post vald otepaa ee Avatud E 8 00 18 00 T K ja N 8 00 17 00 R 8 00 15 30

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/index.php (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kehtetuks tunnistatud üldplaneeringud
  valla üldplaneeringu seletuskiri PDF 6 7M Pühajärve valla üldplaneeringu joonis JPG 2 2M Planeeringu täieliku dokumentatsiooniga saab tutvuda Otepää Vallavalitsuse Planeerimisteenistuses Lipuväljak 13 kabinet 220 Pühajärve ümbruse üldplaneering Tunnistatud kehtetuks Otepää Vallavolikogu 01 10 2013 määrusega nr 1 6 14 Planeering Pühajärve ümbruse üldplaneering Tellija Pühajärve Vallavalitsus Planeeringu koostaja AS Entec Staatus kehtestatud Planeeringu eesmärk Osaüldplaneering on vajalik saavutamaks parimat planeeritava valla osa maa ning veealade kasutamist ja see koostatakse

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud?tmpl=component&print=1&page= (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kehtiv Otepää valla üldplaneering
  üldplaneeringu PlanS 23 lõike 1 punkti 2 alusel maavanemale järelevalve teostamiseks Kuna üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal ei arvestanud Otepää Vallavalitsus kõigi esitatud ettepanekutega siis korraldas Valga maavanem vaidlevate osapoolte ärakuulamise 03 09 2013 a Valga maavanem 17 09 2013 a kirjaga nr 12 2 2013 661 9 tegi ettepaneku Otepää valla üldplaneeringu kehtestamiseks kolmel tingimusel mis täideti Uus üldplaneering jõustus 10 oktoobril 2013 a Üldplaneering on kättesaadav alates 10 10

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/koostamisel-olev-ueldplaneering?tmpl=component&print=1&page= (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kehtetuks tunnistatud üldplaneeringud
  kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Ehitus ja planeerimine Planeeringud Kehtetuks tunnistatud üldplaneeringud Neljapäev 03 Juuli 2008 22 41 Margit Prede Pühajärve valla üldplaneering Tunnistatud kehtetuks Otepää Vallavolikogu 01 10 2013 määrusega nr 1 6 14 Planeering Pühajärve valla üldplaneering Tellija Pühajärve Vallavalitsus Planeeringu koostaja AS Entec Staatus kehtestatud Planeeringu eesmärk Üldplaneering on vajalik saavutamaks parimat valla territooriumil olevate maa ning veealade kasutamist ja see koostatakse lähtudes lähima 10 15 aasta perspektiivist Üldplaneering tugineb valla tulevikuvisioonidele ning strateegiatele ja loob eeldused valla hoidmiseks soovitud arengu teel Pühajärve valla üldplaneeringu seletuskiri PDF 6 7M Pühajärve valla üldplaneeringu joonis JPG 2 2M Planeeringu täieliku dokumentatsiooniga saab tutvuda Otepää Vallavalitsuse Planeerimisteenistuses Lipuväljak 13 kabinet 220 Pühajärve ümbruse üldplaneering Tunnistatud kehtetuks Otepää Vallavolikogu 01 10 2013 määrusega nr 1 6 14 Planeering Pühajärve ümbruse üldplaneering Tellija Pühajärve Vallavalitsus Planeeringu koostaja AS Entec Staatus kehtestatud Planeeringu eesmärk Osaüldplaneering on vajalik saavutamaks parimat planeeritava valla osa maa ning veealade kasutamist ja see koostatakse lähtudes lähima 10 aasta perspektiivist Valla osaüldplaneering käsitleb ühte territoriaalset osa vallast kus valla tulevikuvisioonid ning strateegiad maa ja veealade kasutamisel vajavad täpsemat käsitlust kui seda võimaldab kogu valla üldplaneering mis koostatakse terve valla territooriumi kohta Tuginedes valla tulevikuvisioonidele ning strateegiatele loob osaüldplaneering eeldused planeeritava ala hoidmiseks soovitud arengu teel Pühajärve ümbruse üldplaneeringu seletuskiri PDF 2 0M Planeeringu täieliku dokumentatsiooniga saab tutvuda Otepää Vallavalitsuse Planeerimisteenistuses Lipuväljak 13 kabinet 220 Viimati uuendatud Kolmapäev 09 Oktoober 2013 08 06 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/areng-ja-planeerimine/planeeringud/index.php (2015-01-21)
  Open archived version from archive •