archive-ee.com » EE » M » MAAAMET.EE

Total: 469

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maa-amet: Õigus tutvuda enda andmetega
  töötlemise põh Õigus tutvuda enda andmeteg EST ENG Prindi lehekülg Õigus tutvuda enda andmetega Teil on õigus tutvuda andmetega mida me Teie kohta oleme kogunud Meie materjalidega võib tutvuda teabenõuet esitades Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist Kui meil

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=611&no_cache=1425452050 (2015-03-04)
  Open archived version from archive


 • Maa-amet: Maakataster
  on Keskkonnaministeerium ja volitatud töötleja ehk katastripidaja Maa amet Katastripidaja ülesandeks on katastriüksuste registreerimine maakasutusõiguste ja seadusjärgsete kitsenduste registreerimine ning maa hindamiseks vajalike andmete kogumine ja töötlemine Maakatastriseaduse 6 lõike 4 kohaselt on katastri ametlikeks väljavõteteks katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud õiend maaüksuse registreerimise kohta maakatastris mis peab sisaldama katastriüksuse katastritunnust sihtotstarvet asukohta pindala ja katastriüksuse moodustamise õiguslikku alust ning katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=2&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Maareform
  ja kontrollimine Maa ametile pandud maareformi alaste ülesannete täitmise ja riigi maareservi moodustamise eest vastutab Maa ameti maareformi osakond Maasuhete ümberkorraldamise maareformi alused määrab kindlaks Maareformi seadus mis jõustus 1 novembril 1991 aastal Maareform on üks osa omandireformist ja viiakse läbi Omandireformi aluste seaduses sätestatud tingimustel ja korras Maareformi tegelikuks elluviijaks ja vahetuks korraldajaks on kohalikud omavalitsused ja maavalitsused Maa ameti peamised maareformi alased tegevused on kohalike omavalitsuste maavalitsuste ja teiste asutuste nõustamine ja järelevalve maareformi alases tegevuses Vabariigi Valitsuse korralduste ja keskkonnaministri käskkirjade ettevalmistamine munitsipaalmaadega seotud küsimustes maa riigi kulul tagastamise finantseerimise korraldamine maareservi arvamiseks sobivate maade väljaselgitamine koos maa riigi omandisse jätmiseks vajalike toimingute läbiviimisega ja otsuste ettevalmistamisega maareformi läbiviimiseks vajalike õigusaktide väljatöötamine jne Maareformi eesmärk Maareformi eesmärk on kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber peamiselt maa eraomandil põhinevateks suheteks lähtudes seejuures endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud huvidest Samuti on maareformi eesmärgiks luua eeldused maa efektiivsemaks kasutamiseks Maareformi sisu Maareformi käigus tagastatakse või kompenseeritakse endistele omanikele või nende õigusjärglastele õigusvastaselt võõrandatud maa antakse tasu eest või tasuta maa eraõigusliku isiku avalik õigusliku juriidilise isiku või kohaliku omavalitsusüksuse omandisse ning määratakse kindlaks riigi omandisse jäetav maa Maareformi käigus seatakse ehitise omaniku kasuks hoonestusõigus või maareformi

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=565&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Kartograafia
  tagamiseks andmetöötluste korraldamine Topoandmete osakonna ülesanded on alljärgnevad Eesti topograafia andmekogu ETAK andmete korralise ajakohastamise korraldamine ETAK jooksvate uuenduste teostamine vastavalt ETAK le esitatud uuendusnõudele koostöö ja andmevahetuse tulemusena ametile esitatud topograafiliste andmete vastavuse kontrollimine ja tagasiside andmine topograafiliste andmete ruumiobjektide seoste loomine ja hoidmine teiste riiklike andmekogudega osalemine ETAK arenduses Kartograafia osakonna põhiülesanne on riiklike topograafiliste kaartide ja muude kaartide sh teemakaartide koostamise ja ajakohastamise korraldamine ning kaartide arhiveerimine ja arhiivimaterjalide levitamine Osakonna ülesanded on alljärgnevad ETAK Eesti Topograafilise Andmekogu tuumandmetel põhinevate kaarditoodete valmistamine Erinevatele mõõtkavadele vastavate standardtoodete arendus vastavate juhendite ja spetsifikatsioonide koostamine Kaarditootmist käsitlevate lepingute ettevalmistamine ja haldamine Turu uuringute läbiviimine topograafiliste kaartide tootmiseks Maa ametis toodetud kaartide metaandmebaasi pidamine Koostöö arendamine rahvusvaheliste organisatsioonidega kartograafia valdkonnas Nii kartograafiliste paber kui ka digiandmete dokumentide ja arhivaalide kogumine hindamine arhiveerimine säilitamine ja turvamine ning nende andmete kättesaadavuse tagamine tarbijale Kartograafilised materjalid arhiivist Projektid Eesti Põhikaart Eesti Baaskaart Eesti Haldus ja Asustusjaotus 2014 EuroGlobalMap 1 1 000 000 EuroRegionalMap 1 250 000 EuroBoundaryMap 1 100 000 Rahvusvaheline koostöö ja projektid Maa amet on edendanud rahvusvahelist koostööd ameti loomise algusaastatest peale ning on pidanud seda tegevust enda jaoks ülimalt oluliseks Kartograafia vallas osaleb Maa amet aktiivselt rahvusvaheliste organisatsioonide töös Maa amet

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=26&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoinformaatika
  süsteem asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud andmed ja neid sisaldavad rakendused teised riiklikud või riigi osalusega institutsioonid konkreetsele institutsiooni tegevuseks vajalikud andmed ja rakendused kui kogu avalikkus avalikud andmed ja rakendused sh INSPIRE direktiivis sätestatud andmed ja rakendused Maa amet teeb lisaks koostööd mitmete riiklike või riigi osalusega institutsioonidega eesmärgiga aidata neil tõhusamalt hallata nende ruumiandmeid Vastavalt büroole jagunevad põhiülesanded ja tegevused alljärgnevalt Ruumiandmete infrastruktuuri büroo ruumiandmete infrastruktuuri koordineerimiseks vajalike juhendite ja regulatsioonide koostamine ning eksperthinnangute andmine riigi infosüsteemi haldussüsteemi vahendusel esitatud ruumiandmeid sisaldavate andmekogude dokumentatsiooni kooskõlastamine ruumiandmete seaduses sätestatud ruumiandmete töötlemine ruumiandmekogude haldamine ja teenuste osutamine ning tegevuste seadustele ja teistele õigusaktidele ja tehnilistele nõuetele vastamise jälgimine valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ettepanekute tegemine ning ameti tegevuses vajalike õigusaktide eelnõude koostamine Topoandmete büroo Eesti topograafia andmekogu ETAK andmete ajakohastamise korraldamine ja teostamine ning Eesti topograafia andmekogu geoinfosüsteemi arendamine topograafiliste ruumiandmete ajakohastamine koostöös teiste teabevaldajatega ning topograafiliste andmete koostalitusvõime tagamine teiste riiklike andmekogudega valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ettepanekute tegemine ning ameti tegevuses vajalike õigusaktide eelnõude koostamine Geoinfosüsteemide büroo geoinfosüsteemide sh ETAK võrguteenuste ning avalike portaalide arendamine geoinformaatika alase toe osutamine ameti struktuuriüksustele teistele ruumiandmetega seotud institutsioonidele ja võrguteenuste kasutajatele geoinfosüsteemide arendamiseks vajalike geoinformaatika alaste regulatsioonide ja standardite väljatöötamine ning arendamine Eesti ja Maa ameti geoportaali haldamine ning Eesti geoportaaliga liidestatud võrguteenuste kättesaadavaks tegemine EL INSPIRE geoportaalile topograafiliste nähtuste klassifikaatori välja töötamine ja haldamine ruumiandmetega seotud analüüside teostamine valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ettepanekute tegemine ning ameti tegevuses vajalike õigusaktide eelnõude koostamine Ruumiandme teenuste büroo ruumiandmete avalikustamise juurdepääsu võimaldamise ja andmete kasutusse andmise korraldamine andmekogude teenuste ja ruumiandmekogumite metaandmete koostamine ja haldamine ruumiandmekogumite ja teenuste jagamise korraldamine teabevaldajate ja EL institutsioonide ning organitega ruumiandmekogumite ja teenuste jagamise tingimuste ja korra välja töötamine ruumiandmeid ja teenuseid kasutavate isikute ja lepingute üle arve pidamine ning ruumiandmete kasutusõiguste ja litsenseerimispoliitika välja

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=27&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geodeesia
  vajalike tööde planeerimine kontrollimine ja vastuvõtmine ning geodeesia alase tegevuse suunamine korraldamine ja koordineerimine Geodeesia osakonna ülesanded valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine vajalike spetsifikatsioonide ja juhendite väljatöötamine valdkonna pikaajaliste strateegiliste arengukavade ja sihtprogrammide väljatöötamine riigi geodeetiliste võrkude rajamis ja rekonstrueerimistööde korraldamine kohalike geodeetiliste võrkude rajamis ja rekonstrueerimistööde koordineerimine geodeetilise andmebaasi loomise korraldamine riigihangete läbiviimiseks materjalide ettevalmistamine geodeetiliste võrkude rajamist ja geodeetilise andmebaasi loomist käsitlevate hankelepingute ettevalmistamine ja haldamine geodeetiliste märkide

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=28&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoloogia osakond
  geoportaal Eesti geoportaal Otsing Asukoht Tegevusvaldkonnad Geoloogia osakond EST ENG Prindi lehekülg Geoloogia osakond Maa ameti geoloogia osakonna põhiülesanded on Eesti geoloogilise baaskaardi MK 1 50 000 tootmise korraldamine keskkonnaregistri maardlate nimistu töötlemine ning ehitusgeoloogia andmekogus ja geoloogiafondis asuva maapõue alase informatsiooni ja hoidlates paiknevate puursüdamike säilitamise korraldamine Geoloogia osakond asub aadressil Mustamäe tee 51 10621 Tallinn tel 6650 670 ning Taara pst 2 51005 Tartu tel 6650 775 tagasi

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=277&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Fotogramm-meetria osakond
  ning riiklikke vajadusi rahuldava ja kvaliteedinõuetele vastavate fotogramm meetriliste andmete tootmine ja haldamine fotogramm meetriliste andmete aktuaalsuse tagamine üldsuse informeerimine ameti valduses olevatest fotogramm meetrilistest digitaalandmetest Tähtsamad tegevusalad on aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise korraldamine aeropildistamise ja kõrgusandmete järeltöötluse teostamine ortofotode ja kõrgusmudelite koostamine ja uuendamine digitaalsete aeropildistusmaterjalide ja ortofotode arhiveerimine toodetud fotogramm meetriliste andmete metaandmebaasi pidamine riigihangete läbiviimiseks vajalike fotogramm meetriliste materjalide ettevalmistus Aerofotode tegemisel kasutatakse digitaal aerofotokaamerat Leica ADS40 Kõrgusinfo kogumiseks kasutatakse laserskannerit Leica ALS50 II Seadmed on paigaldatud väikelennulike Cessna Grand Caravan 208B Aeropiltide fotogramm meetriliseks töötluseks on kasutusel 5 digitaalset stereotööjaama ning analoogfilmi materjalidega töötamiseks analüütiline stereoseade SD3000 112 75 KB 30 03 2006 Tarkvaradest on kasutusel XPro GPro PosPac GrafNav ORIMA LPS PRO600 Microstation TerraSolid TerraScan TerraModeler Terraphoto TerraMatch ArcGIS Stereo Analyst Photoshop Mis on aerolaserskaneerimine ehk lidarmõõdistus Loe artiklit Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna ehk aerolaserskaneerimine Eestimaal ja vaata alljärgnevaid ettekandeid Ettekanded Maa ameti teabepäevalt värskete aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise andmete tutvustamiseks 3 05 2012 Aerolaserskaneerimise andmed ja nende kasutamise võimalused 2 23 MB 4 05 2012 Anti Gruno fotogramm meetria osakonna peapsetsialist Aeropildistamine ja selle tulemid 3 04 MB 4 05 2012 Mait Metsur fotogramm meetria osakonna juhataja asetäitja Vabavaralised lahendused aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=390&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive •