archive-ee.com » EE » M » MAAAMET.EE

Total: 469

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maa-amet: Tegevuslitsentsid
  Tegevuslitsentsid Avalikud pakkumised Isikuandmete töötlemine Tegevusvaldkonnad Dokumendiregister ja teabenõue Seadusandlus Maa ameti geoportaal Eesti geoportaal Otsing Asukoht Maa amet Tegevuslitsentsid EST ENG Prindi lehekülg Tegevuslitsentsid Maakorraldustööde tegevuslitsentsid Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde litsentseerimine Litsentseeritud maa hindajad tagasi üles Viimati muudetud 23

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=1&page_id=480&no_cache=1425451800 (2015-03-04)
  Open archived version from archive


 • Maa-amet: Avalikud pakkumised
  Ettekirjutused Tegevuslitsentsid Avalikud pakkumised Avalikud enampakkumised Riigihanked Isikuandmete töötlemine Tegevusvaldkonnad Dokumendiregister ja teabenõue Seadusandlus Maa ameti geoportaal Eesti geoportaal Otsing Asukoht Maa amet Avalikud pakkumised EST ENG Prindi lehekülg Avalikud pakkumised Riigihanked Avalikud enampakkumised tagasi üles Viimati muudetud 23 aprill

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=1&page_id=597&no_cache=1425451800 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Isikuandmete töötlemise põhimõtted
  ulatuses Töö käigus satub ametisse isikuandmeid sh tundlikku ja eraelulist teavet Isikuandmete kaitse seadusest lähtuvalt töötleb Maa amet andmeid vaid sellises ulatuses mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks Alljärgnevalt anname ülevaate selle kohta kuidas me Maa ametis isikuandmeid hoiame Need selgitused ei puuduta juriidiliste isikute andmeid Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel millele Maa ameti võrgulehel viidatakse välislingid Avades allolevaid linke näete kuidas Maa amet erinevates

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=1&page_id=603&no_cache=1425451800 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Ülevaade tegevusvaldkondadest
  ja kontrollimine ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmine geoinformaatika alase tegevuse suunamine korraldamine ja koordineerimine ruumiandmete infrastruktuuri arendamise alase tegevuse suunamine korraldamine ja koordineerimine üldist tähtsust omavate ja muude topograafiliste nähtuste andmete hõive teostamine sellealase tegevuse suunamine korraldamine ja koordineerimine kartograafia ja fotogramm meetria alase tegevuse suunamine korraldamine ja koordineerimine geodeesia alase tegevuse suunamine korraldamine ja koordineerimine geodeetilise süsteemi haldamine aadressiandmete süsteemi haldamine geoloogia alase tegevuse korraldamine maa hindamise alase tegevuse

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=29&page_id=571&no_cache=1425451800 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Maakataster
  on Keskkonnaministeerium ja volitatud töötleja ehk katastripidaja Maa amet Katastripidaja ülesandeks on katastriüksuste registreerimine maakasutusõiguste ja seadusjärgsete kitsenduste registreerimine ning maa hindamiseks vajalike andmete kogumine ja töötlemine Maakatastriseaduse 6 lõike 4 kohaselt on katastri ametlikeks väljavõteteks katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud õiend maaüksuse registreerimise kohta maakatastris mis peab sisaldama katastriüksuse katastritunnust sihtotstarvet asukohta pindala ja katastriüksuse moodustamise õiguslikku alust ning katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=29&page_id=2&no_cache=1425451800 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Maareform
  ja kontrollimine Maa ametile pandud maareformi alaste ülesannete täitmise ja riigi maareservi moodustamise eest vastutab Maa ameti maareformi osakond Maasuhete ümberkorraldamise maareformi alused määrab kindlaks Maareformi seadus mis jõustus 1 novembril 1991 aastal Maareform on üks osa omandireformist ja viiakse läbi Omandireformi aluste seaduses sätestatud tingimustel ja korras Maareformi tegelikuks elluviijaks ja vahetuks korraldajaks on kohalikud omavalitsused ja maavalitsused Maa ameti peamised maareformi alased tegevused on kohalike omavalitsuste maavalitsuste ja teiste asutuste nõustamine ja järelevalve maareformi alases tegevuses Vabariigi Valitsuse korralduste ja keskkonnaministri käskkirjade ettevalmistamine munitsipaalmaadega seotud küsimustes maa riigi kulul tagastamise finantseerimise korraldamine maareservi arvamiseks sobivate maade väljaselgitamine koos maa riigi omandisse jätmiseks vajalike toimingute läbiviimisega ja otsuste ettevalmistamisega maareformi läbiviimiseks vajalike õigusaktide väljatöötamine jne Maareformi eesmärk Maareformi eesmärk on kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber peamiselt maa eraomandil põhinevateks suheteks lähtudes seejuures endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud huvidest Samuti on maareformi eesmärgiks luua eeldused maa efektiivsemaks kasutamiseks Maareformi sisu Maareformi käigus tagastatakse või kompenseeritakse endistele omanikele või nende õigusjärglastele õigusvastaselt võõrandatud maa antakse tasu eest või tasuta maa eraõigusliku isiku avalik õigusliku juriidilise isiku või kohaliku omavalitsusüksuse omandisse ning määratakse kindlaks riigi omandisse jäetav maa Maareformi käigus seatakse ehitise omaniku kasuks hoonestusõigus või maareformi

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=29&page_id=565&no_cache=1425451800 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Kartograafia
  tagamiseks andmetöötluste korraldamine Topoandmete osakonna ülesanded on alljärgnevad Eesti topograafia andmekogu ETAK andmete korralise ajakohastamise korraldamine ETAK jooksvate uuenduste teostamine vastavalt ETAK le esitatud uuendusnõudele koostöö ja andmevahetuse tulemusena ametile esitatud topograafiliste andmete vastavuse kontrollimine ja tagasiside andmine topograafiliste andmete ruumiobjektide seoste loomine ja hoidmine teiste riiklike andmekogudega osalemine ETAK arenduses Kartograafia osakonna põhiülesanne on riiklike topograafiliste kaartide ja muude kaartide sh teemakaartide koostamise ja ajakohastamise korraldamine ning kaartide arhiveerimine ja arhiivimaterjalide levitamine Osakonna ülesanded on alljärgnevad ETAK Eesti Topograafilise Andmekogu tuumandmetel põhinevate kaarditoodete valmistamine Erinevatele mõõtkavadele vastavate standardtoodete arendus vastavate juhendite ja spetsifikatsioonide koostamine Kaarditootmist käsitlevate lepingute ettevalmistamine ja haldamine Turu uuringute läbiviimine topograafiliste kaartide tootmiseks Maa ametis toodetud kaartide metaandmebaasi pidamine Koostöö arendamine rahvusvaheliste organisatsioonidega kartograafia valdkonnas Nii kartograafiliste paber kui ka digiandmete dokumentide ja arhivaalide kogumine hindamine arhiveerimine säilitamine ja turvamine ning nende andmete kättesaadavuse tagamine tarbijale Kartograafilised materjalid arhiivist Projektid Eesti Põhikaart Eesti Baaskaart Eesti Haldus ja Asustusjaotus 2014 EuroGlobalMap 1 1 000 000 EuroRegionalMap 1 250 000 EuroBoundaryMap 1 100 000 Rahvusvaheline koostöö ja projektid Maa amet on edendanud rahvusvahelist koostööd ameti loomise algusaastatest peale ning on pidanud seda tegevust enda jaoks ülimalt oluliseks Kartograafia vallas osaleb Maa amet aktiivselt rahvusvaheliste organisatsioonide töös Maa amet

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=29&page_id=26&no_cache=1425451800 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoinformaatika
  süsteem asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud andmed ja neid sisaldavad rakendused teised riiklikud või riigi osalusega institutsioonid konkreetsele institutsiooni tegevuseks vajalikud andmed ja rakendused kui kogu avalikkus avalikud andmed ja rakendused sh INSPIRE direktiivis sätestatud andmed ja rakendused Maa amet teeb lisaks koostööd mitmete riiklike või riigi osalusega institutsioonidega eesmärgiga aidata neil tõhusamalt hallata nende ruumiandmeid Vastavalt büroole jagunevad põhiülesanded ja tegevused alljärgnevalt Ruumiandmete infrastruktuuri büroo ruumiandmete infrastruktuuri koordineerimiseks vajalike juhendite ja regulatsioonide koostamine ning eksperthinnangute andmine riigi infosüsteemi haldussüsteemi vahendusel esitatud ruumiandmeid sisaldavate andmekogude dokumentatsiooni kooskõlastamine ruumiandmete seaduses sätestatud ruumiandmete töötlemine ruumiandmekogude haldamine ja teenuste osutamine ning tegevuste seadustele ja teistele õigusaktidele ja tehnilistele nõuetele vastamise jälgimine valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ettepanekute tegemine ning ameti tegevuses vajalike õigusaktide eelnõude koostamine Topoandmete büroo Eesti topograafia andmekogu ETAK andmete ajakohastamise korraldamine ja teostamine ning Eesti topograafia andmekogu geoinfosüsteemi arendamine topograafiliste ruumiandmete ajakohastamine koostöös teiste teabevaldajatega ning topograafiliste andmete koostalitusvõime tagamine teiste riiklike andmekogudega valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ettepanekute tegemine ning ameti tegevuses vajalike õigusaktide eelnõude koostamine Geoinfosüsteemide büroo geoinfosüsteemide sh ETAK võrguteenuste ning avalike portaalide arendamine geoinformaatika alase toe osutamine ameti struktuuriüksustele teistele ruumiandmetega seotud institutsioonidele ja võrguteenuste kasutajatele geoinfosüsteemide arendamiseks vajalike geoinformaatika alaste regulatsioonide ja standardite väljatöötamine ning arendamine Eesti ja Maa ameti geoportaali haldamine ning Eesti geoportaaliga liidestatud võrguteenuste kättesaadavaks tegemine EL INSPIRE geoportaalile topograafiliste nähtuste klassifikaatori välja töötamine ja haldamine ruumiandmetega seotud analüüside teostamine valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ettepanekute tegemine ning ameti tegevuses vajalike õigusaktide eelnõude koostamine Ruumiandme teenuste büroo ruumiandmete avalikustamise juurdepääsu võimaldamise ja andmete kasutusse andmise korraldamine andmekogude teenuste ja ruumiandmekogumite metaandmete koostamine ja haldamine ruumiandmekogumite ja teenuste jagamise korraldamine teabevaldajate ja EL institutsioonide ning organitega ruumiandmekogumite ja teenuste jagamise tingimuste ja korra välja töötamine ruumiandmeid ja teenuseid kasutavate isikute ja lepingute üle arve pidamine ning ruumiandmete kasutusõiguste ja litsenseerimispoliitika välja

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=29&page_id=27&no_cache=1425451800 (2015-03-04)
  Open archived version from archive •