archive-ee.com » EE » K » KOHUS.EE

Total: 710

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tsiviilasjades | Eesti kohtud
  astme kohtu otsuse avalikult teatavakstegemisest Erisused üldisest edasikaebamise tähtajast sätestavad TsMS 632 lg d 2 ja 3 Poolte kohtule avaldatud kokkuleppel saab apellatsioonitähtaega lühendada samuti pikendada kuni viie kuuni otsuse avalikult teatavakstegemisest Apellatsioonkaebus esitatakse kohtualluvuse järgsele ringkonnakohtule Apellatsioonkaebuse sisu ja vorminõuded on sätestatud TsMS s 633 Riigilõivuseaduse 59 lg 15 kohaselt tasutakse apellatsioonkaebuse esitamisel riigilõivu sama palju kui tuleb tasuda hagi esialgsel esitamisel maakohtule Määruskaebus TsMS 660 kohaselt võib määrusega puudutatud menetlusosaline esitada maakohtu määruse peale määruskaebuse ringkonnakohtule üksnes juhul kui määruskaebuse esitamine on seaduse järgi lubatud Maakohtu menetlust lõpetava määruse peale hagita menetluses võib esitada määruskaebuse isik kelle õigust on määrusega kitsendatud kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti Hagita menetluses tehtud muu määruse peale võib edasi kaevata üksnes seadusega sätestatud juhul Kui hagita menetluses võib määruse teha üksnes avalduse alusel ja avaldus on jäetud rahuldamata võib avalduse rahuldamata jätmise määruse peale esitada määruskaebuse üksnes avaldaja Määruskaebuse esitamise tähtaeg on nii hagimenetluses kui ka hagita menetluses tehtud määruste puhul 15 päeva määruse kättetoimetamisest alates Kui määrust ei pidanud isikule kätte toimetama arvestatakse määruskaebuse esitamise aega ajast millal kohus selle isikule edastas Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel hagimenetluses või hagita menetluses määruse tegemisest kui seaduses ei ole sätestatud teisiti Poolte kokkuleppel võib määruskaebuse esitamise tähtaega hagimenetluses lühendada või määruskaebuse esitamise õiguse välistada Määruskaebus esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult selle maakohtu kaudu kelle määrust määruskaebusega vaidlustatakse Määruskaebuse sisu ja vorminõuded on sätestatud TsMS s 662 Riigilõivuseaduse 59 lg 14 järgi tasutakse kohtumääruse peale määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot Hagita asja lahendava määruse peale määruskaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu sama palju kui tuleb tasuda avalduse esialgsel esitamisel maakohtule TsMS 663 kohaselt otsustab maakohus määruskaebuse menetlusse võtmise viivitamata pärast määruskaebuse saamist Kohus kontrollib kas määruskaebuse esitamine on seaduse kohaselt lubatud ning kas määruskaebus on esitatud seadusega ettenähtud nõuete kohaselt ja tähtajast kinni pidades Määruskaebuse menetlusse võtmist ei pea eraldi vormistama ega sellest menetlusosalistele teatama Määruskaebuse menetlusse võtmisest keeldumise määruse peale võib esitada määruskaebuse Maakohus toimetab määruskaebuse ja selle lisade ärakirjad kätte menetlusosalistele kelle õigusi määrus puudutab ja küsib neilt vastuse Kui maakohus leiab et määruskaebus on põhjendatud rahuldab ta selle ise määrusega Kui maakohus leiab et määruskaebuse saab rahuldada üksnes osaliselt või kui maakohus ei rahulda määruskaebust esitab ta selle viivitamata koos lisade ja seotud menetlusdokumentidega kohtualluvuse järgi õigele ringkonnakohtule läbivaatamiseks ja lahendamiseks Määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta ei ole vaja teha eraldi määrust ega edastada seda menetlusosalistele Jõustumine Maakohtu otsus jõustub siis kui apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja jooksul pole kaebust esitatud või kui kõrgema astme kothud pole asja menetlusse võtnud on jätnud kaebuse läbivaatamata või rahuldamata või on lõpetanud asja suhtes menetluse Kohtuotsuse jõustumise mõiste sätestab TsMS 456 Tagaseljaotsus jõustub kui selle peale ei esitata kaja ega apellatsioonkaebust või kui kaja jäetakse läbi vaatamata või rahuldamata või kui jõustub ringkonnakohtu lahend apellatsioonkaebuse kohta Kohtuotsuse seaduslik vaidlustamine peatab kohtuotsuse jõustumise Kohtuotsuse osalise vaidlustamise korral jõustub kohtuotsus vaidlustamata osas Otsuse jõustumist tõendava jõustumismärke väljastab menetlusosalise avalduse alusel ja kohtutoimiku põhjal asja lahendanud maakohtu kantselei Jõustumismärke võib väljastada ka elektrooniliselt Jõustunud kohtuotsus on menetlusosalistele kohustuslik osas milles lahendatakse

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtuotsus/tsiviilasjades (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Haldusasjades | Eesti kohtud
  või oluliselt rikkunud kohtumenetluse normi Apellatsioonkaebuse võib esitada kohtualluvuse järgsele ringkonnakohtule 30 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest arvates Apellatsioonkaebuse esitamise õigus on pooltel kolmandal isikul ja ka menetlusse kaasamata jäänud isikul kui halduskohus otsustas tema seadusega kaitstud õiguste ja vabaduste üle Apellatsioonikaebus esitatakse kirjalikult ja selles tuleb märkida ringkonnakohtu nimetus menetlusosaliste nimed aadressid ja seisund menetluses samuti sidevahendite andmed apellatsioonkaebuse esitaja nimi aadress ja sidevahendite andmed kaevatava otsuse teinud halduskohtu nimetus otsuse kuupäev ja haldusasja number apellatsioonkaebuse põhjendus märkides ära millist õigusnormi on halduskohus ebaõigesti kohaldanud või missuguse asjaolu on halduskohus ebaõigesti või ebapiisavalt tuvastanud ning milles selline õigusnormi rikkumine või asjaolu ebaõige või ebapiisav tuvastamine seisneb viide tõenditele millega apellant soovib iga faktiväidet tõendada apellandi selgelt väljendatud taotlus märkides ära millises ulatuses apellant halduskohtu otsust vaidlustab ning missugust ringkonnakohtu lahendit apellant taotleb andmed riigilõivu tasumise kohta kas apellant soovib asja arutamist kohtuistungil Kui apellant ei ole seda soovi märkinud eeldatakse et ta on nõus asja lahendamisega kirjalikus menetluses kaebusele lisatud dokumentide loetelu Kui apellatsioonikaebuses esitatakse uusi tõendeid mida ei olnud esimese astme kohtus esitatud või taotletakse uute tõendite kogumist tuleb apellatsioonikaebuses märkida põhjused miks neid tõendeid ei saanud esitada või nende hankimist taotleda halduskohtus Apellatsioonikaebusele kirjutab alla selle esitaja või tema esindaja Apellatsioonikaebuse esitamisel kohtuotsuse peale tuleb tasuda riigilõivu samas ulatuses kui tasutaks kaebuse esialgsel esitamisel esimese astme kohtule arvestades apellatsioonkaebuse ulatust Jõustumine Kohtuotsuse jõustumine on sätestatud halduskohtumenetluse seadustiku HKMS des 176 ja 177 Kohtuotsus jõustub pärast edasikaebamise tähtaja möödumist s o kui seda ei saa tähtaega ennistamata enam vaidlustada muul viisil kui teistimismenetluses Kohtuotsuse tähtaegne vaidlustamine välistab otsuse jõustumise kuni edasikaebuse kohta tehtud kohtulahendi jõustumiseni Otsuse osalise vaidlustamise korral jõustub otsus vaidlustamata osas Kui otsuse vaidlustamise tähtaeg ennistatakse loetakse et otsus ei ole jõustunud Viivitamata täitmisele määratud kohtuotsus jõustub selle avalikult teatavakstegemisel sõltumata edasikaebamisest Otsuse jõustumismärke teeb asja

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtuotsus/haldusasjades (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Väärteoasjades | Eesti kohtud
  kaebemenetluses kassatsiooniõigust peab sellest kirjalikult kohtule teatama 7 päeva jooksul Apellatsioon on ringkonnakohtule maakohtu kohtuotsuse peale esitatav kaebus Apellatsioon väärteomenetluses tuleb esitada kohtuotsuse teinud maakohtule 15 päeva jooksul alates päevast mil maakohtu otsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav Kassatsioon on kaebemenetluses maakohtu kaudu Riigikohtule menetlusaluse isiku advokaadist kaitsja poolt esitatav kaebus Kassatsioon esitatakse kaebuse arutamisel kohtuotsuse teinud maakohtule 30 päeva jooksul alates päevast mil maakohtu otsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav Jõustumine Kohtuotsus jõustub kui on möödunud apellatsiooni või kassatsiooniõiguse kasutamise soovist teatamise tähtaeg ja vastavat teadet ei ole kohtule kirjalikult esitatud Kohtuotsus aresti mõistmise kohta jõustub selle tegemisest Kirjalikus menetluses tehtud kohtumäärus jõustub selle tegemisest Avalikustamine Jõustunud kohtuotsus ja jõustunud kohtumäärus millega menetlus lõpetatakse avalikustatakse koos menetlusaluse isiku nime ja isikukoodi või sünniajaga elektroonilises Riigi Teatajas Teiste isikute nimed ja muud isikuandmed asendatakse initsiaalide või tähemärgiga isiku elukohta ei avalikustata Kui kohtulahendi põhiosa või põhjendav osa sisaldab delikaatseid isikuandmeid või muud seadusest tuleneva juurdepääsupiiranguga teavet avalikustab kohus omal algatusel või andmesubjekti poolt enne kohtulahendi tegemist kohtule esitatud taotluse alusel ainult kohtuotsuse sissejuhatuse ja resolutiiv või lõpposa Jõustunud kohtuotsustega on võimalik tutvuda interneti vahendusel maakohtute ja ringkonnakohtute otsustega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehel Riigikohtu otsuste tekstid on kättesaadavad Riigikohtu veebilehel Täitmine Kohtuotsus ja määrus pööratakse täitmisele kui see on jõustunud ja süüdlane ei ole taotlenud kohtult talle määratud aresti või rahatrahvi täitmisele pööramise edasilükkamist Jõustunud kohtuotsuse ja määruse pöörab täitmisele kohtulahendi teinud maakohus Kohtuotsus süüdlase karistamise kohta pööratakse täitmisele selle jõustumise päevast või väärteoasja apellatsiooni või kassatsiooniastmest tagastamise päevast 10 päeva jooksul Kohtuotsus rahatrahvi kohaldamise kohta saadetakse pärast otsuse jõustumist Riigi Tugiteenuste Keskusele kes kontrollib kas süüdlane on rahatrahvi tasunud täies ulatuses või mitte ning vajadusel saadab kohtulahendi täitmiseks kohtutäiturile Põhi või lisakaristusena mõistetud juhtimisõiguse äravõtmise täitmisele pööramiseks saadetakse kohtuotsus asjaomasele asutusele süüdlaselt lahendis märgitud õiguste äravõtmiseks

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtuotsus/vaarteoasjades (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kriminaalasjades | Eesti kohtud
  kohtus tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt sel päeval kui oli algselt määratud kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamise aeg Kui kohtumenetluse pool ei nõustu kohtu otsusega on tal õigus esitada apellatsioon teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest ning kohus koostab kohtuotsuse tervikuna apellatsiooniõiguse kasutamise soovi teatamisest alates 15 päeva jooksul Apellatsioon tuleb esitada kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus kohtuotsusega tutvuda Jõustumine Kohtulahendi jõustumist ja täitmisele pööramist sätestab KrMS 18 peatükk Kohtuotsus või määrus jõustub kui seda ei saa enam vaidlustada Kohtuotsuse osalise vaidlustamise korral jõustub kohtuotsus vaidlustamata osas kuid kui kohtuotsuse peale on ainult ühe süüdistavata osas esitatud apellatsioon või kassatsioon ei pöörata kohtuotsust täitmisele enne kohtuotsuse jõustumist ka teiste süüdistatavate osas Süüdimõistva kohtuotsuse pöörab kohtulahendi teinud kohus täitmisele selle jõustumisest või kriminaalasja apellatsiooni või kassatsioonikohtust tagastamisest alates kolme päeva jooksul Avalikustamine Jõustunud kohtulahendi avalikustamist sätestab KrMS 408 1 Jõustunud kohtuotsus ja menetlust lõpetav jõustunud kohtumäärus avalikustatakse koos süüdistatava nime ja isikukoodi või sünniajaga elektroonilises Riigi Teatajas Teiste isikute nimed ja muud isikuandmed asendatakse initsiaalide või tähemärgiga isiku elukohta ei avalikustata Alaealise süüdistatava nimi ja isikukood asendatakse initsiaalide või tähemärgiga Kui kohtulahendi põhiosa või põhjendav osa sisaldab delikaatseid

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtuotsus/kriminaalasjades (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohtuotsus
  this parent css display none jQuery ul first jQuery this parent slideUp else jQuery this parent addClass active trail jQuery ul first jQuery this parent css display jQuery ul first jQuery this parent slideDown Menu complete to show or not if show 1 showMenu Function Use to show menu whether loaded or not function showMenu if jQuery body mobile menu ul length 1 loadMenu 1 console log läks laadimisele else console log läks näitamisele jQuery mobile menu fadeIn 200 jQuery body fadeOut 300 jQuery social fadeOut 300 jQuery mobile wrapper css top jQuery body offset top px jQuery html css overflow y scroll Make telephone numbers to telephone links function telephoneLinks jQuery td each function var klass jQuery this attr class jQuery this attr class kui td klassi sees on string telefon teeme sisust telefoni lingi if klass search telefon 1 jQuery this wrapInner Check if is front page also adds front page class to html element function isFrontPage if jQuery front blocks length 0 jQuery html addClass front page return 1 else return 0 Improving search capabilities for both versions function improveSearch Wrap search with div conteiner if jQuery search wrapper header search length 1 jQuery header search wrap if jQuery otsingu liik length 1 jQuery header search append ÜldotsingTöötaja otsing jQuery search block form submit function event if jQuery header otsingu liik val tootaja otsing event preventDefault otsisona jQuery edit search block form 2 val otsi Switch between Mobile and Desktop views function switchBetweenViews if override 0 if jQuery window width 1070 isMobileActive 1 jQuery html addClass mobile var wrapper length jQuery mobile wrapper length if wrapper length 1 jQuery html hasClass front page showMenu else if wrapper length 1 loadMenu 0 else jQuery html removeClass mobile Initialize main mobile view functionality function initializeThis to mobile button if jQuery to mobile length 1 jQuery body append jQuery to mobile click function mobiili versiooni toggle jQuery html addClass mobile override 1 setCookie isMobile 1 365 window name 1 jQuery html css overflow y scroll if jQuery mobile wrapper length 1 loadMenu 0 if jQuery html hasClass front page showMenu if jQuery otsingu liik length 1 jQuery header search append ÜldotsingTöötaja otsing jQuery search block form submit function event if jQuery header otsingu liik val tootaja otsing event preventDefault otsisona jQuery edit search block form 2 val otsi to desktop button if jQuery to desktop length 1 jQuery body append jQuery body to desktop click function jQuery otsingu liik remove mobiili versiooni toggle jQuery html removeClass mobile override 1 setCookie isMobile 0 365 window name 0 jQuery html css overflow y auto Open menu button if jQuery open menu length 1 jQuery body append jQuery open menu click function showMenu Main controller Automatically switching versions jQuery window resize function switchBetweenViews jQuery document ready function Initialize main mobile view functionality initializeThis var frontPage isFrontPage Cross page memory of mobile desktop preference Preference mobile Current page not frontpage if isMobileActive 1 frontPage 0 loadMenu 0 jQuery html addClass mobile telephoneLinks Preference mobile

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/print/kohtumenetlus/kohtuotsus (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Infomaterjalid
  mobile menu ul length 1 loadMenu 1 console log läks laadimisele else console log läks näitamisele jQuery mobile menu fadeIn 200 jQuery body fadeOut 300 jQuery social fadeOut 300 jQuery mobile wrapper css top jQuery body offset top px jQuery html css overflow y scroll Make telephone numbers to telephone links function telephoneLinks jQuery td each function var klass jQuery this attr class jQuery this attr class kui td klassi sees on string telefon teeme sisust telefoni lingi if klass search telefon 1 jQuery this wrapInner Check if is front page also adds front page class to html element function isFrontPage if jQuery front blocks length 0 jQuery html addClass front page return 1 else return 0 Improving search capabilities for both versions function improveSearch Wrap search with div conteiner if jQuery search wrapper header search length 1 jQuery header search wrap if jQuery otsingu liik length 1 jQuery header search append ÜldotsingTöötaja otsing jQuery search block form submit function event if jQuery header otsingu liik val tootaja otsing event preventDefault otsisona jQuery edit search block form 2 val otsi Switch between Mobile and Desktop views function switchBetweenViews if override 0 if jQuery window width 1070 isMobileActive 1 jQuery html addClass mobile var wrapper length jQuery mobile wrapper length if wrapper length 1 jQuery html hasClass front page showMenu else if wrapper length 1 loadMenu 0 else jQuery html removeClass mobile Initialize main mobile view functionality function initializeThis to mobile button if jQuery to mobile length 1 jQuery body append jQuery to mobile click function mobiili versiooni toggle jQuery html addClass mobile override 1 setCookie isMobile 1 365 window name 1 jQuery html css overflow y scroll if jQuery mobile wrapper length 1 loadMenu 0 if jQuery html hasClass front page showMenu if jQuery otsingu liik length 1 jQuery header search append ÜldotsingTöötaja otsing jQuery search block form submit function event if jQuery header otsingu liik val tootaja otsing event preventDefault otsisona jQuery edit search block form 2 val otsi to desktop button if jQuery to desktop length 1 jQuery body append jQuery body to desktop click function jQuery otsingu liik remove mobiili versiooni toggle jQuery html removeClass mobile override 1 setCookie isMobile 0 365 window name 0 jQuery html css overflow y auto Open menu button if jQuery open menu length 1 jQuery body append jQuery open menu click function showMenu Main controller Automatically switching versions jQuery window resize function switchBetweenViews jQuery document ready function Initialize main mobile view functionality initializeThis var frontPage isFrontPage Cross page memory of mobile desktop preference Preference mobile Current page not frontpage if isMobileActive 1 frontPage 0 loadMenu 0 jQuery html addClass mobile telephoneLinks Preference mobile Current page frontpage else if isMobileActive 1 frontPage 1 showMenu jQuery html addClass mobile else telephoneLinks Switch between views depending on browser width switchBetweenViews Improving search capabilities for both versions improveSearch MOBIILSED TABELID function checkWidth jQuery table each function index var curr table jQuery this var table con width curr table parent width var table width jQuery tbody

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/print/kohtumenetlus/infomaterjalid (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kuriteos kannatanu | Eesti kohtud
  juurde Otsinguvorm Otsing EST ENG RUS Eesti kohtud Kohtumenetlus Andmebaasid Ajakirjanikule Avaleht Kuriteos kannatanu Kuriteos kannatanu A A A Jaga Jaga Keel EST Document file kannatanud web pdf Document date

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kuriteos-kannatanu (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Hooldusõigus | Eesti kohtud
  juurde Otsinguvorm Otsing EST ENG RUS Eesti kohtud Kohtumenetlus Andmebaasid Ajakirjanikule Avaleht Hooldusõigus Hooldusõigus A A A Jaga Jaga Keel EST Document file vanema ja lapse hooldusoigus pdf Document date

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/hooldusoigus (2015-12-04)
  Open archived version from archive