archive-ee.com » EE » K » KOHUS.EE

Total: 710

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hagiavaldus abielu lahutamiseks ühisvara jagamise nõudega | Eesti kohtud
  Eesti kohtud Kohtumenetlus Andmebaasid Ajakirjanikule Avaleht Hagiavaldus abielu lahutamiseks ühisvara jagamise nõudega Hagiavaldus abielu lahutamiseks ühisvara jagamise nõudega A A A Jaga Jaga Keel EST Document file hagiavaldus abielu lahutamiseks

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/hagiavaldus-abielu-lahutamiseks-uhisvara-jagamise-noudega (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Avaldus kommertspandiregistri kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks | Eesti kohtud
  ENG RUS Eesti kohtud Kohtumenetlus Andmebaasid Ajakirjanikule Avaleht Avaldus kommertspandiregistri kandeavalduse muutmiseks tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks Avaldus kommertspandiregistri kandeavalduse muutmiseks tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks A A A Jaga Jaga Keel EST Document file avaldus kommertspandiregistir kandeavalduse muutmiseks tagasivotmiseks voi lisadokumentide

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/avaldus-kommertspandiregistri-kandeavalduse-muutmiseks-tagasivotmiseks-voi-lisadokumentide (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Tsiviilkohtumenetlus | Eesti kohtud
  võidakse hagi rahuldada tagaseljaotsusega Tagaseljaotsus tehakse õiguslikult põhjendatud ulatuses ilma tõendeid hindamata See tähendab et piisab sellest kui poolte vahel on mingi õiguslik seos näiteks on poolte vahel sõlmitud leping ning kohtul on menetlusosaliste vahelisele õigussuhtele võimalik anda õiguslik kvalifikatsioon Kohus ei uuri kas ja mis põhjusel jäi lepingu järgi raha maksmata vms Eeldatakse hagis esitatud asjaolude õigsust Kui pool pole nõus tagaseljaotsusega võib ta esitada kaja poole taotlus menetluse taastamiseks kui tema tegevusetus mis tingis tagaseljaotsuse oli tingitud mõjuvatest põhjustest Kui kohus nõustub kaja rahuldama siis menetlus taastatakse Eelmenetluses selgitab kohus samuti välja menetlusosaliste taotlused ja vajaduse korral teiste menetlusosaliste seisukohad nende suhtes menetlusosaliste faktilised ja õiguslikud väited esitatud nõuete ja väidete kohta ning tõendid mida menetlusosalised esitavad oma faktiliste väidete põhjendamiseks ja esitatud tõendite lubatavuse kohta Samuti selgitab kohus välja kas asja lahendamine on võimalik kompromissi sõlmimisega või muul viisil määrusega või kirjalikus menetluses Kui asi tuleb läbi vaadata kohtuistungil valmistab kohus asja arutamise ette niisuguse põhjalikkusega et asja saaks katkematult lahendada ühel kohtuistungil Eelmenetluse ülesannete täitmiseks võib kohus nõuda menetlusosalistelt selgitusi ja neid küsitleda Kahtlemata on eelmenetluse kõige olulisem eesmärk menetlusosaliste lepitamine või nende vahel kompromissi saavutamine Ka tsiviilkohtumenetluse seadustik sätestab et kohus peab kogu menetluse ajal tegema kõik endast sõltuva et asi või selle osa lahendataks kompromissiga või muul viisil poolte kokkuleppel kui see on kohtu hinnangul mõistlik Kohus võib selleks muu hulgas esitada pooltele kompromissilepingu projekti või kutsuda pooled isiklikult kohtusse samuti teha neile ettepaneku vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või lepitaja poole pöördumiseks Kui kohtu hinnangul on see kohtuasja asjaolusid ning senist menetluskäiku arvestades asja lahendamise huvides vajalik võib ta kohustada pooli osalema lepitusseaduses sätestatud lepitusmenetluses Kompromissi sõlmimisel tagastatakse hagejale pool menetluse alustamiselt tasutud riigilõivust mistõttu on see ka menetluskulude kandmise seisukohalt pooltele kasulik Kohus võib määrata eelmenetluses eelistungina korraldava kohtuistungi kui kohtu arvates saab nii

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtuasjade-menetlused/tsiviilkohtumenetlus (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Halduskohtumenetlus | Eesti kohtud
  poolt ainuisikuliselt või kolmeliikmelises koosseisus nõuab teistelt menetlusosalistelt kirjaliku seisukoha kaebuse esitamise tähtaja ennistamise taotluse kohta selgitab välja kas asja lahendamine on võimalik kompromissiga või muul viisil kokkuleppel Seejärel teeb kohus menetlusosalistele teatavaks asja kohtus läbivaatamise aja ja koha või asja kirjalikus menetluses läbivaatamise üksikasjad Kui seaduses ei ole sätestatud tähtaega lahendab halduskohus asja mõistliku aja jooksul Kohtuistung toimub tavaliselt kaebuse saanud halduskohtus ning kaebuse vaatab läbi kohtunik ainuisikuliselt Kaebaja taotlusel või kohtu algatusel on võimalik kohtuistungit pidada ka halduskohtu tööpiirkonnas asuvas maakohtus mis asub kaebajale lähemal Kohtuistung on suuline ja harilikult avalik Kohus võib istungi või osa sellest kuulutada kinniseks riigi julgeoleku või avaliku korra tagamiseks eelkõige riigisaladuse hoidmiseks või asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabe kaitseks menetlusosalise tunnistaja või muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks menetlusosalise tunnistaja või muu isiku eraelu kaitseks kui huvi asja avaliku arutelu vastu ei ole eraelu kaitse huvist suurem lapsendamissaladuse hoidmiseks alaealise või vaimse puudega isiku huvides eelkõige sellise isiku ülekuulamiseks äri või autorisaladuse hoidmiseks kui avaliku aruteluga kahjustataks olulist kaitset väärivat huvi seaduse alusel isiku eraelu või ärisaladuse hoidmiseks kohustatud isiku ülekuulamiseks kui isikul on seaduse järgi õigus saladus menetluses avaldada posti telegraafi või telefoni teel või muul üldkasutataval viisil edastatud sõnumi saladuse kaitseks Halduskohus võib määrusega jätta kaebuse või protesti läbi vaatamata juhul kui kaebuse või protesti esitaja ei ole mõjuva põhjuseta kohtuistungile ilmunud Kohus võib piirata saalisviibijate hulka kui kohtusaal on ületäitunud ning keelata kohtuistungi ajal pildistamise filmivõtted raadio või televisiooniülekande ning heli või videosalvestuse kui see võib häirida protsessiosaliste tunnistajate ja eksperdi ärakuulamist või takistada muul viisil õigusemõistmist Kui keegi kohtu keelust hoolimata kohtusaalis pildistab filmib teeb raadio või televisiooniülekannet või heli või videosalvestust võib kohus teda trahvida ja ta kohtusaalist eemaldada Kohus võib asja läbi vaadata kirjalikus menetluses kui kohtu hinnangul on asja lahendamiseks olulised asjaolud võimalik välja selgitada

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtuasjade-menetlused/halduskohtumenetlus (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Väärteomenetlus | Eesti kohtud
  näiteks aresti saab karistuseks mõista ainult kohus Juriidilise isiku puhul on sagedased juhud kus on vaja otsustada näiteks alkoholi konfiskeerimine Kuna Maksu ja Tolliamet ise konfiskeerida ei saa siis kohus otsustab konfiskeerimise vajaduse ja mõistab karistuse Kohus võib teha kohtuotsuse rahatrahvi aresti või üldkasuliku töö ÜKT mõistmise kohta väärteomenetluse lõpetamise kohta seaduses toodud alustel vt VTMS 29 lg 1 p 1 ja 30 Otsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule Kaebuse arutamine maakohtus isik ei nõustunud kohtuvälise menetleja näiteks politsei otsusega ja soovib selle vaidlustada Ka väärteoasjades esitatud kaebused jagunevad kaheks füüsilise isiku ja juriidilise isiku kaebus Sagedasemaks kaebamise põhjuseks füüsiliste isikute puhul on soov tühistada politsei poolt lisaks trahvile lisakaristusena mõistetud juhtimisõiguse äravõtmine Juriidiliste isikute kaebustes väidetakse otsuse mittenõuetekohast põhistamist ebaõige kvalifikatsiooni kohaldamist jms Kohus võib jätta kaevatava otsuse muutmata ja kaebuse rahuldamata tühistada kaevatava otsuse täies ulatuses või osaliselt ja teha uue otsuse kui see ei raskenda menetlusaluse isiku olukorda tühistada kaevatava otsuse ja lõpetada väärteomenetluse seaduses toodud alustel vt VTMS 29 30 Otsuse peale võib esitada kassatsioonkaebuse Riigikohtule selleks tuleb kindlasti kasutada advokaadi abi Asenduskaristused kui kohtuvälise menetleja tehtud trahviotsus on jõudnud kohtutäiturini ja võlgnik ka siis ei maksa esitab sissenõudja nt politsei kohtule avalduse asenduskaristuse kohaldamiseks reeglina

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtuasjade-menetlused/vaarteomenetlus (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kriminaalmenetlus | Eesti kohtud
  või süüdistatava Eesti elukohajärgsele kohtule Kui Eestis elukohta ei ole allub Harju Maakohtule Jõustumine Kohtulahendid jõustuvad kui neile ei ole enam võimalik esitada edasikaebust Kõigis kohtuotsustes ja määrustes on kirjas millise aja jooksul on võimalik selle lahendi peale kaebust esitada Kui see aeg on möödas ja apellatsioon või kassatsioonkaebust esitatud ei ole kohtulahend jõustub Kahtlustatav Isik kes on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud või isik keda on piisav alus kahtlustada kuriteo toimepanemises ja kes on allutatud menetlustoimingutele Kahtlustatavaks võib nimetada kedagi siis kui prokuratuur on isikule ametliku kahtluse esitanud Kaitsja Advokaat ja teised kriminaalmenetluse seadustikuga lepingulisele esindajale kehtestatud haridusnõuetele vastavad isikud menetleja loal Kannatanu Füüsiline või juriidiline isik kellele on kuriteoga või süüvõimetu isiku poolt õigusvastase teoga vahetult tekitatud füüsilist varalist või moraalset kahju Kassatsioon Kaebus ringkonnakohtu otsuse peale Riigikohtule või väärteokaebuse asjas maakohtu otsuse peale Riigikohtule Kinnine menetlus Kohus kuulutab protsessi või osa protsessist omal algatusel või menetlusosaliste taotlusel kinniseks kui see on vajalik Riigi julgeoleku ja avaliku korra tagamiseks eelkõige riigisaladuse hoidmiseks või asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabe kaitseks Menetlusosalise tunnistaja või muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks Menetlusosalise tunnistaja või muu isiku eraelu kaitseks kui huvi asja avaliku arutelu vastu ei ole eraelu kaitse huvist suurem Lapsendamissaladuse hoidmiseks Alaealise või vaimupuudega isiku huvides eelkõige sellise isiku ülekuulamiseks Äri või autorisaladuse hoidmiseks kui avaliku aruteluga kahjustataks olulist kaitset väärivat huvi Seaduse alusel isiku eraelu või ärisaladuse hoidmiseks kohustatud isiku ülekuulamiseks kui isikul on seaduse järgi õigus saladus menetluses avaldada Posti telegraafi või telefoni teel või muul üldkasutataval viisil edastatud sõnumi saladuse kaitseks Kohus võib kuulutada menetluse või menetluse osa omal algatusel kinniseks ka muul juhul kui selleta oleks ohustatud objektiivne õigusemõistmine või kui kinnises menetluses on oluliselt suurem võimalus veenda poolt lõpetama menetlus kompromissiga või neid muul viisil lepitada Kohtunikku puudutava kriminaalasja alluvus Kui kohtunik on süüdistatav või kannatanu ning asja tuleks üldise kohtualluvuse kohaselt menetleda selle kohtuniku töökoha järgse ringkonnakohtu tööpiirkonna maakohtus antakse kriminaalasi üle teise ringkonnakohtu tööpiirkonna maakohtule Kohtuväline menetleja Asutus millel on õigus määrata väärteo toimepanijale karistus kuid mis ei ole kohus Näiteks politsei võib kohtuvälise menetlejana trahvida autojuhti kes sõitis lubatust kiiremini või taotleda kohtult talle aresti kohaldamist Kuritegu Karistusseadustikus sätestatud süütegu Kuriteo eest võib füüsilisele isikule mõista rahalise karistuse või vangistuse ja juriidilisele isikule rahalise karistuse või sundlõpetamise Kuriteo koosseis puudub Kuriteol peavad olema alati kindlad objektiivsed ja subjektiivsed tunnused Koosseis puudub kui puudub tegu tagajärg või teo ja tagajärje vaheline põhjuslik seos see on väga sageli koosseisu puudumise aluseks Näiteks puudub koosseis siis kui ei õnnestu tõestada teo tahtlikku toimepanekut või tegu ettevaatamatusest Lepinguline kaitsja ehk kokkuleppeline kaitsja Kaitsja kes on kaitsmise kaitsealusega kokku leppinud Kaitsealune on ta ise valinud ning maksab tema töö eest Maakohtu koosseis Esimese astme kuritegude kriminaalasju arutab üldmenetluses eesistujast kohtunikust ja kahest rahvakohtunikust koosnev kohtukoosseis Rahvakohtunikud Kohalike omavalitsuste poolt valitud inimesed rahva seast keda varem nimetati kohtu kaasistujateks Rahvakohtunikel on kohtulikul arutamisel kõik kohtuniku õigused Teise astme kuritegude kriminaalasju üldmenetluses ning esimese ja teise astme kriminaalasju lihtmenetluses arutab kohtunik ainuisikuliselt Menetlejad Kohus prokuratuur ja uurimisasutus asutus mis tegeleb

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtuasjade-menetlused/kriminaalmenetlus (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Maksekäsu kiirmenetlus | Eesti kohtud
  Kohtusse pöördumine Riigilõivud Õigusabi Dokumentide vormistamisest Kohtuasjade menetlused Tsiviilkohtumenetlus Halduskohtumenetlus Väärteomenetlus Kriminaalmenetlus Maksekäsu kiirmenetlus Kohtuotsus Infomaterjalid Kinnistus ja registriosakond Rahvusvaheline õiguskoostöö Maksekäsu kiirmenetlus A A A Jaga Print PDF Jaga Maksekäsu kiirmenetlus on hagita menetluse liik mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini kohtuistungita ja väiksemate kuludega saada võlga või elatist välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes mille suurus koos intresside ja viivistega ei tohi ületada 6400 eurot Asja saab algatada ehk maksekäsu kiirmenetluse

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtuasjade-menetlused/maksekasu-kiirmenetlus (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohtuasjade menetlused
  jQuery this parent slideUp else jQuery this parent addClass active trail jQuery ul first jQuery this parent css display jQuery ul first jQuery this parent slideDown Menu complete to show or not if show 1 showMenu Function Use to show menu whether loaded or not function showMenu if jQuery body mobile menu ul length 1 loadMenu 1 console log läks laadimisele else console log läks näitamisele jQuery mobile menu fadeIn 200 jQuery body fadeOut 300 jQuery social fadeOut 300 jQuery mobile wrapper css top jQuery body offset top px jQuery html css overflow y scroll Make telephone numbers to telephone links function telephoneLinks jQuery td each function var klass jQuery this attr class jQuery this attr class kui td klassi sees on string telefon teeme sisust telefoni lingi if klass search telefon 1 jQuery this wrapInner Check if is front page also adds front page class to html element function isFrontPage if jQuery front blocks length 0 jQuery html addClass front page return 1 else return 0 Improving search capabilities for both versions function improveSearch Wrap search with div conteiner if jQuery search wrapper header search length 1 jQuery header search wrap if jQuery otsingu liik length 1 jQuery header search append ÜldotsingTöötaja otsing jQuery search block form submit function event if jQuery header otsingu liik val tootaja otsing event preventDefault otsisona jQuery edit search block form 2 val otsi Switch between Mobile and Desktop views function switchBetweenViews if override 0 if jQuery window width 1070 isMobileActive 1 jQuery html addClass mobile var wrapper length jQuery mobile wrapper length if wrapper length 1 jQuery html hasClass front page showMenu else if wrapper length 1 loadMenu 0 else jQuery html removeClass mobile Initialize main mobile view functionality function initializeThis to mobile button if jQuery to mobile length 1 jQuery body append jQuery to mobile click function mobiili versiooni toggle jQuery html addClass mobile override 1 setCookie isMobile 1 365 window name 1 jQuery html css overflow y scroll if jQuery mobile wrapper length 1 loadMenu 0 if jQuery html hasClass front page showMenu if jQuery otsingu liik length 1 jQuery header search append ÜldotsingTöötaja otsing jQuery search block form submit function event if jQuery header otsingu liik val tootaja otsing event preventDefault otsisona jQuery edit search block form 2 val otsi to desktop button if jQuery to desktop length 1 jQuery body append jQuery body to desktop click function jQuery otsingu liik remove mobiili versiooni toggle jQuery html removeClass mobile override 1 setCookie isMobile 0 365 window name 0 jQuery html css overflow y auto Open menu button if jQuery open menu length 1 jQuery body append jQuery open menu click function showMenu Main controller Automatically switching versions jQuery window resize function switchBetweenViews jQuery document ready function Initialize main mobile view functionality initializeThis var frontPage isFrontPage Cross page memory of mobile desktop preference Preference mobile Current page not frontpage if isMobileActive 1 frontPage 0 loadMenu 0 jQuery html addClass mobile telephoneLinks Preference mobile Current page frontpage else if isMobileActive 1 frontPage

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/print/kohtumenetlus/kohtuasjade-menetlused (2015-12-04)
  Open archived version from archive