archive-ee.com » EE » K » KOHUS.EE

Total: 710

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kohtunikuks nimetamine | Eesti kohtud
  alusel kellelt on patendivoliniku kutse ära võetud välja arvatud kutse äravõtmine patendivoliniku avalduse alusel Maa ja halduskohtu kohtunikuks kandideerijad peavad olema läbinud kohtuniku ettevalmistusteenistuse või olema sellest vabastatud Kohtuniku ettevalmistusteenistusse kohtunikukandidaadiks saab kandideerida avalikul konkursil mille kuulutab välja justiitsminister ja mida korraldab Riigikohus Kohtunikukandidaadi koha taotlejad peavad vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele Kohtunikukandidaadi konkursil osalejatele viib kohtunikueksamikomisjon läbi õigusalaste teadmiste kontrolli ja selle läbinutele vestluse Vestluse järel teeb kohtunikueksamikomisjon otsuse kelle suhtes teha kohtu esimehele ettepanek kohtunikukandidaadi ametisse nimetamiseks Kohtuniku ettevalmistusteenistus kestab üldjuhul kaks aastat Kohtuniku ettevalmistusteenistust ei pea olema läbinud isik kes on vahetult enne kohtunikueksami sooritamist töötanud kaks aastat vandeadvokaadi või prokurörina välja arvatud prokuröri abina samuti isik kes on varem töötanud kohtunikuna ning kelle kohtunikuametist vabastamisest ei ole möödunud rohkem kui 10 aastat Lisaks võib kandideerija taotlusel kohtunikueksamikomisjon vabastada ta ettevalmistusteenistusest kui ta on kogenud ja tunnustatud jurist ning kui kohtunikueksamikomisjon kahtluseta leiab et varasem kogemus lubab kandideerijal kohtunikuametisse asuda ilma ettevalmistusteenistust läbimata Kohtunik nimetatakse ametisse samuti avaliku konkursi korras Avaliku konkursi maakohtu halduskohtu ja ringkonnakohtu vabale kohtunikukohale kuulutab välja justiitsminister väljaandes Ametlikud Teadaanded Nii esimese kui ka teise astme kohtunikuks kandideerijad peavad sooritama kohtunikueksami kohtunikueksami sooritanute suhtes viib Kaitsepolitseiamet läbi julgeolekukontrolli Pärast julgeolekukontrolli viiakse kandideerijatega läbi isikuomaduste

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/kohtunikuks-nimetamine (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Kohtunike koolitus | Eesti kohtud
  täiendada pidevalt oma erialateadmisi ja oskusi ning osaleda koolitustel Kohtunike koolituse eesmärgiks on kohtunike kutsealaste teadmiste ja oskuste täiendamine ning kaasajastamine Kohtunike koolituse eest vastutab kohtunike koolitusnõukogu kuhu kuuluvad lisaks kohtunikele prokuratuuri justiitsministri ja Tartu Ülikooli esindaja Koolitusnõukogu kohtunikest liikmed valib kohtunike täiskogu Kohtunike koolitusnõukogu teenindab ja koolituste korraldamisega tegeleb Riigikohtu koolitusosakond Kohtunike koolituse aluseks on kohtunike koolituse strateegia ja iga aastased koolitusprogrammid Koolitusprogrammi koostamisel võetakse arvesse koolitusvajaduse ja koolituse mõju hindamise tulemusi Koolitusprogrammi eelnõu kohta palutakse arvamust kõigilt kohtunikelt ning kohtusüsteemiga seotud institutsioonidelt justiitsministeeriumilt prokuratuurilt advokatuurilt õiguskantslerilt jne Koolitused hõlmavad peamiselt õiguskoolituste ja oskuskoolituste valdkonda Õiguskoolitused jagunevad omakorda tsiviilkohtunikele kriminaalkohtunikele ja halduskohtunikele mõeldud koolitusteks Koolituste lektoriteks on oma ala parimad asjatundjad nii Eestist kui välismaalt Koolitatakse eeskätt kohtunikke aga ka kohtunikukandidaate kohtunõunikke ja konsultante Vabade kohtade olemasolul saavad koolitustel osaleda ka Justiitsministeeriumi Õiguskantsleri Kantselei ja Riigikogu Kantselei ametnikud Koolituskalender koolituste ajakavad materjalid teave väliskoolituste kohta ja palju muud olulist informatsiooni on kättesaadav kohtunike koolitusinfo veebilehel Kogu veebilehel leiduvale materjalile on juurdepääs vaid registreerunud kasutajatele Ka järgmise aasta koolitustele registreerumine toimub oktoobris novembris koolitusinfo veebilehe kaudu Kohtunikel on võimalik osaleda ka väliskoolitustel Rahvusvaheline kohtunike koolituse alane koostöö toimub Euroopa Kohtunike Koolituse Võrgustiku EJTN kaudu mille liige Riigikohus on EJTN koostab

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/kohtunike-koolitus (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Eesti kohtuniku eetikakoodeks | Eesti kohtud
  ja õiguskorrast kinnipidamisel 9 Kohtunik juhib kolleegi tähelepanu vaieldamatult vääritule käitumisele ja käesolevas koodeksis kehtestatud reeglite rikkumisele ning püüab sellist käitumist lõpetada Vajadusel teavitab ta juhtunust kohtu üldkogu või kohtu esimeest 10 Kutseeetika nõudeid tõlgendatakse seaduse kohtunike distsiplinaarkolleegiumi lahendite kohtunikkonna hulgas kujunenud praktika ja tava samuti vanema kolleegi arvamuse ja kohtuniku südametunnistuse alusel Nimetatud põhimõtetest juhindub kohtunik käitumisviisi valikul küsimustes mis ei ole eetikakoodeksis sätestatud ERISÄTTED Kohus ja kohtupidamine 11 Kohtunik hoolitseb oma professionaalse taseme eest ja osaleb täienduskoolituses Kohtunik jagab oma erialaseid teadmisi ja kogemusi kolleegidega 12 Kohtunik säilitab töös rahu väljapeetuse ja väärikuse 13 Kohtunik on kannatlik ja viisakas kõigi protsessiosaliste kolleegide ja kohtutöötajate suhtes taotledes samasugust suhtumist ka teistelt 14 Kohtunik on õigusemõistmisel erapooletu ja õiglane ning püüab sellisena näida ka mõistlikule kõrvalseisjale Selleks kohtleb kohtunik protsessiosalisi võrdselt hoidub mittevajalikest ja asjasse mittepuutuvatest kommentaaridest või märkustest Ta väldib ärritumist vihastumist hääle kõrgendamist suhtumist väljendavat miimikat ja motoorikat või muud sellist käitumist mis võib jätta mulje tema erapoolikusest 15 Kohtunik lahendab kohtuasjad mõistliku aja jooksul vältides kiirustamist ja pealiskaudsust ning hoidudes otsustamise edasilükkamisest formaalsetel ja ebamõistlikel alustel Kohtunik ei luba protsessiosalistel oma õigusi kuritarvitada ega protsessi venitada 16 Kohtunik hoidub märkustest käimasoleva või eelseisva protsessi ja selle võimalike tulemuste kohta ning taotleb samasugust hoiakut ka kohtutöötajatelt Kohtunik selgitab menetlusseadustes sätestatud ulatuses ja korras kohtumenetluse korda menetlusosalistele Võimalusel püüab kohtunik pooli lepitada 17 Kohtunik hoiab konfidentsiaalsena talle kohtupidamise käigus teatavakssaanud informatsiooni ning taotleb seda ka teistelt kohtutöötajatelt See reegel ei vabasta kohtunikku kohustusest õiguskorra huvides teavitada asjaomaseid instantse asetleidnud õiguserikkumistest 18 Kohtunik kellele on pandud administratiivsed kohustused täidab neid hoolikalt säilitades erialase kompetentsuse ja väljapeetuse ning hõlbustades teiste kohtunike ja kohtutöötajate tööd Ta esitab kolleegidele ja kohtutöötajatele töö suhtes ühetaolised nõuded 19 Kohtunik ei vii avalikkuse ette vastasseisu kolleegidega ega muid kohtunikkonna siseasju Sõltumatus ja erapooletus 20 Kohtunik väldib

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/eesti-kohtuniku-eetikakoodeks (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohtunike täiskogu | Eesti kohtud
  erakorraliselt kokku kutsuda Täiskogul annavad Riigikohtu esimees ja justiitsminister ülevaate õigus ja kohtusüsteemi arengust Täiskogu tööd juhatab Riigikohtu esimees kui täiskogu ei otsusta teisiti Täiskogu arutab õigusemõistmise probleeme ning kohtute ja kohtunikutööga seotud küsimusi Täiskogul valitakse ka distsiplinaarkolleegiumi esimese ja teise astme kohtunikest liikmed kohtute haldamise nõukoja koolitusnõukogu kohtunikueksami komisjoni ja kohtunikuabieksami komisjoni kohtunikest liikmed ja asendusliikmed Samuti nimetab üldkogu kohtunikkonna esindajad advokaadi kutsesobivuskomisjoni ja aukohtusse prokuröride konkursi ja atesteerimisekomisjoni

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/kohtunike-taiskogu (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Rahvakohtunikud | Eesti kohtud
  et eelmiseks perioodiks valitud rahvakohtunike volitused hakkavad lõppema Rahvakohtunikukandidaadid valivad iga nelja aasta järel omavalitsusüksuste volikogud Seejuures peab esitatud kandidaatide arv olema võrdeline omavalitsusüksuse elanike arvu ja kohtu tööpiirkonna elanike arvu suhtega Pärast rahvakohtunikukandidaatide nimekirja koostamist esitab omavalitsusüksuse volikogu selle enda piirkonna maakohtule vähemalt kaks kuud enne eelnenud perioodiks nimetatud rahvakohtunike volituste lõppemist Kandidaatide nimekiri avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ning igaühel on õigus vaidlustada kandidaadi rahvakohtunikuks nimetamine maakohtu rahvakohtunike nimetamise komisjonis Vaidlustamise kord avaldatakse samuti Ametlikes Teadaannetes koos kandidaatide nimekirjaga Esitatud kandidaatide seast nimetab rahvakohtunikud ametisse kohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon Rahvakohtunikke nimetades arvestab komisjon kandidaatide sobivust nende kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid Rahvakohtunikuks võib nimetada 25 70aastase teovõimelise Eesti kodaniku kelle elukoht on Eestis kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ja on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut kes on süüdi mõistetud kuriteo eest pankrotivõlgnik tervise tõttu sobimatu omanud püsivat elukohta see tähendab elukohta mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks kohtu prokuratuuri või politseiteenistuses kaitseväeteenistuses advokaat notar või kohtutäitur vabariigi valitsuse liige valla või linnavalitsuse liige vabariigi president riigikogu liige maavanem Rahvakohtunik nimetatakse neljaks aastaks ning sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks Ametisse nimetatud rahvakohtunikud annavad kohtu üldkogu ees järgmise vande Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale Tõotan mõista õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega Millised on rahvakohtuniku kohustused Õigusemõistmises osalema kutsutud rahvakohtunikul on kohustus ilmuda kohtuistungile Kui ta ei saa kohtuistungil mõjuval põhjusel osaleda peab ta kohtule sellest viivitamatult teatama Rahvakohtunikul on seaduse järgi järgmised kohustused Üldised kohustused Täidab oma ametikohustusi erapooletult ja omakasupüüdmatult ning järgib teenistushuve ka väljaspool teenistust Käitub laitmatult nii teenistuses kui

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/rahvakohtunikud (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Eesti kohtunike ühing | Eesti kohtud
  Kohtunike koolitus Eesti kohtuniku eetikakoodeks Kohtunike täiskogu Rahvakohtunikud Eesti kohtunike ühing Kohtute haldamise nõukoda Kohtute statistika Vabad töökohad ja praktika Teabenõue Kohtute aastaraamatud Eesti kohtunike ühing A A A Jaga Print PDF Jaga Eesti Kohtunike Ühing on Eesti kohtunike vabatahtlik ja mittetulunduslik ühendus Ühing asutati 1991 aastal Ühingu eesmärkideks on ühendada kohtunikud kutseorganisatsiooniks seista kohtute ja kohtunike sõltumatuse eest kaitsta kohtunike isiklikke tööalaseid ja sotsiaalmajanduslikke õigusi ning seaduslikke huve kujundada

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/eesti-kohtunike-uhing (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Eesti kohtunikud
  site map menu function to desktop button jQuery mobile wrapper mobile menu append jQuery mobile wrapper to desktop click function mobiili versiooni toggle jQuery html removeClass mobile jQuery mobile menu fadeOut 200 jQuery body css visibility visible jQuery body fadeIn 300 jQuery social fadeIn 300 override 1 setCookie isMobile 0 365 window name 0 jQuery html css overflow y auto CSS and DOM fixes jQuery mobile wrapper css top jQuery body offset top px jQuery mobile menu li a wrap jQuery mobile menu li removeClass expanded jQuery mobile menu li removeClass leaf jQuery mobile menu li ul css display none jQuery mobile menu li a href url parents ul css display jQuery ul first jQuery mobile menu li a href url parent div parent li css display jQuery mobile menu li a href url parents li addClass active trail jQuery mobile menu li a href url addClass active jQuery mobile menu li prepend jQuery language switcher locale url clone appendTo mobile menu jQuery mobile menu language switcher locale url addClass mobile lang removeClass language switcher locale url jQuery mobile menu append x jQuery mobile menu append Close mobile menu button jQuery mobile menu close click function jQuery mobile menu fadeOut 200 jQuery body css visibility visible jQuery body fadeIn 300 jQuery social fadeIn 300 override 1 setCookie isMobile 1 365 window name 1 Adding no children class to menu elements jQuery mobile menu li each function if jQuery ul jQuery this length 0 jQuery this addClass no children Open close menu jQuery light blue down click function if jQuery this parent hasClass no children if jQuery this parent hasClass active trail jQuery this parent hasClass active jQuery this parent removeClass active trail jQuery ul first jQuery this parent css display none jQuery ul first jQuery this parent slideUp else jQuery this parent addClass active trail jQuery ul first jQuery this parent css display jQuery ul first jQuery this parent slideDown Menu complete to show or not if show 1 showMenu Function Use to show menu whether loaded or not function showMenu if jQuery body mobile menu ul length 1 loadMenu 1 console log läks laadimisele else console log läks näitamisele jQuery mobile menu fadeIn 200 jQuery body fadeOut 300 jQuery social fadeOut 300 jQuery mobile wrapper css top jQuery body offset top px jQuery html css overflow y scroll Make telephone numbers to telephone links function telephoneLinks jQuery td each function var klass jQuery this attr class jQuery this attr class kui td klassi sees on string telefon teeme sisust telefoni lingi if klass search telefon 1 jQuery this wrapInner Check if is front page also adds front page class to html element function isFrontPage if jQuery front blocks length 0 jQuery html addClass front page return 1 else return 0 Improving search capabilities for both versions function improveSearch Wrap search with div conteiner if jQuery search wrapper header search length 1 jQuery header search wrap if jQuery otsingu liik length 1 jQuery header search append ÜldotsingTöötaja otsing jQuery search

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/print/eesti-kohtud/eesti-kohtunikud (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Eesti kohtunikud
  site map menu function to desktop button jQuery mobile wrapper mobile menu append jQuery mobile wrapper to desktop click function mobiili versiooni toggle jQuery html removeClass mobile jQuery mobile menu fadeOut 200 jQuery body css visibility visible jQuery body fadeIn 300 jQuery social fadeIn 300 override 1 setCookie isMobile 0 365 window name 0 jQuery html css overflow y auto CSS and DOM fixes jQuery mobile wrapper css top jQuery body offset top px jQuery mobile menu li a wrap jQuery mobile menu li removeClass expanded jQuery mobile menu li removeClass leaf jQuery mobile menu li ul css display none jQuery mobile menu li a href url parents ul css display jQuery ul first jQuery mobile menu li a href url parent div parent li css display jQuery mobile menu li a href url parents li addClass active trail jQuery mobile menu li a href url addClass active jQuery mobile menu li prepend jQuery language switcher locale url clone appendTo mobile menu jQuery mobile menu language switcher locale url addClass mobile lang removeClass language switcher locale url jQuery mobile menu append x jQuery mobile menu append Close mobile menu button jQuery mobile menu close click function jQuery mobile menu fadeOut 200 jQuery body css visibility visible jQuery body fadeIn 300 jQuery social fadeIn 300 override 1 setCookie isMobile 1 365 window name 1 Adding no children class to menu elements jQuery mobile menu li each function if jQuery ul jQuery this length 0 jQuery this addClass no children Open close menu jQuery light blue down click function if jQuery this parent hasClass no children if jQuery this parent hasClass active trail jQuery this parent hasClass active jQuery this parent removeClass active trail jQuery ul first jQuery this parent css display none jQuery ul first jQuery this parent slideUp else jQuery this parent addClass active trail jQuery ul first jQuery this parent css display jQuery ul first jQuery this parent slideDown Menu complete to show or not if show 1 showMenu Function Use to show menu whether loaded or not function showMenu if jQuery body mobile menu ul length 1 loadMenu 1 console log läks laadimisele else console log läks näitamisele jQuery mobile menu fadeIn 200 jQuery body fadeOut 300 jQuery social fadeOut 300 jQuery mobile wrapper css top jQuery body offset top px jQuery html css overflow y scroll Make telephone numbers to telephone links function telephoneLinks jQuery td each function var klass jQuery this attr class jQuery this attr class kui td klassi sees on string telefon teeme sisust telefoni lingi if klass search telefon 1 jQuery this wrapInner Check if is front page also adds front page class to html element function isFrontPage if jQuery front blocks length 0 jQuery html addClass front page return 1 else return 0 Improving search capabilities for both versions function improveSearch Wrap search with div conteiner if jQuery search wrapper header search length 1 jQuery header search wrap if jQuery otsingu liik length 1 jQuery header search append ÜldotsingTöötaja otsing jQuery search

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/print/689 (2015-12-04)
  Open archived version from archive