archive-ee.com » EE » K » KESKKONNAINFO.EE

Total: 315

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ettekanded ja uuringud
  metsamuldade süsinikuvoogude uurimisest Endla Asi Ülle Napa Tiiu Timmusk Kliimamuutused ja Eestile ohtlikud invasiivsed metsakahjurid Heino Õunap Süsiniku sidumine puude biomassis ja mullas arukaasikute näitel Veiko Uri Eesti riiklik kasvuhoonegaaside inventuur LULUCF sektor Veiko Adermann Kaie Kriiska Eesti ehitistes ja Eestis toodetud puidutoodetes ladestunud süsinikuvaru Märt Riistop Erinevate metsakasvukohatüüpide C ringe ja akumulatsioon C varu kujunemine põllumaa lehtpuukultuurides Hardi Tullus Raimo Kõlli Arvo Tullus Metsakasvatuse mõju C ringele ja akumulatsioonile Hardi Tullus Trükise Eesti looduse kaitse aastal 2011 esitlus 4 juunil 2012 toimus trükise Eesti looduse kaitse aastal 2011 esitlus Üritusel kõlanud ettekanded Eesti looduse kaitse aastal 2011 Lauri Klein Eesti looduse kaitse aastal 2011 Reigo Roasto Seminar Eesti pinnavete infosüsteem mida teha kuidas teha 26 mail 2011 aastal toimus seminar Eesti pinnavete infosüsteem mida teha kuidas teha Seminari kava ja osalised Tiina Dislis KTK pdf Peeter Ennet Vladimir Viies Seminari eesmärk pdf Jaan Aigro Streeter Phelpsi mudel pdf Rait Laas Laast Eelis pdf Rene Reisner Veemajanduse infosüsteem pdf Karin Pachel Punktallikad pdf Arvo Iital Hajuallikad info pdf Erki Endjärv GIS plaanid KTK s pdf Margus Pihlak Andmed ja statistika pdf Marina Hiiob Vee erikasutusluba ja andmestik pdf Lembit Jürimägi QUAL2K pdf Ott Madis Ozolit Keskkonnaseisundi teabenõue pdf Hannes Kinks Jõe segunenud ristlõike kaugus pdf Jüri Elken Infomeri pdf Ain Salula jõe tõenäosuslik äravool pdf Rain Elken IS osa doktoritöös pdf Raido Valdmaa GIS ja võimalik praktika AlphaGIS is pdf Andre Zahharov SWAT mudeli osa doktoritöös pdf Taavi Valdlo IT standardimine pdf Ürituse galerii Seirefoorum 2012 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ja Euroopa Liidu elurikkuse strateegilised indikaatorid ning nende seos Eesti looduskaitse arengukavaga Lauri Klein Eesti keskkonnaseisundi indikaatorite süsteemi ajalugu saamislugu olevik ja tulevik Kait Antso Keskkonaseisundi muutusi inditseerivad keemilised ja bioloogilised naitajad kompleksseires Naima Kabral ja Jane Frey Linnaelustiku seire Meelis Uustal Puude tervisliku seisundi indikaatoritest metsaseirel Heino Õunap Rannikumere seire indikaatorid Georg Martin Eesti põhjaveeseire Rein Perens Merle Truu Natalija Boldõreva Veepoliitika raamdirektiiv ja pinnavee seisundi hinnang Irja Truumaa Rannaroostike kaugseire keskmise ruumilise lahutusega satelliidipiltidelt Liis Kuresoo Seirefoorum 2011 3 novembril toimus IV Keskkonnaagentuuri poolt korraldatud Seirefoorum mis oli pühendatud metsa ja metsaelustiku seirele Üritusel kõlanud ettekanded Keskkonnaagentuuri roll riiklikus keskkonnaseires Kait Antso Jahiulukite seire spetsiifika ja tulemused Peep Männil Kuidas läheb lendoraval Uudo Timm Tallamise mõju metsakuklaste asurkondadele ja kuklased keskkonna bioindikaatoritena Ants Johannes Martin Vähearvukate metsakoosluste seire eripärad Jaan Liira Loodusdirektiivi metsaelupaikade seire esialgsetest tulemustest Anneli Palo Kotkad ja must toonekurg riikliku seire tulemusi Urmas Sellis Eesti metsaseirest rahvusvahelises koostööprogrammis ICP Forests Endla Asi Kaitsealuste seeneliikide seire tulemused viimastel aastatel Indrek Sell Seirefoorum 2010 4 novembril toimus III Keskkonnaagentuuri poolt korraldatud Seirefoorum mis oli pühendatud sisevete seisundile Tänavuse foorumi ettekannetes tutvustati riikliku keskkonnaseire ja sisevete seire olemust nii administratiivse kui ka sisulise poole pealt Üritusel kõlanud ettekanded Ohtlike ainete esinemisest pinnavees Enn Liive Väikejärvede ökoloogilise seisundi muutustest ja seire korraldusest Ingmar Ott Vesikonna veeseireprogramm 2010 2015 Irja Truumaa Keskkonnaagentuuri roll riiklikus keskkonnaseires Kait Antso Olulisematest trendidest Peipsi ökoloogilises seisundis ja kalastiku probleemidest Külli Kangur Joogivee kvaliteedi päevaprobleeme Küllike Birk Kas Võrtsjärve seire annab selge hinnangu tema seisundile Lea

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/meist/ettekanded-ja-uuringud (2014-02-05)
  Open archived version from archive


 • Projektid
  metaandmed Teenused EL ökomärgis EL ökomärgise kasutajad Eestis EL ökomärgisega seotud õigusaktid EL ökomärgise tooterühmad ja kriteeriumid Detergentide koostisainete A osa loend EL Ökomärgise abimaterjalid Detergentide koostisainete B osa loend EMAS Euroopa EMAS register ISO 14001 sertifitseeritud ettevõtted EMAS sertifikaadi omandanud ettevõtted Eestis Materjalid EMAS sertifikaadi taotlejale Muud EMAS materjalid Metsakorraldustööde teostajate atesteerimine Väljaanded ja ülevaated Väljaanded ja ülevaated Raamatukogu andmebaas Riiklik metsainventeerimine SMI Esita andmed Jäätmed Metsandus Riikliku keskkonnaseire aruanded Ulukiseire vaatluslehed ja ankeedid Vesi Välisõhk Teabenõue Kontaktid Registrid ja infosüsteemid Juhul kui teie veebilehitseja annab infosüsteemi sisenedes sertifikaadi certificate veateate palume lugeda juhendit millega tutvumiseks klõpsake siia Avalikku infot sisaldavad infosüsteemid Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Saasteainete heite ja ülekanderegister Parooliga kaitstud infosüsteemid E metsateatis eraisikule ettevõttele E kava atesteeritud metsakorraldajatele Jäätmearuandluse infosüsteem Probleemtooteregister Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Heitveeanalüüside infosüsteem Veekasutuse infosüsteem Avalikud infopäringud Jäätmete infopäring Digitaalsete andmete Metsaregistrile esitamise infosüsteem E kava Probleemtooteregister Jäätmearuandluse infosüsteem Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/meist/projektid (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks
  Programmi elluviija on Keskkonnaagentuur Programmi abikõlbulikkuse periood lõpeb 1 augustil 2013 ja selle kogumaksumus on 1 705 280 eurot mis 100 ulatuses rahastatakse Ühtekuuluvusfondi toetusest Programmi elluviimiseks viiakse läbi 2 riigihanget I hange Programmi üldiseks eesmärgiks on EL seadusandluse elluviimine veemajandussektoris See tugineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivil 2000 60 EÜ 23 oktoober 2000 millega kehtestatakse EL veepoliitika alane tegevusraamistik EÜT L 327 22 12 2000 lk 1 73 Programmi rakendamine peab kaasa aitama veekogude hea seisundi saavutamisele aastaks 2015 Programmi kitsamaks eesmärgiks on parandada Eesti vooluveekogude ökoloogilist seisundit ning vältida nende seisundi edasist halvenemist Programm aitab kaasa ka kalapopulatsioonide sealhulgas rannikumeres elunevate siirdekalade kaitsele andes sellega tulevikus otsest majanduslikku kasu Eesmärkide täitmiseks on programm jagatud kaheks osaks ja hankeks Hanke esimene osa Teostatavusuuring 11 lõhelaste jõgedel oleval paisul Teostatavusuuringu läbiviimine lõhejõgedel oleva 11 tõkestusrajatise lülitamiseks meetme Vooluveekogude seisundi parandamine investeeringute kavasse Teostatavusuuringu eelprojektid keskkonnamõjude eelhinnangud keskkonnamõjude hinnangud investeeringute maksumused ekspluatatsioonikulud jmt koostamise käigus koondatakse andmed mis on saadud riigimaal või reformimata riigimaal asuvate tõkestusrajatiste inventeerimise käigus Analüüsi tulemusena leitakse parim tehniline lahendus tõkestusrajatise edaspidiseks ekspluateerimiseks eesmärgiga tagada kalade ja setete vaba liikumine vooluveekogul Valmistatakse ette hankedokumendid 11 paisu lülitamiseks ühtekuuluvusfondist finantseeritavate tööde kavasse Hanke esimese osa objektid Teostatavusuuringu tulemusena on välja valitud 5 tõkestusrajatist paisu millega on otsustatud liikuda edasi ja alustada ettevalmistusi ehitus ja inseneri omanikujärelvalve teenuse hangete väljakuulutamiseks Väljavalitud paisude nimekiri on järgnev Laitse Vasalemma jõgi Vahakulmu Valgejõgi Tapa Valgejõgi Nõmme Veskijärve Nõmme jõgi Ao II Põltsamaa jõgi Ülejäänud I hanke esimese osa paisude koondandmed võib leida siit 71 tõkestusrajatise inventariseerimine Riigimaal või reformimata riigimaal oleva 71 tõkestusrajatise inventariseerimine ja nende tehnilise seisukorra ülevaatus Inventariseerimise käigus kontrollitakse ja täpsustatakse tõkestusrajatiste paisude ja paisjärvede sh järvede äärsete kinnistute omandikuuluvus ning kaitsealad ja hoiualad mis asuvad uuritavate tõkestusrajatise mõjupiirkonnas või saavad olema mõjutatud nii tõkestusrajatise likvideerimisest kui ka kalateede võimalikust rajamisest Tõkestusrajatiste inventariseerimise käigus antakse hinnang nende tehnilisele seisundile Määratakse tugevasti muudetud veekogude TMV testi alusel igale tõkestusrajatisele keskkonnamõju vähendamise meetmed ja koostatakse valitud meetmete jaoks keskkonnamõjude eelhinnang Oodatavad tulemused I Hanke esimese osa oodatav tulemus Tehnilised lahendused kalade rändetingimuste parandamiseks kaheksal lõhelaste jõel oleva 11 tõkestusrajatise osas Valmib teostatavusuuring selle juurde kuuluvate lisadega keskkonnamõjude hinnangud eelprojektid investeeringute ja ekspluatatsioonikulude maksumused hankedokumendid ehitus ja inseneri omanikujärelevalve teenuse hangete väljakuulutamseks ning kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaameti arvamus projektlahenduste osas Hanke I esimese osa koondaruanne üldosa LISA 2 Paisude tehnilise seisukorra hindamisel kasutatud tähiste selgitused ja liigveelaskmete tüübi määratlemisel kasutatud tähiste selgitused LISA 4 Vee erikasutuslubade tüüptingimused LISA 5 Paisveekogude kasutamine I Hanke teise osa oodatav tulemus Uuringuaruanne vooluveekogudel oleva 71 tõkestusrajatise tehnilise seisukorra ja omandikuuluvuse kohta Lähtuvalt TMV testi tulemustest esitatakse aruandes lahendus tõkestusrajatise säilitamise lammutamise või kalatee rajamise osas Lahendus peab arvestama nii tõkestusrajatise kasutusotstarvet ajaloolist kalanduslikku kui ka rekreatiivset väärtust Samuti tuleb arvesse võtta TMV testi raames tehtav majandusanalüüs Valitud lahendusele koostatakse uuringuaruande lisana keskkonnamõjude eelhinnangud Hanke I teise osa koondaruanne üldosa Hanke I teise osa koondaruanne TMV test Hanke I teise osa paisude TMV testi tulemused tabel Hanke I teise osa paisude ülevaatuslehed koos keskkonnamõjude eelhinnangutega I hanke

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/meist/projektid/tokestusrajatiste-inventariseerimine-vooluveekogudel-kalade-raendetingimuste-parandamiseks (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel
  Eestis Materjalid EMAS sertifikaadi taotlejale Muud EMAS materjalid Metsakorraldustööde teostajate atesteerimine Väljaanded ja ülevaated Väljaanded ja ülevaated Raamatukogu andmebaas Riiklik metsainventeerimine SMI Esita andmed Jäätmed Metsandus Riikliku keskkonnaseire aruanded Ulukiseire vaatluslehed ja ankeedid Vesi Välisõhk Teabenõue Kontaktid Registrid ja infosüsteemid Juhul kui teie veebilehitseja annab infosüsteemi sisenedes sertifikaadi certificate veateate palume lugeda juhendit millega tutvumiseks klõpsake siia Avalikku infot sisaldavad infosüsteemid Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Saasteainete heite ja ülekanderegister Parooliga kaitstud infosüsteemid E metsateatis eraisikule ettevõttele E kava atesteeritud metsakorraldajatele Jäätmearuandluse infosüsteem Probleemtooteregister Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Heitveeanalüüside infosüsteem Veekasutuse infosüsteem Avalikud infopäringud Jäätmete infopäring Digitaalsete andmete Metsaregistrile esitamise infosüsteem E kava Probleemtooteregister Jäätmearuandluse infosüsteem Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Heitveeanalüüside infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Loodusvaatluste andmebaas Skip to content Keskkonnaagentuur Projektid Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe ja tööstusaladel Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe ja tööstusaladel Keskkonnaagentuur viib ellu projekti Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe ja tööstusaladel Vabariigi Valitsuse 9 juuli 2009 korraldusega nr 279 kinnitati Perioodi 2007 2013 struktuuritoetuse seaduse 19 lõike 2 alusel Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine meetme Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe ja tööstusaladel investeeringute kava aastateks 2009 2013 nimekiri Jääkreostus likvideeritakse 10 riigimaal asuval objektil 1 KOSE RISTI ABT asukoht Harjumaa Kose vald Kose alevik 2 KOSE KATLAMAJA asukoht Harjumaal Tallinna linnas Pirita linnaosas aadressil Kose tee 9 3 MIINISADAM asukoht Harjumaal Tallinna linnas aadressil Tööstuse 54A 4 SÜSTA TN SADAM asukoht Harjumaal Tallinna linnas aadressil Süsta tn 15 5 TAPA VAGUNIDEPOO asukoht Lääne Virumaal Tapa linnas aadressil Valve tn

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/meist/projektid/jaeaekreostuse-likvideerimine-endistel-sojavaee-ja-toeoestusaladel (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Vooluveekogude seisundi parandamine
  Jäätmed Metsandus Riikliku keskkonnaseire aruanded Ulukiseire vaatluslehed ja ankeedid Vesi Välisõhk Teabenõue Kontaktid Registrid ja infosüsteemid Juhul kui teie veebilehitseja annab infosüsteemi sisenedes sertifikaadi certificate veateate palume lugeda juhendit millega tutvumiseks klõpsake siia Avalikku infot sisaldavad infosüsteemid Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Saasteainete heite ja ülekanderegister Parooliga kaitstud infosüsteemid E metsateatis eraisikule ettevõttele E kava atesteeritud metsakorraldajatele Jäätmearuandluse infosüsteem Probleemtooteregister Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Heitveeanalüüside infosüsteem Veekasutuse infosüsteem Avalikud infopäringud Jäätmete infopäring Digitaalsete andmete Metsaregistrile esitamise infosüsteem E kava Probleemtooteregister Jäätmearuandluse infosüsteem Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Heitveeanalüüside infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Loodusvaatluste andmebaas Skip to content Keskkonnaagentuur Projektid Vooluveekogude seisundi parandamine Vooluveekogude seisundi parandamine Keskkonnaagentuur teostab projekti Vooluveekogude seisundi parandamine Keskkonnaagentuur on vastavalt keskkonnaministri 02 veebruari 2009 a meetme määrusele nr 9 esitanud taotluse nr 4 17 1448 Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile Vooluveekogude seisundi parandamine Taotlus on esitatud Vabariigi Valitsuse 03 septembri 2009 a korralduse 370

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/meist/projektid/vooluveekogude-seisundi-parandamine (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • CORINE Land Cover
  juhendit millega tutvumiseks klõpsake siia Avalikku infot sisaldavad infosüsteemid Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Saasteainete heite ja ülekanderegister Parooliga kaitstud infosüsteemid E metsateatis eraisikule ettevõttele E kava atesteeritud metsakorraldajatele Jäätmearuandluse infosüsteem Probleemtooteregister Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Heitveeanalüüside infosüsteem Veekasutuse infosüsteem Avalikud infopäringud Jäätmete infopäring Digitaalsete andmete Metsaregistrile esitamise infosüsteem E kava Probleemtooteregister Jäätmearuandluse infosüsteem Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Heitveeanalüüside infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Loodusvaatluste andmebaas Skip to content Keskkonnaagentuur Projektid CORINE Land Cover CORINE Land Cover CORINE Land Cover ehk CORINE maakate lühendatult CLC on ühtse metoodika alusel koostatud andmebaas kuhu kogutakse ruumiandmeid Euroopa maakatte kohta Selle abil saab vaadata kaardistatud ala maakatet seal toiminud muutusi teha ruumianalüüse koostada trende jms Käesolevaks ajaks on toimunud kolm CORINE kaardistust Keskkonnaagentuur Euroopa Keskkonnaagentuuri kontaktasutusena on olnud juhtiv organisatsioon kõigi kolme kaardistuse juures Metoodika CORINE programmi alguses välja töötatud metoodika põhikriteeriumid on järgmised mõõtkava 1 100 000 minimaalne kaardistusühiku suurus 25 ha ja minimaalne laius 100m ühiku sees andmebaasi koostamine satelliitpiltide interpreteerimine fotointerpreteerimise abil CLC hierarhilise nomenklatuuri kasutamine mis koosneb 5 maakattetüübi põhiklassist 15 alamklassist ja 44 klassist kolmandal tasandil Eesti maastiku omapära arvestades on Eesti oludele kohandatud andmebaasis metsade ja poollooduslike alade ning märgalade põhiklassis kasutusel ka neljas tasand Mõõtkava 1 100 000 valimisel lähtuti ennekõike üle euroopalistest geograafilistest andmebaasidest Euroopa riikide üldistest topograafilistest kaartidest ja erinevatest keskkonnaalastest projektidest mis on teostatud antud mõõtkavas Kaardi täpsus 25ha 100m omakorda sõltub mõõtkavast ja lähtematerjalide satelliitpiltide täpsusest Alates teisest CORINE projektist hakati koos uute maakatte andmebaasidega kaardistama ka kahe andmebaasi

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/meist/projektid/corine-land-cover (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Image & CORINE Land Cover 2000
  millega tutvumiseks klõpsake siia Avalikku infot sisaldavad infosüsteemid Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Saasteainete heite ja ülekanderegister Parooliga kaitstud infosüsteemid E metsateatis eraisikule ettevõttele E kava atesteeritud metsakorraldajatele Jäätmearuandluse infosüsteem Probleemtooteregister Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Heitveeanalüüside infosüsteem Veekasutuse infosüsteem Avalikud infopäringud Jäätmete infopäring Digitaalsete andmete Metsaregistrile esitamise infosüsteem E kava Probleemtooteregister Jäätmearuandluse infosüsteem Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Heitveeanalüüside infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Loodusvaatluste andmebaas Skip to content Keskkonnaagentuur Projektid CORINE Land Cover Image CORINE Land Cover 2000 Image CORINE Land Cover 2000 I CLC2000 taotlus Taotlus I CLC2000 toodete kasutamiseks kolmandate osapoolte poolt mitteärilisel eesmärgil Taotleda saab tooteid 1 2 3 4 ja 11 Andmebaas on saadaval Arc Info ja MapInfo formaadis CORINE maakattetüübid Eestis CORINE COoRdination of INformation on the Environment programm algatati Euroopa Komisjoni poolt 1985 a eesmärgiga koondada koordineerida ja tagada sisukas informatsioon keskkonnaseisundi ja loodusvarade kohta Euroopa Ühenduses CORINE Land Cover edaspidi CLC projekti eesmärk oli luua ühtse metoodika alusel ruumiandmetel põhinev üleeuroopaline maakatte andmebaas Pärast andmebaasi valmimist ühendati see ühtsesse vastavasse Euroopa andmebaasi mille hoidjaks on Euroopa Keskkonnaagentuur Algselt oli andmebaas loodud Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks aga 1991 aastal otsustas Euroopa Komisjon laiendada CORINE andmebaaside koostamist Kesk ja Ida Euroopa riikidesse kaasates selleks PHARE programmi Eestis algas esimese CLC andmebaasi koostamine aastal 1996 Peatöövõtjaks selles projektis oli Keskkonnaministeeriumi Info ja Tehnokeskus Projektis osalesid veel AS Eesti Kaardikeskus ja OÜ Eesti Metsakorralduskeskus Selle koostöö tulemusel valmis 1998 aastal ruumiline GIS andmekogu kus terve Eesti ala on kaardistatud 32 maakatte klassi Selle andmebaasi

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/meist/projektid/corine-land-cover/image-a-corine-land-cover-2000 (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • FutMon
  tahte lepingud Koostööpartnerid ja viited Kaardid Interaktiivsed kaardid Kaardikihid allalaadimiseks Teemakaardid INSPIRE metaandmed Teenused EL ökomärgis EL ökomärgise kasutajad Eestis EL ökomärgisega seotud õigusaktid EL ökomärgise tooterühmad ja kriteeriumid Detergentide koostisainete A osa loend EL Ökomärgise abimaterjalid Detergentide koostisainete B osa loend EMAS Euroopa EMAS register ISO 14001 sertifitseeritud ettevõtted EMAS sertifikaadi omandanud ettevõtted Eestis Materjalid EMAS sertifikaadi taotlejale Muud EMAS materjalid Metsakorraldustööde teostajate atesteerimine Väljaanded ja ülevaated Väljaanded ja ülevaated Raamatukogu andmebaas Riiklik metsainventeerimine SMI Esita andmed Jäätmed Metsandus Riikliku keskkonnaseire aruanded Ulukiseire vaatluslehed ja ankeedid Vesi Välisõhk Teabenõue Kontaktid Registrid ja infosüsteemid Juhul kui teie veebilehitseja annab infosüsteemi sisenedes sertifikaadi certificate veateate palume lugeda juhendit millega tutvumiseks klõpsake siia Avalikku infot sisaldavad infosüsteemid Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Saasteainete heite ja ülekanderegister Parooliga kaitstud infosüsteemid E metsateatis eraisikule ettevõttele E kava atesteeritud metsakorraldajatele Jäätmearuandluse infosüsteem Probleemtooteregister Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Heitveeanalüüside infosüsteem Veekasutuse infosüsteem Avalikud infopäringud Jäätmete infopäring Digitaalsete andmete Metsaregistrile esitamise infosüsteem E kava Probleemtooteregister Jäätmearuandluse infosüsteem Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/meist/projektid/futmon (2014-02-05)
  Open archived version from archive