archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering
  Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Print Email Saare maavanema 20 12 2013 korraldusega nr 1 1 2013 530 kehtestati Saare maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering Teemaplaneeringu koostamise käigus analüüsiti strateegilisel tasandil tuuleenergeetika arendamise võimalusi Lääne Eestis Selleks viidi neljas maakonnas Saare Hiiu Lääne ja Pärnu läbi samaaegne planeeringuprotsess Avaliku planeeringuprotsessi ja kaalutlemise käigus selgitati välja maa alad elektrituulikute arenduspiirkonnad ja arendusalad kuhu edasiste täpsemate planeeringute realiseerimisel on eeldatavasti võimalik elektrituulikute püstitamine Planeering annab kogu maakonna territooriumi ulatuses informatsiooni ruumipunktide tõenäolise sobilikkuse või mittesobilikkuse kohta elektrituulikute püstitamiseks Planeeringuga on kokku lepitud tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted Teemaplaneeringu lisana on toodud planeeringu elluviimise võimalused lähtudes võimalikest kompensatsiooni mehhanismidest kohalikule kogukonnale Teemaplaneeringus elektrituulikute arenduspiirkonnaks määratud alade näol on tegemist ka planeerimisseaduse 29² kohaste olulise ruumilise mõjuga objektide

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/maakonna-tuuleenergeetika-teemaplaneering.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Eikla seltsimaja põhiprojekt
  Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/eikla-seltsimaja-pohiprojekt.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Ametnikud
  Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Ühinemine Ametnikud Print Email Marientali

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/ametnikud.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Eeskirjad ja korrad
  Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/eeskirjad-ja-korrad.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Heakord
  olemasolu 13 tagama oma valduses olevate karjamaade ja looduslike rohumaade niitmise või karjatamise vähemalt üks kord aastas 31 augustiks vältimaks kulu teket ja tagamaks tuleohutust 2 Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile 3 Tegutseva korteriühistuga või hooneühisusega kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu 8 Kinnistu omaniku kaasvastutus heakorra tagamisel 1 Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle kõrvaldama Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha peab ala korrastama selle omanik 2 Kinnistul ehitustööde tegemisel kannavad omanik ja ehitaja heakorra eest solidaarset vastutust 5 peatükk TEISTE ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 9 Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel 1 Müügikoha omanik on kohustatud 1 tagama müügikohaga külgneva ala puhtuse kuni 6m ulatuses teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni ning teostama sellel alal vajalikke heakorratöid 2 paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud prügikastid ja korraldama nende regulaarse tühjendamise ning hoolduse 3 korrastama müügikoha peale müügitegevuse lõppemist ning ära viima kõik seoses müügitegevusega paigaldatud esemed letid kastid pakendid jäätmemahutid jms 10 Ehitus kaeve ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel 1 Ehitus ja remonditöö tegija on kohustatud 1 taotlema nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitus ja vajadusel kaevetöö loa 2 vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandumist avalikult kasutatavale sõidu ja kõnniteele ning naaberkinnistule Kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse Ehitusobjektilt üle ehituspiirete kandunud lendsodi vm praht tuleb ehitusega piirnevalt alalt koheselt koristada 3 kaitsma ehitusobjektil kasvavat kõrghaljastust vajadusel kaitsepiirdega 4 pärast tööde lõpetamist objektil tagama ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise taastama haljastuse ning teede seisundi pärast tööde lõppemist või vastavalt aastaaja võimalustele vallavalitsuse poolt antud tähtajaks 5 kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal 2 Keelatud on 1 takistada ligipääsu kommunikatsioonidele 2 lasta pinnasesse veekogudesse kanalisatsiooni või sademeveetorustikku tarvitatud õli ja muid määrdeaineid söövitavaid kergestisüttivaid terava lõhnaga või muid ohtlikke aineid 3 paigaldada ilma projektita ja keskkonnanõuetele mittevastavaid vedelkütuse mahuteid ja süsteeme 4 rajada haljastust istutada puid ja põõsaid ilma maavaldaja nõusolekuta 11 Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel Tehnovõrgu omanik on kohustatud 1 hoidma tehnovõrgu seisundis mis tagab liiklusohutuse ja teekatte pargi või kõnnitee või haljastuse korrasoleku tehnovõrgu kohal kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes tasapinnas 2 kasutud õhuliinid koheselt demonteerima ja õhuliini postid maha võtma ning taastama haljastuse ja või teekatendid 3 tagama õhuliinipostide vertikaalse asendi 4 heakorrastama tehnovõrgu ja tehnovõrguga piirneva kaitsevööndi ala Kinnistul asuvate puude ja põõsaste kärpimist peab õhuliini omanik teostama kooskõlastatult kinnistu omanikuga 12 Mootorsõiduki omanike ja kasutajate kohustused heakorra tagamisel 1 Mootorsõiduki omanik ja või kasutaja on kohustatud tagama et tänavale pargitud sõiduk ei takista tänava koristustööde teostamist või koristama lume ja jää puulehed jm prahi tänavale pargitud ja koristustööde läbiviimist takistava sõiduki ümbert kahe meetri ulatuses 2 Heakorranõuete tagamiseks on keelatud 1 mootorsõidukit ja või haagist parkida avalikul haljasalal või haljasribal selle haljasala omaniku või haldaja loata 2 parkida romusõidukit tänaval avalikus parklas või muus üldkasutatavas kohas 3 mootorsõidukit pesta ja või

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/heakord.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • call user func Array Object JException 4 internal function JError handleCallback Object JException Array 5 var www virtual kaarma public html libraries legacy error error php 218 call user func array Array Array 6 var www virtual kaarma public html libraries legacy error error php 179 JError throwError Object JException 7 var www virtual kaarma public html libraries legacy error error php 254 JError raise 1 404 Article not fou NULL true 8 var www virtual kaarma public html components com content models article php 163 JError raiseError 404 Article not fou 9 var www virtual kaarma public html libraries legacy view legacy php 401 ContentModelArticle getItem 10 var www virtual kaarma public html components com content views article view html php 42 JViewLegacy get Item 11 var www virtual kaarma public html libraries joomla cache controller view php 96 ContentViewArticle display 12 var www virtual kaarma public html libraries legacy controller legacy php 686 JCacheControllerView get Object ContentViewArticle display 13 var www virtual kaarma public html components com content controller php 104 JControllerLegacy display true Array 14 var www virtual kaarma public html libraries legacy controller legacy php 728 ContentController display 15 var www virtual kaarma public html components

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/avalik-kord.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Veemajandus
  umbes 525 miljonit kuupkilomeetrit vett Ligikaudu 4990 kuupkilomeetrit sellest viibib enamasti auruna pidevalt atmosfääris Iga päev aurustub maalt 450 kuupkilomeetrit vett Kui kogu aurustunud vesi korraga maha sajaks tõuseks vee tase maal 25 cm võrra Tähelepanuväärne on et kogu planeedi veehulk on täna sama mis ta oli miljoneid aastaid tagasi sest vett juurde ei teki ning ta on pidevas ringluses Kõik elusorganismid vajad oma elutegevuseks vett Hingatava õhu kõrval on vesi meie teine olulisim vajadus sest inimkeha koosneb 66 ulatuses veest Vesi moodustab 70 meie nahast 75 meie ajust 83 meie verest 90 meie kopsudest Lisaks viib vesi organismist välja jääkaineid ja hoiab kehatemperatuuri stabiilsena Inimene suudab elada umbes kuu ilma söögita kuid ainult 5 või 6 päeva ilma veeta Et püsida tervena vajab inimene 2 3 l vett päevas Oma elu jooksul joob inimene umbes 60000 l vett Päevas kasutab inimene umbes 140 l vett millest 2 3 kulub vannitoas Sulgedes hammaste pesu ajaks kraani säästad päevas 15 20 liitrit vett WC s kasutab inimene 7 25 l vett päevas Keskmiselt 5 minutit duðði all käimisega kulub 50 l vett Samapalju kulub ühe pesumasinatäie pesu pesemiseks Tilkuvast kraanist võib nädalas sõltuvalt tilkumiskiirusest koguneda 300 kuni mitu tuhat liitrit vett Kuna 97 veevarudest on soolane ja 2 moodustab igijää peame allesjäänud 1 piisavalt tarvitamiskõlbliku vee eest hästi hoolt kandma Siin saab igaüks anda oma panuse läbi vee säästmise ja korduvkasutamise Kuidas saab mõjutada vee kvaliteeti Veekogude ja põhjavee kaitsmise seisukohast on väga oluline et kõik meie reoveed saaksid õigesti käideldud Reovees sisaldub hulgaliselt toitained näiteks fosforit ja lämmastikku mis kiirendavad veekogude soostumist Lisaks kulutavad reovees leiduvad orgaanilised ained hapnikuvarusid See viib omakorda kraavide ja veekogude kinnikasvamiseni ja mõjub kalastikule Kui reoveed juhitakse puhastamata loodusesse võivad bakterid ja muud haigusetekitajad rikkuda rannad kaevud ja põhjavee Kõige otsesemat ohtu tervisele kujutavad just

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/veemajandus.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Jäätmemajandus
  4 nädala jooksul Hajaasustuspiirkondades on minimaalne tühjendussagedus üks kord 12 nädala jooksul mis kehtib kuni 240 l mahutite puhul ning tingimusel et väikeelamutes on korraldatud oma biolagunevate jäätmete kompostimine ning mahutisse ei panda biolagunevaid jäätmeid Tühjalt seisvate hoonestatud kinnistute omanikud peaksid esitama vallale prügiveost vabastamise taotluse vastasel juhul hakkab AS Rang Sells kinnistule teenust pakkuma Jäätmevedajal on õigus tühivedude eest arveid saata Segaduste vältimiseks on soovitatav vabastus taotleda enne 1 septembrit Vabastus antakse maksimaalselt 1 aastaks Konteinerid OÜ Prügimees viib temalt renditud konteinerid kliendi juurest ära tasuta kuid soovi korral võib jätkata olemasolevate konteinerite rentimist AS Ragn Sells paigaldab temalt renditud või ostetud konteinerid kuni novembri lõpuni tasuta Konteinerite rendi ja müügihinnad ning lisateenuse hinnad saadab AS Ragn Sells jäätmevaldajatele kirjalikult elektroonselt on hinnakiri kättesaadav Kaarma valla kodulehel Oluline informatsioon Seoses uue vedajaga tasub edaspidi rohkem tähelepanu pöörata biojäätmete ja vanapaberi liigiti kogumisele kuna uus vedaja hakkab neid ära vedama tasuta Võimalik on tellida 600 l pakendikonteiner mille tühjendus on hinnakirja alusel 3 84 EUR Seda võimalust tasub kaaluda eriti kortermajadepuhul kuna pakendijäätmete äravedu on soodsam kui olmejäätmete vedu ning korraliku sorteerimise puhul on võimalik kasutusele võtta väiksemad segaolemjäätmete konteinerid mis on suurtest märksa soodsamad Kindlasti tuleks konteinerisuurused üle vaadata kõikidel jäätmevaldajatel kuna uus vedaga veab jäätmeid graafiku alusel ning varasemast harjutud vedu tellimisel ei toimu Tellimusveod toimuvad vaid juhul kui soovitakse tihedamat tühjendust kui graafik ette näeb Jäätmemahutil peab olema kiri või märgistus jäätmete tekkekoha kohta kinnistu aadress Jäätmed peavad olema pakendatud Jäätmemahuti tuleb graafikujärgsel päeval välja tuua vedajale kättesaadavasse kohta kella 6 00 ks Konteiner tuleb tuua jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale Veograafikuid saab jälgida Ragn Sellsi iseteeninduskeskkonnast eeldusel et jäätmevedajale on antud oma isikukood www ragnsells ee iseteenindus AS Klienditeeninduspunkt on avatud alates augustist aadressil Pikk 30 tuba 11 tööpäeviti kell 8 00 17 00 lõuna 13 00 14 00 Kuressaare linna ja Kaarma valla jäätmevaldajate jaoks viiakse läbi ühised kliendi infopäevad mis toimuvad Kuressaare Linnavalitsuse ruumides 6 augustil 11 00 18 00 ning 7 augustil 9 00 16 00 Infopäeval saab tagastada allkirjastatud lepinguid täpsustada lepingu tingimusi tellida konteinerit tutvuda korraldatud jäätmeveoga seotud õigusaktidega Lisainfo This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it tel 4520468 Vastavalt koostöölepingule nr KOV3 71 03 13 MTÜ Eesti Rehviliit ja Sikassaare Vanametall OÜ vahel võtab alates 05 03 2013a Sikassaare Vanametall OÜ oma kokkuostuplatsil aadressiga Saare maakond Kaarma vald Sikassaare küla Metalli maaüksus eraisikutelt tasuta vastu vanarehve Kaarma valla jäätmehoolduseeskiri Kaarma valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord TEADE korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmise kohta Kaarma Vallavalitsus viis läbi avaliku konkursi ettevõtja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveoks ainuõiguse andmiseks Kaarma valla haldusterritooriumil Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 23 november 2009 a Pakkumise esitasid 1 Ragn Sells AS registrikood 10306958 asukoht Tallinn Suur Sõjamäe 50 2 OÜ Prügimees registrikood 10083286 asukoht Kuressaare Talli 4 Kaarma Vallavalitsuse 10 12 2009 a korraldusega nr 85 tunnistati edukaks OÜ Prügimees pakkumine Korraldatud jäätmeveo ainuõigus anti kolmeks aastaks Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed paber ja papp ning biolagunevad jäätmed KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/jaeaetmemajandus.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive