archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Üldplaneering
  Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Valla üldplaneering Print Email Valla põhjaosa Kaarma valla üldplaneering algatati Kaarma Vallavolikogu 20 10 2000 a otsusega nr 68 Kaarma Vallavolikogu 31 01 2007 a otsusega 10 algatati üldplaneeringuga kavandatud tegevusele keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnaameti Hiiu Lääne Saare regioon oma kirjaga 29 06 2009 a HLS 6 8 14399 kiitis heaks Kaarma valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande Kaarma Vallavolikogu 23 09 2009 a otsusega nr 68 algatas Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu Käesolev üldplaneering on koostatud selliselt et planeeringu põhilahendus ei hõlma ühisplaneeringuga planeeritavat ala Üldplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata valla üldised arengusuunad ning maakasutus ja ehitustingimused tuginedes valla arengukavas seatud eesmärkidele ja strateegiale Käesolevaga koostatud valla üldplaneeringuga on püütud säilitada vallas väljakujunenud asustusstruktuur väärtustada olemasolevaid ressursse ning soodustada jätkusuutlikku ja alalhoidlikku arengu printsiipe Valla territooriumi osa üldplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 07 07 2010 a määrusega nr 9 Käesolev valla territooriumi osa üldplaneering kehtib Kaarma valla ja Kuressaare linna kontaktvööndi ühisplaneeringualast välja jääva valla territooriumi osal ehk Abruka Anijala Ansi Aste Asuküla Aula Vintri Eikla Endla Haamse Hakjala Hübja Irase Jootme Jõe Kaarma Kaarmise Kaisvere

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/ueldplaneering.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Detailplaneeringud
  Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Print Email Saare maavanema 20 12 2013 korraldusega nr 1 1 2013 530 kehtestati Saare maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering Teemaplaneeringu koostamise käigus analüüsiti strateegilisel tasandil tuuleenergeetika arendamise võimalusi Lääne Eestis Selleks viidi neljas maakonnas Saare Hiiu Lääne ja Pärnu läbi samaaegne planeeringuprotsess Avaliku planeeringuprotsessi ja kaalutlemise käigus selgitati välja maa alad elektrituulikute arenduspiirkonnad ja arendusalad kuhu edasiste täpsemate planeeringute realiseerimisel on eeldatavasti võimalik elektrituulikute püstitamine Planeering annab kogu maakonna territooriumi ulatuses informatsiooni ruumipunktide tõenäolise sobilikkuse või mittesobilikkuse kohta elektrituulikute püstitamiseks Planeeringuga on kokku lepitud tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted Teemaplaneeringu lisana on toodud planeeringu elluviimise võimalused lähtudes võimalikest kompensatsiooni mehhanismidest kohalikule kogukonnale Teemaplaneeringus elektrituulikute arenduspiirkonnaks määratud alade näol on tegemist ka planeerimisseaduse 29² kohaste olulise ruumilise mõjuga objektide asukohtadega Vabariigi Valitsuse 15 07 2003 määruse nr 198 Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri kohaselt loetakse olulise ruumise mõjuga objektiks rohkem kui 5

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/detailplaneeringud.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Valla teed
  ja sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Valla teed Print Email Kaarma valla teede investeeringute kava aastaks 2012 Eelarve kokku 188 380 Kokku teede hooldus ja jooksev remont 95 104 Sellest 1 lumetõrje 58 000 2 jooksev remont ja korrashoid 24 104 3 kaevandamine Tõrises 8 000 4 asfaldiaukude remont 5 000 Investeeringud kokku 93 276 1 Kaisvere Sepa tee nr 2700076 16 000 2 Kiratsi Kaarma tee nr 2700054 18 700 3 Ergama tee nr 2700049 5 500 4 Tiigi tn nr 2700097 4 800 5 Laheküla tee nr 2700036 9 911 6 Tamme tn 2700103 3 300 7 Niidi tee nr 2700029 6

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/valla-teed.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kasutusloa taotlemine
  Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Kasutusloa taotlemie Print Email Ehitise kasutamiseks peab olema kasutusluba välja arvatud riigisaladusega või salastatud välisteabega seotud ehitise riigikaitselise ehitise ja elamiseks mittekasutatava väikeehitise kasutamiseks Ehitise omanik on kohustatud tagama kasutusloa olemasolu kui see on nõutav Ehitise omaniku kohustuste eiramine on ehitusseaduse 68 alusel karistatav rahatrahviga Kasutusloa saamiseks tuleb vastavalt ehitusseaduse 33 le esitada 1 Kasutusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord kasutusloa taotlus ehitise olulised tehnilised andmed ehitise koordinaadid 2 Mõõdistusprojekt projekti muudatuste korral 3 Teostusmõõdistus hooned teed trassid vesi kanal elekter side maaküte paberkandjal ja digitaalselt 4 Ehitamise tehnilised dokumendid 5 Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus elektriohutusseadus 11 6 Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass juhul kui ei ole väljastatud kasutusluba 7 Energiamärgis ei ole nõutav hoone puhul mille ehitusluba on väljastatud enne 2009 aasta 1 jaanuari 8 Heitveemahuti või puhastusseadme sertifikaat M ahuti puhul heitvee käitlemise leping Ühistrasside puhul trassidega liitumise leping 9 Tasuda riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse 319 le Kaarma Vallavalitsus arvele Swedbank a a 1120161161 või SEB Pank a a 10022086028003 Selgitusse mille eest küla maaüksuse nimi aadress või otse vallavalitsuse raamatupidamisse Peale nõutavate dokumentide esitamist tuleb kokkulepitud ajal

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/kasutusloa-taotlemine.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Maakorraldus
  Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Maakorraldus Print Email Maa maksustamise aluseks on Eesti Vabariigi Maamaksuseadus Vastavalt maamaksuseaduse 1 lõikele 1 on maamaks maa maksustamishinnast lähtuv maks Maa maksustamishinna määramise kohustus on pandud kohalikule omavalitsusele Aluseks on Maa hindamise seaduse 6 lõiked 1 ja 4 ning Maa maksustamishinna arvutamise kord Maamaks vallavolikogu poolt kehtestatud maamaksu protsendimäär maa maksustamishinnast aastas Vastavalt Maamaksuseaduse 5 lõigetele 1 ja 2 11 lõigetele 1 2 ja 21 kinnitab maamaksumäärad ja maamaksusoodustused vallavolikogu 2014 aasta kohta kehtivad maamaksumäärad on antud Kaarma Vallavolikogu 27 novembri 2013 määrusega nr 2 2015 aasta kohta kehtivad maamaksumäärad on antud Kaarma Vallavolikogu 29 oktoobri määrusega nr 16 Konkreetse kinnistu maakasutuse maa maksustamishinna arvutuse aluseks on Keskkonnaministri 30 novembril 2001 a määrusega nr 50 kehtestatud Maa korralise hindamise tulemused RTL 2001 136 1976 sõnaline tekst ning lisatud katastriüksuste sihtotstarvete ja põllumajandusmaa viljakustsoonide tabelid Maakasutuse või kinnistu kohta andmed viljakustsoonide lõikes annab infot maaameti kodulehekülg maainfoga tutvumise teenuse kaardirakendus vali toimingud otsing katastriüksuse tunnus katastriüksuse kaardil klikkides avanevad katastiüksuse andmed

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/maakorraldus.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Arengukava
  lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/arengukava.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Keskkonnamõjude hindamine
  planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/keskkonnamojude-hindamine.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kaarma/Kuressaare ÜP KSH
  taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm Print Email Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamisest Esmaspäeval 22 veebruaril 2010 kell 17 00 toimub Kuressaare Linnavalitsuse teise korruse saalis Tallinna 10 Kuressaare Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise KSH programmi avalik arutelu Avalikule arutelule eelnevalt toimub ajavahemikus 8 veebruar kuni 21 veebruar 2010 KSH programmi avalik väljapanek mille jooksul on igaühel võimalik tutvuda KSH programmiga ning esitada aruande kohta ettepanekuid vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi ning planeeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Kuressaare Linnavalitsuses Tallinna 10 Kuressaare Kaarma Vallavalitsuses Marientali tee 27 Kuressaare Kuressaare Linnavalitsuse veebilehel www kuressaare ee Kaarma Vallavalitsuse veebilehel www kaarma ee KSH programmi kohta saab ettepanekuid vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult OÜ le Hendrikson Ko kuni 21 veebruarini This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Raekoja plats 8 51004 Tartu Ühisplaneering koostatakse Kuressaare linna ja Kaarma valla piirnevate alade komplekseks arendamiseks Planeeringu protsessi kaasatakse kohalikud elanikud ja ettevõtted Ühisplaneering võimaldab kahel omavalitsusel rakendada ühtseid põhimõtteid ja tagada ala terviklik ning jätkusuutlik areng Tulenevalt kavandatava tegevuse iseloomust ning asukohast riigipiiriülest keskkonnamõju tegevusega ei kaasne KSH eesmärgiks on keskkonnakaalutlustega arvestamine planeeringu koostamisel jõudmaks tasakaalustatud ja säästvat arengut edendava planeeringulahenduseni KSH käigus käsitletakse planeeringuga kavandatava tegevusega tõenäoliselt kaasnevaid mõjusid ning esitatakse vajadusel ettepanekud negatiivse mõju leevendamiseks Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu koostamise osapooled Planeeringu koostamise algataja ja planeeringu kehtestaja Kuressaare Linnavolikogu Kontakt Kuressaare Raekoda Tallinna 2 Kuressaare 93813 E post This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Kaarma Vallavolikogu Kontakt Marientali tee

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/kaarma-kuressaare-uep-ksh.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive