archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Jäätmekava
  kultuur ja sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/jaeaetmemajandus/jaeaetmekava.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Jäätmemajandus
  septembrit Vabastus antakse maksimaalselt 1 aastaks Konteinerid OÜ Prügimees viib temalt renditud konteinerid kliendi juurest ära tasuta kuid soovi korral võib jätkata olemasolevate konteinerite rentimist AS Ragn Sells paigaldab temalt renditud või ostetud konteinerid kuni novembri lõpuni tasuta Konteinerite rendi ja müügihinnad ning lisateenuse hinnad saadab AS Ragn Sells jäätmevaldajatele kirjalikult elektroonselt on hinnakiri kättesaadav Kaarma valla kodulehel Oluline informatsioon Seoses uue vedajaga tasub edaspidi rohkem tähelepanu pöörata biojäätmete ja vanapaberi liigiti kogumisele kuna uus vedaja hakkab neid ära vedama tasuta Võimalik on tellida 600 l pakendikonteiner mille tühjendus on hinnakirja alusel 3 84 EUR Seda võimalust tasub kaaluda eriti kortermajadepuhul kuna pakendijäätmete äravedu on soodsam kui olmejäätmete vedu ning korraliku sorteerimise puhul on võimalik kasutusele võtta väiksemad segaolemjäätmete konteinerid mis on suurtest märksa soodsamad Kindlasti tuleks konteinerisuurused üle vaadata kõikidel jäätmevaldajatel kuna uus vedaga veab jäätmeid graafiku alusel ning varasemast harjutud vedu tellimisel ei toimu Tellimusveod toimuvad vaid juhul kui soovitakse tihedamat tühjendust kui graafik ette näeb Jäätmemahutil peab olema kiri või märgistus jäätmete tekkekoha kohta kinnistu aadress Jäätmed peavad olema pakendatud Jäätmemahuti tuleb graafikujärgsel päeval välja tuua vedajale kättesaadavasse kohta kella 6 00 ks Konteiner tuleb tuua jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale Veograafikuid saab jälgida Ragn Sellsi iseteeninduskeskkonnast eeldusel et jäätmevedajale on antud oma isikukood www ragnsells ee iseteenindus AS Klienditeeninduspunkt on avatud alates augustist aadressil Pikk 30 tuba 11 tööpäeviti kell 8 00 17 00 lõuna 13 00 14 00 Kuressaare linna ja Kaarma valla jäätmevaldajate jaoks viiakse läbi ühised kliendi infopäevad mis toimuvad Kuressaare Linnavalitsuse ruumides 6 augustil 11 00 18 00 ning 7 augustil 9 00 16 00 Infopäeval saab tagastada allkirjastatud lepinguid täpsustada lepingu tingimusi tellida konteinerit tutvuda korraldatud jäätmeveoga seotud õigusaktidega Lisainfo This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it tel 4520468 Vastavalt koostöölepingule nr KOV3 71 03 13 MTÜ Eesti Rehviliit ja Sikassaare Vanametall OÜ vahel võtab alates 05 03 2013a Sikassaare Vanametall OÜ oma kokkuostuplatsil aadressiga Saare maakond Kaarma vald Sikassaare küla Metalli maaüksus eraisikutelt tasuta vastu vanarehve Kaarma valla jäätmehoolduseeskiri Kaarma valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord TEADE korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmise kohta Kaarma Vallavalitsus viis läbi avaliku konkursi ettevõtja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveoks ainuõiguse andmiseks Kaarma valla haldusterritooriumil Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 23 november 2009 a Pakkumise esitasid 1 Ragn Sells AS registrikood 10306958 asukoht Tallinn Suur Sõjamäe 50 2 OÜ Prügimees registrikood 10083286 asukoht Kuressaare Talli 4 Kaarma Vallavalitsuse 10 12 2009 a korraldusega nr 85 tunnistati edukaks OÜ Prügimees pakkumine Korraldatud jäätmeveo ainuõigus anti kolmeks aastaks Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed paber ja papp ning biolagunevad jäätmed KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST KAARMA VALLAS kehtib kuni 31 08 2014 Alates 1 jaanuarist 2010 a muutus jäätmeveokorraldus Kaarma vallas KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED Kui tihti peaks jäätmekonteinerit tühjendama Konteinerite tühjendamissagedus sõltub otseselt konteineri suurusest ja selle kasutamisintensiivsusest samas kehtivad konteinerite tühjendamissagedusele miinimumnõuded tulenevalt Kaarma valla jäätmehoolduseeskirjast Korterelamupiirkondades Kudjape ja Aste alevikus Aste Nasva Eikla Põlluküla ja Pähkla külades on segaolmejäätmete konteinerite tühjendussageduseks 1 kord kuus Üksikelamupiirkondades ja hajaasustuses paiknevates majapidamistes kus on korraldatud biolagunevate

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/jaeaetmemajandus.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Lemmikloomad
  Jäätmemajandus Lemmikloomad Koerte ja kasside pidamise eeskiri Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Ühinemine Lemmikloomad Print Email KAARMA VALLA LEMMIKLOOMAREGISTER on üks osa üleriigiliselt toimivast lemmikloomaregistrist http llr ee Kui Kaarma vallast leitud loom on nõuetekohaselt mikrokiibiga märgistatud ja registrisse kantud saab iga mikrokiibilugejat omav veterinaar looma omaniku pärast mikrokiibi numbri tuvastamist registrist kindlaks teha Mikrokiibilugeja on olemas ka Kaarma Vallavalitsusel tel 5282951 Lemmikloomaregistri andmebaasist on lemmikloomade andmed leitavad 24h ööpäevas Lisaks otsingusüsteemile http llr ee mille kaudu on looma kiibinumbri olemasolul hõlpsasti võimalik leida omaniku kontaktandmed pääseb loomaomanik oma lemmikut puudutavale infole ligi ka otse riigiportaali kaudu www eesti ee est lemmikloomaregister llr andmete vaatamine kontaktandmete parandamine ja looma registreerimine või www eesti ee E teenused Kodanik Perekond Teenuse nimi on Lemmiklooma andmed ja registreerimine LLR ja selle kaudu saab loomaomanik muuhulgas tutvuda enda nimele registreeritud loomade andmetega muuta oma kontakte telefon e post lisada ise tasuta registrisse veterinaari poolt kiibistatud looma ja teavitada looma surmast Lisaks eelpoolnimetatud üleriigiliselt toimivale lemmikloomaregistrile eksisteerib ka Eesti Väikeloomaarstide Seltsi poolt peetav lemmikloomaregister kui loomal on tuvastatud mikrokiip ja teda ei õnnestu tuvastada aadressil http llr ee võiks looma andmete kohta päringu esitada ka aadressil www lemmikloomaregister ee KUHU PÖÖRDUDA KUI SINU KOER VÕI KASS

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/lemmikloomad.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Koerte ja kasside pidamise eeskiri
  täisealiste isikute nõusolekul Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud jälgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda 10 Kui loomapidaja on juriidiline isik on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik 11 Looma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimine või ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud 12 Looma omanik peab täitma Põllumajandusministri määrust Lemmikloomade pidamise nõuded Jahiseadusest ning Loomakaitseseadusest ja Tauditõrje seadusest tulenevaid kohustusi III LOOMAGA AVALIKUS KOHAS VIIBIMINE 13 Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvistatult tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse Jalutusrihmata avalikus kohas on lubatud viibida vaid teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel Jalutsrihmaga ohjamata koeraga on lubatud viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades kui on tagatud omaniku pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajadusel koheselt jalutusrihma külge kinnitada samuti j ahipidamisel jahipassi omava koeraga 14 Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv välja arvatud koertel kes on kandmisvahendis Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel 15 Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides kui sealjuures ei ohustata avalikku korda teisi isikuid liiklust ja koera tervist ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse kuid mitte kauemaks kui pool tundi 16 Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas kuhu on paigutatud vastav loomaga viibimist keelav märk 17 Antud peatüki punktides 13 14 ja 16 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta IV LOOMAPIDAJA KOHUSTUSED 18 Loomapidaja on kohustatud 18 1 tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ning toitu 18 2 järgima veterinaar sanitaar ja hügieeninõudeid sealhulgas koristama koheselt looma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas kaasa arvatud korterelamu trepikojas 18 3 võtma tarvitusele meetmed et välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus 18 4 looma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise teatades looma kadumisest varjupaigale ja registripidajale 18 5 looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks 18 3 inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teatama veterinaarasutusse 18 4 laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal kuid mitte harvemini kui iga 12 kuu tagant Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi 19 Kui marutaudi vastu vaktsineerimata loom või vastava kahtlusega loom või metsloom on hammustanud looma või inimest peab hammustanud looma viivitamatult inimestest ning teistest loomadest eraldama ja teavitama veterinaararsti 20 Loomapidajal on keelatud 20 1 lubada loomal reostada hoone ühiskasutuses olevad ruume 20 2 viia looma üldkasutatava asutuse territooriumile või ruumidesse kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid 20 3 ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades väljaspool selleks ette nähtud kohti tiikides ja purskkaevudes 21 Antud peatüki punkti 20 2 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta V LOOMADE VAKTSINEERIMINE MÄRGISTAMINE JA REGSTREERIMINE 22 Loomapidaja on kohustatud tagama koera märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit hiljemalt 31 12 2010 23 Koera kiibistamisel tuleb koer registreerida Kaarma valla lemmikloomade

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/lemmikloomad/koerte-ja-kasside-pidamise-eeskiri.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Lemmikloomad
  llr ee mille kaudu on looma kiibinumbri olemasolul hõlpsasti võimalik leida omaniku kontaktandmed pääseb loomaomanik oma lemmikut puudutavale infole ligi ka otse riigiportaali kaudu www eesti ee est lemmikloomaregister llr andmete vaatamine kontaktandmete parandamine ja looma registreerimine või www eesti ee E teenused Kodanik Perekond Teenuse nimi on Lemmiklooma andmed ja registreerimine LLR ja selle kaudu saab loomaomanik muuhulgas tutvuda enda nimele registreeritud loomade andmetega muuta oma kontakte telefon e post lisada ise tasuta registrisse veterinaari poolt kiibistatud looma ja teavitada looma surmast Lisaks eelpoolnimetatud üleriigiliselt toimivale lemmikloomaregistrile eksisteerib ka Eesti Väikeloomaarstide Seltsi poolt peetav lemmikloomaregister kui loomal on tuvastatud mikrokiip ja teda ei õnnestu tuvastada aadressil http llr ee võiks looma andmete kohta päringu esitada ka aadressil www lemmikloomaregister ee KUHU PÖÖRDUDA KUI SINU KOER VÕI KASS ON KADUNUD Kui koer või kass on läinud kaduma tuleb alustada võimalikult kiiresti looma otsinguid kogu infot lähinaabritelt ja pöördu piirkonnas asuvate külavanemate poole kontaktid leiad valla kodulehelt päris tihti viib looma leidmiseni ka teate avaldamine kohalikus lehes või raadios Soovitav on ühendust võtta Saaremaa Lemmikloomade Turvakoduga http www saareloomad ee tel 58370708 Kohaliku omavalitsusega 4520468 5282951 Mikrokiip on sinu lemmiklooma kaasaskantav isikutunnistus Igal leitud loomal kontrollitakse kiibi olemasolu seega tagab lemmiku

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/lemmikloomad.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Soojamajandus
  Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Ühinemine Soojamajandus Kaarma

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/soojamajandus.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Soojamajandus
  mis on liidetud Kuressaare linna kaugküttevõrgustikuga Kaugküttetrassi pikkus alates Kuressaare linnast kuni Kudjape aleviku hoonestatud alani on 570jm ja alevikusisene võrgustik 425jm Kaugküttevõrku on ühendatud kokku 7 hoonet neis kokku 140 korterit Kaugkütte võrgustiku haldaja on AS Kuressaare Soojus Kalevi

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/soojamajandus.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kalmistud
  Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Eeskirjad

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/kalmistud.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive •