archive-ee.com » EE » J » JURIDICA.EE

Total: 300

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Juridica
  liikmete vahel selle eraldamise reservkapitali või selle kasutamise muuks otstarbeks Kehtiv seadus ja kohtupraktika ei ole sellest põhimõttest siiani teinud erandeid eeltoodut kinnitas ka hiljutine Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus kohtuasjas 3 2 1 89 14 Tsiviilkolleegium märkis et aktsiaseltsi üldkoosoleku otsuse vastuolu hea usu põhimõttega ei too kaasa võimalust tunnistada otsus kehtetuks äriseadustiku 302 lõike 1 alusel kui seadusega vastuolus olev otsus Õiguste kuritarvitamise tõkestamiseks ja teiste arvel ebaausate eeliste saamise eesmärgil tehtud otsuste vaidlustamiseks tuleks kolleegiumi hinnangul kasutada tsiviilseadustiku üldosa seaduse 38 lõike 1 teises lauses sätestatud õiguskaitsevahendit mille ühe eeldusena tuleks vähemusel tõendada lubamatute eeliste omandamist enamuse poolt Samuti leidis tsiviilkolleegium et juhul kui hääled on antud mingit seaduses sätestatud keeldu rikkudes saab üldkoosoleku otsust vaidlustada üksnes otsuse kehtetuks tunnistamise kaudu Käesolevas artiklis esitatavad seisukohad vastanduvad tsiviilkolleegiumi seisukohtadele Artiklis käsitletakse eraldi seda millistel alustel ja milliste eelduste täitumisel peaks olema võimalik äriühingu otsuseid kehtetuks tunnistada ning milliste nõuetena tuleks vähemusele tagada õigus kindla sisuga otsuse vastuvõtmiseks Konkreetsemalt on käsitluse all just kasumi jaotamise otsused Artikkel tugineb oma seisukohtades osaliselt Saksa vastavatele õigusnormidele sest äriühingu üldkoosoleku otsuste kehtetuks tunnistamise alused on Eesti ja Saksa õiguses sarnased ning normid osaliselt ka analoogse sõnastusega Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/1/248934.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive


 • Juridica
  1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 I II III IV V VI VII VIII IX X Tutvustus Viimane number Tellimine Abi Autorid Tõlkijad Toimetuskolleegium Toimetus Seadistused Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Margus Moor Juridica artiklid Äriühingu liikme õigus nõuda dividendide jaotamist Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus asjas 3 2 1 89 14 Juridica 2015 nr 1 lk 16 25 Kas osanikul on õigus osaühingust välja astuda ja

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=219519&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  võib võlausaldaja rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda võlgnikult viivitusintressi viivis arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni Riigikohtu hinnangul on viivisenõude mõte esmajoones lihtsustada võlausaldajal rahalise kohustuse täitmisega viivitamisest tekkiva ja ka üldiselt hüvitatava kahju suuruse arvestamist Ent kuna viivist võib nõuda tegelikust kahjust sõltumata on viivisel lisaks kompensatsioonilisele iseloomule ka teatav sanktsiooniline iseloom Samuti on viivise eesmärk tagada rahaliste kohustuste nõuetekohane täitmine s t sundida võlgnikku oma kohustuse täitmisele Kuna viivisenõue ei sõltu tegeliku kahju olemasolust võib viivisenõue tunduda nii mõnigi kord võlgniku jaoks üleliia suur Sellisel juhul on võlgnikul võlaõigusseaduse 113 lõike 8 kohaselt õigus taotleda selle vähendamist Viivise vähendamine on kohtu diskretsiooniotsus mille kohus teeb võlgniku ja võlausaldaja huve kaaludes ning mida kõrgema astme kohus saab kontrollida vaid piiratult Seejuures tuleb Riigikohtu kinnitusel arvestada üldist praktikat viivise väljamõistmisel Käesolevas artiklis käsitletakse viivise väljamõistmise kohtupraktika mõningaid aspekte ning esitatakse ettepanekud sellise praktika ühtsustamiseks Täpsemalt tulevad arutusele viivise vähendamise taotluse esitamine viivise vähendamine põhinõuet ületavas osas sissenõutavaks muutumata viivisenõude vähendamine ning viivisenõude vähendamine hea usu põhimõttega vastuolu tõttu Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 1 26 pdf Start up ettevõtja kapitali kaasamist lihtsustavad äriseadustiku muudatused Maivi Ots Osaühingu osanikeregistri pidamine Anneli Alekand Äriühingu liikme õigus nõuda

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/1/248936.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  VII VIII IX X Tutvustus Viimane number Tellimine Abi Autorid Tõlkijad Toimetuskolleegium Toimetus Seadistused Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Martin Raude Juridica artiklid Viivise vähendamine võlgniku taotlusel ja kohtu algatusel Juridica 2015 nr 1 lk 26 33 Esindajakulude kindlaksmääramine tsiviilkohtumenetluses Juridica 2014 nr 2 lk 135 143 Kohtuistungi kinniseks kuulutamine ärisaladuse kaitseks Juridica 2013 nr 6 lk 393 402 Advokaatide reklaamikeelu õiguspärasus põhiseaduse ja Euroopa Liidu

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=185036&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  Muuhulgas võib plagiaadiga patustanut ähvardada kriminaalsüüdistus autoriõiguste rikkumise eest Eesti kohtute sealhulgas Riigikohtu vähemalt karistusõiguse valdkonna lahendites leidub seevastu viiteid erialakirjandusele haruharva Eelneva valguses tõuseb küsimus kas kohtulahendites võib erinevalt teadustööst vaikida maha selle kui kasutati mingeid erialakirjandusest pärit seisukohti Kui mitte siis mis on selle tagajärjed kui kohtulahend osutub plagiaadiks Nendele küsimustele vastamiseks tuleb määratleda mida mõistetakse plagiaadi all mis on selle õiguslikud alused ja kust tulenevad sanktsioonid viitamisnõuete

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/1/248938.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  Juridica artiklid Kohtupidamine ja autoriõigus Mis saab siis kui kohtulahend on plagiaat Juridica 2015 nr 1 lk 34 43 Isikult vabaduse võtmine põhjendusel et ta on psüühikahäire tõttu endale või teistele ohtlik Juridica 2014 nr 7 lk 528 539 Karistuse mõistmine ja selle põhistamine Maakohtute praktika süstemaatilise varguse asjades Juridica 2012 nr 8 lk 634 646 Kas karistusjärgne kinnipidamine on õigusriigis lubamatu Juridica 2010 nr 4 lk 296 303 Automaatne

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=6540&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  II III IV V VI VII VIII IX X Tutvustus Viimane number Tellimine Abi Autorid Tõlkijad Toimetuskolleegium Toimetus Seadistused Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Aleksei Kelli Juridica artiklid Kohtupidamine ja autoriõigus Mis saab siis kui kohtulahend on plagiaat Juridica 2015 nr 1 lk 34 43 Intellektuaalse omandi kodifitseerimine vajadused võimalused ja töökorraldus Juridica 2012 nr 7 lk 481 485 Abstraktsioonipõhimõte Eesti ja Saksa intellektuaalse omandi õiguses

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=113472&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  abil Anneli Soo Birgit Sisask lk 44 54 Kokkuvõte 1 jaanuaril 2015 jõustus karistusseadustikus suur hulk muudatusi Lisandunud 119 1 Kakluses osalemine näol on käesoleva artikli autorite hinnangul tegemist sättega mille taga on seadusandja püüd kõrvale kalduda riigi tõendamiskoormise põhimõtetest ja rakendada materiaalõigus menetlusõiguse teenistusse Sellega on aga vastuollu mindud mitme õigusriigile omase põhimõttega Seadusandja lootus et kõne all olevat paragrahvi hakatakse rakendama harva ei muuda seejuures olukorda kuivõrd ka üksikute juhtumite lahendamine põhiseaduslikke ja karistusõiguslikke põhimõtteid eirava sätte alusel on lubamatu Miski ei garanteeri seda et õiguskaitseorganid ei hooma nimetatud sätte erandlikkust vaid kasutavad seda tõenduslikest probleemidest ülesaamiseks hoopis laiaulatuslikumalt kui seadusandja on ette näinud Karistusseadustiku 119 1 edu korral võib selliseid näiteid karistusseadusesse lisanduda veelgi ei ole välistatud et on veel rida olukordi kus menetlejaid vaevavad samasugused tõenduslikud probleemid mida seadusandja on sellisel juhul varmas lahendama materiaalõigust muutes Sellega devalveeritakse aga mitmed karistusõiguslikud põhimõtted ja menetluslikud garantiid rääkimata sellest et Eesti läheb vastuollu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 1 44 pdf Start up ettevõtja kapitali kaasamist lihtsustavad äriseadustiku muudatused Maivi Ots Osaühingu osanikeregistri pidamine Anneli Alekand Äriühingu liikme õigus nõuda dividendide jaotamist Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus asjas 3 2 1

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/1/248940.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive