archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Õppenõustamisteenustega rahulolu ja nende kättesaadavus 2011 - Innove
  Õppenõustamisteenustega rahulolu ja nende kättesaadavus Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus Ülisuur Suur Keskmine Väike

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/uuringud/oppenoustamisteenustega-rahulolu-ja-nende-kattesaadavus-2011 (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2006 - Innove
  ja uurijaid toetav seminar koolitus kuhu lisaks kohalikele valdkonna asjatundjatele oli kaasatud ka rahvusavaheline ekspert et kindlustada haakuvus teistes EL riikides pikaajaliselt kasutuses olnud karjääriteenuste uurimise metoodikaga Uuring viidi läbi kahe alam uuringuna Karjääriteenuste osutajate seas viidi läbi veebiküsitlus ja kvalitatiivsed süvaintervjuud Karjääriteenuste kasutajate sh potentsiaalsete kasutajarühmade seas korraldati telefoniküsitlus Uuringu sihtrühmadeks olid Karjääriteenuste osutajad kes viivad läbi karjääriõpet ja nõustamist ning vahendavad karjäärialast infot Sihtrühm hõlmas erinevatele ühiskonnaliikemtele suunatud karjääriteenuste osutajaid sh Eesti üldhariduskoole kutseõppeasutusi tööhõiveameteid noorte teavitamis ja nõustamiskeskusi ülikoolide karjäärikeskusi avatud noortekeskusi konsultatsiooni ning personalifirmasid Sihtrühma esindajate täpne valik ning valimi moodustamine toimus koostöös uuringu tellijaga Karjääriteenuste kasutajad sh potentsiaalsed kasutajarühmad Sihtrühm hõlmas erinevaid elanikkonnarühmi vanuses 15 64 sh tööturul aktiivseid rühmi muuhulgas ettevõtte juhid tippspetsialistid töökohta vahetanud inimesed töötuid lapsevanemaid õppivaid ja tööturule sisenevaid noori Detsembris alustati kvalitatiivsete süvaintervjuudega mida viidi läbi kümne spetsialistiga Telefoniküsitlused toimusid jaanuaris veebruaris Ootused uuringule Uuringumetoodika koostamisel ja uuringute läbiviimisel arvestati et uuringu tulemused vastaksid järgmistele kriteeriumidele 1 Võimaldaksid kaardistada Eesti hetkeolukorra teenuste levikul kättesaadavusel teenustesse suhtumisel kasutamisel ja osutamisel arvestades siinset spetsiifikat ja tuginedes karjääriäriteenuste süsteemi erinevate osapoolte hinnangutele 2 Võimaldaksid teha järeldusi praeguse karjääriplaneerimist toetavate teenuste süsteemi nõrkustest ja tugevustest Eestis ning täiendamist vajavatest külgedest Organisatsioonilise ja korraldusliku poole osas tagamaks teenuse kättesaadavust ja kasutajate rahulolu Sisulise külje kvaliteedi ja sisendite osas millist ja millistest aspektidest omavad ja vajavad süsteemi osapooled alusinfot praegu ning kuidas muuta seda kasutajasõbralikumaks Kogu süsteemi osapoolte informeerituse tagamise ja vajalike koostöövõrgustike loomise ning ladusa toimimise osas Uuringu tulemused saavad olema aluseks kõigile järgnevatele projekti tegevustele seda nii teenuse arendamise sisulist kvaliteeti kui korraldust mõjutavates tegevustes 3 Uuringute planeerimisel arvestati et need saaksid olla aluseks karjääriteenuste seiresüsteemi käivitamisele Uuringute üheks väljundiks olid seega ka ettepanekud seiresüsteemi käivitamiseks sihtgrupid vajalikud põhinäitajad koos kasutatava uuringumetoodika uuringumeetodid valim kirjeldusega Lisaks muutuste fikseerimisele Eestis peab monitooringusüsteem võimaldama võrdlust ka

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/uuringud/karjaariteenuste-susteemi-arendamise-lahteuuring-2006 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kasulikud lingid - Innove
  poliitikutele ja ametnikele kes tegelevad karjääriteenuste süsteemi arendamisega Euroopa riikides Käsitletud on järgmisi teemasid karjäärinõustamine noortele ja täiskasvanutele parema ligipääsu võimaldamine karjäärinõustamisele õpe ja kvalifikatsioon karjäärinõustamist toetavad süsteemid IAEVG Eetikakoodeks mitteametlik tõlge Eetikakoodeks toetab praktikute tegevust pakub kriteeriume enda ja teiste praktikute tegevuse kvaliteedi hindamiseks ning informeerib avalikkust erialase praktika ja tegevuse eeldatavatest standarditest See eetikakoodeks määrab kindlaks miinimumnõuded eetilisele käitumisele IAEVG poolt koostatud nõustajate kompetentside raamnõuded sisaldab mitmekülgseid nõudeid nii nõustamise kui sellega kaasanevate tegevuste infotöö hindamine karjääri planeerimine koordineerimine jm kohta Innove raamatukogu karjääriteemaliste raamatute kogu sisaldab erinevaid temaatilisi trükiseid nii Eestist kui Euroopast Raamatukogu asub SA Innove ruumides Lõõtsa 4 ning soovi korral on spetsialistidel võimalik teavikuid ka kaasa laenata Karjäärinõustajate Ühing on Eesti erialaorganisatsioon millel on õigus omistada karjäärinõustaja kutset Nende kodulehelt saab infot karjäärispestialistide kutseeksamite ja kutsetunnistusega karjäärinõustajate kohta Karjäärituul on karjääriteenuste valdkonnaga seotud inimestele suunatud ajaleht Kirjutajaid on nii hariduse kui tööturu poole pealt Käsitletakse valdkonnas toimuvat nii Eestis kui ka mujal kajastatakse praktikute tegemisi külastatakse konverentse ja osaletakse seminaridel Karjäärituul ilmub neli korda aastas nii paberkandjal kui ka veebiversioonis Rajaleidja veebilehe Suunaja osas Karjäärituult annab välja SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus Karjääriteenuste valdkonna uuringu nov 2005 mai 2006 eesmärk oli kaardistada Eesti karjääriteenuste hetkeolukord süsteemi nõrkused ja tugevused koos teenuse osutajate ettepanekutega valdkonna arendamiseks Intervjueeriti nii karjääriteenuste spetsialiste kui Eesti elanikke Uuring viidi läbi projektis Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis ESF meede 1 1 Karjääriteenuste süsteemi uuringu eesmärk 2011 oli mõõta elanikkonna teadlikkust karjääriteenustest ja karjääriplaneerimise oskusi analüüsida karjääriteenuste kättesaadavust ja hinnata koostööd erinevate huvipoolte vahel karjääriteenuste osutamisel National Centre for Guidance in Education NCGE Selle Iirimaa Haridus ja Teadusministeeriumi allasutuse põhiline roll on toetada ja arendada karjäärinõustamise süsteemi hariduses ja informeerida valdkonda ministeeriumi poliitikatest Lehelt saab ülevaate karjääriga seotud teemadest nõustamisest Iirimaa erinevates kooliastmetes soovitatakse rohkelt kasulikku kirjandust ja linke Ploteuse lingikogust leiab

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/lingid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Toetuse taotlejale - Innove
  toodud sihtgruppidele Avatud taotlusvoorud Euroopa Sotsiaalfondi meetmetest toimuvad perioodil 2007 2013 alljärgnevalt Prioriteetsee suuna Pikk ja kvaliteetne tööelu meetmed Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine V voor sulgus 04 03 13 Tööelu kvaliteedi parandamine NB Avatud kuni 30 09 2014 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed IV voor sulgus 26 06 12 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine II voor sulgus 03 10 11 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine sulgus 30 06 12 Prioriteetse suuna Elukestev õpe meetmed Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus toimus 2011 Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine toimus 2010 Kooli poolelijätmise vähendamine haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine toimus 2009 Avatud taotlusvoorude toimumisest teatame ajakirjanduses struktuurifondide infolistis ja SA Innove kodulehel Infolistiga saate liituda siin 2 Elukeskkonna arendamise rakenduskava Elukeskkonna arendamise rakenduskavasse planeeritud vahendid jaotatakse läbi järgmiste Euroopa Reginaalarengu Fondi meetmete investeeringute kavadena avatud taotlemist ei toimu toetuse saaja on määratud riiklikul tasandil Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine Avatud noortekeskuste teavitamis ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine Taotlemisinfo investeeringute kavadest toetuse saajatele on leitav SIIT Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-taotlejale (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Avatud taotlusvoorud - Innove
  voor sulgus 03 10 2011 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine lõppes 30 06 2012 Elukestev õpe meetmed Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus toimus 2011 Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine toimus 2010 Kooli poolelijätmise vähendamine haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine toimus 2009 Avatud taotlusvoorude toimumisest teatame ajakirjanduses struktuurifondide infolistis ja SA Innove kodulehel Infolistiga saate liituda siin Lisainfo mari annus innove ee Kiirelt leitav

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-taotlejale/avatud-taotlusvoorud (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Tööelu kvaliteedi parandamine - Innove
  ning omafinantseeringu minimaalne määr 30 projekti abikõlblikest kuludest Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 500 eurot ning maksimaalselt 10 000 eurot Projekti kestus võib olla kuni 9 kuud Allpool on meetme 1 3 2 määrus kus on ära toodud toetuse taotlemise tingimused ja kord määruse seletuskiri taotlusvormid ning abimaterjal Sotsiaalministri 15 12 2011 määrus nr 59 Meetme Tööelu kvaliteedi parandamine perioodil 2012 2013 avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri ning määruse seletuskiri Toetuse taotlejal tuleb täita ja SA Innovele esitada vormikohane taotlus Lisa 1 vorm A ja vähese tähtsusega abi teatis Taotlusvorm rtf 899 KiB Vähese tähtusega abi teatise VORM doc 35 KiB Vähese tähtusega abi teatise esitamise kord NB Palume kindlasti tutvuda ABIMATERJAL taotlejale uuendatud 08 08 13 Akrediteeritud töötervishoiuteenuste osutajad riskianalüüsi tervisekontrolli läbiviijad leiab Terviseameti kodulehelt ning akrediteeritud parameetrite mõõtmist teostavad asutused laborid Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehelt Taotluse esitamine taotleja esitab vormikohase taotluse SA sse Innove paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult Paberkandjal taotlusele tuleb lisada selle elektrooniline koopia Taotlused palume tuua või saata aadressil SA Innove struktuuritoetuste üksus Lõõtsa 4 Tallinn 11415 e post ene tilk innove ee märksõnaga ESF projektitaotlus Taotlusi võetakse vastu kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni kuid mitte hiljem kui 2014 aasta

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-taotlejale/avatud-taotlusvoorud/tooelu-kvaliteet (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine - Innove
  24 aastased kes on põhi kesk või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumine kombineerituna tööpraktikaga tööandja juures 7 vähemalt viimased 18 kuud mitte töötanud kuni 7 aastase lapsega kodus viibinud töötu vanema tööturule sisenemist toetavad tegevused Toetust võib taotleda 1 juriidiline isik 2 füüsilisest isikust ettevõtja 3 valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus välja arvatud asutus mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust programmi elluviimiseks 4 kohalik omavalitsus Toetuse määr Toetuse maksimaalne määr on 85 projekti ja omafinantseeringu minimaalne määr 15 projekti abikõlblikest kuludest Toetust antakse projektile mille abikõlblike kulude kogumaksumus on vähemalt 19 200 eurot Maksimaalselt antakse toetust ühele projektile kuni 320 000 eurot Projekti kestus võib olla kuni 24 kuud Taotlusinfo Meetme määrus Meetme Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri Määruse muudatuste seletuskiri NB ABIMATERJAL toetuse taotlejale pdf 898 KiB Taotlusvormid Lisa 1 vorm A toetuse taotlus doc 283 KiB Lisa 1 vorm C eelarve xls 34 KiB Lisa 1 vorm D eelarve seletuskiri rtf 106 KiB Lisa 1 vorm E partneri kinnituskiri rtf 68 KiB Taotluse esitamine Taotleja esitab vormikohase taotluse Lisa 1 vormid A C D partneri olemasolul ka vorm E SA sse Innove paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult Paberkandjal taotlusele tuleb lisada selle elektrooniline koopia Taotlused palume tuua või saata aadressil SA Innove struktuuritoetuste üksus Lõõtsa 4 Tallinn 11415 e post ene tilk innove ee märksõnaga ESF projektitaotlus Taotlusi võetakse vastu kuni 4 märtsini 2013 kl 17 00 Taotlejatele tomusid 7 ja 12 veebruaril infopäevad INFOPÄEVADE MATERJALID on leitavad SIIT Lisainfo Tel 735 0534 735 0772 mari annus innove ee Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste keskuse tööelu üksus Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-taotlejale/avatud-taotlusvoorud/kvalifitseeritud (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Hariduse infrastruktuuri arendamise meetmetest toetuse taotlejale - Innove
  taotlejatele vajalikud vormid ja abimaterjalid Taotlusvorm doc 217 KiB Eelarve xls 56 KiB Kinnituskiri käibemaksu abikõlblikkuse kohta doc 61 KiB lisa 2 Prognoos väljamaksete tegemiseks Abimaterjalid Taotlusvormi täitmise abimaterjal doc 264 KiB Eelarve täitmise abimaterjal xls 74 KiB Prioriteetse suuna Hariduse infrastruktuuri arendamine meetme Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine toetuse taotlejatele vajalikud vormid ja abimaterjalid Taotlusvorm doc 234 KiB Eelarve xls 140 KiB Abimaterjalid Taotlusvormi täitmise abimaterjal doc 281 KiB Eelarve täitmise abimaterjal xls 113 KiB Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Hariduse infrastruktuuri arendamine meetme Hariduslike erivajadustega õpilaste koolide õpikeskkonna kaasajastamine toetuse taotlejatele vajalikud vormid ja abimaterjalid Taotlusvorm doc 274 KiB Eelarve xls 140 KiB Käibemaksu abikõlblikkuse kinnitusvorm doc 79 KiB lisa 5 Abimaterjalid Taotlusvormi täitmise abimaterjal doc 286 KiB Eelarve täitmise abimaterjal xls 154 KiB Meetmeülene abimaterjal Juhend toetuse saajale pdf 607 KiB UUS Lisatud 28 11 2012 Projektide raamatupidamine struktuuritoetuste kasutamisel pdf 414 KiB Teavitamine Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-taotlejale/infrastruktuur (2013-12-14)
  Open archived version from archive