archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Formaalhariduses - Innove
  oma arengu jälgimiseks selle analüüsiks ja teadlikult püstitatud eesmärgi suunas arengu juhtimiseks vajalikke pädevusi Seega on karjääriõppel tervikus õppeprotsessis järjest olulisem osakaal Võtmetähtsusega küsimus seejuures on kuidas kavandada vastav õppesisu ja õpitegevused koolis nii et iga õppuri jaoks oleks õppeprotsess ühtaegu tõhusalt sidus õppemahtu säästev diferentseerimise vajadusi arvestav ning seejuures tulemuslik Karjääriõpe üldhariduses Karjääriõpe kutsehariduses Kes vastutab igas üksikus koolis selle eest et kooliastme lõpuks on õppurid omandanud piisavad karjääri planeerimise alased pädevused mis järgnevaid üleminekuid edasi õppima või tööle toetavad see on küsimus millele täna paljudes Eesti koolides püütakse vastust leida Jagatud vastutus ja seejuures keskselt koordineeritud õpitegevused Eraldi õppeaine karjääriõpetus Läbi aegade on koolide pedagoogiline koosseis moodustatud lähtuvalt sellest milliste õppeainete ja valdkondade alaste pädevuste arengut õppeprotsess toetama peab See on põhjus miks paljud Eesti koolid on pidanud vajalikuks ja leidnud ka võimaluse koosseisu lülitada karjäärispetsialist Koolides on karjäärispetsialisti töö sisus ülekaalus erinevate osapoolte koostöö koordineerimine Sellest tulenevalt on vastava spetsialisti ametinimetusena kasutusele võetud karjäärikoordinaator Mida teeb karjäärikoordinaator Karjäärikoordinaator juhendab suunab ja korraldab koolis karjääriõppe kavandamist kooli õppekava osana Ta koordineerib pedagoogide koostööd õppeprotsessi kavandamisel Vajadusel juhendab pedagooge sobilike meetodite õppesisu valikul ja õpikeskkonna kujundamisel Ta juhib kooli karjäärimeeskonna tööd hoides ja ergutades koostöö suhet koolisisestes ja välistes koostöövõrgustikes On eestvedaja kooli karjääriõppe kvaliteedi hindamisel sisehindamise raames Vaata koolikarjäärikoordinaator tase 6 kutsestandardit Kooli karjäärikoordinaator võib töötada nii üldhariduskoolis kutseõppeasutuses kui kõrgkoolis Peamised tööülesanded Kooli karjääriteenuste korralduskava koostamine ja elluviimine Karjääriõppe kavandamine kooli õppekava osana Õpetajate juhendamne ja nõustamine läbiva teema Elukestev õpe ja karjääri planeerimine lõimimisel ainetundidesse Koolis õilastele karjääriteenuste kättesaadavuse tagamiseks vajaliku koostöövõrgustiku koordineerimine Õpilase juhendamin tööotsimis ja haridusvalikute tegemise oskuste arendamisel Karjääriifo liikumise koordineerimine koolis näiteks infostend karjääriraamatukogu Karjääriplaneerimise alaste ürituste koordineerimine ja läbiviimine näiteks karjääripäevad infopäevad lapsevanematele jne Karjääriõppe kvaliteedi hindamine kooli sisehindamise osana Joonis Rajaleidjas karjäärikoordinaatori roll üldhariduskoolis Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaariope/formaalhariduses (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Mitteformaalses hariduses - Innove
  on võimalik liigitada mitteformaalseks ja informaalseks hariduseks Mitteformaalse hariduse all mõistetakse organiseeritud õppetegevust mis toimub kindlate õppeprogrammide alusel kindlatele huvirühmadele Mitteformaalne õppimine võib toimuda nii haridusasutuses kui väljaspool seda Mitteformaalse hariduse plussiks on mitmekülgsus pakkudes õppeks võimalusi kõigile olenemata vanusest soost ja majanduslikus olukorrast Informaalne haridus hõlmab igasugust õppimist nii töö käigus kui vabal ajal perekonna ja sõprade ringis ning ei ole struktureeritud puuduvad otsesed õpieesmärgid õppematerjalid ja õppekavad Vt täpsemalt siit Huviharidus võimaldab noorel omandada süvendatud teadmised oskused ja vilumused mingil kindlal huvialal ning annab seeläbi noorele võimaluse oma isiksuse mitmekülgsemaks arendamiseks Huviharidus toimub vastava üleriigilise või institutsioonisisese õppekava alusel ning pedagoogide juhendamisel Huvihariduses osalemisel on noorele mitmeid positiivseid mõjusid mis toetavad karjääriplaneerimise protsessi arendatakse andeid jõutakse paremini selgusele oma huvides avardub silmaring kujuneb positiivne enesehinnang õpitakse midagi praktilist kasulikku arendatakse erinevaid oskusi arendatakse suhtlemisoskusi kogutakse mitmeid olulisi lisaväärtusi sh kujundatakse tegutsemise kaudu aktiivset eluhoiakut Veel näiteid karjääriõppe võimalustest erinevad seminarid ettevõtmised töötoad jne noorte vabaaja keskustes õpilasmalev noorte omaalgatuslikud ettevõtmised ja projektid erinevad kursused täiskasvanutele iseseisev õppimine Rajaleidja veebikeskkonnas Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaariope/mitteformaalses-hariduses (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Koostöö koolidega - Innove
  Kes tööd teeb see rõõmu näeb 19 09 2013 Koolijuhtide koostööseminar 28 09 2012 Teavitusseminar uutele pilootkoolidele 19 10 2011 Üldhariduskoolide teavitusseminar 20 09 2011 Infoseminar kutseõppeasutustele karjääriõpe kutsekoolis 28 10 2010 Infoseminar partnerkoolidele 27 09 2010 Karjääriõppe kvaliteet seminar arendustegevustes osalevatele üldhariduskoolidele 21 08 2009 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaariope/koolidega-koostoo (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Karjääriõppe arendustegevused üldhariduskoolides - Innove
  le tervikliku käsitluse saavutamiseks kooli õppekavas Vt täpsemalt siit Koolidega koostöös valmisid sel perioodil mitmed erinevad tugimaterjalid karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamatud põhikoolile ja gümnaasiumile 1 versioonid tugimaterjal läbiva teema käsitlemiseks 2009 a jätkas SA Innove karjääri ja nõustamisteenuste arenduskeskus karjääriõppe arendustegevusi suurendades pilootkoolide arvu 52 üldhariduskooli Eesti erinevatest piirkondadest asusid katsetama kuidas tõhusalt ja tulemuslikult toetada õpilaste karjääri planeerimise alaste oskuste kujunemist Oluline muutus arendustegevustes leidis aset seoses põhikooli ja gümnaasiumi uute riiklike õppekavade kehtestamisega Lisaks uuele paradigmale isiku arengukesksele käsitusele seavad uued õppekavad koolidele kohustuse tagada õpilastele karjääriteenuste kättesaadavus koolis Õpitegevuste kavandamist toetava kava formaadi karjääriõppe tegevuskava edasi arendusena asuti välja töötama laiemalt korralduslikke aspekte hõlmavat formaati karjääriteenuste korralduskava 2010 2011 õppeaastal jätkusid karjääriõppe testimistegevused pilootkoolides kokkulepitud alategevuste kaupa Iga kool sai valida millisele osale õppeprotsessist testimise käigus keskenduda süvitsi analüüsida Alategevusi oli kuus koostöö karjääriõppe korraldamisel läbiv teema Elukeste õpe ja karjääri planeerimine ainetundides ettevõte külastused karjääriõppe kvaliteet kesksed karjääriõppe sündmused tunnivälises tegevuses karjääriinfo koolis Koolidest moodustusid alategevuste kaupa töörühmad kelle töö tulemusena valmisid juhendid kokkuvõtted vm materjalid teistele koolidele kasutamiseks ja kogemuse jagamiseks vt tugimaterjali karjäärikoordinaatorile Karjääriõppe korraldus üldhariduskoolis 2011 2012 õppeaastal jätkusid testimistegevused pilootkoolides järgmistes karjääriõppe alategevuste rühmades läbiva teema Elukestev õpe ja karjääri planeerimine õpitulemused III kooliastmele karjääri planeerimist toetavad sündmused tunnivälises tegevuses ja koostöö karjääriõppe korraldamisel koolis Neis töörühmades valmisid mitmed õpitegevuste näidis stsenaariumid heade kogemuste kirjeldused jms mille põhjal täiendatakse ka eeltoodud tugimaterjali 2012 sügisel on kavas koolide koostöövõrgustikku veelgi laiendada 2012 2013 õppeaastale on kavandatud karjääriõpet edendavate koolide koostöövõrgustikule suunatud seminarid mille raames on võimalus nii valminud materjalidega tutvust teha kui osa saada kogemustega karjäärikoordinaatorite praktiliste heade kogemuse jagamisest ning muul moel üksteiselt õppida Karjäärikoordinaatorite ettevalmistus Karjääriõppe arendustegevustesse kaasatud koolide karjäärikoordinaatoritel on olnud võimalus vajalikke teadmisi ja oskusi omandada ametialase koolituse kaudu Perioodil 2005 2006 toimusid täienduskoolitus Karjääriteenuste põhialused 6AP ja jätkukoolitus karjäärikoordinaatoritele

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaariope/koolidega-koostoo/karjaarioppe-arendustegevused-yldhariduskoolides (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Karjääriõppe arendustegevustesse kaasatud koolid - Innove
  arendustegevused põhikoolis ja gümnaasiumis C R Jakobsoni nim Gümnaasium Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium Heimtali Põhikool Jõõpre Põhikool Jüri Gümnaasium Kallaste Keskkool Kambja Põhikool Kanepi Gümnaasium Keeni Põhikool Keila Kool Kiili Gümnaasium Kildu Põhikool Kilingi Nõmme Gümnaasium Kuressaare Vanalinna Kool Laupa Põhikool Lähte Ühisgümnaasium Märjamaa Gümnaasium Narva Soldino Gümnaasium Nõo Põhikool Orissaare Gümnaasium Otepää Gümnaasium Paistu Põhikool Paldiski Gümnaasium Põltsamaa Ühisgümnaasium Põlva Ühisgümnaasium Pärnu Koidula Gümnaasium Raikküla Kool Rakvere Gümnaasium Rapla Vesiroosi Gümnaasium Rapla Ühisgümnaasium Ruila Põhikool Saku Gümnaasium Tallinna Järveotsa Gümnaasium Tallinna Linnamäe Vene Lütseum Tallinna Mustamäe Gümnaasium Tallinna Õismäe Gümnaasium Tallinna Ühisgümnaasium Tartu Descartes i Lütseum Tartu Erakool TERA Tartu Hiie Kool Tartu Kommertsgümnaasium Toila Gümnaasium Tõrva Gümnaasium Türi Põhikool Valga Põhikool Valjala Põhikool Viljandi Kaare Kool Võhma Gümnaasium Võru I Põhikool Võru Kreutzwaldi Gümnaasium Väike Maarja Gümnaasium Vändra Gümnaasium Karjääriõppe arendustegevused kutseõppe raames Eesti Mereakadeemia Ida Virumaa Kutsehariduskeskus Järvamaa Kutsehariduskeskus Rakvere Ametikool Räpina Aianduskool Võrumaa Kutsehariduskeskus Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaariope/koolidega-koostoo/karjaarioppe-arendustegevustesse-kaasatud-koolid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Koolide laiem koostöövõrgustik - Innove
  Maidla kool Rakvere Reaalgümnaasium Rapla Täiskasvanute Gümnaasium Ridala Põhikool Räpina Ühisgümnaasium Sõmerpalu Põhikool Tabasalu Ühisgümnaasium Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool Tallinna Pae Gümnaasium Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Tallinna Õismäe Vene Lüteum Tapa Gümnaasium Tartu Herbert Masingu Kool Tilsi Põhikool Valga Vene Gümnaasium Viljandi Kesklinna Kool Võnnu Keskkool Võru Järve Kool Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaariope/koolidega-koostoo/koolide-koostoovorgustik (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Karjääriinfo - Innove
  Karjääriinfo spetsialistid töötavad piirkondlikes noorte teavitamis ja nõustamiskeskustes koolides ja töötukassa karjääriinfotubades Lisaks jagatakse karjääriinfot veebiportaalides ja teabelehtedel Vaata karjääriinfo spetsialisti kutsestandardit tase 5 tase 6 Karjääri ja nõustamisteenuste arenduskeskuse infoallikad Arendame ja täiendame pidevalt karjääriplaneerimist toetavat portaali Rajaleidja mis on hea abivahend ja infoallikas karjäärispetsialistidele noortele lapsevanematele ja täiskasvanutele Samuti täiendame Eesti haridusinfoga Euroopa õppimisvõimaluste lingikogu Ploteus Ploteus on jaotatud teemadesse õppimisvõimalused haridussüsteemid vahetused ja toetused kontaktid elamistingimused Kiirelt

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaariinfo (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Teenuse pakkumine - Innove
  ja hinnata selle relevantsust samuti suureneb tema valmidus teha oma karjääri planeerimisel erinevate võimaluste hulgast teadlikke kutse töö ja haridusvalikuid Küllaldane informeeritus loob inimestele valikuvabaduse eeldused aitab neil leida tõhusamat rakendust tööturul ning soodustab sotsiaalset kaasatust ühiskonda Karjääriteenuseid pakuvad spetsialistid nii haridus kui tööturusektoris Noored vanuses 7 26 eluaastat saavad karjääriinfot teavitamis ja nõustamiskeskustest üle Eesti Programmi Karjääriteenuste süsteemi arendamine raames on SA Innove karjääri ja nõustamisteenuste arenduskeskus sõlminud partnerluslepingud 17 piirkondliku karjäärikeskusega Teenuse osutamist ja kvaliteeditagamist keskustes reguleerib karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise kvaliteedi käsiraamat Prioriteetne sihtrühm on üldhariduskoolide kolmanda kooliastme ja gümnaasiumi lõpuklasside õpilased Olulised sihtrühmad on ka kutseõppeasutuses õppivad noored koolikohustust mittetäitvad või haridustee katkestanud noored samuti hariduslike erivajadustega noored Kõrgkoolide karjääriteenistused teenindavad ülikooli sisseastujaid tudengeid ja vilistlasi Peamised teenused on karjäärinõustamine tööotsimise juhendamine töö ja praktikakohtade vahendamine Eesti Töötukassa osakondades on avatud karjääriinfotoad kuhu võib siseneda iga soovija ning seal juhendatakse neid töö otsimisel aidatakse koostada kandideerimisdokumente ja valmistuda töövestluseks Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaariinfo/teenusepakkumine (2013-12-14)
  Open archived version from archive •