archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Õppeasutuste meeskondade koolitus - Innove
  süsteemsel juhtimisel Konkursi käigus valitakse 10 õppeasutuse 3 liikmelised koolimeeskonnad koolidirektor ja kaks juhtkonna liiget Koolituse maht on 264 tundi sh auditoorset õpet 160 tundi Koolitus viiakse läbi 2 päevaste õppesessioonide ja õppijate iseseisva tööna kogenud koolitajate juhtimisel kaasatud on ka vastava ala praktikuid Koolitus toimub jaanuarist 2013 kuni jaanuarini 2014 Kandideerimiseks esitada taotlusvorm pdf pdf 64 KiB või doc doc 204 KiB millele on lisatud on motivatsioonikiri kuni 2 lehekülge lähtuvalt järgmistest punktidest 1 koolitusel osaleva meeskonna liikmete lühitutvustus 2 koolitusel osalemise eesmärgid haridusasutuse juhi kompetentsusmudelist lähtuv õpivajadus 3 koolitusel saadud teadmiste rakendamise plaan Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14 detsember 2012 kell 17 00 digitaalselt allkirjastatuna e postile elve kukk innove ee Pilootkoolie valib selleks moodustatud komisjon kes lähtub järgmistest kriteeriumitest piirkondade esindatus kooli suurus koolimeeskonna motiveeritus Nõuded lõpetamisele Koolitusprogrammi lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80 auditoorses õppetöös kõigi iseseisvate tööde 100 täitmine ning enesehindamise arvestuslik sooritamine NB Tähtajast hiljem esitatud taotlused ei kuulu läbivaatamisele Konkursi tulemused teatatakse kõigile hiljemalt 22 detsember 2012 a e posti teel Sisuline info Elve Kukk telefon 735 0691 e post elve kukk innove ee Keiu Tamm telefon 735 0711 e post keiu tamm innove ee Tehniline info Martin Kadastik telefon 7350536 e post

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused/kompetentsusmudel/oppeasutuste-meeskondade-koolitus (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Üldhariduskoolide koolimeeskondade koolitus hariduslike erivajadustega laste toetamiseks koolis - Innove
  16 õppeasutuses kolmeliikmelised meeskonnad 1 õpetaja kooli HEV koordinaator ja kooli juhtkonna esindaja Koolituse lõpetanud õppija omab teavet erinevate võimaluste kohta koolisisese last toetava võrgustiku moodustamiseks ja oskab analüüsida oma koolis toimiva võrgustiku tugevusi ning vajakajäämisi ning parandada selle tööd omab ülevaadet toimivatest koolivälistest HEV õpilasi toetavatest võrgustikest teab nende rolli ja omab valmidust koostööks nendega oskab märgata riskilapsi ning leida probleemidele lahendused oskab nõustada koolijuhti lapsevanemat ja õpetajat HEV õpilaste probleemide korral suudab rakendada meetmeid HEV probleemide ennetamiseks üldhariduskoolis omab ülevaadet paindliku hariduse omandamise võimalustest ja oskab teha ettepanekuid väljalangemisohus õpilaste õppekorralduseks oskab läbi viia motiveerivat hindamist Õppetöö maht ja aeg Koolituse maht on 105 tundi sh auditoorset õpet 72 akadeemilist tundi ja iseseisvat tööd 33 akadeemilist tundi Koolitus kestab jaanuarist maini 2013 28 29 jaanuar 2013 Tartu Koolisisese ja koolivälise koostöö võrgustikud õpilase toetamiseks 21 22 veebruar 2013 Pärnu Efektiivsed ennetus ja sekkumismeetmed riskirühma lastele koolist väljalangevuse vähendamiseks 11 12 märts 2013 Tallinn Käitumisprobleemide ja käitumishäiretega lapsed probleemide tekkepõhjused laste toetamise võimalused 15 17 aprill 2013 Tartu Sekkumisvõimalused koolis ja klassis riskilaste toetamiseks õpetaja suhtumise hoiakute eelarvamuste muutmine I rühm 15 16 aprill 2013 II rühm 16 17 aprill 2013 15 mai 2013 HEV laste toetamiseks loodud võrgustik ja tugimeetmed koolis Tagasivaatav seminar novembris 2013 Tartus Nõuded lõpetamiseks Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 80 auditoorses õppetöös ja iseseisvate tööde 100 täitmine sh enesehindamise sooritamine Koolituse läbinud osalejad saavad tunnistuse kuhu on märgitud õppemoodulid õppemoodulite mahud ja koolitust läbi viinud koolitajate nimed Kandideerimine Kandideerimiseks tuleb täita taotlus ja kirjeldada kuni 2 A4 lehekülge kuidas on korraldatud erivajadustega laste toetamine koolis või kuidas planeeritakse seda teha Osaleda soovivas koolis õpib vähemalt 100 õpilast ja koolis on olemas HEV koordinaator Pilootkoolide valimine Koolimeeskondi osaleb igast maakonnast ja Tallinnast mitte rohkem kui üks Kui mõnest piirkonnast avaldusi ei laeku tehakse vastava

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused/yldhariduskoolide-koolimeeskondade-koolitus-hev-laste-toetamiseks-koolis (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Õpetaja V kutsekvalifikatsiooni andmine - Innove
  Liit Eesti Füüsikaselts Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit Tööandja esindajad Eesti Koolijuhtide Ühendus Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus Koolitajad Tartu Ülikool Tallinna Ülikool Tallinna Pedagoogiline Seminar Eesti Lastevanemate Liit Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus SA Kutsekoda hääleõiguseta Hindamiskomisjon Hindamiskomisjonid moodustatakse kutsekomisjoni otsusega õpetajaid ühendavate organisatsioonide esindajatest taotleja kutsealase kompetentsuse hindamiseks Hindamiskomisjon 1 hindab taotleja kompetentsust 2 koostab hindamise tulemuste protokolli mille allkirjastavad hindamisel osalenud hindamiskomisjoni liikmed ning esitab selle kutsekomisjonile Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest Hindamiskomisjoni esimehe määrab kutsekomisjon Õpetaja kutse kompetentsuse hindamine toimub esitatud dokumentide ja intervjuu alusel Kutse andmise hindajate ja kutsekomisjoni liikmete seminari materjalid Kutse andmise protseduur Hariduse Kutsenõukogu kinnitab õpetaja V kutsestandardi ja kutseomistamise korra Kutse andja moodustab kutsekomisjoni Kutsekomisjon moodustab hindamiskomisjoni d Hindamiskomisjon viib läbi hindamise mis koosneb järgmistest osadest esitatud dokumentide hindamine intervjuu taotlejaga tavaliselt kuni 30 min Hindamiskomisjon teeb kutsekomisjonile ettepaneku kutse andmise või mitteandmise kohta Kutsekomisjon langetab otsuse kutse anmise või mitteandmise kohta Kutse andja teatab taotlejale otsusest väljastab kutsetunnistuse vaatab läbi taotleja kaebuse kutse mitteandmise kohta Hariduse kutsenõukogu vaatab läbi taotleja vaide kutse mitteandmise kohta Nõuded kutse taotlemiseks Nõuded õpetaja V kutse taotlejale 1 Haridustase aine või erialane kõrgharidus sh rakenduskõrgharidus klassiõpetajatel aineõpetajatel ja eripedagoogidel kes on tasemehariduse omandanud 1 juunist 2002 Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel on nõudeks magistrikraad koolieelse lasteasutuse õpetajal eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ning kutseaasta edukas läbimine klassiõpetajal magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon klassiõpetaja erialal ning kutseaasta edukas läbimine aineõpetajal magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õpetatavas aines läbitud õpetajakoolitus ning kutseaasta edukas läbimine eripedagoogil magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon eripedagoogikas ning kutseaasta edukas läbimine 2 Pedagoogiline ettevalmistus vastavalt õpetajate koolituse raamnõuetes fikseeritule mis tagab kutsestandardis sätestatud kompetentsid 3 Kutseaasta läbimine aastane töökogemus Üldinfo dokumentide vormistamine ja esitamine Paberkandjal esitamine 1 avaldus Avalduse vorm 2 koopia isikut tõendavast dokumendist pass või ID kaart 3 haridustaset ja pedagoogilist ettevalmistust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused/kutsekvalifikatsioon (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kutse- ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine ja tugitegevused - Innove
  õppevara arendamine Statistika Avaleht Üldharidus ESF programmid Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine Programmi tegevused Kutse ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine ja tugitegevused Kutse ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine ja tugitegevused Programmi Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008 2014 üheks alaeesmärgiks on pedagoogide kutse ja erialase ühistegevuse toetamine Kaasates õppeasutuse meeskondi koondatakse ja arendatakse võrgustikutöö metoodikat õppe kvaliteedi parandamiseks eeldusel et võrgustikes toimub ekspertide juhtimisel kvaliteetne õppemetoodiline arendustegevus ning võrgustikud levitavad avalike veebilehtede kaudu valdkonna parimat didaktilist ja metoodilist kogemust ja õppematerjale Võrgustikutöö sisuks on õpetajate aktiivne osalus ainedidaktilises arendustegevuses ning õpetajate kogukonna identiteedi tugevnemine ja seeläbi õpetajakutse prestiiži tõus Pedagoogide võrgustike arendamise kontseptsioon Ülevaade Eestis toimivatest võrgustikest Pedagoogide võrgustike juhtimine Juhendmaterjal pdf 2 7 MiB KONKURSS Peadagoogide võrgustike arendamine Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise toetamine osalemisavaldused 20 02 2013 Konkursi kuulutus pdf 85 KiB Konkursi dokumendid pdf 167 KiB Lisa 1 pakkumus rtf 2 3 MiB Lisa 2 eelarve xls 263 KiB Lisa 3 tegevuse lõpparuanne rtf 2 1 MiB Lisa 4 võrgustiku eneseanalüüs rtf 2 2 MiB Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused/vorgustikud (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • PÜÜK 1 - Innove
  Esimene Peadgoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev PÜÜK toimus Rocca al Mare koolis 22 märtsil 2012 Koostööpäeva materjalid Ajakava doc 191 KiB Kujundava hindamise roll õpilase arengus Muusika kui loovaine hindamine Kivimäe Kooli näitel pdf 167 KiB Anne Ermast Loovtöö inimeseõpetuses pdf 158 KiB Kersti Lepik Uurimistöö ja praktilise töö hindamine gümnaasiumis Õpilasfirma kui praktilise töö hindamine pdf 157 KiB Ene Saar Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused/vorgustikud/pyyk-1 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • PÜÜK 2 - Innove
  PÜÜK 1 PÜÜK 2 PÜÜK 3 PÜÜK 4 Koolieksam 2014 TALIS uuring Sümboolika Uudiskiri ÕKVA HEV õpilaste õppevara arendamine Statistika Avaleht Üldharidus ESF programmid Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine Programmi tegevused Kutse ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine ja tugitegevused PÜÜK 2 PÜÜK 2 Teine Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev PÜÜK toimus Nelijärvel 8 9 augustil 2012 Koostööpäeva materjalid Ajakava doc 168 KiB Kooliolümpiamängud kui õppeainetevahelise lõimingu hea näide ning toetava aktiviseeriva ja koostöise õpikeskkonna kujundaja pdf 8 4 MiB Hele Remmelkoor Helve Israel Leelo Paju Jaak Jalakas Koostööst Sisekaitseakadeemia keelekeskuses õige mõte õiged inimesed mõtteviis 2 2 5 pdf 799 KiB Merle Tammela Loomisrõõm on kõige suurem rõõm Matemaatika lõiming teiste õppeainetega pdf 91 KiB Anne Küüsmaa Lõimingu võimalusi erinevate kooliastmete ja õppeainete vahel Projekt Sillad Haljala Gümnaasiumis pdf 2 0 MiB Õnnela Lembke Ettevõtlikkuse ja ettevõtluse teemade lõimisest põhikooli õppekavas pdf 636 KiB Elbe Metsatalu Margit Luts Ene Saar Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused/vorgustikud/pyyk-2 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • PÜÜK 3 - Innove
  kutsekvalifikatsiooni andmine Kutse ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine ja tugitegevused PÜÜK 1 PÜÜK 2 PÜÜK 3 PÜÜK 4 Koolieksam 2014 TALIS uuring Sümboolika Uudiskiri ÕKVA HEV õpilaste õppevara arendamine Statistika Avaleht Üldharidus ESF programmid Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine Programmi tegevused Kutse ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine ja tugitegevused PÜÜK 3 PÜÜK 3 Kolmas Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev PÜÜK toimus Tallinna Reaalkoolis 3 novembril 2012 Koostööpäeva materjalid Ajakava pdf 12 KiB Innovatsioon hariduses meie ühine ülesanne pdf 1 4 MiB Natalia Maldonado Martin Õppija toetamisest üksteise õpetamiseni Web 2 0 vahenditega pdf 901 KiB Fabrizio Maggi Elus pole juhuseid on vaid võimalused pdf 923 KiB Birgy Lorenz Avatus ja pealehakkamine on pool võitu pdf 518 KiB Kristi Rahn Kolm õppesuunda kooli praktikas pdf 664 KiB Irina Bahramova Maastikumäng õuesõppe ja aktiivõppe vorm pdf 3 6 MiB Maret Vihman Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus Ülisuur Suur

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused/vorgustikud/pyyk-3 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • PÜÜK 4 - Innove
  3 PÜÜK 4 Koolieksam 2014 TALIS uuring Sümboolika Uudiskiri ÕKVA HEV õpilaste õppevara arendamine Statistika Avaleht Üldharidus ESF programmid Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine Programmi tegevused Kutse ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine ja tugitegevused PÜÜK 4 PÜÜK 4 Neljas Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev PÜÜK toimus Tartu Miina Härma Gümnaasiumis 21 märtsil 2013 Koostööpäeva materjalid Ajakava pdf 211 KiB Miniteaduspäevad Saaremaa Ühisgümnaasiumis pdf 163 KiB Viljar Aro Mis on eduka uurimistöö võti pdf 244 KiB Reet Kurg Teepakkide lagunemine looduslikku keskkonda jäljendavas mudelsüsteemis pdf 225 KiB Kristiina Kurg Gümnaasiumiõpilaste õppeedukuse ja õnnelikkuse vahelised seosed pdf 645 KiB Anna Maria Punab Uurimistöö eesti keeles pdf 168 KiB Natalja Kupavõhh Lõimitud uurimuslik tegevus Hea Alguse lasteaias pdf 3 5 MiB Anne Oona Kersti Rüütli Kaari Laar ja Eliko Kollom Suunatud uurimusliku õppe põhimõtted ja teemad Pärnu lasteaedades pdf 426 KiB Margarita Kask ja Silja Kaur Uurimistöö märka matemaatikat enda ümber pdf 7 2 MiB Sirje Sild Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused/vorgustikud/pyyk-4 (2013-12-14)
  Open archived version from archive •