archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lõpueksamite valimine - Innove
  eesti keele ja kirjanduse või eesti keele teise keelena lõpueksami Kui õpilane õpib vene õppekeelega koolis või klassis siis võib ta eesti keele teise keelena eksami asemel sooritada eesti keele ja kirjanduse eksami Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1 veebruariks õppeaine milles ta soovib sooritada valikeksami Põhikooli ühtlustatud küsimustega eksamid toimuvad kooli õppekeeles Eesti keelest erineva õppekeelega põhikoolilõpetajal on õigus sooritada matemaatikaeksam ja valikeksam v a võõrkeel eesti keeles Oma sellekohasest soovist teatab põhikoolilõpetaja kooli juhtkonnale 1 veebruariks Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10 00 Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis Eksamitöid hindab lõpueksamikomisjon lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist Kui põhikoolilõpetaja haigestub ühtlustatud küsimustega eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel konkurssidel ja olümpiaadidel sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava abiõppe õppekava järgi õppivad õpilased sooritavad põhikooli lõpetamiseks kooli direktori kinnitatud materjalidega põhikooli lõpueksamid mis toimuvad kooli direktori poolt määratud ajal Sooritada tuleb järgmised koolieksamid eesti õppekeelega koolis eesti keele ja kirjanduse eksam vene õppekeelega koolis eesti keele kui teise keele eksam matemaatikaeksam kooli poolt kohustuslike õppeainete hulgast valitud õppeaine eksam Õppeaine milles eksam toimub määrab kooli direktor ning teeb selle põhikoolilõpetajale ja seaduslikule esindajale teatavaks jooksva õppeaasta 1 veebruariks Toimetuleku riikliku õppekava järgi õppivad õpilased põhikooli lõpetamiseks eksameid ei soorita Oma eksamitulemusega mittenõustumisel võib põhikoolilõpetaja esitada vaide Haridus ja Teadusministeeriumile Vaie lõpueksamite tulemuste kohta tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul põhikooli lõputunnistuse väljastamise päevast arvates Korduseksamid Kui põhikoolilõpetaja saab lõpueksami hindeks nõrga või puuduliku siis korduseksam tuleb sooritada kooli direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30 juuniks Õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 30 juunit kuid hiljemalt

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-valimine (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Lõpueksamite valik muu õppekeelega koolis - Innove
  eksami puhul hinnatakse kõikide õpilaste töid SA Innoves ning eksami suulisel osal on kaks hindajat üks oma kooli õpetaja teine väljastpoolt Kui õpilane saab eesti keele eksami eest vähemalt 60 punkti siis väljastab SA Innove eesti keele B1 taseme tunnistuse Tunnistus on elektrooniline ning selle saab alla laadida internetist riigiportaalist www eesti ee See Eesti keele B1 tase on vajalik Eesti kodakondsuse taotlemisel ning töötamiseks paljudel ametikohtadel Kooli lõpetamiseks piisab kui eksami eest on saadud 45 punkti Samuti on võimalik ühiskonnaõpetuse lõpueksami valinud põhikoolilõpetajal ühiskonnaõpetuse eksami lisana sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam Selleks peab õpilane esitama vastava taotluse koolile 1 veebruariks Seaduse tundmise eksamit nõutakse neilt kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust Peale ühiskonnaõpetuse eksami ülesannete lahendamist vastab õpilane 16 le eestikeelsele valikvastustega lisaküsimusele Neid küsimusi ei arvestata põhikooli lõpueksami tulemuste hindamisel ning nende lahendamiseks antakse eksaminandile lisaaega 30 minutit Õpilane kes vastab õigesti vähemalt 12 lisaküsimusele loetakse Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritanuks ning talle väljastatakse vastav elektrooniline tunnistus mis on samuti kättesaadav riigiportaalist Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-valik-muu-oppekeelega-koolis (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Koolidele põhikooli lõpueksamitest - Innove
  ettevalmistamise koostamise läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord Riigieksamite vormid ja ajad ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained vormid ja ajad 2013 2014 õppeaastal Lisainfo Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 Tallinn 11415 735 0566 735 0500 info innove ee Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/koolidele-lopueksamitest (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Lõpueksamite valimine (koolidele) - Innove
  milles ta soovib sooritada valikeksami Valikeksamid Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast vene keel ja kirjandus vene õppekeelega koolis klassis inglise keel saksa keel vene keel võõrkeelena prantsuse keel bioloogia keemia füüsika geograafia ajalugu ja ühiskonnaõpetus Valikeksami saab teha õppeaines mida õpilane on kooli õppekava järgi õppinud Eesti keele ja kirjanduse või eesti keele eksami sooritamisel on õpilasel kes asus õppima viimase kuue õppeaasta jooksul teise õppekeelega kooli või klassi õigus valida kumma eksami ta sooritab Eesti keelest erineva õppekeelega kooli või klassi lõpetajal on õigus sooritada eesti keele vene või muu õppekeelega koolis klassis eksami asemel eesti keele ja kirjanduse eksam Põhikooli riiklike lõpueksamite v a võõrkeelte lõpueksamite sooritamise keeled on eesti keel vene keel vene õppekeelega koolis või klassis ja viipekeel Teiste keelte kasutamisel tagab kooli pidaja riiklike lõpueksamite tõlkimis ja hindamiskulude finantseerimise Eesti keelest erineva õppekeelega põhikoolilõpetajal on õigus sooritada matemaatikaeksam ja valikeksam eesti keeles Eksamite korraldus Põhikooli riiklikud eksamid algavad kell 10 00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi Kui põhikoolilõpetaja haigestub eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel konkurssidel ja olümpiaadidel sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal Hariduslike erivajadustega õpilaste lõpueksamite sooritamine Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava abiõppe õppekava järgi õppivad põhikoolilõpetajad sooritavad põhikooli lõpetamiseks järgmised koolieksamid eesti keele ja kirjanduse eesti õppekeelega koolis klassis või eesti keele vene või muu õppekeelega koolis klassis eksam matemaatikaeksam kooli poolt kohustuslike õppeainete hulgast valitud õppeaine eksam Eksami õppeaine ja vormi määrab kooli direktor ning teeb selle põhikoolilõpetajale ja tema seaduslikule esindajale teatavaks hiljemalt jooksva õppeaasta 1 veebruariks Koolieksami materjalid koostatakse koolis ja kinnitatakse kooli direktori poolt vähemalt kaks nädalat enne eksamit Koolieksamid korraldatakse kooli direktori kinnitatud eksamiplaani järgi Toimetuleku riikliku õppekava järgi õppivad põhikoolilõpetajad põhikooli lõpetamiseks

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/koolidele-lopueksamitest/LE-valimine-koolidele (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Lõpueksamite tellimine - Innove
  keele eksami vene õppekeelega koolis klassis Sooritavad ühiskonnaõpetuse riikliku eksami lisana Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami EHIS e põhikooli lõpueksamite moodul avatakse koolidele hiljemalt eksamiaasta 2 veebruaril Koolid teatavad 5 veebruariks Innovele kirjalikult põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õppivate erivajadustega nägemis kuulmis kõne või kehapuudega põhikoolilõpetajate eksamineerimiseks vajalikest tingimustest Täiendav info Sihtasutus Innove Lõõtsa tn 4 Tallinn 735 0500 info innove ee Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/koolidele-lopueksamitest/le-tellimine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Erivajadustega õpilaste eritingimustel eksamineerimine - Innove
  va arvatud hiljuti tekkinud tervisekahjustused või progresseeruvad haigused Üldjuhul rakendatakse eksamineerimiseks vajalikke eritingimusi õpilastele kellele on sarnaseid meetmeid rakendatud ka igapäevases õppetöös ning kelle erivajaduse olemasolu kohta on tehtud märge Eesti Hariduse Infosüsteemi Eritingimustel eksami sooritamine tähendab muudatusi eksami korralduses ja või sooritamise viisis eksamitöö sisus erinevusi ei tehta ja see on kõikidele eksaminandidele võrdväärne Kes võib ühtse põhikooli lõpueksami asemel sooritada koolieksami Õpilane kellel on eksamiaines nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga vähendatud või asendatud põhikooli riikliku õppekavaga taotletavaid õpitulemusi võib ühtse põhikooli lõpueksami asemel sooritada koolieksam Sellisel juhul lähtub kool eksami vormi määramisel ja eksamitöö sisu koostamisel õpilase individuaalses õppekavas sätestatust Milliseid eritingimusi põhikooli lõpueksamitel võib rakendada kooli direktori otsusega Kooli direktor võib SA Innovet eelnevalt informeerides võimaldada erivajadustega põhikoolilõpetaja eksamineerimiseks ühte või mitut järgmist eritingimust haridus ja teadusministri määrus 59 16 lg 11 1 lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta 2 eksami läbiviimist eraldi ruumis 3 puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta 4 arvuti kasutamist ilma õigekirjakontrolli programmi spelleri kasutamiseta õpilasel kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav 5 vastuse üleskirjutamist tugiisiku poolt kui õpilane ei saa kirjutada 6 nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega düsleksia õpilasele eksamiküsimuste ja teksti ettelugemist 7 kuulmispuudega õpilasele eksami toimumise korralduse kohta kirjalike juhtnööride andmist 8 õpiraskustega õpilasel õppevahendite sõnaraamatud abivalemid jms kasutamist 9 õpiraskustega õpilasele töökorralduste ja eksamiülesannete teksti täpsemat lahtikirjutamist ümberstruktureerimist või suulist selgitamist 10 spetsiifilise õigekirjahäirega düsgraafia õpilasele emakeele eksamitöö diferentseeritud hindamist 11 kuulmispuudega õpilasele viipekeele tõlgi kasutamist Millistel juhtudel on vaja SA Innove nõusolekut 1 Nägemispuudega õpilasele eksamitöö kirja suuruse muutmine või eksamitöö punktkirjas koostamine 2 Kuulmispuudega õpilasele eksamitöö ettevalmistamist ja läbiviimist ilma kuulamis ja suulise osata 3 Juhul kui õpilase erivajadusest tulenevalt on vaja kohaldada eksamineerimiseks määruses nimetamata eritingimust Kuhu ja kuidas peab kool põhikoolilõpetajate eritingimustest teatama Kooli direktor teavitab kooli poolt rakendatavatest põhikooli lõpueksamite eritingimustest SA Innovet hiljemalt jooksva õppeaasta 5 veebruariks Kui on tegemist eri vormis eksamitööga vt eelmine punkt tuleb SA Innovesse esitada vastav taotlus Arstitõendit ega õpilase täpset diagnoosi ei ole vaja esitada Nn 35 hindamisest Enam ei ole lubatud hinnata põhikooli lõpueksami töid hindega 3 ka juhul kui õpilane on saavutanud vähemalt 35 võimalikust punktide arvust Milliseid eritingimusi võib taotleda riigieksamiteks Kooli direktori põhjendatud otsusel ja SA Innove nõusolekul võimaldatakse erivajadusega gümnaasiumilõpetajale riigieksami sooritamiseks ühte või mitut järgmist eritingimust määrus 59 34 lg 22 1 lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta 2 eksami läbiviimist eraldi ruumis 3 puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta 4 arvuti kasutamist ilma õigekirjakontrolli programmi speller kasutamiseta õpilasel kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav 5 vastuse üleskirjutamist tugiisiku poolt kui õpilane ei saa kirjutada 6 nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega düsleksia õpilasele eksamiküsimuste ja teksti ettelugemist 7 kuulmispuudega õpilasele eksami toimumise korralduse kohta kirjalike juhtnööride andmist 8 spetsiifilise õigekirjahäirega düsgraafia õpilasele emakeele eksamitöö diferentseeritud hindamist 9 nägemispuudega õpilasele eksamitöö kirja suuruse muutmist või eksamitöö punktkirjas koostamist 10 kuulmispuudega õpilasele eksamitöö ettevalmistamist ja läbiviimist ilma kuulamis ja suulise osata 11 kuulmispuudega õpilasele viipekeele tõlgi

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/koolidele-lopueksamitest/LE-eritingimustel-eksamineerimine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Lõpueksamite hindamisvõtmed - Innove
  Saksa keel võõrkeelena V ene keel võõrkeelena juhend võti Füüsika eesti keeles vene keeles Geograafia eesti keeles vene keeles Ajalugu esti keeles vene keeles Ühiskonnaõpetus eesti keeles vene keeles Vene keel ja kirjandus Matemaatika Eesti keel ja kirjandus 2012 aasta põhikooli lõpueksamite hindamisvõtmed on leitavad endise eksamikeskuse kodulehelt Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/koolidele-lopueksamitest/hindamisvotmed (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Lõpueksamite läbiviimine - Innove
  põhikooli lõpueksamitest Lõpueksamite läbiviimine Lõpueksamite läbiviimine Siia lehele lisame lähiajal info lõpueksamite läbiviimise keeleeksamite salvestamise tingimuste ning salvestiste ülsalaadimise kohta Protokoll Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/koolidele-lopueksamitest/labiviimine (2013-12-14)
  Open archived version from archive •