archive-ee.com » EE » H » HAIGEKASSA.EE

Total: 896

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • TVH maksmise kord- küsimused ja vastused - Eesti Haigekassa
  määruse nr 114 Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid 10 lõige 6 kohaselt kannab tööandja haiguslehele ka järgmised andmed Ajutiselt tööülesannete täitmisest keeldumine või teenistuskohustuste täitmisest vabastamine Kuupäev millest alates töötaja keeldus t öölepingu seaduse 18 lõike 2 alusel ajutiselt tööülesannete täitmisest või avaliku teenistuse seaduse alusel vabastati teenistuja ajutiselt teenistuskohustuste täitmisest Saatekirjale lisatakse ainult tööandja ja kindlustatud isiku poolt nõuetekohaselt vormistatud haigusleht Kui tööandjal ei ole rasedale tema terviseseisundile vastavat tööd anda ei ole töölepingu seaduse 18 lõike 2 kohaselt alates 01 07 2009 enam vaja tööinspektori kooskõlastust raseda ajutiselt tööst keeldumiseks Kuidas makstakse haigushüvitisi FIE dele Ravikindlustuse seaduse 56 lõike 1 kohaselt maksab haigekassa FIEdele haigushüvitist alates 9 töövabastuse päevast Kaheksa esimese töövabastuse päeva eest FIE dele haigushüvitist ei maksta Ravikindlustuse seaduse 56 lõike 1 2 kohaselt maksab haigekassa raseda FIE haiguse või vigastuse korral haigushüvitist töövabastuse teisest päevast alates Kui tööandjal tekivad kahtlused haigestunu haiguse tõsiduse ning režiimist kinnipidamise suhtes kes ja kuidas teostab selle üle järelevalvet Ravikindlustuse seaduse 52 lõike 2 kohaselt vastutab ajutise töövõimetuse kindlustusjuhtumi õigesti määramise ja ajutise töövõimetuse põhjendatuse eest arst kes töövõimetuslehe väljastab Kahtluste korral on tööandjal alati õigus esitada haigekassa piirkondlikule osakonnale avaldus haiguslehe väljaandmisega seotud asjaolude kontrollimiseks Eesti Haigekassa seaduse 4 lõike 1 alusel on töövõimetuslehtede õigsust ja põhjendatust õigus kontrollida haigekassa usaldusarstidel Mis juhtub kui põhipuhkuse ajal kirjutab arst isikule haigus või hoolduslehe Töölepingu seaduse 69 lõike 6 kohaselt on töötajal õigus puhkus katkestada edasi lükata või enneaegselt lõpetada töötaja isikust tulenevatel olulistel põhjustel eelkõige ajutise töövõimetuse rasedus ja sünnituspuhkuse või streigis osalemise tõttu Töötajal on õigus nõuda kasutamata jäänud puhkuseosa vahetult pärast puhkuse kasutamist takistava asjaolu äralangemist või poolte kokkuleppel muul ajal Töötaja on kohustatud tööandjale teatama puhkuse kasutamist takistavast asjaolust esimesel võimalusel Seega kui töötaja teatab tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja katkestab lükkab edasi või lõpetab ennetähtaegselt puhkuse siis sellisel juhul on tal õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist Kui töötaja seda ei tee siis tööandja ei pea puhkust katkestama ja ravikindlustuse seaduse 60 lõike 4 kohaselt ei ole kindlustatud isikul õigust saada ajutise töövõimetusehüvitist sest isik on puhkusel Sellisel juhul ravikindlustuse seaduse 60 lõike 5 kohaselt tekib õigus saada hüvitist alates päevast millal isik on kohustatud asuma töökohustusi täitma Millal haigekassa maksab haigushüvitist alates töövabastuse esimesest päevast Millal haigekassa maksab haigushüvitist alates töövabastuse teisest päevast Erandid mil haigekassa maksab haigushüvitist alates haiguslehele märgitud töövabastuses esimesest päevast on kui haigushüvitise maksmise kohustuse aluseks on töötaja terviseseisundile vastava töö andmine töölepingu seaduse 18 lõike 1 alusel või teenistuja ajutine üleviimine teisele ametikohale või teenistustingimuste kergendamine avaliku teenistuse seaduse 51 alusel Ravikindlustuse seaduse 54 lõike 3 kohaselt kui töötajale on võimaldatud terviseseisundile vastavat tööd töölepingu seaduse 18 lõike 1 alusel või teenistuja on ajutiselt üle viidud teisele ametikohale või tema teenistustingimusi on ajutiselt kergendatud maksab haigekassa kindlustatud isikule hüvitist niisuguses summas et hüvitis koos selle ajavahemiku eest saadava töötasu või palgaga jagatuna selle ajavahemiku kalendripäevadega on võrdne kindlustatud isiku kalendripäeva keskmise tuluga Erandid mil haigekassa maksab haigushüvitist alates haiguslehele märgitud töövabastuses teisest päevast on

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/tooandjale/tvh-maksmise-kord-kysimu (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • Tabel hüvitise määramise ja maksmise kestvuse ning hüvitise % kohta - Eesti Haigekassa
  8 päevani Haigekassa maksab alates 9 päevast hüvitise määr 70 Kuni 182 päeva tuberkuloosi korral kuni 240 päeva Olmevigastus 3 Haigusleht Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4 päevast kuni 8 päevani Haigekassa maksab alates 9 päevast hüvitise määr 70 Kuni 182 päeva Liiklusvigastus 4 Haigusleht Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4 päevast kuni 8 päevani Haigekassa maksab alates 9 päevast hüvitise määr 70 Kuni 182 päeva Liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus haigestumine 18 Karantiin 10 Haigusleht Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4 päevast kuni 7 päevani hüvitise määr 70 Kuni 7 päeva Kutsehaigestumine 2 Haigusleht Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2 päevast hüvitise määr 100 Kuni 182 päeva Tööõnnetus 5 Haigusleht Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2 päevast hüvitise määr 100 Kuni 182 päeva Tööõnnetus liikluses 6 Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus haigestumine 7 Vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsel või kuriteo tõkestamisel 8 Haigusleht Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2 päevast hüvitise määr 100 Kuni 182 päeva Üleviimine teisele tööle 17 Haigusleht Haigekassa hüvitab kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe 100 lise määraga Kui isik vabastatakse kergema töö puudumisel makstakse talle hüvitist alates 2 päevast hüvitise määraga 70 Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus ja sünnituspuhkuseni Kuni rasedus ja sünnituspuhkuseni Haigestumine või vigastus raseduse ajal

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/tooandjale/tabel-hyvitise-maaramise-ja (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Korduma kippuvad küsimused - Eesti Haigekassa
  õigus ravikindlustusele Jah neil töötajatel on õigus ravikindlustusele Üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töölepinguga töötaja tuleb haigekassas arvele võtta seitsme kalendripäeva jooksul arvates tema tööle asumisest Seda ka juhul kui töötaja töötab osalise tööajaga ning saab palka alla miinimumi Sotsiaalmaksu maksab tööandja vastavalt sotsiaalmaksuseadusele Inimene on põhikohaga ühes ettevõttes tööl kelle kaudu on tal ka ravikindlustus haigekassas Teises asutuses asub ta tööle kohakaaslusega Kas teda tuleb ka selle firma kaudu haigekassas arvele võtta Tööandja peab kõik töölepingu alusel töötavad töötajad haigekassas arvele võtma seitsme kalendripäeva jooksul arvates tööle asumisest 3 Kuidas tööandja saab haigekassas arvele võtta töötaja kes on välismaa kodanik ning kellel puudub Eesti isikukood Kahjuks Eesti isikukoodita välismaa kodanikku arvele võtta haigekassas ei saa Õigus ravikindlustusele on Eesti alalisel elanikul tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elavatel inimestel kelle eest makstakse või kes maksavad iseenda eest sotsiaalmaksu samuti nende inimestega ravikindlustuse seaduse või vastava lepingu alusel võrdsustatud inimestel Selleks et välismaa kodanikku tööle ning haigekassas arvele võtta peab isik eelnevalt oma elukoha Eestis registreerima ja saama siin elamisõiguse või tähtajalise elamisloa http www politsei ee et teenused elamisoigused Kui isikul on olemas isikukood ja elukoht Eestis on tal õigus taotleda ka ravikindlustust Ravikindlustuse lõpetamine 1 Töötaja lahkus töölt Kuidas saab teda haigekassas arvelt maha võtta Tööandja peab töösuhte lõppemisest teatama haigekassale kümne kalendripäeva jooksul alates töölepingu lõpetamisest Töötaja arvelt maha võtmiseks saab andmed edastada kasutades ettevõtteportaali teenust https portaal riik ee x eit Võimalik on andmeid esitada ka tavaposti teel e posti teel digiallkirjastatult tuues ise dokumendid haigekassa klienditeenindusbüroosse Andmete esitamiseks tuleb sellisel juhul täita haigekassa kodulehelt leitav blankett http www haigekassa ee uploads userfiles Teade kindlustuse loppemisest 1 doc 2 Kui kaua kehtib töötaja ravikindlustus peale töösuhte lõppu Ravikindlustuskaitse kehtib isikul veel kaks kuud pärast töösuhte lõppemist 3 Töötaja lahkub firmast ja asub tööle uude ettevõttesse kes hakkab tasuma tema sotsiaalmaksu Kes peab haigekassat teavitama antud muutusest Mõlemad tööandjad peavad teatama muudatusest Endine tööandja peab teatama töötaja töölepingu lõppemisest haigekassale kümne kalendripäeva jooksul Uus tööandja peab edastama töötaja andmed haigekassale ravikindlustuse tekkimiseks seitsme kalendripäeva jooksul arvates töötaja tööle asumisest Ravikindlustus võlaõigusliku lepingu puhul 1 Inimesel pole ravikindlustust ja ta hakkab teenust osutama võlaõigusliku lepingu alusel Kas sel juhul hakkab ravikindlustus kehtima alles kolme kuu möödudes peale seda kui lepingu teine pool on ta haigekassas arvele võtnud Jah ooteaeg on sellisel juhul alates kande tegemisest ravikindlustuse andmekogusse kolm kuud Ravikindlustus ja sotsiaalmaks 1 Inimene osutab teenust võlaõigusliku lepinguga tähtajaliselt 12 kuud kuid ei teeni selle aja sees iga kuu miinimumpalka Kas lepingu teine pool peab maksma sotsiaalmaksu miinimumpalga järgi Kui lepingu teine pool maksab sotsiaalmaksu tegelikult teenitud töötasu järgi kas siis ei ole teenust osutaval isikul töövõtjal õigust ravikindlustusele Töötasu alammäära kehtestamise seaduses on alates 01 01 2013 kehtestatud töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 320 eurot kuus 2013 a riigieelarve seadusega on kehtestatud sotsiaalmaksuseaduse 21 alusel sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 290 eurot Lepingu teine pool ehk tellija peab maksma sotsiaalmaksu isikule ehk töövõtjale makstud tasult Kui tegelik makstav tasu kuus on alla eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäära 2013

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/tooandjale/korduma-kippuvad-kysimused (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Ravijärjekorrad - Eesti Haigekassa
  eesti ee saad tellida Euroopa ravikindlustuskaardi kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid Arstiabi kättesaadavus ja järjekorrad Arstiabi kättesaadavus Eriarstiabi ja perearstiabi kättesaadavuse kohta saate teavet haigekassa majandusaasta aruannetest Tsentraalsed ravijärjekorrad Endoproteeside ja kataraktide järjekord XML dokumentide kirjeldused Tsentraalsete järjekordade veebirakenduse juhend Infotehnoloogia alased küsimused järjekordade kohta priit lund haigekassa ee Ravijärjekorra

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/jarjekorrad (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Perearstiabi kättesaadavus - Eesti Haigekassa
  Kampaania avaleht Telli teavitus Soovin saada teavitust haigekassa kodulehel tehtud muudatuste kohta Telli muudatuste voog Kirjuta meile Võta meiega ühendust kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas Riigiportaalist eesti ee saad tellida Euroopa ravikindlustuskaardi kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid Perearstiabi kättesaadavus 2006 Majandusaasta aruanne 2005 I kvartal II

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/jarjekorrad/perearst (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • 2002. aasta II kvartal - Eesti Haigekassa
  a Juhuvalikusse kuulusid 292 perearsti ehk 1 3 kõigist Eesti perearstidest Uuritud perearstide nimistutesse kuulusid kokku 527 708 inimest ning keskmine perearsti nimistu suurus antud perioodil oli 1807 isikut Võrreldes 1 kvartali tulemustega uuriti 36 perearsti rohkem perearstide hulk kasvas eelkõige Harju piirkonnas Ehkki 1 kvartali keskmine nimistu suurus on väiksem kui 2 kvartalis ei ole nimistute suurused siiski võrreldavad kuna esimeses kvartalis arvestati ainult kindlustatute arvu Teise kvartali tulemustes on lepingujärgseks nimistuks perearsti kättesaadavuse hindamisel loetud kõik nimistusse kuuluvad isikud sealhulgas kindlustamata isikud kuna üldarstiabi peab olema kättesaadav kõigile Eesti elanikele ning visiidi aja määramisel ei eristata kindlustatud isikuid kindlustamata isikutest Kättesaadavus ägeda ja kroonilise haiguse korral 2 kvartalis Ägeda puhul pääseb kõigis piirkondades perearsti juurde samal päeval ja kroonilise haiguse puhul kolme tööpäeva jooksul mis vastab haigekassa ja perearsti vahel sõlmitud lepingu nõuetele Küsitlustulemuste täpsemal analüüsil ilmneb et samal päeval pääsesid kroonilise haigusega arsti juurde kuni 38 järgmisel päeval 41 ja teisel päeval pärast registreerimist 20 haigetest Kõige kiiremini saavad kroonilise haiguse korral perearsti juurde Kagu ja Pärnu piirkonna Põlva Võru Valga Pärnu ja Raplamaa haiged kes pääsesid perearsti vastuvõtule hiljemalt järgmisel päeval pärast registreerimist Perearstide ooteaeg sõltub teatud määral ka nimistu suurusest Arvestades lubatud nimistu piirsuurust selgub et samal päeval perearsti juurde pääsemine on 20 võrra parem nimistutes suurusega alla 1200 isiku võrreldes suuremate nimistutega Samuti on väiksemates nimistutes parem kättesaadavus koos registreerimisjärgse päevaga erinevus suurematest nimistutest üle 10 kuid kolmanda päevaga koos erinevused kaovad Kättesaadavuse võrdlus kroonilise haiguse korral 1 ja 2 kvartalis Võrreldes 1 ja 2 kvartali perearsti kättesaadavuse aegu kroonilise haiguse puhul võib märgata olulist ooteaegade lühenemist Esimeses kvartalis ulatus ooteaeg üle 3 päeva kokku kuni 11 nimistute liikmetest ooteaja erinevus 0 9 päeva Sealhulgas oli perearsti kättesaadavus halvem Harju ja Tartumaal kus üle 3 tööpäeva pidi ootama vastavalt üle 43 ja 17 nimistu

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/jarjekorrad/perearst/2002_iikv (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • 2002. aasta III kvartal - Eesti Haigekassa
  kvaliteedile peab haigekassa jälgima perearstinimistute suurust ning vajadusel teavitama perearsti kohustusest keelduda isiku võtmisest nimistusse vastavalt sotsiaalministri kinnitatud määrusele Üldandmed Uuring toimus ajavahemikul 23 27 september 2002 a Juhuvalikusse kuulusid 293 perearsti ehk 1 3 kõigist Eesti perearstidest Uuritud perearstide nimistutesse kuulusid kokku 524 458 inimest ning keskmine perearsti nimistu suurus antud perioodil oli 1790 isikut Kättesaadavus ägeda ja kroonilise haiguse korral 3 kvartalis Ägeda puhul pääseb kõigis piirkondades perearsti juurde samal päeval Kroonilise haiguse puhul pääsesid 99 haigetest perearsti vastuvõtule kolme tööpäeva jooksul Küsitlustulemuste täpsemal analüüsil ilmneb et samal päeval pääsesid kroonilise haigusega arsti juurde kuni 28 järgmisel päeval 35 ja teisel päeval pärast registreerimist 32 haigetest joonis 1 Samal või järgmisel päeval pärast registreerumist said perearsti juurde 80 haigetest Lääne Pärnu Ida Virumaa ja Rakvere piirkonnas Üle kolme päeva pidi perearsti vastuvõttu ootama 2 5 haigetest Kagu Tartu ja Ida Virumaal Küsitluse läbiviimine langes septembri viimasele nädalale ning perearstide sõnul oli järjekordade pikenemise põhjuseks patsientide soov saada soodusravimeid enne 1 oktoobril kehtima hakanud ravikindlustuse seadust Perearstide ooteaeg sõltub teatud määral ka nimistu suurusest joonis 2 Arvestades lubatud nimistu piirsuurust 1600 400 selgub et samal päeval pääseb perearsti juurde iga teine haige nimistust suurusega alla 1200 isiku ning ainult iga viies haige nimistust suurusega üle 2000 isiku Perearstiabi kättesaadavus 2002 aasta 9 kuu jooksul Võrreldes 2 kvartaliga on perearstiabi kättesaadavus krooniliste haiguste puhul 3 kvartalis mõnevõrra langenud kuid ületab siiski oluliselt 1 kvartali kättesaadavuse taset Stabiilselt on üheksa kuu jooksul kõik patsiendid perearsti juurde pääsenud Lääne ja Rakvere piirkonnas Esimeses kvartalis ulatus ooteaeg üle 3 päeva kokku kuni 11 ooteaja erinevus 0 9 päeva ning kolmandas kvartalis ainult 1 nimistute liikmetest Üheksa kuu jooksul on perearstiabi kättesaadavus olnud keskmiselt halvim Harju ja Tartumaal kus krooniliste haiguste puhul ei pääse ettenähtud ajal perearsti juurde üle 5 haigetest Harjumaa puhul tuleb aga märkida et keskmine halvem kättesaadavus oli tingitud esimese kvartali tulemustest kuna edaspidi on kõik sealsed patsiendid perearsti juurde pääsenud ettenähtud ajal Kättesaadavuse kontroll suurtes nimistutes Kuna kolme küsitlusuuringu tulemused on näidanud et kättesaadavus võib olla probleemiks eelkõige suurte nimistutega perearstide puhul siis viisime kolmandas kvartalis läbi suurte perearstipraksiste lisakontrolli Kontrolli eesmärgiks oli välja selgitada kas üle 2300 isikuga nimistuid omavate perearstide puhul on täheldatav suurem töökoormus ja sellest tulenevalt ka arstiabi kättesaadavuse võimalikud piirangud Käesoleva uuringu käigus registreerisid usaldusarstid kontrollile eelneval päeval järjekorda pandud ning tegelikult vastuvõetud haigete arvu ning perearsti reaalse tööaja sel päeval Lisaks sellele selgitati välja kas perearst töötab koos abiarstiga ning kuidas jaguneb tööaeg arstide vahel Kokku kontrolliti 20 praksist kuues haigekassa piirkonnas Rakvere juhuvalikus seekord suuri nimistuid ei olnud Keskmine nimistu suurus kontrollitud praksistes oli 2738 Kolmes praksises ei töötanud kontrollitaval päeval abiarsti Ühes praksises otsitakse abiarsti ning ühes praksises täitis abiarsti ülesandeid perearsti resident Vastuvõtule registreerunute arv oli kokku 299 kuid vastuvõttude koguarv ulatus üle 800 ehk peaaegu ainult iga kolmas vastuvõetu oli eelnevalt registreerunud Kuues praksises ei toimunud eelregistreerimist üldse ning usaldusarstide selgituse kohaselt ei tundnud perearstid selleks vajadust Keskmine vastuvõttude arv praksise kohta päevas oli 40 varieerudes 8 63 vastuvõtuni Perearstide

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/jarjekorrad/perearst/2002_iiikv (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • 2002. aasta IV kvartal - Eesti Haigekassa
  seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid 2002 aasta IV kvartal Perearstiabi kättesaadavus 2002 aasta IV kvartalis Kokkuvõte Perearstiabi kättesaadavus 2002 a IV kvartalis nii ägeda kui kroonilise haiguse puhul oli ettenähtud piirides ägeda haiguse puhul pääsevad inimesed perearsti juurde samal päeval ning kroonilise haiguse puhul pääsesid kõik inimesed perearsti juurde 3 tööpäeva jooksul Perearstiabi kättesaadavus oli praktiliselt ühesugune kõigis Eesti Haigekassa piirkondades Samal päeval pääses enamik inimesi perearsti juurde Rakvere piirkonnas Vaid Harju piirkonnas pidi enamik inimesi perearsti juurde pääsemist ootama kuni kahe tööpäeva jooksul Ka neljanda kvartali tulemused kinnitavad et perearsti kättesaadavus on madalam suurema nimistuga üle 2000 isikuga nimistus perearstide puhul Üldandmed Uuring toimus ajavahemikul 16 20 detsember 2002 a Juhuvalikusse kuulusid 298 perearsti ehk 1 3 kõigist Eesti perearstidest Uuritud perearstide nimistutesse kuulusid kokku 521 585 inimest ning keskmine perearsti nimistu suurus antud perioodil oli 1750 isikut Kättesaadavus ägeda ja kroonilise haiguse korral 4 kvartalis Nii ägeda kui kroonilise haiguse puhul pääsesid 100 haigetest perearsti vastuvõtule kolme tööpäeva jooksul Küsitlustulemuste täpsemal analüüsil ilmneb et samal päeval pääsesid kroonilise haigusega arsti juurde kuni 27 järgmisel päeval 34 ja teisel päeval pärast registreerimist 39 haigetest Samal või järgmisel

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/jarjekorrad/perearst/2002_ivkv (2013-11-16)
  Open archived version from archive •