archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  02 2015 08 03 2015 468 Tasandus ja toetusfondi jaotus 2015 aastal VV k 64 12 02 2015 13 02 2015 469 Rahvastiku tervise arengukava 2009 2020 täiendatud rakendusplaani aastateks 2013 2016 heakskiitmine VV k 69 12 02 2015 12 02 2015 470 Riigi F J Wiedemanni keeleauhinna määramine VV k 70 12 02 2015 12 02 2015 471 Riigi teaduspreemiate määramine VV k 71 12 02 2015 12 02 2015 472 Riigi kultuuripreemiate määramine VV k 72 12 02 2015 12 02 2015 473 Riigi spordipreemiate määramine VV k 73 12 02 2015 12 02 2015 474 Maa munitsipaalomandisse andmine VV k 74 12 02 2015 12 02 2015 475 Maa munitsipaalomandisse andmine VV k 75 12 02 2015 12 02 2015 476 Maa munitsipaalomandisse andmine VV k 76 12 02 2015 12 02 2015 477 Maa munitsipaalomandisse andmine VV k 77 12 02 2015 12 02 2015 478 Maa munitsipaalomandisse andmine VV k 78 12 02 2015 12 02 2015 479 Munitsipaalomandisse antud maa osaliseks sihtotstarbe muutmiseks ja osaliseks hoonestusõigusega koormamiseks loa andmine VV k 79 12 02 2015 12 02 2015 480 Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus VV m 14 06 02 2015 13 02 2015 481 Vabariigi Valitsuse 5 juuni 2012 a määruse nr 41 Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri põhimäärus muutmine VV m 15 06 02 2015 13 02 2015 482 Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord VV m 16 06 02 2015 13 02 2015 483 Volituse andmine Aktsiaseltsi Eesti Metsataim aktsiate omandamise otsustamiseks VV k 56 05 02 2015 05 02 2015 484 Volituse andmine näituse kahjuhüvitise tagamise otsustamiseks VV k 57 05 02 2015 05 02 2015 485 Vabariigi Valitsuse 29 detsembri 2011 a korralduse nr 568 Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Infoühiskonna

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=2&lineid=2&run=on&searchid=2&leht=10 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  muutmine VV k 44 22 01 2015 22 01 2015 517 Haanja looduspargi kaitse eeskiri VV m 10 22 01 2015 02 02 2015 518 Prokuröride töötasustamine 2015 aastal VV m 9 22 01 2015 26 01 2015 519 Vabariigi Valitsuse 5 augusti 2004 a määruse nr 265 Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus muutmine VV m 8 22 01 2015 01 02 2015 520 Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi koosseisu kinnitamine VV k 27 20 01 2015 20 01 2015 521 Volituse andmine VV k 22 15 01 2015 15 01 2015 522 Vabariigi Valitsuse 22 detsembri 2000 a korralduse nr 1083 k Eesti Haigekassa nõukogu liikmete nimetamine muutmine VV k 23 15 01 2015 15 01 2015 523 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 rakendusplaani aastateks 2015 2018 heakskiitmine VV k 24 15 01 2015 15 01 2015 524 Statistikanõukogu moodustamine VV k 25 15 01 2015 15 01 2015 525 Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2015 aastal VV m 6 15 01 2015 23 01 2015 526 Kanahaua maastikukaitseala moodustamine ja kaitse eeskiri VV m 7 15 01 2015 30 01 2015 527 Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord VV m 4 09 01 2015 16 01 2015 528 Vähi sõeluuringute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus VV m 5 09 01 2015 16 01 2015 529 Maa munitsipaalomandisse andmine VV k 2 08 01 2015 08 01 2015 530 Maa munitsipaalomandisse andmine VV k 3 08 01 2015 08 01 2015 531 Maa munitsipaalomandisse andmine VV k 4 08 01 2015 08 01 2015 532 Maa munitsipaalomandisse andmine VV k 5 08 01 2015 08 01 2015 533 Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 6 08 01 2015 08 01 2015 534 Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=2&lineid=2&run=on&searchid=2&leht=11 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  jõustumiskuupäev 01 01 2016 redaktsioon 01 01 2016 AVALDATUD RT I 02 12 2015 10 Volituse andmine vangistusseaduse 117 lõikest 1 tuleneva õigusakti kehtestamiseks Vastu võetud 30 11 2015 nr 122 Määrus kehtestatakse vangistusseaduse 117 lõike 1 alusel 1 Volituse andmine justiitsministrile Justiitsministrit volitatakse kehtestama määrusega vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord 2 Määruse kehtetuks tunnistamine Vabariigi Valitsuse 27 novembri 2003 a määrus nr 300 Vanglaametniku

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142782&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  11 2015 määrus number 123 jõustumiskuupäev 05 12 2015 redaktsioon 05 12 2015 AVALDATUD RT I 02 12 2015 11 Vabariigi Valitsuse 14 veebruari 2013 a määruse nr 27 Lõpueksamite eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus muutmine Vastu võetud 30 11 2015 nr 123 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 32 lõigete 1 ja 2 kodakondsuse seaduse 9 lõike 6 ja keeleseaduse 27 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse 14 veebruari 2013 a määruses nr 27 Lõpueksamite eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus tehakse järgmised muudatused 1 paragrahvi 3 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt 5 hindamise tehnilist korraldamist eksamite hindamist ja eksamitulemuste dokumenteerimist 2 paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt 1 Volitatud töötlejal on lubatud ristkasutuse teel saada andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemist aadressiandmete süsteemist Eesti rahvastikuregistrist ja riiklikust pensionikindlustuse registrist ning teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest 3 paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 1 1 järgmises sõnastuses 1 1 1 1 7 1 1 8 1 1 8 andmed kui on vabatahtlikult esitatud 4 paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses 5 Riikliku pensionikindlustuse registrist saadakse ristkasutuse teel lisa punktides

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142783&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  riigile üle läinud elatisnõuete sissenõudmiseks puude raskusastme tuvastamiseks ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja erihoolekandeteenuse osutamiseks 2 paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 3 1 järgmises sõnastuses 3 1 andmed isikule teenuse määramise ja osutamise kohta 3 paragrahvi 10 täiendatakse punktiga 12 1 järgmises sõnastuses 12 1 seadusliku esindaja korral esinduse alus ja esindaja andmed esindaja nimi isikukood elukoha aadress telefoninumber e posti aadress arvelduskonto number 4 paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 1 järgmises sõnastuses 4 1 andmed töövõime kohta 5 paragrahvi 12 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt 5 andmed puude raskusastme tuvastamise kohta 6 paragrahvi 12 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks 7 paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktidega 18 ja 19 järgmises sõnastuses 18 määratud ja makstud töövõimetoetuse andmed 19 tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud kahjuhüvitise suuruse määramise alusandmed 8 paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 1 järgmises sõnastuses 4 1 Lõike 1 punktis 5 nimetatud andmete alusandmed on 1 isiku taotluse andmed 2 otsus puude raskusastme ja lisakulude kohta 9 paragrahvi 12 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt 1 töövõimetusest ja töövõime vähenemisest tuleneva kahju kohta 10 paragrahvi 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks 11 paragrahvi 12 lõike 8 punkti 5 täiendatakse pärast sõna töövõimetuspensionäri sõnadega ja osalise või puuduva töövõimega isiku 12 paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses 10 Lõike 1 punktis 19 nimetatud andmeteks on peale lõike 1 punktides 4 4 1 7 ja 18 nimetatud andmete andmed 1 taotleja tööõnnetuste ja kutsehaiguste kohta 2 taotleja sissetulekute kohta 3 tööandja kohta 4 taotleja lisakulutuste kohta 5 taotleja töö tegemisest keeldumise kohta 6 tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel surnud isiku ülalpeetavate kohta 13 määrust täiendatakse ga 12 1 järgmises sõnastuses 12 1 Andmed isikule sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja erihoolekandeteenuse määramise ja osutamise kohta Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja erihoolekandeteenuse määramise ja osutamise andmed on 1 isiku taotluse andmed 2 erihoolekandeteenuse

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142781&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  aasta muudatuste heakskiitmine Vabariigi Valitsuse 26 11 2015 korraldus number 505 jõustumiskuupäev 26 11 2015 redaktsioon 26 11 2015 AVALDATUD RT II 27 11 2015 1 1966 aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988 aasta protokolli lisa B 2012 ja 2013 aasta muudatuste heakskiitmine Vastu võetud 26 11 2015 nr 505 Välissuhtlemisseaduse 16 alusel kiita heaks 1966 aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988 aasta protokolli lisa B muudatused mis on vastu võetud Rahvusvahelise

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142726&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  1 Eesti maaelu arengukava 2007 2013 muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse andmine Vastu võetud 26 11 2015 nr 499 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse 2 lõike 4 ja nõukogu määruse EÜ nr 1698 2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist EAFRD antavate maaelu arengu toetuste kohta ELT L 277 21 10 2005 lk 1 40 artikli 19 lõike 1 alusel 1 Kiita heaks Euroopa Komisjoni 29 novembri 2007 a otsusega nr K

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142727&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  andmine Elering AS aktsiakapitali suurendamiseks Vastu võetud 26 11 2015 nr 500 Riigivaraseaduse 5 lõike 1 ning 76 lõike 3 punktide 4 ja 5 alusel 1 Volitada majandus ja taristuministrit osalust valitseva ministrina otsustama Elering AS aktsiakapitali suurendamine 8 000 000 euro võrra 8000 uue 1000 eurose nimiväärtusega aktsia väljalaskmise teel mille tulemusel oleks Elering AS aktsiakapitali suurus 157 890 000 eurot 2 Kehtestada et kõik uued aktsiad märgib ainuaktsionärina

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142728&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive