archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  2015 seadus jõustumiskuupäev 15 11 2015 redaktsioon 15 11 2015 AVALDATUD RT II 05 11 2015 1 Välja kuulutanud Vabariigi President 03 11 2015 otsus nr 688 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil ratifitseerimise seadus Vastu võetud 28 10 2015 Ratifitseerida

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142489&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  184 10 184 11 sätestatut ei kohaldata järgmistele emitentidele 1 riik riigi regionaalse või kohaliku omavalitsuse üksus rahvusvaheline organisatsioon või muu rahvusvaheline avalik õiguslik institutsioon mille liikmeks on vähemalt üks lepinguriik Euroopa Keskpank Euroopa stabiilsusmehhanism euroala finantsstabiilsuse säilitamise ja lepinguriikidele finantsabi osutamise eesmärgil asutatud muu mehhanism või lepinguriigi keskpank olenemata sellest kas nad emiteerivad aktsiaid või teisi väärtpabereid 36 paragrahvi 184 13 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks 37 seaduse 20 peatüki 3 jao 1 jaotise pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 1 jaotis Aktsiaosalustega seotud teave 38 paragrahv 185 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 185 Häälte arvust teavitamise kohustus 1 Kui isikule vastavalt käesoleva seaduse des 9 ja 10 sätestatule kuuluvate häälte arv aktsiaemitendis moodustab 5 10 15 20 25 või 50 protsenti või 1 3 või 2 3 kõigist nimetatud emitendi emiteeritud aktsiatega esindatud häältest edaspidi teavitamiskünnis või ületab mis tahes teavitamiskünnist kas suurenedes või vähenedes teatab isik talle kuuluvate häälte arvu aktsiaemitendile ja inspektsioonile 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitamiskohustust kohaldatakse ka juhul kui isikule aktsiaemitendis kuuluvate häälte arv saavutab teavitamiskünnise või ületab seda ühel järgmistest viisidest 1 käesoleva seaduse 187 5 kohaselt avalikustatud hääleõiguste jaotust muutva sündmuse tõttu 2 kolmandas riigis registreeritud aktsiaemitendi puhul käesoleva lõike punktis 1 nimetatule samaväärse sündmuse tõttu 3 käesoleva seaduse 10 lõike 3 punktis 9 või 9 1 ning käesoleva seaduse des 9 ja 10 sätestatud muudel alustel isikule kuuluvate hääleõiguste koosmõjus 4 käesoleva seaduse 10 lõike 3 punktis 9 või 9 1 nimetatud aktsiate omandamisel sealhulgas juhul kui isik on eelnevalt teavitanud käesoleva seaduse 10 lõike 3 punktis 9 või 9 1 nimetatud häälte arvust käesolevas paragrahvis sätestatud korras 3 Kui käesoleva seaduse 10 lõike 3 punktides 9 ja 9 1 nimetatud väärtpaber on seotud mitme alusvaraks oleva aktsiaga teatatakse teavitamiskünnise saavutamisest või ületamisest eraldi igale alusvaraks oleva aktsia emitendile 39 paragrahv 185 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 185 1 Teavitamiskohustuslane 1 Käesoleva seaduse s 185 sätestatud teavitamiskohustus on igal aktsionäril ja käesoleva seaduse 10 lõikes 3 nimetatud muul isikul 2 Kui teavitamiskohustus on rohkem kui ühel isikul võib esitada ühise ühekordse teate Ühise ühekordse teate esitamine ei vabasta ühtegi isikut tema teavitamiskohustusega seotud vastutusest 3 Käesoleva seaduse 10 lõike 3 punktis 4 sätestatud kokkuleppe osapooled esitavad teate iga kord ühiselt 4 Kui käesoleva seaduse 10 lõike 3 punktis 12 nimetatud aktsionär annab volituse üheks aktsionäride koosolekuks või kui samas punktis nimetatud volitatud isik saab ühe või mitu volitust üheks aktsionäride koosolekuks võib teate esitada ühekordse teatena kas volituse andmise või saamise hetkel tingimusel et teates on selgelt märgitud milliseks kujuneb hääleõigustega seotud olukord kui volitatu ei saa enam hääleõigusi teostada iseenda äranägemisel 5 Isik ei pea teadet esitama juhul kui teavitamiskohustuse täidab isiku emaettevõtja 40 seadust täiendatakse dega 185 2 185 5 järgmises sõnastuses 185 2 Teavitamistähtaeg 1 Käesoleva seaduse 185 lõikes 1 sätestatud teavitamiskohustus tuleb täita viivitamata kuid mitte hiljem kui neljandal kauplemispäeval arvates kauplemispäevast mis järgneb sellele päevale kui isik 1 sai teada aktsiaosaluse omandamisest või võõrandamisest teavitamiskünnise ületamisest või hääleõiguse teostamise võimalusest 2 pidi asjaolusid arvesse võttes aktsiaosaluse omandamisest või võõrandamisest teavitamiskünnise ületamisest või hääleõiguse teostamise võimalusest teada saama hoolimata aktsiaosaluse omandamise või võõrandamise teavitamiskünnise ületamise või hääleõiguste teostamise võimaluse kehtima hakkamise kuupäevast või 3 sai teada käesoleva seaduse 187 5 kohaselt avalikustatud häälte jaotust muutvast sündmusest 2 Käesoleva seaduse tähenduses mõistetakse kauplemispäeva all komisjoni määruse EÜ nr 1287 2006 artikli 2 lõikes 5 ja artiklis 4 sätestatut 3 Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaldamisel välja arvatud käesoleva seaduse 187 5 kohaselt avalikustatud häälte jaotust muutva sündmuse korral loetakse et aktsionär või käesoleva seaduse 10 lõikes 3 nimetatud isik sai teada või pidi teada saama aktsiaosaluse omandamisest või võõrandamisest teavitamiskünnise ületamisest või hääleõiguse teostamise võimalusest hiljemalt kahe kauplemispäeva möödumisel tehingu tegemisest 4 Käesoleva seaduse 185 lõike 1 lõike 2 punktide 1 3 ja 4 ning käesoleva seaduse de 186 ja 187 kohaldamisel lähtutakse Eesti kauplemispäevade kalendrist Inspektsioon avaldab oma veebilehel Eestis asuvate või tegutsevate turgude kauplemispäevade kalendri 185 3 Teavitamiskünnise saavutamise või ületamise teade 1 Käesoleva seaduse s 185 nimetatud teavitamiskohustus loetakse täidetuks kui on esitatud vähemalt järgmine teave 1 hääleõiguste jagunemine vastavalt kujunenud olukorrale 2 võimaluse korral teave nende kontrollitavate äriühingute kohta kelle kaudu selliseid hääleõigustega seotud väärtpabereid faktiliselt hoitakse 3 teavitamiskünnise saavutamise või ületamise kuupäev 4 andmed aktsionäri kohta kaasa arvatud juhul kui aktsionäril ei ole käesoleva seaduse 10 lõikes 3 sätestatud tingimuste alusel hääleõiguse teostamise õigust ja isiku kohta kellel on õigus teostada hääleõigust selle aktsionäri eest 2 Käesoleva seaduse 10 lõike 3 punktides 9 ja 9 1 nimetatud hääleõigusega seotud teave peab lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 3 nimetatule sisaldama järgmist 1 eraldi jaotus käesoleva seaduse 10 lõike 3 punktides 9 ja 9 1 ning käesoleva seaduse des 9 ja 10 sätestatud muudel alustel isikule kuuluvate hääleõiguste kaupa 2 eraldi jaotus natuuras ja rahas täitmise õigusega väärtpaberite kaupa 3 kui väärtpaberist tuleneva õiguse kasutamiseks on määratud kindel ajavahemik siis aktsiate omandamise või omandamise võimaluse tekkimise aeg 4 väärtpaberi lunastus kasutamis või aegumistähtaeg 5 andmed väärtpaberi hoidja kohta 6 alusvaraks olevaid aktsiaid emiteerinud emitendi nimi 185 4 Häälte arv 1 Käesoleva seaduse 185 lõikes 1 nimetatud häälte arv leitakse kõikide ühte liiki aktsiate põhjal millega on hääleõigused esindatud sealhulgas juhul kui nende aktsiate hääleõiguste teostamine on peatatud 2 Käesoleva seaduse 10 lõike 3 punktides 9 ja 9 1 nimetatud väärtpaberitega seotud käesoleva seaduse s 185 nimetatud teabe esitamisel 1 summeeritakse kõik sama emitendi emiteeritud alusvaraks olevate aktsiatega seotud väärtpaberid käesoleva seaduse 10 lõike 5 tähenduses 2 arvutatakse hääleõiguste protsent häälte koguarvust ja aktsia või osakapitali suurusest mis on vastavalt käesoleva seaduse le 187 5 viimati avaldatud 3 arvutatakse käesoleva lõike punktis 2 nimetatud häälte koguarv käesoleva lõike punkti 1 kohaselt summeeritud väärtpaberite alusvaraks olevate aktsiate tingliku koguse põhjal 4 arvutatakse häälte koguarv juhul kui väärtpabereid võib täita üksnes rahas korrutades käesoleva lõike punktis 3 nimetatud aktsiate tingliku koguse käesoleva seaduse 10 lõike 3 punktides 9 ja 9 1 nimetatud väärtpaberite deltaga võttes arvesse vaid sellistes väärtpaberites võetud pikki positsioone ja jättes sellised pikad positsioonid lühikeste positsioonidega tasaarvestamata 185 5 Aktsiaosaluse omandamise ja võõrandamise tõendamine 1

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142573&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  vajalike meetmete uurimiseks Vastu võetud 27 10 2015 Riigikogu kodu ja töökorra seaduse 20 alusel Riigikogu otsustab 1 Moodustada Riigikogu uurimiskomisjon võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks aktsiaseltsis Tallinna Sadam edaspidi komisjon et välja selgitada kas omanikujärelevalve on olnud seaduslik ja tõhus 2 Komisjoni liikmed on Andres Anvelt asendusliige Rainer Vakra Jaanus Karilaid asendusliige Peeter Ernits Siim Kiisler asendusliige Priit Sibul Henn Põlluaas asendusliige Uno Kaskpeit Valdo Randpere asendusliige Deniss Borodit Artur Talvik asendusliige Jüri Adams 3 Komisjoni ülesanne on 1 selgitada kas aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtimise ja järelevalvega seotud sisekontroll ja aruandlus on olnud korraldatud vastavalt õigusaktidele ja heade juhtimistavade põhimõtetele 2 selgitada kas aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtorganite liikmed on valitud ja nende tegevuse üle on teostatud järelevalvet õigusaktide kohaselt 3 selgitada kas aktsiaseltsi Tallinna Sadam vara valitsemine on olnud korraldatud õigusaktidest tulenevate nõuete kohaselt ja heaperemehelikult 4 selgitada kas riigi osalemine äriühingutes on olnud korraldatud ja koordineeritud viisil mis tagas äriühingutes riigi huvide parima kaitse 5 esitada lõpparuandes Riigikogule ja avalikkusele järeldused aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtimise ja järelevalve korralduse kohta 6 riigi äriühingute juhtimise ja järelevalve korralduses puuduste tuvastamisel esitada lõpparuandes Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele asjakohased ettepanekud 4 Komisjon lähtub oma tegevuses Riigikogu kodu ja töökorra seadusest ning selles reguleerimata küsimustes

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142419&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  I Salevesta DOC failina I Tagasi Riigikohtu liikme Tõnu Antoni kohtunikuametist vabastamine Riigikogu 22 10 2015 otsus jõustumiskuupäev 22 10 2015 redaktsioon 22 10 2015 AVALDATUD RT III 23 10 2015 4 Riigikohtu liikme Tõnu Antoni kohtunikuametist vabastamine Vastu võetud 22 10 2015 Kohtute seaduse 99 lõike 1 punkti 1 ja 99 lõike 3 alusel Riigikogu otsustab 1 Vabastada Riigikohtu liige Tõnu Anton kohtunikuametist alates 2016 aasta 27 aprillist tema

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142352&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  liikme nimetamine Riigikogu 22 10 2015 otsus jõustumiskuupäev 22 10 2015 redaktsioon 22 10 2015 AVALDATUD RT III 23 10 2015 5 Eesti Arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine Vastu võetud 22 10 2015 Seoses Eesti Arengufondi nõukogu liikme Jevgeni Ossinovski Riigikogu liikme volituste peatumisega tema nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeks ning lähtudes Eesti Arengufondi seaduse 10 lõigetest 3 ja 4 Riigikogu otsustab 1 Kutsuda Eesti Arengufondi nõukogust

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142353&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  tegemist on intellektuaalomandi õiguste rikkumisega 8 3 peatükk TIR MÄRKMIKE ALUSEL TOIMUVA RAHVUSVAHELISE KAUBAVEO KONVENTSIOONI RAKENDAMINE 72 3 TIR märkmike kasutamise loa andja 1 TIR märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo konventsiooni edaspidi TIR konventsioon 9 lisa II osa kohaselt TIR märkmike kasutamise loa andmiseks pädev haldusorgan on Maksu ja Tolliamet edaspidi TIR märkmike kasutamise loa andja 2 Valdkonna eest vastutav minister võib TIR märkmike kasutamise loa andmise ülesande halduslepinguga üle anda TIR konventsiooni 9 lisa I osas sätestatud nõuetele vastavale ühingule edaspidi garantiiühing 72 4 TIR märkmike kasutamise loa taotlemine 1 Isik kes soovib saada loa TIR märkmike kasutamiseks esitab taotluse TIR märkmike kasutamise loa andjale ning lisab taotlusele enda kohta järgmised andmed ja dokumendid 1 auditeeritud majandusaasta aruanne või juhatuse liikme allkirjastatud majandusaasta aruanne kui seadusest ei tulene auditeerimiskohustust 2 autoveoseaduse s 4 nimetatud ühenduse tegevusloa number ja kehtivusaeg 3 rahvusvahelisel veol kasutatavate sõidukite registreerimisnumbrid nende sõidukite omanike nimed ja kui sõiduki omanik ei ole TIR märkmike kasutamise loa taotleja ka sõiduki vastutava kasutaja nimi 4 autoveoseaduse s 7 sätestatud nõuetele vastavate veokorraldajate nimed isikukoodid ja ametipädevust tõendavate dokumentide koopiad 5 autoveoseaduse 27 lõike 1 punktis 1 nimetatud tingimustele vastavate veoautojuhtide nimed isikukoodid kutsetunnistuste koopiad või ametikoolituse läbimist tõendava märkega autojuhilubade koopiad 6 TIR konventsiooni nõuete täitmise kinnitus vastavalt TIR konventsiooni 9 lisa II osa punkti 1 alapunktile e 2 Kui TIR märkmike kasutamise loa taotleja ei ole käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud sõiduki omanik peab TIR märkmike kasutamise loa taotleja olema märgitud sõiduki registreerimistunnistusele vastutava kasutajana 72 5 Loakomitee 1 Loakomitee on pädevate asutuste esindajatest moodustatud organ mille ülesandeks on hinnata TIR märkmike kasutamise luba taotleva isiku vastavust TIR konventsiooni nõuetele pädevust rahvusvahelise veo teostajana oluliste või korduvate tolli või maksuseaduste rikkumiste puudumist ning isiku finantsolukorra usaldusväärsust 2 Loakomitee koosseisu kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142522&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus Riigikogu 21 10 2015 seadus jõustumiskuupäev 15 11 2015 redaktsioon 15 11 2015 AVALDATUD RT II 05 11 2015 3 Välja kuulutanud Vabariigi President 03 11 2015 otsus nr 685 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus Vastu võetud 21 10 2015 Ratifitseerida juurdelisatud Eesti Vabariigi valitsuse ja

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142490&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  2015 seadus jõustumiskuupäev 15 11 2015 redaktsioon 15 11 2015 AVALDATUD RT II 05 11 2015 5 Välja kuulutanud Vabariigi President 03 11 2015 otsus nr 686 Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seadus Vastu võetud 21 10 2015 1 Lepingu ratifitseerimine Ratifitseerida juurdelisatud osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise leping edaspidi leping millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2014 aasta 21 mail Brüsselis 2 Deklaratsioon

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142492&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive