archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  Tõlgitud aktide nimekiri Prindi I Salevesta DOC failina I Tagasi Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Riigikogu juhatuse 19 11 2015 otsus number 133 jõustumiskuupäev 19 11 2015 redaktsioon 19 11 2015 AVALDATUD RT III 24 11 2015 2 Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Vastu võetud 19 11 2015 nr 133 Lähtudes Riigikogu kodu ja töökorra seaduse 13 lõike 2 punktist 2 Riigikogu juhatus otsustab Kinnitada Riigikogu liikme Anneli Oti asumine põhiseaduskomisjoni liikme

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142680&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  väljastamise sõnadega ja registreeringute tegemise 2 paragrahvi 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 5 käitlemiseks vajalikud load ja registreeringud Ravimiameti antavad ühekordsed kindlaks määratud kehtivusajaga tegevusload või tehtavad registreeringud tootjatele hulgimüüjatele teadusasutustele ja muudele asutustele lähteainete käitlejatele sisse ja väljaveoload ning impordi ja ekspordiload samuti jälitusasutuse antavad load käesoleva seaduse s 5 viidatud juhtudel 3 paragrahvi 4 lõikest 10 jäetakse välja sõna ettevõte 4 paragrahvi 4 1 täiendatakse lõikega 4 1 järgmises sõnastuses 4 1 Teise kategooria alamkategooriasse 2A kuuluva lähteaine käitlemise peab Eestis püsivat tegevuskohta omav ettevõtja registreerima Ravimiametis enne nimetatud aine omandamist 5 paragrahvi 4 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 5 Apteegiteenuse tegevusloa omaja ei pea taotlema käesoleva paragrahvi lõigetes 2 4 ja 4 1 ettenähtud tegevusluba või registreeringut lähteainete omandamiseks omamiseks ja kasutamiseks kui lähteaineid kasutatakse lähteainete käitlemise nõudeid järgides ainult ravimite valmistamiseks 6 paragrahvi 4 1 täiendatakse lõikega 7 1 järgmises sõnastuses 7 1 Sihtriigi pädevale asutusele narkootikumide lähteainete ekspordi eelse teate saatjaks on Ravimiamet 7 paragrahvi 7 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt Käitleja kellel puudub õigus käidelda narkootilist või psühhotroopset ainet või lähteainet kuid kes hoiab seda enda valduses on kohustatud selle viivitamata Politsei ja Piirivalveametile üle andma 8

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142759&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  DOC failina I Tagasi Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Riigikogu juhatuse 18 11 2015 otsus number 130 jõustumiskuupäev 18 11 2015 redaktsioon 18 11 2015 AVALDATUD RT III 20 11 2015 1 Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Vastu võetud 18 11 2015 nr 130 Lähtudes Riigikogu liikme staatuse seaduse 8 lõike 2 punktist 3 ning dest 9 11 12 ja 13 Riigikogu juhatus otsustab Seoses Riigikogu liikme Priit Toobali tagasiastumisega asub 2015

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142658&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  aktide nimekiri Prindi I Salevesta DOC failina I Tagasi Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks nimetamine Riigikogu 17 11 2015 otsus jõustumiskuupäev 17 11 2015 redaktsioon 17 11 2015 AVALDATUD RT III 19 11 2015 1 Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks nimetamine Vastu võetud 17 11 2015 Eesti Vabariigi põhiseaduse 65 punkti 8 ja 150 lõike 2 alusel Riigikogu otsustab 1 Nimetada Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks alates 2016 aasta 1 märtsist 2 Käesolev

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142632&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  represseeritud isiku seaduse muutmine Okupatsioonire iimide poolt represseeritud isiku seaduses tehakse järgmised muudatused 1 paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks 2 seadust täiendatakse ga 6 1 järgmises sõnastuses 6 1 Represseeritu toetus 1 Represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule makstakse represseeritu toetust edaspidi toetus 192 eurot kalendriaastas 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetuse saamiseks esitatakse Sotsiaalkindlustusametile ühekordne taotlus Taotlusele kantakse represseeritu või represseerituga võrdsustatud isiku ees ja perekonnanimi isikukood represseeritud isiku tunnistuse number ja väljaandmise kuupäev arvelduskonto number taotluse esitamise kuupäev ja kinnitus taotluse esitamise kohta 3 Toetust rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu 3 paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks 4 paragrahv 7 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 7 1 Toetuse väljamaksmine Toetus makstakse vastavalt toetuse saaja soovile tema arvelduskontole või tema Sotsiaalkindlustusametis vormistatud kirjaliku taotluse digitaalselt allkirjastatud elektroonilise või notariaalselt tõestatud taotluse alusel teise isiku arvelduskontole Eestis või toetuse saaja arvelduskontole välisriigis kusjuures viimasel juhul toimub see toetuse saaja kulul 5 seadust täiendatakse dega 17 3 ja 17 4 järgmises sõnastuses 17 3 Tervise taastamise toetuse ja sõidusoodustuse taotlus Isik kes on kuni 2016 aasta 1 jaanuarini esitanud taotluse tervise taastamise toetuse või sõidusoodustuse saamiseks ei pea käesoleva seaduse 6 1 lõikes 1 nimetatud toetuse saamiseks uut taotlust esitama 17 4

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142696&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  artikli 25 lõike 1 tähenduses korraldusasutuse ja artikli 20 lõike 2 tähenduses auditeerimisasutuse ülesandeid mis on sätestatud samas rakendusmääruses ja käesolevas seaduses ning artikli 20 lõike 6 punkti a tähenduses ENI programmi elluviimisega seotud riigi ametiasutuse ülesandeid 2 Korraldusasutus võib asuda täitma komisjoni rakendusmääruse EL nr 897 2014 artiklis 26 sätestatud korraldusasutuse ülesandeid kui auditeerimisasutus on artikli 25 lõikes 2 sätestatud korras tunnistanud ENI programmi haldus ja kontrolliprotseduurid nõuetele vastavaks 3 Valdkonna eest vastutav minister võib määrata komisjoni rakendusmääruse EL nr 897 2014 artikli 27 lõikes 1 nimetatud ühise tehnilise sekretariaadi edaspidi ühine sekretariaat ülesannete täitmise eest vastutava isiku või asutuse milleks võib olla valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav riigiasutus või volitada ülesannet täitma eraõigusliku juriidilise isiku 4 Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ülesanne antakse täitmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule sõlmib valdkonna eest vastutav minister ülesande täitmiseks halduslepingu halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustel ja korras 5 Valdkonna eest vastutav minister võib määrata komisjoni rakendusmääruse EL nr 897 2014 artikli 20 lõike 6 punktis b nimetatud kontrolli kontaktpunkti ülesannet täitma valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse 6 Komisjoni rakendusmääruse EL nr 897 2014 artiklis 21 nimetatud ühise seirekomitee Eesti liikmed nimetab valdkonna eest vastutav minister 7 Komisjoni rakendusmääruse EL nr 897 2014 artikli 28 lõikes 2 nimetatud audiitorite rühma Eesti liikmed nimetab valdkonna eest vastutav minister 8 Korraldusasutuse auditeerimisasutuse ühise sekretariaadi ja kontrolli kontaktpunkti ülesannete täitmine lõpeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest EL nr 232 2014 või komisjoni rakendusmäärusest EL nr 897 2014 või muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste lõppedes 63 2 Rahastamisleping Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EL nr 232 2014 artikli 10 lõikes 8 ja komisjoni rakendusmääruse EL nr 897 2014 artikli 8 lõikes 1 nimetatud rahastamislepingu Euroopa Komisjoniga ja piiriülese koostöö partnerriigiga allkirjastab korraldusasutus või valdkonna eest vastutav minister 63 3 Kulude abikõlblikkus ja finantskorrektsiooni tegemine 1 Valdkonna eest vastutav minister kehtestab

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142697&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  10 alusel kehtestatud keskkonna kvaliteedi piirväärtusi 4 paragrahvi 26 5 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks 5 paragrahvi 26 5 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 8 Prioriteetsete ohtlike ainete juhtimine pinnavette ning nimetatud ainete ja muude saasteainete juhtimine otse põhjavette on keelatud välja arvatud erandjuhtudel vee erikasutusloa alusel Prioriteetsete ainete juhtimine pinnavette ja põhjavette on lubatud vee erikasutusloa alusel vastavalt käesoleva seaduse le 26 11 6 paragrahvi 26 5 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 10 Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu prioriteetsete ainete prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ainete jälgimisnimekirja ning pinnases ohtlike ainete sisalduse piirväärtused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 7 paragrahvi 26 5 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks 8 paragrahvi 26 11 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks 9 paragrahvi 34 3 täiendatakse lõigetega 1 1 ja 1 2 järgmises sõnastuses 1 1 Veesammas on käesoleva seaduse tähenduses veepinnast veekogu põhjaseteteni ulatuv vertikaalselt katkematu veemass 1 2 Geoloogiline formatsioon on käesoleva seaduse tähenduses litostratigraafiline üksus mille sees võib leida ja kaardistada eristuvaid kivimikihte 10 paragrahvi 39 4 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses 5 Keskkonnaamet teostab järelevalvet käesoleva seaduse 17 lõikes 9 sätestatud nõude täitmise üle juhul kui vee erikasutusluba ei ole nõutav 6 Lisaks Keskkonnainspektsioonile teostavad Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse des 12 3 12 8 sätestatud nõuete täitmise üle 11 paragrahvi 39 5 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses 2 Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium võivad käesolevas seaduses sätestatud järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse des 30 32 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras 12 normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000 60 EÜ millega kehtestatakse ühenduse veepoliitikaalane tegevusraamistik EÜT L 327 22 12 2000 lk 1 73

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142502&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  kontrolli kaotamist puuraugu üle või nafta gaasi või ohtliku aine leket mis põhjustab või võib tõenäoliselt põhjustada surmajuhtumeid või raskeid vigastusi 2 õnnetus mis toob kaasa rajatise või ühendatud taristu olulise kahjustuse ning põhjustab või võib tõenäoliselt põhjustada surmajuhtumeid või raskeid vigastusi 3 muu vahejuhtum mis toob kaasa viie või enama inimese hukkumise või raskete vigastuste tekkimise avamererajatisel millest lähtub ohuallikas või kui sama juhtub rajatise või ühendatud taristuga seotud avamere nafta ja gaasiammutamisprotsessides osalejatega või 4 keskkonnaõnnetus mis tuleneb punktides 1 3 nimetatud juhtumitest 4 Rajatis käesoleva paragrahvi tähenduses on paikne fikseeritud või teisaldatav rajatis või kombineeritud rajatis mis on püsivalt ühendatud sildade või muude struktuuridega ning mida kasutatakse avamere nafta ja gaasiammutamisprotsessideks või seoses nende protsessidega Rajatis hõlmab teisaldatavaid avamere puurplatvorme üksnes siis kui need on paigaldatud avamerre puurimiseks tootmiseks või muudeks avamere nafta ja gaasiammutamisprotsessidega seotud tegevusteks 3 peatükk Ohtlik ettevõte ja suurõnnetuse ohuga ettevõte 20 Peatüki kohaldamisala 1 Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid kohaldatakse ohtlikku kemikaali käitleva ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte suhtes 2 Ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte suhtes kohaldatavaid nõudeid ei kohaldata 1 riigikaitselisele käitisele 2 käitisele millest tulenev oht seisneb ioniseerivas kiirguses 3 väljaspool käitist toimuvale ohtliku kemikaali transpordile ja sellega otseselt seotud ajutisele vaheladustamisele maanteel raudteel merel siseveekogul ja õhus kaasa arvatud laadimine lossimine ja vedu muusse transpordivahendisse ja sellest välja dokis kail ja sorteerimisjaamas 4 väljaspool käitist torujuhet pidi toimuvale ohtliku kemikaali transpordile kaasa arvatud pumbajaamas 5 maavara uurimisele kaevandamisele ning töötlemisele kaevanduses ja karjääris kaasa arvatud puuraugu kaudu toimuv tegevus 6 maavara uurimisele ja kaevandamisele avamerel 7 prügilale sealhulgas jäätmete maa alusele ladustamisele 8 gaasi maa alusele ladustamispaigale avamerel kaasa arvatud spetsiaalses hoidlas ja kohas kus toimub maavara uurimine ja kasutamine 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud välistused ei kehti 1 gaasi maa aluse ladustamise kohta maismaal looduslikus kihis põhjaveekihis soolakaevanduses ja suletud kaevanduses 2 maavara tootmisega seotud ohtlikku kemikaali kaasavate keemiliste ja termiliste töötlemistoimingute kohta ja nende toimingutega kaasneva ladustamise kohta 3 toimiva rikastamisjäätmete kõrvaldamise rajatise ning selle valltiigi ja tammi kohta mis sisaldab ohtlikke kemikaale 21 Terminid käesoleva peatüki tähenduses 1 Käitis on ohtlikku ettevõtet või suurõnnetuse ohuga ettevõtet käitava isiku kontrolli all olev ala kus käideldakse ohtlikku kemikaali ühes või mitmes ehitises sealhulgas selle juurde kuuluvad või sellega seotud infrastruktuurid ja protsessid 2 Rajatis on maapinnal või maa all asuv tehniline üksus käitises milles käideldakse ohtlikku kemikaali ja mis hõlmab kõiki rajatise tööks vajalikke seadmeid tarindeid torusid masinaid tööriistu käitise rööbasteid dokke rajatist teenindavaid lossimiskaisid maabumissildu ladusid ja muid samalaadseid ehitisi olenemata kas need on ujuvkonstruktsiooniga või ilma 3 Ohtlik ettevõte on käitis kus kemikaali käideldakse ohtlikkuse alammäärast suuremas ja künniskogusest väiksemas koguses Ohtlik ettevõte on C kategooria ettevõte 4 Suurõnnetuse ohuga ettevõte on käitis kus kemikaali käideldakse künniskogusest suuremas koguses Suurõnnetuse ohuga ettevõtted jagunevad ohtlikkuse suurenemise alusel B ja A kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõteteks 5 Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja künniskogus on kemikaali piirkogus mis määrab käitise ohtlikuks ettevõtteks või suurõnnetuse ohuga ettevõtteks 6 Suurõnnetus on ettevõtte töö kontrolli alt väljumisest tingitud ohtliku kemikaali ulatuslik leke tulekahju või plahvatus mis kohe või tulevikus põhjustab raskeid tagajärgi inimese elule tervisele või keskkonnale käitise sees või väljaspool seda ning mis on seotud ühe või mitme ohtliku kemikaaliga 7 Oht on ohtliku kemikaali või olukorra olemuslik omadus mis võib põhjustada kahju inimese elule tervisele või keskkonnale 8 Risk on tagajärje ilmnemise tõenäosus teatud aja jooksul või teatud asjaolude korral 9 Hoidmine on ohtliku kemikaali ladustamine kaubavaruna turvalises hoidlas või laos 10 Doominoefekt on käitise või käitiste rühmade puhul võimalik suurem suurõnnetuse risk või selle raskemad tagajärjed käitiste geograafilise asukoha ja vastastikuse kauguse ning nendes paiknevate ohtlike ainete varu tõttu 22 Ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja kohustused 1 Ohtliku kemikaali käitleja määrab oma ettevõtte ohtlikkuse lähtuvalt käideldavate kemikaalide maksimaalsest võimalikust kogusest 2 Lähtuvalt ettevõtte ohtlikkusest koostab ettevõtte käitaja järgmised dokumendid 1 C kategooria ehk ohtliku ettevõtte puhul teabeleht riskianalüüs ja ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan 2 B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte puhul teabeleht riskianalüüs ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus ja ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan 3 A kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte puhul teabeleht ohutusaruanne ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan Ohutusaruanne sisaldab ka riskianalüüsi ja ohutuse tagamise süsteemi kirjeldust 3 Õnnetuse ennetamisel ja õnnetuse korral tuleb rakendada riskianalüüsis ohutusaruandes ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaanis ja ohutuse tagamise süsteemi kirjelduses kajastatud abinõusid 4 Kui ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte puhul on tõenäoline doominoefekt vahetavad nende käitajad omavahel vajalikku teavet et rakendada asjakohaseid meetmeid ning teevad koostööd avalikkuse teavitamisel 5 Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani katsetamiseks korraldab suurõnnetuse ohuga ettevõtet käitav isik vähemalt kord kolme aasta jooksul õppuse Õppusest teavitatakse Päästeametit vähemalt 20 tööpäeva enne selle toimumist 6 Ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja teavitab ettevõtte alalise sulgemise või tegevuse lõpetamise korral Tehnilise Järelevalve Ametit vähemalt viis tööpäeva enne ettevõtte sulgemist või tegevuse lõpetamist 7 Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega kemikaali ohtlikkuse alammäära ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise korra 23 Kohustusliku dokumendi koostamine uuendamine ja kooskõlastamine 1 Käesoleva seaduse 22 lõikes 2 nimetatud dokumendid edaspidi kohustuslikud dokumendid tuleb hoida ajakohasena need tuleb läbi vaadata ja vajaduse korral uuendada 1 vähemalt iga viie aasta järel sealhulgas ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan vähemalt iga kolme aasta järel 2 kui see on põhjendatud kontaktandmete muutumise või muude asjaolude tõttu sealhulgas ohtliku kemikaali koguse laadi oleku või ohtliku kemikaali kasutamise protsessi muutumisel samuti muudatuste tegemisel käitises või rajatises mis võib oluliselt mõjutada õnnetuse riski või ettevõtte ohtlikkuse kategooriat 3 kui on ilmnenud uusi ohutust käsitlevaid tehnilisi teadmisi mis on saadud õnnetuste või õnnetuselähedaste juhtumite ja ohtude hindamist käsitlevate teadmiste arengu analüüsimisel või 4 pärast käitises toimunud suurõnnetust 2 Kohustuslikud dokumendid tuleb kooskõlastada pädeva asutusega Pädevaks asutuseks on 1 teabelehe ja ohutuse tagamise süsteemi kirjelduse puhul Tehnilise Järelevalve Amet 2 ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani puhul Päästeamet 3 riskianalüüsi ja ohutusaruande puhul Tehnilise Järelevalve Amet koostöös Päästeametiga 3 Kohustusliku dokumendi uuendamisel tuleb see esitada kooskõlastamiseks mõistlikul ajal enne selles kajastatud selliste muudatuste rakendamist millega kaasneb suurõnnetuse risk või selle suurenemine kuid kindlasti enne käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud tähtaega Eelistada tuleb dokumendi elektroonilist esitamist 4 Tehnilise Järelevalve Amet ja Päästeamet lähtuvad dokumendi kooskõlastamisel käesoleva seaduse 27 lõikes 5 sätestatud tähtaegadest Tehnilise Järelevalve Amet kooskõlastab teabelehe 14 tööpäeva jooksul nimetatud dokumendi saamisest arvates Kui dokumenti ei ole eelnimetatud tähtaja sealhulgas pikendatud tähtaja jooksul kooskõlastatud ei loeta seda vaikimisi kooskõlastatuks 5 Kooskõlastamise käigus kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele sealhulgas kontrollitakse kas 1 ettevõtte ohtlikkus on õigesti määratud 2 on kavandatud piisavaid abinõusid õnnetuse vältimiseks ning õnnetuse korral tagajärgede vähendamiseks 3 ohtlikus ettevõttes või suurõnnetuse ohuga ettevõttes selliste muudatuste tegemisel millega kaasneb suurõnnetuse risk või selle suurenemine on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid ohte ja nende maandamiseks rakendatavate abinõude piisavust ning kooskõla planeeringuga 4 on vaja muuta ettevõtte tegutsemise aluseks olevat tegevusluba kui dokumendi esitab kooskõlastamiseks juba tegevusloa alusel tegutsev ettevõtja 6 Ohtlikus ettevõttes või suurõnnetuse ohuga ettevõttes selliste muudatuste tegemisel millega kaasneb suurõnnetuse risk või selle suurenemine edastab Tehnilise Järelevalve Amet vastava teabe planeerimismenetluse algatamise vajaduse hindamiseks kohaliku omavalitsuse üksusele Kohaliku omavalitsuse üksus hindab planeerimismenetluse algatamise vajadust ja teavitab oma arvamusest Tehnilise Järelevalve Ametit 30 päeva jooksul teavituse saamisest arvates 7 Pädevad asutused teevad oma ülesannete täitmisel koostööd sealhulgas vahetavad informatsiooni kohustuslike dokumentide ja nende kooskõlastamise kohta Kooskõlastatud teabelehe ja riskianalüüsi kokkuvõtte edastab Tehnilise Järelevalve Amet teadmiseks ettevõtte asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 8 Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega nõuded ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele 24 Avalikkuse teavitamine 1 Suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja teavitab avalikkust ja ettevõttest lähtuva õnnetuse mõju piirkonda jääda võivaid isikuid ennetavalt ettevõttest lähtuvast suurõnnetuse riskist ohutusabinõudest ja õnnetuse korral soovitatavatest käitumisjuhistest 2 Ohtlikus ettevõttes või suurõnnetuse ohuga ettevõttes toimuva õnnetuse korral teavitab käitaja õnnetuse mõju piirkonda jäävaid isikuid õnnetusest viivitamata 3 Suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja teeb taotluse korral avalikult kättesaadavaks ettevõttes käideldavate ohtlike kemikaalide loetelu ja riskianalüüsi kokkuvõtte mis hõlmab vähemalt teavet suurõnnetuse riski inimese elule tervisele ja keskkonnale avalduvate võimalike tagajärgede ja ohuala suuruse ning suurõnnetuse korral kohustusliku käitumise kohta Ohtliku ettevõtte käitaja teeb taotluse korral avalikult kättesaadavaks riskianalüüsi kokkuvõtte Riskianalüüsi kokkuvõte esitatakse ka Tehnilise Järelevalve Ametile 4 Kui ohtliku kemikaali käitlemisel kavandatava muudatusega kaasneks suurõnnetuse risk või selle oluline suurenemine tagatakse planeerimismenetluses või keskkonnamõju hindamise menetluses avalikkusele võimalus muudatuse kohta enne selle rakendamist arvamust avaldada 5 Päästeamet edastab A kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttest lähtuva piiriülese mõjuga suurõnnetuse toimumise riski kohta teavet riikidele keda selline õnnetus võib mõjutada 6 Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega nõuded avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele 25 Suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja vastutuskindlustus 1 Suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitajal peab selles ettevõttes kemikaali käitlemisest kolmandale isikule edaspidi kahjustatud isik tekkida võiva lepinguvälise ja õigusvastase kahju hüvitamiseks olema vastutuskindlustus 2 Vastutuskindlustusleping peab vastama järgmistele tingimustele 1 kindlustusleping on sõlmitud kindlustusandjaga kellel on õigus kindlustada Eestis asuvat kindlustusriski 2 kindlustusleping katab vähemalt otsese varalise kahju ning tervise kahjustamise kehavigastuse tekitamise ja surma põhjustamise korral ka saamata jäänud tulu kui seaduses ei ole sätestatud teisiti 3 kindlustusjuhtum on käitaja vastutusel toimuv kemikaali käitlemisega seotud ootamatu sündmus mis tuleneb käideldava kemikaali omadustest ja mille tagajärjel on kahjustatud isikule tekitatud käesoleva lõike punktis 2 nimetatud kahju 3 Käitaja peab valima kindlustussumma mis on mõistlik arvestades kemikaalide käitamisega seotud tegevuskohta kemikaalide kogust ja käitlemise viisi tegevuse ja sellest tuleneda võivate kahjustuste ulatust ning muid asjaolusid Kindlustussumma peab katma vähemalt käesoleva paragrahvi lõike 2 punktiga 2 hõlmatud nõuded ning ei tohi olla väiksem kui 400 000 eurot 4 Käesoleva seaduse alusel sõlmitud vastutuskindlustusleping ei pea katma kahju mis tekkis 1 käitaja poolt keskkonna kvaliteedi halvendamisest välja arvatud esmaste päästetoimingutega seotud mõistlikud kulutused esmase kahju likvideerimiseks ja kahju suurenemise ärahoidmiseks 2 käitaja valduses olevale varale 3 kahjustatud isiku valduses oleva puudusega toote tõttu mille puhul kohaldatakse võlaõigusseaduse 1061 sätteid 4 kindlustusjuhtumi tagajärjel mille kahjustatud isik põhjustas tahtlikult 5 Kindlustusandjal on õigus keelduda vastutuskindlustuslepingu sõlmimisest kui käitaja keeldub esitamast riskianalüüsi ja muid kindlustusandja poolt kindlustusriski hindamiseks vajalikuks peetavaid asjaolusid tuvastada võimaldavaid tõendeid 26 Loakohustus 1 Käitises võib käidelda ohtlikku kemikaali ohtlikkuse alamäärast või künniskogusest suuremas koguses üksnes käitamisloa alusel 2 Käesoleva seaduse kohane luba ei ole nõutav kui ohtlikku kemikaali käideldakse tööstusheite seaduse alusel antud keskkonnakompleksloa või lõhkematerjaliseaduse alusel antud loa alusel mille menetluses on hõlmatud ka käesoleva seaduse kohase käitamisloa kontrolliesemes olevaid nõudeid See ei välista käesolevast seadusest tulenevate muude kohustuste ja nõuete täitmist 27 Käitamisloa taotlemine 1 Käitamisloa saamiseks tuleb esitada Tehnilise Järelevalve Ametile taotlus Taotlusega esitatakse käesoleva seaduse kohaselt nõutavad kohustuslikud dokumendid 2 Taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 3 Taotluse lahendab Tehnilise Järelevalve Amet käitamisloa andmise või andmisest keeldumisega Taotluse läbivaatamise tähtaeg on 60 tööpäeva kõigi nõutud dokumentide laekumise päevast arvates Taotluse läbivaatamise tähtaega võib ühekordselt pikendada kuni 30 tööpäeva võrra Kui taotluse läbivaatamisel on selgunud vajadus korraldada keskkonnamõju hindamine võib taotluse läbivaatamise tähtaega pikendada keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse tegemiseni Kui Tehnilise Järelevalve Amet ei lahenda taotlust eelnimetatud tähtaja või pikendatud tähtaja jooksul ei loeta käitamisluba vaikimisi antuks 4 Käitamisloa taotlusest teavitab Tehnilise Järelevalve Amet ettevõtte asukohajärgset kohaliku omavalitsuse üksust Kohaliku omavalitsuse üksus annab arvamuse kavandatava tegevuse kooskõla kohta kehtiva planeeringuga 30 tööpäeva jooksul teavituse saamisest arvates 5 Tehnilise Järelevalve Amet edastab riskianalüüsi ja ohutusaruande ning ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani Päästeametile kooskõlastamiseks Päästeamet kooskõlastab edastatud dokumendid või jätab need põhjendatult kooskõlastamata 30 tööpäeva jooksul nimetatud dokumentide saamisest arvates Seda tähtaega võib ühekordselt pikendada kuni 30 tööpäeva võrra Kui on selgunud vajadus korraldada keskkonnamõju hindamine võib kooskõlastamise tähtaega pikendada keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse tegemiseni Kui dokumenti ei ole eelnimetatud tähtaja või pikendatud tähtaja jooksul kooskõlastatud ei loeta seda vaikimisi kooskõlastatuks 6 Kohustuslike dokumentide läbivaatamisele ja kooskõlastamisele kohaldatakse käesoleva seaduse s 23 sätestatud nõudeid 7 Kui käitamisloa menetluses selgub planeeringu muutmise vajadus ning vastav planeeringu muudatus algatatakse võib käitamisloa menetluse peatada kuni planeerimismenetluse lõpuni 28 Käitamisloa kontrolliese Isikule antakse käitamisluba kui 1 käitise käitamine on käitise ümbruskonda käitisest lähtuvat ohtu ja riski arvestades võimalik sealhulgas kui käitise rajamisel või käitises selliste muudatuste tegemisel millega kaasneb suurõnnetuse oht või selle suurenemine on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid riske ja nende riskide maandamiseks on rakendatud piisavad abinõud 2 kohustuslikud dokumendid vastavad käesoleva seaduse s 23 sätestatud nõuetele 3 käitis on kooskõlas planeeringuga 29 Käitamisloa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine 1 Käitamisloa kehtetuks tunnistamise aluse ilmnemisel võib Tehnilise Järelevalve Amet arvestades asjaolude kaalukust peatada käitamisloa kehtivuse Käitamisluba peatatakse kuni peatamise aluseks olnud asjaolu kõrvaldamise või äralangemiseni 2 Tehnilise Järelevalve Amet võib käitamisloa kehtetuks tunnistada kui 1 isik on esitanud valeandmeid 2 isik on korduvalt või oluliselt rikkunud ohutusnõudeid ning tekitanud sellega õnnetuse ohu 3 isiku tegevus ettevõttes ei vasta enam käitamisloa aluseks olnud dokumentides kirjeldatule ja selle tegevusega on ohud ilmselgelt suurenenud ning isik ei ole muutunud tegevusest ettenähtud ajal ja korras teavitanud 4 isik on tekitanud käitamisloaga lubatud tegevusega avalikule korrale olulise kahju või ohu mida ei eksisteerinud või ei olnud teada käitamisloa andmise ajal ja mis kaalub üles isiku huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada käitamisloa muutmisega 5 isik ei ole kohustuslikke dokumente ajakohasena hoidnud ega ole järginud sellekohast ettekirjutust 6 isik on käitamisloa aluseks oleva tegevuse lõpetanud 30 Käitamisloa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise tagajärjed 1 Käitamisloa kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise korral peab käitaja tagama ettevõtte ohutuse Kemikaali käitlemist võib jätkata üksnes ulatuses mis on vajalik ohutuse tagamiseks 2 Kui käitamisloa kehtivuse peatamise aluseks olnud asjaolu ei ole käitamisloa kehtivuse peatamise tähtaja jooksul kõrvaldatud või ära langenud tunnistab Tehnilise Järelevalve Amet tegevusloa kehtetuks 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõude täitmiseks võib Tehnilise Järelevalve Amet rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras 31 Käitamisloast teavitamine ja käitamisloa avalikustamine 1 Tehnilise Järelevalve Amet teavitab Päästeametit Keskkonnaametit ja Keskkonnainspektsiooni ning ettevõtte asukohajärgset kohaliku omavalitsuse üksust käitamisloa andmisest selle kehtivuse peatamisest ja kehtetuks tunnistamisest 2 Tehnilise Järelevalve Amet teeb käitamisloa avalikuks seadme ohutuse seaduse alusel asutatud tehnilise järelevalve infosüsteemi vahendusel 32 Erinõuded maakasutuse planeerimisel ja ehitise projekteerimisel 1 Maakasutuse planeerimisel ning projekteerimistingimuste ja ehituslubade andmisel tuleb arvestada käitisest lähtuvate asjaoludega Seejuures tuleb 1 kindlaks teha doominoefektiga käitised 2 arvestada olemasoleva käitise läheduses paiknevaid ehitisi nagu liiklusmagistraalid rahvarohked paigad ja elamurajoonid kui nende paigutus võib suurendada suurõnnetuse riski või selle tagajärgede raskust 3 säilitada ohutuse tagamiseks vajalik vahemaa käitise ning elamurajoonide avalikus kasutuses olevate hoonete ja alade puhkealade ning võimaluse korral peamiste transpordiliinide vahel 4 kaitsta looduse poolest erilist huvi pakkuvaid või eriti tundlikke alasid käitise läheduses tagades selleks ohutu vahemaa või võttes muid asjakohaseid meetmeid 5 rakendada olemasolevas käitises vajaduse korral lisameetmeid 6 tagada suurõnnetuse riski või selle tagajärgede raskuse suurenemisel avalikkuse ja käitisest lähtuva õnnetuse mõju piirkonda jääda võivate isikute teavitamine 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludega arvestamise protsessi raames peab ohtliku ettevõtte või suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja andma piisavat teavet ettevõttest lähtuvate riskide ja ohtude kohta kui seda taotleb pädev asutus planeeringu koostamiseks projekteerimistingimuste või ehitusloa andmiseks 3 Kui planeerimise ja projekteerimise faasis korraldatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine või keskkonnamõju hindamine hinnatakse käitisega seonduvaid riske ja ohte ning teavitatakse avalikkust selle menetluse käigus 4 Päästeametile tuleb kooskõlastamiseks esitada üld eri või detailplaneering edaspidi planeering ja ehitusprojekt 1 uue käitise asukoha valikul 2 olemasoleva käitise tegevuse laiendamisel või tootmise suurendamisel kui selliseks tegevuseks on vaja algatada planeering või muuta seda või anda ehitusluba 3 ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohualasse jääva maa ala planeerimisel või sinna ehitise kavandamisel 5 Päästeamet hindab kooskõlastamisel kas 1 kavandatav planeering või ehitis suurendab suurõnnetuse riski või õnnetuse tagajärgede raskust 2 õnnetuse ennetamiseks kavandatud meetmed on piisavad 3 enne planeeringu kehtestamist või ehitusloa andmist peab käitist käitav isik ettevõtte asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele ja Päästeametile esitama lisainformatsiooni 6 Päästeamet võib kooskõlastuse andmata jätta kui planeeringuga või ehitusprojektiga kavandatav tegevus suurendab suurõnnetuse riski või õnnetuse tagajärgede raskust ja õnnetuse ennetamiseks kavandatavad meetmed ei ole piisavad 4 peatükk Kemikaalide valdkonna pädevad asutused ja riiklik järelevalve 1 jagu Kemikaalide valdkonna pädevad asutused 33 Terviseameti pädevus Terviseamet on pädev asutus kelle ülesanded kemikaalide valdkonnas on 1 täita haldusülesandeid ja teha haldustoiminguid keelustatud ja rangelt piiratud käitlemisega kemikaale käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EL nr 649 2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta ELT L 201 27 07 2012 lk 60 106 edaspidi PIC määrus alusel 2 tagada mürgistusalase teabe edastamine elanikkonnale ja meditsiinipersonalile ning täita ülesandeid CLP määruse artikli 45 kohaselt 3 täita haldusfunktsioone ja teha haldustoiminguid detergendimääruse alusel 4 täita liikmesriigi pädevale asutusele REACH määrusega pandud ülesandeid ainete hindamise REACH määruse XV lisale vastavate toimikute koostamise ja muude asjakohaste haldusülesannete täitmise alal 5 aidata kaasa REACH määruse kohaselt asutatud komiteede foorumi ja nende töörühmade tegevusele ning teha koostööd Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kemikaaliametiga 6 täita riikliku kasutajatoe ülesandeid REACH määruse artikli 124 kohaselt ja anda tootjatele importijatele allkasutajatele ja kõikidele teistele huvitatud isikutele nõu määrusest tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmise kohta eelkõige seoses ainete registreerimisega 7 täita liikmesriigi pädevale asutusele CLP määrusega pandud ülesandeid ainete ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistamise ettepanekute tegemisel ning muude asjakohaste haldusülesannete täitmisel 8 täita riikliku kasutajatoe ülesandeid CLP määruse artikli 44 kohaselt ja anda huvitatud isikutele nõu CLP määrusest tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmise kohta 9 esitada Euroopa Kemikaaliametile aruanne ametlike kontrollide ning muude REACH määruse ja CLP määruse nõuete täitmise tagamise meetmete kohta 10 koordineerida järelevalvet REACH määruse ja CLP määruse nõuete täitmise üle 34 Päästeameti pädevus Päästeamet on pädev asutus kelle ülesanded kemikaalide valdkonnas on 1 osaleda ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitamisloa menetluses ning nende kohustuslike dokumentide kooskõlastamises hinnates muu hulgas suurõnnetuse toimumise riski tagajärgede raskuse ja ulatuse kirjeldust tagajärgede leevendamise meetmeid ning hädaolukorraks valmisolekut 2 selgitada ohtlikelt ettevõtetelt ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetelt saadava teabe põhjal välja doominoefekti põhjustada võivad käitised või käitiste rühmad ning teavitada sellest vastavasse rühma kuuluvaid ettevõtteid 3 koostada A kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttele ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan 4 osaleda oma pädevuse piires rahvusvahelises koostöös ning vahetada teavet teiste riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 5 teavitada Euroopa Komisjoni suurõnnetuse ohuga ettevõttes toimunud suurõnnetusest 6 anda soovitusi hädaolukorraks valmisoleku ja edaspidiste õnnetuse tagajärgede leevendamise meetmete kohta 35 Tehnilise Järelevalve Ameti pädevus Tehnilise Järelevalve Amet on pädev asutus kelle ülesanded kemikaalide valdkonnas on 1 anda ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitamislubasid sealhulgas kooskõlastada kohustuslikke dokumente hinnates ohtlikkuse määramist õnnetuse ennetusmeetmeid ja suurõnnetuse vältimise põhimõtteid 2 osaleda oma pädevuse piires rahvusvahelises koostöös ning vahetada teavet teiste riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 3 teatada Euroopa Komisjonile suurõnnetuse

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142523&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive