archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  ja Eesti Vabariigi Materiaalsete Ressursside Ministeeriumi baasil Paragrahv 1 Moodustada 1992 aasta 1 jaanuarist Vabariigi Kaubandusministeeriumi ja Eesti Vabariigi Materiaalsete Ressursside Ministeeriumi baasil Eesti Vabariigi Kaubandusministeerium Paragrahv 2 Teha Eesti NSV 1989 aasta 6 detsembri seaduse Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta ENSV Teataja 1989 nr 39 art 609 paragrahvis 24 järgmine muudatus jätta välja sõnad Materiaalsete Ressursside Ministeerium Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A Rüütel Tallinn 11 novembril 1991 Lisa Eesti Panga Nõukogu istungi protokollile nr 35 12 novembril 1991 a Välisvaluuta sisse ja väljaveo ajutised eeskirjad Eesti Vabariigis 1 Välisvaluuta sissetoomisel Eesti Vabariiki puuduvad piirangud 2 Eesti Vabariigist võib ilma tollideklaratsiooni kandmata viia välja välisvaluutat kuni 1000 USD või sellega ekvivalentse summa muus välisvaluutas lähtudes seejuures Eesti Panga ametlikust noteeringust 3 Välisvaluuta sularahana väljaviimine Eesti Vabariigist väärtuses üle 1000 USD või sellega ekvivalentse summa muus välisvaluutas lähtudes seejuures Eesti Panga ametlikust noteeringust on lubatud järgmistel juhtudel s o kui on olemas Eesti Panga või tema poolt volitatud panga luba välisvaluuta väljaveoks tollideklaratsioon mis tõendab et väljaviidav välisvaluuta kogus on eelnevalt Eesti Vabariiki sisse toodud välismaalt 4 Eesti Pank ja Eesti Panga poolt volitatud pangad väljastavad välisvaluuta väljaveo loa kui välisvaluuta on laekunud loa taotleja pangaarvele ülekantuna teiste riikide pankadest

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=5732&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  failina I Tagasi Seadus Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ümbernimetamise kohta Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks Ülemnõukogu 24 10 1991 seadus jõustumiskuupäev 24 10 1991 redaktsioon 24 10 1991 EESTI VABARIIGI SEADUS Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ümbernimetamise kohta Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks 1 Nimetada Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium ümber Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks 2 Asendada Eesti NSV 1989 aasta 6 detsembri seaduse Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta ENSV Teataja 1989 nr 39 art 609 paragrahvis 24 sõna

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=5606&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Salevesta DOC failina I Tagasi Seadus rahaühiku muutmise kohta seadustes ja muudes normatiivaktides Ülemnõukogu 18 06 1992 seadus jõustumiskuupäev 20 06 1992 redaktsioon 20 06 1992 Eesti Vabariigi seadus Rahaühiku muutmise kohta seadustes ja muudes normatiivaktides 1 Asendada Eesti Vabariigis kehtivates seadustes ja muudes normatiivaktides rahaühik rubla rahaühikuga Eesti kroon kroon lühendatult kr tehes ümberarvutused Eesti Vabariigi rahareformi komitee poolt kehtestatud kursi järgi 2 Käesolev seadus jõustub Eesti krooni käibelelaskmise

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=6993&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Kodanike jälitamises või represseerimises osalenud isikuteks käesoleva paragrahvi 4 lõike mõistes on 1 kohtuväliseid massirepressioone sealhulgas küüditamist kavandanud või selleks korraldusi andnud või ettevalmistusi juhendanud või selleks korraldusi andnud isikud 2 küüditamisnimekirjade koostamiseks käsu andnud isikud ja isikud kellel oli otsustusvoli neid koostada või nende koostamist korraldada ja kontrollida 3 isikud kes teadvalt omal soovil kuigi ilma vastavate volitusteta kogusid ja edastasid andmeid mis viisid teiste isikute lülitamisele küüditamisnimekirjadesse või nende küüditamisele 4 küüditamist vahetult korraldanud või läbi viinud või selleks käsu andnud isikud kellel olid selleks vastavad volitused või kellel oli otsustav või vastutav staatus või kes tegid seda teadvalt omal soovil kuigi ilma vastavate volitusteta 5 Rahva Omakaitsesse või rahvakaitse või hävituspataljonidesse kuulunud isikud kes teadvalt andsid või täitsid kuritegelikke käske või korraldusi kodanike jälitamiseks või represseerimiseks 6 alusetult süüdimõistetud ja seaduse jõustumise päevaks rehabiliteeritud isikute süüdimõistmisele eelnenud kohtueelses või kohtumenetluses juurdleja uurija eksperdi spetsialisti kohtuniku kohtukaasistuja või prokurörina tegutsenud isikud kui on kohtulikult tõendatud et nende isikute tahtlik tegevus tõi kaasa isiku alusetult süüdimõistmise RK s 22 09 94 nr 386 jõust 14 11 94 RT I 1994 68 1170 Paragrahv 2 Süümevanne antakse omakäeliselt ja selle tekst peab täpselt vastama käesoleva seaduse paragrahvile 1 Paragrahv 3 Vabariigi Presidendi ametikohale või Riigikogusse kandideerija esitab süümevande Vabariigi Valimiskomisjonile koos teiste andmetega mis vastavalt valimisseadusele tuleb esitada kandidatuuri ülesseadmiseks Süümevande andmise kord kohaliku omavalitsuse volikogu kandidaadi suhtes sätestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimisseadusega Paragrahv 4 Peaministrikandidaat esitab süümevande Vabariigi Presidendile uue valitsuse moodustamise ülesande saamisel Ministrikandidaat esitab süümevande peaministrile kes teatab sellest Vabariigi Presidendile koos ettepanekuga ministri ametisse nimetamiseks põhiseaduse paragrahvide 89 ja 90 kohaselt Paragrahv 5 Isik kes taotleb Riigikohtu esimehe Eesti Panga nõukogu esimehe riigikontrolöri õiguskantsleri kaitseväe juhataja või ülemjuhataja ametikohta esitab süümevande Vabariigi Presidendile Süümevande andmisest teatab Vabariigi President Riigikogule koos ettepanekuga nimetada antud isik vastavasse ametisse põhiseaduse paragrahv 65 punkt 7 kohaselt Isik kes taotleb Riigikohtu liikme ametikohta esitab süümevande Riigikohtu esimehele Süümevande andmisest teatab Riigikohtu esimees Riigikogule koos ettepanekuga nimetada antud isik Riigikohtu liikmeks põhiseaduse paragrahv 65 punkt 8 kohaselt Kohtunikukandidaat esitab süümevande Riigikohtule Riigikohus teatab süümevande andmisest Vabariigi Presidendile koos ettepanekuga nimetada antud isik kohtunikuks põhiseaduse paragrahv 78 punkt 13 kohaselt Paragrahv 6 Isik kes taotleb valimise või nimetamise alusel täidetavat ja käesoleva seaduse paragrahvidega 3 5 hõlmamata ametikohta riigi või kohaliku omavalitsuse organis esitab süümevande ametiisikule või organile kes on pädev otsustama antud ametikoha täitmist Paragrahv 7 Isik kes soovib jääda käesoleva seaduse des 5 ja 6 nimetatud ametikohale mida ta on asunud täitma enne Riigikogu kokkuastumist peab andma süümevande 30 päeva jooksul Riigikogu kokkuastumisest arvates käesoleva seaduse des 1 2 5 ja 6 sätestatud korras Süümevande mitteandmisel vabastatakse isik ametist töölepingu seaduse 88 lõike 1 punktis 2 toodud alusel RK s 17 12 2008 jõust 01 07 2009 RT I 2009 5 35 Paragrahv 8 Isikul kes on andnud süümevande käesoleva seadusega sätestatud korras ei ole korduva vande andmise kohustust kui ta esitab uuel kandideerimisel või ametikoha taotlemisel teatise millest nähtub kellele ja millal ta vande on andnud Paragrahv 9 Käesoleva seaduse

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=7081&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  lõikega kehtestada vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamiseks järgmine lihtsustatud kord Paragrahv 1 Kui vara omanikuks olnud füüsiline isik oli ajavahemikus 1940 aasta 16 juunist kuni 1954 aasta 1 jaanuarini sunnitud oma vara maha jätma oma elukohast või vara asukohast pagemise tõttu või seoses sellega et välismaal viibides ta keeldus Eestisse tagasi tulemast lugeda vara mahajätmine toimunuks reaalse repressiooniohu tõttu Paragrahv 2 Kui isik on vara maha jätnud paragrahvis 1 nimetatud viisil

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=5895&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  I Tagasi Seaduse Kodanike ühenduste kohta muutmise seadus Riigikogu 19 01 1993 seadus jõustumiskuupäev 19 02 1993 redaktsioon 19 02 1993 Seaduse Kodanike ühenduste kohta muutmise S E A D U S Panna seaduse Kodanike ühenduste kohta ENSV Teataja 1989 nr 18 art 225 1990 nr 17 art 269 paragrahvis 13 sätestatud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi kohustus registreerida ühiskondlik poliitiliste organisatsioonide ja ühiskondlike liikumiste põhikirjad ajutiselt kuni erakondade ja mittetulundusühingute

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=7993&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist Aruannete ja teabe esitamist nõukogule võib nõuda iga nõukogu liige RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 7 Nõukogu otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise määrab tehingu tingimused otsustab õigusvaidluse pidamise ja määrab selles tehingus või vaidluses sihtasutuse esindaja RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 8 Nõukogul on ka muud seaduses sätestatud õigused 9 Nõukogu täpsema töökorra võib ette näha põhikirjaga või nõukogu otsusega RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 26 Nõukogu liikmed 1 Nõukogul on kolm liiget kui põhikiri ei näe ette suuremat liikmete arvu Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik 2 Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige ega audiitor Nõukogu liikmeks ei või olla ka isik kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku le 49 või 49 1 kohaldanud nõukogu liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu samuti isik kellel on keelatud tegutseda sihtasutusega samal tegevusalal või kellel on keelatud olla nõukogu liige seaduse või kohtulahendi alusel Põhikirjaga võib näha ette muid isikuid kes ei või olla nõukogu liikmeks RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 3 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe kes korraldab nõukogu tegevust Nõukogu esimehe valimisest ja vahetumisest tuleb viie päeva jooksul teatada registripidajale Teatamiseks tuleb esitada asjakohane nõukogu otsus RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 4 Nõukogu koosseisu muutumisel esitab juhatus registrile viie päeva jooksul teate nõukogu koosseisu muutumise aja ja põhikirjalise aluse kohta Teatele lisatakse nõukogu liikmete täielik nimekiri milles peavad olema märgitud liikmete nimed isikukoodid ja volituste alguskuupäevad ning mittetulundusühingute seaduse 78 1 6 lõikes nimetatud juhul ka aadressid samuti uue nõukogu liikme nõusolek liikmeksoleku kohta RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 27 Nõukogu liikmete määramine ja tagasikutsumine 1 Nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kord sätestatakse põhikirjas RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 2 Nõukogu liige määratakse viieks aastaks kui põhikirjas ei ole ette nähtud lühemat volituste tähtaega RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 3 Nõukogu liige võib nõukogust tagasi astuda sõltumata põhjusest teatades sellest enda määrajale Nõukogu liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule Nõukogu liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatut RT I 2009 51 349 jõust 15 11 2009 28 Nõukogu liikme määramine ja tagasikutsumine kohtu poolt 1 Kui seaduse või põhikirjaga ettenähtud nõukogu liikmed puuduvad määrab need kohus huvitatud isiku nõudel või omal algatusel 1 1 Kohtu poolt määratud nõukogu liikme volitused kestavad kuni uue nõukogu liikme valimiseni või määramiseni Kohtu määratud nõukogu liikmel on õigus sihtasutuse arvel mõistlike kulutuste hüvitamisele ja mõistlikule tasule mille määrab vaidluse korral kohus määrusega RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 2 Kohus kutsub nõukogu liikme huvitatud isiku nõudel või omal algatusel tagasi kui see on ette nähtud põhikirjaga või muul mõjuval põhjusel milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus osaleda nõukogu töös või muul viisil sihtasutuse huvide oluline kahjustamine RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 3 Kehtetu RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 4 Kehtetu RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 29 Nõukogu koosolek 1 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui üks kord aastas Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige 2 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest Põhikirjaga võib ette näha suurema esindatuse nõude 3 Nõukogu koosolek kutsutakse kokku kui seda nõuab nõukogu liige juhatus või audiitor Kui koosolekut ei kutsuta kokku kahe nädala jooksul alates taotluse saamisest on nõukogu liikmel juhatusel või audiitoritel õigus koosolek ise kokku kutsuda RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 4 Nõukogu koosolek protokollitakse Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus mille ta kinnitab oma allkirjaga RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 30 Nõukogu otsus 1 Nõukogu otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest Põhikirjaga võib ette näha suurema häälteenamuse nõude 1 1 Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat kes sai teistest enam hääli Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti 1 2 Nõukogu otsustusvõimet ega otsuse kehtivust ei mõjuta asjaolu et nõukogusse kuulub vähem liikmeid kui on ette nähtud põhikirjaga RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 1 3 Koosolekult puuduvad nõukogu liikmed võivad osaleda hääletamisel edastades oma hääle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 2 Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti 3 Igal nõukogu liikmel on üks hääl Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda 4 Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest kui otsustatakse tema ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist samuti kolmanda isiku ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus sihtasutuse huvidega 30 1 Nõukogu otsuse kehtetus 1 Nõukogu otsuse kehtetuks tunnistamisele ja tühisusele kohaldatakse tsiviilseadustiku üldosa seadust 2 Lisaks tsiviilseadustiku üldosa seaduse s 38 sätestatud alustele on nõukogu otsus tühine kui nõukogu kokkukutsumisel rikuti seaduse või põhikirja nõudeid 3 Nõukogu otsuse kehtetuks tunnistamise või tühisuse tuvastamise kohtuotsus kehtib ka kõigi asutajate kohta sõltumata nende osalemisest kohtumenetluses RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 31 Nõukogu liikmete tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti võib nõukogu liikmele maksta tasu 2 Nõukogu liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel samuti nõukogu liikmega lepingu sõlmimisel tuleb tagada et nõukogu liikmele sihtasutuse poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses nõukogu liikme ülesannete ja sihtasutuse majandusliku olukorraga 3 Kui sihtasutuse majanduslik olukord halveneb oluliselt ja nõukogu liikmele määratud või temaga kokku lepitud tasude edasimaksmine või muude hüvede jätkuv võimaldamine oleks sihtasutuse suhtes äärmiselt ebaõiglane võib sihtasutus nõuda tasude ja muude hüvede vähendamist 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud vähendamine ei puuduta nõukogu liikmega sõlmitud lepingu muid tingimusi Nõukogu liikmel on tasude või muude hüvede vähendamise nõude esitamise korral õigus temaga sõlmitud leping ühekuulise etteteatamisega erakorraliselt üles öelda 5 Kui välja kuulutatakse sihtasutuse pankrot ja nõukogu liikme leping lõpeb võib nõukogu liige pankrotimenetluses nõuda lepingu lõppemisest tekkinud kahju hüvitamist lepingu lõppemisest alates kuni ühe aasta eest RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 32 Nõukogu liikmete vastutus 1 Nõukogu liige peab oma kohustusi täitma nõukogu liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega 2 Nõukogu liikmed kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju sihtasutusele vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt Nõukogu liige vabaneb vastutusest kui ta tõendab et on oma kohustusi täitnud nõukogu liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega 3 Nõukogu liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat kui sihtasutuse põhikirjas või kokkuleppel nõukogu liikmega ei ole ette nähtud muud aegumistähtaega 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kahju hüvitamist sihtasutusele võib nõuda ka sihtasutuse võlausaldaja kui ta ei saa oma nõudeid rahuldada sihtasutuse vara arvel Sihtasutuse pankroti väljakuulutamise korral võib selle nõude sihtasutuse nimel esitada üksnes pankrotihaldur 5 Võlausaldajal või pankrotihalduril on õigus käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud nõue esitada ka juhul kui sihtasutus on nõudest nõukogu liikme vastu loobunud sõlminud temaga kompromissilepingu või nõuet või selle esitamist kokkuleppel nõukogu liikmega muul viisil piiranud või aegumistähtaega lühendanud RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 4 peatükk RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL 33 Raamatupidamine Juhatus korraldab sihtasutuse raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele 34 Majandusaasta aruanne 1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 2 Juhatus esitab aruande kinnitamiseks nõukogule nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Enne aruande nõukogule kinnitamiseks esitamist edastab juhatus aruande audiitorile kontrollimiseks kui audiitorkontroll on vastavalt seadusele sihtasutuse põhikirjale või nõukogu otsusele kohustuslik RT I 17 12 2010 20 jõust 01 01 2011 kehtides majandusaasta aruannete aruandeperioodide kohta mis algasid 2010 aasta 1 jaanuaril või hiljem 2 1 Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab nõukogu Nõukogu liige võib sihtasutuselt nõuda et vandeaudiitori aruande andnud audiitor peab osalema majandusaasta aruande kinnitamise otsustamise juures ja andma vandeaudiitori aruande kohta selgitusi kui nõukogu liige on esitanud vastava kirjaliku nõude vähemalt viis päeva enne nõukogu koosoleku toimumist RT I 2010 9 41 jõust 08 03 2010 3 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed 4 Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande koos andmetega aruandeaasta põhitegevusala kohta äriseadustiku 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt ja audiitorkontrolli kohustuslikkuse korral koos vandeaudiitori aruandega kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Andmete esitamisel aruandeaasta põhitegevusala kohta lähtutakse tegevusalast millele on aruandeaastal kulutatud kõige rohkem töötunde või muid ressursse RT I 17 12 2010 20 jõust 01 01 2011 kehtides majandusaasta aruannete aruandeperioodide kohta mis algasid 2010 aasta 1 jaanuaril või hiljem 34 1 Majandusaasta aruande esitamata jätmine 1 Kui sihtasutus ei ole registripidajale seaduses sätestatud tähtaja möödumisest alates kuue kuu jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet kohustab registripidaja teda registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul mis peab olema vähemalt kuus kuud 2 Kui sihtasutus ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul esitanud majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust mis takistab tal aruannet esitada võib registripidaja avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate majandusaasta aruande esitamata jätmise kohta ettenähtud aja jooksul ning kutsuda sihtasutuse võlausaldajaid üles teatama oma nõuetest sihtasutuse vastu ja taotlema likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul alates teate avaldamisest koos hoiatusega et vastasel korral võidakse sihtasutus registrist kustutada likvideerimismenetluseta 3 Kui sihtasutus käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul ei ole esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust mis takistab tal aruannet esitada ning sihtasutuse võlausaldajad ei ole taotlenud sihtasutuse likvideerimist võib registripidaja sihtasutuse registrist kustutada järgides käesoleva seaduse 58 lõikes 3 sätestatut 4 Kohtumäärus sihtasutuse registrist kustutamiseks jõustub määruse sihtasutusele kättetoimetamisest Sihtasutusel on õigus 30 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates esitada sellele määruskaebus Sihtasutuse registrist kustutamise kannet ei tehta enne kui on möödunud kohtumääruse või kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud Käesolevas lõikes ettenähtud juhul ei kohaldata tsiviilkohtumenetluse seadustiku 599 teises lauses sätestatut 5 Kui sihtasutuse võlausaldaja või sihtasutus esitab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul sihtasutuse likvideerimise taotluse otsustab registripidaja sihtasutuse sundlõpetamise 6 Kui pärast sihtasutuse registrist kustutamist ilmneb et sihtasutusel oli vara ja vajalikud on likvideerimisabinõud võib registripidaja otsustada likvideerimise Sihtasutuse võlausaldaja nõudel võib likvideerimise pärast sihtasutuse registrist kustutamist ette võtta üksnes juhul kui registripidaja ennistab võlausaldaja jaoks likvideerimise taotlemise tähtaja tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätete kohaselt RT I 2008 27 177 jõust 10 07 2008 35 Audiitor Sihtasutuse raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli kohustus sätestatakse audiitortegevuse seaduses RT I 2010 9 41 jõust 08 03 2010 36 Audiitori nimetamine 1 Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab nõukogu kes määrab ka nende tasustamise korra 2 Audiitoriks võib olla isik kellele on see õigus seaduse alusel antud 3 Audiitoriks ei või olla juhatuse ega nõukogu liige ega sihtasutuse töötaja samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavad isikud Kui põhikirjaga on soodustatud isikute ring määratud ei või audiitoriks olla ka soodustatud isik samuti temaga võrdset majanduslikku huvi omav isik 4 Juhatus esitab registrile audiitorite nimekirja milles peavad olema märgitud audiitorite nimed ja isikukoodid ning nende audiitortegevuse õiguslik alus Audiitorite vahetumisel esitab juhatus registrile audiitorite uue nimekirja viie päeva jooksul RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 5 Mõjuval põhjusel võib väljalangenud audiitori asemele määrata audiitori kohus juhatuse või huvitatud isiku nõudel Kohtu määratud audiitori volitused kestavad kuni uue audiitori valimiseni nõukogu poolt Kohus määrab ka enda määratud audiitorite tasustamise korra ja tasu suuruse RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 36 1 Audiitori asendamine ja tagasikutsumine kohtu poolt 1 Juhatus nõukogu või vähemalt 1 10 sihtasutuse asutajatest või vähemalt kolm asutajat kui sihtasutuses on alla 30 asutaja võivad kohtult taotleda nõukogu nimetatud audiitori asendamist kui on kahtlusi nõukogu nimetatud isiku sõltumatuses Kohus kuulab ära ka nõukogu nimetatud audiitori 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud taotluse võib esitada kahe nädala jooksul audiitori nimetamisest arvates 3 Kohus otsustab enda määratud audiitori tasustamise korra ja tasu suuruse RT I 2010 9 41 jõust 08 03 2010 37 Audiitori volituste tähtaeg Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks Audiitori nimetamiseks peab olema tema kirjalik nõusolek mis tuleb koos audiitorite nimekirjaga esitada registripidajale 38 Erikontroll 1 Sihtasutuse juhatus või nõukogu samuti juhatuse või nõukogu liige või muu huvitatud isik võib nõuda et kohus otsustaks sihtasutuse juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise ja määraks erikontrolli läbiviija Kohus otsustab erikontrolli korraldamise ainult mõjuval põhjusel Kohus kuulab enne erikontrolli määramist ära võimaluse korral ka sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmed 2 Erikontrolli läbiviijaks võivad olla ainult audiitorid ja vandeadvokaadid Nende tasustamise korra ja tasu suuruse määrab kohus RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 2 1 Kohus võib huvitatud isiku nõudel või omal algatusel erikontrolli läbiviija asendada kui sel isikul ei ole ilmselt erikontrolli läbiviimiseks vajalikke teadmisi või kogemusi või kui on kahtlusi tema erapooletuses 3 Juhatuse ja nõukogu liikmed peavad võimaldama erikontrolli läbiviijatele tutvumist kõigi erikontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet Erikontrolli läbiviijad peavad hoidma sihtasutuse ärisaladust Dokumentidega tutvumise võimaldamisest või teabe andmisest keeldumisel võib erikontrolli läbiviija esitada hagita menetluses kohtule kahe nädala jooksul keeldumise saamisest või nelja nädala jooksul taotluse esitamisest kui sellele ei ole vastatud avalduse juhatuse või nõukogu liikmete teabe andmiseks või dokumentidega tutvumise võimaldamiseks kohustamiseks 4 Erikontrolli läbiviimisega seotud kulude jaotamise erikontrolli nõudja ja sihtasutuse vahel otsustab kohus erikontrolli tulemuste järgi Kui nõue oli esitatud põhjendamatult nõudja tahtluse või raske ettevaatamatuse tõttu vastutavad nõudjad erikontrolliga sihtasutusele tekitatud kahju eest solidaarselt 5 Erikontrolli läbiviijad koostavad erikontrolli tulemuste kohta aruande mille nad esitavad kohtule 6 Kontrolli tulemuste põhjal otsustab kohus kas ja milliseid abinõusid peab kasutama sihtasutuse tegevuse vastavusse viimiseks sihtasutuse eesmärgiga RT I 2005 39 308 jõust 01 01 2006 39 Sihtasutuse tegevuse avalikustamine 1 Soodustatud isik või muu selleks õigustatud huvi omav isik võib nõuda sihtasutuselt teavet sihtasutuse eesmärgi täitmise kohta Ta võib tutvuda sihtasutuse majandusaasta aruandega samuti vandeaudiitori aruande raamatupidamisdokumentide asutamisotsuse ja põhikirjaga RT I 2010 9 41 jõust 08 03 2010 2 Kui põhikirjas ei ole soodustatud isikute ringi määratud on käesoleva paragrahvi 1 lõikes nimetatud õigus kõigil huvitatud isikutel 3 Kui sihtasutus ei täida käesoleva paragrahvi 1 lõikes nimetatud nõuet võib õigustatud isik nõuda oma õiguste teostamist kohtu korras 5 peatükk SIHTASUTUSE PÕHIKIRJA MUUTMINE 40 Asutamisotsuse ja põhikirja tühistamine või muutmine enne sihtasutuse registrisse kandmist 1 Kuni sihtasutuse registrisse kandmiseni võib asutaja asutamisotsuse tühistada või seda muuta või muuta põhikirja Kui sihtasutusel on mitu asutajat võivad asutamisotsuse tühistada või seda muuta või põhikirja muuta ainult kõik asutajad ühiselt 2 Kui üks mitmest asutajast on surnud või lõppenud või muul põhjusel ei saa või ei soovi asutaja õigusi teostada välja langenud ei või teised asutajad asutamisotsust tühistada Asutamisotsust või põhikirja võivad teised asutajad muuta ainult sihtasutuse eesmärki järgides 3 Kui on ilmnenud registrisse kandmise takistused võib juhatus nende kõrvaldamiseks või muutunud asjaolude arvessevõtmiseks muuta asutamisotsust ja põhikirja järgides sihtasutuse eesmärki Juhatus peab enne asutamisotsuse ja põhikirja muutmist sellest asutajatele teatama RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 41 Põhikirja muutmine pärast sihtasutuse registrisse kandmist 1 Pärast sihtasutuse registrisse kandmist võib asutaja sihtasutuse põhikirja muuta üksnes käesoleva paragrahvi 3 lõikes sätestatut järgides Kui sihtasutusel on mitu asutajat võivad põhikirja muuta kõik asutajad ühiselt 2 Nõukogu võib sihtasutuse põhikirja muuta üksnes siis kui 1 kõik asutajad on surnud või lõppenud 2 asutajad ei ole mõistliku aja jooksul muutnud põhikirja muutunud asjaolude arvessevõtmiseks või 3 see õigus on nõukogule põhikirjaga antud RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 3 Asutaja või nõukogu võib põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks järgides sihtasutuse eesmärki 4 Kui asjaolude muutumise tõttu tuleb sihtasutuse põhikirja muuta kuid põhikirja muutmiseks õigustatud isikud seda ei tee võib põhikirja muutmise otsustada kohus asutaja nõukogu või huvitatud isiku nõudel 42 Põhikirja muutmise kanne Põhikirja muutmine jõustub muudatuse registrisse kandmisest Põhikirja muutmise registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsus ja põhikirja uus tekst Põhikirja uuele tekstile peab alla kirjutama vähemalt üks juhatuse liige või kui juhatuse liikmed on õigustatud ühingut esindama ainult ühiselt siis kõik ühiselt esindama õigustatud juhatuse liikmed 6 peatükk LÕPETAMINE 43 Lõpetamise alused Sihtasutus lõpetatakse 1 asutajate otsusega kui see asutajate õigus on ette nähtud põhikirjas 2 muudel tsiviilseadustiku üldosa seaduse s 39 sätestatud alustel RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 44 Lõpetamine nõukogu otsuse alusel Nõukogu võib otsustada sihtasutuse lõpetamise ainult põhikirjas ettenähtud juhtudel Otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud kõik nõukogu liikmed 45 Pankrotiavalduse esitamine Kui sihtasutus on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine peab juhatus viivitamata hiljemalt 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest esitama kohtule sihtasutuse pankrotiavalduse Pärast maksejõuetuse ilmnemist ei või juhatuse liikmed teha sihtasutuse eest makseid välja arvatud maksed mille tegemine maksejõuetuse olukorras on kooskõlas juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega Juhatuse liikmed on solidaarselt kohustatud sihtasutusele hüvitama pärast maksejõuetuse ilmnemist sihtasutuse poolt tehtud maksed mille tegemine vaadeldavas olukorras ei olnud kooskõlas juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega Juhatuse liikmete vastutusele kohaldatakse käesoleva seaduse s 23 sätestatut RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 46 Sundlõpetamine 1 Sihtasutus lõpetatakse kohtumäärusega valdkonna eest vastutava ministri või muu huvitatud isiku nõudel 1 kui sihtasutuse tegevus ei vasta käesoleva seaduse s 2 sätestatud nõuetele või sihtasutuse põhikirjalistele eesmärkidele 2 kui sihtasutuse vara on eesmärgi saavutamiseks ilmselt ebapiisav ja piisava vara omandamine lähitulevikus on ebatõenäoline 3 kui nõukogu ei ole teinud põhikirjas ettenähtud juhul lõpetamisotsust või juhatus ei ole esitanud seaduses ettenähtud lõpetamisavaldust 4 muudel tsiviilseadustiku üldosa seaduse s 40 sätestatud alustel RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 2 Kehtetu RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 3 Kohus võib sundlõpetamise otsustada ka omal algatusel kui seadusest ei tulene teisiti 47 Lõpetamise avaldus 1 Sihtasutuse lõpetamisel peab juhatus esitama avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse 2 Kui lõpetamise aluseks on nõukogu otsus lisatakse see avaldusele 3 Kui sihtasutus lõpetatakse kohtumääruse alusel saadab kohus määruse registrile kande tegemiseks 4 Sihtasutus loetakse lõpetatuks alates lõpetamise kande tegemisest registrisse Sundlõpetamine jõustub kohtumääruse jõustumisega RT I 2009 13 78 jõust 01 07 2009 48 Likvideerimine 1 Sihtasutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine likvideerimismenetlus kui seaduses ei ole sätestatud teisiti 2 Likvideerimismenetluses

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=16541&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  1 alusel Vabariigi Valitsus määrab 1 Lõpetada 1 novembriks 1997 a ajateenijate kasutamine Siseministeeriumi valitsemisalas olevas Sisekaitse Operatiivrügemendis ning siseministril lähetada senised Sisekaitse Operatiivrügemendi ajateenijad teise teenistuskohta piirivalves sõjaväestatud päästeüksustes ja kaitseväes kusjuures kaitseväkke lähetatavate ajateenijate vastuvõtmise ja väeosadesse suunamise korraldab Kaitseministeerium 2 Siseministril liita Sisekaitse Operatiivrügement Tallinna Politseiprefektuuriga 3 Muuta Vabariigi Valitsuse 13 septembri 1996 a määruse nr 229 1996 a IV kvartalis ja 1997 aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=22694&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive