archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  01 01 2000 AVALDATUD RT I 1998 108 109 1785 REDAKTSIOON VV m 23 11 1999 Nr 360 jõust 01 01 2000 RT I 1999 88 811 Palga alammäära kehtestamine Vabariigi Valitsuse 8 detsembri 1998 a määrus nr 270 Palgaseaduse RT I 1994 11 154 1995 12 120 paragrahvi 2 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsus määrab 1 Kehtetu VV m 23 11 1999 Nr 360 jõust 01 01 2000 2

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=28200&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  I 1999 88 811 REDAKTSIOON VV m 19 12 2000 Nr 428 jõust 01 01 2001 RT I 2000 100 643 Palga alammäära kehtestamine Vabariigi Valitsuse 23 novembri 1999 a määrus nr 360 Palgaseaduse RT I 1994 11 154 1995 12 120 1999 29 397 paragrahvi 2 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsus määrab 1 Kehtetu VV m 19 12 2000 Nr 428 jõust 01 01 2001 2 Tunnistada kehtetuks Vabariigi

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=32902&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Rahvusvahelise Valuutafondiga RT 1993 2 30 Vabariigi Valitsus m ä ä r a b 1 Kehtestada et riigi omanduses olevate või riigi üle 50 protsendilise kapitaliosalusega ettevõtete töötajate 1993 aasta IV kvartali keskmise brutopalga tase ei tohi ületada 1993 aasta III kvartali keskmist palgataset rohkem kui 10 protsenti 2 Erandina lubada neil eelnimetatud ettevõtetest kus 1993 aasta 9 kuu jooksul keskmise brutopalga tase ei ole 1992 aasta IV kvartali tasemega

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=9727&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  kohta 1993 aasta III kvartalis Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 29 detsembri 1992 a määrusest nr 359 Palgakorralduse kohta 1993 aastal lähtudes kokkulepetest Rahvusvahelise Valuutafondiga RT 1993 2 30 Vabariigi Valitsus m ä ä r a b 1 Kehtestada et riigi omanduses olevate või riigi üle 50 protsendilise kapitaliosalusega ettevõtete töötajate 1993 aasta III kvartali keskmise brutopalga tase ei tohi ületada 1993 aasta II kvartali keskmist palgataset rohkem kui 10 protsenti 2

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=9234&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  millest pankrotitoimkonnale ja kohtule ei ole õigel ajal teatatud RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 2 Halduril on õigus pankrotitoimkonna eelneval nõusolekul nõuda õigusalase nõustamise ning audiitor ja raamatupidamisteenuse saamiseks tehtud kulutuste hüvitamist kui kulutused on vajalikud pankrotimenetluse või halduri täidetava ülesande suure mahu või keerukuse tõttu ja ülesande täitmist halduri enda poolt ei saa mõistlikult oodata Kui kohus leiab et olenemata pankrotitoimkonna nõusoleku puudumisest olid kulutused põhjendatud võib ta need kinnitada RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 3 Menetluse jooksul tekkinud vajalikud kulutused võib haldur pankrotitoimkonna nõusolekul katta jooksvalt pankrotivara arvel Jaotusettepaneku ja pankrotimenetluse lõpparuande kinnitamisel kontrollib kohus halduri kohustuste täitmiseks tehtud kulutuste vajalikkust ja põhjendatust ning kinnitab vajalike ja põhjendatud kulutuste suuruse RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 4 Kui pankrotitoimkond on andnud haldurile nõusoleku teha tema ülesannete täitmiseks põhjendamatuid kulutusi vastutavad nõusoleku andnud pankrotitoimkonna liikmed võlgniku ees solidaarselt halduriga Nõude põhjendamatuteks kulutusteks makstu tagastamiseks pankrotivarasse võib esitada ka võlausaldaja 67 Halduri tegevuse peale kaebamine Halduri tegevuse peale võivad võlausaldaja ja võlgnik kaevata pankrotitoimkonnale võlausaldajate üldkoosolekule kohtule kojale või Justiitsministeeriumile RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 68 Halduri vabastamine 1 Kohus vabastab halduri tema soovil Vabastamise soovist teatab haldur kohtule kirjalikult 30 päeva ette esitades tegevusaruande Pankrotimenetluse huvides võib kohus halduri vabastada enne etteteatamistähtaja möödumist 2 Kui haldur on jätnud oma ülesanded täitmata või ei täida neid nõuetekohaselt vabastab kohus halduri kas omal algatusel või pankrotitoimkonna võlgniku või Justiitsministeeriumi taotlusel või võlausaldajate üldkoosoleku otsuse alusel Kohus vabastab halduri ka siis kui ilmneb et halduril ei ole õigust haldurina tegutseda Kohtu nõudel esitab haldur kohtu määratud tähtajaks tegevusaruande 3 Kui kohus halduri vabastab nimetab ta määrusega uue halduri keda ei ole vaja üldkoosolekul kinnitada Mitme halduri korral ühe halduri vabastamisel otsustab kohus kas vabastatu asemele on vaja uut haldurit nimetada 4 Määruse peale millega kohus on jätnud halduri käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul vabastamata või nimetanud lõikes 3 märgitud juhul uue halduri võivad võlausaldaja ja võlgnik esitada määruskaebuse Määruskaebuse alusel tühistab kohus halduri nimetamise määruse kui halduri nimetamisel on rikutud käesoleva seaduse 56 lõikes 1 3 või 4 sätestatut 5 Kui määruskaebuse läbi vaadanud kohus tühistab halduri nimetamise määruse ei mõjuta see halduri poolt või tema suhtes tehtud õigustoimingute kehtivust 6 Määruse peale millega kohus on halduri käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alusel vabastanud võib haldur esitada määruskaebuse Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse RT I 2005 39 308 jõust 01 01 2006 69 Kohtu järelevalve halduri tegevuse üle 1 Kohus teostab järelevalvet pankrotihalduri tegevuse üle Kohus võib haldurilt igal ajal nõuda teavet pankrotimenetluse käigu ja halduri tegevuse kohta Kohus võib tutvuda halduri toimikuga ning saada võlgniku arvelduskontode väljavõtteid selle perioodi kohta millal pankrotihalduril oli võlgniku arvelduskonto kasutamise õigus RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 2 Kui haldur rikub oma kohustusi võib kohus määrata talle trahvi kui kohus on teinud haldurile trahvihoiatuse Kohustuse raske rikkumise korral võib kohus haldurit trahvida eelnevat hoiatust tegemata 3 Ühe rikkumise eest ei või trahvisumma ületada 6400 eurot RT I 2010 22 108 jõust 01 01 2011 4 Trahvimääruse peale võib haldur esitada määruskaebuse 70 Haldusjärelevalve halduri tegevuse üle RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 1 Haldurite tegevuse üle teostab seaduses sätestatud ulatuses haldusjärelevalvet Justiitsministeerium RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 2 Justiitsministeerium teostab haldusjärelevalvet halduri tegevuse üle halduri peale esitatud kaebuse või muude andmete alusel mis annavad alust arvata et haldur on oma kohustusi rikkunud RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 3 Justiitsministeeriumil on halduri tegevuse üle haldusjärelevalve teostamisel õigus kontrollida halduri kutsetegevuse nõuetekohasust ja seaduslikkust Justiitsministeerium võib haldusjärelevalve teostamisse kaasata audiitori ja koja RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 4 Haldusjärelevalve teostamisel ilmnenud halduri kohustuste rikkumisest teatab Justiitsministeerium kohtule ja pankrotitoimkonnale RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 5 Justiitsministeeriumil on haldusjärelevalve teostamiseks õigus RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 1 saada haldurilt võlgnikult pankrotitoimkonnalt ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuselt vajalikku teavet ja dokumente 2 saada võlausaldajalt vajalikku teavet 3 tutvuda pankrotiasja kohtutoimikuga halduri toimikuga võlausaldajate üldkoosoleku dokumentidega ja pankrotitoimkonna dokumentidega 4 kontrollida halduri poolt pankrotimenetluse kohta peetavat arvepidamist ja pankrotivõlgniku raamatupidamist ning pankrotivõlgniku varalist seisukorda 5 viibida pankrotitoimkonna koosolekul ja võlausaldajate üldkoosolekul 6 saada võlgniku pangakontode väljavõtteid perioodi kohta millal halduril oli võlgniku pangakonto kasutamise õigus RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 7 tutvuda likvideerimismenetluse dokumentidega ja likvideeritava äriühingu pangakontode väljavõtetega likvideerimismenetluse perioodi kohta RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 6 Justiitsministeerium võib haldusjärelevalve teostamisele kaasata pankrotihaldurite kutsetegevuse arendamisega tegeleva üldtunnustatud organisatsiooni RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 71 Distsiplinaarvastutus 1 Halduri kutsetegevust sätestavatest õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumise eest võib valdkonna eest vastutav minister määrata haldurile distsiplinaarkaristuse Valdkonna eest vastutav minister ei määra distsiplinaarkaristust vandeadvokaadile RT I 21 12 2012 1 jõust 01 03 2013 2 Koja aukohus võib määrata haldurile distsiplinaarkaristuse 1 koja organi otsuste ja hea kutsetava rikkumise eest 2 vääritu teo eest mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või mis vähendab usaldust pankrotihalduri kutse vastu sõltumata sellest kas tegu on pandud toime pankrotihalduri kohustusi täites 3 käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumise eest kui Justiitsministeerium on andnud asja arutamise aukohtule 3 Koja aukohus ei aruta ega karista distsiplinaarkorras koja liikmeks olevat advokaati Koja aukohus võib taotleda advokatuuri aukohtult advokaadi suhtes aukohtumenetluse algatamist Valdkonna eest vastutav minister võib taotleda advokatuuri aukohtumenetluse algatamist vastavalt advokatuuriseaduse 16 lõikele 4 4 Valdkonna eest vastutava ministri määratavad distsiplinaarkaristused on 1 noomitus 2 rahatrahv 64 6400 eurot RT I 2010 22 108 jõust 01 01 2011 3 haldurina tegutsemise keeld kuni viieks aastaks 5 Distsiplinaarkaristusena määratud rahatrahv tuleb tasuda kolme kuu jooksul selle määramisest arvates Trahv kantakse riigituludesse Valdkonna eest vastutav minister võib rahatrahvi määramise käskkirjas ette näha et trahv tasutakse kindlaksmääratud tähtpäevadel osade kaupa ühe aasta jooksul 6 Valdkonna eest vastutava ministri käskkiri haldurina tegutsemise keelu määramise kohta saadetakse täitmiseks kutsekogu juhatusele 7 Ühe rikkumise eest võib määrata ühe distsiplinaarkaristuse Kui valdkonna eest vastutav minister on määranud haldurile distsiplinaarkaristuse ei või koja ega advokatuuri aukohus määrata haldurile karistust sama distsiplinaarsüüteo toimepanemise eest Kohtu poolt halduri vabastamist või trahvimist käesoleva seaduse 69 lõike 2 alusel ei loeta distsiplinaarkaristuseks Distsiplinaarkaristust määrates ei arvestata sama teo eest määratud väärteo või kriminaalkaristust ning käesolevas seaduses nimetamata muu organi või ametiisiku poolt määratud distsiplinaarkaristust 8 Kui ilmneb et haldur on rikkunud oma kohustusi käimasolevas pankrotimenetluses on valdkonna eest vastutaval ministril õigus jätta distsiplinaarkaristus määramata ja esitada kohtule taotlus 1 halduri vabastamiseks 2 haldurile trahvi määramiseks 9 Enne käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud taotluse esitamist nõuab Justiitsministeerium haldurilt kirjaliku seletuse kohustuste rikkumise asjaolude kohta 10 Distsiplinaarkaristuse võib määrata rikkumisest teadasaamisest ühe aasta jooksul 11 Distsiplinaarkaristust ei või määrata kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumise toimepanemisest on möödunud üle kümne aasta või lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud rikkumise toimepanemisest on möödunud üle kolme aasta RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 72 Ärisaladuse hoidmise kohustus Halduri tegevuse üle haldusjärelevalvet teostanud isik on kohustatud nii töö või teenistussuhte ajal kui ka pärast selle lõppemist hoidma talle tema ülesannete tõttu teatavaks saanud ärisaladust samuti hoidma saladuses teiste inimeste perekonna ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud teavet RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 2 jagu Pankrotitoimkond 73 Pankrotitoimkonna pädevus 1 Pankrotitoimkond kaitseb pankrotimenetluses kõigi võlausaldajate huve valvab halduri tegevuse üle ja täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid Pankrotitoimkond kontrollib et haldur tegutseks otstarbekalt ja kooskõlas seadusega jälgides selleks võlgniku majandustegevuse käiku raamatupidamist ning finantsolukorda 2 Pankrotitoimkond võib tutvuda halduri toimikuga nõuda vajaduse korral lisateavet ja dokumente pankrotimenetluse kohta samuti kontrollida halduri majandustegevust pankrotivara valitsemisel RT I 2006 7 42 jõust 04 02 2006 74 Pankrotitoimkonna moodustamine ja selle liikmed 1 Pankrotitoimkonna liikmeks võib olla teovõimeline füüsiline isik kes on sõltumatu haldurist Pankrotitoimkonna liikmeks ei või olla halduri lähikondne samuti käesoleva seaduse 57 lõikes 6 nimetatud isik RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 1 1 Pankrotitoimkonna liikmete arvu otsustab võlausaldajate üldkoosolek Pankrotitoimkonnas peab olema vähemalt kolm liiget ega tohi olla rohkem kui seitse liiget RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 2 Pankrotitoimkonda peavad kuuluma nii suuremate kui ka väiksemate nõuetega võlausaldajate poolt esitatud isikud 3 Pankrotitoimkonna liikmed valivad endi hulgast pankrotitoimkonna esimehe Pankrotitoimkonda ei või kuuluda kohtunik võlgniku lähikondne samuti selle pankrotimenetluse haldur 4 Pankrotitoimkond on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole tema liikmetest Igal pankrotitoimkonna liikmel on üks hääl Pankrotitoimkond teeb otsuseid lihthäälteenamusega häälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe hääl 5 Võlausaldajate üldkoosolek võib pankrotitoimkonna liikme vabastada Võlausaldaja taotlusel või kohtu algatusel võib kohus vabastada pankrotitoimkonna liikme kes ei tohi olla pankrotitoimkonna liige või kes on oma kohustusi rikkunud Kohus võib pankrotitoimkonna liikme tema taotlusel vabastada kui üldkoosolek on keeldunud oma vabastamist taotlenud pankrotitoimkonna liikme vabastamisest RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 6 Haldur edastab äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud võlgniku asu või elukoha järgsele kohtu registriosakonnale viivitamatult pankrotitoimkonna liikmete nimekirja ning selle muudatused 7 Võlausaldajate üldkoosoleku otsusel võib jätta pankrotitoimkonna moodustamata Pankrotitoimkonna ülesandeid täidab sel juhul võlausaldajate üldkoosolek RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 75 Pankrotitoimkonna liikme vastutus Pankrotitoimkonna liikmed kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud süüliselt kahju võlgnikule võlausaldajale või massivõlausaldajale vastutavad tekitatud kahju eest solidaarselt 76 Pankrotitoimkonna liikme tasu 1 Pankrotitoimkonna liikmetele võib maksta pankrotivara arvel mõistlikku tasu kui selle maksmine on pankrotimenetluse erisusi arvestades mõistlik 2 Pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise otsustab võlausaldajate üldkoosolek määrates ka tasu suuruse ja maksmise korra Pankrotitoimkonna liikmetele pankrotivara arvel makstava tasu piirmäärad kehtestab valdkonna eest vastutav minister Pankrotitoimkonna liikme tasu ei määrata enne jaotusettepaneku kinnitamist kohtu poolt RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 3 Haldur peab pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise otsuse viivitamata esitama kohtule kinnitamiseks Haldur võib esitada kohtule vastuväite üldkoosoleku otsusele pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise kohta Pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise kinnitamise otsustab kohus 15 päeva jooksul otsuse kohtule esitamisest arvates tehes selle kohta määruse Kohus jätab üldkoosoleku otsuse kinnitamata kui tasu on määratud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut järgimata RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 4 Pankrotitoimkonna liikmele kellele tasu ei maksta hüvitatakse pankrotivara arvel pankrotitoimkonna liikme kohustuste täitmiseks tehtud vajalikud ja põhjendatud kulutused 3 jagu Võlausaldajate üldkoosolek 77 Võlausaldajate üldkoosoleku pädevus Võlausaldajate üldkoosoleku pädevuses on 1 halduri kinnitamine ja pankrotitoimkonna valimine 2 võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise või lõpetamise otsustamine 3 juriidilisest isikust võlgniku lõpetamise otsustamine 4 kompromissi tegemine 5 pankrotivara müügiga seonduva otsustamine seaduses sätestatud ulatuses 6 nõuete kaitsmine 7 halduri tegevuse peale esitatud kaebuste lahendamine 8 pankrotitoimkonna liikmete tasustamise otsustamine 9 muude seadusega võlausaldajate üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste lahendamine 78 Võlausaldajate esimene üldkoosolek 1 Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub mitte varem kui 15 päeva ja mitte hiljem kui 30 päeva pärast pankroti väljakuulutamist 2 Võlausaldajate esimesel üldkoosolekul valivad võlausaldajad pankrotitoimkonna otsustavad halduri kinnitamise ja võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise samuti juriidilisest isikust võlgniku lõpetamise Võlausaldajad võivad otsustada muid üldkoosoleku pädevusse kuuluvaid küsimusi 3 Kui võlausaldajate esimesest üldkoosolekust on teatatud ettenähtud korras kuid ükski võlausaldaja esimesele üldkoosolekule ei ilmu võib võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise või juriidilisest isikust võlgniku lõpetamise ja pankrotitoimkonna liikmete nimetamise või pankrotitoimkonna moodustamata jätmise otsustada kohus halduri ettepanekul RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 79 Võlausaldajate üldkoosoleku kokkukutsumine 1 Haldur kutsub võlausaldajate üldkoosoleku kokku seaduses ettenähtud juhtudel või enda äranägemisel 2 Haldur on kohustatud võlausaldajate üldkoosoleku kokku kutsuma pankrotitoimkonna nõudel samuti siis kui seda nõuab 1 vähemalt viis võlausaldajat kelle nõuete summa moodustab vähemalt 1 5 nõuete kogusummast 2 üks või mitu võlausaldajat kelle nõuete summa moodustab vähemalt 2 5 nõuete kogusummast 3 Üldkoosolek tuleb kokku kutsuda 14 päeva jooksul nõude esitamisest arvates Kui haldur nimetatud tähtaja jooksul üldkoosolekut kokku ei kutsu võivad seda teha pankrotitoimkond või võlausaldajad kes koosoleku kokkukutsumist nõuavad 4 Haldur avaldab võlausaldajate üldkoosoleku toimumise aja koha ja päevakorra kohta teate väljaandes Ametlikud Teadaanded Teadet ei ole vaja avaldada kui kõigile võlausaldajatele on koosoleku toimumisest teatatud muul viisil Teade tuleb avaldada või võlausaldajatele muul viisil edasi anda vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist kui seaduses ei ole ette nähtud muud tähtaega 80 Võlausaldajate üldkoosoleku juhatamine ja sellel osalemine 1 Võlausaldajate üldkoosolekut juhatab haldur Kui haldur ei saa erandlikel asjaoludel võlausaldajate esimest üldkoosolekut isiklikult juhatada võib kohus nimetada määrusega selleks teise halduri RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 2 Üldkoosolekul osalemise õigus on kõigil võlausaldajatel kas isiklikult või esindaja kaudu samuti võlgnikul ning isikutel keda on üldkoosolekule kutsunud või kellel on lubanud üldkoosolekul osaleda kohus või haldur 3 Võlausaldajate esimesel üldkoosolekul osaleb kohtunik Teistel üldkoosolekutel osaleb kohtunik kui on alust arvata et võib tekkida vaidlus häälte arvu määramise üle 81 Võlausaldajate üldkoosoleku otsused 1 Võlausaldajate üldkoosoleku otsused võetakse vastu koosolekust osa võtvate võlausaldajate lihthäälteenamusega 2 Võlausaldajate üldkoosolek on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust olenemata kui koosoleku aeg ja koht oli võlausaldajatele õigeaegselt käesoleva seaduse 79 lõikes 4 nimetatud viisil teatatud 82 Häälte arvu määramine 1 Võlausaldajate üldkoosolekul on iga võlausaldaja häälte arv võrdeline tema nõude suurusega 2 Nõue mis tuleneb tingimuslikust tehingust või kõrvaltingimusega haldusaktist mille edasilükkav tingimus ei ole saabunud annab hääleõiguse üksnes juhul kui tingimuse saabumine on tõenäoline või kui tingimus on saabunud RT I 21 06 2014 1 jõust 01 07 2014 3 Kuni nõuete kaitsmiseni määrab iga võlausaldaja häälte arvu haldur tema käsutuses olevate dokumentide alusel Võlausaldaja peab tema häälte arvu määramise aluseks olevad dokumendid esitama haldurile hiljemalt kolm tööpäeva enne üldkoosolekut 4 Kui üldkoosolekul osalenud võlausaldaja ei nõustu talle halduri poolt määratud häälte arvuga või kui talle määratud häälte arvu vaidlustab teine võlausaldaja määrab häälte arvu üldkoosolekul osalev kohtunik tehes selle kohta määruse Määruse peale võib esitada määruskaebuse RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 5 Kehtetu RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 6 Kui võlausaldaja nõue on kaitstud on tema häälte arv võrdeline kaitstud nõude suurusega 7 Kui võlausaldaja häälte arv on määratud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud korras ei takista see uute asjaolude ilmnemisel teisel koosolekul teistsuguse häälte arvu määramist 83 Võlausaldajate üldkoosoleku otsuse vaidlustamine 1 Võlgnik võlausaldaja või haldur võib nõuda et kohus tunnistaks kehtetuks võlausaldajate üldkoosoleku otsuse mis ei vasta seadusele või mille tegemisel on rikutud seadusest tulenevat korda samuti otsuse mille vaidlustamise õigus on seaduses otse ette nähtud Võlausaldajate üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist võib nõuda ka siis kui otsusega rikutakse võlausaldajate ühiseid huve 2 Nõude võlausaldajate üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamiseks võib kohtusse esitada kümne päeva jooksul otsusest teadasaamisest kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel otsuse tegemisest RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 3 Üldkoosoleku otsust mille kinnitamine on antud kohtu pädevusse ei saa vaidlustada Võlausaldaja võib selle otsuse kohta esitada vastuväited haldurile kes peab need esitama kohtule koos kinnitamiseks esitatava üldkoosoleku otsusega 4 Kohus vaatab võlausaldajate üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamise nõude läbi 10 päeva jooksul selle esitamisest arvates Kohtuistungist teatab kohus haldurile nõude esitanud isikule ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikule kusjuures kutse kättetoimetamise ja istungi vahele peab jääma vähemalt viis päeva Nende isikute puudumine ei takista nõude läbivaatamist RT I 2005 39 308 jõust 01 01 2006 5 Pankrotivõlgniku otsuse kehtetuks tunnistamise hagi läbivaatamisel kohtus osaleb pankrotivõlgniku nimel pankrotitoimkonna esimees Kui aga pankrotitoimkonda ei ole valitud siis üldkoosolekul selleks valitud isik RT I 2008 59 330 jõust 01 01 2009 4 jagu Kohus 84 Kohtu ülesanded pankrotimenetluses Kohus teostab järelevalvet pankrotimenetluse seaduslikkuse üle ja täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid 84 1 Kohtunikuabi pädevus pankrotimenetluses 1 Kohtu ülesandeid võib käesolevas paragrahvis sätestatud ulatuses ja korras kohtuniku asemel täita ka kohtunikuabi 2 Kohtunikuabi on pädev juriidilisest isikust võlgniku pankrotimenetluses tegema kohtumäärusi ja teostama kohtu poolset järelevalvet sealhulgas osalema võlausaldajate üldkoosolekul Kohtunik otsustab pankrotiasjas enda ja kohtunikuabi täpsema tööjaotuse ning võib anda kohtunikuabile suuniseid 3 Ajutise halduri nimetamine pankrotiavalduse lahendamine pankrotimenetlusega seotud hagimenetlused jaotusettepaneku kinnitamine ja pankrotimenetluse lõpetamine samuti trahvimine ärikeelu sundtoomise aresti ja elukohast lahkumise keelu kohaldamine on kohtuniku ainupädevuses RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 4 Kohtunikuabi pädevusele ja tema taandamisele kohaldatakse vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku 595 lõigetes 2 4 sätestatut RT I 2005 39 308 jõust 01 01 2006 4 peatükk VÕLGNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 85 Teabe andmise kohustus 1 Võlgnik peab kohtule haldurile ja pankrotitoimkonnale andma teavet mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega eelkõige oma vara sealhulgas kohustuste ning majandus või kutsetegevuse kohta Võlgnik on kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamise päeva seisuga bilansi koos vara sealhulgas kohustuste nimekirjaga 2 Võlgniku vara kohta teabe andmise kohustus on ka kolmandatel isikutel kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe andmise kohustus on ka võlgniku töötajal samuti endisel töötajal kes on ametist lahkunud viimase kahe aasta jooksul enne pankrotiavalduse esitamist 86 Võlgniku vanne 1 Kohus võib kohustada võlgnikku kohtus vandega kinnitama et kohtule esitatud andmed vara võlgade ja majandus või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged 2 Kui kohus on kohustanud võlgnikku vannet andma peab võlgnik vande andma enne võlausaldajate esimest üldkoosolekut kui kohus ei määra vande andmiseks teist tähtpäeva 3 Võlgnik annab suuliselt vande Mina nimi kinnitan oma au ja südametunnistuse juures et kohtule esitatud andmed vara võlgade ja äritegevuse kohta on mulle teadaolevalt õiged Vandetekstile kirjutab võlgnik alla 87 Pankrotimenetlusest osavõtu kohustus 1 Võlgnik peab osutama ajutisele haldurile ja haldurile abi tema ülesannete täitmisel 2 Võlgnik on kohustatud olema kohtu korraldusel kättesaadav et täita oma teabe andmise ja pankrotimenetlusest osavõtu kohustust 3 Võlgnik peab isiklikult viibima pankrotiasja läbivaatava kohtu istungil kui kohus teda selleks kohustab Kui kohus või haldur teda selleks kohustab peab võlgnik isiklikult viibima võlausaldajate üldkoosolekul pankrotitoimkonna koosolekul vara nimekirja koostamise juures ja osa võtma muudest pankrotimenetluse toimingutest 4 Võlgniku puudumine ei takista kohtuistungi ja koosoleku pidamist ega muu toimingu tegemist välja arvatud juhul kui võlgnik peab toimingu tegema isiklikult 88 Elukohast lahkumise keeld 1 Võlgnik ei tohi kohtu loata pärast pankroti väljakuulutamist ning enne vande andmist Eestist lahkuda 2 Kui on alust arvata et võlgnik võib hoida kõrvale käesolevast seadusest tulenevate kohustuste täitmisest võib kohus halduri ettepanekul või omal algatusel kohaldada võlgniku suhtes elukohast lahkumise keeldu 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud keeld kehtib pankrotimenetluse lõppemiseni kui kohus ei määra teisiti 4 Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud keeldu on rakendatud enne pankroti väljakuulutamist otsustab kohus pankrotimääruse tegemisel keelu kehtimajäämise või tühistamise RT I 2008 59 330 jõust 01 01 2009 89 Võlgniku trahvimine sundtoomine ja arest RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 1 Kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise tagamiseks võib kohus võlgnikku trahvida või tema suhtes kohaldada sundtoomist või aresti kui võlgnik takistab pankrotimenetlust sellega et RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 1 ei täida teabe andmise kohustust 85 2 ei täida pankrotimenetlusest osavõtu kohustust 87 3 ei täida vande andmise kohustust 86 4 rikub elukohast lahkumise keeldu 88 5 rikub pankrotivara käsutamise keeldu 20 ja 35 lõike 1 punktid 3 ja 4 6 rikub muul viisil oluliselt käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi ning kahjustab sellega pankrotivara 2 Võlgnikule võib aresti määrata kuni kolmeks kuuks 3 Kui võlgnikule määrati arest käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 2 või 3 nimetatud kohustuse täitmata jätmise tõttu tuleb ta vabastada pärast kohustuse täitmist 4 Kui võlgnikule määrati arest käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud keelu rikkumise või lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuse tõttu vabastab kohus ta arestist kui on alust arvata et võlgniku vabastamine ei takista edasist pankrotimenetlust 5 Määruse peale millega kohus on kohaldanud võlgniku suhtes aresti võib võlgnik esitada määruskaebuse Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse RT I 2005 39 308 jõust 01 01 2006 90 Sätete kohaldamine Kui võlgnik on juriidiline isik kohaldatakse käesoleva seaduse des 85 89 sätestatut vastavalt 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isikute suhtes 91 Ärikeeld 1 Füüsilisest isikust võlgnik ei tohi tema pankroti väljakuulutamisest kuni pankrotimenetluse lõpuni kohtu loata olla ettevõtja juriidilise isiku juhtorgani liige juriidilise isiku likvideerija ega prokurist 2 Kohus võib juriidilisest isikust võlgniku pankroti korral määrata kes käesoleva seaduse 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isikutest ei või pankrotimenetluse lõpuni olla ettevõtja juriidilise isiku juhtorgani liige juriidilise isiku likvideerija ega prokurist 3 Kui võlgnik või käesoleva seaduse 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isik on süüdi mõistetud jõustunud kohtuotsuse alusel pankroti või täitemenetlusalase kuriteo maksualase kuriteo või karistusseadustiku des 380 ja 381 1 nimetatud kuriteo toimepanemises võib kohus pankrotimenetluse lõpetamisel määrata et käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ärikeeld kehtib füüsilisest isikust võlgniku või käeoleva seaduse 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isiku kohta ka kolme aasta jooksul pärast pankrotimenetluse lõppu RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 4 Määruse peale millega kohus on kohaldanud ärikeeldu võib isik kelle suhtes keeldu on kohaldatud esitada määruskaebuse Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib edasi kaevata 5 Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada loetelu milliste välisriikide õigusaktide alusel määratud ärikeelde Eestis tunnustatakse Tunnustatavad ärikeelud peavad olema määratud kohtu poolt ning nende eeldused ja sisu olema sarnased Eesti õiguse alusel määratavatele ärikeeldudele Tunnustatavate ärikeeldude ajaline kestus on määratud vastava välisriigi õigusega Eestis kohaldamise ulatus Eesti õigusega RT I 2006 61 456 jõust 01 01 2007 91 1 Teabe saamise õigus Võlgnikul on õigus tutvuda halduri toimikuga ja pankrotiasja kohtutoimikuga Haldur võib põhjendatud kaalutlustel keelduda halduri toimikus sisalduva dokumendi tutvustamisest võlgnikule kui see kahjustaks pankrotimenetluse läbiviimist RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 92 Võlgniku ärakuulamine Kui käesolevas seaduses on ette nähtud võlgniku ärakuulamine võib see ära jääda kui võlgniku viibimiskoht on teadmata või kui võlgnik viibib välisriigis ja tema ärakuulamine aeglustaks menetlust 5 peatükk NÕUDED PANKROTIMENETLUSES 1 jagu Nõuete esitamine 93 Nõuetest teatamise tähtaeg 1 Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast 2 Kui pankrotiteade avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded mitu korda algab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaeg esimese teate avaldamise päevast arvates 94 Nõudeavaldus 1 Nõudest teatamiseks tuleb esitada haldurile kirjalik avaldus nõudeavaldus Nõudeavalduses märgitakse nõude sisu alus ja suurus samuti see kas nõue on tagatud pandiga Nõudeavaldusele lisatakse avalduses nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid 2 Nõudeavaldusele kirjutab võlausaldaja alla Kui nõudeavalduse esitab esindaja lisab ta volikirja või tema esindusõigust tõendava muu dokumendi 3 Kui nõudeavaldus ei ole nõuetekohaselt vormistatud annab haldur esitajale vähemalt 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks Puuduste tähtaegsel kõrvaldamisel loetakse nõudeavaldus esitatuks avalduse esialgse esitamise päeval Kui puudusi ei kõrvaldata võib võlausaldajate üldkoosolek lugeda et nõudeavaldust ei ole esitatud 4 Võlausaldaja võib üldkoosoleku otsust millega loeti et nõudeavaldust ei ole esitatud kohtus vaidlustada Kui kohus leiab et üldkoosoleku otsus ei ole põhjendatud tunnistab ta üldkoosoleku otsuse selles osas kehtetuks ja loeb nõudeavalduse esitatuks 95 Kehtetu RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 96 Nõuded solidaarvõlgniku pankroti puhul Kui võlgnik vastutab võlausaldaja ees solidaarselt teise isikuga võib võlausaldaja esitada võlgniku vastu nõude kas tervikuna või osaliselt Kui solidaarvõlgnik on osa võlast tasunud arvatakse see osa nõudest maha 97 Nõuded äriühingu kohustuste eest isiklikult vastutava osaniku vastu 1 Täis või usaldusühingu tulundusühistu või Euroopa majandushuviühingu pankroti korral on halduril õigus esitada nõuded äriühingu kohustuste eest isiklikult vastutava osaniku või liikme vastu Nõude rahuldamisest saadu kuulub pankrotivarasse 2 Võlausaldaja ei või pärast täis või usaldusühingu tulundusühistu või Euroopa majandushuviühingu pankroti väljakuulutamist esitada äriühingu vastu suunatud nõudeid äriühingu kohustuste eest isiklikult vastutava osaniku või liikme vastu 3 Täis või usaldusühingu täisosaniku või tulundusühistu või Euroopa majandushuviühingu liikme pankrotimenetluses võib haldur nõuda et kohus arvaks osaniku või liikme täis või usaldusühingust tulundusühistust või Euroopa majandushuviühingust välja Väljaarvamisel osanikule või liikmele maksmisele kuuluv hüvitis arvestatakse pankrotivarasse 98 Tingimuslikust tehingust või kõrvaltingimusega haldusaktist tulenevad nõuded RT I 21 06 2014 1 jõust 01 07 2014 Võlausaldaja võib esitada ka nõude mis tuleneb tingimuslikust tehingust või kõrvaltingimusega haldusaktist mille edasilükkav või äramuutev tingimus ei ole veel saabunud Selline nõue loetakse pankrotimenetluses võrdseks nõudega mis ei ole tingimuslik kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti RT I 21 06 2014 1 jõust 01 07 2014 99 Nõuete tasaarvestus 1 Kui võlausaldaja võis enne pankroti väljakuulutamist oma nõude tasaarvestada võlgniku nõudega võib ta kaitstud nõude tasaarvestada ka pärast pankroti väljakuulutamist Avalduse nõude tasaarvestamiseks võib esitada kuni kohtule viimase jaotusettepaneku esitamiseni 2 Kui võlgniku nõue oli pankroti väljakuulutamise ajal seotud edasilükkava tingimusega või kui võlgniku nõue ei olnud pankroti väljakuulutamise hetkel veel sissenõutav või kui võlgniku nõue ei ole suunatud samaliigiliste kohustuste täitmisele saab nõude tasaarvestada alles siis kui edasilükkav tingimus on saabunud võlgniku nõue on muutunud sissenõutavaks või kohustused on muutunud samaliigilisteks Tasaarvestus ei ole lubatud kui võlgniku nõude edasilükkav tingimus saabub või nõue muutub sissenõutavaks enne kui võlausaldaja saaks oma nõude tasaarvestada RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 3 Loovutamisega saadud nõuet võib pankrotimenetluses tasaarvestada ainult juhul kui nõude loovutamine ja sellest võlgnikule kirjalik teatamine on toimunud mitte hiljem kui kolm kuud enne pankroti väljakuulutamist Loovutamisega saadud nõuet ei saa tasaarvestada kui nõue võlgniku vastu oli loovutatud viimase kolme aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist ja võlgnik oli sel ajal maksejõuetu ning nõude omandanud isik sellest loovutamise ajal teadis või pidi teadma RT I 14 03 2011 3 jõust 24 03 2011 4 Võlausaldaja võib tasaarvestada ka käesoleva seaduse 46 lõikes 7 47 lõikes 1 48 lõikes 3 50 lõikes 4 51 lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõudeid RT I 09 05 2014 2 jõust 19 05 2014 5 Võlausaldaja võib ühest või mitmest käesoleva seaduse 48 lõikes 1 nimetatud tuletistehingust tulenevad vastastikused nõuded tasaarvestada ja tasaarvestamisel järelejäänud nõude saldo tasaarvestada tuletistehingu tagamiseks tema kasuks seatud finantstagatisega ka pärast pankroti väljakuulutamist kui tuletistehingu üheks pooleks on käesoleva seaduse 48 lõikes 1 nimetatud isik või organisatsioon ning tuletistehingu tegemisel või sellele eelnevalt on kokku lepitud tasaarvestuse tingimustes Tuletistehingust tulenevad nõuded tasaarvestatakse vastavalt võlgniku ja võlausaldaja vahel sõlmitud tasaarvestamise kokkuleppe tingimustele ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata RT I 09 05 2014 2 jõust 19 05 2014 6 Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatut kohaldatakse ka muude vastastikuste nõuete millele on kooskõlas asjaõigusseaduse ga 314 2 seatud finantstagatiseks kontol oleva raha nõudeõigus väärtpaber või krediidinõue tasaarvestamisel kui tasaarvestuse tingimused on ette nähtud seaduses või finantstagatise kokkuleppes RT I 09 05 2014 2 jõust 19 05 2014 2 jagu Nõuete kaitsmine 100 Nõuete kaitsmise koosolek 1 Nõudeid kaitstakse võlausaldajate üldkoosolekul nõuete kaitsmise koosolek Koos nõudega kaitstakse ka nõuet tagavaid pandiõigusi 2 Haldur määrab nõuete kaitsmise koosoleku aja ja koha Koosolek peab toimuma mitte varem kui üks kuu ja mitte hiljem kui kolm kuud pärast käesoleva seaduse 93 lõikes 1 sätestatud tähtaja möödumist Kaalukatel põhjustel võib kohus halduri taotlusel tähtaega pikendada 3 Vajaduse korral võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul pidada mitu nõuete kaitsmise koosolekut 4 Võlausaldajal ja võlgnikul on enne nõuete kaitsmise koosolekut õigus tutvuda nõudeavalduse ja kirjalikult esitatud vastuväidetega Haldur teatab nõuete kaitsmise koosolekust väljaandes Ametlikud Teadaanded vähemalt 15 päeva ette märkides ära kus ja millal saab tutvuda nõudeavalduste ja vastuväidetega Nõudeavaldustega on õigus tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut 5 Nõuete kaitsmise koosolek viiakse läbi olenemata osavõtvate võlausaldajate arvust kui koosoleku aeg ja koht oli võlausaldajatele õigeaegselt teatatud 6 Haldur ja võlgnik on kohustatud osa võtma nõuete kaitsmise koosolekust Võlgniku puudumisel otsustab koosolek kas nõuete kaitsmine on võimalik Nõude või vastuväite esitanud võlausaldaja koosolekult puudumine nõude läbivaatamist ei takista 101 Nõuete kontrollimine ja vastuväidete esitamine enne nõuete kaitsmise koosolekut 1 Haldur on kohustatud kontrollima esitatud nõuete põhjendatust ja nõuet tagavate pandiõiguste olemasolu 2 Võlausaldaja ja võlgnik võivad enne nõuete kaitsmise koosolekut esitada haldurile nõuete või neid tagavate pandiõiguste kohta kirjalikke vastuväiteid 102 Nõuete esitamise tähtaja ennistamine 1 Kui nõue on mõjuval põhjusel esitatud pärast käesoleva seaduse 93 lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja Nõuet ei saa esitada pärast seda kui jaotusettepanek on esitatud kohtule kinnitamiseks RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 1 1 Nõude esitamise tähtaja ennistamine ei ole vajalik pandiga tagatud nõude puhul RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 2 Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud võetakse nõue kaitsmisele kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist 3 Võlausaldajate üldkoosoleku otsuse millega nõudeavalduse esitamise tähtaeg jäeti ennistamata võib võlausaldaja kohtus vaidlustada Kui kohus leiab et üldkoosolek on põhjendamatult jätnud nõude tähtaja ennistamata tunnistab kohus otsuse selles osas kehtetuks ja ennistab nõude esitamise tähtaja 103 Nõuete kaitsmise kord 1 Nõuete kaitsmise koosolekul vaadatakse nõuded läbi nende esitamise järjekorras 2 Nõue ja nõude rahuldamisjärk ning nõuet tagav pandiõigus loetakse tunnustatuks kui sellele ei vaidle nõuete kaitsmise koosolekul vastu haldur ega ükski võlausaldaja samuti siis kui vastuväite esitanud võlausaldaja või haldur nõuete kaitsmise koosolekul vastuväitest loobub Kui selleks on alust on haldur kohustatud nõuete kaitsmise koosolekul nõudele või pandiõigusele vastu vaidlema 3 Kui võlausaldaja on enne nõuete kaitsmise koosolekut esitanud kirjaliku vastuväite ja koosolekul ei osale on kirjalikult esitatud vastuväitel sama tähendus kui koosolekul esitatud vastuväitel 4 Nõuete kaitsmise koosolekul loetakse kaitsmiseta tunnustatuks nõue mis on kohtu või vahekohtu jõustunud lahendiga rahuldatud ja pandiõigus mida on kohtu või vahekohtu jõustunud lahendiga tunnustatud või mis on kantud kinnistusraamatusse laevakinnistusraamatusse kommertspandiregistrisse või Eesti väärtpaberite keskregistrisse RT I 2008 59 330 jõust 01 01 2009 5 Pärast nõude või nõuet tagava pandiõiguse tunnustamist ei võeta nõuete kaitsmise koosolekul vastuväiteid selle nõude või pandiõiguse kohta arvesse välja arvatud käesoleva seaduse 106 lõikes 2 nimetatud juhul 6 Iga nõude läbivaatamise kohta märgitakse nõuete kaitsmise koosoleku protokolli kas nõuet ja nõuet tagavat pandiõigust tunnustati või mitte ja kes vaidles nõudele selle rahuldamisjärgule või nõuet tagavale pandiõigusele vastu Samuti märgitakse protokolli kes loobus esitatud vastuväitest 7 Tunnustatud nõuete kohta koostatakse nimekiri Nimekirjas märgitakse millises ulatuses on nõue tunnustatud millisesse rahuldamisjärku see on arvatud ning kas nõue on tagatud pandiõigusega Nimekirjale kirjutavad alla pankrotitoimkonna esimees ja kõik kohalolevad võlausaldajad Kui pankrotitoimkonna esimees või kohalolev võlausaldaja keeldub nimekirjale alla kirjutamast tehakse selle kohta nimekirjas märkus 8 Kui võlausaldaja nõue on jäänud tunnustamata ja ta ei esitanud hagi nõude tunnustamiseks või kui kohus jättis tema hagi rahuldamata siis selle võlausaldaja vastuväidet teise võlausaldaja nõudele ei arvestata Kui teise võlausaldaja nõudele ei ole rohkem vastuväiteid esitatud siis loetakse see nõue tunnustatuks 104 Võlgniku vastuväide 1 Vastuväite nõudele või nõuet tagavale pandiõigusele võib hiljemalt nõuete kaitsmise koosolekul esitada ka võlgnik ise Võlgniku vastuväide ei takista nõude või nõuet tagava pandiõiguse tunnustamist kuid sel juhul ei ole määrus millest nähtuvad tunnustatud nõuded täitedokument käesoleva seaduse 168 tähenduses nõude osas millele võlgnik vastuväite esitas 2 Kui võlausaldaja soovib et määrusel millest nähtuvad tunnustatud nõuded oleks täitedokumendi tähendus võib võlausaldaja esitada võlgniku vastu hagi nõude või pandiõiguse tunnustamiseks millele võlgnik esitas vastuväite Võlgniku vastu nõude tunnustamiseks esitatud nõude aegumistähtaeg on kolm aastat arvates nõuete kaitsmise koosolekust kus võlgnik nõudele vastuväite esitas 3 Võlgniku poolt avalik õiguslikule nõudele vastuväite esitamisel omandab haldusakt millest avalik õiguslik nõue tuleneb täitedokumendi tähenduse kui võlgnik ei esita ühe kuu jooksul alates vastuväite esitamisest kaebust halduskohtusse 4 Kulusid mida võlgnik seoses käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kaebuse esitamisega kannab ei kaeta pankrotivara arvel Juriidilisest isikust võlgniku puhul vastutab kulude eest solidaarselt võlgnikuga ka juhatuse või seda asendava organi liige RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 105 Nõude tunnustamise toime Nõuete kaitsmise koosolekul tunnustatud nõuet ja selle rahuldamisjärku ei saa hiljem vaidlustada välja arvatud käesoleva seaduse 106 lõikes 2 nimetatud juhul 106 Vaidlus nõuete tunnustamise üle 1 Kui nõuete kaitsmise koosolekul nõuet selle rahuldamisjärku või nõuet tagavat pandiõigust ei tunnustatud otsustab nõude või pandiõiguse tunnustamise võlausaldaja hagi alusel kohus Kui nõude või pandiõiguse vastu on vaielnud haldur on kostjaks haldur kellel on kõik võlgniku kui kostja õigused ja kohustused Kui nõude või pandiõiguse vastu on vaielnud võlausaldaja on kostjaks võlausaldaja kes nõudele selle rahuldamisjärgule või pandiõigusele vastu vaidles Hagi võib esitada ühe kuu jooksul arvates päevast mil koosolek jättis nõude või pandiõiguse tunnustamata RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 2 Kui ilmneb et nõude või pandiõiguse tunnustamine põhineb võltsitud andmetel või kui nõuete kaitsmise koosoleku kokkukutsumisel või selle pidamisel on oluliselt rikutud seadust vaatab nõuete kaitsmise koosolek nõude või pandiõiguse tunnustamise võlausaldaja võlgniku või halduri nõudel uuesti läbi 3 Kui nõuete kaitsmise koosolek ei ole nõude või pandiõiguse tunnustamist uuesti läbi vaadanud ühe kuu jooksul arvates läbivaatamise nõude esitamisest otsustab nõude või pandiõiguse tunnustamise võlausaldaja võlgniku või halduri hagi alusel kohus Hagi võib esitada ühe kuu jooksul alates päevast millal möödus üks kuu uue koosoleku kokkukutsumise nõude esitamisest Kui haldur on koosoleku kokkukutsumisest keeldumisest teatanud enne ühe kuu möödumist nõude esitamisest hakkab ühekuuline tähtaeg kulgema keeldumisest arvates Selles asjas on kostjaks võlausaldaja kelle nõude või pandiõiguse tunnustamist on vaidlustatud RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 4 Nõuete tunnustamise vaidluse läbivaatamine allub pankrotiasja läbivaatavale kohtule 107 Tunnustamisnõude sisu Nõude tunnustamist kohtus võib võlausaldaja taotleda üksnes samal alusel ja mitte suuremas ulatuses kui nõude puhul mille ta oli esitanud kaitsmiseks nõuete kaitsmise koosolekul 6 peatükk PANKROTIVARA MOODUSTAMINE 108 Pankrotivara mõiste 1 Pankrotimääruse alusel muutub võlgniku vara pankrotivaraks mida kasutatakse sihtvarana võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ja pankrotimenetluse läbiviimiseks RT I 2008 59 330 jõust 01 01 2009 2 Pankrotivara on vara mis oli võlgnikul pankroti väljakuulutamise ajal samuti vara mis nõutakse või võidetakse tagasi või mille võlgnik omandab pankrotimenetluse ajal 3 Pankrotivara hulka ei kuulu võlgniku vara millele vastavalt seadusele ei või pöörata sissenõuet 109 Tagasivõitmise mõiste 1 Tagasivõitmisel tunnistab kohus käesoleva seaduse des 110 114 sätestatud alustel kehtetuks võlgniku tehingu või muu toimingu mis on tehtud enne pankroti väljakuulutamist ja mis kahjustab võlausaldajate huve RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 2 Kui tagasivõidetav tehing või muu toiming on tehtud ajavahemikul ajutise halduri nimetamisest pankroti väljakuulutamiseni siis eeldatakse et tehingu või muu toiminguga kahjustati võlausaldajate huve Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata asjaõigusseaduse s 314 1 sätestatud finantstagatise seadmisele ega finantstagatise eseme käsutamisele samuti krediidiasutuste seaduse 87 lõikes 2 nimetatud maksesüsteemi vahendusel ning väärtpaberituru seaduse 213 lõikes 1 ja 213 1 lõikes 1 nimetatud väärtpaberiarveldussüsteemi või süsteemiühenduse vahendusel teostatavatele tasaarvestustele RT I 29 06 2011 1 jõust 30 06 2011 3 Tehinguks käesoleva peatüki tähenduses loetakse ka eseme käsutamist täitemenetluses 110 Tehingu tagasivõitmise üldised alused 1 Kohus tunnistab kehtetuks tehingu mis oli tehtud 1 ajutise halduri nimetamisest kuni pankroti väljakuulutamiseni RT I 14 03 2011 3 jõust 24 03 2011 2 ühe aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist kui teine pool teadis või pidi teadma et tehinguga kahjustatakse võlausaldajate huve RT I 14 03 2011 3 jõust 24 03 2011 3 enne käesoleva lõike punktis 2 nimetatud tähtaja algust kui tehing tehti kolme aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist ja võlgnik kahjustas tehinguga teadlikult võlausaldajate huve ning tehingu teine pool teadis või pidi teadma et võlgnik kahjustas sellega võlausaldajate huve RT I 14 03 2011 3 jõust 24 03 2011 4 viie aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist kui võlgnik tehinguga teadlikult kahjustas võlausaldaja huve ja tehingu teine pool oli tema lähikondne kes sellest teadis või pidi teadma RT I 14 03 2011 3 jõust 24 03 2011 2 Kui tehing on tehtud kuue kuu jooksul enne ajutise halduri nimetamist siis eeldatakse et tehingu teine pool teadis et võlgnik kahjustab tehinguga võlausaldajate huve RT I 2009 68 463 jõust 01 01 2010 3 Võlgniku lähikondse puhul eeldatakse et ta teadis et võlgnik kahjustas tehinguga teadlikult võlausaldajate huve 4 Käesoleva seaduse 48 lõikes 1 nimetatud tuletistehingut ei saa tagasi võita välja arvatud juhul kui on ilmne et tuletistehingu ainuke eesmärk oli teiste võlausaldajate kahjustamine ja tehingu teine pool oli sellest teadlik ning tuletistehing tehti ühe aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist RT I 09 05 2014 2 jõust 19 05 2014 111 Kinkelepingu tagasivõitmine 1 Kohus tunnistab kehtetuks kinkelepingu kui leping sõlmiti 1 ühe aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist samuti ajutise halduri nimetamisest kuni pankroti väljakuulutamiseni RT I 14 03 2011 3 jõust 24 03 2011 2 enne käesoleva lõike punktis 1 nimetatud tähtaja algust kuid viie aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist kui kingisaaja oli võlgniku lähikondne ja kui kingisaaja või võlgnik ei tõenda et võlgnik oli kinkimise ajal maksejõuline ega muutunud maksejõuetuks kinkimise tõttu RT I 14 03 2011 3 jõust 24 03 2011 2 Kui kinkeleping on sõlmitud ühe aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist siis eeldatakse et kinkelepinguga kahjustati võlausaldajate huve RT I 14 03 2011 3 jõust 24 03 2011 3 Kohus võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel tunnistada kehtetuks ka müügi vahetus või muu lepingu kui poolte kohustuste ebavõrdsuse tõttu on ilmne et sõlmitud lepingul oli kas või osaliselt kinke iseloom 4 Toetused ja tavapärased

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=53541&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  14 04 2005 jõust 20 05 2005 RT I 2005 24 185 RK s 14 04 2004 jõust 24 04 2004 RT I 2004 29 193 RK s 11 02 99 jõust 24 02 99 RT I 1999 18 299 PÜHADE JA TÄHTPÄEVADE SEADUS Vastu võetud 27 jaanuaril 1998 a 1 Rahvuspüha Rahvuspüha ja puhkepäev on 24 veebruar iseseisvuspäev Eesti Vabariigi aastapäev 2 Riigipühad Riigipühad ja puhkepäevad on 1 1 jaanuar uusaasta 2 suur reede 3 ülestõusmispühade 1 püha 4 1 mai kevadpüha 5 nelipühade 1 püha 6 23 juuni võidupüha 7 24 juuni jaanipäev 8 20 august taasiseseisvumispäev 8 1 24 detsember jõululaupäev RK s 14 04 2005 jõust 20 05 2005 RT I 2005 24 185 9 25 detsember esimene jõulupüha 10 26 detsember teine jõulupüha 3 Riiklikud tähtpäevad Riiklikud tähtpäevad on 1 6 jaanuar kolmekuningapäev 2 2 veebruar Tartu rahulepingu aastapäev 2 1 14 märts emakeelepäev RK s 11 02 99 jõust 24 02 99 RT I 1999 18 299 3 maikuu teine pühapäev emadepäev 3 1 4 juuni Eesti lipu päev RK s 14 04 2004 jõust 24 04 2004 RT I 2004 29 193 4 14 juuni leinapäev 4 1 23 august kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev RK s 18 06 2009 jõust 06 07 2009 RT I 2009 34 229 4 2 septembrikuu teine pühapäev vanavanemate päev RK s 21 01 2010 jõust 26 02 2010 RT I 2010 7 27 4 3 22 september vastupanuvõitluse päev RK s 15 02 2007 jõust 23 03 2007 RT I 2007 22 118 RK s 18 06 2009 jõust 06 07 2009 RT I 2009 34 229 RK s 21 01 2010 jõust 26 02 2010 RT I 2010 7 27 4 4 oktoobrikuu kolmas laupäev hõimupäev RK s 17 02 2011 jõust 19 03 2011

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=24557&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  hiljem kui 16 kuud esmase patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise kuupäevast leiutiskirjelduse ja patendinõudluse tõlke eesti keelde RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 3 Patendiamet määrab käesoleva seaduse 9 2 või 3 lõike alusel eraldatud patenditaotluse esitamise kuupäevaks varasema patenditaotluse esitamise kuupäeva kui eraldatud patenditaotluse esitamisel on järgitud 9 2 lõikes sätestatud tähtaega ja saabunud dokumentide kogum sisaldab vähemalt käesoleva paragrahvi 1 lõikes loetletud patenditaotluse elemente RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 4 Kui Patendiametisse saabunud dokumentide kontrollimisel selgub et dokumentide kogumist puudub mõni käesoleva paragrahvi 1 lõikes loetletud patenditaotluse element teatab Patendiamet sellest patenditaotluse esitanud isikule Puuduvad elemendid tuleb esitada kahe kuu jooksul Patendiameti teate kuupäevast arvates RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 5 Patendiametil ei ole käesoleva paragrahvi 4 lõikes sätestatud puudustest teatamise kohustust kui puuduvaks patenditaotluse elemendiks on 1 lõike punktis 2 nimetatud andmed Sellel juhul peab patenditaotleja oma algatusel esitama kõik puuduvad 1 lõikes loetletud patenditaotluse elemendid kahe kuu jooksul algselt esitatud dokumentide Patendiametisse saabumise päevast RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 6 Käesoleva paragrahvi 4 lõikes nimetatud juhul määrab Patendiamet patenditaotluse esitamise kuupäevaks päeva mil patenditaotleja on kõrvaldanud algselt esitatud dokumentides kõik Patendiameti teates loetletud puudused või 5 lõikes nimetatud juhul päeva mil patenditaotleja on oma algatusel esitanud kõik puuduvad 1 lõikes loetletud patenditaotluse elemendid RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 7 Patendiametisse saabunud patenditaotluse dokumentide hulgast leiutiskirjelduse mõne osa või leiutiskirjelduses või patendinõudluses viidatud joonise puudumise korral edaspidi puuduv osa teatab Patendiamet sellest viivitamata patenditaotlejale Kui patenditaotleja soovib lisada patenditaotlusele puuduva osa peab ta olenemata Patendiametilt teate saamisest esitama puuduva osa kahe kuu jooksul patenditaotluse esitamise päevast arvates Patendiamet määrab uueks patenditaotluse esitamise kuupäevaks puuduva osa Patendiametisse saabumise kuupäeva RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 8 Kui patenditaotleja teatab käesoleva paragrahvi 7 lõikes nimetatud tähtaja jooksul Patendiametile puuduva osa esitamisest loobumisest või ei esita puuduvat osa määrab Patendiamet patenditaotluse esitamise päeva 1 lõikes sätestatu kohaselt RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 9 Patenditaotleja võib käesoleva paragrahvi 7 lõikes nimetatud kahekuulise tähtaja jooksul nõuda puuduva osa asendamist sama leiutist käsitleva esmase patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse leiutiskirjelduse terviktekstiga või joonise asendamist nimetatud esmase taotluse joonisega Nõue peab sisaldama esmase patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse kohta 2 lõikes loetletud andmeid Kui esmane patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus on võõrkeeles peab patenditaotleja 16 kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates esitama Patendiametile leiutiskirjelduse tervikteksti või joonise tõlke eesti keelde Patendiamet määrab nimetatud nõude korral patenditaotluse esitamise kuupäevaks algselt esitatud dokumentide Patendiametisse saabumise kuupäeva RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 10 Kui patenditaotluse esitamise kuupäeva määramisel kohalduvad nii käesoleva paragrahvi 6 lõikes kui ka 7 või 9 lõikes sätestatu võetakse patenditaotluse esitamise kuupäeva määramisel aluseks nimetatud sätete kohaselt määratud kuupäevadest hiliseim RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 11 Patendiamet ei määra patenditaotlusele esitamise kuupäeva kui patenditaotleja jätab 1 käesoleva paragrahvi 4 lõikes nimetatud juhul Patendiameti teates loetletud puudused kahe kuu jooksul Patendiameti teate kuupäevast arvates kõrvaldamata RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 2 käesoleva paragrahvi 5 lõikes nimetatud juhul kõik puuduvad 1 lõikes loetletud patenditaotluse elemendid kahe kuu jooksul algselt esitatud dokumentide Patendiametisse saabumise päevast oma algatusel esitamata RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 21 1 Kehtetu RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 22 Patenditaotluse menetlusse võtmine ja eelmenetlus 1 Patendiamet võtab menetlusse patenditaotluse millele käesoleva seaduse s 21 sätestatu kohaselt on määratud esitamise kuupäev 2 Patendiamet teatab patenditaotlejale menetlusse võetud patenditaotluse numbri ja patenditaotluse esitamise kuupäeva 3 Patendiamet keeldub menetlusse võtmast patenditaotlust millele käesoleva seaduse 21 11 lõikes ettenähtud alusel ei määrata esitamise kuupäeva 4 Patenditaotluse menetlusse võtmisest keeldumise korral teatatakse sellest taotlejale kirjalikult Taotlejal on õigus tasutud riigilõiv tagasi saada RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 5 Patendiamet kontrollib eelmenetluse käigus 1 käesoleva seaduse 20 2 ja 3 lõikes sätestatud riigilõivude tasumist 2 käesoleva seaduse 19 1 ja 2 lõikes sätestatud dokumentide olemasolu 3 käesoleva seaduse 21 2 või 9 lõikes sätestatud tõlke olemasolu nimetatud sätete kohaldumise korral 4 prioriteedinõude vastavust käesoleva seaduse des 11 ja 20 1 sätestatule prioriteedinõude olemasolu korral 5 autori andmete olemasolu ja käesoleva seaduse 19 3 lõikes sätestatud patendi taotlemise õigusliku aluse deklareerimise nõude täitmist kui patenditaotlejaks ei ole autor 6 patendivoliniku tegutsemise õigust leiutiste valdkonnas kui patenditaotlus on esitatud patendivoliniku kaudu 7 patenditaotluse dokumentide vastavust käesoleva seaduse 19 4 lõike alusel kehtestatud sisu ja vormi nõuetele 5 1 Kui patenditaotlusele ei ole lisatud patenditaotluse salastamise taotlust kuid Patendiameti hinnangul võib Kaitseministeeriumi poolt edastatud teabe põhjal olla tegemist salastamisele kuuluva riigikaitselise leiutisega esitab Patendiamet Kaitseministeeriumile järelepärimise otsustamiseks kas patenditaotlus tuleb salastada Kui otsust patenditaotluse salastamise kohta ei ole nelja kuu jooksul järelepärimisest arvates Patendiametile edastatud tähendab see et patenditaotlust ei tule salastada RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 6 Kui käesoleva seaduse 20 2 lõikes ettenähtud riigilõivu ei ole kahe kuu jooksul patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates tasutud ettenähtud määras lükkab Patendiamet patenditaotluse tagasi Patendinõudluse puudumisel või selle mittevastavuse korral sisu või vormi nõuetele või 20 3 lõikes sätestatud täiendava riigilõivu ettenähtust vähemas summas tasumise korral määrab Patendiamet riigilõivu puuduva osa tasumise tähtpäeva RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 7 Kui käesoleva paragrahvi 5 lõikes sätestatud kontrollimisel tuvastatakse patenditaotluse mõne dokumendi puudumine või patenditaotluse avaldamist või ekspertiisi alustamist takistavaid dokumentide sisu või vormi puudusi või mõne dokumendi sisu ei ole piisav või on ebaselge või ilmneb muid ekspertiisi takistavaid asjaolusid teatab Patendiamet sellest patenditaotlejale kirjalikult ning määrab tähtpäeva puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks või vastuväite esitamiseks vastavalt käesoleva seaduse le 29 1 RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 8 Patendiamet alustab patenditaotluse ekspertiisi kui käesoleva paragrahvi 5 lõikes sätestatud kontrolli tulemusena ei ole tuvastatud patenditaotluse avaldamist või ekspertiisi alustamist takistavaid asjaolusid või kui need on 7 lõikes sätestatud juhul ettenähtud tähtpäevaks kõrvaldatud 9 Patendiamet teeb patenditaotluse tagasilükkamise otsuse kui käesoleva paragrahvi 7 lõikes sätestatud juhul ei ole patenditaotluse avaldamist või ekspertiisi alustamist takistavaid asjaolusid ettenähtud tähtpäevaks kõrvaldatud ja ei ole käesoleva seaduse s 29 1 nimetatud juhul esitatud Patendiameti poolt määratud tähtpäevaks kirjalikku vastuväidet või nõutud 29 2 2 lõike kohaselt suulist menetlust või Patendiamet ei ole nõustunud vastuväitega Patendiamet teatab patenditaotlejale patenditaotluse tagasilükkamise otsusest kirjalikult RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 23 Patenditaotluse ekspertiis RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 1 Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus leiutise vastavust käesoleva seaduse s 8 sätestatud patentsuse kriteeriumidele RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 2 Patendiamet võib nõuda patenditaotlejalt suulist või kirjalikku selgitust ning patendinõudluse leiutiskirjelduse joonise ja leiutise olemuse lühikokkuvõtte parandamist või täiendamist või patenditaotleja esitatud võõrkeelsete dokumentide tõlkeid Patendiamet määrab tähtpäeva selgituste andmiseks või paranduste täienduste ja tõlgete esitamiseks või vastuväite esitamiseks vastavalt käesoleva seaduse le 29 1 RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 3 Patendiametil on õigus nõuda patenditaotlejalt tema analoogsete patenditaotluste kohta teiste riikide patendiametite otsuste koopiaid ja vahetada teiste riikide patendiametitega teavet patenditaotluse kohta RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 4 Kui Patendiamet leiab et leiutise objekt on käesoleva seaduse des 6 ja 7 sätestatu kohaselt patendiga kaitstav ja leiutise olemus patendinõudluse sõnastuses vastab tehnika tasemega võrdlemisel s 8 sätestatud patentsuse kriteeriumidele ning patenditaotluse dokumentide sisu ja vorm on kooskõlas 19 4 lõike alusel kehtestud sisu ja vorminõuetega lõpetab Patendiamet patenditaotluse ekspertiisi teeb patendi väljaandmise otsuse ning teatab sellest patenditaotlejale kirjalikult RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 5 Patendiamet teeb patenditaotluse tagasilükkamise otsuse ja teatab sellest patenditaotlejale kirjalikult järgmistel juhtudel 1 leiutise objekt ei ole käesoleva seaduse des 6 ja 7 sätestatu kohaselt patendiga kaitstav 2 leiutise olemus patendinõudluse sõnastuses ei vasta tehnika tasemega võrdlemisel käesoleva seaduse s 8 sätestatud patentsuse kriteeriumidele 3 patenditaotleja ei ole käesoleva seaduse 9 3 lõike kohaselt määratud tähtpäevaks eraldanud patenditaotlusest ühtsust rikkuvat leiutist 4 patenditaotluse dokumentide sisu või vorm ei ole kooskõlas käesoleva seaduse 19 4 lõike alusel kehtestud sisu ja vorminõuetega 5 patenditaotleja jätab käesoleva paragrahvi 2 lõike alusel nõutud parandused ja täiendused tegemata või selgitused andmata või tõlked esitamata või 3 lõike alusel nõutud otsuste koopiad esitamata 6 patenditaotleja ei ole käesoleva seaduse s 29 1 nimetatud juhul esitanud Patendiameti poolt määratud tähtaja jooksul vastuväidet 7 patenditaotleja ei ole taotlenud suulist menetlust või 8 Patendiamet ei ole nõustunud vastuväitega RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 6 Ekspertiisi käigus patenditaotluse kohta kolmanda isiku poolt esitatud märkused ja arvamused edastatakse seisukohavõtuks patenditaotlejale Kolmandat isikut ei kaasata menetlusse RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 24 Patenditaotluse avaldamine 1 Patenditaotluse avaldamine käesoleva seaduse tähenduses on 19 1 lõike punktides 2 5 nimetatud patenditaotluse dokumentide avaldamine 2 Patendiamet avaldab patenditaotluse pärast 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast 2 1 Salastatud patenditaotlus loetakse uudsuse ja leiutustaseme kindlaksmääramisel avaldatuks pärast 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast välja arvatud juhul kui patenditaotlus on enne nimetatud tähtpäeva tagasi võetud loetud tagasivõetuks või tagasi lükatud RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 3 Patenditaotleja nõudmisel avaldatakse patenditaotlus enne käesoleva paragrahvi 2 lõikes nimetatud tähtaja möödumist 4 Patenditaotlust ei avaldata kui 1 patenditaotlus on tagasi võetud või see on loetud tagasivõetuks 2 patenditaotlus on tagasi lükatud 3 patenditaotluse avaldamine on takistatud patenditaotluse dokumentide vormi või sisu puuduste tõttu 4 patenditaotlus on salastatud RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 5 Patenditaotlejale teatatakse patenditaotluse avaldamisest kirjalikult 6 Patenditaotluse avaldamisest teatatakse Patendiameti ametlikus väljaandes 7 Käesoleva paragrahvi 6 lõikes nimetatud teate avaldamise kuupäev loetakse patenditaotluse avaldamise kuupäevaks 8 Patenditaotluse avaldamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister Patenditaotluse avaldamiseks võib kehtestada kuni ühekuulise tehnilise ettevalmistuse perioodi mille kestel patenditaotluse parandamine ja täiendamine patenditaotluse tagasivõtmine või õiguste üleminekuga seotud toimingud on peatatud RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 25 Patenditaotluse parandamine ja täiendamine 1 Patenditaotleja võib menetluse käigus teha patenditaotluses parandusi ja täiendusi mis ei muuda patenditaotluse esitamise kuupäeval patenditaotluses avatud leiutise olemust 2 Parandused ja täiendused muudavad leiutise olemust kui need sisaldavad leiutise olulisi tunnuseid mida ei olnud patendinõudluses leiutiskirjelduses joonisel või muus illustreerivas materjalis patenditaotluse esitamise kuupäeval RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 3 Patendiamet teeb leiutise olemust muutvate paranduste ja täienduste puhul otsuse nende tagasilükkamise kohta teatades sellest patenditaotlejale kirjalikult 4 Pärast patenditaotluse avaldamist käesoleva seaduse 24 järgi ei saa patenditaotleja teha patendikaitse ulatust laiendavaid parandusi ja täiendusi 5 Pärast käesoleva seaduse 23 4 või 5 lõike kohast Patendiameti otsust võib patenditaotleja kahe kuu jooksul arvates nimetatud otsuse kuupäevast teha patenditaotluses parandusi ja täiendusi ühel korral tasudes selle eest riigilõivu Riigilõivu ei tasuta kui parandus puudutab ilmseid kirja ja arvutusvigu Patendiametil on õigus esitatud paranduste ja täienduste alusel teha uus otsus 6 Patendiamet võib menetluse käigus patenditaotlejaga kooskõlastamata patenditaotluse dokumentides välja arvatud leiutiskirjelduses patendinõudluses ja joonistel parandada ilmseid vigu kustutada ülearuseid andmeid ja teha redaktsioonilisi parandusi Leiutise olemuse lühikokkuvõtet võib muuta patenditaotlejaga kooskõlastamata RT I 29 11 2011 1 jõust 01 01 2012 25 1 Tähtaegade määramine ja pikendamine 1 Käesolevas seaduses sätestatud juhtudel võib Patendiamet määrata tähtaegade pikkuseks kaks kuni neli kuud Erandjuhul võib Patendiamet määrata kuuekuulise tähtaja 2 Patenditaotlejal on põhjendatud juhtudel õigus nõuda Patendiameti poolt määratud tähtaja pikendamist käesoleva paragrahvi 1 lõikes sätestatud tähtaegade piires Pikendustaotlus tuleb esitada Patendiametile enne tähtpäeva möödumist Patendiameti otsus pikenduse andmise kohta on lõplik RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 26 Patenditaotluse tagasivõtmine 1 Patenditaotleja võib esitada patenditaotluse tagasivõtmise nõude ja võtta tagasi menetluses oleva patenditaotluse Patenditaotluse tagasivõtmise kuupäevaks on patenditaotluse tagasivõtmise nõude Patendiametisse saabumise kuupäev Patenditaotluse dokumente ei tagastata RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 2 Kui patenti taotleb mitu isikut saab patenditaotluse tagasivõtmise nõude esitada nende kõigi nõusolekul 3 Patendiamet loeb patenditaotluse tagasivõetuks 1 kui patenditaotleja ei ole vastanud määratud tähtpäevaks käesoleva seaduse 22 7 lõike alusel eelmenetluse käigus Patendiameti poolt esitatud nõudmisele kõrvaldada puudused või anda selgitusi või ei ole ilmunud kokkulepitud ajal mõjuva põhjuseta s 29 2 sätestatud suulisele menetlusele ega ole esitanud 27 3 lõike kohaselt patenditaotluse menetluse jätkamise nõuet 2 kui patenditaotleja ei ole vastanud määratud tähtpäevaks käesoleva seaduse 23 2 lõike alusel ekspertiisi käigus Patendiameti poolt esitatud nõudmisele anda selgitusi esitada parandused täiendused või tõlked või ei ole ilmunud kokkulepitud ajal mõjuva põhjuseta s 29 2 sätestatud suulisele menetlusele ega ole esitanud 27 3 lõike kohaselt patenditaotluse menetluse jätkamise nõuet 3 kui patenditaotleja ei ole tasunud riigilõivu tähtaegselt või kui tasutud riigilõivu kohta ei ole tähtaegselt andmeid esitatud 4 kehtetu RT I 29 11 2011 1 jõust 01 01 2012 5 kui patenditaotluse põhjal on esitatud kasuliku mudeli seaduse 19 alusel kasuliku mudeli registreerimise taotlus RT I 29 11 2011 1 jõust 01 01 2012 27 Patenditaotluse menetluse peatamine ja jätkamine 1 Kui patenditaotleja jätab mõne toimingu mille tähtaja käesoleva seaduse kohaselt määrab Patendiamet ettenähtud tähtpäevaks tegemata peatab Patendiamet patenditaotluse menetluse ja teatab sellest patenditaotlejale kirjalikult Patenditaotluse menetlust ei peatata kui patenditaotleja ei ole järginud käesoleva seaduse 22 7 lõike või 23 2 lõike kohaselt vastuväite esitamiseks määratud tähtpäeva RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 2 Käesoleva seaduse 48 1 lõike või 49 1 lõike alusel hagi esitamise korral peatatakse patenditaotluse menetlus kohtuotsuse jõustumiseni 3 Käesoleva paragrahvi 1 lõike kohaselt peatatud patenditaotluse menetlust jätkatakse kui patenditaotleja esitab patenditaotluse menetluse jätkamise nõude tõendab tähtaja eiramise tahtmatust teeb ettenähtud toimingu ja tasub riigilõivu kahe kuu jooksul patenditaotluse menetluse peatamisest teatamise päevast arvates või peatamise teate mittesaamisel enne kuue kuu möödumist tegemata jäänud toimingu tähtpäevast 4 Patenditaotluse menetluse peatamine ei anna õigust käesoleva seaduse s 42 sätestatud kehtivusaasta riigilõivu tasumise tähtaegade edasilükkamiseks või taastamiseks kui riigilõiv jäeti ettenähtud tähtpäevaks tasumata RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 28 Patenditaotluse menetluse lõpetamine 1 Patendiamet lõpetab tagasivõetud või tagasivõetuks loetud patenditaotluse menetluse 2 Patenditaotluse menetluse lõpetamisest teatatakse patenditaotlejale kirjalikult 29 Patenditaotluse menetluse taastamine 1 Patenditaotleja võib nõuda patenditaotluse menetluse taastamist kui Patendiamet on lõpetanud patenditaotluse menetluse lugedes patenditaotluse käesoleva seaduse 26 3 lõike punkti 1 2 või 3 kohaselt tagasivõetuks tingimusel et nimetatud sätetes loetletud toimingud jäid sooritamata vääramatu jõu või patenditaotlejast ja teda esindavast patendivolinikust sõltumatu muu takistuse tõttu 2 Patendiamet taastab patenditaotluse menetluse kui patenditaotleja esitab menetluse taastamise nõude tõendab takistuse olemasolu ja sooritab ettenähtud toimingud kahe kuu jooksul pärast takistuse kadumist ning tasub riigilõivu 3 Patenditaotluse menetluse taastamise nõuet saab esitada ühe aasta jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates 4 Käesoleva paragrahvi 1 3 lõike sätted ei laiene käesoleva seaduse 9 2 lõikes 21 2 7 ja 9 lõikes ning 33 3 lõikes sätestatud tähtaegadele RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 29 1 Patenditaotleja õigus esitada vastuväidet Kui Patendiamet leiab et patenditaotluse eelmenetluse või ekspertiisi käigus ilmnenud asjaolud toovad käesolevas seaduses sätestatu järgi kaasa patenditaotluse tagasilükkamise peab Patendiamet enne patenditaotluse tagasilükkamise otsuse tegemist teavitama patenditaotlejat kavatsetavast otsusest ja selle asjaoludest ning andma talle vähemalt ühel korral võimaluse suulise või kirjaliku vastuväite esitamiseks RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 29 2 Suuline menetlus 1 Patendiamet võib kutsuda patenditaotleja patenditaotluse kohta selgituste andmiseks või selle menetlemisega seotud küsimuste lahendamiseks Patendiametisse suulisele menetlusele 2 Patenditaotleja võib käesoleva seaduse s 29 1 nimetatud suulise vastuväite esitamiseks nõuda suulist menetlust 3 Suuline menetlus toimub kokkulepitud ajal 4 Patendiametil ega patenditaotlejal ei ole õigust nõuda suulise menetluse toimumist varem kui kaks kuud ega hiljem kui kuus kuud sellekohase Patendiameti kutse väljastamise või patenditaotleja nõude Patendiametisse saabumise kuupäevast arvates 5 Suulise menetluse kohta koostatakse protokoll milles sisaldub vähemalt 1 patenditaotluse number 2 suulise menetluse toimumise kuupäev 3 suulisest menetlusest osavõtnute nimed ja ametinimetused 4 suulise menetluse toimumise eesmärk 5 menetluse käigu lühikokkuvõte 6 saavutatud kokkulepe või poolte eriarvamused 7 menetlusest osavõtnute allkirjad RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 30 Patendiameti otsuse peale kaebuse esitamine 1 Patenditaotleja võib esitada Patendiameti otsuse peale kaebuse apellatsioonikomisjonile RT I 2008 59 330 jõust 01 01 2009 2 Patenditaotleja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjonile kahe kuu jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates tasudes riigilõivu 3 Apellatsioonikomisjonil on oma otsusega õigus 1 jätta kaebus rahuldamata või 2 kohustada Patendiametit oma otsust tühistama ja apellatsioonikomisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades menetlust jätkama 4 Kaebuse rahuldamisel makstakse riigilõiv tagasi 5 Kaebuse osalisel rahuldamisel määrab apellatsioonikomisjon tagastatava riigilõivu suuruse RT I 2005 39 308 jõust 01 01 2006 31 Patenditaotluse menetluse lõppemine Patenditaotluse menetlus lõpeb patendi väljaandmise või patenditaotluse tagasilükkamisega VI peatükk RAHVUSVAHELINE PATENDITAOTLUS 32 Rahvusvahelise patenditaotluse mõiste 1 Rahvusvahelise patenditaotluse all mõistetakse käesolevas seaduses 1970 aasta 19 juunil Washingtonis sõlmitud patendikoostöölepingu RT II 1994 6 7 21 edaspidi patendikoostööleping alusel esitatud rahvusvahelist taotlust 2 Patendiamet on vastavalt patendikoostöölepingu 2 artikli määratlusele vastuvõttev amet märgitud amet ja väljavalitud amet 3 Patendiamet on vastuvõtvaks ametiks Eesti kodanike või Eesti Vabariigis elukohta või asukohta omavate isikute rahvusvahelistele patenditaotlustele 4 Rahvusvaheline patenditaotlus koostatakse patendikoostöölepingu ja selle rakendamise määruste ja administratiivjuhendite kohaselt ning esitatakse Patendiametile kui vastuvõtvale ametile inglise või saksa keeles tasudes riigilõivu ja patendikoostöölepinguga ettenähtud tasud 5 Patendiamet on märgitud või väljavalitud ametiks nendele rahvusvahelistele patenditaotlustele milles märgitud või väljavalitud riigiks on Eesti Vabariik 6 Rahvusvaheline patenditaotlus milles märgitud riigiks on Eesti Vabariik loetakse võrdseks käesoleva seaduse de 19 ja 20 kohaselt esitatud patenditaotlustega 7 Rahvusvaheline patenditaotlus milles märgitud riigiks on Eesti Vabariik loetakse Patendiametile esitatuks rahvusvahelise esitamise kuupäeval mille on määranud patendikoostöölepingu järgne vastuvõttev amet 7 1 Avaldatud rahvusvahelises patenditaotluses milles Eesti Vabariik on märgitud riik sisalduv leiutis saab käesoleva seaduse 18 kohase ajutise kaitse päevast millal Patendiamet avaldab 33 1 lõike kohaselt esitatud rahvusvahelise patenditaotluse eestikeelse tõlke või kui patenditaotleja soovib ajutist kaitset varem siis päevast millal patenditaotleja edastab Eesti Vabariigis leiutist kasutavale isikule avaldatud rahvusvahelise patenditaotluse patendinõudluse eestikeelse tõlke või päevast millal Patendiamet avalikustab nimetatud tõlke kui tõlge edastati Patendiametile ja tasuti tõlke avalikustamise eest ettenähtud riigilõiv 8 Patendiamet teeb ekspertiisi nendele rahvusvahelistele patenditaotlustele milles märgitud riigiks on Eesti Vabariik 9 Patendikoostöölepingus ettenähtud tasude maksmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 10 Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 33 Rahvusvahelise patenditaotluse menetluse erisused 1 Rahvusvahelise patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmiseks peab patenditaotleja 31 kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates esitama Patendiametile sellekohase avalduse koos rahvusvahelise patenditaotluse eestikeelse tõlkega ja tasuma riigilõivu Käesoleva seaduse 42 9 lõikes sätestatud juhul peab patenditaotleja kahe kuu jooksul nimetatud avalduse esitamise kuupäevast arvates tasuma ka esimese teise ja kolmanda kehtivusaasta riigilõivu 2 Kehtetu RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 3 Patenditaotleja nõudel antakse talle põhjendatud juhtudel käesoleva paragrahvi 1 lõikes nimetatud rahvusvahelise patenditaotluse tõlke esitamiseks lisaaega kuid mitte rohkem kui 33 kuu lõpuni prioriteedikuupäevast mitme prioriteedi korral aga varaseimast prioriteedikuupäevast Lisaaega ei anta kui käesoleva paragrahvi 1 lõikes sätestatud 31 kuulise tähtaja lõpuni on aega rohkem kui kaks kuud Tõlke esitamisel või enne käesolevas lõikes nimetatud 33 kuulise tähtaja möödumist tasutakse täiendav riigilõiv 3 1 Siseriiklikku menetlusse võetud rahvusvaheline patenditaotlus avaldatakse esimesel võimalusel kuid mitte enne selle patendikoostöölepingu artikli 21 kohast rahvusvahelist avaldamist välja arvatud juhul kui prioriteedikuupäevast on möödunud 20 kuud 3 2 Rahvusvahelise patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmise ja avaldamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 4 Kehtetu RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 5 Kehtetu RT I 2003 18 106 jõust 01 04 2003 6 Rahvusvaheline patenditaotlus kaotab käesoleva seaduse 32 6 ja 7 lõike kohase toime kui 1 rakenduvad patendikoostöölepingu 24 artikli 1 lõike punktide i ja ii sätted 2 patenditaotleja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi 1 või 3 lõikes sätestatud nõudeid 3 patenditaotleja ei ole täitnud käesoleva seaduse s 13 1 sätestatud esindaja volitamise nõudeid 6 1 Rahvusvaheline patenditaotlus lükatakse tagasi kui 1 patenditaotleja ei ole järginud käesoleva paragrahvi 1 lõikes sätestatud tähtaega või ei ole tasunud riigilõivu ettenähtud määras 2 patenditaotleja ei ole tasunud käesoleva paragrahvi 3 lõikes nimetatud lisaaja lõpuks riigilõivu ettenähtud määras või 3 patenditaotleja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi 3 2 lõike alusel kehtestatud korra nõudeid 7 Patendiametil ei ole õigust nõuda patenditaotlejalt rahvusvahelises patenditaotluses märgitud riikide patendiametite ekspertiisiotsuste esitamist kui patenditaotleja on valinud Eesti Vabariigi rahvusvahelise eelekspertiisi tulemusi kasutavaks riigiks 8 Kui osale rahvusvahelisest patenditaotlusest ei ole tehtud rahvusvahelist eelekspertiisi või rahvusvahelist otsingut põhjusel et selles on rikutud leiutise ühtsust ja patenditaotleja ei ole tasunud täiendava rahvusvahelise otsingu või eelekspertiisi tegemiseks patendikoostöölepinguga ettenähtud tasu kontrollib Patendiamet kas rahvusvahelise otsingu ametkonna või rahvusvahelise eelekspertiisi ametkonna otsus jätta osale patenditaotlusest rahvusvaheline otsing või eelekspertiis tegemata on õige Kui otsus osutub õigeks loetakse leiutise ühtsust rikkuvad osad rahvusvahelisest patenditaotlusest tagasi võetuks Vastasel korral jätkab Patendiamet rahvusvahelise patenditaotluse ekspertiisi täies mahus Patendiamet teatab oma otsusest patenditaotlejale kirjalikult 9 Patendiamet kohaldab leiutise ühtsust rikkuvate rahvusvahelise patenditaotluse osade suhtes käesoleva seaduse 9 2 lõike sätteid kui patenditaotleja kahe kuu jooksul arvates käesoleva paragrahvi 8 lõikes nimetatud Patendiameti otsuse kuupäevast esitab sellekohase nõude 10 Kui vastuvõttev amet on keeldunud tunnistamast rahvusvahelise esitamise kuupäeva või on teatanud et rahvusvaheline patenditaotlus loetakse tagasivõetuks või kui Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Rahvusvaheline Büroo edaspidi Rahvusvaheline Büroo on teinud otsuse vastavalt patendikoostöölepingu 12 artikli 3 lõikele või kui vastuvõttev amet on teatanud et Eesti Vabariigi märkimine loetakse tagasivõetuks võib patenditaotleja kahe kuu jooksul pärast vastava teate või otsuse saamist nõuda rahvusvahelise patenditaotluse läbivaatamist Eesti Vabariigis ja Rahvusvaheliselt Büroolt rahvusvahelise patenditaotluse koopia saatmist Patendiametile Patenditaotleja peab esitama Patendiametile rahvusvahelise patenditaotluse tõlke ja ettenähtud juhtudel andmed patendivoliniku kohta ning tasuma riigilõivu Patendiameti määratud tähtaja jooksul Patendiamet kontrollib vastuvõtva ameti või Rahvusvahelise Büroo otsuse õigsust ja teatab tulemustest patenditaotlejale Kui vastuvõtva ameti või Rahvusvahelise Büroo otsus ei ole õige vaadatakse patenditaotlus läbi nagu rahvusvaheline patenditaotlus 11 Kui rahvusvahelise patenditaotluse menetlus on lõpetatud põhjusel et patenditaotleja ei saanud sooritada temast sõltumatu vääramatu jõu või muu takistuse tõttu tähtaegselt mõnda vastuvõtva ameti rahvusvahelise otsingu ametkonna rahvusvahelise eelekspertiisi ametkonna või Rahvusvahelise Büroo poolt määratud toimingut või käesoleva paragrahvi 1 lõikes sätestatut taastab Patendiamet rahvusvahelise patenditaotluse menetluse Eesti Vabariigis kui patenditaotleja järgib käesoleva seaduse 29 2 ja 3 lõike sätteid RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 33 1 Rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu selle avalikkus ja teabe väljastamine 1 Rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu on korrastatud andmete kogum Patendiametile kui patendikoostöölepingu artikli 2 kohasele vastuvõtvale ametile esitatud rahvusvaheliste patenditaotluste dokumentide ja nende menetluse kohta Andmekogus hoitakse rahvusvahelise patenditaotluse ja selle menetluse andmeid rahvusvahelise patenditaotluse menetluse toimiku sulgemiseni 2 Rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekoguga tutvumine ja andmekogust andmete väljastamine on kuni rahvusvahelise patenditaotluse patendikoostöölepingu artikli 21 kohase avaldamiseni keelatud 3 Pärast rahvusvahelise patenditaotluse patendikoostöölepingu artikli 21 kohast avaldamist võib rahvusvahelise patenditaotluse toimikuga tutvuda igaüks 4 Teabe väljastamine rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogust on tasuline välja arvatud teabe väljastamine järelevalveõiguslikule riigiasutusele või kohtule Teabe väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 Rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu asutab valdkonna eest vastutav minister RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 VII peatükk PATENDIREGISTER RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 34 Patendiregister 1 Patendiregistrit edaspidi register peetakse käesoleva seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse alusel ning nimetatud seadustes sätestatud korras 2 Registrikannete kohta avaldatakse käesoleva paragrahvi 1 lõikes nimetatud seadustes ettenähtud juhtudel teade Patendiameti ametlikus väljaandes Patendiamet võib oma ametliku väljaande põhimääruses kehtestatud korras avaldada ametlikus väljaandes üldistes huvides teateid ka teiste registrikannete kohta ja muud teavet mille avalikustamine ei ole keelatud või nimetatud seaduste või rahvusvaheliste kokkulepete alusel piiratud 3 Patendiameti ametliku väljaande põhimääruse kinnitab valdkonna eest vastutav minister Patendiameti ametliku väljaande nimetus on Eesti Patendileht RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 35 Leiutise registreerimine registris RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 1 Patenditaotluse menetlusse võtmisel kantakse registrisse patenditaotluse esitamise kuupäev patenditaotluse number ja käesoleva seaduse 19 alusel esitatud dokumentide ning patenditaotleja oma algatusel esitatud muude dokumentide saabumine Patendiametisse ja nendes sisalduvad andmed vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse le 25 RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 2 Patenditaotluse menetlemisel kantakse registrisse andmed ja märked käesolevas seaduses sätestatud menetlustoimingute saabunud ja väljastatud dokumentide kohta ning käesolevas seaduses sätestatud tähtaegade ja Patendiameti poolt määratud tähtaegade kohta RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 3 Leiutisele patendikaitse andmisel tehakse registris registreeringu kanne RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 4 Registreeringu kanne tehakse käesoleva seaduse 23 4 lõike kohase patendi väljaandmise otsuse alusel kui patenditaotleja tasub kolme kuu jooksul vastava otsuse kuupäevast arvates riigilõivu Kui riigilõivu eelnimetatud tähtaja jooksul ettenähtud määras ei ole tasutud loetakse patenditaotlus tagasivõetuks RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 5 Registreeringu andmed on 1 registreeringu number 2 registreerimise kuupäev 3 leiutise nimetus 4 rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks 5 leiutise autori ees ja perekonnanimi ning aadress 6 patendiomaniku ees ja perekonnanimi tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood juriidilise isiku korral nimi asukoha aadress ja riigi kood 7 patendi kehtivuse alguse kuupäev 8 patendi kehtivuse lõppemise kuupäev 9 patendivoliniku korral tema ees ja perekonnanimi 10 ühise esindaja korral tema ees ja perekonnanimi juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi 11 patenditaotluse number 12 patenditaotluse esitamise kuupäev 13 prioriteediandmed prioriteedikuupäev riik taotluse number 14 varasema patenditaotluse millest patenditaotlus on eraldatud number ja esitamise kuupäev 15 varasema jätkatud patenditaotluse number ja esitamise kuupäev 16 leiutise olemust muutvate varasema patenditaotluse paranduste ja täienduste esitamise kuupäev 17 rahvusvahelise patenditaotluse või Euroopa patenditaotluse andmed 18 patenditaotluse avaldamise kuupäev 19 käesoleva seaduse 8 3 lõikes nimetatud teabe avalikustamise kuupäev 20 biotehnoloogilise aine sealhulgas mikroorganismi tüve deponeerimise andmed 21 patenditaotluse jõushoidmise eest makstud kehtivusaasta riigilõivu tasumise andmed 22 patendinõudlus 23 leiutiskirjeldus 24 joonis või muu illustreeriv materjal 25 meditsiinitoote täiendava kaitse andmed 26 taimekaitsetoote täiendava kaitse andmed RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 6 Patendiomanikuna kantakse registrisse käesoleva paragrahvi 4 lõikes nimetatud otsuses märgitud patenditaotleja RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 7 Registreeringud nummerdatakse leiutiste registreerimise järjekorras alates numbrist 02932 jätkates 1940 aastal katkestatud registri numeratsiooni RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 8 Patendiamet avaldab leiutise registreerimisel registris oma ametlikus väljaandes patendi väljaandmise teate ja avalikustab patendikirjelduse välja arvatud juhul kui patenditaotlus on salastatud Teate avaldamise kuupäev kantakse registrisse RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 9 Registreering jõustub patendi väljaandmise teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise päeval RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 35 1 Registri avalikkus ja teabe väljastamine RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 1 Register on avalik Igaühel on õigus tutvuda käesoleva seaduse 24 kohaselt avaldatud patenditaotluse registritoimiku ja kirje andmetega andmebaasis arvestades samas paragrahvis sätestatud piirangutega ja autori õigusega keelata oma nime avalikustamine RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 2 Registrist ei väljastata salajastena määratletud ärisaladust või oskusteavet puudutavaid andmeid samuti salastatud patenditaotluse andmeid RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 3 Registritoimikuga tutvumiseks või registrist ärakirjade või väljatrükkide saamiseks esitatakse kirjalik avaldus koos andmetega iga registritoimiku dokumendi ärakirja ja väljatrüki eest riigilõivu tasumise kohta Patenditaotlejale patendiomanikule ja autorile on oma leiutise registritoimikuga tutvumine tasuta Registritoimikuga tutvumine on nimetatud isikute volituse olemasolu korral tasuta ka muule isikule RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 4 Patendiamet väljastab patenditaotleja või patendiomaniku kirjalikul nõudel ja riigilõivu tasumisel leiutise prioriteeti tõendava dokumendi mis koosneb patenditaotluse koopiast ja Patendiameti ametlikust kinnitusest Prioriteeti tõendava dokumendi vorminõuded ja vormistamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 5 Registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 35 2 Kehtetu RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 35 3 Kehtetu RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 35 4 Patendikirjeldus 1 Patendikirjelduses sisalduvad leiutiskirjeldus patendinõudlus joonis või muu illustreeriv materjal leiutise olemuse lühikokkuvõte ning järgmised andmed 1 patendikirjelduse väljaandnud asutuse nimetus 2 dokumendi nimetus ja dokumendi number 3 leiutise nimetus 4 rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks 5 leiutise autori ees ja perekonnanimi ning aadress 6 patendiomaniku ees ja perekonnanimi tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood juriidilise isiku korral nimi asukoha aadress ja riigi kood 7 patendivoliniku korral ees ja perekonnanimi ning aadress 8 ühise esindaja korral ees ja perekonnanimi juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi 9 patenditaotluse number ja esitamise kuupäev 10 prioriteediandmed 11 rahvusvahelise patenditaotluse või Euroopa patenditaotluse andmed 12 bioloogilise aine sealhulgas mikroorganismi tüve deponeerimise andmed 13 patenditaotluse avaldamise kuupäev 14 patendikirjelduse avaldamise kuupäev 15 patendi kehtivuse alguse kuupäev 2 Pärast registreeringu andmete kandmist registrisse koostab Patendiamet patendikirjelduse 3 Patendikirjeldust hoitakse registritoimikus 4 Patendikirjeldus avaldatakse patendi väljaandmise teate avaldamise päeval 5 Patendikirjelduse vorminõuded ja vormistamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 36 Patendikiri 1 Patendikiri on dokument mis tõendab leiutise registreerimist registris 2 Patendikiri koosneb tunnistusest ja patendikirjeldusest 3 Tunnistuses sisaldub 1 riigi nimetus Eesti Vabariik 2 riigi vapp Eesti väike riigivapp 3 patendikirja number 4 tekst Patent on välja antud 23 mail 1994 aastal jõustunud patendiseaduse 5 alusel Patent kehtib 20 aastat patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates Patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda riigilõivu iga kehtivusaasta eest Patendikiri tõendab registreeringut ja patendiomaniku ainuõigust patendikirjelduses toodud leiutisele 5 patendikirja väljaandnud asutuse andmed asutuse nimetus ja asukoht asutuse juhi ametinimetus nimi allkiri asutuse pitsati jäljend 6 patendikirja allakirjutamise kuupäev 4 Patendikirja väljaandmise kuupäevaks loetakse kuupäev millal dokumenti väljaandva asutuse juht on sellele alla kirjutanud Patendikirja väljaandmise kuupäev kantakse registri andmebaasi 5 Patendikirja numbriks on registreeringu number Registreeringu ja patendikirja numbrit loetakse patendi numbriks 6 Patendiamet annab patendiomanikule patendikirja välja ühe kuu jooksul patendi väljaandmise teate avaldamise kuupäevast arvates 7 Patendiomanike arvust sõltumata antakse välja ainult üks patendikiri 8 Patendiomaniku avalduse alusel võib talle välja anda patendikirja duplikaadi Duplikaat antakse välja ühe kuu jooksul avalduse ja riigilõivu tasumise kohta Patendiametile andmete esitamise kuupäevast arvates Duplikaadi väljaandmise teade avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes 9 Patendikirja vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 VII 1 peatükk EESTIS KEHTIVATE EUROOPA PATENTIDE REGISTER RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 36 1 Eestis kehtivate Euroopa patentide register 1 Eestis kehtivate Euroopa patentide registrit peetakse käesoleva seaduse Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse RT I 2002 38 233 2003 88 594 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse alusel ning nimetatud seadustes sätestatud korras 2 Registrikannete kohta avaldatakse käesoleva paragrahvi 1 lõikes nimetatud seadustes ettenähtud juhtudel teade Patendiameti ametlikus väljaandes RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 36 2 Euroopa patendi kandmine Eestis kehtivate Euroopa patentide registrisse 1 Euroopa patent milles Eesti Vabariik on märgitud riik kantakse Eestis kehtivate Euroopa patentide registrisse Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse 7 1 lõikes sätestatud tingimuste täitmisel sama seaduse 20 1 lõike punkti 2 alusel kehtestatud korras 2 Registreeringud nummerdatakse Euroopa patentide registreerimise järjekorras Registreeringu numbri formaat on E000000 milles kuuekohaline numbriosa alates numbrist 1 vastab registreerimise järjekorranumbrile Registreeringu ülejäänud andmete ja kannete tegemise korra suhtes kohaldatakse Euroopa patentide väljaandmise konventsioonis edaspidi Euroopa patendikonventsioon RT II 2002 10 40 sätestatut RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 36 3 Patendiregistri pidamist reguleerivate sätete kohaldamine Eestis kehtivate Euroopa patentide registrile Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse 17 punktides 2 7 sätestatud kannete suhtes kohaldatakse patendiregistri vastavaid sätteid Vastuolu korral Euroopa patendikonventsioonis sätestatuga kohaldatakse Euroopa patendikonventsiooni sätteid RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 VIII peatükk PATENDI KEHTIVUS 37 Patendi kehtivusaeg 1 Patent kehtib 20 aastat patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates 2 Patenditaotluse ja patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda riigilõiv iga kehtivusaasta eest Kehtivusaasta alguskuupäevaks loetakse patenditaotluse esitamise kuupäev RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 38 Patendi kehtivuse ennetähtaegne lõppemine 1 Patent kaotab kehtivuse ennetähtaegselt kui 1 kehtivusaasta riigilõiv on jäetud tasumata 2 patendiomanik esitab patendi kehtivuse lõpetamise nõude 3 patendiomanikuks olev juriidiline isik likvideeritakse või selle tegevus lõpetatakse ja patendiõigused ei ole üle läinud 2 Patendiamet teeb patendi kehtivuse ennetähtaegse lõppemise kohta kande registrisse ja teatab sellest oma ametlikus väljaandes 39 Muudatused patendis 1 Patendiomanik võib patendi kogu kehtivuse aja jooksul patendinõudlust muutes piirata patendikaitse ulatust ja parandada patendikirjelduses bibliograafilisi andmeid ning ilmseid kirja ja arvutusvigu Muudatuste tegemise nõue ja uus patendinõudlus ning vajaduse korral uus leiutiskirjeldus esitatakse Patendiametile tasudes käesoleva paragrahvi 4 1 lõikes ettenähtud riigilõivu Patendiamet parandab tema süül tekkinud vead oma algatusel või patendiomaniku nõudel tasuta 2 Patendiomanik võib nõuda selliste muudatuste tegemist patendis mis ei muuda patenditaotluse esitamise kuupäeval patenditaotluses avatud leiutise olemust 3 Muudatustel on tagasiulatuv jõud 4 Patendiamet avaldab oma ametlikus väljaandes patendis muudatuste tegemise teate Patendinõudluse muutmise korral avaldatakse ka uus patendikirjeldus 4 1 Muudatuste nõude esitamisel tasutakse patendikirjelduses bibliograafiliste andmete ning kirja ja arvutusvigade parandamise korral riigilõiv patendikirjelduse paranduste teate avaldamise eest patendikaitse ulatuse piiramise korral aga riigilõiv patendinõudluse muutmise teate ja uue patendikirjelduse avaldamise eest 5 Patendi vaidlustamisega seotud menetluse toimumise ajal apellatsioonikomisjonis või kohtus ei saa patendiomanik esitada Patendiametile patendis muudatuste tegemise nõuet 6 Patendikaitse ulatuse kitsenemist põhjustanud ilmsete kirja ja arvutusvigade parandamiseks võib patendiomanik esitada muudatuste tegemise nõude Patendiametile kahe aasta jooksul pärast patendi väljaandmise teate avaldamist 7 Käesoleva paragrahvi 6 lõike alusel tehtud muudatustest tingitud patendikaitse ulatuse laienemine ei piira selle isiku õigusi kes enne muudatuste tegemise teate avaldamist oli oma majandus või kutsetegevuses võtnud arvesse esialgset patendikaitse ulatust RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 VIII 1 peatükk MEDITSIINITOODETE JA TAIMEKAITSETOODETE TÄIENDAV KAITSE RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 39 1 Meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendavat kaitset sätestavad õigusaktid RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 Meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendav kaitse edaspidi täiendav kaitse sätestatakse nõukogu määruses EMÜ nr 1768 92 meditsiinitoodete täiendava kaitse sertifikaadi kasutuselevõtu kohta EÜT L 182 02 07 1992 lk 1 5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses EÜ nr 1901 2006 pediaatrias kasutatavate ravimite ning määruse EMÜ nr 1768 92 direktiivi 2001 20 EÜ direktiivi 2001 83 EÜ ja määruse EÜ nr 726 2004 muutmise kohta ELT L 378 27 12 2006 lk 1 19 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses EÜ nr 1610 96 taimekaitsetoodete täiendava kaitse sertifikaadi kasutuselevõtu kohta EÜT L 198 08 08 1996 lk 30 35 edaspidi täiendava kaitse määrused ja käesolevas seaduses RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 39 2 Täiendava kaitse taotluse esitamine RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 1 Täiendava kaitse taotlus esitatakse Patendiametile RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 2 Täiendava kaitse taotluse esitamise eest tasutakse riigilõiv kahe kuu jooksul täiendava kaitse taotluse esitamise kuupäevast arvates Nimetatud riigilõivu tasumise tähtaega ei saa pikendada RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 2 1 Pediaatrias kasutatavate ravimite täiendava kaitse pikendamise taotluse esitamise eest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1901 2006 artiklile 36 tasutakse riigilõiv kahe kuu jooksul täiendava kaitse pikendamise taotluse esitamise kuupäevast arvates RT I 2009 4 24 jõust 01 03 2009 3 Täiendava kaitse taotluse dokumentide vorminõuded ja esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 39 3 Täiendava kaitse taotluse menetlemine 1 Patendiamet kontrollib täiendava kaitse taotluse vastavust vastava täiendava kaitse määruse sätetele valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud taotluse dokumentide vorminõuetele ning riigilõivu tasumise tähtajast kinnipidamist RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 2 Patendiamet ei kontrolli kas meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimine on esmakordne ja kas varem on samale meditsiinitootele või taimekaitsetootele täiendavat kaitset antud 3 Täiendava kaitse taotluse dokumentides puuduste ilmnemise korral määrab Patendiamet puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks tähtaja kaks kuni neli kuud erandjuhul kuni kuus kuud Menetluse peatamise ja jätkamise suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse s 27 sätestatut 4 Kui täiendava kaitse taotlus vastab nõuetele teeb Patendiamet täiendava kaitse andmise otsuse ning teatab sellest täiendava kaitse taotlejale kirjalikult 5 Kui täiendava kaitse taotlus ei vasta nõuetele või riigilõiv ei ole tasutud ettenähtud määras õigeaegselt või kui käesoleva paragrahvi 3 lõikes sätestatut arvestades ei ole ettenähtud tähtaja jooksul kõrvaldatud dokumentide puudusi või antud selgitusi teeb Patendiamet käesoleva seaduse s 29 1 sätestatut arvestades täiendava kaitse taotluse tagasilükkamise otsuse ning teatab sellest täiendava kaitse taotlejale kirjalikult Patendiameti otsuse vaidlustamisel kohaldatakse s 30 sätestatut RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 39 4 Täiendavat kaitset puudutavate teadete avaldamine Patendiamet avaldab oma ametlikus väljaandes vastava täiendava kaitse määrusega ettenähtud teated RT I 2004 20 141 jõust 01 05 2004 39 5 Täiendava kaitse registreerimine registris 1 Täiendav kaitse registreeritakse vastavas täiendava kaitse määruses ettenähtud andmete kandmisega olenevalt aluspatendist kas käesoleva seaduse VII

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=10893&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  patendivolinike ja patendivoliniku äriühingute nimede tegevusvaldkondade ning kontaktandmete kohta avaldab Patendiamet oma ametlikus väljaandes ja veebilehel RT I 2008 15 108 jõust 01 11 2008 13 Riiklik järelevalve RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 Riiklikku järelevalvet patendivoliniku kutsetegevuse üle teostab valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud ametnik RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 13 1 Riikliku järelevalve erimeetmed Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse des 30 ja 31 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 13 2 Riikliku järelevalve erisused Valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud ametnik võib 1 teha patendivolinikule hoiatuse ja nõuda et patendivolinik kõrvaldaks kutsetegevuses ilmnenud puudused valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud ametniku määratud tähtaja jooksul 2 peatada patendivoliniku kutsetegevuse käesoleva seaduse s 19 sätestatud juhtudel 3 teha patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse käesoleva seaduse s 20 sätestatud juhtudel RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 3 peatükk PATENDIVOLINIKU KUTSE ANDMINE 14 Patendivoliniku kutse andmise tingimused 1 Patendivoliniku kutse võib saada isik kes 1 on teovõimeline 2 on Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja kelle püsiv elukoht on Eestis 3 omab kõrgharidust 4 valdab kõnes ja kirjas eesti keelt 5 on töötanud enne patendivoliniku kutse taotlemist selles valdkonnas milles ta kutset taotleb vähemalt viimased neli aastat patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus 6 valdab patendivoliniku kutsetegevuseks vajalikus ulatuses kahte võõrkeelt millest vähemalt üks on Euroopa Patendiameti ametlik töökeel 7 ei ole kriminaalkorras karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest 2 Patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus töötamise aja hulka arvestatakse Patendiametis vastavas valdkonnas töötamise aeg kuid mitte rohkem kui kaks aastat 15 Patendivoliniku kutsekomisjon 1 Patendivoliniku kutse andmiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister vähemalt kuueliikmelise patendivoliniku kutsekomisjoni edaspidi komisjon kinnitab selle koosseisu ning määrab komisjoni esimehe RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 2 Komisjoni koosseisu määratakse kaks Patendiameti teenistujat ja kaks patendivolinikku 3 Komisjon on pädev otsustama kui otsustamises osaleb komisjoni esimees või esimehe äraolekul komisjoni liige kelle komisjoni esimees on määranud ennast asendama ning vähemalt neli komisjoni liiget 4 Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega Häälte võrdsel jaotumisel on otsustavaks komisjoni esimehe või teda asendava komisjoni liikme hääl 5 Komisjoni töökorra kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 6 Komisjoni tegevust finantseeritakse riigieelarvest Justiitsministeeriumi eelarve kaudu RT I 28 12 2011 1 jõust 01 01 2012 16 Patendivoliniku kutse taotlemine 1 Patendivoliniku kutse taotleja esitab komisjonile 1 kirjaliku avalduse 2 dokumendid mis tõendavad käesoleva seaduse 14 lõike 1 punktides 2 3 ja 5 sätestatud nõuetele vastavust 3 patendivoliniku juures töötamise ajal tehtud toimingute aruande tema poolt tehtud tööstusomandialastest toimingutest edaspidi aruanne 4 riigilõivu tasumist tõendava dokumendi 2 Patendivoliniku kutse taotlemise avaldus peab sisaldama vähemalt 1 ühte käesoleva seaduse 2 lõikes 3 nimetatud valdkonda milles tegutsemiseks kutset taotletakse 2 kutse taotleja kinnitust selle kohta et ta vastab käesoleva seaduse 14 lõike 1 punktides 1 4 6 ja 7 sätestatud

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=40623&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive