archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  tööosakute eest täiendavalt arvelevõetud riigiosa käsutamise kord Minister peaministri ülesannetes Liia HÄNNI Põllumajandusminister Jaan LEETSAR Riigisekretär Ülo KAEVATS Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7 oktoobri 1994 a määrusega nr 358 PÕLLUMAJANDUSREFORMI KÄIGUS LOOVUTATUD TÖÖOSAKUTE EEST TÄIENDAVALT ARVELEVÕETUD RIIGIOSA KÄSUTAMISE KORD 1 Loovutatud tööosakute väärtuse see osa mis ületab vastuvõetud rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaartide väärtuse tuleb arvele võtta ühismajandi võlgnevusena Eesti Vabariigile 2 Võlgnevuse arvelevõtmise aluseks on Vabariigi Valitsuse 14 oktoobri 1993 a määrusega nr 312 kinnitatud Põllumajandusreformi kohustatud subjektide omanduses olevate eluruumide erastamisel rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaartide kasutamise ja ühismajandi tööosakute loovutamise korra vorm T mis tuleb esitada Põllumajandusministeeriumile 1 juuliks 1995 a 3 Kui vastavalt põllumajandusreformi seaduse paragrahvile 10 ning Majandusministeeriumi Rahandusministeeriumi Põllumajandusministeeriumi ja Riigivaraameti poolt kinnitatud Ühismajandi omavahendite arvel ehitatud objektide munitsipaliseerimise korrale taotleb ühismajandi reformikomisjon käesoleva korra punkti 1 alusel arvelevõetud võlgnevuse ulatuses tasaarvlemist munitsipaalomandisse tasuta üleantud varaga peab ühismajandi põllumajandusreformikomisjon esitama Põllumajandusministeeriumile vastava taotluse koos omavahendite arvel ehitatud vara munitsipaalomandisse üleandmise aktidega 4 Ühismajandi põllumajandusreformikomisjon võib esitada Põllumajandusministeeriumile võlgnevuse kustutamiseks ettepaneku munitsipaliseerida ühismajandi vara ja taotleda sellest tulenevalt võlgnevuse ulatuses tasaarvlemist vastavalt punktile 3 5 Käesoleva korra punktide 3 ja 4 alusel tehtava tasaarvelduse ning Eesti Vabariigile kuuluva lõpliku võlakohustuse kinnitab põllumajandusminister kooskõlastatult Eesti Erastamisagentuuriga 6 Käesoleva korra punktis 5 kinnitatud võlakohustuse alusel koostab ühismajandi põllumajandusreformikomisjon akti võlgnevuse üleandmise kohta ühismajandile tema õigusjärglasele põllumajandusreformi käigus moodustatud uuele juriidilisele isikule või füüsilisele isikule kelle valduses asub Eesti Vabariigile kuuluva võlgnevuse kattevara Akti koos juriidilise isiku rekvisiitidega esitab ühismajandi põllumajandusreformikomisjon Põllumajandusministeeriumile ühe kuu jooksul pärast võlakohustuse kinnitamist põllumajandusministri poolt 7 Käesoleva korra punktis 6 nimetatud juriidiline isik võtab võlgnevuse bilansis arvele 8 Võlgnevuse tasumise lõpptähtaeg on 1 detsember 2000 a Tasumine toimub igal aastal võrdsetes osades vähemalt kaks korda aastas Võlgnevust tasutakse Põllumajandusministeeriumi kaudu VV m 15 12 98 Nr 281 jõust 22 12 98 9 Eesti Vabariigile võlgnevusena arvelejäävat summat saab

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=12604&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve teostamise kord juurde lisatud Peaminister Tiit VÄHI Põllumajandusminister Ilmar MÄNDMETS Riigisekretär Uno VEERING Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 14 jaanuari 1997 a määrusega nr 10 Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve teostamise kord 1 Järelevalvet põllumajandusreformi läbiviimise üle teostavad põllumajandusminister ja maavanem käesolevas korras sätestatud tingimustel 2 Järelevalvet teostatakse põllumajandusreformi komisjoni kohaliku omavalitsuse või õigustatud subjekti taotluse alusel või vahetult käesoleva korra punktis 1 nimetatud järelevalvet teostava isiku algatusel 3 Põllumajandusreformi seaduse paragrahvi 28 1 lõikes 4 loetletud rikkumiste tuvastamiseks on põllumajandusministril ja maavanemal õigus 1 saada põllumajandusreformi kohustatud subjektilt põllumajandusreformi komisjonilt riigi esindajalt reformihaldurilt või likvideerijalt kirjalikku informatsiooni põllumajandusreformi kulgemise kohta 2 saata enda poolt määratud isik kontrollima põllumajandusreformi läbiviimise seaduslikkust 4 Kontrollimise tulemustest lähtudes on põllumajandusministril õigus 1 nimetada maavanema või kohaliku omavalitsuse volikogu ettepanekul ametisse reformihaldur 2 esitada põllumajandusreformi kohustatud subjektile põllumajandusreformi komisjonile riigi esindajale reformihaldurile või likvideerijale kirjalikke ettepanekuid järelevalve teostamisel avastatud puuduste kõrvaldamiseks 3 teha maavanemale ettepanek ühismajandi sundlõpetamise algatamiseks 5 Kontrollimise tulemustest lähtudes on maavanemal õigus 1 teha põllumajandusministrile ettepanek nimetada ametisse reformihaldur 2 esitada põllumajandusreformi kohustatud subjektile põllumajandusreformi komisjonile riigi esindajale reformihaldurile või likvideerijale kirjalikke ettepanekuid järelevalve teostamisel avastatud puuduste kõrvaldamiseks 6 Kui ühismajandis ei ole põllumajandusreform lõpetatud 1 detsembriks 1996 a algatab

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=20477&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatavas korras 3 Eesti Vabariigi osa kindlaksmääramisel ühismajandi varas ei võeta arvesse riigi poolt kustutatud laene 12 Ühismajandi varas kindlaksmääratud Eesti Vabariigi osa käsutamine 1 Eesti Vabariigi osa ühismajandi varas jäetakse riigi omandisse munitsipaliseeritakse või erastatakse teiste õigusaktidega kehtestatud korras 2 Ühismajandi bilansis olevad ja riigieelarve vahendite arvel rajatud kuivendus ja vihmutussüsteemid antakse üle koos maaomandi või maakasutuse üleandmisega Nimetatud objektide üleandmise ja edasise kasutamise korra kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus 3 Eesti Vabariigi osa erastamisel on selle omandamise eesõigus maareformi seaduse 10 2 lõikes sätestatud õigustatud subjektidel nende puudumisel antud kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil põllumajandusliku tootmisega tegelevatel isikutel 13 Teiste isikute osa ühismajandi varas 1 Juriidilistel ja füüsilistel isikutel kes on paigutanud oma rahalised või materiaalsed vahendid ühismajandi varasse on õigus taotleda oma osa kindlaksmääramist ühismajandi varas 2 Käesoleva paragrahvi 1 lõikes märgitud isikutel on õigus taotleda 1 oma osa eraldamist ja tagastamist natuuras 2 kaasomandi vormistamist ühismajandi õigusjärglase varas 3 oma osa väljamaksmist rahas 3 Käesoleva paragrahvi 2 lõikes märgitud vara üleandmise või väljamaksmise tingimused korra ja tähtajad otsustab reformikomisjon vastavalt ühismajandi reorganiseerimise või likvideerimise kavale kooskõlas käesoleva seaduse dega 20 ja 21 14 Ühismajandi võlad ja muud varalised kohustused 1 Ühismajandi laenud ja võlad sealhulgas riigieelarvest saadud laenud kuuluvad ühismajandi likvideerimisel või reorganiseerimisel tasumisele järgmise vara arvel 1 rahaliste vahendite arvel 2 osamaksude ja aktsiate arvel 3 muu vara arvel 2 Panga ja teiste kreeditoride nõusolekul võib ühismajandi laenud ja muud varalised kohustused üle anda isikutele kellele läheb üle tööosakutena jaotamisele kuuluv osa ühismajandi varast 3 Ühismajandi kohustused tervisekahjustuste hüvitamisel ja toitjakaotuspensionide maksmisel lähevad üle riikliku sotsiaalkindlustuse organitele 4 Ühismajandi lepingulised kohustused lähevad üle ühismajandi õigusjärglastele vastavalt vara üleandmisele 5 Ühismajandi kreeditoridel on õigus esitada nõudeid ühismajandi võlgade osas kuni 1996 aasta 1 oktoobrini Võlgu mille osas nimetatud kuupäevaks nõudeid esitatud ei ole hiljem ei rahuldata 15 Ühismajandi osamaksud ja aktsiad teistes organisatsioonides 1 Ühismajandi osamaksud ja aktsiad või neile vastav osa teiste organisatsioonide varas antakse üle ühismajandi õigusjärglastele kooskõlas nimetatud organisatsioonide põhikirjadega või antakse munitsipaalomandusse vastavalt käesoleva seaduse le 10 või realiseeritakse ühismajandi vara erastamisel eelkõige ühismajandi liikmetele alalistele töötajatele ja talupidajatele samuti ühistatud vara endistele omanikele või nende pärijatele arvestades nende tööosakuid ning ühistatud vara eest saadavat kompensatsiooni 2 Osamaksude ja aktsiate üleandmine toimub vastavalt ühismajandi reorganiseerimise või likvideerimise kavale Juhul kui osamaksud ja aktsiad on seotud ühismajandi konkreetse varaga toimub nende üleandmine kooskõlas käesoleva seaduse dega 20 ja 21 16 Tööosakud ühismajandi varas 1 Tööosak on ühismajandi liikmete ja alaliste töötajate ning teiste õigustatud subjektide ühismajandis töötamise aja ja tööpanuse alusel arvutatud osa ühismajandi varas 2 Tööosaku arvutamise aluseks võetakse vara mis jääb järele pärast vara eraldamist vastavalt käesoleva seaduse dele 7 14 3 Õigus tööosakule ühismajandi varas on käesoleva seaduse 3 1 lõike punktides 2 7 märgitud isikutel arvestades tööstaa i ja tööpanust majandis 4 Reformikomisjonil on õigus arvata ühismajandi varast tööosaku saajate hulka lisaks käesoleva paragrahvi 3 lõikes märgitud subjektidele ka nende pärijaid ja teisi isikuid juhul kui nad töötavad ühismajandis või on talupidajad ja elavad alaliselt antud kohaliku omavalitsuse või ühismajandi territooriumil 5 Tööosakute kindlaksmääramise korra kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus 6 Tööosaku suuruse kohta antakse õigustatud subjektile välja sellekohane tõend 17 Tööosaku käsutamine 1 Isikul kellel on tööosak ühismajandi varas on õigus 1 paigutada oma tööosak ühismajandi vara baasil asutatud äriühingu aktsia või osakapitali 2 taotleda oma tööosaku ulatuses ühismajandi vara natuuras eraldamist kooskõlas käesoleva seaduse dega 20 ja 21 3 ühendada oma tööosak ühistatud vara eest saadava kompensatsiooniga samuti seaduses sätestatud korras teiste analoogilisel eesmärgil välja antud osakute või obligatsioonidega 4 anda oma tööosak tasuta või tasu eest teisele füüsilisele või juriidilisele isikule 2 Õigustatud subjektil on õigus oma tööosakut pärandada 3 Tööosaku realiseerimise viisi korra ja tähtajad otsustab reformikomisjon vastavalt ühismajandi reorganiseerimise või likvideerimise kavale kooskõlas käesoleva seaduse dega 20 ja 21 4 Tööosakut võib käsutada kuni 1996 aasta 1 oktoobrini Hiljem esitatud taotlusi ei rahuldata ja tööosakut ei kompenseerita III peatükk ÜHISMAJANDI REORGANISEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE 18 Riigimajandite loomine 1 Kehtetu 2 Riigimajandite haldusse varade üleandmine ja nende edasine kasutamine toimub Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras 3 Riigimajandite vara koosseisus väljaselgitatud ühistatud vara tagastatakse või kompenseeritakse käesoleva seaduse alusel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras 4 Riiklike põllumajanduslike õppe katse ja teadusasutuste maakasutuse piirid määratakse vastavalt valla maakorralduse kavale 5 Riigimajandite ümberkujundamine ja lõpetamine toimub äriseadustiku RT I 1995 26 28 355 1996 52 54 993 ja erastamine erastamisseaduse RT I 1993 45 639 1997 9 78 alusel 19 Ühismajandi reorganiseerimine või likvideerimine 1 Ühismajand kuulub reorganiseerimisele või likvideerimisele ühismajandi varas tööosakut omavate ühismajandi liikmete ja alaliste töötajate üldkoosoleku otsusel Kõigil teistel isikutel kellel on osa ühismajandi varas on õigus üldkoosolekust otsustava hääleõigusega osa võtta 2 Ühismajand kuulub likvideerimisele käesoleva paragrahvi 1 lõikes märgitud koosoleku otsusel või kreeditoride nõudmisel kui ühismajandi varast ei jätku nende nõuete rahuldamiseks 3 Ühismajandi likvideerimiseks või reorganiseerimiseks võtab ühismajandi üldkoosolek vastu likvideerimise või reorganiseerimise kava ning esitab selle läbivaatamiseks reformikomisjonile 4 Kui reformikomisjon ei ole ühismajandi poolt esitatud likvideerimise või reorganiseerimise kavaga nõus otsustab selle kava rakendamise kohaliku omavalitsuse volikogu 5 Likvideerimise või reorganiseerimise kava ei tohi piirata õigustatud subjektide õigust vabalt käsutada oma ühistatud vara ja või tööosakut 6 Ühismajandi reorganiseerimise või likvideerimise kava võib varem tehtud ja realiseeritud otsuseid muutmata täiendada ühismajandi asukohajärgne kohaliku omavalitsuse volikogu Kui ühismajand asub mitme kohaliku omavalitsuse territooriumil saab reformikava täiendada reformikomisjoni moodustanud kohaliku omavalitsuse volikogu kooskõlastatult teiste kohalike omavalitsustega 20 Tervikvarade kindlaksmääramine 1 Tootmise järjepidevuse tagamiseks määratakse põllumajandusreformi läbiviimisel kindlaks tervikvarad mis võetakse aluseks ühismajandi vara natuuras eraldamisel järgmises järjekorras 1 põllumajandusliku tootmisega seotud tervikvara koos ettepanekuga selle tervikvara teenindamiseks vajaliku maakasutuse suuruse kindlaksmääramiseks ning piirangute ja kohustuste kehtestamiseks maaomanikele ja maakasutajatele 2 põllumajandustootmist teenindav tervikvara 2 Käibevara eraldatakse vastavuses põhivara suuruse ja selle kasutamise otstarbega 21 Vara eraldamine natuuras 1 Vara eraldamine natuuras toimub ühismajandi likvideerimise või reorganiseerimise kava alusel käesoleva seaduse s 20 märgitud tingimustel 2 Vara eraldamist natuuras on õigus taotleda õigustatud subjektil kellel on osa ühismajandi varas juhul kui tal on tingimused põllumajandusliku tootmise alustamiseks või jätkamiseks või muuks ettevõtluseks antud ühismajandi või kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil 3 Põllumajanduslike tootmisvahendite

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=6452&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  2004 89 611 7 Maksustamisperiood ja aruandlus 1 Kehtetu RK s 15 12 2004 jõust 01 01 2005 RT I 2004 89 611 2 Eestis turule lastud kauba pakendi teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendi aktsiisiga maksustamise periood on kvartal Sellise Eestis turule lastud kauba pakendi teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendi mille osas aktsiisimaksja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse le 11 1 üle andnud aktsiisiga maksustamise periood on kalendriaasta RK s 24 04 2008 jõust 31 05 2008 RT I 2008 20 138 3 Eestis turule lastud kauba pakendilt teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendilt makstakse aktsiisi Maksu ja Tolliameti pangakontole ja aktsiisideklaratsioon esitatakse Maksu ja Tolliametile maksustamise perioodile järgneva kuu 15 päevaks Aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestab rahandusminister RK s 24 04 2008 jõust 31 05 2008 RT I 2008 20 138 4 Kehtetu RK s 15 12 2004 jõust 01 01 2005 RT I 2004 89 611 8 Aktsiisivabastus 1 Aktsiisist on täielikult vabastatud 1 pakend millele on pakendiseadusega kehtestatud tagatisraha välja arvatud metallist joogipakend ja millest alates 2005 aasta 1 jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 60 RK s 15 12 2004 jõust 01 01 2005 RT I 2004 89 611 alates 2006 aasta 1 jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 63 RK s 15 12 2004 jõust 01 01 2005 RT I 2004 89 611 alates 2007 aasta 1 jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 65 RK s 15 12 2004 jõust 01 01 2005 RT I 2004 89 611 alates 2008 aasta 1 jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 70 RK s 15 12 2004 jõust 01 01 2005 RT I 2004 89 611 alates 2009 aasta 1 jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 75 RK s 15 12 2004 jõust 01 01 2005 RT I 2004 89 611 alates 2012 aasta 1 jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 85 RK s 24 04 2008 jõust 31 05 2008 RT I 2008 20 138 2 metallist joogipakend millest taaskasutatakse vähemalt 40 alates 2010 aasta 1 jaanuarist taaskasutatakse vähemalt 50 RK s 24 04 2008 jõust 31 05 2008 RT I 2008 20 138 3 Kehtetu RK s 24 04 2008 jõust 01 01 2009 RT I 2008 20 138 4 Kehtetu RK s 24 04 2008 jõust 01 01 2009 RT I 2008 20 138 5 alates 2009 aasta 1 jaanuarist muu pakend mida taaskasutatakse pakendiseaduse ga 36 sätestatud määral RK s 24 04 2008 jõust 31 05 2008 RT I 2008 20 138 1 1 Aktsiisivabastuse saamiseks tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud pakendi taaskasutamise määrad täita maksustamisperioodi jooksul RK s 24 04 2008 jõust 31 05 2008 RT I 2008 20 138 2 Aktsiisist on täielikult vabastatud 1 pakend milles on kaup mida füüsilised isikud impordivad või soetavad teisest liikmesriigist ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil RK s 24 04 2008 jõust 31 05 2008 RT I 2008 20 138 2 eksporditud pakend RK s 24 04 2008 jõust 31 05 2008 RT I 2008 20 138 3 välisriigi diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=20260&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestab need jäätmehoolduseeskirjas 2 Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse eraldi pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldust ning väljaarendamist ja seatud eesmärkide saavutamise meetmeid 16 Pakendiettevõtja kohustused pakendi ja pakendijäätmete kogumisel ja taaskasutamisel 1 Pakendiettevõtja peab turule lastud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmed koguma ja taaskasutama selliselt et käesoleva seaduse s 36 sätestatud taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud ning kandma sellest tulenevad kulud 2 Pakendiettevõtja kes laseb turule pakendatud kaupa võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustused üle anda kirjaliku lepingu alusel ainult taaskasutusorganisatsioonile Kui pakendiettevõtja annab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustused üle taaskasutusorganisatsioonile siis vastutab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmise eest taaskasutusorganisatsioon 3 Pakendiettevõtja kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas ning ei anna käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustusi üle taaskasutusorganisatsioonile peab korraldama oma kauba pakendijäätmete kogumise igas oma kauba müügikohas informeerima tarbijaid võimalusest tagastada pakendijäätmed müügikohta ning pidama oma kauba pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise arvestust iga müügikoha kohta eraldi RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 3 1 Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud pakendiettevõtja peab esitama järelevalve õigusega isiku nõudmisel järgmised andmed ja dokumendid 1 turule lastava kauba pakendist tekkivate jäätmete mass pakendimaterjali liikide kaupa 2 müügikohtade loetelu 3 andmed pakendijäätmete kogumise korraldamise kohta igas müügikohas ja kogumiskohtade asukohad 4 pakendijäätmeid taaskasutava ettevõtja koostatud kirjalik pakendijäätmete taaskasutamise tõend 5 pakendijäätmeid taaskasutava ettevõtjaga sõlmitud kirjalikud lepingud RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 3 2 Käesoleva paragrahvi lõike 3 1 punktis 4 nimetatud tõendile märgitakse pakendijäätmete üleandja pakendijäätmete liik kood ja kogus ning pakendijäätmete üleandmise kuupäev ja transportija taaskasutatud pakendijäätmete kogus ja taaskasutamistoimingu kood RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 4 Pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvude täitmist väljendatakse pakendijäätmete taaskasutamise määrana Taaskasutamise määr arvutatakse kalendriaasta kestel taaskasutatud pakendijäätmete ning sama perioodi jooksul turule lastud kauba pakendi massi suhtarvuna mis on väljendatud massiprotsentides Turule lastud kauba pakendi massi hulka ei arvata Eestist välja viidud kauba pakendi massi ja kasutusele võetud tagastatud korduskasutuspakendi massi kui need on pakendiettevõtja poolt dokumentaalselt tõendatavad Taaskasutatud pakendijäätmete massi hulka arvatakse Eestis taaskasutatud ja taaskasutamiseks välja veetud pakendijäätmete mass 5 Pakendite taaskasutamise määra arvutamisel võetakse arvesse Euroopa Komisjoni otsuse 2005 270 EÜ millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94 62 EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid ELT L 086 05 04 2005 lk 6 12 artikli 2 punktis 2 ja artikli 3 punktides 2 4 ning artiklites 4 6 sätestatut RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 17 Taaskasutusorganisatsiooni tegevusluba Taaskasutusorganisatsioonil peab olema tegevusluba RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 17 1 Nõuded pakendijäätmete kogumiskohtadele 1 Tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel peab taaskasutusorganisatsioon tagama et kogumiskohtade tihedus iga taaskasutusorganisatsiooni kohta oleks järgmine RT I 17 05 2014 1 jõust 01 01 2015 1 kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses 2 kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses 3 kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates arvestusega üks kogumiskoht 500 elaniku kohta 1 1 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud tingimuste täitmise hindamisel arvestatakse ainult neid tagatisrahata pakendi jäätmete kogumiskohti mis on suunatud ja kättesaadavad avalikkusele pakendi jäätmete üleandmiseks RT I 2010 10 45 jõust 15 03 2010 1 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tiheasustusega alad on määratud planeerimisseaduse alusel RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 1 3 Kogumiskohad määratakse kindlaks taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi vahel sõlmitavas kirjalikus lepingus RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 2 Kohaliku omavalitsuse organ peab võimaldama taaskasutusorganisatsioonidel täita käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimusi 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud tingimuste täitmiseks võivad taaskasutusorganisatsioonid omavahel või käesoleva seaduse 16 lõikes 3 nimetatud pakendiettevõtjaga sõlmida kokkuleppeid kusjuures igas kogumiskohas peab olema tagatud kõigi pakendimaterjali liikide kogumine 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kogumiskohtade asukoht kogumiskonteinerite miinimumarv ja miinimummaht iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissagedus lepitakse kokku taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi vahel Kohaliku omavalitsuse organiga kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende tekkekohal kogumisena Sel juhul võib kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul vähendada pakendijäätmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja mahtu RT I 2008 20 138 jõust 01 01 2009 5 Tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel peab taaskasutusorganisatsioon kindlustama et igas kogumiskohas oleks tagatud kõigi pakendimaterjali liikide kogumine RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 17 2 Tegevusloa kontrolliese 1 Tegevusloa saamiseks peab isik 1 suutma üleriigiliselt täita käesoleva seaduse 16 lõikes 1 20 lõikes 2 ja s 36 sätestatud kohustusi 2 omama tegevuskava käesoleva seaduse 16 lõikes 1 ja s 24 sätestatud pakendiettevõtjate kohustuste täitmise kohta 3 suutma täita käesoleva seaduse 17 1 lõikes 1 ja s 17 4 sätestatud kohustusi 2 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuskava osad on 1 kava kuidas üleriigiliselt kaasatakse eri piirkonnad pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteemi 2 finantsplaan kus on märgitud finantseerimise allikad investeeringud pakendijäätmete kogumise infrastruktuuri ning võimsuse ja võimekuse suurendamisse tulevikuinvesteeringuteks hoitav raha ning pakendijäätmete kogumisse kaasatud muudele isikutele makstav teenustasu 3 pakendi ja pakendijäätmete käitlemisega seotud teenuste ostmisel esitatavad tingimused 4 strateegia kuidas kaasatakse teisi pakendiettevõtjaid taaskasutusorganisatsiooni 5 taaskasutusorganisatsiooni ja pakendiettevõtja vahel sõlmitava lepingu näidis kusjuures leping peab sisaldama pakendiettevõtja käesoleva seaduse 16 lõikes 1 sätestatud kohustuste taaskasutusorganisatsioonile üleandmise tagamist kohustuste täitmise tagamist taaskasutusorganisatsiooni poolt ja kulude hüvitamist sealhulgas märget kuidas arvutatakse pakendiettevõtja makstavat tasu 6 meediaplaan lõppkasutaja ja tarbija teavitamiseks pakendi ja pakendijäätmete tagastamise võimalustest ning kogumis ja taaskasutussüsteemist 3 Taaskasutusorganisatsioonis ei tohi selle liige osanik või aktsionär omada üle 25 protsendi liikmelisusega osadega või aktsiatega määratud häältest samuti ei tohi omada valitsevat mõju konkurentsiseaduse tähenduses isik kelle põhitegevusalaks on jäätmekäitlus jäätmeseaduse 13 tähenduses RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 17 3 Tegevusloa taotlus Tegevusloa saamiseks peab taotleja lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse 19 lõikes 2 nimetatud andmetele esitama Keskkonnaministeeriumile järgmised andmed ja dokumendid 1 põhikirja koopia 2 liikmete osanike või aktsionäride nimekiri 3 panga kontojäägi väljavõte 4 käesoleva seaduse 17 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuskava koopia 5 pakendi kogujate vedajate ja töötlejatega sõlmitud lepingute koopiad RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 17 4 Taaskasutusorganisatsiooni kohustused 1 Taaskasutusorganisatsiooni ülesanne on tagada 1 üleriigiline pakendi ja pakendijäätmete kogumine 2 kogutud korduskasutuspakendi korduskasutus ja pakendijäätmete taaskasutus 3 kõigile pakendiettevõtjatele juurdepääs taaskasutusorganisatsiooni teenustele 4 vastavalt käesoleva seaduse 16 lõikele 2 oma kohustused üle andnud pakendiettevõtjatelt võrdsetel tingimustel tasu kogumine ning neile teenuste pakkumine lähtudes pakendiettevõtjate poolt turule lastud pakendatud kauba pakendijäätmete massist ja taaskasutusorganisatsiooni avalikustatud teenustasu määradest 5 pakendi ja pakendijäätmete käitlemisega seotud teenuse ostmine konkurentsi alusel lähtudes vahendite säästliku kasutamise hanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse ning teenuse pakkujate võrdse kohtlemise põhimõttest ja taaskasutamise tõendamine konkurentsi alusel valitud teenuse osutaja kaudu 6 juhul kui taaskasutusorganisatsioon tegeleb pakendimaterjali kokkuostuga selle hinnakirja avalikustamine tema veebilehel 7 vastavalt käesoleva seaduse 16 lõikele 2 üle antud kohustuste teenustasu hinna esitamine turule lastud pakendimassi kilogrammi kohta 8 vastavalt käesoleva seaduse 16 lõikele 2 oma kohustused üle andnud pakendiettevõtjate ning pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamisega seotud andmete kättesaadavus Keskkonnaministeeriumile ja järelevalve õigust omavale isikule 9 taaskasutusorganisatsiooni kasumi reinvesteerimine taaskasutusorganisatsiooni tegevusse ning kasumi mittejaotamine liikmetele osanikele või aktsionäridele 10 taaskasutusorganisatsiooni ning tema liikmete osanike või aktsionäride vaheliste finantssuhete läbipaistvus 11 avalikkuse ja tarbijate teavitamine pakendi ja pakendijäätmete tagastamise korrast ja nõuetest 12 valdkonna eest vastutavale ministrile iga aasta 31 juuliks oma eelmise kalendriaasta tegevuse kohta kirjaliku ülevaate esitamine 2 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 12 nimetatud ülevaade peab sisaldama muu hulgas teavet 1 tekkekohal kogutud ning avaliku konteinerivõrgustiku kaudu kogutud ja taaskasutatud pakendijäätmete kohta jäätmekäitlejate kaupa 2 käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud kokkulepete kohta 3 käesoleva seaduse s 17 1 sätestatu kohta 4 pakendi taaskasutuse teenustasude ja eelmise kalendriaasta aasta jooksul toimunud pakendimaterjali kokkuostuhinna muutuste kohta 5 tagatisrahaga pakendite tagastamise ning teavitustegevuse ja selle maksumuse kohta 3 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 12 nimetatud ülevaade ja taaskasutusorganisatsiooni majandusaasta aruanne peavad olema kättesaadavad taaskasutusorganisatsiooni veebilehel 4 Taaskasutusorganisatsioon on kohustatud esitama valdkonna eest vastutavale ministrile viimase nõudmisel andmed liikmete osanike või aktsionäride tehtud tehingute kohta mis on olnud vajalikud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 9 sätestatud kohustuste täitmise kontrollimiseks 5 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 11 nimetatud teavitusele tehtavad kulutused peavad moodustama vähemalt ühe protsendi taaskasutusorganisatsiooni kalendriaasta käibest kusjuures käibe suuruse arvutamisel ei arvestata tagatisraha RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 17 5 Tegevusloa andmine Valdkonna eest vastutav minister annab tegevusloa 63 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest Kui valdkonna eest vastutav minister taotlust eelnimetatud tähtaja või pikendatud tähtaja jooksul ei lahenda ei loeta tegevusluba selle tähtaja möödumisel ettevõtjale vaikimisi antuks RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 18 Pakendikomisjon 1 Pakendikomisjoni ülesanne on koordineerida pakendiseadusest tulenevate eesmärkide saavutamist olles valdkonna eest vastutava ministri nõuandev organ pakendi ja pakendijäätmepoliitika kujundamisel ning taaskasutusorganisatsiooni akrediteerimisel ja akrediteeringu kehtetuks tunnistamisel RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 1 1 Pakendikomisjon küsib vajaduse korral käesoleva paragrahvi lõike 1 kohase ülesande täitmiseks teavet taaskasutusorganisatsioonilt vaatab läbi taaskasutusorganisatsiooni eelmise kalendriaasta tegevuse kirjaliku ülevaate ja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile oma arvamuse taaskasutusorganisatsiooni tegevuse vastavuse kohta akrediteerimistingimustele RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 2 Pakendikomisjoni moodustab valdkonna eest vastutav minister asjaomaste ministeeriumide kohalike omavalitsuste Keskkonnainspektsiooni Tarbijakaitseameti Veterinaar ja Toiduameti Konkurentsiameti Maksu ja Tolliameti pakendiettevõtjate keskkonnaorganisatsioonide ja jäätmekäitluse erialaliitude esindajatest ning eriala asjatundjatest RT I 2009 49 331 jõust 01 01 2010 4 peatükk MAJANDUSMEETMETE RAKENDAMINE 19 Majandusmeetmed Pakendi ja pakendijäätmete kogumis ja taaskasutussüsteemi toimimiseks rakendatakse majandusmeetmetena pakendi tagasivõtmise kohustust tagatisraha ja pakendiaktsiisi 20 Pakendi tagasivõtmine 1 Pakendiettevõtja on kohustatud tasuta tagasi võtma oma kauba veo ja rühmapakendi 2 Pakendiettevõtja kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale on kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja pakendijäätmed Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit mille tüüp kuju ja suurus vastavad selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 2 1 Pakendiettevõtja kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale informeerib pakendi tagasivõtmise kohast müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega Kui pakendiettevõtja kes müüb pakendatud kaupa ei ole müügipakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmist korraldanud lepingu alusel taaskasutusorganisatsiooni kaudu on ta kohustatud müügipakendi ja pakendijäätmed vastu võtma müügikohas või müügikoha vahetus läheduses asuvas selleks otstarbeks kohandatud punktis RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 2 2 Pakendiettevõtja kes laseb turule pakendatud kaupa on kohustatud pakendiettevõtjalt kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale tasuta tagasi võtma enda poolt turule lastud kauba pakendi ja pakendijäätmed RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 3 Postimüügiga tegelev pakendiettevõtja peab teavitama lõppkasutajat ja tarbijat tema õigusest tagastada pakend ja pakendijäätmed kauba üleandjale 4 Pakendiettevõtja võib käesoleva paragrahvi lõigetes 1 2 ja 2 2 nimetatud kohustused kirjaliku lepingu alusel üle anda ainult taaskasutusorganisatsioonile Kui pakendiettevõtja on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 2 ja 2 2 sätestatud kohustused taaskasutusorganisatsioonile üle andnud vastutab nimetatud kohustuste täitmise eest taaskasutusorganisatsioon ja taaskasutusorganisatsioon ei või keelduda kogutud pakendi ega pakendijäätmete vastuvõtmisest Tagatisrahaga pakendeid lõppkasutajale või tarbijale müüv pakendiettevõtja ei saa tagatisrahaga pakendi tagasivõtmise kohustust taaskasutusorganisatsioonile üle anda RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 4 1 Pakendit millele on kehtestatud tagatisraha ei pea tagasi võtma tagatisrahaga pakendisse pakendatud kaupa müüv isik kui müügikoha suurus on alla 20 ruutmeetri ja see paikneb tiheasustusalal RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 4 2 Lõppkasutaja või tarbija on kohustatud pakendi ja pakendijäätmed tagastama tühjalt ja liigiti sordituna vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud korrale ja pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni nõutele 4 3 Pakendatud kauba müüja kelle müügikoha suurus on 200 ruutmeetrit või üle 200 ruutmeetri peab sellise pakendi tagasivõtmise millele on kehtestatud tagatisraha korraldama müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 4 4 Pakendatud kauba müüja kelle müügikoha suurus on alla 200 ruutmeetri võib sellise pakendi tagasivõtmise millele on kehtestatud tagatisraha korraldada väljaspool oma müügikoha teenindusmaa piire kuid müügikoha kauplemisajal ja ainult kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul Sealjuures tuleb arvestada et alal mille asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril oleks vähemalt üks pakendi tagasivõtmise koht kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 5 Pakendiettevõtja on kohustatud vältima liigiti kogutud või pakendimaterjalide kaupa sorteeritud tagasivõetava pakendi ja pakendijäätmete segunemist teiste jäätmete või pakendimaterjalidega 6 Pakendiettevõtja on kohustatud tagama lõppkasutajale ja tarbijale oma ohtlikke aineid sisaldavate pakendite ja pakendijäätmete tagastamisvõimalused arvestades jäätmeseaduses ja kemikaaliseaduses ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud käitlemise nõudeid 7 Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 2 ja 2 2 24 lõikes 4 ja s 36 nimetatud kohustustest on vabastatud pakendiettevõtjad kes lasevad turule kaupa plastist pakendis mille mass on alla 100 kilogrammi aastas ja muust materjalist pakendis mille mass on alla 200 kilogrammi aastas RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 21 Tagatisraha 1 Pakendile määratakse tagatisraha mis on ühe müügiühiku hinnale lisatud pakendit väärtustav tasu ühe pakendi eest RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 2 Tagatisraha kehtestatakse õlle vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi siidri perry ja karastusjoogi korduskasutuspakendile milleks on 1 klaaspakend 2 plastpakend RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 3 Tagatisraha kehtestatakse õlle vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi siidri perry ja karastusjoogi ühekorrapakendile milleks on 1 klaaspakend 2 plastpakend 3 metallpakend RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 4 Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud õlut ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolset jooki mõistetakse alkoholiseaduse tähenduses siidrit ja perryt alkoholiseaduse 4 lõike 2 alusel kehtestatud nõuete tähenduses ning karastusjooki pakendiaktsiisi seaduse tähenduses RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 4 1 Pakendiettevõtja ei lisa tagatisraha RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 1 eksporditud pakendile kui selle väljavedu on tõendatud ekspordi tollideklaratsiooniga 2 pakendile mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki ja rahvusvahelisi reise tegeva vee või õhusõiduki pardale tarbimiseks või kaasamüüdavaks kaubaks RT I 2010 28 145 jõust 19 06 2010 3 pakendile mille maht on 3 0 liitrit või suurem ja pakendile mille maht on 0 1 liitrit või väikesem 4 käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud pakendile kui selle tagasivõtmine ei ole tehniliselt võimalik RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 4 2 Käesoleva paragrahvi lõike 4 1 punktides 1 ja 2 sätestatud pakendi puhul tohib käesoleva seaduse 23 lõike 6 alusel kehtestatud tagatisraha suuruse märki kasutada ainult kooskõlastatult märgi valdajaga RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 5 Valdkonna eest vastutav minister kehtestab tagatisraha suuruse määrusega 6 Tagatisraha ei saa olla väiksem kui 0 03 eurot RT I 2010 22 108 jõust 01 01 2011 7 Tagatisraha suurust võib muuta kui eelmisest muutmisest on möödas vähemalt 12 kuud RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 8 Tagatisrahas ei sisaldu pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise ning selle korraldamisega seotud kulusid 9 Tagatisrahaga pakendi müümisel avaldatakse tagatisraha suurus arvestades tarbijakaitseseaduse s 7 sätestatud nõudeid 10 Tasutud tagatisraha tagastatakse kui lõppkasutaja või tarbija viib mõistlikus koguses pakendi millele on kehtestatud tagatisraha kauba müügikohta või selle vahetus läheduses asuvasse selleks ettenähtud kohta Tagatisraha ei tagastata 1 käesoleva seaduse 23 lõigetes 2 ja 2 1 sätestatud juhtudel 2 kui pakendi turule laskmise lõpetamisest on möödunud 24 kuud RT I 04 04 2012 2 jõust 14 04 2012 11 Pakendiettevõtja peab tagama et kehtestatud tagatisraha oleks lisatud pakendatud kauba hinnale kogu müügitsükli kestel ja tagasiarveldused tehakse iga tagastamistehingu käigus 22 Pakendiaktsiis Pakendiaktsiisi seadusega sätestatakse pakendiaktsiisiga maksustatavad pakendid ja neile vastavad aktsiisimäärad 5 peatükk PAKENDI MÄRGISTAMINE 23 Pakendi märgistamine 1 Pakendiettevõtja kes laseb turule pakendatud kaupa kannab pakendile millele on kehtestatud tagatisraha või pakendi etiketile tagatisraha märgi Pakendiettevõtja kes on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse 16 lõikele 2 üle andnud taaskasutusorganisatsioonile kannab pakendile või etiketile tagatisraha märgile lisaks taaskasutusorganisatsioonis registreeritud ribakoodi Pakendiettevõtja kes ei ole oma kohustusi taaskasutusorganisatsioonile üle andnud ei tohi kasutada taaskasutusorganisatsioonis registreeritud ribakoodi RT I 04 04 2012 2 jõust 14 04 2012 2 Kui pakendil millele on kehtestatud tagatisraha puudub tagatisraha märk või ribakood või see ei ole pakendil või etiketil selgelt nähtav ja loetav või on füüsiliselt vigastatud kuulub pakend tagasivõtmisele käesoleva seaduse s 20 sätestatud korras ning selle pakendi eest tagatisraha ei tagastata RT I 04 04 2012 2 jõust 14 04 2012 2 1 Kui pakendil millele on kehtestatud tagatisraha tagatisraha märk muutub siis alates uue märgi kehtima hakkamisest tagastatakse tagatisraha seni kehtinud märgiga pakendi eest 24 kuu jooksul misjärel kuulub pakend tagasivõtmisele käesoleva seaduse s 20 sätestatud korras ning selle pakendi eest tagatisraha ei tagastata RT I 04 04 2012 2 jõust 14 04 2012 3 Pakendi ja pakendijäätmete kogumise korduskasutuse ja taaskasutuse lihtsustamiseks võib pakendiettevõtja kanda pakendile või etiketile 1 märgi mis näitab pakendiettevõtja kohustuste üleandmist vastavalt käesoleva seaduse 16 lõikele 2 RT I 2008 20 138 jõust 31 05 2008 2 pakendimaterjali iseloomustava märgistuse vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 97 129 EÜ millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivile 94 62 EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse pakendimaterjalide identifitseerimissüsteem ELT L 050 20 02 1997 lk 28 31 ja informatsiooni vastava pakendi looduses lagunemise aja kohta RT I 17 05 2014 1 jõust 27 05 2014 3 muid andmeid mida pakendiettevõtja vajalikuks peab ja mis ei ole vastuolus seadusega ega raskenda põhiteksti mõistmist 4 Pakendile ja etiketile kantav märgistus peab olema selgelt nähtav kergesti loetav kulumiskindel ja püsiv kaasa arvatud ka siis kui pakend on avatud 5 Kauba müük pakendis millel puudub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetekohane märgistus on keelatud 6 Valdkonna eest vastutav minister kehtestab tagatisraha märgid mida on kohustatud kasutama pakendiettevõtjad kes on oma kohustused taaskasutusorganisatsioonile üle andnud arvestades taaskasutusorganisatsiooni ettepanekut RT I 04 04 2012 2 jõust 14 04 2012 7 Pakendiettevõtja kes ei ole oma kohustusi taaskasutusorganisatsioonile üle andnud ja laseb turule tagatisrahaga pakendi on kohustatud kirjalikult teavitama oma märgistusest Keskkonnaministeeriumi enne tagatisrahaga pakendi turule laskmist RT I 04 04 2012 2 jõust 14 04 2012 8 Kui pakendil millele on kehtestatud tagatisraha tagatisraha märk muutub siis pakendiettevõtja kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale lõpetab seni kehtinud märgiga pakendi müügi uue märgi kehtestamisest 12 kuu möödumisel RT I 04

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=62508&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  2 lõikes nimetatud omavalitsusliku linnaosa põhikirja kinnitab Keila Linnavolikogu Paragrahv 2 Paldiski Linnavolikogu Linnavalitsuse ja linnapea volitused loetakse põhiseadusele kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele RT I 1993 29 505 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele RT I 1993 37 558 1994 12 200 mittevastavaks ja lõppenuks Paragrahv 3 1 Vabariigi Valitsus määrab kooskõlas rahvusvahelise õiguse normidega tuumareaktorite piirkonna kuni nende Eestist väljaviimiseni ja nendest põhjustatud tagajärgede likvideerimiseni 2 Elanike ohutuse tagamiseks ja päästetööde korraldamiseks kehtestab Vabariigi Valitsus tuumareaktorite piirkonnas isikute ja transpordivahendite liikumise ning loomade pidamise eritingimused ja korra Paragrahv 4 Paldiski linnaosa maa alal viiakse läbi elanike loendus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras Paragrahv 5 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt Paldiskis toimunud volikogu valimise tulemuste väljakuulutamise päevast likvideeritakse Keila linna Paldiski linnaosa Linnaosa likvideerimisel muutub see maa ala Paldiski linna haldusterritooriumiks 5 1 RK s 11 06 2013 jõust 01 07 2013 RT I 25 06 2013 1 1 Riik võib põhjendatud taotluse alusel ühekordselt toetada Keila linna käesoleva seaduse 5 alusel Paldiski linna haldusterritooriumiks muutunud alal asunud objektidega seonduvate võlakohustuste teenindamise eesmärgil Toetus võib olla rahaline või mitterahaline riigivara alla hariliku väärtuse võõrandmine 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus tuleb esitada Vabariigi Valitsusele 2013 aasta 1 oktoobriks

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=10846&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  98 RT I 1997 95 96 1578 Palga alammäära kehtestamine Vabariigi Valitsuse 6 märtsi 1997 a määrus nr 52 Palgaseaduse RT I 1994 11 154 1995 12 120 paragrahvi 2 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsus määrab 1 Kehtetu VV m 18 12 97 Nr 245 jõust 01 01 98 2 Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 16 jaanuari 1996 a määrus nr 14 Palga alammäära kehtestamine RT I 1996 5 98 3

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=21147&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  redaktsioon 01 01 1999 AVALDATUD RT I 1997 95 96 1578 REDAKTSIOON VV m 08 12 98 Nr 270 jõust 01 01 99 RT I 1998 108 109 1785 Palga alammäära kehtestamine Vabariigi Valitsuse 18 detsembri 1997 a määrus nr 245 Palgaseaduse RT I 1994 11 154 1995 12 120 paragrahvi 2 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsus määrab 1 Kehtetu VV m 08 12 98 Nr 270 jõust 01 01

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=23891&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive