archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  RT 91 38 474 REDAKTSIOON ün o 06 07 92 nr 1308 jõust 06 07 92 EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS Eesti Vabariigi kohtute seaduse ja Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse rakendamise kohta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab 1 Kehtestada Eesti Vabariigi kohtute seadus 1993 aasta 1 jaanuarist ÜN o 06 07 92 nr 1308 jõust 06 07 92 2 Kehtestada Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seadus 1992 aasta 1 jaanuarist 3 Eesti Vabariigi kohtute seadus ja Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seadus ei oma tagasiulatuvat jõudu 4 Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks 1 esitada 1991 aasta 1 detsembriks Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Juhatusele nende seadusandlike aktide loetelu mis tunnistatakse kehtetuks seoses Eesti Vabariigi kohtute seaduse ja Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse kehtestamisega 2 esitada 1992 aasta 1 novembriks Eesti Vabariigi Riigikogule Kriminaalprotsessi seadustiku Tsiviilprotsessi seadustiku ja Kohtuotsuste täitmise seadustiku eelnõud ÜN o 06 07 92 nr 1308 jõust 06 07 92 tunnistatud kehtetuks punktis sätestatud tähtaegade osas RK s 16 12 92 nr 34 jõust 01 01 93 3 näha ette 1992 aasta riigieelarve projekti koostamisel kohtureformi läbiviimiseks vajalikud vahendid ning tagada materiaal tehnilised tingimused Eesti Vabariigi kohtute seaduse ja Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse täielikuks ja tähtaegseks rakendamiseks 5 Pikendada kõigi rahvakohtunike volitusi

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=5595&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  1 novembrist 2 Kohustada Eesti Vabariigi Valitsust esitama Eesti Vabariigi Ülemnõukogu maareformi seaduse rakendusotsuse eelnõu kümne päeva jooksul arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest 3 Lõpetada maa tähtajata kasutamiseks andmine RK s 15 04 93 nr 117 jõust 28 04 93 RT1 1993 nr 20 art 354 4 Lubada esmatasandi kohaliku omavalitsuse volikogul anda maad millele on esitatud tagastamise või ostueesõigusega erastamise taotlus kuni maa tagastamiseni või ostueesõigusega erastamiseni kasutamiseks tagastamist või ostueesõigusega erastamist taotlevale isikule kui senise maakasutaja maakasutusõigus on lõppenud või lõpetatud seaduses ettenähtud alustel 5 Kui maa tagastamist või ostueesõigusega erastamist taotlevad isikud ei ole jooksva aasta 1 aprilliks teatanud soovist asuda käesoleva otsuse punktis 4 ettenähtud korras maad kasutama ja maa ei ole selleks ajaks tagastatud või ostueesõigusega erastatud võib esmatasandi kohaliku omavalitsuse volikogu anda tagastamisele või ostueesõigusega erastamisele kuuluva maa teistele isikutele kasutamiseks tähtajaga kuni kolm aastat RK s 30 04 96 nr 169 jõust 07 06 96 RT I 1996 36 738 6 Käesoleva otsuse punktides 4 ja 5 sätestatud maakasutuse tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus 7 Käesoleva otsuse punktides 4 ja 5 nimetatud maa kasutusse andmiseks sõlmivad esmatasandi kohaliku omavalitsuse täitevorgan ja maakasutaja maakasutuslepingu Nimetatud maakasutuslepingu alusel maa kasutamine ei anna eelist maa omandiõiguse küsimuse otsustamisel 8 Esmatasandi kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega võib käesoleva otsuse punktides 4 ja 5 ettenähtud maakasutuse ennetähtaegselt lõpetada järgmistel alustel 1 maa ei ole kasutusele võetud või kasutatud ühe aasta jooksul 2 maakasutaja on omavoliliselt loovutanud maakasutusõiguse kolmandale isikule 3 maad ei kasutata maa tasuta kasutamiseks andmise otsuses ettenähtud tingimustel 4 maakasutaja rikub maa õiguslikku re iimi reguleerivaid norme Käesoleva punkti 1 lõikes ettenähtud alustel võivad riigiasutused taotleda maakasutusõiguse ennetähtaegset lõpetamist kohtu kaudu 9 Õigusvastaselt võõrandatud maal millele on esitatud tagastamise taotlus on ehituslubade andmine keelatud kuni maa tagastamise küsimuse otsustamiseni Kohaliku omavalitsuse volikogu taotlusel võib Vabariigi Valitsus lubada

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=5579&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  maareformi seaduse ja sellest tulenevate normatiivaktidega kehtestatud korras 6 Eesti NSV taluseaduse alusel seaduslikus korras antud maaks loetakse talumaad mille põlise maakasutuse otsused on tehtud enne 1991 aasta 18 oktoobrit olenemata sellest kas maa on looduses eraldatud või mitte samuti talud millele maakasutuse vormistamise ajaks on kehtestatud korras antud ajutine maakasutusõigus kui kõik vajalikud kooskõlastused on saadud enne 1991 aasta 18 oktoobrit 7 põllumajandusliku tootmise stabiilsuse tagamiseks antakse maareformi käigus kohaliku omavalitsusorgani otsusel põllumajanduslik maa endisele omanikule või tema õigusjärglasele üle hiljemalt jooksva aasta 1 oktoobriks Senisel maakasutajal on õigus koristada jooksva aasta saak 8 Kehtetu RK s 30 04 96 nr 169 jõust 07 06 96 RT I 1996 36 738 9 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel ja kompenseerimisel kaasa arvatud nõudeõigusest loobumisel on õigustatud subjekt vabastatud riigilõivu tasumisest RK s 30 04 96 nr 169 jõust 07 06 96 RT I 1996 36 738 10 Kehtetu RK s 14 12 94 nr 440 jõust 29 12 94 RT I 1994 94 1609 3 Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks 1 esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule kolme kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmise päevast arvates ettepanekud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste vastavusse viimiseks Eesti Vabariigi maareformi seadusega 2 viia Eesti Vabariigi Valitsuse määrused ja muud normatiivaktid vastavusse Eesti Vabariigi maareformi seadusega 3 esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule ühe kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmise päevast arvates maa väärtuse määramise ja maa kompenseerimise korda sätestava seaduse eelnõu 4 esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule ühe kuu jooksul endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele maareformi seaduse paragrahv 5 1 lõike punkti 2 kohaselt maa pärimisõiguse kohaldamisega kaasneva endise omaniku hoonete ja rajatiste pärimisõigust sätestava seaduse eelnõu 5 esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule kolme kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmise päevast arvates Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse eelnõu riigi omandusse jääva maa kohta vastavalt Eesti Vabariigi maareformi seaduse paragrahvile 29 Taotlused

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=5992&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ja muud normatiivaktid kooskõlla puhkuseseadusega 3 kehtestada 1992 aasta 31 detsembriks ametikohtade loetelu kus töötamisel antakse pikendatud puhkust vastavalt puhkuseseaduse paragrahv 9 2 lõike punktile 4 ning ette näha selle puhkuse kestus konkreetsel ametikohal 4 kehtestada 1992 aasta 31 detsembriks allmaatööde tervistkahjustavate tööde ja eriiseloomuga tööde näidustused ja loetelu kus töötamisel antakse lisapuhkust vastavalt puhkuseseaduse paragrahv 10 2 lõikele nähes ette lisapuhkuse kestuse nendel töödel ning lisapuhkuse andmise tingimused eriiseloomuga

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=7066&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  s 20 03 96 nr 150 jõust 01 04 96 RT I 1996 22 437 3 Kehtetu RK s 20 03 96 nr 150 jõust 01 04 96 RT I 1996 22 437 4 Kehtetu RK s 20 03 96 nr 150 jõust 01 04 96 RT I 1996 22 437 5 Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse paragrahvi 1 punktide 1 ja 2 alusel pensionile õigust andva staa i hulka arvatakse ka töötamine tervisele eriti kahjulike ja eriti raskete töötingimustega töödel või kahjulikes ja rasketes tingimustes enne nimetatud seaduse jõustumist 6 Eesti Vabariigi Valitsusel 1 kinnitada ühe kuu jooksul arvates soodustingimustel vanaduspensionide seaduse vastuvõtmisest tervist eriti kahjustavate ja eriti raskete töötingimustega tootmisalade tööde kutsealade ja ametikohtade loetelu nr 1 teiste tervistkahjustavate ja raskete töötingimustega tootmisalade tööde kutsealade ja ametikohtade loetelu nr 2 2 töötada välja ja esitada 1992 aasta 1 juuliks Eesti Vabariigi Ülemnõukogule kinnitamiseks sotsiaalmaksu määramise tingimused ettevõtetele asutustele ja organisatsioonidele kus on soodustingimustel vanaduspensionide seaduse paragrahvi 1 punktide 1 ja 2 alusel pensionile õigust andvaid töökohti 3 töötada välja ja esitada 1995 aasta 1 jaanuariks Eesti Vabariigi Riigikogule kinnitamiseks sooduspensionide saamise uued alused ning nende määramise kord ja tingimused arvestusega et kahjulike ja raskete tingimustega töödel töötamine kompenseeritakse tööandja poolt

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=6825&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  1263 jõust 30 06 92 RT 1992 nr 24 art 336 3 kehtestada tööde loetelu kus on lubatud 13 15 aastaste alaealiste töötamine 4 kehtestada tööde loetelu kus nähakse ette kõigi töötajate eelnev ja perioodiline tervise kontroll samuti selle kontrolli kord 5 kehtestada tööde loetelu kus alla 21 aastaste isikute tööle võtmine on lubatud pärast töölevõetava tervise kontrolli ning kus on ette nähtud nende tervise perioodiline kontroll kuni 21 aastaseks saamiseni 6 kehtestada ametikohtade loetelu millel riigi või munitsipaalettevõttes asutuses või organisatsioonis on erandina lubatud omavahel lähedases suguluses või hõimluses olevate isikute töötamine ametikohtadel mis on üksteise vahetus alluvuses või üksteise poolt vahetult kontrollitav 7 kehtestada raskete ja tervistkahjustavate tööde loetelu kus naiste töötamine on keelatud samuti sanitaar ja olmeteenindamisega seotud allmaatööde loetelu kus naiste töötamine on lubatud 8 kehtestada raskete tervistkahjustavate või ohtlike töötingimustega tööde ning alaealiste kõlblust ohustavate tööde ametikohtade loetelu kus alaealiste töötamine on keelatud 9 korraldada tööraamatute pidamise eeskirjade ja töötajate arvestamise korra kehtestamine 10 kehtestada keskmise palga väljamaksmise kord töötaja kutsumisel või astumisel kaitsejõudude tegevteenistusse või tööteenistusse 11 kehtestada töötajale hüvituse maksmise kord ja tingimused kui tööandja lõpetab töölepingu pankrotistumise tõttu töölepingu seaduse paragrahv 86 punkt 2 ja tal puuduvad vahendid hüvituse maksmiseks töölepingu seaduse paragrahv 90 2 lõige EV ÜN o 4 06 92 nr 1263 jõust 30 06 92 RT 1992 nr 24 art 336 3 Lugeda töölepingu seaduses nimetatud töötajaid esindavateks organisatsioonideks ametiühinguid kutseliite ja muid töötajate huvide esindamiseks ja kaitseks moodustatud töötajate ühendusi Töötajaid esindavaks isikuks on töötajaskonna poolt töötajaid töösuhetes tööandjaga esindama valitud isik Töölepingu seaduse paragrahvis 94 ettenähtud tagatisi kohaldatakse töötajaid töösuhetes esindava organisatsiooni juhtorganisse valitud töötajate samuti töötajaid esindama valitud isikute suhtes 4 Enne töölepingu seaduse jõustumist suuliselt sõlmitud töölepingud vormistatakse töölepingu seaduse nõuete kohaselt kirjalikult ühe aasta jooksul arvates töölepingu seaduse jõustumisest Liikmelisuse alusel ettevõtetes asutustes või

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=6666&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  nr 48 ja nr 49 ning nende täitmiseks ja arendamiseks väljaantud normatiivaktide alusel Eestis asutatud ühisettevõtted on väliskapitaliga ettevõtted Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseadus kehtib nende suhtes niivõrd kuivõrd see ei halvenda nende majandustegevuse tingimusi 3 Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ja Eesti Panga nõukogule ülesandeks ühiselt kehtestada 1991 aasta 15 oktoobriks Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse paragrahv 9 3 lõikes ettenähtud litsentsi taotlemise ja andmise kord 4 Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks 1 esitada

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=5384&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seadus 1992 aasta 1 juulist 2 Kehtetu RK s 20 03 96 nr 150 jõust 01 04 96 RT I 1996 22 437 3 Kehtetu RK s 20 03 96 nr 150 jõust 01 04 96 RT I 1996 22 437 4 Lõige 1 ja 2 kehtetud RK s 20 03 96 nr 150 jõust 01 04 96 RT I 1996 22 437 Isikutele kellel ei ole õigust Eesti Vabariigi pensioniseaduse alusel vanadusega invaliidsuspensionile säilitatakse määratud väljateenitud aastate pension Alates 2000 aasta 1 aprillist makstakse neile säilitatud väljateenitud aastate pensioni rahvapensioni määras Nimetatud pensioni makstakse pärast sellele pensionile õiguse andnud töölt või ametikohalt lahkumist RK s 15 03 2000 jõust 01 04 2000 RT I 2000 25 147 Isikule kes jätkab töötamist töödel mis kuni väljateenitud aastate pensionide seaduse jõustumiseni kehtinud normatiivaktide või nimetatud seaduse alusel ei anna õigust väljateenitud aastate pensionile makstakse väljateenitud aastate pensioni täies ulatuses RK s 16 06 93 nr 178 jõust 01 07 93 RT I 1993 40 596 RK s 23 03 94 nr 326 jõust 01 04 94 RT I 1994 24 398 RK s 27 06 94 nr 398 jõust 01 07 94 RT I 1994 51 856 RK s 15 03 2000 jõust 01 04 2000 RT I 2000 25 147 Lõige 5 kehtetu RK s 15 03 2000 jõust 01 04 2000 RT I 2000 25 147 5 Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel pensionile õigust andva staa i hulka arvatakse ka töötamine nimetatud seadusega ettenähtud töödel ja ametikohtadel enne seaduse jõustumist 6 Kehtetu RK s 20 03 96 nr 150 jõust 01 04 96 RT I 1996 22 437 7 Lubada kuni väljateenitud aastate pensionide määramise uute aluste nende pensionide määramise korra ja tingimuste jõustumiseni maksta väljateenitud aastate pensioni olenemata palgast või muust

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=6826&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive