archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  2005 24 180 jõust 20 05 2005 5 1 V nimekirjas loetletud ainete käitlemisele kohaldatakse üksnes käesoleva seaduse 3 lõikes 1 1 sätestatud piirangut RT I 05 03 2013 1 jõust 15 03 2013 6 Kehtetu RT I 17 04 2013 2 jõust 01 07 2013 7 Kehtetu RT I 17 04 2013 2 jõust 01 07 2013 8 Kehtetu RT I 17 04 2013 2 jõust 01 07 2013 9 Apteegist võib elanikele II nimekirjas loetletud aineid ja neid sisaldavaid ravimeid väljastada ainult narkootilise ravimi retsepti või narkootilise ravimi veterinaarretsepti alusel III ja IV nimekirjas loetletud aineid ja neid sisaldavaid ravimeid ainult retsepti või veterinaarretsepti alusel Teistele isikutele võib väljastada II III ja IV nimekirjas loetletud aineid ja neid sisaldavaid ravimeid tellimislehe alusel RT I 2005 24 180 jõust 20 05 2005 9 1 Ravimiseaduse 33 lõikes 1 1 nimetatud Euroopa Liidu retsepti alusel narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid ei väljastata RT I 2010 7 31 jõust 26 02 2010 10 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teadusuuringul või muul teaduslikul eesmärgil kasutamiseks peab taotlema loa Ravimiametilt RT I 01 12 2015 1 jõust 11 12 2015 11 Loa narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel eesmärgil tootmiseks või hulgimüügiks annab Ravimiamet ravimiseaduses ettenähtud tingimustel ja korras koos ravimite käitlemise tegevusloa andmisega Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise õigus kantakse eritingimusena ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusloale RT I 2005 24 180 jõust 20 05 2005 12 Kehtetu RT I 17 04 2013 2 jõust 01 07 2013 13 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse või väljaveoloa annab Ravimiamet ravimiseaduses ja selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras RT I 2005 24 180 jõust 20 05 2005 14 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse või väljaveoloa taotlemisel tasub taotleja riigilõivu RT I 2005 24 180 jõust 20 05 2005 15 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 2005 24 180 jõust 20 05 2005 4 1 Lähteainete käitlemine 1 Lähteainete käitlemisel lähtutakse lisaks käesolevas seaduses reguleeritule järgmistest Euroopa Liidus lähteainete kaubandust reguleerivatest vahetult kohalduvatest õigusaktidest 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest EÜ nr 273 2004 narkootikumide lähteainete kohta 2 nõukogu määrusest EÜ nr 111 2005 millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad 3 komisjoni määrusest EÜ nr 1277 2005 millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 273 2004 narkootikumide lähteainete kohta ja nõukogu määruse EÜ nr 111 2005 millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad rakenduseeskirjad ELT L 202 03 08 2005 lk 7 33 2 Esimesse kategooriasse kuuluvate lähteainete omamiseks turuleviimiseks impordiks ekspordiks või vahendustegevuseks nõutava tegevusloa väljaandjaks on Ravimiamet 3 Tegevusloa saamiseks ja uuendamiseks peab tegevusloa taotleja esitama Ravimiametile komisjoni määruse EÜ nr 1277 2005 artiklis 5 nimetatud dokumendid ja tasuma riigilõivu 4 Teise kategooria lähteaine turuleviimiseks impordiks ekspordiks ja vahendustegevuseks ning kolmanda kategooria lähteaine ekspordiks peab ettevõte registreerima oma tootmis ja kauplemiskohtade tegevuskohaks olevate ruumide aadressid Ravimiametis 4 1 Teise kategooria alamkategooriasse 2A kuuluva lähteaine käitlemise peab Eestis püsivat tegevuskohta omav ettevõtja registreerima Ravimiametis enne nimetatud aine omandamist RT I 01 12 2015 1 jõust 11 12 2015 5 Apteegiteenuse tegevusloa omaja ei pea taotlema käesoleva paragrahvi lõigetes 2 4 ja 4 1 ettenähtud tegevusluba või registreeringut lähteainete omandamiseks omamiseks ja kasutamiseks kui lähteaineid kasutatakse lähteainete käitlemise nõudeid järgides ainult ravimite valmistamiseks RT I 01 12 2015 1 jõust 11 12 2015 6 Lähteainete impordi ja ekspordiloa väljaandjaks on Ravimiamet 7 Lähteainete impordi ja ekspordiloa taotlemisel tasub taotluse esitaja riigilõivu 7 1 Sihtriigi pädevale asutusele narkootikumide lähteainete ekspordi eelse teate saatjaks on Ravimiamet RT I 01 12 2015 1 jõust 11 12 2015 8 Lähteainete käitlemise aruanne vastavalt komisjoni määruse EÜ nr 1277 2005 artiklitele 17 19 tuleb esitada Ravimiametile RT I 2006 32 247 jõust 17 07 2006 5 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine süütegude ennetamise avastamise ja tõkestamise eesmärgil ning õppeotstarbel käitlemiseks 1 Jälitusasutusesiseselt annab loa narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemiseks süütegude ennetamise avastamise ja tõkestamise eesmärgil ning õppeotstarbel käitlemiseks jälitusasutuse juht 1 1 Sisekaitselises rakenduskõrgkoolis käideldakse narkootilisi ja psühhotroopseid aineid õppeotstarbel teenistuskoerte väljaõppe raames sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektori loal RT I 17 02 2011 3 jõust 27 02 2011 2 Jälitusasutus ja sisekaitseline rakenduskõrgkool peab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete koguselist arvestust ja annab Ravimiametile aru käesoleva seaduse 4 lõike 15 alusel kehtestatud korras RT I 17 02 2011 3 jõust 27 02 2011 6 Narkootiliste psühhotroopsete ja lähteainete arvestus RT I 2006 32 247 jõust 17 07 2006 1 Juriidilisest isikust käitleja peab kirjalikult määrama vastutava füüsilise isiku ja tema äraolekul teda asendava isiku kes peab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete arvestust ning edastab sellega seonduvat informatsiooni Ravimiametile käesoleva seaduse 4 lõike 15 alusel kehtestatud korras 2 Kehtetu RT I 2006 32 247 jõust 17 07 2006 3 Ravimiametil on õigus kontrollida käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvestust ning teha ettekirjutusi 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud korras ning komisjoni määruse EÜ nr 1277 2005 artiklite 17 19 alusel kogutud informatsioon narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete kohta edastatakse Rahvusvahelisele Narkootikumide Kontrollinõukogule 5 Statistilised andmed narkootiliste psühhotroopsete ja lähteainete kogukäibe kohta riigis on avalikud 6 Kehtetu RT I 2005 24 180 jõust 20 05 2005 7 Kehtetu RT I 2005 24 180 jõust 20 05 2005 7 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning lähteainete üleandmine konfiskeerimine ja hävitamine 1 Käitleja kellel puudub õigus käidelda narkootilist või psühhotroopset ainet või lähteainet kuid kes hoiab seda enda valduses on kohustatud selle viivitamata Politsei ja Piirivalveametile üle andma Aine üleandmise vormistamise ja säilitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 01 12 2015 1 jõust 11 12 2015 2 Ravimite tootmise hulgimüügi või jaemüügi tegevusloa omaja võib narkootilised ja psühhotroopsed ained tasu eest või tasuta üle anda teisele nimetatud ainete käitlemise õigust omavale ravimite tootmise hulgimüügi või jaemüügi tegevusloa omajale Lähteainete üleandmine peab toimuma käesoleva seaduse 4 1 lõike 15 alusel kehtestatud tingimustel ja korras 3 Kuriteo või väärteoasjas asitõendiks olev või konfiskeerimisele kuuluv narkootiline või psühhotroopne aine või selle lähteaine antakse üle

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=22257&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  2 koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele järgnevast abikaasa perekonnanimest 3 Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 2 alusel antud uus perekonnanimi ei või koosneda enam kui kahest sidekriipsuga seotud nimest ning selliselt antud perekonnanime võib kanda vaid üks abikaasadest RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 11 Perekonnanime taastamine abielu lahutamisel 1 Abielu lahutamisel võib kohus või perekonnaseisuasutus taastada isiku avalduse alusel tema varem kantud perekonnanime muidu säilib isiku abielu ajal kantud perekonnanimi RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 2 Taastatav perekonnanimi võib olla 1 lahutatava abielu eel viimati kantud perekonnanimi 2 esimese abielu eel viimati kantud perekonnanimi 12 Perekonnanime taastamine abielu kehtetuks tunnistamise korral Abielu kehtetuks tunnistamise korral taastatakse isiku kehtetuks tunnistatava abielu eel viimati kantud perekonnanimi 13 Isikunime andmine lapsendamisel 1 Lapsendamisel võib kohus lapsendaja avalduse alusel anda lapsele uue eesnime ja lapsendaja perekonnanime RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 2 Uue eesnime ja lapsendaja te perekonnanime andmisel arvestatakse perekonnanime puhul käesoleva seaduse 8 lõigetes 1 ja 2 ning eesnime puhul s 7 ja 8 lõikes 3 sätestatut 3 Käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel on vaja käesoleva seaduse 4 lõikes 5 nimetatud isiku nõusolekut 14 Isikunime taastamine lapsendamise kehtetuks tunnistamise korral 1 Lapsendamise kehtetuks tunnistamise korral taastatakse lapse lapsendamise eelne isikunimi 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul on vaja käesoleva seaduse 4 lõikes 5 nimetatud isiku nõusolekut RT I 2009 60 395 jõust 01 07 2010 15 Uue isikunime andmine isiku soo muutumise tõttu 1 Isiku soo muutumise korral võib perekonnaseisuasutus anda isiku enda alaealise vanema või eestkostetava alaealise eestkostja kirjaliku avalduse alusel isikule uue eesnime ja muuta muukeelset perekonnanime kui sugu kajastub vastavalt isiku rahvuslikule tavale perekonnanimes RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 2 Uue eesnime andmisel järgitakse käesoleva seaduse s 7 sätestatud nõudeid ja piiranguid 2 jagu Uue isikunime andmine isiku soovil 16 Uue isikunime andmine isiku soovil 1 Isikule uue eesnime perekonnanime või isikunime andmiseks esitab isik perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse Uue perekonnanime või uue isikunime andmise taotlemisel võib taotleda ka isiku alaealistele lastele uue perekonnanime andmist RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduses märgitakse järgmised andmed 1 isiku eesnimi perekonnanimi isikukood või sünniaeg sünnikoht elukoht kontaktandmed sealhulgas telefoninumber ja elektronposti aadress kodakondsus ning perekonnaseis 2 uue perekonnanime taotlemisel käesoleva lõike punktis 1 sätestatud andmed isiku alaealiste laste kohta kes kannavad avalduse esitajaga ühist perekonnanime ja soovivad oma vanema uut perekonnanime 3 uue eesnime perekonnanime või isikunime taotlemise põhjus 4 soovitav uus eesnimi perekonnanimi või isikunimi 5 käesoleva seaduse 4 lõikes 5 nimetatud isiku nõusolek 6 isiku rahvus 7 isiku emakeel 8 isiku haridus 9 isiku tegevusala RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 3 Uue perekonnanime andmisel järgitakse käesoleva seaduse s 17 1 ja eesnime andmisel s 19 sätestatut RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 4 Käesoleva paragrahvi alusel antakse isikule uus eesnimi perekonnanimi või isikunimi üldjuhul üks kord Isikule antakse uus eesnimi perekonnanimi või isikunimi rohkem kui üks kord vaid mõjuval põhjusel 5 Isikul on õigus loobuda käesoleva paragrahvi alusel antud eesnimest perekonnanimest või isikunimest ning taotleda endise eesnime perekonnanime või isikunime taastamist 6 Kehtetu RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 6 1 Käesoleva seaduse 17 1 lõigetes 1 ja 2 sätestatud alustel uue perekonnanime andmise või endise isikunime taastamise ning 19 lõikes 1 sätestatud alustel uue eesnime andmise otsustab valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik haldusaktiga RT I 06 03 2015 24 jõust 16 03 2015 7 Valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud isiku poolt haldusaktiga uue eesnime perekonnanime või isikunime andmise või eesnime perekonnanime või isikunime taastamise otsustamise eest tasutakse riigilõiv RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 RT I 29 06 2014 109 jõust 01 07 2014 Vabariigi Valitsuse seaduse 107 lõike 4 alusel asendatud alates 2014 aasta 1 juulist Regionaalministri sõnadega Valdkonna eest vastutava ministri 8 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduses esitatavate andmete täpsustatud loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega 9 Isikule uue eesnime perekonnanime või isikunime andmise korra ja avalduse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 RT I 29 06 2014 109 jõust 01 07 2014 Vabariigi Valitsuse seaduse 107 lõike 4 alusel asendatud alates 2014 aasta 1 juulist regionaalminister sõnadega valdkonna eest vastutav minister 10 Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 6 9 nimetatud andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel ning avaldajale teatatakse et nende esitamine on vabatahtlik RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 11 Enda isiku tõendamiseks esitab avaldaja isikut tõendavate dokumentide seaduse 2 lõike 2 punktides 1 8 või s 4 nimetatud dokumendi välja arvatud digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 17 Kehtetu RT I 2010 1 1 jõust 01 07 2010 17 1 Isiku soovil uue perekonnanime andmine 1 Uus perekonnanimi antakse kui isik 1 soovib kasutada vanemate vanavanemate või vanavanavanemate perekonnanime 2 soovib kasutada mitmest nimest koosneva perekonnanime puhul neist ainult ühte nime 3 soovib kanda abikaasaga ühist perekonnanime või lisada abikaasa perekonnanime oma perekonnanime järele 4 on lesestunud ja soovib kanda abielu eel viimati kantud perekonnanime 5 soovib kanda tegelikus kasutuses juurdunud perekonnanime mis erineb dokumenti või rahvastikuregistrisse kantud isikunimest nimede kokku ja lahkukirjutamise poolest või märgi poolest mis ei ole täht ülakoma sidekriips või üksikute tähemärkide poolest ning vastab käesoleva seaduse nõuetele 6 soovib kasutada sulgudes kahest nimest koosneva perekonnanime puhul ühte neist nimedest ilma sulgudeta 7 soovib kanda perekonnanime kujul mis on kantud rahvastikuregistrisse kuid erineb isikule nime andmise aluseks olevasse dokumenti kantud nimekujust ümberkirjutusreeglite kohaldamise tõttu 8 soovib oma alaealisele lapsele anda perekonnanime mille sai pärast abiellumist lapse teise vanemaga pärast lapse sünni registreerimist ja mis on vanemate ühine perekonnanimi 2 Uue perekonnanime võib anda isiku põhjendatud soovil kui isik 1 soovib vabaneda tavatu kujuga perekonnanimest mis ei ole perekonnanimeks sobiv oma keeruka või eesti keelekasutusele mittevastava kirjapildi või häälduse või üldkeelelise tähenduse tõttu 2 soovib vabaneda senisest perekonnanimest kui tema isikunimi ühtib teise isiku isikunimega 3

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=65199&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Justiitsministri 03 11 1993 määrus number 2 jõustumiskuupäev 03 11 1993 redaktsioon 01 07 1994 Notari ajutiste tasumäärade kehtestamine Justiitsministri määrus 3 novembrist 1993 Nr 2 Vastavalt notariaadiseaduse RT I 1993 45 640 paragrahvi 19 2 lõikele määran 1 Kehtestada kooskõlastatult Notarite Kojaga alates 3 novembrist 1993 a Notari ajutised tasumäärad lisa 2 Tunnistada kehtetuks alates 1 novembrist 1993 a 26 aprillil 1933 a kinnitatud Riiklikes notariaalkontorites osutatavate täiendavate õigusalaste

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=9844&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  kui notar sai või pidi saama teada asjaoludest mis tekitavad kahtlust komisjoni liikme erapooletuses Taanduse lahendab komisjon 15 päeva jooksul kirjaliku otsusega Taandatav liige otsustamises ei osale Häälte võrdse jagunemise korral loetakse et taandatav liige on taandatud RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 6 2 Komisjoni ettepanek 1 Komisjon teeb kuue kuu jooksul arvates distsiplinaarasja algatamisest Justiitsministeeriumile põhjendatud ettepaneku distsiplinaarsüüteo tuvastamise ning määratava distsiplinaarkaristuse kohta distsiplinaarsüüteo tuvastamise ning materjalide Notarite Kojale meetmete võtmiseks suunamise kohta või distsiplinaarsüüteo puudumise kohta 2 Mõjuval põhjusel võib komisjon pikendada distsiplinaarasja arutamise kestust kuni kolme kuu võrra 3 Distsiplinaarasja menetlemise tähtaja hulka ei arvestata aega kui distsiplinaarasja ei ole võimalik arutada asjaolude tõttu mis olenevad notarist kelle suhtes distsiplinaarmenetlus on algatatud 4 Komisjon on otsustusvõimeline kui asja arutamisest võtab osa kogu komisjoni koosseis Komisjoni otsus ettepaneku kohta võetakse vastu lihthäälteenamusega Kui komisjoni liikmel on komisjoni seisukohaga võrreldes eriarvamus lisatakse see kirjalikult komisjoni seisukohale RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 7 Valdkonna eest vastutava ministri otsus distsiplinaarasjas 1 Valdkonna eest vastutav minister annab käskkirja milles kas loeb distsiplinaarsüüteo tuvastatuks ja määrab distsiplinaarkaristuse või loeb süüteo tuvastatuks ja suunab materjali Notarite Kojale meetmete võtmiseks ja lõpetab distsiplinaarmenetluse või loeb distsiplinaarsüüteo puudumise tuvastatuks ning lõpetab distsiplinaarmenetluse RT I 2005 71 549 jõust 01 01 2006 2 Valdkonna eest vastutav minister lähtub käskkirja andmisel komisjoni ettepanekust välja arvatud juhul kui komisjon ei esita seisukohta tähtaegselt Valdkonna eest vastutav minister ei ole seotud komisjoni tehtud karistuse määramata jätmise ettepanekuga RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 RT I 29 06 2014 109 jõust 01 07 2014 Vabariigi Valitsuse seaduse 107 lõike 4 alusel paragrahvis läbivalt asendatud alates 2014 aasta 1 juulist Justiitsminister sõnadega Valdkonna eest vastutav minister vastavas käändes 8 Noomitus 1 Käskkiri noomituse määramise kohta antakse kolme päeva jooksul käskkirja allakirjutamise päevast notarile kellele noomitus on määratud 2 Noomituse määramine tehakse teatavaks kõikidele notaritele 9 Rahatrahv 1 Rahatrahv määratakse suuruses kuni 6400 eurot RT I 2010 22 108 jõust 01 01 2011 2 Rahatrahv tuleb tasuda kolme kuu jooksul selle määramise päevast arvates ja kantakse riigituludesse 3 Valdkonna eest vastutav minister võib rahatrahvi määramise käskkirjas ette näha et trahvi tasumine toimub osade kaupa teatud tähtpäevadel kuni ühe aasta jooksul RT I 29 06 2014 109 jõust 01 07 2014 Vabariigi Valitsuse seaduse 107 lõike 4 alusel asendatud alates 2014 aasta 1 juulist Justiitsminister sõnadega Valdkonna eest vastutav minister 10 Ametist tagandamine 1 Notar võidakse ametist tagandada raske distsiplinaarsüüteo eest milleks on tahtlikult toimepandud süütegu või süütegu mille on notar toime pannud ajal mil tal oli kustumata või kustutamata distsiplinaarkaristus või vääritu tegu mis teeb notarina töötamise võimatuks 2 Enne notari ametist tagandamist kuulab valdkonna eest vastutav minister ära notari selgitused ning Notarite Koja seisukoha RT I 29 06 2014 109 jõust 01 07 2014 Vabariigi Valitsuse seaduse 107 lõike 4 alusel asendatud alates 2014 aasta 1 juulist justiitsminister sõnadega valdkonna eest vastutav minister 10 1 Materjalide suunamine Notarite Kojale Notari distsiplinaarsüüteo tuvastamisel võib valdkonna eest vastutav minister jätta distsiplinaarkaristuse määramata ning

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=16073&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  4 Elamule seatud isikliku kasutusõiguse minimaalne aastaväärtus on 4 elamu väärtusest 13 Reaalkoormatise tehinguväärtus Reaalkoormatise tehinguväärtus on reaalkoormatise aastaväärtuste summa kuid mitte rohkem kui 25 aasta eest Minimaalne aastaväärtus on 255 eurot RT I 2010 22 108 jõust 01 01 2011 14 Hoonestusõiguse tehinguväärtus 1 Hoonestusõiguse tehinguväärtus on hoonestusõiguse eest makstava tasu aastaväärtuste summa kuid mitte rohkem kui 25 aasta eest 2 Kinnisasjale hoonestusõiguse seadmisel on minimaalne tehinguväärtus 1 hoonestamata kinnisasja puhul 80 maa maksustamishinnast 2 hoonestatud kinnisasja puhul 80 maa maksustamishinnast ja hoone hinnast 15 Ostueesõiguse tehinguväärtus Ostueesõiguse seadmisel on tehinguväärtus veerand kinnisasja tehinguväärtusest 16 Üüri rendi hoiu ja tasuta varakasutuslepingu tehinguväärtus 1 Üüri rendi hoiu ja tasuta varakasutuslepingu tehinguväärtus on lepingust tuleneva kohustise väärtus lepingu tähtaja kestel kuid mitte rohkem kui 15 aasta eest 2 Tähtajatu üüri rendi hoiu ja tasuta varakasutuslepingu tehinguväärtuseks on lepingust tuleneva kohustise viiekordne aastaväärtus 3 Üüri rendi hoiu ja tasuta varakasutuslepingu minimaalne aastaväärtus on 63 90 eurot RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 17 Vahetuslepingu tehinguväärtus Vahetuslepingu tehinguväärtus on kõrgema väärtusega vahetatava objekti väärtus 17 1 Elatise maksmise kokkuleppe tehinguväärtus Elatise maksmise kokkuleppe tehinguväärtus on makstava elatise summa kuid mitte rohkem kui ühe aasta eest 17 2 Loosimise ja liisuheitmise tehinguväärtus Loosimise ja liisuheitmise tehinguväärtus on vastavalt väljaloositava asja või õiguse või liisuheitmise eseme väärtus 17 3 Varaloendi tehinguväärtus Varaloendi tehinguväärtus on loendisse kantud vara väärtus 17 4 Enampakkumise tehinguväärtus Enampakkumise tehinguväärtus on enampakkumise eseme väärtus 18 Äriühingutega seotud toimingud 1 Osaühingu aktsiaseltsi või tulundusühistu asutamislepingu või otsuse tehinguväärtus sisaldab ka asutamislepingu või otsuse lisana kinnitatud põhikirja tehinguväärtust ning on kavandatav osa või aktsiakapitali suurus 2 Äriühingute ühinemislepingu tehinguväärtus on ühendava või ühinemisel asutatava äriühingu osa või aktsiakapitali suurus või osanike sissemaksete summa 2 1 Äriühingu ja füüsilise isiku ühinemislepingu tehinguväärtus on ühendatavate äriühingute osa või aktsiakapitalide suurus RT I 21 03 2014 3 jõust 01 01 2015 3 Äriühingute jagunemislepingu või äriühingu jagunemiskava tehinguväärtus on omandavate äriühingute osa või aktsiakapitalide suurus ja või osanike sissemaksete summa 4 Äriühingu organi otsuse kohta koostatud protokolli tehinguväärtus on 1 4 osa või aktsiakapitalist või osanike sissemaksete summast RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 5 Äriühingute asutamis ühinemis ja jagunemistehingu ning nende tehingute muutmise või lõpetamise tehingu väärtuse alampiir on 127 eurot ning ülempiir 639 eurot täis ja usaldusühingu puhul 639 116 eurot osaühingu puhul ning 6 390 000 eurot aktsiaseltsi puhul Kui tehinguväärtus on alla alampiiri või ületab ülempiiri loetakse notari tasu määramisel et see vastab alam või ülempiirile Käesolevas lõikes sätestatut kohaldatakse ka äriühingu ja füüsilise isiku ühinemislepingu tehinguväärtuse määramisel RT I 21 03 2014 3 jõust 01 01 2015 6 Kui käesolevas paragrahvis nimetatud tehingute puhul ei saa tehinguväärtust määrata on tehinguväärtuseks käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tehinguväärtuse alampiir ning käesoleva seaduse 6 ja 28 lõikes 1 sätestatut ei kohaldata 19 Ühise omandiga seotud toimingud 1 Kaasomandis oleva vara jagamise või kasutuskorra kindlaksmääramise tehinguväärtus on vara väärtus mida jagatakse või mille kasutuskord kindlaks määratakse 2 Abieluvaralepingu või ühisvara jagamise lepingu tehinguväärtus on lepingu esemeks oleva vara väärtus Abieluvara minimaalne tehinguväärtus on 6391 eurot RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 3 Omandiõiguse tunnistuse tõestamise tehinguväärtus on tunnistusel märgitud vara väärtus RT I 2010 38 231 jõust 01 07 2010 20 Pärimisõiguslikud toimingud 1 Kehtetu RT I 2008 7 52 jõust 01 01 2009 1 1 Annakusaaja tunnistuse tõestamise tehinguväärtus on tunnistusel märgitud annakuks määratud eseme väärtus RT I 2010 38 231 jõust 01 07 2010 1 2 Kehtetu RT I 2010 38 231 jõust 01 07 2010 2 Kehtetu RT I 2008 7 52 jõust 01 01 2009 21 Kehtetu RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 3 osa TEHINGUVÄÄRTUSE ALUSEL NOTARI TASU ARVUTAMINE 22 Tehinguväärtuste ja täistasude tabel 1 Tehinguväärtuse alusel arvutatakse notari tasu käesolevas paragrahvis toodud tehinguväärtuste ja täistasude tabeli järgi eurodes Tehinguväärtus kuni Täistasu Tehinguväärtus kuni Täistasu Tehinguväärtus kuni Täistasu 32 1 60 35 151 59 75 242 865 371 30 64 3 38 347 64 55 249 255 380 90 96 4 50 41 543 69 35 255 650 390 50 128 6 44 738 74 10 262 040 400 256 10 80 47 934 78 90 268 430 409 50 383 14 50 51 129 83 70 274 820 419 25 511 17 35 54 325 88 50 281 220 428 80 639 19 15 57 520 93 30 287 610 438 40 1 278 19 80 60 716 98 10 294 000 448 1 917 20 40 63 912 102 90 300 390 457 60 2 556 21 70 303 112 50 306 780 467 15 3 196 21 75 76 694 122 10 313 170 476 75 3 835 22 35 83 085 131 65 319 560 486 35 4 474 23 89 480 141 20 332 340 505 50 5 113 23 65 95 870 150 80 345 130 524 70 5 752 24 25 102 260 160 40 357 910 543 85 6 391 24 90 108 650 170 370 690 563 05 7 669 25 115 040 179 55 383 470 582 20 8 948 25 45 121 435 189 15 396 260 601 40 10 226 25 70 127 825 198 75 409 040 620 55 11 504 26 134 215 208 35 421 820 639 75 12 782 26 20 140 605 217 90 434 600 658 90 14 061 28 10 147 000 227 50 447 390 678 10 15 338 30 153 390 237 10 460 170 697 25 16 617 32 159 780 246 65 472 950 716 40 17 895 33 85 166 170 256 25 485 730 735 60 19 173 35 75 172 565 265 85 498 510 754 75 20 452 37 70 178 955 275 45 511 300 773 95 21 730 39 60 185 345 285 524 100 793 10 23 008 41 50 191 735 294 60 536 860 812 30 24 287 43 50 198 130 304 20 549 640 831 45 25 565 45 40 204 520 313 80 562 430 850 65 26 843 47 30 210 910 323 35 575 210 869 80 28 121 49 15 217 300 332 95 587 990 889 29 399 51 10 223 690 342 55 600 770 908 15 30 678 53 230 085 352 10 613 560 927 35 31 956 55 236 475 361 70 626 340 946 50 639 120 958 65 2 Kuni 1 278 235 eurot 958 65 eurot 0 14 tehinguväärtuse summast mis ületab 639 120 eurot kuni 1 917 350 eurot 1853 40 eurot 0 12 tehinguväärtuse summast mis ületab 1 278 235 eurot kuni 2 556 470 eurot 2620 35 eurot 0 1 tehinguväärtuse summast mis ületab 1 917 350 eurot kuni 3 195 585 eurot 3259 45 eurot 0 08 tehinguväärtuse summast mis ületab 2 556 470 eurot kuni 6 391 165 eurot 3770 75 eurot 0 05 tehinguväärtuse summast mis ületab 3 195 585 eurot üle 6 391 165 euro 5368 55 eurot 0 02 tehinguväärtuse summast mis ületab 6 391 165 eurot RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 23 Notari tasu tehingu tõestamise eest Kui käesoleva seaduse muudest sätetest ei tulene teisiti on notari tasu tehingu tõestamise eest 1 ühepoolse tehingu puhul ühekordne täistasu 2 kahe või mitmepoolse tehingu puhul kahekordne täistasu 24 Kehtetu RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 25 Asjaõiguslepingu tõestamine Kui asjaõiguslepingu sealhulgas laeva omandiõiguse ülemineku kokkuleppe aluseks olev võlaõiguslik tehing on eelnevalt juba notariaalselt tõestatud on notari tasu asjaõiguslepingu või laeva omandiõiguse ülemineku kokkuleppe tõestamise eest 19 10 eurot Kui asjaõigusleping ja kinnistamisavaldus on ühes dokumendis vastava võlaõigusliku tehinguga siis asjaõiguslepingu ja kinnistamisavalduse tõestamise eest tasu ei võeta RT I 2010 22 108 jõust 01 01 2011 26 Eluruumi erastamise lepingu tõestamine Notari tasu eluruumi erastamise lepingu tõestamise eest on 1 tehinguväärtusest kuid mitte vähem kui 6 39 eurot ning mitte rohkem kui on notari tasu lähtudes käesoleva seaduse s 22 sätestatud tehinguväärtuste ja täistasude tabelist RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 27 Kehtetu RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 28 Tehingu lõpetamise kokkuleppe ja volituse tühistamise tõestamine 1 Notari tasu kahe või mitmepoolse tehingu lõpetamise kokkuleppe tõestamise eest on pool täistasust 2 Notari tasu volituse tühistamise tõestamise eest on pool volituse tõestamise eest võetud notari tasust 28 1 Laevakinnistusraamatu ja registerpandi alased tehingud RT I 2009 30 178 jõust 01 10 2009 1 Notari tasu laeva ehitatava laeva ja teisaldatava ujuvvahendi omandi ülemineku kokkuleppe tõestamise eest on veerand täistasust kuid mitte vähem kui 63 90 eurot RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 2 Notari tasu laevahüpoteegi seadmise kokkuleppe ning omanikuhüpoteegi loovutamise kokkuleppe tõestamise eest on veerand täistasust kuid mitte vähem kui 63 90 eurot RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 3 Notari tasu registerpandi seadmise kokkuleppe ning omanikuregisterpandi loovutamise kokkuleppe tõestamise eest on veerand täistasust kuid mitte vähem kui 63 90 eurot RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 28 2 Kehtetu RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 28 3 Varaloendi koostamine ja tõestamine Notari tasu varaloendi koostamise ja tõestamise eest on ühekordne täistasu kuid mitte vähem kui 47 90 eurot toimingu kestuse aja iga tunni eest RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 28 4 Kehtetu RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 29 Notari tasu muude notariaaltoimingute tegemise eest 1 Notari tasu on ühekordne täistasu 1 omandiõiguse tunnistuse tõestamise eest RT I 2010 38 231 jõust 01 07 2010 1 1 annakusaaja tunnistuse tõestamise eest RT I 2010 38 231 jõust 01 07 2010 1 2 kehtetu RT I 2010 38 231 jõust 01 07 2010 2 kehtetu RT I 2008 7 52 jõust 01 01 2009 3 kehtetu RT I 2008 7 52 jõust 01 01 2009 4 äriühingu organi otsuse kohta koostatud protokolli tõestamise eest kuid mitte vähem kui 63 90 eurot samuti mitte vähem kui 63 90 eurot toimingu kestuse aja iga järgmise tunni eest kuid kokku mitte rohkem kui 319 50 eurot RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 5 omanikuhüpoteegi loovutamise kokkuleppe tõestamise eest 6 asjaõiguslepingu tõestamise eest ehitise pandiõiguse ümberregistreerimisel hüpoteegiks 7 eellepingu tõestamise eest RT I 2005 57 450 jõust 01 01 2006 8 võlaõigusliku lepingu tõestamise eest kui samade poolte vahel on sama eseme suhtes eelnevalt sõlmitud notariaalselt tõestatud eelleping RT I 2005 57 450 jõust 01 01 2006 2 Kehtetu RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 3 Notari tasu on veerand täistasust 1 ametitoiminguna raha või väärtpaberite notari deposiiti võtmisel kuid mitte vähem kui 6 39 eurot RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 2 registris pandiõiguse järjekoha muutmise tehingu tõestamise eest 3 kinnistusraamatusse ja laevakinnistusraamatusse märke kandmise avalduse tõestamise eest kuid mitte vähem kui 3 eurot RT I 2010 22 108 jõust 01 01 2011 4 kehtetu RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 30 Notari tasu ärajäänud ametitoimingu eest RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 1 Notari tasu notariaalakti projekti koostamise eest kui toimingu tegemist ei järgne on pool toimingu tegemise tasust kuid mitte rohkem kui 1000 eurot 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu on kohustatud tasuma toimingu tegemist taotlenud isik või isik kelle huvides on notar tegutsenud kui notar on teda enne projekti koostamist tasu maksmise kohustusest teavitanud 3 Kui notar on võtnud tasu notariaalakti projekti koostamise eest ja sellele järgneb toimingu tegemine sama notari poolt tuleb tehingu tõestamisel notari tasust maha arvata juba tasutud notariaalakti projekti tasu RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 4 osa TEHINGUVÄÄRTUSEST MITTESÕLTUV NOTARI TASU 31 Kindla tasumääraga notariaaltoimingud Kindla tasumääraga on järgmised notariaaltoimingud 1 volituse või avalduse tõestamine pensioni elatusraha elatise või toetuse vastuvõtmiseks või teise isiku arveldusarvele kandmiseks 3 19 eurot 2 füüsilise isiku muu volituse tõestamine 25 50 eurot 3 juriidilise isiku volituse tõestamine 49 20 eurot 4 õppelaenu tagamiseks antava käenduse tõestamine 15 95 eurot 5 isiku elusoleku kinnitamine 14 35 eurot 6 isiku teatud kohas viibimise kinnitamine 15 95 eurot 7 isiku ja fotol kujutatud isiku samasuse kinnitamine 11 50 eurot 8 dokumendi esitamisaja kinnitamine 14 35 eurot 9 notariaalselt kinnitatava avalduse projekti koostamine 18 20 eurot 9 1 kohtu kinnistus või registriosakonnale esitatava avalduse projekti koostamine avalduse esitaja allkirja kinnitamine ja avaldusest digitaalse ärakirja väljastamine 35 75 eurot Kui avalduse esitajaid on mitu lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6 35 eurot 10 erastamisel korteriomandite kinnistamiseks esitatava kinnistamisavalduse tõestamine 12 75 eurot ühe korteriomandi eseme kohta 11 ühepoolse avalduse tõestamine mille puhul tehinguväärtust ei määrata 42 15 eurot 11 1 kahe või mitmepoolse tehingu tõestamine mille puhul tehinguväärtust ei määrata 84 30 eurot RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 12 allkirja ja allkirjanäidise kinnitamine 12 75 eurot 13 avaldaja nimel määruskaebuse koostamine kandeavalduse suhtes tehtud määruse peale 31 95 kuni 159 75 eurot 14 dokumendi ärakirja või väljavõtte samuti väljatrüki kinnitamine 3 19 eurot lehekülg kuid kokku mitte rohkem kui 31 95 eurot 14 1 kinnistus või registriosakonna peetavasse registrisse või pärimisregistrisse kantud andmete või kinnistus või registriosakonna poolt peetavas või pärimisregistris säilitatava dokumendiga tutvumise võimaldamine 3 20 eurot ühe päringu või dokumendiga tutvumise eest RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 14 2 kinnistus registri avaliku või äritoimikuga tutvumise võimaldamine 9 60 eurot RT I 21 03 2014 3 jõust 31 03 2014 14 3 kinnistus või registriosakonna peetava registri või pärimisregistri andmete väljatrüki kinnitamine ja väljastamine 3 20 eurot sõltumata lehekülgede arvust RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 14 4 kinnistus või registriosakonna peetavas registris või pärimisregistris säilitatava dokumendi väljatrüki kinnitamine ja väljastamine 6 35 eurot sõltumata lehekülgede arvust RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 14 5 kinnistus või registriosakonna peetava registri või pärimisregistri andmete väljatrüki digitaalne kinnitamine ja väljastamine 4 80 eurot sõltumata andmemahust RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 14 6 kinnistus või registriosakonna peetavas registris või pärimisregistris säilitatava dokumendi väljatrüki digitaalne kinnitamine ja väljastamine 6 35 eurot RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 14 7 välisriigi registrisse kantud testamentide või pärimislepingute andmete kohta päringu tegemine 7 eurot ühe päringu kohta RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 15 digitaalse ärakirja väljastamine sõltumata andmemahust 12 75 eurot 16 dokumendi kinnitamine tunnistusega apostille ga 22 35 eurot 17 tunnistuse väljastamine Eesti Vabariigis täitmisele kuuluva notariaaldokumendi kohta 6 35 eurot RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 17 1 lepitusseaduse 14 lõikes 3 või 4 nimetatud kokkuleppe tõestamine 51 13 eurot RT I 14 03 2011 3 jõust 24 03 2011 18 ametitoiminguna dokumentide välja arvatud testamentide hoiulevõtmine iga dokumendi hoidmine ühe kuu jooksul 24 90 eurot 19 notariaadiseaduse 30 lõikes 4 nimetatud teate või taotluse koostamine 31 95 kuni 76 65 eurot 20 mereprotesti tõestamine 78 60 eurot 21 ühishüpoteegi osalise vabastamise kokkuleppe tõestamine 42 15 eurot 22 sihtasutuse asutamisotsuse sealhulgas selle lisana kinnitatava põhikirja tõestamine ning sihtasutuste ühinemis ja jagunemislepingu või sihtasutuse jagunemiskava tõestamine 77 30 eurot 23 sihtasutuse organi otsuste tõestamine 69 eurot 24 mittetulundusühingu asutamislepingu sealhulgas selle lisana kinnitatava põhikirja tõestamine samuti mittetulundusühingu koosoleku protokolli tõestamine 0 60 eurot iga mittetulundusühingu liikme kohta kuid kokku mitte vähem kui 31 95 eurot ja mitte rohkem kui 127 80 eurot 25 majandusaasta aruande edastamine registrit pidavale kohtule 25 55 eurot 26 asutatava aktsiaseltsi või osaühingu nimele pangakonto avamine 12 75 eurot 27 testamendi tõestamine 32 55 eurot 28 kinnises ümbrikus testamendi hoiulevõtmise tõestamine 32 55 eurot 28 1 notari hoiule antud testamendi tagasivõtmise avalduse tõestamine 16 29 eurot 28 2 notarile hoiule antud testamendi avamise eest kui testamendi avab notar kes pärimismenetlust läbi ei vii 32 55 eurot RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 29 abikaasade vastastikuse testamendi tõestamine 41 50 eurot 29 1 abikaasade vastastikuse testamendi tühistamise kohta teate koostamine ja edastamine 25 eurot RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 30 pärandi vastuvõtmise avalduse tõestamine 65 15 eurot 31 pärandist loobumise avalduse tõestamine 6 35 eurot 32 pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamine 63 90 eurot 33 pärijate väljaselgitamine ja pärimistunnistuse väljastamine 102 25 eurot 34 pärimisseaduses sätestatud üleskutsemenetluse läbiviimine 25 55 eurot 35 testamenditäitja ülesande vastuvõtmise või ülesandest loobumise avalduse tõestamine 12 75 eurot 36 testamenditäitja tunnistuse väljastamine 12 75 eurot 37 pärija õiguste ja kohustuste kohta täiendavate järelepärimiste tegemiseks avalduse tõestamine 12 75 eurot 38 sundosa saaja tunnistuse tõestamine 12 75 eurot 39 omandiõiguse tunnistuse tõestamiseks esitatud ühise avalduse tõestamine 42 15 eurot RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 40 teate või taotluse edastamine majandushaldusasutusele majandushaldusasutuselt dokumentide või muu teabe vastuvõtmine ja ettevõtjale edastamine 15 eurot RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 41 haldusakti kättetoimetamise tõestamine 35 eurot RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 42 andmete kandmine majandustegevuse registrisse 25 eurot RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 31 1 Mitut tehingut sisaldav dokument pärimismenetluses Kui pärandi vastuvõtmise või pärandist loobumise avaldus sisaldub pärimismenetluse algatamise avalduses siis võetakse tasu ainult pärimismenetluse algatamise eest RT I 2010 38 231 jõust 01 07 2010 31 2 Tasu kandeavalduse edastamise eest Kui koos kandeavalduse ärakirjaga või täiendavalt tuleb kohtu kinnistus või registriosakonnale edastada kande tegemiseks vajalikke lisadokumente siis võetakse tasu ainult kandeavalduse digitaalselt kinnitatud ärakirja registri või kinnistusosakonnale väljastamise eest RT I 2010 38 231 jõust 01 07 2010 31 3 Tasu pärimismenetluses tehtava toimingu eest 1 Ametitoiminguga seotud pärimisregistri kande tegemise eest eraldi tasu ei võeta 2 Pärimisregistrisse kantud andmetega tutvumise eest ei võeta tasu kui pärimisregistrisse kantud andmetega soovitakse tutvuda samaaegselt pärimismenetluse algatamisega või kui pärimisregistrisse kantud andmeid tuleb kontrollida pärimismenetluse läbiviimise käigus 3 Kui ühes dokumendis sisaldub mitu tahteavaldust võetakse notari tasu iga tahteavalduse eest eraldi RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 32 Notari tasu tõendite ja tunnistuste väljaandmise eest Tõendi ja tunnistuse väljaandmise eest on notari tasu määraks tehinguväärtuste

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=17929&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  võimalda tal notarina töötada 3 käesoleva seaduse 8 lõikes 4 näidatud vanusepiiri saabumisel 4 kui notar ei asu ametisse käesoleva seaduse 10 lõikes 1 nimetatud aja jooksul RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 5 kui notar ei asu ametikohustusi täitma pärast käesoleva seaduse 18 lõike 6 alusel ametisoleku peatamise tähtaja lõppemist RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 6 kui notar ei kandideeri pärast ametisoleku peatamise tähtaja lõppemist käesoleva seaduse 18 lõike 7 kohaselt notari ametikoha täitmise konkursil RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 2 Valdkonna eest vastutav minister tagandab notari ametist järgmistel alustel 1 kui notari suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus tahtlikult toimepandud kuriteo eest samuti notari suhtes tehtud muu süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel millega mõistetud kriminaalkaristus teeb võimatuks notarina tegutsemise 2 raske ametialase üleastumise korral 3 kehtetu RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 4 muude asjaolude ilmnemisel mis teevad võimatuks notarina töötamise 3 Enne notari ametist vabastamist või tagandamist kuulab valdkonna eest vastutav minister ära notari selgitused ning Notarite Koja seisukoha välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud juhul 18 Ametikohustuste täitmisest eemalviibimine ja ametisoleku peatamine 1 Notar on kohustatud enam kui kahepäevasest ametikohustuste täitmisest eemalviibimisest teatama Notarite Kojale 2 Notarite Koja nõusolekul võib notaribüroo olla suletud notari ja tema töötajate üheaegseks puhkuseks kuni 28 päeva aastas Notarite Koda annab nõusoleku tingimusel et notariteenuse kättesaadavus selles tööpiirkonnas oluliselt ei halvene 3 Valdkonna eest vastutav minister võib peatada notari ametisoleku kindlaksmääratud tähtajaks järgmistel asjaoludel 1 notari taotlusel ning kooskõlastatult Notarite Kojaga notari erialase enesetäiendamise korral notari asumise korral Notarite Koja või muu notarite ühenduse teenistusse või muul mõjuval põhjusel 2 käesoleva seaduse 17 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul notari ametist vabastamise otsustamiseni 3 notari suhtes distsiplinaarmenetluse algatamise korral distsiplinaarmenetluse lõpuni 4 notarile kriminaalkorras süüdistuse esitamise korral esitamise hetkest kuni kriminaalasja lõpetamiseni notari õigeksmõistmiseni või valdkonna eest vastutava ministri poolt ametisoleku peatamise lõpetamise otsustamiseni 4 Notaril kelle ametisolek on peatatud on keelatud teha ametitoiminguid ning osutada ametiteenuseid 5 Ametisolek peatatakse maksimaalselt viieks aastaks Mõjuval põhjusel võib peatamist pikendada veel viie aasta võrra 6 Valdkonna eest vastutav minister peatab notari taotlusel tema ametisoleku kuni üheks aastaks koos ametikoha säilitamisega juhul kui notar esitab põhistatud taotluse mõjuvate asjaolude esinemise kohta ning ametikoha säilitamine on õiguskäibe huvisid arvestades võimalik 7 Notari taotlusel ametisoleku peatamise korral kauemaks kui üheks aastaks notari ametikohta ei säilitata ning dokumentide üleandmisele kohaldatakse käesoleva seaduse 16 Peatamise lõppemisel ei pea notar sooritama uut notarieksamit küll aga kandideerima notari ametikoha täitmise konkursil käesoleva seaduse des 7 8 ja 10 sätestatud korras 8 Notari enam kui ühekuuliseks ametikohustuste täitmisest eemalviibimiseks välja arvatud haiguse raseduse ja sünnituse ning lapsehoolduspuhkuse korral kui ametisolekut ei peatata on nõutav valdkonna eest vastutava ministri luba 9 Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 6 nimetatud juhul on notar kohustatud tagama pooleliolevate ametitoimingute nõuetekohase lõpetamise ning võimaluse tutvuda tema poolt säilitatavate dokumentidega ning saada nende ärakirju RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 19 Kehtetu RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 3 peatükk NOTARI ASENDAMINE 20 Notari asendamine 1 Valdkonna eest vastutav minister nimetab Notarite Koja ettepanekul notarile asendaja käesoleva seaduse 18 lõike 3 punktides 2 4 ja lõikes 8 sätestatud juhtudel ning kui notar viibib ametikohustuste täitmisest eemal rasedus sünnitus ja lapsehoolduspuhkuse tõttu ning tema ametitegevust ei peatata 2 Notari taotlusel ning kooskõlastatult Notarite Kojaga võib valdkonna eest vastutav minister nimetada notarile alalise asendaja kalendriaastaks Notari asendajal on lisaks notari asendamisele õigus samaaegselt notariga teha tõestamisseaduse s 38 nimetatud kinnitamistoiminguid 3 Notari või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud notari asendaja haigestumise korral ning viiepäevase kuni ühekuulise ametikohustuste täitmisest eemalviibimise korral nimetab Notarite Koda notarile asendaja juhul kui notarile ei ole määratud alalist asendajat käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud korras 4 Valdkonna eest vastutav minister võib Notarite Koja ettepanekul nimetada notari asendaja kuni üheks aastaks juhul kui notari ametikoht on ajutiselt täitmata 5 Notari asendamise korral käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 sätestatud juhul on asendataval notaril keelatud teha ametitoiminguid RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 21 Notari asendaja 1 Notari asendajaks võib olla teine notar endine notar või piisava praktilise kogemusega notarikandidaat 2 Notari taotlusel võidakse nimetada notari asendajaks ka mõni teine Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik kes vastab notarile esitatavatele nõuetele välja arvatud kandidaaditeenistuse läbimine ja notarieksami sooritamine ning on sooritanud notari asendaja eksami Eksamikomisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab valdkonna eest vastutav minister RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 2 1 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul kontrollitakse enne notari asendajaks taotleja eksamile lubamist taotleja usaldusväärsust vastavalt kohtute seaduse le 117 1 RT I 2007 67 413 jõust 28 12 2007 2 2 Notari asendajaks ei või olla endine notar kes on notari ametist tagandatud ega isik kes on notari kandidaaditeenistusest vabastatud käesoleva seaduse 28 lõike 2 punktis 2 või 4 nimetatud alusel Notari asendajaks ei või olla ka notarikandidaat kelle kandidaaditeenistus on peatunud ning kes on asunud tööle mujale kui Notarite Kotta või notaribüroosse või õppe ja teadustööle RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 3 Isik kes on nimetatud notari asendajaks peab enne ametisse asumist andma valdkonna eest vastutavale ministrile notari ametivande kui ta ei ole seda varem teinud 4 Notari asendaja ametialased kohustused ja õigused algavad tema asendajakohale nimetamisega ja lõpevad asendajakohalt vabastamise päevast 5 Notari asendajale kohaldatakse vastavalt notari kohta käivaid sätteid 22 Notari asendaja tasu 1 Käesoleva seaduse 20 lõike 4 kohaselt nimetatud notari asendaja saab tasu Notarite Kojalt selle poolt nimetatud suuruses Notari asendaja poolt tehtud ametitoimingute eest laekunud tasu läheb Notarite Kojale kes kannab ka notaribüroo ülalpidamise kulud 2 Käesoleva seaduse 20 lõigete 1 3 kohaselt kandidaaditeenistuse väljaõppe kestel notari asendajaks nimetatud notarikandidaat ei saa asendamise eest täiendavat tasu RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 23 Notari asendaja vastutus 1 Notari asendaja vastutab notariga samadel alustel 2 Notari taotlusel nimetatud notari asendaja 20 lõiked 1 ja 2 tegevusega tekitatud varalise kahju eest vastutavad notar ja tema asendaja solidaarselt 3 Notarite Koja taotlusel nimetatud notari asendaja 20 lõige 4 tegevusega tekitatud varalise kahju eest vastutavad Notarite Koda ja asendaja solidaarselt 4 peatükk NOTARIKANDIDAAT 24 Notarikandidaat 1 Notarikandidaadiks võib saada Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik kelle suhtes pole teada ühtegi asjaolu mis eeldaks sobimatust notarina töötamiseks RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 2 Notarikandidaadiks taotlejatele korraldab konkursi Notarite Koda Konkursi tingimused ja korra määrab valdkonna eest vastutav minister ära kuulanud Notarite Koja ettepanekud 3 Notarikandidaadiks taotleja nimetab kandidaaditeenistusse valdkonna eest vastutav minister 24 1 Notarikandidaadiks taotleja usaldusväärsuse kontrollimine Notarikandidaadiks taotleja usaldusväärsuse kontrollimisel kohaldatakse kohtute seaduse 117 1 RT I 2005 71 549 jõust 01 01 2006 25 Kandidaaditeenistus 1 Kandidaaditeenistus on valdkonna eest vastutava ministri poolt kinnitatud programmi alusel toimuv väljaõpe ning Notarite Koja poolt antud ülesannete täitmine Kandidaaditeenistuses olevate notarikandidaatide arvu määrab valdkonna eest vastutav minister Kandidaadi teenistusalase tegevuse eest vastutab Notarite Koda Notar tagab Notarite Koja poolt tema juurde suunatud notarikandidaadile väljaõppe eesmärgile vastava tegevuse 2 Notarikandidaadi väljaõpe kestab kaks aastat ja lõpeb notarieksamiga Notarite Koja ettepanekul võib valdkonna eest vastutav minister väljaõppe kestust muuta 3 Pärast notarieksami sooritamist kandidaaditeenistus peatub kuni kümneks aastaks RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 4 Notarikandidaadil kelle kandidaaditeenistus on peatatud on kohustus kandideerida notari ametikoha konkursil Kui notarikandidaat mõjuva põhjuseta ei taotle konkursi alusel täidetavat notari ametikohta kohaldatakse tema suhtes käesoleva seaduse 28 lõike 2 punktis 3 sätestatut RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 5 Notarikandidaadil kelle kandidaaditeenistus on peatatud on keelatud tegutseda kutsealal millel tegutsemine on vastuolus notari kutse eetika nõuetega või sõltumatuse põhimõttega või muul viisil sobimatu notari ametiga RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 26 Notarikandidaadi tasu Notarikandidaat saab kandidaaditeenistuse ajal kuutasu Notarite Kojalt Notarikandidaadi kuutasu suuruse kehtestab Notarite Koja üldkoosolek RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 27 Notarieksam 1 Väljaõppeprogrammi edukalt täitnud notarikandidaat peab sooritama notarieksami Eksamikomisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab valdkonna eest vastutav minister 2 Notarikandidaat esitab enne notarieksamit Notarite Kojale aruande väljaõppe kohta 3 Notarikandidaati juhendav notar esitab enne notarieksamit Notarite Kojale arvamuse notarikandidaadi sobivuse kohta notarina töötamiseks 28 Kandidaaditeenistuse lõppemine 1 Kandidaaditeenistuse lõpetab valdkonna eest vastutav minister Notarite Koja ettepanekul 2 Kandidaaditeenistus lõpetatakse järgmistel alustel 1 notarikandidaadi algatusel 1 1 notarikandidaadi ja Notarite Koja kokkuleppel RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 2 seoses notarikandidaadi tunnistamisega sobimatuks notarina töötamiseks 3 kui notarikandidaat pärast notarieksami sooritamist mõjuva põhjuseta ei taotle konkursi alusel täidetavat notari ametikohta 3 1 kümne aasta möödumisel kandidaaditeenistuse peatumisest RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 4 kui notarikandidaadile on määratud distsiplinaarkaristuseks kandidaaditeenistuse lõpetamine 2 1 Kandidaaditeenistuse võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alustel lõpetada ka ajal kui kandidaaditeenistus on peatunud RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 3 Kandidaaditeenistus lõpeb notariks nimetamisega 5 peatükk NOTARI AMETITEGEVUS RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 29 Notari ametitoimingud 1 Notar teeb ametitoiminguid isikute taotlusel ja seadusega ettenähtud korras 2 Ametitoimingu eest saab notar seaduses ettenähtud tasu Kokkulepped seaduses sätestatud tasumäära muutmiseks on keelatud ja tühised 3 Notari ametitoimingud on 1 tõestamistoiming tõestamisseaduse alusel välja arvatud käesoleva seaduse 32 lõikes 3 nimetatud tõestamistoimingud 2 pärimismenetluse läbiviimine RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 3 volikirja kehtetuks kuulutamine tõestamisseaduse alusel 4 tunnistuse apostille väljaandmine välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seaduse alusel RT I 2009 27 164 jõust 01 01 2010 5 lepitajast advokaadi või teise notari vahendusel sõlmitud kokkuleppe täidetavaks tunnistamine lepitusmenetlust reguleeriva seaduse alusel RT I 2009 27 164 jõust 01 01 2010 lepitusmenetlust reguleeriva seaduse jõustumisel 6 juriidilise isiku taotlusel tema majandusaasta aruande edastamine registrit pidavale kohtule äriseadustiku 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud korras 7 abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine ning abielukande ja abielulahutuse kande koostamine perekonnaseaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse alusel RT I 2009 27 164 jõust 01 07 2010 8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EL nr 1215 2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil ja kaubandusasjades ELT L 351 20 12 2012 lk 1 32 artikli 60 ja II lisa alusel tunnistuse väljaandmine Eestis täitmisele kuuluva notariaaldokumendi koostamise kohta RT I 31 12 2014 1 jõust 10 01 2015 9 raha väärtpaberite ning dokumentide hoiule võtmine RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 10 kinnistus või registriosakonna peetavasse registrisse kantud andmetega või selles registris säilitatava dokumendiga tutvumise võimaldamine RT I 09 10 2013 1 jõust 28 10 2013 11 ettevõtja taotlusel teate või taotluse edastamine majandushaldusasutusele majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse 9 lõike 3 alusel majandushaldusasutuselt dokumentide või muu teabe vastuvõtmine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse 9 lõike 4 alusel ning haldusakti ettevõtjale kättetoimetamine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse 60 lõike 4 alusel RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 12 ettevõtja taotlusel andmete registrisse kandmine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse 58 lõike 2 alusel RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 30 Ametitoiminguga kaasnev õigusabi ja esindamine 1 Abielu sõlmimise või lahutamise avalduse vastuvõtmisel selgitab notar avaldajatele vastavalt abiellumise või lahutamisega seotud ja kaasnevaid õiguslikke tagajärgi sealhulgas ülalpidamiskohustusi perekonnas RT I 2009 27 164 jõust 01 07 2010 2 Notar esindab osalejaid ametitoiminguga seoses kohtu ja haldusasutuses sealhulgas 1 koostab ja edastab tõestatud tehingu registreerimiseks avalduse samuti avalduse tagasivõtmise avalduse 2 koostab ja edastab kohtu kinnistus või registriosakonnas registreerimiseks notariaalselt kinnitatud avalduse samuti avalduse muutmise ja tagasivõtmise avalduse RT I 2010 38 231 jõust 01 07 2010 2 1 Osalejate soovil koostab ja esitab notar ametitoiminguga seoses osalejate nimel määruskaebusi ja vaideid registripidaja tegevuse vaidlustamiseks ning esindab osalejaid seoses ametitoiminguga kui tõestatud tehing kuulub registrisse kandmisele RT I 2010 38 231 jõust 01 07 2010 3 Ametitoimingus osalejate nimel tehtud avaldus määruskaebus ja vaie millel on notari allkiri ja pitsatijäljend või digitaalse dokumendi puhul notari digitaalallkiri kehtivad kui notariaalselt kinnitatud avaldus määruskaebus ja vaie Allkirja õigsuse notariaalset kinnitamist ja eraldi volitust osalejate esindamiseks ei ole vaja RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 4 Osalejate soovil on notar õigustatud ja kohustatud koostama ja edastama tõestatud tehinguga seotud teateid ja taotlusi mis õiguskäibes sellise tehinguga tavapäraselt kaasnevad RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 5 Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ametikohustuse ulatuse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 6 Kui seadus ei sätesta teisiti peavad kohtu ja haldusasutused esitama notarile tema nõudel ametitoimingu tegemiseks vajalikke dokumente või nende ärakirju RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 31 Ametitoiminguga kaasnev registrite kontrollimine 1 Ametitoimingu õigsuse tagamiseks kontrollib notar toiminguga seotud andmeid asjakohastest registritest Valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada registrite kasutamise täpse korra 2 Notar võib notariaaldokumendina või selle osana väljastada registriseisu tõendi või kinnitatud väljatrüki millel on samasugune tõenduslik tähendus nagu registripidaja väljaantud tõendil või väljatrükil RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 32 Notari ametiteenused 1 Notar avaldab käesoleva seaduse 46 lõikes 2 nimetatud veebilehel andmed selle kohta milliseid ametiteenuseid ta osutab 2 Notari tasu ametiteenuse osutamise eest lepitakse enne teenuse osutamist notari ning teenuse taotleja vahel kokku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 3 Ametiteenused on 1 õigusnõustamine väljaspool tõestamistoimingut 2 maksundus ning välismaa õiguse alane nõustamine väljaspool tõestamistoimingut või selle raames 3 lepitamine vastavalt lepitusseadusele RT I 2009 27 164 jõust 01 01 2010 lepitusmenetlust reguleeriva seaduse jõustumisel 4 tegutsemine vahekohtunikuna tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel 5 enampakkumise hääletamise loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine tõestamisseaduse alusel 6 vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine tõestamisseaduse alusel 7 väljaspool käesoleva seaduse s 30 sätestatud ametikohustusi avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või võimatuse kohta tõestamisseaduse alusel 8 raha välja arvatud sularaha väärtpaberite dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine kui see ei ole ametitoiming ega sellega kaasnev ametikohustus 9 dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine võõrkeelest eesti keelde RT I 23 12 2013 1 jõust 01 01 2015 10 ettevõtja esitatud selgitustaotlustele vastamine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud korras RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 33 Nõustamine ametiteenusena 1 Nõustamine ametiteenusena võib hõlmata ka dokumendi koostamist ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamist notari vahendusel samuti isiku esindamist haldusmenetluses kohtus tsiviilkohtumenetluse seadustiku 475 lõike 1 punktides 1 3 5 8 11 ja 13 14 nimetatud hagita asja menetluses ning pärija esindamist pärandvara pankrotimenetluses RT I 2010 38 231 jõust 01 07 2010 2 Esindamine kohtus registriasja menetluses on ametiteenus vaid ulatuses milles see ei ole seotud notari tõestatud tehinguga RT I 2009 27 164 jõust 30 08 2009 34 Lepitamine ja vahekohtunikuna tegutsemine 1 Notar võib osutada lepitaja teenust nii iseseisvalt kui ka Notarite Koja lepitus ja vahekohtu kaudu ning vahekohtuniku teenust Notarite Koja lepitus ja vahekohtu kaudu RT I 2009 27 164 jõust 30 08 2009 2 Lepitamisel järgib notar tõestamisseaduse s 18 sätestatud selgitamiskohustust ning dokumenteerib lepituse käigu RT I 2009 27 164 jõust 01 01 2010 lepitusmenetlust reguleeriva seaduse jõustumisel 35 Hoiustamine 1 Notar võtab ametitoiminguna hoiule raha väärtpabereid ja dokumente Notar ei võta hoiule sularaha 2 Hoiustamine on tõestamistoiminguga kaasnev ametikohustus kui see on seotud sama notari poolt tõestatava tehinguga ja hoiulevõtmist taotlevatel isikutel on tehingust tulenev õigustatud huvi tehingu täitmise tagamiseks hoiustamise teel 3 Muu hoiustamine väljaspool võlaõigusseaduse 120 ja käesoleva paragrahvi lõiget 2 on notari ametiteenus 4 Hoiulevõtmise aluseks on hoiustamist taotleva isiku notariaalselt kinnitatud avaldus kui see ei sisaldu juba tagatava tehingu kohta koostatavas notariaalaktis 5 Hoiustatu käsutamine on lubatud üksnes hoiustatu väljaandmiseks õigustatud isikule või tema poolt nimetatud kolmandale isikule või hoiustatu tagastamiseks hoiustajale 6 Notar keeldub hoiustatu käsutamisest kui käsutamisega rikutaks tagatava tehingu sõlminud isikute või kolmandate isikute õigusi RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 36 Ametitoimingu tegemise ja ametiteenuse osutamise koht 1 Isik võib notari ametitoimingut või ametiteenust taotleda ükskõik milliselt notarilt kui seadus ei sätesta teisiti 2 Notar teeb ametitoimingud oma büroos 3 Isiku soovil teeb notar põhjendatud juhtudel ametitoimingu oma tööpiirkonnas väljaspool bürood 4 Notar võib avaldajate soovil abielu sõlmimise kinnitada väljaspool oma bürood ja tööpiirkonda RT I 2009 27 164 jõust 01 07 2010 5 Ametiteenuseid osutab notar oma tööpiirkonnas Käesoleva seaduse 32 lõike 3 punktides 3 5 nimetatud ametiteenuseid võib notar osutada ka väljaspool oma tööpiirkonda 6 Väljaspool Eestit on notari ametitegevus keelatud ning seda keeldu rikkudes tehtud ametitoimingud ning ametiteenuse osutamisena tehtud tõestamistoimingud on tühised RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 37 Notari ametitoimingu tegemise eeldused 1 Notar teeb ametitoimingu pärast seda kui on olemas kõik vajalikud dokumendid ja andmed ning tehtud ettenähtud maksed 2 Tehingu puhul mis tuleb seaduse kohaselt tõestada tõestamisseaduse teise peatüki alusel on tehingus osalejal õigus nõuda et notar teeks tehingu kohta koostatava notariaalakti projekti talle kättesaadavaks vähemalt kaks tööpäeva enne tehingu tõestamist RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 38 Ametitoimingu tegemise ja ametiteenuse osutamise edasilükkamine ja peatamine 1 Ametitoimingu tegemine või ametiteenuse osutamine lükatakse edasi 1 täiendavate andmete või dokumentide kogumise puhul kuni nende saamiseni 2 ekspertiisi tegemise puhul kuni eksperdiarvamuse saabumiseni 3 asjast huvitatud isiku taotlusel kes soovib kohtus vaidlustada notari ametitoimingu või ametiteenuse sisusse puutuvat fakti või õigust ühekordselt kuni kümneks päevaks 2 Ametitoimingu tegemine ja ametiteenuse osutamine peatatakse hagi tagamise või esialgse õiguskaitse kohtumääruse alusel kuni keelu äralangemiseni RT I 2009 27 164 jõust 08 06 2009 39 Muud ametitegevuse piirangud 1 Ametitoimingutele ametiteenuse osutamisena tehtavatele tõestamistoimingutele ning vahekohtuniku teenuse osutamisele kohaldatakse tõestamisseaduse des 3 4 7 ja 8 sätestatud piiranguid ja tühisuse aluseid Muu hulgas on notaril keelatud 1 osaleda vahekohtunikuna vaidluse lahendamises kui vaidlus on tekkinud seoses tema või temaga ühist bürood pidava notari poolt tõestatud tehinguga 2 kinnitada käesoleva seaduse 29 lõike 3 punktis 4 nimetatud tunnistusega oma allkirja või pitseri ehtsust ja enda pädevust RT I 2009 27 164 jõust 01 01 2010 3 tunnistada käesoleva seaduse 29 lõike 3 punkti 5 kohaselt täidetavaks enda vahendusel sõlmitud kokkuleppeid RT I 2009 27 164 jõust 01 01 2010 lepitusmenetlust reguleeriva seaduse jõustumisel 2 Käesoleva seaduse 29 lõike 3 punktis 8 nimetatud tunnistuse väljastab tehingu tõestanud notar Ametist lahkunud notari poolt tõestatud tehingu kohta võib tunnistuse välja anda ükskõik milline sama tööpiirkonna notar 3 Kui ametitegevuse piirangute kohaldamisel toimingu suhtes mida võib teha ainult teatud tööpiirkonna notar tekib olukord kus ükski selle piirkonna notar ei ole toimingu tegemiseks õigustatud määrab õigustatud notari valdkonna eest vastutav minister

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=39205&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  poolt ajavahemikus 1939 aasta septembrist kuni 1940 aasta 23 juulini NSV Liidu sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastatakse või kompenseeritakse isikutele kellelt maa sundvõõrandati või nende pärijatele sõltumata maa sundvõõrandamise viisist RK s 30 04 96 nr 169 jõust 07 06 96 RT I 1996 36 738 2 Käesoleva paragrahvi 1 lõikes nimetatud maa tagastamise korral tagastatakse ka sellel maal sundvõõrandamise ajal asunud hooned ja rajatised kui need on säilinud Paragrahv 2 Kui isik kellelt sundvõõrandati käesoleva seaduse paragrahvis 1 nimetatud maa omandas selle maa arvel Eesti Vabariigilt muu maa mis 1940 aasta 23 juulil natsionaliseeriti tagastatakse või kompenseeritakse talle või tema pärijatele natsionaliseeritud maa nende taotlusel Sel juhul ei ole neil õigust käesoleva seaduse paragrahvis 1 nimetatud maa tagastamisele või kompenseerimisele RK s 30 04 96 nr 169 jõust 07 06 96 RT I 1996 36 738 Paragrahv 3 Käesoleva seaduse alusel maa ja hoonete tagastamine ning kompenseerimine toimub omandireformi aluste seaduses RT 1991 21 257 1991 45 565 1992 19 275 1992 33 420 1993 15 253 ja 254 RT I 1993 35 545 1993 45 639 ja maareformi seaduses RT 1991 34 426 1992 10 145 RT I 1993 20 354 ning nende alusel vastuvõetud muudes õigusaktides ettenähtud

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=10199&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Kinnitada 1 juulist 1994 a ohtliku kauba lastikirja juurde kuuluvate saatedokumentide kasutamise kord lisatud Põllumajandusminister teede ja sideministri ülesannetes Jaan LEETSAR K i n n i t a t u d teede ja sideministri 17 juuni 1994 a määrusega nr 33 Ohtliku kauba lastikirja juurde kuuluvate dokumentide kasutamise kord 1 Ohtlilku kauba veol peavad lastikirja juures olema järgmised dokumendid mis on käesoleva korra lisad Konteineri pakkimise tõend Sõiduki deklaratsioon eesti

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=11775&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive