archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  mittetäielik nimekiri on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98 48 EÜ VI lisas EÜT L 217 5 8 1998 lk 18 26 3 Teavitada ei tule õigusakti eelnõust mis järgib Euroopa Liidu ühtlustamise õigusakti või rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi mille tulemusena võetakse Euroopa Liidus vastu ühtne infoühiskonna teenust käsitlev nõue 4 Teavitamisele kuuluva õigusakti ettevalmistaja esitab õigusakti eelnõu teavitamist koordineerivale asutusele Õigusakti eelnõu tuleb teavitamisele esitada sellises menetlusetapis millal on veel võimalik eelnõus muudatusi teha 5 Infoühiskonna teenusele kehtestatavat nõuet sisaldava õigusakti eelnõust ning väärtpaberibörsi reguleeritud väärtpaberituru ja väärtpaberiarveldussüsteemi poolt infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest teavitamise korra ja teabevahetust koordineeriva asutuse määrab Vabariigi Valitsus RT I 2010 31 158 jõust 01 10 2010 4 Teenuse osutaja kohta edastatav teave 1 Teenuse osutaja on kohustatud tegema teenuse kasutajale vahetult ja püsivalt kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe 1 teenuse osutaja nime registrikoodi ja vastava registri nime teenuse osutaja aadressi ja muud kontaktandmed sealhulgas elektronposti aadressi 2 registreeringu numbri kui vastaval tegevusalal tegutsemiseks on seadusega sätestatud majandustegevuse registris registreerimise nõue või tegevusloa numbri 3 viidete puhul teenuse tasu suurusele teabe selle kohta kas need sisaldavad makse ja tarnekulusid 2 Reguleeritud kutsealal tegutsev teenuse osutaja on kohustatud lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule tegema teenuse kasutajale vahetult ja püsivalt kättesaadavaks järgmise teabe 1 kutseorganisatsiooni või liidu nimetuse mille liige ta on seoses osutatava teenusega 2 kutse ja liikmesriigi nime kus see omistati 3 viite teenuse osutaja tegevuskoha liikmesriigis kohaldatavatele kutsealastele nõuetele koos nende nõuete tekstidega tutvumiseks vajalike viidetega 5 Kommertsteadaanne 1 Kommertsteadaanne on igasugune teave mis on kavandatud otseselt või kaudselt edendama majandus või kutsetegevuses osaleva isiku nimel tema kaupade või teenuste pakkumist või tõstma sellise isiku mainet RT I 2010 38 230 jõust 10 07 2010 2 Kommertsteadaanne peab 1 olema selgelt tuvastatav kommertsteadaandena 2 võimaldama selgelt tuvastada isikut kelle nimel kommertsteadaanne esitatakse 3 võimaldama selgelt tuvastada müügiedenduspakkumisi sealhulgas allahindlusi autasusid ja kingitusi ning müügiedendusvõistlusi ja mänge 4 selgelt esitama käesoleva lõike punktis 3 nimetatud müügiedenduspakkumiste ja kaubanduslike loteriide osalemistingimusi 3 Kommertsteadaanne ei ole 1 teave mis võimaldab otsest juurdepääsu füüsilise või juriidilise isiku tegevusele sealhulgas domeeninimi või elektronposti aadress 2 teave mis on esitatud isikust sõltumatult tema maine pakutava kauba või teenuse kohta RT I 2010 38 230 jõust 10 07 2010 6 Kehtetu RT I 2010 38 230 jõust 10 07 2010 7 Üldkasutatavate andmesidevahendite vahendusel sõlmitud leping Teenuse osutaja ja teenuse kasutaja vahel üldkasutatavate andmesidevahendite vahendusel lepingu sõlmimine osapoolte üheaegse kohalolekuta peab toimuma vastavalt võlaõigusseaduse s 62 1 sätestatule 8 Vastutuse piirang üksnes teabe edastamise ja üldkasutatavale andmesidevõrgule juurdepääsu pakkumise korral 1 Kui osutatakse teenust mis seisneb üksnes teenuse kasutaja pakutava teabe edastamises üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu või üldkasutatavale andmesidevõrgule juurdepääsu pakkumises ei vastuta teenuse osutaja edastatava teabe sisu eest tingimusel et ta 1 ei algata edastust 2 ei vali edastuse vastuvõtjat 3 ei vali ega muuda edastuses sisalduvat teavet 2 Edastamise ja juurdepääsu pakkumisega seotud toimingud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähenduses sisaldavad edastatava teabe automaatset vahepealset ja ajutist talletamist niivõrd kuivõrd selle ainus eesmärk on edastamise sooritus üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=61993&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  päringu esitanud X tee osalisele 12 X tee osalisest teenuse kasutaja infosüsteemi X teega seotud komponendid 1 X tee osalisest teenuse kasutaja infosüsteemi X teega seotud komponendid on turvaserver X tee kasutajaliides ning vajadusel kohalik jälgimisjaam 2 X tee osalisest teenuse kasutaja infosüsteemi X tee komponentide turvaklass peab olema vähemalt sama kõrge kui kõige kõrgema turvaklassiga tarbitavatel teenuse kaudu edastatavatel andmetel 3 X tee osalisest teenuse kasutaja infosüsteemi kasutajaliides tagab teenust kasutava füüsilise isiku kasutajaõiguste haldamise ning lubab volitatud füüsilisel isikul teenust kasutada 4 X tee teenuseid võib kasutada mini infosüsteem portaali edaspidi MISP kaudu MISP on standardne käesoleva paragrahvi nõuetele vastav infosüsteem 13 Teenuse vahendaja infosüsteemi X teega seotud komponendid 1 Teenuse vahendaja infosüsteemil on samad X teega seotud komponendid mis teenuse kasutaja infosüsteemil 2 Teenuse vahendaja infosüsteemi turvaklass peab olema vähemalt sama kõrge kui tema kaudu vahendatava kõrgeima turvaklassiga teenuse turvaklass 3 Teenuse vahendaja infosüsteemis ei hallata teenust kasutava füüsilise isiku kasutajaõigusi 14 Lüüs 1 Lüüs on tarkvara mis võimaldab turvalist andmevahetust erinevate andmevahetuskeskkondade vahel Lüüs vahendab oma turvaserveri kaudu päringuid koos teenuse kasutaja autentimist võimaldava infoga 2 Lüüsiga ühendatud andmevahetuskeskkondades toimub andmevahetus lüüsi haldaja vastutusel 3 Lüüsi turvatase peab olema sama kõrge kui liidestatavatest andmevahetuskeskkondadest kõrgeima turvatasemega andmevahetuskeskkonnal 4 Lüüse kasutatakse X tee väliste andmevahetuskeskkondadega suhtlemiseks 3 peatükk X TEEGA LIITUMISE KORD JA X TEE KASUTAMINE 15 X teega liitumise tingimused 1 X teega liitumise taotlemine toimub riigi infosüsteemi halduse infosüsteemi edaspidi RIHA kaudu 2 X teega liitumisel sõlmib taotleja Riigi Infosüsteemi Ametiga liitumiskokkuleppe Liitumiskokkuleppes fikseeritakse poolte õigused kohustused ja vastutus RT I 15 09 2015 8 jõust 18 09 2015 3 X teega liitumisel on teenuse osutaja kohustatud 1 tagama X teega liitumise korral oma infosüsteemi turvalise ja häireteta töö 2 tagama oma infosüsteemi järjepidevuse haldamise ja arendamise looma ja avama taotleja põhjendatud ettepanekul vajalikud teenused kahepoolselt kokkulepitud aja jooksul 3 paigaldama turvaserveri X tee adapterserveri vajadusel kohaliku jälgimisjaama ning kohandama oma infosüsteemi tööks X tee keskkonnas 4 liituma X tee testkeskkonnaga ja pakkuma seal vastavaid testandmetega teenuseid 5 arhiveerima teenuste päringulogisid 6 töötama välja arhiveerimise protseduuri kus on kirjas arhiveerimise sagedus ning arhiveeritava info loetelu 7 määrama isikud kes ja mis tingimustel saavad juurdepääsu arhiveeritud logidele 8 hävitama pärast kasutamiselt kõrvaldamist turvaserveri privaatvõtmete või päringulogide hoidmiseks kasutatud andmekandjad näiteks kõvakettad ja CD d 9 määrama soovitud andmete X tee kaudu edastamiseks teenuse osutaja infosüsteemile vajaliku turvataseme 10 registreerima osutatavad teenused koos teenuse kirjeldusega ja teenuse osutamise põhimõtetega RIHA s 11 tagama pakutavate teenuste liitumiskokkuleppes kokkulepitud käideldavuse 12 tõstma teenuse kasutaja põhjendatud ettepanekul teenuse käideldavuse taseme teenuse kasutajale vajalikule tasemele 13 teavitama lõikes 2 nimetatud asutust ette plaanilistest katkestustest teenuse osutamisel 14 hoidma teenuse kohta käivad andmed RIHA s aktuaalsena 15 teavitama RIHA kaudu teenuse muudatustest 16 tagama vajadusel lüüsi kaudu infovahetuse teiste riikide infosüsteemidega 17 teavitama viivitamatult lõikes 2 nimetatud asutust riketest või häiretest X tee töös 18 täitma muid käesolevas määruses ja liitumiskokkuleppes sätestatud tingimusi 4 X teega liitumisel on teenuse kasutaja ja teenuse vahendaja kohustatud 1 tagama X teega liidestatud infosüsteemi turvalise ja

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=95374&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  VV m 06 09 2012 Nr 73 jõust 14 09 2012 RT I 11 09 2012 1 1 Paragrahvis 2 nimetatud teatise alusel ning täiendavatele dokumentidele tuginedes määrab taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja Kodakondsuse seaduse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja terviseseisundi hindamise eksperdikomisjon edaspidi eksperdikomisjon Nimetatud eksperdikomisjon otsustab ka eksamite sooritamisest vabastamise VV m 06 09 2012 Nr 73 jõust 14 09 2012 RT I 11 09 2012 1 2 Eksperdikomisjoni teenindamise korraldab Haridus ja Teadusministeerium või Kodakondsuse seaduse 35 lõike 10 2 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus VV m 06 09 2012 Nr 73 jõust 14 09 2012 RT I 11 09 2012 1 4 Eksamite ulatuse ja viisi muutmise või eksamitest vabastamise taotlus 1 Isik kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline sooritama eksameid üldises korras taotleb eksamite ulatuse ja viisi muutmist eksperdikomisjonile esitatava asjakohase taotlusega VV m 06 09 2012 Nr 73 jõust 14 09 2012 RT I 11 09 2012 1 2 Isik kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline eksameid sooritama esitab eksperdikomisjonile taotluse eksamitest vabastamiseks VV m 06 09 2012 Nr 73 jõust 14 09 2012 RT I 11 09 2012 1 3 Isiku eest võib taotluse esitada ka tema volitatud esindaja kes lisab taotlusele esindusõigust tõendava notariaalselt kinnitatud volikirja 4 Taotlusele lisatakse raviarsti teatis isiku terviseseisundi kohta ja kui on olemas ka Sotsiaalkindlustusameti otsus isiku puude raskusastme tuvastamise kohta vastavalt Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse le 2 2 Raviarsti teatisele võib lisada ka muid isiku terviseseisundit kirjeldavaid dokumente VV m 10 07 2008 Nr 113 jõust 01 10 2008 RT I 2008 33 204 5 Haridus ja Teadusministeerium või Kodakondsuse seaduse 35 lõike 10 2 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus edastab laekunud taotlused 10 tööpäeva jooksul eksperdikomisjonile VV m 06 09 2012 Nr 73 jõust 14 09 2012 RT I 11 09 2012 1 5 Taotluse läbivaatamine eksperdikomisjonis VV m 06 09 2012 Nr 73 jõust 14 09 2012 RT I 11 09 2012 1 1 Eksperdikomisjon teatab taotlejale taotluse läbivaatamise aja ja koha Eksperdikomisjon võib suunata isiku täiendavasse ekspertiisi või teha talle ettepaneku esitada täiendavaid dokumente samuti ettepaneku osaleda eksperdikomisjoni koosolekul kus isiku taotlus läbi vaadatakse Taotlejal ja tema notariaalselt volitatud esindajal on õigus osaleda eksperdikomisjoni koosolekul kus tema taotlus läbi vaadatakse VV m 06 09 2012 Nr 73 jõust 14 09 2012 RT I 11 09 2012 1 2 Eksperdikomisjon võib kaasata taotluse läbivaatamise menetlusse ekspertidena teatise väljastanud raviarsti ja ka teisi spetsialiste nende nõusolekul VV m 06 09 2012 Nr 73 jõust 14 09 2012 RT I 11 09 2012 1 3 Eksperdikomisjon vaatab taotluse läbi oma koosolekul eksperdikomisjoni töökorra kohaselt Eksperdikomisjoni koosolekud toimuvad vähemalt kuus korda ühe kalendriaasta jooksul VV m 06 09 2012 Nr 73 jõust 14 09 2012 RT I 11 09 2012 1 4 Eksperdikomisjon teeb oma otsused lihthäälteenamusega VV m 06 09 2012 Nr 73 jõust 14 09 2012 RT I 11 09 2012 1 5 Eksperdikomisjoni otsus vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad alla

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=83107&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis välja arvatud juhul kui vorminõude järgmine ei ole andmetöötluse erilise viisi tõttu võimalik Kui nõusolek antakse koos teise tahteavaldusega peab isiku nõusolek olema selgelt eristatav 3 Enne andmesubjektilt isikuandmete töötlemiseks nõusoleku küsimist peab isikuandmete töötleja andmesubjektile teatavaks tegema isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud kontaktandmed Kui isikuandmeid töötlevad vastutav töötleja ja volitatud töötleja siis tehakse teatavaks või kättesaadavaks vastutava ja volitatud töötleja või nende esindajate nimed ning vastutava ja volitatud töötleja aadressid ja muud kontaktandmed 4 Delikaatsete isikuandmete töötlemiseks tuleb isikule selgitada et tegemist on delikaatsete isikuandmetega ning võtta selle kohta kirjalikku taasesitamist võimaldav nõusolek 5 Andmesubjektil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja andmete üleandmine kolmandatele isikutele kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks 6 Andmesubjekti nõusolek kehtib andmesubjekti eluajal ning 30 aastat pärast andmesubjekti surma kui andmesubjekt ei ole otsustanud teisiti 7 Nõusoleku võib andmesubjekt igal ajal tagasi võtta Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu Nõusoleku suhtes kohaldatakse täiendavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduses tahteavalduse kohta sätestatut 8 Vaidluse korral eeldatakse et andmesubjekt ei ole oma isikuandmete töötlemiseks nõusolekut andnud Andmesubjekti nõusoleku tõendamise kohustus on isikuandmete töötlejal 13 Isikuandmete töötlemine pärast andmesubjekti surma 1 Pärast andmesubjekti surma on andmesubjekti isikuandmete töötlemine lubatud andmesubjekti pärija abikaasa alaneja või üleneja sugulase õe või venna kirjalikul nõusolekul välja arvatud juhul kui isikuandmete töötlemiseks nõusolekut ei ole vaja või juhul kui andmesubjekti surmast on möödunud 30 aastat Mitme pärija või muu käesolevas lõikes nimetatud isiku olemasolul on andmesubjekti isikuandmete töötlemine lubatud neist ükskõik kelle nõusolekul kuid igaühel neist on õigus nimetatud nõusolek tagasi võtta 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusolekut ei ole vaja kui töödeldavateks isikuandmeteks on üksnes andmesubjekti nimi sugu sünni ja surmaaeg ning surmafakt 14 Isikuandmete töötlemine andmesubjekti nõusolekuta 1 Isikuandmete töötlemine on lubatud andmesubjekti nõusolekuta kui isikuandmeid töödeldakse 1 seaduse alusel 2 välislepingu või Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesande täitmiseks 3 üksikjuhtumil andmesubjekti või muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks kui andmesubjektilt ei ole võimalik nõusolekut saada 4 andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks välja arvatud delikaatsete isikuandmete töötlemine 2 Isikuandmete edastamine või nendele juurdepääsu võimaldamine andmete töötlemiseks kolmandale isikule on lubatud andmesubjekti nõusolekuta 1 kui kolmas isik kellele andmed edastatakse töötleb isikuandmeid seaduse välislepingu või Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesande täitmiseks 2 üksikjuhtumil andmesubjekti või muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks kui andmesubjektilt ei ole võimalik nõusolekut saada 3 kui kolmas isik taotleb teavet mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites ja taotletav teave ei sisalda delikaatseid isikuandmeid ning sellele ei ole muul põhjusel kehtestatud juurdepääsupiirangut 3 Isikute või vara kaitseks võib isikuandmeid edastavat või salvestavat jälgimisseadmestikku kasutada üksnes juhul kui sellega ei kahjustata ülemääraselt andmesubjekti õigustatud huve ning kogutavaid andmeid kasutatakse ainult nende kogumise eesmärgist lähtuvalt Andmesubjekti nõusolekut asendab sellise andmetöötluse korral jälgimisseadmestiku kasutamise fakti ning andmete töötleja nime ja kontaktandmete piisavalt selge teatavakstegemine Nõue ei laiene jälgimisseadmestiku kasutamisele riigiasutuse poolt seaduses sätestatud alustel ja korras 15 Andmesubjekti teavitamine isikuandmete töötlemisest 1 Kui isikuandmete allikaks ei ole andmesubjekt peab isikuandmete töötleja pärast isikuandmete saamist parandamist või enne isikuandmete edastamist kolmandale isikule tegema andmesubjektile viivitamata teatavaks töödeldavate isikuandmete koosseisu ja allikad ning käesoleva seaduse 12 lõikes 3 nimetatud andmed 2 Andmesubjekti ei ole vaja tema isikuandmete töötlemisest teavitada 1 kui andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks 2 kui andmesubjekt on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest teadlik 3 kui isikuandmete töötlemine on ette nähtud seaduses välislepingus või Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduvas õigusaktis 4 kui andmesubjekti teavitamine ei ole võimalik 5 käesoleva seaduse 20 lõikes 1 sätestatud juhtudel 16 Isikuandmete töötlemine teadusuuringu või riikliku statistika vajadusteks 1 Andmesubjekti nõusolekuta võib teadusuuringu või riikliku statistika vajadusteks töödelda andmesubjekti kohta käivaid andmeid üksnes kodeeritud kujul Enne isikuandmete üleandmist teadusuuringu või riikliku statistika vajadustel töötlemiseks asendatakse isiku tuvastamist võimaldavad andmed koodiga Tagasikodeerimine ja selle võimalus on lubatud ainult täiendavate teadusuuringute või riikliku statistika vajadusteks Isikuandmete töötleja määrab nimeliselt isiku kellel on ligipääs tagasikodeerimist võimaldavatele andmetele 2 Andmesubjekti tuvastamist võimaldaval kujul on teadusuuringu või riikliku statistika vajadusteks andmesubjekti nõusolekuta tema kohta käivate andmete töötlemine lubatud üksnes juhul kui pärast tuvastamist võimaldavate andmete eemaldamist ei oleks andmetöötluse eesmärgid enam saavutatavad või oleks nende saavutamine ebamõistlikult raske Sellisel juhul võib andmesubjekti nõusolekuta isikuandmeid töödelda tingimusel et selleks on teadusuuringu teostaja hinnangul ülekaalukas avalik huvi ning töödeldavate isikuandmete põhjal ei muudeta tema kohustuste mahtu ega kahjustata muul viisil ülemääraselt andmesubjekti õigusi 3 Teadusuuringu või riikliku statistika vajadusteks isikuandmete töötlemine andmesubjekti nõusolekuta on lubatud kui isikuandmete töötleja on isikuandmete kaitseks võtnud kasutusele piisavad organisatsioonilised füüsilised ja infotehnilised turvameetmed delikaatsete isikuandmete puhul on registreerinud nende töötlemise ning Andmekaitse Inspektsioon on enne isikuandmete töötlemise algust kontrollinud käesolevas paragrahvis sätestatud tingimuste täitmist kuulates vastavas valdkonnas seaduse alusel loodud eetikakomitee olemasolu korral eelnevalt ära ka nimetatud eetikakomitee seisukoha 4 Kogutud isikuandmeid on lubatud töödelda teadusuuringu või riikliku statistika vajadusteks olenemata sellest millisel eesmärgil neid isikuandmeid algselt koguti Teadusuuringu või riikliku statistika vajadusteks kogutud isikuandmeid on kodeeritud kujul lubatud säilitada ka hilisemate teadusuuringute või riikliku statistika vajadusteks 17 Automaatsed otsused 1 Andmetöötlussüsteemi poolt ilma andmesubjekti osaluseta otsuse edaspidi automaatne otsus tegemine millega hinnatakse tema iseloomuomadusi võimeid või muid isiksuseomadusi kui see toob andmesubjektile kaasa õiguslikke tagajärgi või mõjutab teda muul viisil märkimisväärselt on keelatud välja arvatud järgmistel juhtudel 1 automaatne otsus andmesubjekti suhtes tehakse lepingu sõlmimise või täitmise käigus tingimusel et andmesubjekti taotlus lepingu sõlmimiseks või täitmiseks rahuldatakse või talle on antud võimalus esitada tehtava otsuse suhtes vastuväide oma õigustatud huvi kaitseks 2 automaatse otsuse tegemine on ette nähtud seadusega kui seaduses on sätestatud meetmed andmesubjekti õigustatud huvide kaitseks 2 Andmesubjekti peab enne automaatse otsuse vastuvõtmist teavitama mõistetaval viisil automaatse otsuse vastuvõtmise aluseks olevast andmete töötlemise protsessist ja tingimustest 18 Isikuandmete edastamine välisriiki 1 Isikuandmete edastamine Eestist on lubatud üksnes sellisesse riiki kus on piisav andmekaitse tase 2 Isikuandmete edastamine on lubatud Euroopa Liidu liikmesriiki ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riiki samuti riiki mille isikuandmete kaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks Isikuandmete edastamine ei ole lubatud riiki mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud ebapiisavaks 3 Välisriiki mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimusele võib isikuandmeid edastada üksnes Andmekaitse Inspektsiooni loal kui 1 vastutav töötleja garanteerib konkreetsel juhul andmesubjekti õiguste ja eraelu puutumatuse kaitse selles riigis 2 konkreetsel isikuandmete edastamise juhul on selles riigis tagatud piisav andmekaitse tase Andmekaitse taseme hindamisel tuleb arvesse võtta isikuandmete edastamisega seotud asjaolusid sealhulgas andmete koosseisu töötlemise eesmärke ja kestust andmete edastamise siht ja lõppriiki ning riigis kehtivat õigust 4 Andmekaitse Inspektsioon informeerib Euroopa Komisjoni loa andmisest käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud alusel 5 Välisriiki mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimusele võib isikuandmeid edastada Andmekaitse Inspektsiooni loata kui 1 andmesubjekt on andnud selleks käesoleva seaduse 12 kohase nõusoleku 2 isikuandmed edastatakse käesoleva seaduse 14 lõike 2 punktides 2 ja 3 sätestatud juhtudel 3 peatükk ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 19 Andmesubjekti õigus saada teavet ja tema kohta käivaid isikuandmeid 1 Andmesubjekti soovil peab isikuandmete töötleja andmesubjektile teatavaks tegema 1 tema kohta käivad isikuandmed 2 isikuandmete töötlemise eesmärgid 3 isikuandmete koosseisu ja allikad 4 kolmandad isikud või nende kategooriad kellele isikuandmete edastamine on lubatud 5 kolmandad isikud kellele tema isikuandmeid on edastatud 6 isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud kontaktandmed 2 Andmesubjektil on õigus saada isikuandmete töötlejalt enda kohta käivaid isikuandmeid Isikuandmed väljastatakse võimaluse korral andmesubjekti soovitud viisil Andmete väljastamise eest paberkandjal võib isikuandmete töötleja alates 21 leheküljest nõuda tasu kuni 0 19 eurot iga väljastatud lehekülje eest kui seadusega ei ole teabe väljastamise eest riigilõivu ette nähtud RT I 30 12 2010 2 jõust 01 01 2011 3 Isikuandmete töötleja on kohustatud andma andmesubjektile teavet ja väljastama nõutavad isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul Seaduses võib andmesubjektile tema isikuandmete kohta teabe ja isikuandmete väljastamise korra suhtes näha ette erandi 4 Pärast andmesubjekti surma on tema kohta käivate isikuandmete suhtes käesolevas peatükis sätestatud õigused andmesubjekti pärijal abikaasal alanejal või ülenejal sugulasel õel või vennal 20 Teabe ja isikuandmete saamise õiguse piirangud 1 Andmesubjekti õigust saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid isikuandmete töötlemisel piiratakse kui see võib 1 kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi 2 ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset 3 takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist 4 raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist 2 Andmete või teabe andmisest keeldumise otsusest teavitab isikuandmete töötleja andmesubjekti Kui isikuandmeid töötleb volitatud töötleja otsustab andmete või teabe andmisest keeldumise vastutav töötleja 21 Andmesubjekti õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist sulgemist ja kustutamist 1 Andmesubjektil on õigus oma isikuandmete töötlejalt nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist 2 Kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud on andmesubjektil õigus nõuda 1 isikuandmete töötlemise lõpetamist 2 isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist 3 kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist 3 Isikuandmete töötleja sooritab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud toimingu andmesubjekti nõudel viivitamata välja arvatud juhul kui esinevad käesoleva seaduse 20 lõikes 1 sätestatud asjaolud või kui andmesubjekti nõue on põhjendamatu Isikuandmete töötleja teavitab andmesubjekti tema nõude rahuldamisest Rahuldamata jätmist tuleb andmesubjektile põhjendada 22 Andmesubjekti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole Kui andmesubjekt leiab et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda 23 Andmesubjekti õigus nõuda kahju hüvitamist Kui isikuandmete töötlemisel on rikutud andmesubjekti õigusi on andmesubjektil õigus nõuda temale tekitatud kahju hüvitamist 1 riigivastutuse seaduses sätestatud alustel ja korras kui õigusi rikuti avaliku ülesande täitmise käigus või 2 võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras kui õigusi rikuti eraõiguslikus suhtes 4 peatükk ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUDED JA ISIKUANDMETE TURVAMEETMED 24 Isikuandmete töötlemise nõuded Isikuandmete töötleja on isikuandmete töötlemisel kohustatud 1 eesmärkide saavutamiseks mittevajalikud isikuandmed viivitamata kustutama või sulgema kui seadus ei näe ette teisiti 2 tagama et isikuandmed on õiged ja kui see on eesmärkide saavutamiseks vajalik viimases seisus 3 mittetäielikud ja ebaõiged isikuandmed sulgema ning nende täiendamiseks ja parandamiseks võtma viivitamata kasutusele vajalikud abinõud 4 ebaõiged andmed säilitama märkusega nende kasutamise aja kohta koos õigete andmetega 5 isikuandmed mille õigsus on vaidlustatud sulgema kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni või õigete andmete väljaselgitamiseni 6 isikuandmete parandamise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi 25 Isikuandmete organisatsioonilised füüsilised ja infotehnilised turvameetmed 1 Isikuandmete töötleja on kohustatud kasutusele võtma organisatsioonilised füüsilised ja infotehnilised turvameetmed isikuandmete kaitseks 1 andmete tervikluse osas juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest 2 andmete käideldavuse osas juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest 3 andmete konfidentsiaalsuse osas volitamata töötlemise eest 2 Isikuandmete töötleja on isikuandmete töötlemisel kohustatud 1 vältima kõrvaliste isikute ligipääsu isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele seadmetele 2 ära hoidma andmete omavolilist lugemist kopeerimist ja muutmist andmetöötlussüsteemis samuti andmekandjate omavolilist teisaldamist 3 ära hoidma isikuandmete omavolilist salvestamist muutmist ja kustutamist ning tagama et tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha millal kelle poolt ja milliseid isikuandmeid salvestati muudeti või kustutati või millal kelle poolt ja millistele isikuandmetele andmetöötlussüsteemis juurdepääs saadi 4 tagama et igal andmetöötlussüsteemi kasutajal oleks juurdepääs ainult temale töötlemiseks lubatud isikuandmetele ja temale lubatud andmetöötluseks 5 tagama andmete olemasolu isikuandmete edastamise kohta millal kellele ja millised isikuandmed edastati samuti selliste andmete muutusteta säilimise 6 tagama et isikuandmete edastamisel andmesidevahenditega ja andmekandjate transportimisel ei toimuks isikuandmete omavolilist lugemist kopeerimist muutmist või kustutamist 7 kujundama ettevõtte asutuse või ühenduse töökorralduse niisuguseks et see võimaldaks täita andmekaitse nõudeid 3 Isikuandmete töötleja on kohustatud pidama arvestust isikuandmete töötlemisel kasutatavate tema kontrolli all olevate seadmete ja tarkvara üle dokumenteerides järgmised andmed 1 seadme nimetus tüüp ja asukoht ning seadme valmistaja nimi 2 tarkvara nimetus versioon valmistaja nimi ja kontaktandmed 26 Isikuandmeid töötlevatele isikutele esitatavad nõuded 1 Füüsiline isik kes isikuandmete töötleja alluvuses töötleb isikuandmeid on kohustatud neid töötlema käesolevas seaduses lubatud eesmärkidel ja tingimustel ning vastutava töötleja antud juhiste ja korralduste kohaselt 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik on kohustatud hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid ka pärast töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töö või teenistussuhte lõppemist 3 Isikuandmete töötleja on kohustatud tagama oma alluvuses isikuandmeid töötlevate isikute väljaõppe isikuandmete kaitse alal 5 peatükk DELIKAATSETE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE REGISTREERIMINE 27 Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise kohustus 1 Kui isikuandmete töötleja ei ole määranud kindlaks käesoleva seaduse s 30 sätestatud isikuandmete kaitse eest vastutavat isikut on isikuandmete töötleja kohustatud registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise Andmekaitse Inspektsioonis Kui isikuandmeid töötleb volitatud töötleja esitab käesolevas peatükis sätestatud taotlusi vastutav töötleja 2 Isiku majandustegevust ei registreerita ega anta talle tegevusluba või litsentsi tegevusalal millega kaasneb delikaatsete isikuandmete töötlemine kui isikuandmete töötleja ei ole registreerinud delikaatsete isikuandmete töötlemist Andmekaitse Inspektsioonis või määranud isikuandmete kaitse eest vastutavat isikut 3 Delikaatsete isikuandmete töötlemine registreeritakse viieks aastaks Isikuandmete töötleja on kohustatud vähemalt kolm kuud enne registreeringu tähtaja möödumist esitama uue registreerimistaotluse 4 Delikaatsete isikuandmete töötlemine on keelatud kui 1 Andmekaitse Inspektsioon ei ole delikaatsete isikuandmete töötlemist registreerinud välja arvatud käesoleva seaduse 30 lõikes 1 nimetatud juhul 2 delikaatsete isikuandmete töötlemise registreeringu tähtaeg on möödunud 3 Andmekaitse Inspektsioon on delikaatsete isikuandmete töötlemise peatanud või keelanud 5 Andmekaitse Inspektsioon keeldub delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimisest kui 1 töötlemiseks puudub seaduslik alus 2 töötlemise tingimus ei vasta käesolevas seaduses muus seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõudele 3 rakendatud isikuandmete organisatsioonilised füüsilised ja infotehnilised turvameetmed ei taga käesoleva seaduse s 25 sätestatud nõuete täitmist 28 Registreerimistaotlus 1 Registreerimistaotlus esitatakse Andmekaitse Inspektsioonile isikuandmete töötlejate registrisse kandmiseks vähemalt üks kuu enne delikaatsete isikuandmete töötlemise algust 2 Registreerimistaotluses esitatakse 1 isikuandmete töötleja sealhulgas volitatud töötleja nimi registri või isikukood tegevuskoht asu või elukoht ja muud kontaktandmed 2 viide isikuandmete töötlemise õiguslikule alusele 3 isikuandmete töötlemise eesmärgid 4 isikuandmete koosseis 5 isikute kategooriad kelle andmeid töödeldakse 6 isikuandmete allikad 7 isikud või nende kategooriad kellele isikuandmete edastamine on lubatud 8 isikuandmete töötlemise koht või kohad 9 isikuandmete välisriiki edastamise tingimused 10 käesoleva seaduse 25 lõikes 2 nimetatud isikuandmete organisatsiooniliste füüsiliste ja infotehniliste turvameetmete üksikasjalik kirjeldus 11 käesoleva seaduse 16 lõike 3 alusel antud eetikakomitee seisukoht kui see on olemas 29 Registreerimistaotluse menetlus 1 Andmekaitse Inspektsioon otsustab delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise või registreerimisest keeldumise 20 tööpäeva jooksul registreerimistaotluse esitamise päevast arvates 2 Andmekaitse Inspektsioon võib kohapeal kontrollida valmisolekut delikaatsete isikuandmete töötlemiseks Sel juhul pikeneb registreerimistaotluse lahendamise tähtaeg kümne tööpäeva võrra Kontrollimise tulemusena võib Andmekaitse Inspektsioon anda soovitusi isikuandmete organisatsiooniliste füüsiliste ja infotehniliste turvameetmete rakendamiseks ja tõhustamiseks 3 Isikuandmete töötleja õigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks tekib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuses määratud tähtpäevast Kui otsuses on tähtpäev määramata on isikuandmete töötlejal delikaatsete isikuandmete töötlemise õigus alates tema isikuandmete töötlejate registrisse kandmisele järgnevast päevast 4 Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise otsus loetakse vastutavale töötlejale kättetoimetatuks Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel avalikustamisega Registreerimisest keeldumise otsuse kohta tehakse märge isikuandmete töötlejate registrisse ning otsus tehakse taotlejale teatavaks selle kättetoimetamisega 5 Isikuandmete töötleja on kohustatud isikuandmete töötlejate registrisse kantavate andmete muutmise või täiendamise registreerima Andmekaitse Inspektsioonis Andmete muutmise või täiendamise registreerimisele kohaldatakse isikuandmete töötlemise registreerimise tähtaegade kohta sätestatut 30 Isikuandmete kaitse eest vastutav isik 1 Isikuandmete töötleja ei ole kohustatud registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemist Andmekaitse Inspektsioonis kui ta on määranud isikuandmete kaitse eest vastutava isiku Isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramisest ja tema volituste lõppemisest tuleb viivitamata teavitada Andmekaitse Inspektsiooni Isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramisel tuleb Andmekaitse Inspektsioonile teatada tema nimi ja kontaktandmed 2 Isikuandmete kaitse eest vastutav isik on oma tegevuses sõltumatu isikuandmete töötlejast ning kontrollib et isikuandmete töötleja töötleb isikuandmeid käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide kohaselt 3 Isikuandmete kaitse eest vastutav isik peab isikuandmete töötleja andmetöötlemiste registrit milles peavad sisalduma käesoleva seaduse 28 lõike 2 punktides 1 7 nimetatud andmed 4 Kui isikuandmete kaitse eest vastutav isik on isikuandmete töötlejat teavitanud avastatud rikkumisest isikuandmete töötlemisel ning isikuandmete töötleja ei võta viivitamata tarvitusele meetmeid rikkumise kõrvaldamiseks teavitab isikuandmete kaitse eest vastutav isik avastatud rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni 5 Kui isikuandmete kaitse eest vastutav isik kahtleb millised nõuded on isikuandmete töötlemisele kohaldatavad või milliseid turvameetmeid tuleb isikuandmete töötlemisel rakendada peab ta enne isikuandmete töötlemise alustamist küsima selle kohta Andmekaitse Inspektsiooni arvamust 31 Isikuandmete töötlejate ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute register 1 Isikuandmete töötlejate ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute register on Andmekaitse Inspektsiooni peetav andmekogu kus registreeritakse delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimist ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute määramist puudutavad andmed 2 Andmekaitse Inspektsioonile esitatud isikuandmete organisatsioonilisi füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid käsitlev teave samuti teave isikuandmete sulgemise kustutamise ja hävitamise tingimuste kohta on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave 3 Register on Andmekaitse Inspektsiooni veebilehe vahendusel avalikult kasutatav välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teave ning teave mis käsitleb isikuandmete töötlemist julgeolekuasutustes 4 Registriandmetel on informatiivne tähendus Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimist kajastavatel kannetel on õiguslik tähendus 5 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud registri pidamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus 6 peatükk JÄRELEVALVE 32 Järelevalve 1 Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet Andmekaitse Inspektsioon RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 2 Andmekaitse Inspektsioon on käesolevast seadusest tulenevate ülesannete täitmisel sõltumatu ja tegutseb lähtudes käesolevast seadusest muudest seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest 3 Isikuandmeid sisaldava riigisaladuse töötlemise üle teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon käesoleva seaduse 2 lõikes 3 sätestatud juhtudel ja ulatuses 32 1 Riikliku järelevalve erimeetmed Andmekaitse Inspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse des 30 31 32 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 32 2 Riikliku järelevalve teostamise erisused Andmekaitse Inspektsioon võib teha päringu elektroonilise side ettevõtjale üldkasutatava elektroonilise side võrgus kasutatavate identifitseerimistunnustega seotud lõppkasutaja tuvastamiseks vajalike andmete kohta välja arvatud sõnumi edastamise faktiga seotud andmed RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 32 3 Haldusjärelevalve erisused Haldusjärelevalve teostamisel on Andmekaitse Inspektsiooni pädeval ametiisikul õigus takistamatult siseneda isikuandmete töötleja territooriumile või ruumi nõuda isikutelt asjakohaseid dokumente ja muud vajalikku teavet teha dokumentidest koopiaid ning saada juurdepääs isikuandmete töötleja seadmetele samuti salvestatud andmetele ja andmetöötluseks kasutatavale tarkvarale RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 33 Andmekaitse Inspektsiooni ülesanded 1 Andmekaitse Inspektsioon 1 kontrollib käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmist 2 rakendab seadustes ettenähtud alustel ulatuses ja korras haldussundi 3 algatab

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=80902&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  või vaimset lisakoormust ning vajadusel nägema ette puhkepausid kasutamise piirangud või muud abinõud töötaja töövõime säilitamiseks 5 Isikukaitsevahend on üldjuhul mõeldud isiklikuks kasutamiseks Kui asjaolud nõuavad et sama isikukaitsevahendit kasutab mitu töötajat peab tööandja rakendama abinõusid et see ei tekitaks kasutajatele tervise või hügieeniprobleeme 6 Tegevusalade ja tööde loetelu mille puhul võib olla vajalik kasutada isikukaitsevahendit on esitatud lisas 3 5 Töötajate ettepanekute arvestamine Tööandja arvestab isikukaitsevahendeid valides ja nende kasutamise korda määrates töötajate ja töökeskkonnavolinike ettepanekuid 1 Euroopa Nõukogu direktiiv 89 656 EMÜ EÜT L 393 30 12 1989 Peaminister Mart LAAR Sotsiaalminister Eiki NESTOR Riigisekretär Aino LEPIK von WIREN Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise korra lisa 1 OHUTEGURITE KAARDISTAMISE JA ISIKUKAITSEVAHENDITE VALIMISE NÄIDISTABEL OHUTEGURID FÜÜSIKALISED KEEMILISED BIOLOOGI LISED MEHAANILINE TERMI LINE ELEKTER KIIRGUS MÜRA AE RO SOO LID VEDELI KUD GAAS AUR Bakterid Viirused Seened Mitte mik roob sed bio loo gili sed anti gee nid Kõr gelt kuk ku mi ne Löök mul ju mi ne Tor ge lõi ge krii mus tus Vi brat si oon Li bas tu mi ne kuk ku mi ne Kuu mus tuli Kül mus Mitte ioni seeriv Ioni see riv Tolm kiud Suits Aur Im bu mi ne Prits med joad KEHAOSAD PEA Kol ju Kõr vad Sil mad Hin ga mis teed Nägu Kogu pea Üla jäse med Käed Käsi varred Ala jäse med Jalala bad Jalad MUUD Nahk Rind kere kõht Seede trakt Muu kui seede trakt Kogu keha Sotsiaalminister Eiki NESTOR Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise korra lisa 2 ISIKUKAITSEVAHENDITE VALIKLOETELU Pea kaitsmine Kaitsekiiver kaevandused ehitusplatsid jt tööstusobjektid metsatööd Pealae kaitsevahend paeltega või paelteta müts juuksevõrk jne Kaitsev peakate riidest või eritöötlusega riidest müts süüdvester jt peakatted Kuulmiselundite kaitsmine Kõrvatropid ja teised samaväärsed vahendid Kõrvaklapid Kõrvaklapid mida saab kinnitada kaitsekiivrile Mürakaitsekiiver Sidepidamist võimaldavad kõrvakaitsed Silmade ja näo kaitsmine Sangadega kaitseprillid Näokujulised kaitseprillid Eriprillid röntgen laser ultraviolett või infrapunakiirguse või nähtava kiirguse eest kaitsmiseks Näokaitse Kaarkeevitusmask ja kiiver käsimask pea või kaitsekiivri külge kinnitatav kaitsemask Hingamiselundite kaitsmine Tolmufilter gaasifilter radioaktiivse tolmu filter Isoleeriv õhu juurdevooluga kaitsevahend Eemaldatava keevitusmaskiga respiraator Sukeldumisvarustus Sukeldumisülikond Käte ja käsivarte kaitsmine Kindad masinatest või seadmetest lähtuva ohu eest kaitsmiseks torge sisselõige vibratsioon jne Kemikaali või kuumakindlad kindad Elektrikukindad Labakindad Sõrmekaitsed Spetsiaalkäised Randmekaitse raskuste käsitsi teisaldamisel Sõrmeosata kindad Kaitsekindad Jalgade ja jalalabade kaitsmine Madalad kingad poolsaapad säärsaapad kaitsesaapad Kingad mida on võimalik kiiresti jalast ära võtta Vibratsioonikindlad jalanõud Kuumakindla tallaga kingad ja pealiskingad Kuumakindlad kingad saapad ja pealissaapad Torkekindlate taldadega kingad ja saapad Soojapidavad jalanõud Vibratsioonikindlad jalanõud Antistaatilised jalanõud Kaitsesaapad kettsae kasutajale Puutallaga kingad Eemaldatavad jalatalla kaitsed Kedrid Eemaldatavad kuuma torke või higistamiskindlad sisetallad Eemaldatavad libisemiskindlad vahendid lumel jääl või libedal põrandal kõndimiseks Põlvekaitsed Turvaelementidega tööpüksid näit metsatööl Kaitsesaapad taimekaitsevahendi kasutajale VV m 04 05 2006 Nr 107 jõust 15 05 2006 RT I 2006 20 158 Naha kaitsmine Kaitsekreemid ja määrded Rindkere ja kõhu kaitsmine Kaitsevest jakk ja põll masinatest või seadmetest lähtuva ohu eest kaitsmiseks torge sisselõige sulametalli pritsmed jne Kemikaalikindel vest jakk ja põll Soojendusvest Päästevest Röntgenkiirguse eest kaitsev põll Ohutusrihmad Keha kaitsmine Kukkumisvastased

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=33939&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmine suurus arvutatakse 2002 aasta ja sellele järgnevate kalendriaastate kohta 2 Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise alus Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise aluseks on Riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud andmed pensionikindlustatute isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kohta 3 Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurus Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatu kohta Riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud ühe kalendriaasta kõik isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa summad 4 Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmine suurus 1 Kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatute isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurused ning jagatakse pensionikindlustatute selle kalendriaasta pensionikindlustusstaa i kogusummaga 2 Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega VV m 23 08 2010 Nr 118 jõust 01 01 2011 RTI 2010 60 407 3 Kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmist suurust rakendatakse pensioni määramisel ja ümberarvutamisel tähtajaga alates järgmise aasta 1 aprillist 5 Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslik keskmine suurus 1 Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse arvutamiseks korrutatakse üleeelmise kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurus koefitsiendiga mille väärtus sõltub Rahandusministeeriumi kahe järgneva aasta prognoosist sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasvu kohta VV m 21 11 2013 Nr 164 jõust 29 11 2013 RT

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=45196&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  dokumendi väljaandmise taotluse vastuvõtmiseks tema viibimis või elukohas RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 5 Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud asjaolusid tõendab taotleja RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 11 4 Biomeetriliste andmetega dokumendi väljaandmise taotluse esitamine 1 Biomeetriliste andmetega dokumendi väljaandmiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja taotluse dokumendi väljaandmiseks pädevale asutusele RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 2 Biomeetriliste andmetega dokumendi väljaandmise taotluse esitamiseks pöördub taotleja isiklikult dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 3 Dokumendi väljaandmise taotluse esitamiseks pöördub alla 15 aastane või piiratud teovõimega täisealine isik dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse isiklikult koos seadusliku esindajaga RT I 21 03 2014 2 jõust 01 10 2014 4 Eesti kodanik või tema seaduslik esindaja võib isikutunnistuse väljaandmise taotluse ja Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse esitada isiklikult Eesti konsulaarametnikule kes edastab selle taotleja isikusamasuse kontrollimise ja biomeetriliste andmete võtmise järel läbivaatamiseks Politsei ja Piirivalveametile RT I 2009 62 405 jõust 01 01 2010 5 Kui alla 15 aastane või piiratud teovõimega täisealine isik esitab isikutunnistuse väljaandmise taotluse või Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse Eesti konsulaarametnikule pöördub ta taotluse esitamisel Eesti konsulaarametniku poole isiklikult koos seadusliku esindajaga RT I 21 03 2014 2 jõust 01 10 2014 5 1 Tähtajalist elamisõigust või alalist elamisõigust omav kolmanda riigi kodanik kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel registreeritud välisriigis välja arvatud isik kellele on käesoleva seaduse 27 alusel välja antud välismaalase pass võib esitada elamisloakaardi väljaandmise taotluse isiklikult Eesti konsulaarametnikule kes edastab selle taotleja isikusamasuse kontrollimise ja biomeetriliste andmete võtmise järel läbivaatamiseks Politsei ja Piirivalveametile RT I 09 12 2010 1 jõust 01 01 2011 5 2 Tähtajalist elamisluba või pikaajalise elaniku elamisluba omav kolmanda riigi kodanik kes on registreerinud oma Eestist eemalviibimise ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel registreeritud välisriigis välja arvatud isik kellele on käesoleva seaduse 27 alusel välja antud välismaalase pass võib esitada elamisloakaardi väljaandmise taotluse isiklikult Eesti konsulaarametnikule kes edastab selle taotleja isikusamasuse kontrollimise ja biomeetriliste andmete võtmise järel läbivaatamiseks Politsei ja Piirivalveametile RT I 09 12 2010 1 jõust 01 01 2011 5 3 Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 5 1 ja 5 2 nimetatud kolmanda riigi kodanik on alla 15 aastane või piiratud teovõimega täisealine isik pöördub ta elamisloakaardi väljaandmise taotluse esitamiseks Eesti konsulaarametniku poole isiklikult koos seadusliku esindajaga kes esitab taotluse elamisloakaardi väljaandmiseks eelnimetatud kolmanda riigi kodaniku eest RT I 21 03 2014 2 jõust 01 10 2014 6 Biomeetriliste andmetega dokumendi taotlemiseks ei pea isiklikult Politsei ja Piirivalveametisse Välisministeeriumisse või Eesti konsulaarametniku poole pöörduma kui taotleja viimasest elamisloa tööloa elamisõiguse või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses toimunud daktüloskopeerimisest ei ole möödunud üle kahe aasta ja biomeetrilised andmed ei ole muutunud RT I 09 12 2010 1 jõust 01 01 2011 11 5 Biomeetriliste andmetega dokumendi väljaandmise taotluse esitamise erijuhud 1 Kui Eestis viibiva isiku terviseseisund püsivalt ei võimalda tal dokumendi väljaandmise taotluse esitamiseks isiklikult Politsei ja Piirivalveametisse pöörduda ja isiklik pöördumine on nõutav võib Politsei ja Piirivalveamet võtta taotluse vastu taotleja isiku tuvastada või kontrollida taotleja isikusamasust ja võtta temalt biomeetrilised andmed tema elukohas või viibimiskohas Eestis RT I 2009 62 405 jõust 01 01 2010 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlejalt võib tema elukohas või viibimiskohas Eestis dokumendi taotluse vastu võtta juhul kui dokumendi taotlus on põhjendatud isiku reisi eesmärk on ravi saamine ja dokumendi olemasolu on välisriiki reisimiseks vajalik RT I 09 12 2010 1 jõust 01 01 2011 3 Isikult tema elukohas või viibimiskohas taotluse vastuvõtmiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Politsei ja Piirivalveametile kirjaliku sooviavalduse ja lisab sellele käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid RT I 2009 62 405 jõust 01 01 2010 4 Kui dokumendi taotleja isiklik pöördumine Politsei ja Piirivalveametisse on nõutav võib Politsei ja Piirivalveamet Eestis vanglas kinni peetava isiku dokumendi väljaandmise taotluse vastu võtta taotleja isiku tuvastada või kontrollida taotleja isikusamasust ja võtta biomeetrilised andmed tema kinnipidamiskohas Eestis juhul kui taotlus on põhjendatud isik vajab vanglas viibimise ajal dokumenti ja isikul ei ole võimalik isiklikult dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse pöörduda RT I 2009 62 405 jõust 01 01 2010 5 Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotlejalt võib Politsei ja Piirivalveamet isiku kinnipidamiskohas Eestis dokumendi taotluse vastu võtta kui dokumendi taotlus on põhjendatud isik vajab vanglas viibimise ajal dokumenti piiriületuse eesmärgil väljaspool Euroopa Liitu ja isikul ei ole võimalik isiklikult dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse pöörduda RT I 09 12 2010 1 jõust 01 01 2011 6 Isikult tema kinnipidamiskohas Eestis dokumendi taotluse vastuvõtmiseks esitab vangla direktor kinnituse mis tõendab vanglas kinni peetava isiku vajadust ületada riigipiiri RT I 09 12 2010 1 jõust 01 01 2011 7 Alla 6 aastast isikut ei daktüloskopeerita kolmanda riigi kodaniku elamisloa ja elamisõiguse taotluse esitamisel ning elamisloakaardi taotlemisel ja tema suhtes ei kohaldata biomeetriliste andmetega dokumendi taotlemisel isikliku ilmumise nõuet RT I 02 07 2013 3 jõust 12 07 2013 7 1 Alla 12 aastast isikut ei daktüloskopeerita reisidokumendi taotluse esitamisel ja tema suhtes ei kohaldata biomeetriliste andmetega reisidokumendi taotlemisel isikliku ilmumise nõuet RT I 02 07 2013 3 jõust 12 07 2013 8 Biomeetriliste andmetega dokumendi taotlemisel käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 7 1 nimetatud isikule ei pea tema seaduslik esindaja taotluse esitamiseks isiklikult pöörduma dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse või Eesti konsulaarametniku poole kui seaduslikule esindajale on välja antud käesoleva seaduse 15 lõikes 4 nimetatud dokument või tal on kehtiv Eesti elamisluba RT I 02 07 2013 3 jõust 12 07 2013 11 6 Dokumendi taotlejalt biomeetriliste andmete võtmine 1 Dokumendi taotluse esitamisega annab taotleja või tema seaduslik esindaja nõusoleku taotleja daktüloskopeerimiseks ja näokujutise võtmiseks ning nende andmete töötlemiseks RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 2 Kui isikule väljastatakse dokument isikliku taotluseta on taotleja kohustatud võimaldama daktüloskopeerimist ja näokujutise võtmist ning nende andmete töötlemist RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 3 Dokumendi taotluse esitamisel taotleja daktüloskopeeritakse RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 4 Dokumendi taotluse esitamisel esitab taotleja oma foto Fotol peab isik olema üheselt tuvastatav foto peab võimaldama näokujutise töötlemist ning ei tohi olla tehtud varem kui kuus kuud enne taotluse esitamist Taotleja ei pea esitama oma fotot kui taotluse esitamisel võetakse tema näokujutis RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 5 Kui isikul puuduvad kõik sõrmed või tema püsiv terviseseisund ei võimalda teda daktüloskopeerida siis seda ei tehta Terviseseisund mille tõttu isikut ei ole võimalik daktüloskopeerida peab olema isiku poolt tõendatud RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 6 Kui isikut ei ole ajutiselt võimalik tema terviseseisundi tõttu daktüloskopeerida siis seda ei tehta Terviseseisund mille tõttu isikut ei ole ajutiselt võimalik daktüloskopeerida peab olema isiku poolt tõendatud RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 7 Kui isikut ei ole ajutiselt võimalik tema terviseseisundi tõttu daktüloskopeerida ja seetõttu ei ole võimalik dokumenti sõrmejäljekujutisi kanda ei tohi isikule väljaantava dokumendi kehtivusaeg ületada ühte aastat RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 8 Kehtetu RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 9 Dokumenti tehakse märge millised sõrmejäljekujutised on dokumenti kantud RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 10 Dokumendi taotlejat ei pea daktüloskopeerima kui tema viimasest daktüloskopeerimisest ei ole möödunud üle kahe aasta ja biomeetrilised andmed ei ole muutunud RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 11 7 Dokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamine 1 Dokumendi väljaandmiseks pädeva asutuse kutsel on isik kohustatud isiklikult ilmuma nimetatud asutusse dokumendi väljaandmiseks vajalike menetlustoimingute tegemiseks 2 Dokumendi taotlus jäetakse läbi vaatamata kui isik taotleb dokumendi väljaandmist kuid keeldub selleks vajalike andmete sealhulgas biomeetriliste andmete andmisest RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 12 Dokumendi väljaandmisest keeldumine 1 Dokumendi väljaandmisest keeldutakse kui nimetatud toimingu sooritamiseks puudub seadusega sätestatud alus 1 1 Vanglas kinni peetavale isikule keeldutakse dokumendi väljaandmisest kui tal on samaliigiline kehtiv dokument ja dokumendi väljaandmise aluseks olevad asjaolud ei ole muutunud RT I 2006 12 79 jõust 01 04 2006 2 Eestkosteasutuse ettepanekul või käesoleva seaduse 10 lõikes 2 nimetatud nõusoleku puudumisel võidakse keelduda reisidokumendi väljaandmisest alla 15 aastasele isikule kui reisidokumendi väljaandmine võib kahjustada alla 15 aastase isiku huve 3 Dokumendi väljaandmisest keeldutakse kui dokumendi taotleja isik on ettenähtud korras tuvastamata või tema isikusamasus kontrollimata RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 12 1 Dokumendi väljastamine 1 Dokument väljastatakse Politsei ja Piirivalveameti või Välisministeeriumi kaudu RT I 2009 62 405 jõust 01 01 2010 2 Dokumendi kättesaamiseks peab isik isiklikult ilmuma dokumendi väljastaja asukohta Dokumendi väljastamisel kontrollib dokumendi väljastaja dokumendi taotleja isikusamasust Dokumendi kättesaamise kohta annab dokumendi taotleja allkirja RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 2 1 Dokumendi võib väljastada isiku esindajale kui isik on dokumendi taotlemisel volitanud esindajat oma dokumenti kätte saama esindajal on kehtiv käesoleva seaduse 2 lõikes 2 sätestatud dokument ja tema isikusamasust kontrollitakse biomeetriliste isiku tuvastamise andmete abil RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 2 2 Isiku soovil võib dokumendi väljastada posti teel turvalise postiteenuse pakkuja vahendusel Turvalise postiteenuse pakkuja määrab kindlaks dokumendi väljaandja Dokumendi posti teel väljastamise kulud kannab isik RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 2 3 Dokumendi kasutaja õiguste ja huvide kaitseks võib dokumendi väljastaja nõuda dokumendi väljastamiseks taotleja isiklikku ilmumist või dokumendi väljastamist käesoleva seaduse s 12 2 sätestatud viisil RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 3 Alla 15 aastane või piiratud teovõimega täisealine isik ei pea dokumendi kättesaamiseks isiklikult dokumendi väljastaja asukohta ilmuma Dokumendi kasutaja õiguste ja huvide kaitseks võib dokumendi väljastaja nõuda selle väljastamiseks alla 15 aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku isiklikku ilmumist RT I 21 03 2014 2 jõust 01 10 2014 4 Dokumendi väljastamisel alla 15 aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku seaduslikule esindajale kontrollib dokumendi väljastaja seadusliku esindaja isikusamasust Alla 15 aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku isikusamasust kontrollitakse tema seadusliku esindaja ütluste alusel RT I 21 03 2014 2 jõust 01 10 2014 5 Alla 15 aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku dokument väljastatakse dokumendi kasutaja seaduslikule esindajale Dokumendi kättesaamise kohta annab seaduslik esindaja allkirja RT I 21 03 2014 2 jõust 01 10 2014 6 Dokumendi kasutaja soovil võimaldab dokumendi väljaandja dokumendi kasutajal kontrollida dokumenti digitaalselt kantud biomeetriliste andmete õigsust RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 7 Välisministeeriumi kaudu väljastatava dokumendi võib konsulaarkoostöö raames väljastamiseks üle anda Euroopa Liidu liikmesriigi välisesindusele Dokument väljastatakse teise Euroopa Liidu liikmesriigi välisesinduse kaudu ainult selle liikmesriigi välisesinduse nõusolekul RT I 21 03 2014 2 jõust 01 10 2014 8 Kui isikule ei ole varem välja antud käesolevas seaduses sätestatud dokumenti ning dokumendi taotluse esitamisel ei ilmunud dokumendi taotleja isiklikult dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse või Eesti konsulaarametniku juurde ei tohi dokumenti käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud viisil väljastamiseks üle anda RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 9 Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus määrusega kehtestada isikut tõendavate dokumentide väljastamise kord ja tähtajad RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 12 2 Dokumendi väljastamise erijuhud 1 Kui Eestis viibiva isiku terviseseisund püsivalt ei võimalda tal dokumendi kättesaamiseks isiklikult ilmuda dokumendi väljastaja asukohta võib dokumendi väljastaja anda dokumendi kasutaja kirjalikul nõusolekul dokumendi väljastamiseks üle valla või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud töötajale RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 1 1 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolusid peab isik tõendama lisades oma kirjalikule nõusolekule linna või vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnituse et tema terviseseisund püsivalt ei võimalda dokumendi kättesaamiseks isiklikult ilmuda dokumendi väljastaja asukohta RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 2 Eestis vanglas kinni peetava isiku dokumendi võib väljastamiseks üle anda vangla direktori volitatud vanglatöötajale RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 3 Kui Eesti kodanik viibib välisriigis kinnipidamisasutuses või hoolekandeasutuses või kui tema terviseseisund püsivalt ei võimalda tal dokumendi kättesaamiseks isiklikult pöörduda Eesti konsulaarametniku poole võib isik või tema seaduslik esindaja kirjalikult taotleda Eesti konsulaarametnikult taotlejale dokumendi väljastamist tema viibimis või elukohas RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 13 Dokumendi kehtetuks tunnistamine 1 Dokument tunnistatakse kehtetuks 1 kui dokumendi andmise omamise alus on ära langenud 2 kui dokument on alusetult välja antud või välja vahetatud 3 kui dokument või selles sisalduv kanne või andmed on võltsitud või ebaõiged 4 kui dokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks või selles sisalduv kanne loetamatuks 5 dokument ei ole terviklik või on rikutud 6 dokumendi kaotsimineku või hävimise korral 7 dokumendi kasutajale uue samaliigilise dokumendi väljaandmisel välja arvatud digitaalse isikutunnistuse ning 21 lõikes 3 ja 22 lõikes 6 nimetatud juhul lisapassi väljaandmisel RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 8 dokumendi kasutaja surma või surnuks tunnistamise korral 1 1 Politsei ja Piirivalveamet võib turvalise isikutuvastamise ja digitaalallkirja andmise süsteemi korraldamiseks tunnistada isikutunnistusele elamisloakaardile ja digitaalsele isikutunnistusele kantud digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi kehtetuks kui dokumendi kehtivusajal muutuvad käesoleva seaduse 9 lõike 5 1 alusel kehtestatud tehnilised nõuded digitaalse dokumendi andmekandja kohta või dokument ei vasta enam tingimustele mis on vajalikud selle turvaliseks kasutamiseks RT I 21 03 2014 2 jõust 01 05 2014 1 2 Digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi peatamine või kehtetuks tunnistamine ei mõjuta isikutunnistuse ja elamisloakaardi kehtivust RT I 21 03 2014 2 jõust 01 05 2014 1 3 Digitaalsele isikutunnistusele kantud digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi kehtetuks tunnistamisel kaotab digitaalne isikutunnistus kehtivuse RT I 21 03 2014 2 jõust 01 05 2014 2 Kui Politsei ja Piirivalveamet tuvastab pärast dokumendi väljaandmist et dokumendi väljaandmise aluseks olevate asjaolude kohta esitati valeandmeid või võltsitud dokumente on isik kohustatud Politsei ja Piirivalveameti nõudmisel dokumentaalselt tõendama dokumendi väljaandmise aluseks olevaid asjaolusid Kui isik ei ole Politsei ja Piirivalveameti määratud tähtaja jooksul esitanud nimetatud tõendeid tunnistab Politsei ja Piirivalveamet dokumendi kehtetuks valeandmete või võltsitud dokumentide esitamise tõttu RT I 2009 62 405 jõust 01 01 2010 3 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 3 ja lõikes 2 nimetatud juhtudel teavitab dokumendi kehtetuks tunnistanud asutus dokumendi kasutajat dokumendi kehtetuks tunnistamisest põhjendamatu viivituseta RT I 21 03 2014 2 jõust 01 10 2014 4 Kehtetuks tunnistatud dokumendi kehtivust ei taastata 5 Dokumendi väljastaja teeb kehtetuks tunnistatud dokumenti vastava märke või muudab selle muul viisil kasutamiskõlbmatuks välja arvatud juhul kui dokument on kadunud või hävinud RT I 2002 90 516 jõust 01 12 2002 13 1 Väljastamata dokumentide hävitamine Kui isik ei ole kuue kuu jooksul dokumendi taotluse menetlusse võtmise kuupäevast arvates dokumendi väljastamiseks pädevasse asutusse ilmunud ja isiklik pöördumine on nõutav võib dokumendi väljaandnud asutus lugeda isiku dokumendi taotlusest loobunuks ning väljastamata dokumendi hävitada RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 14 Dokumendi kasutaja kohustused ja dokumendi tagastamine 1 Dokumenti kantud andmete muutumisest on dokumendi kasutaja kohustatud teatama dokumendi väljaandnud valitsusasutusele ühe kuu jooksul andmete muutumisest arvates 2 Dokumendi kasutamiskõlbmatuks muutumisest kaotsiminekust või hävimisest on dokumendi kasutaja kohustatud teatama dokumendi väljaandnud valitsusasutusele kolme tööpäeva jooksul dokumendi kasutamiskõlbmatuks muutumise kaotsimineku või hävimise või sellest teada saamise päevast arvates 3 Dokumendi kasutaja on kohustatud dokumendi väljastamisel esitama varem väljaantud kehtiva samaliigilise dokumendi välja arvatud juhul kui dokument on kaotsi läinud või hävinud 4 Dokumendi kasutaja on kohustatud viivitamatult tagastama dokumendi selle väljaandnud asutusele kui dokument on tunnistatud kehtetuks käesoleva seaduse 13 lõike 1 punktide 1 3 ja lõike 2 alusel 5 Dokumendi kasutaja surma või surnuks tunnistamise korral tagastatakse dokument selle väljaandnud valitsusasutusele RT I 2002 90 516 jõust 01 12 2002 15 Dokumendi väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise korraldamine 1 Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega dokumendi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 2 Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega isikutunnistuse digitaalse isikutunnistuse elamisloakaardi Eesti kodaniku passi välismaalase passi ajutise reisidokumendi pagulase reisidokumendi meremehe teenistusraamatu ja meresõidutunnistuse väljaandmise taotluste vormid ning dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise korra RT I 09 12 2010 1 jõust 01 01 2011 3 Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega diplomaatilise passi tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotluste vormid ning välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi tunnustamise korra 4 Politsei ja Piirivalveamet annab välja ja tunnistab kehtetuks RT I 2009 62 405 jõust 01 01 2010 1 isikutunnistuse 1 1 digitaalse isikutunnistuse RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 1 2 elamisloakaardi RT I 09 12 2010 1 jõust 01 01 2011 2 Eesti kodaniku passi 3 välismaalase passi 4 ajutise reisidokumendi 5 pagulase reisidokumendi 6 meremehe teenistusraamatu 7 meresõidutunnistuse 5 Välisministeerium 1 annab välja ja tunnistab kehtetuks diplomaatilise passi tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa 2 väljastab Eesti kodaniku passi isikutunnistuse ja digitaalse isikutunnistuse välisriigis viibivale Eesti kodanikule 3 väljastab digitaalse isikutunnistuse välisriigis viibivale välismaalasele 4 väljastab elamisloakaardi välisriigis viibivale kolmanda riigi kodanikule kes taotleb tähtajalist elamisluba või tähtajalist elamisõigust välja arvatud isikule kellele on käesoleva seaduse 27 alusel välja antud välismaalase pass 5 väljastab elamisloakaardi tähtajalist elamisõigust või alalist elamisõigust omavale kolmanda riigi kodanikule välja arvatud isikule kellele on käesoleva seaduse 27 alusel välja antud välismaalase pass RT I 23 03 2015 1 jõust 02 04 2015 6 väljastab elamisloakaardi tähtajalist elamisluba või pikaajalise elaniku elamisluba omavale kolmanda riigi kodanikule välja arvatud isikule kellele on käesoleva seaduse 27 alusel välja antud välismaalase pass RT I 23 03 2015 1 jõust 02 04 2015 6 Dokumendi taotlejalt biomeetriliste andmete võtmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 7 Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 8 Dokumendi väljaandja võib avalikul veebileheküljel avaldada kehtetute dokumentide numbrid ning võimaldada kontrollida dokumendi kehtivust avaldamata seejuures dokumendi kasutaja isikuandmeid RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 15 1 Kehtetu RT I 2002 61 375 jõust 01 08 2002 15 2 Isikut tõendavate dokumentide andmekogu 1 Isikut tõendavate dokumentide andmekogu edaspidi andmekogu on Vabariigi Valitsuse poolt asutatud andmekogu Andmekogu põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 2 Andmekogu pidamise eesmärk on riigi sisejulgeoleku tagamiseks arvestuse pidamine isikute tuvastamise ja käesoleva seaduse 15 lõikes 4 sätestatud isikut tõendavate dokumentide väljaandmise kehtetuks tunnistamise ning neid dokumente taotlenud isikute üle RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 3 Andmekogusse kantud andmetel on õiguslik tähendus RT I 2007 62 394 jõust 21 12 2007 ja osaliselt 30 03 2008 4 peatükk DOKUMENDI KEHTIVUS JA KONTROLLIMINE 16 Dokumendi kehtivus Dokument on kehtiv kui ta vastab järgmistele nõuetele 1 dokument on välja antud ja andmed on dokumenti kantud õiguspäraselt selleks pädeva asutuse poolt 2 dokumendi kehtivusaeg ei ole lõppenud 3 dokument on kasutamiskõlblik ja võimaldab tuvastada sellesse tehtud kandeid ja nende õigsust ning kontrollida dokumendi kasutaja isikusamasust RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 4 dokument on terviklik ja ei ole rikutud RT I 2002 90 516 jõust 01 12 2002 17 Dokumendi kontrollimiseks võtmine 1 Politsei ja Piirivalveamet ning Kaitsepolitseiamet võib põhjendatud kahtluse korral võtta dokumendi selle kehtivuse kontrollimiseks RT I 2009 62 405 jõust 01 01 2010 2 Käesoleva paragrahvi lõiget 1 kohaldatakse ka käesolevas seaduses sätestamata dokumendi suhtes Välismaalase dokumendi ja välisriigi reisidokumendi võib kontrollimiseks võtta ka välismaalase riigis viibimise seaduslikkuse kontrollimiseks ja sinna kantud elamisloa või viisa õigsuse kontrollimiseks RT I 02 07 2013 3 jõust 01 09 2013 3 Dokumendi kontrollimiseks võtnud asutus 1 annab kasutajale kohe tõendi dokumendi kontrollimiseks võtmise kohta 2 selgitab dokumendi kasutajale tema õigusi dokumendi kontrollimiseks võtmise vaidlustamiseks 3 kontrollib dokumendi kehtivust või edastab dokumendi selle kehtivuse kontrollimiseks dokumendi väljaandnud asutusele 3 1 Käesoleva paragrahvi lõiget 3 ei kohaldata kui dokumendi kehtivust kontrollitakse viivituseta kohapeal 4 Dokumendi kontrollimiseks võtmise tõendi vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 2006 29 221 jõust 28 08 2006 18 Dokumendi kontrollimine 1 Kontrollimisel kehtivaks osutunud dokument tagastatakse selle kasutajale 2 Kontrollimisel dokumendi kehtetuks tunnistamise aluse ilmnemisel dokumenti ei tagastata Dokumendi kehtetusest teavitatakse taotlejat viivituseta 3 Kui välisriigi reisidokumendi kontrollimisel ilmnevad selle kehtetuks tunnistamise alused edastatakse dokument välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni pädevale ametiasutusele Otsus tehakse teatavaks dokumendi kasutajale 4 Kui välismaalase dokumendi kontrollimisel avastatakse sellesse mitteõiguspäraselt kantud elamisloa või viisa andmed annulleeritakse andmed kehtestatud korras ja dokument tagastatakse kasutajale RT I 02 07 2013 3 jõust 01 09 2013 5 Dokument tagastatakse või tunnistatakse kehtetuks põhjendamatu viivituseta RT I 2003 15 87 jõust 27 02 2003 18 1 Dokumendi kasutaja isikusamasuse kontrollimine 1 Dokumendi kasutaja isikusamasuse kontrollimisel tehakse dokumendi kasutaja isik kindlaks dokumenti kantud andmete ning isiku võrdlemise teel Isikusamasuse kontrollimisel võib võrrelda dokumendi kasutajalt võetud biomeetrilisi andmeid dokumenti kantud biomeetriliste andmetega 2 Dokumendi kasutaja isikusamasuse digitaalne kontrollimine toimub digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi kaudu 3 Avalik õigusliku teenuse elektroonilisel osutamisel on õigus nõuda käesoleva seaduse alusel välja antud isikutunnistusele elamisloakaardile või digitaalsele isikutunnistusele kantud digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi kasutamist Kui isik keeldub digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi kasutamisest võib jätta talle avalik õigusliku teenuse osutamata RT I 09 12 2010 1 jõust 01 01 2011 5 peatükk ISIKUTUNNISTUS 19 Isikutunnistuse väljaandmise alus Isikutunnistus on Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt elava või riigikaitseseaduse alusel viibiva Euroopa Liidu kodaniku siseriiklik ning digitaalne dokument Isikutunnistus antakse välja 1 Eesti kodanikule 2 Eestis püsivalt elavale Euroopa Liidu kodanikule kellel on kehtiv elamisõigus 3 Euroopa Liidu kodanikule kellel on Eestis viibimiseks riigikaitseseaduse alusel antud luba 4 välismaalase kellel on Eestis viibimiseks riigikaitseseaduse alusel antud luba ülalpeetavale isikule kui ülalpeetav isik on Euroopa Liidu kodanik ja viibib Eestis koos nimetatud välismaalasega RT I 09 12 2010 1 jõust 01 01 2012 5 Euroopa Liidu kodanikule kes on Eestis asuva välisriigi diplomaatilise esinduse konsulaarasutuse või rahvusvahelise organisatsiooni esinduse Eestisse akrediteeritud personal selle perekonnaliige või erapersonal RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 19 1 Isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed 1 Isikutunnistusele kantakse digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ning digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat Isikutunnistusele kantavate muude digitaalsete andmete loetelu kinnitab valdkonna eest vastutav minister arvestades käesoleva seaduse 9 lõikes 3 sätestatut RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 1 1 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sertifikaadid väljastatakse sama kehtivusajaga kui isikutunnistus millele need kantakse RT I 2006 29 221 jõust 02 01 2007 2 Kehtetu RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 3 Kehtetu RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 4 Kehtetu RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 20 Isikutunnistuse kehtivusaeg 1 Eesti kodanikule ja Euroopa Liidu kodanikule antakse isikutunnistus välja kehtivusajaga kuni viis aastat RT I 09 12 2010 1 jõust 01 01 2011 2 Euroopa Liidu kodaniku isikutunnistuse kehtivusaeg ei tohi ületada talle antud elamisõiguse või riigikaitseseaduse alusel antud Eestis viibimise loa kehtivusaega või Eestis asuvas välisesinduses töötamise tähtaega RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 2 1 Kehtetu RT I 2006 29 221 jõust 02 01 2007 3 Isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määrab valdkonna eest vastutav minister määrusega Digitaalsete andmete kehtivusaeg ei tohi ületada isikutunnistuse kehtivusaega Digitaalsete andmete kehtivusaja lõppemine ei ole isikutunnistuse kehtivuse lõppemise aluseks RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 5 1 peatükk DIGITAALNE ISIKUTUNNISTUS RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 20 1 Digitaalse isikutunnistuse mõiste ja väljaandmise alus RT I 29 10 2014 1 jõust 01 12 2014 1 Digitaalne isikutunnistus on digitaalne dokument 2 Digitaalne isikutunnistus antakse välja Eesti kodanikule ning välismaalasele kellele on varem välja antud isikutunnistus või elamisloakaart või kes taotleb isikutunnistust või elamisloakaarti samaaegselt digitaalse isikutunnistusega RT I 29 10 2014 1 jõust 01 12 2014 20 2 Digitaalsele isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed 1 Digitaalsele isikutunnistusele kantakse digitaalset tuvastamist võimaldav informatsioon ning digitaalset allkirjastamist võimaldav informatsioon Digitaalsele isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete loetelu kinnitab valdkonna eest vastutav minister arvestades käesoleva seaduse 9 lõikes 3 sätestatut RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sertifikaadid väljastatakse sama kehtivusajaga kui digitaalne isikutunnistus millele need kantakse RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 20 3 Digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg 1 Digitaalne isikutunnistus antakse välja kehtivusajaga kuni kolm aastat RT I 21 03 2014 2 jõust 01 01 2015 2 Mobiil ID vormis digitaalne isikutunnistus antakse välja kehtivusajaga kuni viis aastat RT I 21 03 2014 2 jõust 01 01 2015 20 4 Mobiil ID vormis digitaalse isikutunnistuse väljaandmise erisused 1 Mobiil ID vormis digitaalne isikutunnistus on digitaalne isikutunnistus mille digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ja digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat on seotud mobiiltelefoni SIM kaardiga 2 Mobiil ID vormis digitaalset isikutunnistust ei saa taotleda esindaja kaudu ja seda ei väljastata esindajale 3 Mobiil ID vormis digitaalse isikutunnistuse kättesaamiseks ei pea isik isiklikult ilmuma dokumendi väljastaja asukohta 4 Kui mobiil ID vormis digitaalse isikutunnistuse taotlejal on kehtiv mobiil ID vormis digitaalne isikutunnistus tunnistatakse see uue mobiil ID vormis digitaalse isikutunnistuse väljaandmisel kehtetuks 5 Käesoleva seaduse 14 lõikes 2 nimetatud teatamiskohustus loetakse mobiil ID vormis digitaalse isikutunnistuse osas täidetuks ka juhul kui dokumendi kasutaja teavitab dokumendi väljaandja asemel mobiilioperaatorit kellega tal on leping mobiil ID kasutamiseks 6 Valdkonna eest vastutav minister ei pea kehtestama mobiil ID vormis digitaalse isikutunnistuse taotluse vormi RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 7 Mobiilioperaator on kohustatud kooskõlastama mobiil ID vormis digitaalse isikutunnistuse tehnilise lahenduse enne selle kasutusele võtmist Riigi Infosüsteemi Ametiga kes küsib menetluse käigus Politsei ja Piirivalveameti ja sertifitseerimisteenuse osutaja seisukohta RT I 21 03 2014 2 jõust 01 05 2014 8 Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega mobiil ID vormis digitaalse isikutunnistuse väljaandmise üksikasjad sealhulgas RT I 23 03 2015 1 jõust 01 01 2016 1 mobiil ID vormis digitaalse isikutunnistuse lühema kehtivusaja kui viis aastat kui dokumendi andmekandja tehniline lahendus ei vasta tingimustele mis on vajalikud dokumendi turvaliseks kasutamiseks viie aasta jooksul 2 mobiil ID vormis digitaalse isikutunnistuse kehtivusaja kui hinnang mobiil ID vormis digitaalse isikutunnistuse tehnilise lahenduse turvalisusele muutub ja dokumendi andmekandja tehniline lahendus võimaldab uue hinnangu kohaselt dokumendi turvalist kasutamist pikema aja vältel kui esialgne hinnang 3 käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud kooskõlastuse sisu ja ulatuse kooskõlastuse andmise korra ja tähtaja ning tähtpäeva alates millest on kooskõlastuse olemasolu kohustuslik RT I 21 03 2014 2 jõust 01 05 2014 5 2 peatükk E RESIDENDI DIGITAALNE ISIKUTUNNISTUS RT I 29 10 2014 1 jõust 01 12 2014 20 5 E residendi digitaalne isikutunnistus 1 E residendi digitaalne isikutunnistus on käesoleva seaduse 20 1 lõikes 2 nimetamata isikule väljaantav digitaalne dokument 2 E residendile digitaalse isikutunnistuse väljaandmise eesmärk on soodustada Eesti majanduse teaduse hariduse või kultuuri arengut luues võimaluse kasutada e teenuseid Eesti digitaalse dokumendiga RT I 29 10 2014 1 jõust 01 12 2014 20 6 E residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise tingimused 1 E residendi digitaalse isikutunnistuse võib välja anda isikule kellel on seos Eesti riigiga või põhjendatud huvi kasutada Eesti riigi e teenuseid 2 E residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisest keeldutakse kui 1 isik ohustab avalikku korda või riigi julgeolekut 2 e residendi digitaalset isikutunnistust taotletakse majandustegevuseks ning esineb majandustegevuse keelamise alus 3 isik ei ole tõsikindlalt tuvastatud või tema isikusamasuses on põhjust kahelda 3 E residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisest võib keelduda kui 1 esineb viisa või tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise või sissesõidukeelu kohaldamise aluseks olev asjaolu 2 dokumendi väljaandmine ei ole kooskõlas käesoleva seaduse 20 5 lõikes 2 nimetatud eesmärgiga 4 E residendi digitaalse isikutunnistuse võib tunnistada kehtetuks kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alus langeb ära või ilmneb mõni käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 nimetatud e residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisest keeldumise alus 5 E residendi digitaalse isikutunnistuse digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi kehtivuse võib peatada edaspidi käesolevas peatükis kehtivuse peatamine kui on põhjendatud kahtlus et mõni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alus on ära langenud või esineb mõni käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 nimetatud e residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisest keeldumise alus RT I 29 10 2014 1 jõust 01 12 2014 20 7 E residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise menetlus 1 E residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmist taotlev isik või e resident on kohustatud tõendama või põhistama e residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise aluseks olevaid asjaolusid Tõendama ja põhistama ei pea neid asjaolusid mis on haldusorganile teada või on üldtuntud 1 1 E residendi digitaalse isikutunnistuse taotluse võib isik esitada Eesti konsulaarametnikule kes edastab selle taotleja isikusamasuse kontrollimise ja biomeetriliste andmete võtmise järel läbivaatamiseks Politsei ja Piirivalveametile RT I 23 03 2015 1 jõust 01 04 2015 2 Isiku taotluse e residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmiseks võib jätta läbi vaatamata kui sama isiku suhtes on varem keeldutud e residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisest ning isik ei tõenda et asjaolud on muutunud 3 Menetlusosalisel ega muul isikul ei ole õigust tutvuda e residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise menetluse käigus ega pärast otsuse jõustumist asjassepuutuvate dokumentide või toimikuga 4 E residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisest keeldumise kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise teates märgitakse haldusmenetluse seaduse 55 lõikes 4 ja 57 lõikes 1 sätestatud rekvisiidid ning käesoleva seaduse 20 6 lõigetest 1 2 või 3 tulenev õiguslik alus 5 E residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisest keeldumise kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse peale esitatud vaide lahendamisel ei märgita vaideotsuses neid asjaolusid ega tõendeid millele vaidlustatav haldusakt tugineb RT I 29 10 2014 1 jõust 01 12 2014 20 8 Riikliku järelevalve teostamine 1 Käesolevas peatükis sätestatud e residendi digitaalse isikutunnistuse kasutamise üle on pädevad teostama riiklikku järelevalvet Politsei ja Piirivalveamet Kaitsepolitseiamet ning Maksu ja Tolliamet 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korrakaitseorganid on pädevad kohaldama korrakaitseseaduse des 30 ja 31 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud tingimustel ja korras 3 Kui muu haldusorgan või teenuseosutaja on oma ülesannete raames kogunud teavet mis võib olla e residendi digitaalse isikutunnistuse kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise aluseks on haldusorgan või teenuseosutaja kohustatud edastama selle teabe Politsei ja Piirivalveametile RT I 29 10 2014 1 jõust 01 12 2014 20 9 E residendi isiku tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine E residendi digitaalse isikutunnistuse taotleja või e residendi isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel kohaldatakse välismaalaste seaduse 24 28 270 271 ja 272 lõikeid 1 ja 2 RT I 29 10 2014 1 jõust 01 12 2014 20 10 E residendile teenuse osutamine 1 Avalik õigusliku või eraõigusliku teenuse osutaja võib otsustada e residendile digitaalse isikutunnistusega teenuse osutamise või sellest keeldumise piirata teenuse osutamist või kättesaadavust nii teenuse sisu ulatuse kui ka juurdepääsuvõimalusega isikute arvu suhtes või kehtestada teenusele juurdepääsu saamiseks täiendavaid nõudeid sealhulgas nõuda täiendavate andmete ja dokumentide esitamist või isiklikku ilmumist teenuse osutaja asukohta 2 Avalik õigusliku teenuse osutaja võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piiranguid seada järgmistel juhtudel 1 e residendi digitaalse isikutunnistuse eesmärgipärase kasutamise tagamiseks sealhulgas õigusrikkumiste ärahoidmiseks 2 teenuse toimimise või turvalise kasutamise tagamiseks 3 Kui avalik õigusliku teenuse osutamine seisneb eelkõige andmekogusse andmete esitamises või andmekogu andmete töötlemises siis kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirangud andmekogu vastutav töötleja 4 Kui avalik õigusliku teenuse osutamine on laiem kui andmekogusse andmete esitamine või andmekogu andmete töötlemine siis kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirangud teenuse osutamiseks pädeva asutuse juht või tema poolt volitatud isik RT I 29 10 2014 1 jõust 01 12 2014 20 11 E residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmine kaaluka avaliku huvi korral 1 Kaaluka avaliku huvi korral võib Politsei ja Piirivalveamet e residendi digitaalse isikutunnistuse välja anda siseministri otsuse alusel 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul võib e residendi digitaalse isikutunnistuse välja anda ilma isiku taotluseta ning sellele lisatavate andmete ja dokumentideta kui dokumenti kantavad andmed on Politsei ja Piirivalveametile teada 3 Kaaluka avaliku huvi korral välja antud e residendi digitaalse isikutunnistuse võib Politsei ja Piirivalveamet väljastamiseks üle anda avalik õiguslikke ülesandeid täitvale asutusele või isikule 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põhjendatud otsuse kaaluka avaliku huvi tõttu isikule e residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise kohta teeb siseminister käskkirjaga RT I 29 10 2014 1 jõust 01 12 2014 20 12 E residendi isikutuvastamise erisused 1 E resident ei pea digitaalse isikutunnistuse taotluse esitamiseks isiklikult ilmuma dokumendi väljaandja asukohta või Eesti välisesindusse kui ta ilmub isiklikult oma isiku tuvastamiseks või isikusamasuse kontrollimiseks dokumendi väljaandja asukohta või Eesti välisesindusse taotluse menetluse käigus või dokumendi väljastamisel 2 Digitaalse isikutunnistuse väärkasutuse ärahoidmiseks ning dokumendi kasutaja õiguste ja huvide kaitseks võib dokumendi väljaandja nõuda taotluse esitamiseks e residendi isiklikku ilmumist dokumendi väljaandja asukohta või Eesti välisesindusse 3 Kui e residendi digitaalse isikutunnistuse taotlus esitatakse e posti teel ei pea see olema digitaalselt allkirjastatud kui taotlejal ei ole Eesti kehtivat digitaalset dokumenti RT I 23 03 2015 1 jõust 01 04 2015 6 peatükk EESTI KODANIKU REISIDOKUMENDID 21 Eesti kodaniku pass 1 Eesti kodaniku pass antakse Eesti kodanikule riigipiiri ületamiseks 2 Kehtetu RT I 2002 90 516 jõust 01 12 2002 3 Eesti kodanikule kes tõendab põhjendatud isikliku või teenistusliku vajaduse olemasolu võidakse lisaks varem väljaantud kehtivale Eesti kodaniku passile anda teine Eesti kodaniku pass lisapass RT I 2002 90 516 jõust 01 12 2002 21 1 Sõrmejäljekujutisteta Eesti kodaniku pass 1 Kui Eesti kodanikule on varem välja antud Eesti kodaniku pass või isikutunnistus ja ta viibib välisriigis kus puudub Eesti välisesindus või kus taotlejal on ebaproportsionaalselt koormav Eesti välisesindusse pöörduda võib talle välja anda sõrmejäljekujutisteta Eesti kodaniku passi kehtivusajaga kuni üks aasta 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustel Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse võib esitada posti teel või esindaja kaudu Politsei ja Piirivalveametile 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustel väljaantava Eesti kodaniku passi taotlemise käigus taotlejat ei daktüloskopeerita 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustel võib Eesti kodaniku passi välja anda üksnes kaks korda järjest RT I 21 03 2014 2 jõust 01 10 2014 22 Diplomaatiline pass 1 Diplomaatiline pass antakse välja 1 Vabariigi Presidendile 2 Vabariigi Presidendi perekonnaliikmele 3 endisele Vabariigi Presidendile ja tema abikaasale 2 Diplomaatiline pass antakse välja ametiülesannete täitmiseks välisriigis Eesti kodanikust RT I 2006 29 221 jõust 02 01 2007 1 Riigikogu esimehele ja aseesimehele 2 Riigikogu liikmele kui ta kuulub riikliku delegatsiooni koosseisu või esindab riiki ametiisikuna 2 1 Euroopa Parlamendi liikmele RT I 2010 7 28 jõust 17 04 2010 3 Vabariigi Valitsuse liikmele 4 riigisekretärile 5 Riigikohtu esimehele 6 õiguskantslerile 7 riigikontrolörile 8 erialadiplomaadile RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 9 karjääridiplomaadile ja põhjendatud vajaduse korral karjääridiplomaadi kandidaadile RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 10 Eesti Panga presidendile 11 kaitseväe juhatajale 12 diplomaatilisele kullerile diplomaatilise posti kättetoimetamiseks RT I 2010 7 28 jõust 17 04 2010 3 Vabariigi Valitsus võib valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul otsustada diplomaatilise passi andmise ka muule Eesti kodanikule kui see on vajalik riigi ülesannete täitmiseks ja see vastab rahvusvahelisele tavale RT I 2006 29 221 jõust 02 01 2007 4 Perekonnaliige käesoleva paragrahvi tähenduses on abikaasa ja alaealine laps ning põhi või keskharidust omandav või abi vajav töövõimetu täisealine laps RT I 2006 29 221 jõust 02 01 2007 4 1 Diplomaatiline pass antakse Eesti Vabariigi välisesinduses töötava diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga välislähetuses kaasas olevale Eesti kodanikust perekonnaliikmele Põhjendatud vajaduse korral võib Välisministeerium diplomaatilise passi välja anda ka diplomaadi või karjääridiplomaadi kandidaadi perekonnaliikmele kes ei ole välislähetuses kaasas RT I 2009 27 166 jõust 30 07 2009 5 Lõigetes 2 3 ja 4 1 nimetatud isikud on kohustatud diplomaatilise passi tagastama asutusele kelle ettepanekul diplomaatiline pass välja anti ühe kuu jooksul selle väljaandmise aluse äralangemisest arvates RT I 2010 7 28 jõust 17 04 2010 5 1 Kehtetu RT I 2006 26 193 jõust 01 01 2007 5 2 Kehtetu RT I 2006 26 193 jõust 01 01 2007 5 3 Kehtetu RT I 2006 26 193 jõust 01 01 2007 5 4 Kehtetu RT I 2006 26 193 jõust 01 01 2007 5 5 Kehtetu RT I 2006 26 193 jõust 01 01 2007 5 6 Lõikes 5 nimetatud asutus on kohustatud viivitamata edastama diplomaatilise passi Välisministeeriumile RT I 2010 7 28 jõust 17 04 2010 5 7 Kui lõigetes 2 3 ja 4 1 nimetatud isik soovib jätta kehtetuks tunnistatud või kehtivuse kaotanud diplomaatilise passi enda valdusesse siis muudab asutus kellele diplomaatiline pass tagastatakse selle eelnevalt kasutamiskõlbmatuks ja annab isikule RT I 2010 7 28 jõust 17 04 2010 5 8 Kui kasutamiskõlbmatuks muudetud diplomaatiline pass on jäetud isiku taotlusel tema valdusesse siis koostab asutus kellele dokument tagastati teatise ja edastab selle Välisministeeriumile Vabariigi Valitsus võib kehtestada määrusega diplomaatilise passi kasutamiskõlbmatuks muutmise ja sellest Välisministeeriumi teavitamise korra ning diplomaatilise passi isiku valdusesse andmise teatises esitatavate andmete loetelu ja teatise vormi RT I 2010 7 28 jõust 17 04 2010 5 9 Kui lõigetes 2 3 või 4 1 nimetatud isik ei tagasta diplomaatilist passi ühe kuu jooksul selle väljaandmise

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=29669&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  eemalviibimise RT I 22 12 2010 2 jõust 01 01 2011 10 2 E residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendid 1 E residendi digitaalse isikutunnistuse taotleja esitab taotluse esitamisel kirjaliku seletuse või muu tõendi digitaalse isikutunnistuse kasutamise kavatsuse ja selle kasutamise asjaolude kohta vastavalt isikut tõendavate dokumentide seaduse 20 7 lõikele 1 RT I 26 03 2015 4 jõust 01 04 2015 2 Kui e residendi digitaalse isikutunnistuse taotlejaks on välisesinduse töötaja esitab taotleja lisaks teenistus või diplomaadikaardi 3 E residendi digitaalse isikutunnistuse taotluse esitamisel posti teel esindaja kaudu või elektrooniliselt esitab välisesinduse töötaja lisaks teenistus või diplomaadikaardi koopia RT I 28 11 2014 11 jõust 01 12 2014 11 Eesti kodaniku passi väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendid 1 Eesti kodanikust taotleja kellele ei ole varem välja antud isikutunnistust või Eesti kodaniku passi lisab taotlusele Eesti kodakondsusesse kuulumise tuvastamist võimaldava dokumendi 2 Lisapassi taotlemisel lisab taotleja taotlusele kirjaliku seletuse või muu tõendi lisapassi väljaandmise vajaduse põhjuse kohta 3 Sõrmejäljekujutisteta Eesti kodaniku passi taotlemisel lisatakse taotlusele 1 kirjalik seletus või muu tõend sõrmejäljekujutisteta Eesti kodaniku passi väljaandmise vajaduse kohta 2 lihtkirjalik volitus kui taotluse esitab volitatud isik RT I 14 10 2014 3 jõust 20 10 2014 12 Meremehe teenistusraamatu või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendid 1 Meremehe teenistusraamatu või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel lisab taotleja taotlusele Eesti Töötukassa teatise selle kohta et taotleja on meremees ning ta on arvele võetud töötuna või tööotsijana või taotleja tööandja kinnituse selle kohta et taotleja töötab laeval või asub laevale tööle või praktikale RT I 2009 22 142 jõust 01 05 2009 2 Taotleja kellele ei ole varem välja antud isikutunnistust Eesti kodaniku passi või meremehe teenistusraamatut lisab taotlusele Eesti kodakondsusesse kuulumise tuvastamist võimaldava dokumendi 13 Välismaalase passi väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendid 1 Välismaalase passi väljaandmise taotlemisel lisab taotleja taotlusele 1 kodakondsuseta isikuks tunnistamist tõendava dokumendi kui taotleja on tunnistatud kodakondsuseta isikuks 2 kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusoleku taotlejale passi väljaandmiseks kui taotleja on välisriigi kodanik 2 Taotleja kellel ei ole võimalik saada kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusolekut talle passi väljaandmiseks lisab taotlusele käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud nõusoleku asemel kirjaliku kinnituse selle kohta et tal ei ole võimalik saada kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusolekut näidates ära selle põhjuse 13 1 Isiku kelle terviseseisund püsivalt ei võimalda isiklikult pöörduda taotluse esitamiseks selleks pädevasse asutusse taotlusele lisatavad dokumendid Valla või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi poolt selleks volitatud töötaja lisab taotleja kelle terviseseisund püsivalt ei võimalda isiklikult pöörduda taotluse esitamiseks selleks pädevasse asutusse taotlusele 1 taotleja terviseseisundit tõendava dokumendi 2 taotleja kirjaliku nõusoleku 3 valla või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikirja 4 taotleja isikusamasuse kontrollimise akti RT I 2009 41 277 jõust 30 07 2009 5 linna või vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnituse et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda taotluse esitamiseks isiklikult pöörduda selleks pädevasse asutusse RT I 2006 41 316 jõust 02 10 2006 13 2 Vanglas kinnipeetava isiku dokumendi väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendid Vanglas kinnipeetava isiku dokumendi väljaandmise taotlemisel lisab vangladirektori poolt selleks volitatud vanglatöötaja taotleja taotlusele 1 vangla direktori volikirja 2 taotleja isikusamasuse kontrollimise akti RT I 2009 41 277 jõust 30 07 2009 13 3 Daktüloskopeerimise võimatusel taotlusele lisatavad dokumendid 1 Kui elamisloakaardi e residendi digitaalse isikutunnistuse Eesti kodaniku passi meremehe teenistusraamatu välismaalase passi ajutise reisidokumendi pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse taotlemisel ei ole dokumendi taotlejalt terviseseisundi tõttu ajutiselt võimalik üheltki sõrmelt sõrmejälge võtta või püsiv terviseseisund ei võimalda sõrmejälgede võtmist peab dokumendi taotleja lisama taotlusele selle kohta oma raviarsti väljastatud käesoleva määruse lisas toodud vormi kohase tõendi edaspidi tõend Eesti välisesinduses esitatud taotluse puhul võib taotleja lisada vormikohase tõendi asemel välisriigi arsti asjaomase tõendi Ajutist sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kehtib kuni 6 kuud ja püsivat sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kuni 5 aastat RT I 28 11 2014 11 jõust 01 12 2014 2 Kui lõikes 1 nimetatud dokumentide taotlemisel ei saa taotleja ühelt või mõlemalt käelt sõrmejälge võtta sõrme esimese lüli puudumise tõttu siis ei ole lõikes 1 nimetatud tõendi lisamine vajalik Sõrme esimese lüli puudumise tuvastab ametnik RT I 2009 32 202 jõust 28 06 2009 14 Taotlusele lisatav õigeid andmeid tõendav dokument 1 Kui isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemise põhjuseks on dokumenti kantud andmete muutumine või andmete ebaõigsus lisab taotleja taotlusele õigeid andmeid tõendava dokumendi 2 Kui taotlus esitatakse elektrooniliselt ei pea esitama eesnime ja perekonnanime muutmist tõendavat dokumenti kui see on välja antud Eestis Eesnime ja perekonnanime muutmist tõendava dokumendi asemel võib esitada andmed nimetatud dokumendi kohta dokumendi nimetus selle väljaandnud asutus väljaandmise aeg ja dokumendi number 15 Seadusjärgset esindusõigust tõendav dokument 1 Kui taotlusele kirjutab alla seadusjärgne esindaja lisab ta taotlusele esindusõigust tõendava dokumendi 2 Kui taotlus esitatakse elektrooniliselt ning alaealisele taotlejale on varem väljastatud isikut tõendav dokument ja seadusjärgne esindusõigus ei ole eelmise isikut tõendava dokumendi väljaandmisest muutunud võib seadusjärgne esindaja esitada esindusõigust tõendava dokumendi asemel andmed nimetatud dokumendi kohta dokumendi nimetus selle väljaandnud asutus väljaandmise aeg ja dokumendi number 3 Pagulase reisidokumendi taotlusele ei pea lisama esindusõigust tõendavat dokumenti kui seadusjärgsel esindajal seda ei ole ja tal ei ole võimalik seda saada 15 1 Isikut tõendava dokumendi väljastamisel esitatavad dokumendid 1 Isiku kelle terviseseisund püsivalt ei võimalda isiklikult pöörduda talle dokumendi väljastamiseks selleks pädevasse asutusse dokumendi väljastamisel esitab valla või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi poolt selleks volitatud töötaja 1 taotleja terviseseisundit tõendava dokumendi 2 taotleja kirjaliku nõusoleku 3 valla või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikirja 4 linna või vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnituse et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda dokumendi kättesaamiseks isiklikult pöörduda dokumendi väljastaja asukohta RT I 2009 41 277 jõust 30 07 2009 2 Lõikes 1 nimetatud dokumente ei pea esitama kui need esitati isikut tõendava dokumendi taotluse esitamisel 3 Kui dokument väljastatakse valla või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi poolt selleks volitatud töötajale või vangladirektori poolt selleks volitatud vanglatöötajale esitab ta dokumendi väljastamisel isikusamasuse kontrollimiseks Isikut tõendavate dokumentide seaduse 2 lõikes 2 nimetatud isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava isikut tõendava dokumendi RT I 2009 41 277 jõust 30 07 2009 4 Kui dokument väljastatakse seadusjärgsele esindajale esitab ta dokumendi väljastamisel isiku tuvastamiseks või isikusamasuse kontrollimiseks Isikut

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=51508&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive