archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  Maavalitsus edastab nõuetele vastavad taotlused ja punktis 3 nimetatud dokumendid ning maavanema kaaskirja taotluse põhjendatuse kohta kahes eksemplaris koos maavalitsuse poolt koostatud taotluste prioriteetsustabeliga Siseministeeriumile 15 päeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast arvates Maavanemal on õigus nõuetele või maakonna planeeringu ning omavalitsuse arengukava prioriteetidele mittevastavad taotlused tagasi lükata motiveerides tagasilükkamist kirjalikult VV m 10 07 2001 Nr 235 jõust 16 07 2001 RT I 2001 66 388 3 Toetuse taotlemiseks esitatakse maavalitsusele järgmised dokumendid 1 määruse lisa 1 kohane taotlus 2 määruse lisa 2 kohaselt esitatud andmed eelarve ja kaasfinantseerijate kohta 3 taotletava summa osas lahtikirjutatud eelarve ja hinnapakkumised 4 omafinantseeringute ja kaasfinantseeringute tõestamis ja garanteerimisdokumendid 5 taotleja juriidilist staatust ja tema registreerimist tõendavad dokumendid 6 renoveeritava ehitise rajatise või ruumi omanikuõigust tõendav dokument ning kasutuslepingu koopia kui taotleja ei ole objekti omanik VV m 10 07 2001 Nr 235 jõust 16 07 2001 RT I 2001 66 388 4 Siseministeeriumil on õigus saada lisateavet projekti kohta millele toetuse saamiseks taotlus esitati 5 Siseminister moodustab oma käskkirjaga alalise hasartmängumaksust toetuste andmise komisjoni edaspidi komisjon mida juhib regionaalküsimustega tegelev minister ja kuhu kuuluvad Riigikogu Siseministeeriumi Rahandusministeeriumi Sotsiaalministeeriumi Haridusministeeriumi Kultuuriministeeriumi Majandusministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad VV m 10 07 2001 Nr 235 jõust 16 07 2001 RT I 2001 66 388 6 Komisjon esitab taotlused registreerimiseks ja arvamuse avaldamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele VV m 10 07 2001 Nr 235 jõust 16 07 2001 RT I 2001 66 388 7 Siseminister otsustab toetuse andmise või sellest keeldumise motiveeritud käskkirjaga kolme kuu möödudes arvates taotluste maavalitsustesse esitamise tähtpäevast VV m 10 07 2001 Nr 235 jõust 16 07 2001 RT I 2001 66 388 8 Komisjoni otsused toetuse andmise või sellest keeldumise kohta avalikustatakse Siseministeeriumi veebileheküljel 7 päeva jooksul käskkirja andmise kuupäevast arvates Komisjon esitab taotlused mille alusel antakse toetust lepingute vormistamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele kes esitab lepinguprojektid toetuse saajatele 30 päeva jooksul käskkirja andmise kuupäevast arvates Laekunud vahenditest võib kuni 2 kasutada halduskuludeks VV m 10 07 2001 Nr 235 jõust 16 07 2001 RT I 2001 66 388 9 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kannab raha toetuse saaja arvele käesoleva korra punktis 7 nimetatud otsuse alusel pärast toetuse saajaga toetuse sihtotstarbelise kasutamise tagamiseks lepingu sõlmimist VV m 10 07 2001 Nr 235 jõust 16 07 2001 RT I 2001 66 388 10 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kontrollib eraldatud toetuse sihtotstarbelist ning taotlejaga sõlmitud lepingu tingimustele vastavat kasutamist ja teavitab sellest komisjoni VV m 10 07 2001 Nr 235 jõust 16 07 2001 RT I 2001 66 388 Rahandusminister Mart OPMANN Vabariigi Valitsuse 10 juuli 2001 a määruse nr 235 Vabariigi Valitsuse 21 aprilli 1998 a määruse nr 85 Hasartmängumaksust laste perede vanurite ja puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide investeeringuteks kasutatavatest sihtotstarbelistest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise korra kehtestamine muutmine lisa 1 VV m 10 07 2001 Nr 235 jõust 16 07 2001 RT I 2001 66 388 Siseministeerium Hasartmängumaksust toetuste andmise komisjon HASARTMÄNGUMAKSUST TOETUSE SAAMISE TAOTLUS Täidab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Registreerimiskuupäev Taotluse reg nr Lepingu nr Sihtpiirkond Maakond KOV Täidab komisjon Komisjoni otsus ettepanek 1 Toetada

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=25375&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  kultuuri ja spordiprogrammide ning ürituste toetamiseks Kultuuriministeeriumile 4 keskkonnakaitseprogrammide ja ürituste toetamiseks Keskkonnaministeeriumile VV m 14 10 1999 Nr 307 jõust 21 10 1999 3 1 Laste noorte perede vanurite ja puuetega inimestega seotud programmide ja ürituste toetamiseks esitatakse taotlused vastavalt kas Sotsiaalministeeriumile Haridusministeeriumile või Kultuuriministeeriumile VV m 14 10 1999 Nr 307 jõust 21 10 1999 4 Toetuse taotlemiseks esitatakse kahes eksemplaris üks originaal ja üks koopiat järgmised dokumendid VV m 14 10 1999 Nr 307 jõust 21 10 1999 1 taotlus milles on märgitud taotleja nimi aadress juriidilise isiku registrikood pangakonto number taotleja telefoni ja faksi numbrid kui need on olemas selle programmi või ürituse nimetus millele toetust taotletakse taotleja esindaja nimi ametikoht ja allkiri 2 juriidilisest isikust taotleja asutamisdokumentide ärakirjad 3 käesoleva korra lisas esitatud vormi kohane programmi või ürituse kirjeldus iga programmi või ürituse kohta eraldi 5 Juriidiline isik kellel on loteriiseaduses RT I 1994 50 845 1995 95 1630 sätestatud korraldusluba loterii korraldamiseks kultuuri spordi teadus haridus meditsiini sotsiaalhooldus ja keskkonnaprogrammide ja ürituste finantseerimiseks võib taotleda tema poolt korraldatava loterii korraldamiselt makstavahasartmängumaksu summa ulatuses toetust programmile ja üritusele mille finantseerimiseks loteriid korraldatakse VV m 14 10 1999 Nr 307 jõust 21 10 1999 6 Korraldusloa alusel loterii korraldamisel konkreetse programmi või ürituse finantseerimiseks esitab loterii korraldaja nõukogule lisaks käesoleva korra punktis 4 nimetatule loterii eelarve üksikute kulude lõikes ja loteriist saadava tulu jaotuse mis on ette nähtud loteriiseaduse paragrahvi 10 punktis 6 7 Käesoleva korra punktides 3 ja 3 1 nimetatud ministeerium kontrollib taotluse ja sellega koos esitatud dokumentide vastavust käesolevale korrale ning edastab esitatud dokumendid ja omapoolse kirjaliku arvamuse taotluse kohta nõukogule 10 tööpäeva jooksul materjalide saamise päevast arvates VV m 14 10 1999 Nr 307 jõust 21 10 1999 8 Otsuse toetuse eraldamise või sellest keeldumise kohta teeb nõukogu talle esitatud materjalide alusel

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=18275&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  või osavusmängu korraldamiseks ei ole üle ühe aasta olnud ühtegi kehtivat õnnemängu toto või osavusmängu korraldusluba või ta ei ole sama ajavahemiku vältel mõjuva põhjuseta tegelenud õnnemängu toto või osavusmängu korraldamisega 7 tegevusloa omaja ei ole tähtajaks täitnud korrakaitseorgani ettekirjutust ning kohus ei ole ettekirjutust kehtetuks tunnistanud 8 tegevusloa omaja on toime pannud tahtliku maksuõigusrikkumise 9 kõik hasartmängukorraldajale väljastatud korraldusload on tunnistatud kehtetuks 2 Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks kui 1 seda taotleb tegevusloa omaja 2 tegevusloa omaja on toime pannud rahapesu või korduvalt rikkunud õigusaktiga kehtestatud rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise korda RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 2 1 Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaldamisel käesoleva seaduse 21 1 lõike 2 alusel tegevusluba omavale isikule arvestatakse rikkumise korral ka ühinenud ühingute eelnevat tegevust RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 3 Tegevusloa kehtetus toob kaasa kõigi sellele hasartmängukorraldajale sama hasartmängu liigi korraldamiseks antud korralduslubade kehtetuse RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 21 Otsus tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta 1 Otsus tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta peab sisaldama järgmisi andmeid 1 tegevusloa omaja nimi ja registrikood 2 tegevusloa andmise otsuse number ja aeg 3 otsuse tegemise kuupäev 4 tegevusloa kehtetuks tunnistamise tinginud asjaolud koos viitega käesoleva seaduse 20 sellele lõikele ja punktile mille alusel tegevusluba kehtetuks tunnistatakse 2 Maksu ja Tolliamet teatab tegevusloa kehtetuks tunnistamisest Politsei ja Piirivalveametile RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 3 Isik kelle tegevusluba on kehtetu on kohustatud sulgema kõik sama hasartmängu liigi mängukohad ja lõpetama sama hasartmängu liigi kättesaadavaks tegemise kolme päeva jooksul tegevusloa kehtetuks muutumise päevast arvates Varem võidetud kuid seni väljaandmata võitude väljaandmine toimub vastavalt mängureeglitele RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 21 1 Tegevusloa kehtetuks muutumine 1 Tegevusluba muutub kehtetuks 1 tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse jõustumisel 2 uue äriühingu äriregistrisse kandmisel kui hasartmängukorraldaja ühineb teise äriühinguga ja sellega kaasneb uue äriühingu asutamine 3 ühendataval äriühingul ühinemise kande äriregistrisse kandmisel 4 hasartmängukorraldaja pankroti väljakuulutamise või selle raugemise korral 5 hasartmängukorraldaja lõpetamisel muul alusel 2 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 2 ei kohaldata kui on täidetud kõik järgmised tingimused 1 igal ühineval ühingul on hasartmängude korraldamise tegevusluba 2 ühinemislepingus nimetatakse hasartmängu liigi kohta üks kehtima jääv tegevusluba ja taotletakse teiste tegevuslubade kehtetuks tunnistamist 30 päeva jooksul ühinemise kande äriregistrisse tegemisest arvates 3 uus äriühing vastab nõuetele mis on käesolevas seaduses ette nähtud kehtima jääva tegevusloa saamiseks 3 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 ei kohaldata kui nii ühendaval kui ka ühendataval äriühingul on hasartmängude korraldamise tegevusluba ja need load on antud käesoleva seaduse 16 lõike 2 erinevate punktide alusel RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 3 jagu Hasartmängu korraldusluba 22 Korraldusluba 1 Hasartmängu korraldusluba edaspidi korraldusluba antakse eraldi 1 korraldusloa andmise otsuses märgitaval aadressil või laeval mängukoha avamiseks ühe õnnemängu liigi korraldamiseks 2 toto korraldamiseks või korraldusloa andmise otsuses märgitaval aadressil või laeval toto mängukoha avamiseks 3 korraldusloa andmise otsuses märgitaval aadressil või laeval mängukoha avamiseks osavusmängu korraldamiseks 4 hasartmängu liigi või alaliigi kaughasartmänguna korraldamiseks 5 loterii välja arvatud kaubandusliku loterii korraldamiseks 2 Korraldusluba välja arvatud loterii ja käesoleva seaduse 9 lõikes 7 nimetatud mittetulundusühingule toto korraldamiseks antav korraldusluba antakse üksnes tegevusloa omajale Korraldusluba ei ole üleantav 2 1 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 2 ja 4 nimetatud korraldusluba antakse üksnes hasartmängukorraldajale kelle elektrooniline arvestus ja kontrollsüsteem on nõuetekohaselt ühendatud Maksu ja Tolliameti infosüsteemiga RT I 04 03 2015 3 jõust 01 06 2015 3 Korraldusluba antakse kuni 20 aastaks kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti Õnnemängu toto või osavusmängu mängukoha avamisel kui mängukoht ei asu Eesti laevaregistrisse kantud laeval antakse korraldusluba ajaks mis on märgitud mängukoha asukohajärgse valla või linnavalitsuse kirjalikul nõusolekul mängukoha avamiseks 4 Korraldusloa andmise või sellest keeldumise otsustab Maksu ja Tolliamet kahe kuu jooksul kõigi vajalike dokumentide ja andmete saamisest arvates kuid mitte hiljem kui nelja kuu jooksul korraldusloa taotluse saamisest arvates 23 Korraldusloa taotlemine 1 Korraldusloa saamiseks tuleb Maksu ja Tolliametile esitada taotlus milles on märgitud 1 taotleja nimi ja registrikood 2 taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed 3 hasartmängu liigi või alaliigi nimetus 4 mängukoha aadress või laeva nimi ja registrinumber mängukohas korraldatava õnnemängu osavusmängu või toto puhul 5 hasartmängukorraldaja kontaktisiku nimi ja ametikoht 6 taotluse täitnud isiku nimi ametikoht ja allkiri 7 taotletav korraldusloa kehtivusaeg 8 riigilõivu tasumise kuupäev 2 Korraldusloa taotlusele tuleb lisada 1 õnnemängu toto või osavusmängu mängukoha avamiseks taotluses näidatud aadressil valla või linnavalitsuse kirjalik nõusolek mängukoha avamiseks ning mängukoha plaan ja kirjeldus 2 teave hasartmängu korraldamiseks kasutatava mänguinventari kohta 3 mängureeglid 4 ülevaade mängukohas ja mängu korraldamisel rakendatavatest turvameetmetest 5 teave selle kohta kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele 6 loterii või toto panuse vastuvõtmisel või võitude väljamaksmisel sidevahendi kaudu telefoninumbrid Interneti aadressid ja muud kontaktandmed mis võimaldavad panuse tegemist ja vastuvõtmist ning andmed arvelduskontode kohta mida kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ja mängijate vahel 3 Maksu ja Tolliamet võib korraldusloa andmiseks olulist tähtsust omavate asjaolude selgitamiseks viia läbi ekspertiisi Korraldusloa saamise taotluse läbivaatamise tähtaeg pikeneb ekspertiisi tegemise aja kuid mitte rohkem kui kahe kuu võrra Tähtaja pikendamisest teavitab Maksu ja Tolliamet taotlejat kirjalikult Kui ekspertarvamuse kohaselt ei vastanud korraldusloa andmiseks olulist tähtsust omavad asjaolud käesoleva seaduse nõuetele peab tellitud ekspertiisi dokumentaalselt tõendatud kulud hüvitama korraldusloa taotleja 24 Korraldusloa taotlemine kiirloterii korraldamiseks 1 Kiirloterii korraldusluba antakse kuni viieks aastaks RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 2 Korraldusloa taotlemisel kiirloterii korraldamiseks kohaldatakse käesoleva seaduse s 23 sätestatut järgmiste erisustega 1 käesoleva seaduse 23 lõikes 1 nimetatud taotluses märgitakse korraldusloa kehtivuse ajana kiirloterii korraldamise algus ja lõpukuupäev 2 käesoleva seaduse 23 lõikest 2 kohaldatakse punkte 3 ja 5 3 taotlusele lisatakse kiirloterii pileti kavand koos loteriipiletite turvaelementide täpse kirjeldusega 25 Korraldusloa taotlemine täiendava õnnemängu korraldamiseks Korraldusloa taotlemisel täiendava õnnemängu korraldamiseks kohaldatakse käesoleva seaduse s 23 sätestatut järgmiste erisustega 1 käesoleva seaduse 23 lõike 1 punkti 4 kohaldamisel märgitakse kõik mängukohad kus täiendavat õnnemängu korraldatakse 2 käesoleva seaduse 23 lõikest 2 kohaldatakse punkti 3 26 Korraldusloa taotlemine kaughasartmängu korraldamiseks RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 1 Kaughasartmängu korraldusluba antakse kuni viieks aastaks Korraldusloa taotlemisel kaughasartmängu korraldamiseks kohaldatakse käesoleva seaduse s 23 sätestatut järgmiste erisustega RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 1 käesoleva seaduse 23 lõike 1 punktis 4 nimetatu asemel tuleb korraldusloa taotluses märkida kaughasartmängu korraldamisel kasutatavat tarkvara sisaldava serveri asukoha aadress RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 2 käesoleva seaduse 23 lõikest 2 kohaldatakse punkte 2 5 2 Korraldusloa taotlusele tuleb lisada 1 andmed kaughasartmängu korraldamisel kasutatava tarkvara kohta RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 2 sõltumatu eksperthinnang kaughasartmängu korraldamisel kasutatava tarkvara vastavuse kohta käesoleva seaduse s 54 sätestatud nõuetele 3 telefoninumbrid Interneti aadressid ja muud kontaktandmed mis võimaldavad hasartmängus osaleda 4 andmed arvelduskontode kohta mida kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ning mängijate vahel 5 tõendid serveri asukohariigi hasartmängujärelevalve teostaja ja rahapesu tõkestamisega tegeleva asutuse õigusliku aluse ja võimaluste kohta teha koostööd Maksu ja Tolliameti ning rahapesu andmebürooga kui server ei asu Eestis ega arvutikuritegevusvastase konventsiooniga ühinenud riigis ning Maksu ja Tolliametil ja rahapesu andmebürool puudub koostöökokkulepe serveri asukohariigi pädevate asutustega hasartmängude järelevalvega seotud informatsiooni vahetamise kohta RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 27 Mängukoha avamise nõusolek 1 Õnnemängu toto või osavusmängu mängukoha võib avada üksnes aadressil mille kohta on asukohajärgne valla või linnavalitsus andnud kirjaliku nõusoleku enne korraldusloa taotlemist Valla või linnavalitsus otsustab nõusoleku andmise või andmata jätmise ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates Osavusmängu mängukoha avamise nõusolek antakse kuni 20 aastaks õnnemängu või toto mängukoha avamise nõusolek antakse 5 kuni 20 aastaks Valla või linnavalitsus võib anda kirjaliku nõusoleku taotluses märgitust lühemaks ajaks 2 Valla või linnavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisel peab mängukoha avamise nõusolekut taotlev isik edaspidi nõusoleku taotleja esitama 1 taotluse millest nähtub taotluse täitnud isiku ametikoht nimi ja allkiri taotleja tegevusloa andmise otsuse number ja kuupäev ning taotletav korraldusloa kehtivusaeg 2 teabe kavandatava mängukoha asukoha ja lahtiolekuaegade kohta 3 mängukohaks planeeritava hoone või selle osa kohta dokumendi mis näitab et nõusoleku taotleja võib hoonet või selle osa kasutada õiguslikul alusel 3 Valla või linnavalitsuse nõudel on nõusoleku taotleja kohustatud andma ühe nädala jooksul täiendavat teavet korraldada soovitavate hasartmängude nende korraldamise tingimuste ning kasutatava mänguinventari kohta 4 Valla või linnavalitsus keeldub nõusoleku andmisest kui taotletav mängukoht asuks käesoleva seaduse 37 lõikes 2 nimetatud kinnisasjal lõikes 3 nimetatud piirkonnas või lõike 4 punkti 3 alusel määratletud piirkonnas Valla või linnavalitsus võib nõusoleku andmisest keelduda kui hasartmängukorraldaja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kohustust 5 Kui valla või linnavalitsus on nõusoleku andmisest keeldunud ei saa nõusoleku taotleja ega muu isik esitada taotlust samal aadressil mängukoha avamiseks enne 12 kuu möödumist taotluse esitamisest kui selle aja jooksul ei ole määratletud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud piirkonda RT I 04 03 2015 3 jõust 01 06 2015 6 Käesolevat paragrahvi ei kohaldata mängukohtadele mis asuvad Eesti laevaregistrisse kantud laeval 28 Otsuse tegemine korraldusloa andmise kohta 1 Maksu ja Tolliametil on õigus saada korraldusloa taotlemisel esitatud andmete kontrollimiseks korraldusloa taotlejalt ja riiklikest andmekogudest teavet RT I 04 03 2015 3 jõust 01 06 2015 2 Korraldusloa andmise otsuses märgitakse järgmised andmed 1 korraldusloa andmise otsuse number ja kuupäev 2 korraldusloa kehtivusaeg 3 hasartmängukorraldaja nimi registrikood ja aadress 4 hasartmängu liik või alaliik ning kas hasartmängu korraldatakse kaughasartmänguna 5 käesoleva seaduse 23 lõike 1 punktis 5 nimetatud isiku nimi ja ametikoht 6 korraldusloa andmise alus 3 Toto õnnemängu või osavusmängu mängukoha avamiseks antava korraldusloa andmise otsuses märgitakse lisaks mängukoha aadress ning otsuse tegemise ajal kehtivad ajalised piirangud hasartmängu korraldamise osas Täiendava õnnemängu korraldusloa otsuses märgitakse kõik mängukohad kus täiendavat õnnemängu korraldada tohib 4 Kehtetu RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 29 Korraldusloa andmisest keeldumine 1 Korraldusloa andmisest keeldutakse kui korraldusloa taotleja on jätnud 30 päeva jooksul Maksu ja Tolliameti vastavasisulise teate esitamisest arvates kõrvaldamata vähemalt ühe järgmistest puudustest 1 korraldusloa taotlejal ei ole käesoleva seaduse nõuetele vastavat kehtivat tegevusluba 2 taotleja ei ole tasunud riigilõivu 3 mängukoht või mänguinventar ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele 4 mängureeglid rikuvad ilmselgelt mängijate õigusi või ei vasta käesoleva seaduse nõuetele 5 korraldusluba taotlev isik keeldub Maksu ja Tolliametile põhjendamatult andmast käesoleva seaduse alusel nõutud täiendavat või olulist teavet 6 korraldusloa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid või puudulikke andmeid 7 puudub valla või linnavalitsuse nõusolek õnnemängu toto või osavusmängu mängukoha avamiseks RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 2 Korraldusloa andmisest võib keelduda kui korraldusluba taotletakse kaughasartmängu korraldamiseks ja kaughasartmängu korraldamisel kasutatavat tarkvara sisaldav server asub väljaspool Eestit arvutikuritegevusvastase konventsiooniga ühinenud riike ja riike mille pädevad asutused on sõlminud Maksu ja Tolliameti ning rahapesu andmebürooga koostöökokkuleppe hasartmängude järelevalvega seotud informatsiooni vahetamise kohta RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 30 Korraldusloa kehtetuks tunnistamise alused 1 Korraldusloa võib kehtetuks tunnistada kui 1 hasartmängukorraldaja esitab talle antud korraldusloa kehtetuks tunnistamise taotluse 2 ilmneb käesoleva seaduse 29 lõike 1 punktides 1 3 või 6 nimetatud asjaolu RT I 04 03 2015 3 jõust 01 06 2015 3 hasartmängukorraldaja ei ole järjest üle ühe aasta mõjuva põhjuseta tegelenud korraldusloa andmise otsuses märgitud kohas hasartmängude korraldamisega või korraldusloa andmise otsuses märgitud hasartmängu korraldamisega 4 hasartmängukorraldaja ei ole täitnud tähtajaks korrakaitseorgani ettekirjutust ning kohus ei ole ettekirjutust kehtetuks tunnistanud 5 hasartmängukorraldaja on hasartmängu või mängukoha reklaami suhtes kehtestatud regulatsiooni korduvalt rikkunud 6 hasartmängukorraldaja on pannud toime käesoleva seaduse des 74 75 või 82 86 nimetatud väärteo 7 hasartmängukorraldaja ei ole täitnud talle käesoleva seadusega pandud kohustusi või on rikkunud käesolevast seadusest tulenevaid nõudeid 2 Korraldusloa kehtetuks tunnistamise ettepaneku käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 5 alusel teeb Tarbijakaitseamet või Politsei ja Piirivalveamet RT I 29 12 2011 1 jõust 01 01 2012 31 Otsus korraldusloa kehtetuks tunnistamise kohta 1 Korraldusloa kehtetuks tunnistamise otsus peab sisaldama järgmisi andmeid 1 hasartmängukorraldaja nimi registrikood korraldusloa andmise otsuse number ja kuupäev 2 otsuse tegemise kuupäev 3 korraldusloa kehtetuks tunnistamist tinginud asjaolud koos viitega käesoleva seaduse 30 sellele lõikele ja punktile mille alusel korraldusluba kehtetuks tunnistatakse 2 Maksu ja Tolliamet teatab tegevusloa kehtetuks tunnistamisest Politsei ja Piirivalveametile RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 32 Korraldusloa kehtivuse lõppemine 1 Korraldusloa kehtivuse lõppemisel on hasartmängukorraldaja kohustatud sulgema mängukoha või lõpetama hasartmängu kättesaadavaks tegemise korraldusloa kehtetuks tunnistamise otsusel näidatud ajaks või korraldusloa kehtivuse lõppemise ajaks 2 Kui kiirloterii korraldaja ei ole kõiki loteriipileteid korraldusloa kehtivuse lõppemiseks realiseerinud tuleb järelejäänud loteriipiletid käibelt kõrvaldada ja hävitada 60 kalendripäeva jooksul korraldusloa kehtivuse lõppemisest arvates kui Maksu ja Tolliamet ei ole nõudnud nende üleandmist Pärast kiirloterii korraldusloa kehtivuse lõppemist saadud võitude väljaandmine toimub vastavalt mängureeglitele 3 peatükk HASARTMÄNGUDE KORRALDAMINE 1 jagu Üldnõuded hasartmängude korraldamisele 33 Hasartmängukorraldaja üldised kohustused hasartmängu korraldamisel 1 Hasartmängu korraldamisel on hasartmängukorraldaja kohustatud 1 tagama mängukohas avaliku korra ja mängijate turvalisuse 2 tagama et ei mängiks ja mängukohas ei viibiks isik kellel käesoleva seaduse 34 alusel puudub õigus mängust osa võtta või mängukohas viibida 3 tagama et kuriteo eest karistatud isiku tööülesandeks ei ole hasartmängude läbiviimine otsuse tegemine hasartmängus osalemise õiguse kohta või hasartmängu üle kontrolli teostamine 4 tagama et alla 21 aastase isiku tööülesandeks ei ole õnnemängu loterii või toto läbiviimine otsuse tegemine õnnemängus loteriis või totos osalemise õiguse kohta või õnnemängu loterii või toto üle kontrolli teostamine 5 tagama et mängijale esitatakse selge hoiatus hasartmängudes osalemise sõltuvust tekitava iseloomu kohta ning viidatakse nende organisatsioonide kontaktandmetele kes osutavad abi hasartmängusõltlastele 6 tagama piisavad meetmed isikute väljaselgitamiseks kes kasutavad abivahendeid mis võimaldavad endale või teistele hasartmängus eelise loomist või mängu tulemuse selgitamise juhuslikkuse takistamist ja välistama nende osalemise hasartmängus 7 tagama et õnnemängu korraldamisel kasutatav mänguautomaat ei annaks korraga välja sularaha rohkem kui 2000 euro väärtuses RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 2 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 ei kohaldata loteriikorraldajale Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktist 2 tulenevat kohaldatakse loteriikorraldajale üksnes kohustuse osas mitte lubada mängida isikul kellel käesoleva seaduse 34 alusel puudub õigus mängust osa võtta Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatut ei kohaldata totokorraldajale kui isiku tööülesandeks on üksnes toto panuste vastuvõtmine või kuni 640 euro väärtuses võitude väljamaksmine 3 Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada 1 loetelu organisatsioonidest kellele viitamine käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 5 kohaselt on kohustuslik 2 täpsemad nõuded käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud hoiatuse esitamise viisile sisule ja kujundusele RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 34 Piirangud hasartmängus osalemisele 1 Hasartmängu mängija peab olema füüsiline isik Hasartmängukorraldaja ei tohi sõlmida mängijaga krediidilepingut panuse tegemise võimaldamiseks ega võimaldada mängijal mängukohas krediidilepingu sõlmimist teise isikuga 2 Alla 21 aastane isik ei tohi õnnemängu kaughasartmänguna korraldatavat õnnemängu ega kaughasartmänguna korraldatavat osavusmängu mängida Samuti on keelatud alla 21 aastasel isikul õnnemängu mängukohas viibida Alla 21 aastane isik tohib viibida üksnes Eesti laevaregistrisse kantud reisijatevedu teostaval laeval asuvas õnnemängu mängukohas kus asuval mänguautomaadil või mängulaual ei ületa suurim võimalik panus ühes õnnemängus osalemise õiguse saamiseks 10 eurot ja suurim võimalik ühe õnnemängu tulemusel saadav võit 2000 eurot RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 3 Totot ei tohi mängida alla 18 aastased isikud 4 Loteriid ei tohi mängida alla 16 aastased isikud 5 Õnnemängu mängukohta on keelatud kaasa võtta või õnnemängu mängimisel kasutada abivahendeid mis võimaldavad endale või teistele hasartmängus eelise loomist või mängu tulemuse selgitamise juhuslikkuse takistamist 6 Totos panuse tegemine on keelatud isikul kes mõjutab või võib mõjutada ennustatud sündmuse toimumist toimumata jäämist või toimumise viisi või sündmuse tulemust 35 Mängureeglid 1 Hasartmängu korraldatakse hasartmängu korraldava isiku juhatuse otsusega kinnitatud mängureeglite kohaselt mis peavad sisaldama 1 hasartmängukorraldaja ärinime ja olemasolu korral registrikoodi 2 mängu kirjeldust sealhulgas osalemise tingimusi ja korda 3 võidu saamise tõenäosust selle arvulise väljendamise võimatuse korral võitja ja võidu suuruse määratlemise reegleid 4 võitude väljaandmise kohta korda ja lõpptähtaega 5 mängijate esitatavate pretensioonide lahendamise korda ja tähtaega 2 Hasartmängu mängureegleid võib muuta üksnes Maksu ja Tolliameti kirjalikul nõusolekul Maksu ja Tolliamet otsustab nõusoleku andmise 15 tööpäeva jooksul mängureeglite saamisest arvates Maksu ja Tolliamet keeldub nõusoleku andmisest käesoleva seaduse 29 lõike 1 punktis 4 nimetatud alustel RT I 04 03 2015 3 jõust 01 06 2015 3 Mängureeglid peavad olema mängukohas nähtaval või need tuleb esitada viivitamata mängija nõudmisel 4 Mängureeglitega võib mängijate kaitseks kehtestada mõistlikud ühetaolised ja mittediskrimineerivad piirangud RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 5 Hasartmängukorraldaja ei vastuta tehingu tegemata jätmisest mittetähtaegsest tegemisest või teenuse osutamise piiramisest tuleneva kahju eest kui tehingu tegemata jätmine mittetähtaegne tegemine või teenuse osutamise piiramine oli põhjustatud käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt kehtestatud piirangust RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 36 Mänguinventar 1 Mänguinventar on iga seade vahend riist või tarkvara mida hasartmängukorraldaja kasutab hasartmängu korraldamiseks 2 Mänguautomaat on hasartmängu tulemuse väljaselgitamiseks või hasartmängu korraldamiseks valmistatud elektrooniline mehaaniline või elektromehaaniline mänguinventar 3 Mängulaud on mänguinventar mis hasartmängu korraldamiseks valmistatud lauana võimaldab mängutulemuste määramist mehaaniliselt või hasartmängukorraldaja töötajaks oleva krupjee või diileri vahendusel 4 Tark ja riistvara mida kasutatakse õnnemängu korraldamisel mänguautomaadil või kaughasartmänguna peavad tagama et keskmine mängu tulemusena mängijatele tehtud väljamaksete summa on suurem kui 80 protsenti kõikide panuste summast 5 Enne hasartmängu korraldamise alustamist õnnemängudeks või osavusmängudeks kasutataval mänguautomaadil tuleb Maksu ja Tolliametile edastada nimetatud mänguautomaadi ja selle tarkvara andmed võimaldamaks mänguautomaadi ja tarkvara identifitseerimist ning seaduse nõuetele vastavuse kontrolli Nõutavate andmete koosseisu ja esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 6 Kui üks õnnemängu või osavusmängu korraldamiseks kasutatav mänguautomaat võimaldab samaaegselt panuseid teha või mängida mitmel mängijal käsitatakse seda vastavalt võimalike mängijate arvule mitme mänguautomaadina 37 Nõuded mängukohale 1 Õnnemängu mängukoht võib asuda üksnes 1 eraldi hoones 2 hotellis konverentsi või meelelahutuskeskuses 3 ärihoones või kaubanduskeskuses kui õnnemängu mängukohta ei saa siseneda ärihoone või kaubanduskeskuse muude ruumide kaudu ja kui samas hoones ei asu eluruume 2 Õnnemängu toto või osavusmängu mängukoht ei või asuda koolieelse lasteasutuse põhikooli gümnaasiumi kutseõppeasutuse huvikooli noorte püsilaagri laste hoolekandeasutuse või noorsootööasutuse kasutuses oleval kinnisasjal RT I 2010 44 262 jõust 01 09 2010 3 Üldplaneeringu või detailplaneeringuga võib määratleda piirkonna kus õnnemängu mängukoht ei tohi asuda 4 Valla või linnavolikogu määrusega 1 võib kehtestada valla või linnavalitsuse territooriumil asuvate õnnemängu mängukohtade lahtiolekuaegadele ühtse piirangu 2 võib keelata eraldi hoones asuva õnnemängu mängukoha avamise või selle lahtiolekuaega täiendavalt piirata kui mängukoht asuks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kinnisasja vahetus läheduses 3 määratletakse piirkond mida peetakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kinnisasja vahetus läheduses olevaks 5 Õnnemängu või toto mängukohas on lubatud tegeleda üksnes õnnemängu või toto korraldamisega seonduvate kõrvaltegevustega sealhulgas toitlustamise valuutavahetuse ning vaba aja ja kultuuriürituste korraldamisega 6 Õnnemängu mängukohas peab olema vähemalt 40 mänguautomaati mille kohta on Maksu ja Tolliametile edastatud käesoleva seaduse 36 lõikes 5 nimetatud andmed või vähemalt viis mängulauda Arvesse võetakse üksnes sellised mänguautomaadid ja mängulauad millelt on tasutud hasartmängumaks 7 Õnnemängu või toto mängukohas peab olema nähtaval kohal mõistliku suurusega eestikeelne hoiatus hasartmängudes osalemise sõltuvust tekitava iseloomu kohta ning nende organisatsioonide kontaktandmed kes osutavad abi hasartmängusõltlastele 8 Õnnemängu korraldaja on kohustatud tuvastama õnnemängu mängukohta sisenevate isikute isikusamasuse Isikusamasuse tuvastamisel registreeritakse järgmised andmed 1 ees ja perekonnanimi 2 isikukood selle puudumisel sünniaeg 3 isikut tõendava dokumendi nimetus selle seerianumber väljaandmise aeg ja koht 4 õnnemängu mängukohta saabumise kellaaeg ja kuupäev 9 Käesoleva paragrahvi lõike 8 punktides 1 3 nimetatud andmete registreerimiseks esitab õnnemängu mängukohta siseneda sooviv isik isikut tõendava dokumendi Isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest tehakse koopia ning käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud andmed kantakse elektrooniliselt peetavasse andmekogusse 10 Enne isiku sisenemist õnnemängu mängukohta kontrollib õnnemängu korraldaja õnnemängu mängukohta külastanud isikute kohta elektrooniliselt peetavas andmekogus olevaid andmeid isikusamasuse tuvastamiseks esitatud isikut tõendava dokumendi alusel ning märgib andmekogusse isiku õnnemängu mängukohta saabumise kellaaja ja kuupäeva 11 Andmetega võib tutvuda neist väljavõtteid saada või nende kohta õnnemängu korraldajaga kokkulepitud andmeturvameetmetel ning arvutivõrgul põhineva andmevahetussüsteemi abil päringuid teha üksnes 1 korrakaitseorgan riikliku järelevalve teostamisel RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 2 kohus kohtumenetluses 3 kriminaalasjas eeluurimist teostav asutus 4 Maksu ja Tolliamet seoses maksuasja menetlemisega 5 rahapesu andmebüroo 6 julgeolekuasutus julgeolekuasutuste seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks RT I 08 11 2010 3 jõust 18 11 2010 7 isik ise enda kohta käivate andmete osas 12 Isikul on õigus enda kohta käivate andmete osas tutvuda ka järgmiste andmetega 1 tema andmed saanud asutuse andmed 2 viide andmetele millele võimaldati juurdepääs 3 andmetele juurdepääsu viis 4 andmetele juurdepääsu õiguslik alus ja andmete väljastamise aeg 13 Andmekogus olevaid kandeid isiku kohta tuleb säilitada vähemalt viis aastat isiku viimasest õnnemängu mängukoha külastusest 14 Õnnemängu või toto korraldaja peab tagama õnnemängu või toto mängukoha sisese ning välise videojärelevalve et täita käesoleva seaduse 33 lõikes 1 nimetatud kohustused Salvestised tuleb säilitada vähemalt 14 päeva salvestamise hetkest arvates Salvestistega võib tutvuda neist väljavõtteid saada või nende kohta õnnemängukorraldajaga kokkulepitud andmeturvameetmetel ning arvutivõrgul põhineva andmevahetussüsteemi abil päringuid teha üksnes käesoleva paragrahvi lõike 11 punktides 1 6 nimetatud asutus 15 Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 4 ja 6 sätestatut ei kohaldata Eesti laevaregistrisse kantud reisijatevedu teostaval laeval asuvale õnnemängu mängukohale Käesoleva paragrahvi lõigetes 8 13 sätestatut ei kohaldata Eesti laevaregistrisse kantud reisijatevedu teostaval laeval asuvale õnnemängu mängukohale kus suurim võimalik panus ühes õnnemängus osalemise õiguse saamiseks ei ületa 10 eurot ja suurim võimalik ühe õnnemängu tulemusel saadav võit ei ületa 2000 eurot RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 2 jagu Eri liiki hasartmängude korraldamisel järgitavad erisused 1 jaotis Erinõuded õnnemängude osavusmängude ja loteriide korraldamisele 38 Nõuded õnnemängu mänguautomaadile 1 Õnnemängu korraldamiseks kasutatav mänguautomaat peab 1 mängutulemuste väljaselgitamiseks kasutama juhuslikkuse generaatorit 2 elektrikatkestuse korral tagama andmete säilimise 3 olema kaitstud väliste sealhulgas elektromagnetiliste elektrostaatiliste ning raadiolainetest tulenevate mõjutuste eest 2 Mängulaua või mänguautomaadi elektrooniline ühendatus teiste süsteemidega ei tohi omada mõju mängutulemuse selgitamise juhuslikkusele 3 Mänguautomaadil õnnemängu korraldamisel peab mänguautomaadi diagnostikasüsteem kontrollima mänguautomaadi kõiki süsteeme ja nende korrasolekut 4 Kui diagnostikasüsteem tuvastab mängu korraldamises vea mis võib mõjutada mängu tulemust käibe arvestust või elektroonilise arvestus ja kontrollsüsteemi poolt andmete salvestamist peab diagnostikasüsteem kohe võimaldama elektroonilisel arvestus ja kontrollsüsteemil salvestada mänguautomaadi või mängu korraldamiseks kasutatava tarkvara vea andmed ja tekkimise aja ning peatama mänguautomaadil õnnemängu korraldamise 5 Diagnostikasüsteem peab registreerima ja salvestama vähemalt viie viimase mängu tulemused ning mängu jooksul toimunud tegevused 6 Kehtetu RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 39 Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekiri RT I 04 03 2015 3 jõust 01 01 2016 1 Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekiri edaspidi nimekiri on andmekogu mille asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 2 Nimekirja vastutav töötleja on Maksu ja Tolliamet 3 Nimekirja kantakse isik tema kirjaliku avalduse alusel tähtajatult kuid avalduses märgib isik tähtaja mille möödudes võib ta teha uue avalduse enda nimekirjast kustutamiseks Nimekirja kandmise avalduses märgitud tähtaega arvestatakse avalduse esitamise kuupäevast alates ning see ei tohi olla kuuest kuust lühem ega kolmest aastast pikem 4 Avaldus esitatakse Maksu ja Tolliametile või õnnemängu toto või klassikalise loterii korraldajale kes edastab selle viivitamata Maksu ja Tolliametile Avaldusele lisatakse avalduse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia 5 Nimekirja kantakse isiku kohta järgmised andmed 1 ees ja perekonnanimi 2 isikukood või selle puudumise korral sünnikuupäev kuu ja aasta 3 avalduse esitamise kuupäev 4 tähtaeg mille möödumisel saab isik esitada avalduse oma andmete nimekirjast kustutamiseks 5 kas isik soovib piirata õnnemängu mängimist 6 kas isik soovib piirata toto mängimist 7 kas isik soovib piirata klassikalise loterii mängimist 6 Nimekirja kantud andmetega võivad tutvuda järelevalve teostaja hasartmängukorraldaja töötaja kellele see on tööülesannete täitmiseks vajalik ja isik enda kohta käivate andmete osas Hasartmängu korraldajal on keelatud nimekirja kantud andmeid töödelda tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja neid üle anda kolmandale isikule 7 Isiku avaldust nimekirja kandmiseks või nimekirjast kustutamiseks ei saa tagasi võtta ja sellel ei ole tagasiulatuvat jõudu 8 Õnnemängu toto ja klassikalise loterii korraldajad peavad kehtestama meetmed mis tagavad et nimekirja kantud isikul ei võimaldata mängida nende korraldatavaid hasartmänge mille mängimisele on isik nimekirja kandmisel piirangu seadnud 9 Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avaldust selle lisa ja logifaile säilitab Maksu ja Tolliamet ühe aasta isiku nimekirjast kustutamisest arvates RT I 04 03 2015 3 jõust 01 01 2016 40 Õnnemänguturniiri korraldamine 1 Õnnemänguturniiri korraldamise õigus on isikul kellele on väljastatud õnnemängude korraldamise tegevusluba Õnnemänguturniiri võib korraldada õnnemängu mängulaual õnnemängu mänguautomaadil või kaughasartmänguna Kui õnnemänguturniiri korraldatakse õnnemängu mänguautomaadil ei tohi õnnemänguturniiri võidufondi summa ületada panuste summat RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 2 Enne õnnemänguturniiri korraldamist välja arvatud juhul kui õnnemänguturniiri korraldatakse ringmängu või kaughasartmänguna peab korraldaja Maksu ja Tolliametile esitama kirjalikult taasesitatavas vormis teate milles on märgitud RT I 04 03 2015 3 jõust 01 06 2015 1 õnnemänguturniiri korraldamise aeg ja koht 2 millises õnnemängus õnnemänguturniiril osalejad võistlevad 3 õnnemänguturniiri reeglid ning võitja väljaselgitamise kord 4 osavõtutasu suurus 5 võidufondi suurus selle arvulise väljendamise võimatuse korral võidufondi kindlaksmääramise reeglid 41 Osavusmängu korraldamine 1 Osavusmänguautomaadi vahendusel korraldatud osavusmängu võit peab olema ese mis ei ole raha ning selle väärtus ei tohi ületada 50 eurot Osavusmängu võidu võib välja anda üksnes osavusmänguautomaat ning osavusmängukorraldaja ei tohi vahetada osavusmängu võitu rahaks või teenuseks ega sõlmida teiste isikutega kokkuleppeid mille kohaselt vahetataks osavusmängu võit rahaks või teenuseks 2 Kaughasartmänguna korraldatud osavusmängu võidu väärtus ei tohi ületada 50 eurot 3 Osavusmängukorraldaja peab osavusmängu korraldamisel tagama et 1 oskustega mängijad saavutavad üldjuhul suuremaid võite kui oskusteta mängijad 2 mängija ei saavuta olulist võitu aktiivselt mängu sekkumata 3 mängija kes otsustab mängida passiivselt ei saavuta võitu või saavutab üksnes väheolulise võidu 42 Loteriipilet 1 Loteriipilet on loteriis osalemise õigust tõendav ese 2 Loteriipiletil peavad olema järgmised andmed 1 loterii nimetus korraldusloa number ning loteriikorraldaja nimi aadress ja telefoninumber 2 loteriivõitude väljaandmise koht kohad ja tähtaeg 3 loteriimängija poolt tehtud panuse summa Eestis kehtivas vääringus 4 mängijate poolt esitatavate pretensioonide lahendamise kord viitega Interneti aadressile kus on olemas loterii mängureeglid 5 selge hoiatus loteriis osalemise sõltuvust tekitava iseloomu kohta ning nende organisatsioonide kontaktandmed kes osutavad abi hasartmängusõltlastele 3 Klassikalise loterii piletil peavad olema lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele 1 loteriivõitjate selgitamise aeg 2 loteriipileti kordumatu kood või arvud millele loteriimängija on teinud panuse 4 Kiirloterii iga pilet peab kandma unikaalset numbrit Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele peavad kiirloterii piletil olema järgmised andmed 1 loteriipiletite üldarv korraldatavas loteriis 2 võiduga piletite arv võitude lõikes 5 Kõik kiirloterii piletid peavad olema varustatud Maksu ja Tolliameti poolt heaks kiidetud turvaelementidega mis vastavad kiirloterii korraldusloa taotlemisel koos loteriipileti kavandiga esitatud kirjeldusele 6 Võiduga piletid kiirloterii piletite tiraa is peavad olema enne loteriikorraldajale üleandmist jaotatud juhuslikult Loteriikorraldaja ei tohi mõjutada võiduga piletite paiknemist tiraa is 43 Loterii mängureeglid Loterii mängureeglid peavad lisaks käesoleva seaduse 35 lõikes 1 nimetatule sisaldama 1 loteriipileti realiseerimishinda Eestis kehtivas vääringus välja arvatud kaubandusliku loterii puhul ning loteriipileti rikutuks tunnistamise korda 2 klassikalise loterii tulemuste selgitamise ja avalikustamise aega kohta ja korda 3 kiirloterii piletite tiraa i 4 kiirloterii algus ja lõpukuupäeva 44 Mittetulundusühingu ja sihtasutuse toetuseks loterii korraldamise taotlemine 1 Käesoleva seaduse 9 lõikes 5 nimetatud äriühing võib korraldada loterii et koguda rahalisi vahendeid mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikirjalise eesmärgi toetuseks 2 Mittetulundusühing või sihtasutus kes soovib oma põhikirjalise eesmärgi toetuseks saada loterii korraldamisest rahalisi vahendeid edaspidi toetus esitab Rahandusministeeriumile loterii korraldamise taotluse milles on märgitud 1 mittetulundusühingu või sihtasutuse nimi ja registrikood 2 mittetulundusühingu või sihtasutuse asukoha aadress ja kontaktandmed 3 millise põhikirjalise eesmärgi toetuseks soovitakse loteriid korraldada 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatakse 1 mittetulundusühingu või sihtasutuse viimase kolme aasta majandusaasta aruanded kui mittetulundusühing või sihtasutus on nii kaua tegutsenud ja majandusaasta aruanded pole kättesaadavad äriregistri elektroonilise teabesüsteemi kaudu 2 mittetulundusühingu või sihtasutuse kinnitus et toetust kasutatakse üksnes käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud põhikirjalise eesmärgi toetuseks 3 kirjeldus kuidas mittetulundusühing või sihtasutus kohustub toetust jagama põhikirjalise eesmärgi saavutamist tagavate tegevuste vahel edaspidi toetuse kasutamise plaan 4 kavandatava loterii kirjeldus sealhulgas planeeritav loteriipiletite müügivõrgu kirjeldus RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 4 Taotlusele võib lisada täiendavaid materjale ja selgitusi mittetulundusühingu või sihtasutuse tegevuse eesmärkide ja maine kohta 5 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse võib esitada mittetulundusühing või sihtasutus mis on kantud tulumaksuseaduses sätestatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja ning mis vastab nimekirja kantud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kehtestatud nõuetele 45 Mittetulundusühingu ja sihtasutuse toetuseks loterii korraldamine 1 Kui mittetulundusühing või sihtasutus vastab käesoleva seaduse 44 lõikes 5 nimetatud nõuetele esitab Rahandusministeerium loterii korraldamise taotluse käesoleva seaduse 9 lõikes 5 nimetatud äriühingule arvamuse avaldamiseks 2 Käesoleva seaduse 9 lõikes 5 nimetatud äriühing koostab ühe kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse saamisest arvates kirjaliku arvamuse mis sisaldab hinnangu vähemalt järgmistele asjaoludele 1 kas loterii korraldamine on kooskõlas vastutustundliku loteriimängimise põhimõtetega ja liigse mängimise ennetamise eesmärgiga 2 loterii korraldamise majanduslikule otstarbekusele 3 Arvamus edastatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Rahandusministeeriumile ja käesoleva seaduse 44 lõikes 2 nimetatud taotluse esitanud mittetulundusühingule või sihtasutusele 4 Mittetulundusühingule või sihtasutusele üle kantav toetus peab moodustama vähemalt 55 protsenti loterii korraldamise müügitulu ja kulude vahest Kuludena arvestatakse loterii korraldamise otseseid kulusid ja loterii korraldamisega seotud kaudseid kulusid 5 Käesoleva seaduse 9 lõikes 5 nimetatud äriühing jätab toetuse mittetulundusühingule või sihtasutusele üle kandmata või see kantakse tagasi käesoleva seaduse 9 lõikes 5 nimetatud äriühingule kui loterii korraldamise ajal 1 esitab mittetulundusühing või sihtasutus käesoleva seaduse 9 lõikes 5 nimetatud äriühingule avalduse toetusest loobumiseks 2 on Vabariigi Valitsuse korraldusega mittetulundusühingult või sihtasutuselt võetud õigus toetust saada 3 on mittetulundusühing või sihtasutus kustutatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist 4 on Vabariigi Valitsus otsustanud mittetulundusühingu või sihtasutuse kustutada tulumaksuseaduses sätestatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast 6 Mittetulundusühing või sihtasutus esitab käesoleva seaduse 9 lõikes 5 nimetatud äriühingule Eestis tegutseva krediidiasutuse garantii loterii korraldamise eeldatavate kulude ulatuses RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 7 Mittetulundusühingul või sihtasutusel ei ole õigust nõuda käesoleva seaduse 9 lõikes 5 nimetatud äriühingult selle müügivõrgu kasutamisõigust RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 46 Vabariigi Valitsuse otsus loterii korraldamiseks 1 Rahandusministeerium esitab materjalid kolme kuu jooksul pärast kõigi käesoleva seaduse 44 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete ja dokumentide saamist Vabariigi Valitsuse istungile kes otsustab mittetulundusühingule või sihtasutusele loterii korraldamisest toetuse saamiseks loa andmise või sellest keeldumise 2 Käesoleva seaduse 9 lõikes 5 nimetatud äriühing lähtub loterii korraldusloa taotluse esitamisel käesoleva seaduse teise peatüki kolmandas jaos sätestatud korrast ja Vabariigi Valitsuse otsusest 3 Kui mittetulundusühing või sihtasutus rikub toetuse kasutamise plaani või ei kasuta toetust käesoleva seaduse 44 lõike 2 punktis 3 nimetatud põhikirjalise eesmärgi toetuseks võib Vabariigi Valitsuse korraldusega mittetulundusühingult või sihtasutuselt võtta õiguse toetust saada RT I 04 03 2015 3 jõust 01 06 2015 4 Mittetulundusühing või sihtasutus kes on käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud alusel kaotanud õiguse toetust saada ei saa toetuse saamist taotleda kolme aasta jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud Vabariigi Valitsuse korralduse jõustumisest arvates 2 jaotis Kaubandusliku loterii korraldamine 47 Kaubanduslik loterii 1 Kaubanduslikus loteriis osalemise õigus omandatakse koos kauba või teenuse omandamisega Täiendavate varaliste kohustuste võtmise nõudmine kaubanduslikus loteriis osalejalt on keelatud 2 Kaubandusliku loterii korraldamisele ei laiene käesoleva seaduse 2 peatükk ega s 33 34 lõikes 4 42 lõike 2 punktides 3 5 ja lõikes 5 nimetatud nõuded 3 Kaubandusliku loterii mängureeglid peavad lisaks käesoleva seaduse 35 lõikes 1 ja 43 punktides 2 4 nimetatule sisaldama andmeid väljaantavate võitude kohta sealhulgas võidu rahalist väärtust 4 Maksu ja Tolliametil on õigus kontrollida kaubandusliku loterii tulemuse selgitamise juhuslikkust ning vastavust mängureeglitele 5 Kaubandusliku loterii võidufond võib olla kuni 100 000 eurot 48 Teatamiskohustus 1 Kaubandusliku loterii korraldamiseks peab esitama majandustegevusteate Maksu ja Tolliametile RT I 04 03 2015 3 jõust 01 06 2015 2 Lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule esitatakse teates järgmised andmed 1 kaubanduslikus loteriis osalemise algus ja lõpukuupäev tulemuse selgitamise ja avalikustamise koht viis ja kuupäev ning võitude väljaandmise koht viis ja ajavahemik 2 kaubandusliku loterii võidufondi väärtus 3 Lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule kantakse registrisse järgmised andmed 1 kaubandusliku loterii mängureeglid 2 kaubanduslikus loteriis osalemise algus ja lõpukuupäev ning tulemuse selgitamise ja avalikustamise koht viis ja kuupäev 3 kaubandusliku loterii võidufondi väärtus 4 Teatamiskohustust ei ole krediidiasutuste seaduse 6 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud teenuseid osutavatel ettevõtjatel RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 49 Registreerimistaotlus Kehtetu RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 50 Registreering Kehtetu RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 51 Registreeringu kustutamine Kehtetu RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 3 jaotis Erisused hasartmängu korraldamisel kaughasartmänguna 52 Kaughasartmängu korraldamine 1 Kaughasartmängu korraldamiseks kasutatavat tarkvara sisaldavas serveris peab säilitama andmeid mängija registreerimise isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise vanusepiirangust kinnipidamise kontrollimise hasartmängu mängimise piirangu kontrollimise mängusessiooni algatamise ning sisse ja väljalogimise kohta käesoleva seaduse 53 lõike 3 kohaselt RT I 04 03 2015 3 jõust 01 06 2015 2 Kaughasartmängu korraldamiseks kasutatavat tarkvara sisaldava serveri valdaja ja kaughasartmängu korraldaja peavad tagama korrakaitseorganitele piiramatu ligipääsu käesoleva paragrahvi lõikes 1 viidatud andmetele RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 3 Kui server ei paikne Eestis peab kaughasartmängu korraldaja enne serveri kasutamise alustamist kaughasartmängude korraldamiseks esitama Maksu ja Tolliametile tõendid et serveri asukohariigi hasartmängujärelevalve teostajal ja rahapesu tõkestamisega tegeleval asutusel on õiguslik alus ja võimalused teha koostööd Maksu ja Tolliameti ning rahapesu andmebürooga RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tõendeid koostöö tegemise õigusliku aluse ja võimaluste kohta ei pea esitama kui server asub riigis kes on ühinenud arvutikuritegevusvastase konventsiooniga või kelle pädevad asutused on sõlminud Maksu ja Tolliameti ning rahapesu andmebürooga koostöökokkuleppe hasartmängujärelevalvega seotud informatsiooni vahetamise kohta RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 5 Käesolevas jaotises sätestatut kohaldatakse ka toto korraldamisele kui toto panus võetakse mängijatelt vastu ja võidud makstakse välja sidevahendi abil RT I 04 03 2015 3 jõust 01 06 2015 53 Hasartmängukorraldaja kohustused hasartmängu korraldamisel kaughasartmänguna 1 Kaughasartmängu korraldamiseks peab hasartmängukorraldaja tagama 1 meetmed Eestis kaughasartmängu mängivate käesoleva seaduse 34 lõigetes 2 4 nimetatud vanusest nooremate isikute mängimisvõimaluse välistamiseks 2 iga mängija isikusamasuse tuvastamise 3 iga mängija ees ja perekonnanime isikukoodi selle puudumisel sünniaja ning mängukeskkonda sisenemise ja sealt lahkumise kellaaja ja kuupäeva registreerimise 4 arvepidamise iga mängija tehtud panuste hasartmängukorraldaja kontole panuste tegemiseks tehtud maksete mängijale tehtud tagasimaksete ja väljamakstud võitude kohta 5 panuste ja hasartmängukorraldaja kontole panuste tegemiseks tehtud maksete vastuvõtmise üksnes sama mängija arvelduskontolt või mängijalt sama hasartmängukorraldaja mängukohas 6 väljamaksete tegemise üksnes samale arvelduskontole millelt mängija on teinud hasartmängukorraldaja kontole makse hasartmängus panuste tegemiseks 7 korrakaitseorganitele takistamatu juurdepääsu hasartmängu korraldamiseks kasutatavale mänguinventarile RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 2 Hasartmängu korraldamisel kaughasartmänguna avaldab hasartmängukorraldaja igale mängijale 1 hasartmängukorraldaja nime aadressi ning tegevusloa ja korraldusloa andmise otsuste numbrid 2 mängureeglid või viite Interneti aadressile kus reeglid on kättesaadavad 3 viite käesoleva seaduse st 34 tulenevatele nõuetele 4 tähelepanu äratava hoiatuse hasartmängudes osalemise sõltuvust tekitava iseloomu kohta ja nende organisatsioonide kontaktandmed kes osutavad abi hasartmängusõltlastele 5 teabe kõikidest panuse tegemise hasartmängukorraldaja kontole panuste tegemiseks tehtud maksetega seonduva arvepidamise või võitude väljamaksmisega tekkivatest kuludest mis jäävad mängija kanda või mis kuuluvad tasaarveldamisele mängija saadud võidust või hasartmängukorraldaja kontole panuste tegemiseks tehtud maksetest RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 3 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 4 nimetatud andmeid tuleb säilitada vähemalt viis aastat viisil mis võimaldab nende esitamist Maksu ja Tolliameti politsei või rahapesu andmebüroo päringule vastates 54 Nõuded kaughasartmängude korraldamisel kasutatavale mänguinventarile RT I 25 04 2012 1 jõust 01 06 2012 1 Hasartmängude korraldamisel kaughasartmänguna kasutatav mänguinventar peab tagama piisava kindlusega et 1 hasartmängu tulemuse selgitamise juhuslikkust ei saa mõjutada hasartmängukorraldaja ega mõni teine isik 2 hasartmängu mängimisel olulist tähtsust omavad andmed säilitatakse mängu katkemise korral olenemata katkestuse põhjusest 3 mängu katkestused mängu tulemused ning mängusüsteemis tehtud muudatused registreeritakse 2 Hasartmängude korraldamisel kaughasartmänguna võib Maksu ja Tolliamet igal ajal nõuda sõltumatu eksperthinnangu esitamist kasutatava tarkvara vastavuse kohta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele 3 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud andmeid tuleb säilitada vähemalt viis aastat viisil mis võimaldab nende esitamist Maksu ja Tolliameti politsei või rahapesu andmebüroo päringule vastates 55 Mängijate kaitse kaughasartmängudes 1 Hasartmängukorraldaja peab enne mängija esmakordselt mängima lubamist tähelepanu ärataval moel pakkuma võimalust määrata ülempiir summale mida mängija on ühe nädala või ühe kuu jooksul valmis selle korraldaja juures hasartmängu mängimise tulemusel kaotama Korraldajal on keelatud võtta vastu panuseid mis võivad mängija kaotust suurendada üle mängija määratud ülempiiri RT I 04 03 2015 3 jõust 01 06 2015 2 Ülempiir on mängija poolt

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=96800&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  maksetest ühistu tegevusest saadavast tulust riigi ja kohalike omavalitsuste majandusabist annetustest ja muudest laekumistest 2 Hoiu laenuühistu osakapital moodustatakse liikmete osamaksudest 3 Hoiu laenuühistu osakapital peab olema vähemalt 31 950 eurot Hoiu laenuühistu netovara peab tegutsemise igal ajahetkel vastama vähemalt osakapitalile RT I 2010 22 108 jõust 01 01 2011 4 Osakapitali suurendamisel kohaldatakse äriseadustiku des 192 192 1 ja 195 ning 196 lõike 1 punktides 1 5 ja 7 ning lõigetes 3 3 2 ja 4 ning des 196 1 ja 196 2 sätestatut RT I 2010 34 182 jõust 01 07 2010 5 Osakapitali vähendamisel kohaldatakse äriseadustiku des 197 ja 197 1 ning 199 lõigetes 1 ja 2 ning des 199 2 200 ja 200 1 sätestatut Osakapitali ei või vähendada alla käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud miinimumi RT I 2010 34 182 jõust 01 07 2010 23 Hoiu laenuühistu liikme osamaks 1 Hoiu laenuühistu liikme osamaksu suurus peab olema vähemalt 30 eurot RT I 2010 34 182 jõust 01 07 2011 2 Hoiu laenuühistu liikme osamaks tasutakse ainult rahas 3 Hoiu laenuühistu liige peab tasuma osamaksu ühe kuu jooksul ühistu liikmeks vastuvõtmise kohta otsuse tegemise päevast kui põhikirjaga ei ole ette nähtud lühemat tähtaega 24 Hoiu laenuühistu reservkapital ja muud reservid 1 Hoiu laenuühistu kohustuste tagamiseks moodustatakse reservkapital mille suurus peab olema vähemalt pool osakapitalist kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat määra 2 Reservkapital moodustatakse ja seda täiendatakse liikmete sisseastumismaksudest kasumieraldistest ja reservkapitali intressidest 3 Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 20 protsenti puhaskasumist Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse peatatakse reservkapitali suurendamine kasumieraldiste ja intresside arvel 4 Kehtetu RT I 2002 3 6 jõust 01 02 2002 25 Hoiu laenuühistu kasumi jaotamine 1 Hoiu laenuühistu kasum jaotatakse üldkoosoleku otsusega kinnitatud majandusaasta aruande alusel 2 Hoiu laenuühistu liikmetele kelle tasutud osamaks on majandusaastal hoiu laenuühistu kasutada olnud vähem kui aasta kuid rohkem kui kuus kuud makstakse dividendi pooles suuruses 3 Dividendide väljamaksmist alustatakse üks kuu pärast üldkoosoleku vastava otsuse vastuvõtmist 4 Väljavõtmata dividendide pealt hoiu laenuühistu intresse ei maksa 26 Hoiu laenuühistu kahjumi katmine 1 Kui auditeeritud majandusaasta aruandest või hoiu laenuühistu likvideerimisbilansist selgub kahjum kaetakse see üldkoosoleku otsuse alusel reservkapitali arvel Hoiu laenuühistu põhikirjas ettenähtud juhtudel võib kahjumi katta muude reservide arvel 2 Kui reservkapitalist ja teistest põhikirjas ettenähtud reservidest kahjumi katmiseks ei piisa ja hoiu laenuühistu põhikirjaga on ette nähtud liikmete täielik isiklik vastutus või lisavastutus otsustab üldkoosolek katmata kahjumi jaotamise hoiu laenuühistu liikmete vahel proportsionaalselt nende lisavastutuse suurusega ja määrab tähtaja mille jooksul liige on kohustatud tasuma kahjumi katmiseks tema kanda langeva summa 3 Kui kahjumi katmiseks reservkapitalist ja teistest põhikirjas ettenähtud reservidest ei piisa ning kahjumi katmise tagajärjel on hoiu laenuühistu osakapital vähenenud 1 3 võrra või kui kahjumi katmise tagajärjel jääb osakapital käesoleva seaduse 22 lõikes 3 toodud miinimumist väiksemaks peab juhatus 15 päeva jooksul kutsuma kokku liikmete erakorralise üldkoosoleku Üldkoosolek peab otsustama 1 osakapitali suurendamise või 2 hoiu laenuühistu lõpetamise või 3 pankrotiavalduse esitamise 5 peatükk HOIU LAENUÜHISTU USALDUSVÄÄRSUSE TAGAMINE 27 Hoiu laenuühistu usaldusväärsuse tagamine 1 Hoiu laenuühistu peab oma tegevuses järgima kõiki alljärgnevaid nõudeid 1 hoiu laenuühistu peab paigutama vähemalt 5 protsenti oma liikmete hoiuste summast nõudmiseni hoiusena Eesti või teise lepinguriigi krediidiasutusse 2 hoiu laenuühistu võib omandada ainult oma peamiseks ja püsivaks tegevuseks vajalikke kinnisasju 3 hoiu laenuühistul on keelatud osaleda osanikuna täisühingus või täisosanikuna usaldusühingus 4 hoiu laenuühistu investeeringud põhivarasse sealhulgas finantspõhivarasse ei tohi kokku olla suuremad hoiu laenuühistu omakapitalist 5 hoiu laenuühistu bilansiliste nõuete summa klientide vastu ja bilansiväliste kohustuste summa kokku ei või ületada kümnekordset omakapitali summat 2 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatut ei kohaldata kui hoiu laenuühistu on omandanud kinnisasja kahjude ennetamiseks või vältimiseks ja hoiu laenuühistu on kinnisasja kolme aasta jooksul võõrandanud 3 Hoiu laenuühistu ei tohi puhaskasumist teha väljamakseid kui majandusaastal ei ole kolme kuu vältel kinni peetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatust või kui hoiu laenuühistu viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmneb et hoiu laenuühistu omakapital jääks väiksemaks käesoleva seaduse 22 lõikes 3 sätestatust RT I 2010 34 182 jõust 01 07 2010 28 Nõuded laenudele 1 Hoiu laenuühistu on kohustatud laenude andmisel järgima krediteerimise häid tavasid ning kontrollima laenusaaja maksevõimelisust usaldusväärsust ja piisava tagatise olemasolu 2 Laenuandmise otsus peab tuginema eelnevale laenuanalüüsile 3 Laenuandmise otsusele eelnev laenuanalüüs peab olema suunatud eelkõige laenusaaja krediidivõimelisuse hindamisele Krediidivõimelisuse hindamisel peab hoiu laenuühistu arvesse võtma kõiki asjaolusid mis võivad mõjutada laenu tagasimaksmise tõenäosust Laenuanalüüsi sisu ja ulatus peab sõltuma laenu suurusest laenutootest laenusaajast ja sellest kui oluline mõju on analüüsitaval laenul hoiu laenuühistule tervikuna ja kui suurt riski see laen kujutab 4 Käesolevas paragrahvis sätestatud põhimõtete rakendamiseks peab hoiu laenuühistu koguma kogu laenuperioodi jooksul informatsiooni laenusaajatelt nende laenukoormuse ja maksekohustuste täitmise kohta ning kasutama neid andmeid liikmete jaoks mõistliku laenukoormuse arvutamiseks Nimetatud andmete säilitamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud tähtaegadest 5 Hoiu laenuühistu on kohustatud informeerima laenuvõtjat võimalikest riskidest laenude võtmisel 6 Hoiu laenuühistu üldkoosoleku otsusega määratud piirmäärast suuremate laenude andmine ja pikendamine toimub laenukomitee igakordse otsuse või üldkoosoleku otsuse alusel kui hoiu laenuühistus ei ole laenukomiteed moodustatud 7 Laenu andmine hoiu laenuühistu liikmest juhatuse nõukogu või revisjonikomisjoni liikmele ja nendega samaväärset majanduslikku huvi omavatele isikutele võib toimuda ainult üldkoosoleku otsusega ettenähtud korras 8 Hoiu laenuühistu võib hüpoteegiga tagatud laene välja anda tähtajaga kuni kümme aastat ja muid laene tähtajaga kuni viis aastat 9 Ühele hoiu laenuühistu liikmele antud laenude summa kokku ei tohi ületada selle liikme tasutud osamaksu rohkem kui 20 kordselt ega 20 protsenti hoiu laenuühistu omakapitalist RT I 2010 34 182 jõust 01 07 2010 29 Laenukomitee moodustamine ja liikmed 1 Hoiu laenuühistul peab olema laenukomitee kui hoiu laenuühistus on rohkem kui 50 liiget või kui see on põhikirjaga ette nähtud 2 Laenukomitee moodustatakse hoiu laenuühistu põhikirjas ettenähtud korras 3 Laenukomitees on kolm liiget kui põhikiri ei näe ette suuremat liikmete arvu 4 Laenukomitee liige peab olema hoiu laenuühistu liige 5 Laenukomitee liikmeks ei või olla nõukogu ega revisjonikomisjoni liige ega audiitor Põhikirjas võib ette näha muid lisanõudeid laenukomitee liikmetele RT I 2010 34 182 jõust 01 07 2010 6 Laenukomitee liikmed valivad enda hulgast esimehe kes

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=29495&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  kantud andmed on avalikud Liikmete nimekirjaga tutvumine ja sellest väljavõtete saamine toimub justiitsministri kehtestatud korras 5 Hooneühistu liige on kohustatud teatama hooneühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed eelkõige telefoninumbri või elektronposti aadressi RK s 19 02 2014 jõust 23 03 2014 RT I 13 03 2014 3 6 Kui hooneühistu liikme elu või asukoht erineb kinnisasja asukohast on liige kohustatud hooneühistule teatama ka oma elu või asukoha postiaadressi RK s 19 02 2014 jõust 23 03 2014 RT I 13 03 2014 3 7 Kui hooneühistu liige ei ole hooneühistule teatanud oma elu või asukoha postiaadressi on hooneühistul õigus lugeda tema elu või asukohaks liikme ainukasutuses oleva hooneosa asukoht RK s 19 02 2014 jõust 23 03 2014 RT I 13 03 2014 3 7 Liikmesuse lõppemise erisused Hooneühistu liikmesuse lõppemisele ei kohaldata tulundusühistuseaduse des 16 20 24 ja 33 sätestatut 8 Liikmesuse võõrandamine 1 Tehing millega kohustutakse omandama või võõrandama liikmesust peab olema notariaalselt tõestatud 2 Liikmesuse loovutamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud 3 Abikaasade ühisvara hulka kuuluva liikmesuse loovutamiseks on vajalik abikaasa nõusolek Nõusoleku puudumisel on loovutamise tehing tühine 4 Loovutamistehingu tõestamise korral saadab notar alates tehingu tõestamisest kahe tööpäeva jooksul äriregistri pidajale ning hooneühistu juhatusele käesoleva seaduse 6 lõikes 3 sätestatud andmete muudatused Andmete edastamise korra kehtestab justiitsminister RK s 05 12 2012 jõust 19 12 2012 RT I 18 12 2012 3 9 Liikmesuse pantimine 1 Liikmesust võib pantida 2 Liikmesuse pantimise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud 3 Pantimislepingu tõestamise korral saadab notar alates tehingu tõestamisest kahe tööpäeva jooksul äriregistri pidajale käesoleva seaduse 6 lõikes 3 sätestatud andmete muudatused RK s 05 12 2012 jõust 19 12 2012 RT I 18 12 2012 3 4 Liikmesuse pantimisel teostab liikmesusest tulenevaid õigusi hooneühistu liige Liikmesuse pantimisele kohaldatakse õiguste pantimise kohta sätestatut kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti Liikmesuse loovutamise korral jääb pant omandaja suhtes kehtima 5 Kui liikmesuse pandiga tagatud nõuet ei täideta on pandipidajal õigus nõuda sundtäitmist sundenampakkumise teel Pandiga koormatud liikmesus müüakse täitedokumendi alusel seadusega sätestatud korras avalikul enampakkumisel 10 Liikmesuse üleminek pärijale 1 Liikme surma korral läheb liikmesus üle pärijale 2 Kehtetu RK s 21 10 2009 jõust 15 11 2009 RT I 2009 51 349 11 Hooneühistu liikme kohustused 1 Hooneühistu liige on kohustatud 1 hoidma korras ainukasutuses olevat hooneosa ning seda hooneosa ja ühiskasutuses olevaid kinnisasja osi kasutades hoiduma tegevusest mille toime ühistu teistele liikmetele ületab tavakasutusest tekkivad mõjud 2 taluma mõjusid mis jäävad käesoleva lõike punktis 1 nimetatud piiridesse 3 võimaldama ainukasutuses olevat hooneosa kasutada teistel isikutel kui see on vajalik ühiskasutuses olevate hooneosade korrashoiuks Seetõttu tekkinud kahju tuleb liikmele hüvitada 4 tasuma liikmemaksu käesoleva seaduse s 13 kindlaksmääratud ulatuses 2 Hooneühistu liige on kohustatud tagama et tema perekonnaliikmed ajutised elanikud ja teised liikme ainukasutuses olevat hooneosa kasutavad isikud järgivad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatut 12 Liikmesuse võõrandamise kohustus 1 Kui hooneühistu liige on korduvalt rikkunud ühistu või ühistu teise liikme suhtes oma kohustusi ja kui ühistu liikmed ei pea tema ühistusse kuulumist enam võimalikuks võivad nad nõuda et ta oma liikmesuse võõrandab 2 Võõrandamisnõude võib eelkõige esitada kui hooneühistu liige 1 on korduvalt jätnud täitmata käesoleva seaduse s 11 loetletud kohustused 2 on vähemalt kuue kuu liikmemaksu tasumisega viivitanud üle kolme kuu 3 häirib oma tegevusega oluliselt hooneühistu teisi liikmeid nende ainukasutuses olevate hooneosade kasutamisel 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõude esitamise otsustab üldkoosolek 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei saa põhikirjaga välistada ega piirata 5 Kui kohustust rikkunud ühistu liige oma liikmesust ei võõranda otsustab võõrandamise kohus ühistu või vähemalt ühe ühistu liikme hagi alusel Otsust tehes lähtub kohus muu hulgas võõrandamisnõude aluseks olevatest asjaoludest 6 Hooneühistu või ühistu liige võib nõuda kohtuotsuse täitmist vastavalt täitemenetluse sätetele 13 Liikmemaks ja liikmemaksumäär 1 Hooneühistu liige on kohustatud üldkoosoleku otsuse kohaselt tasuma ühiskasutuses olevate kinnisasja osade korrashoiu ja valitsemisega seotud kulutused vastavalt liikmemaksumäärale Liikmemaksu iga liikme kohta arvutatakse tema liikmesusega seotud liikmemaksumäära alusel 2 Hooneühistu liige ei ole kohustatud hüvitama ühiskasutuses olevate kinnisasja osade korrapäraseks korrashoiuks vajalikest kulutustest suuremaid kulutusi millega ta ei ole nõustunud 3 Liikmemaksumäär on ainukasutuses olevatele hooneosadele vastav murdarv väljendatuna hariliku murruna Liikmemaksumäärade summa on 1 Liikmemaksumäär iga liikmesuse kohta määratakse kindlaks hooneühistu põhikirjas 14 Majanduskava 1 Hooneühistu juhatus koostab majandusaastaks majanduskava milles sisalduvad järgmised andmed 1 ülevaade hooneühistule kuuluva kinnisasja seisukorrast ja kavandatavatest toimingutest 2 kinnisasja valitsemiseks kavandatavad sissetulekud ja väljaminekud 3 hooneühistu liikmete kohustused kinnisasja valitsemiskulude kandmisel vastavalt liikmemaksumäärale 4 reservkapitali tehtavate maksete suurus 5 hooneühistus tarbitud kütuse soojuse vee ja elektri kogus ning maksumus RK s 27 09 2006 jõust 22 10 2006 RT I 2006 43 326 2 Hooneühistu majandusaasta majanduskava kinnitab üldkoosolek 15 Valitsemine 1 Hooneühistu liige võib nõuda et hooneühistule kuuluvat kinnisasja valitsetakse hooneühistu põhikirja ja üldkoosoleku otsuste kohaselt nendega reguleerimata osas aga hooneühistu liikmete huvidest lähtudes 2 Eelkõige käsitatakse hooneühistu liikmete huvidele vastava valitsemisena 1 ühiskasutuses olevate kinnisasja osade kasutamist reguleeriva kodukorra kehtestamist 2 ühiskasutuses olevate kinnisasja osade korrapärast korrashoidmist 3 hooneühistupoolset hoone taastamisväärtusest lähtuva kahjukindlustuslepingu sõlmimist ja hooneühistu vastutuse kindlustamist 4 asjakohase suurusega reservkapitali kogumist 5 majanduskava koostamist 6 hooneühistu liikmele mõistlike tavakommunikatsioonide rajamiseks ja säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise talumist 7 energiaauditi ja energiamärgise tellimist RK s 27 09 2006 jõust 22 10 2006 RT I 2006 43 326 3 Hoonele tellib energiamärgise hooneühistu juhatus omal algatusel või vähemalt ühe hooneühistu liikme nõudmisel ühe kuu jooksul nõude esitamisest arvates RK s 02 05 2012 jõust 09 01 2013 RT I 25 05 2012 5 15 1 Revidendile esitatavate nõuete erisused RK s 19 02 2014 jõust 23 03 2014 RT I 13 03 2014 3 Hooneühistu revident võib olla hooneühistu liige kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti RK s 19 02 2014 jõust 23 03 2014 RT I 13 03 2014 3 16 Ainukasutusõiguste jaotuse ja liikmemaksumäärade muutmine 1 Põhikirja muutmise otsus millega muudetakse liikmete ainukasutuses olevate hooneosade jaotust või liikmemaksumäärasid on vastu võetud kui selle poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku üldkoosolekul osalenud liikmetest Muutmiseks on vaja nende isikute nõusolekut kelle õigusi muutmine kahjustab 2 Äriregistrile esitatavale avaldusele tuleb lisaks üldkoosoleku

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=63415&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Kooli pidaja tehtud muudatused huvialade õppekavades või huviala uus õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis pärast selle läbivaatamist Haridus ja Teadusministeeriumis 12 Õppeaasta 1 Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest 2 Õppeperiood ja õppevaheajad sätestatakse huvikooli põhimääruses 3 Õppeperioodi ja õppevaheaegade pikkus võib ühes huvikoolis õpetatavate erinevate huvialade puhul olla erinev 13 Huvikooli vastuvõtmine huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamine 1 Huvikooli vastuvõtmise huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab kooli pidaja 2 Huvikool loetakse lõpetatuks pärast asjakohase huviala õppekava täitmist 3 Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend 4 peatükk HUVIKOOLI JUHTIMINE 14 Direktor 1 Huvikooli juhib direktor kelle ülesanne on tagada huvikooli tulemuslik töö vastutada huvikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest 2 Direktoril on kohustus anda aru kooli pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule 3 Direktor 1 teeb huvikooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks 2 juhatab huvikooli õppenõukogu 3 tagab huvikooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise 4 sõlmib muudab ja ütleb üles töölepingud koolitöötajatega RT I 2009 5 35 jõust 01 07 2009 5 kinnitab huvikooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid 6 kinnitab huvialade õppekavad nende muudatused lisamise ja sulgemise 7 koostab huvikooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja kooli pidajale kinnitamiseks 8 esitab vähemalt üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli hoolekogule ja kooli pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule 9 tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise 10 lahendab muid käesoleva seadusega huvikooli põhimäärusega ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi 4 Huvikooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja huvikooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju 5 Kehtetu RT I 13 12 2013 5 jõust 23 12 2013 6 Kehtetu RT I 13 12 2013 5 jõust 23 12 2013 15 Direktori ametisse kinnitamine 1 Huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab kooli pidaja Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab kooli pidaja 2 Kehtetu RT I 2008 18 125 jõust 15 05 2008 3 Töölepingu huvikooli direktoriga sõlmib muudab ning ütleb üles vallavanem või linnapea või selleks tema poolt volitatud ametiisik RT I 2009 5 35 jõust 01 07 2009 16 Huvikooli õppenõukogu 1 Huvikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine 2 Õppenõukogu liikmed on õppe ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad 3 Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid 17 Huvikooli hoolekogu 1 Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu vara ja eelarvega seotud küsimustes Kooli pidaja moodustab viie kuni üheksaliikmelise hoolekogu 2 Hoolekogu liikmed on kooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad õppe ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja Huvikoolis kus õpivad ka alaealised kuulub hoolekogusse ka lastevanemate esindaja 3 Huvikooli hoolekogu 1 teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle 2 kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=80297&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  suhtes mida nimetatud maa alal kehtivate seaduste alusel on juba kompenseeritud RK s 30 04 96 nr 169 jõust 07 06 96 RT I 1996 36 738 Paragrahv 3 Õigus kompenseerimisele 1 Isikul kellel on Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja Eesti Vabariigi maareformi seaduse alusel õigus taotleda õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist on õigus taotleda selle kompenseerimist RK s 30 04 96 nr 169 jõust 07 06 96 RT I 1996 36 738 2 Kompenseerimise suhtes kehtivad üldised tähtajad ja tingimused kui ei ole kehtestatud teisi pikemaid tähtaegu ja laiendatud tingimusi RK s 30 04 96 nr 169 jõust 07 06 96 RT I 1996 36 738 Paragrahv 4 Tagastamisnõude õiguse püsimine 1 Isikute õigus nõuda õigusvastaselt võõrandatud kinnisvara tagastamist säilib sellest sõltumata kas nad on taotlenud vara kompenseerimist või kas neile on seda kompenseeritud RK s 30 04 96 nr 169 jõust 07 06 96 RT I 1996 36 738 2 Käesolevas seaduses nimetatud maa aladel asuvate kinnisvarade tagastamisnõude puhul ei kehti muude tagastamisnõuete suhtes kehtestatud tähtajad 3 Käesoleva paragrahvi 1 lõikes sätestatud õiguse teostamist korraldab Eesti Vabariigi Valitsus nimetatud maa aladel või mõnel nende osal sedamööda kuidas Eesti Vabariigi võimu teostamine saab võimalikuks nendel maa aladel või nende mõnel osal või kui mingil teisel viisil osutub võimalikuks käesolevas seaduses sätestatud õiguste kaitse või Eesti Vabariigi seaduste rakendamine 4 Saadud kompensatsiooni tagastamise küsimus otsustatakse eraldi seadusega RK s 30 04 96 nr 169 jõust 07 06 96 RT I 1996 36 738 Paragrahv 5 Omandireformi aluste seaduse muutmine Tühistatakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse RT 1991 21 257 45 565 1992 19 275 33 420 1993 15 253 ja 254 RT I 1993 35 545 ja 546 45 639 1994 13 231 24 395 33 507 38 617 40 653 paragrahv 12 3 lõike punkt 6 Paragrahv 6 Maareformi

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=11868&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  jooksul pärast kirjaliku avalduse esitamist töövaidluskomisjonile RT I 2003 15 83 jõust 01 07 2003 1 1 Avaldus esitatakse kirjalikult kahes eksemplaris töötaja töökohajärgsele töövaidluskomisjonile Kui töötaja töökoht on töölepingus kindlaks määratud mitut maakonda hõlmavas piirkonnas esitatakse avaldus tööandja asukoha või elukohajärgsele töövaidluskomisjonile RT I 2003 15 83 jõust 01 07 2003 2 Töövaidluskomisjoni võib pöörduda ka töötajaid töövaidluses esindav ühing seaduses sätestatud juhtudel tööandjat esindav ühing Ühingut esindav isik esitab töövaidluskomisjonile oma esindamise õiguse kohta volikirja mis antakse välja põhikirjaga volitatud isiku allkirja ja ühingu pitseriga 2 1 Diskrimineerimisvaidluse lahendamisel võib esindajaks olla ka isik kellel on õigustatud huvi jälgida võrdse kohtlemise nõuete täitmist RT I 2008 56 315 jõust 01 01 2009 3 Töövaidluskomisjonile esitatavas avalduses märgitakse järgmised andmed 1 töövaidluskomisjoni nimi kuhu avaldus esitatakse 2 avalduse esitaja nimi või nimetus isiku või registrikood töökoht elu või asukoht ja sidevahendite numbrid 3 isiku nimi või nimetus kelle vastu nõue esitatakse tema isiku või registrikood elu või asukoht ja sidevahendite numbrid 4 avaldaja selgelt ja ühemõtteliselt väljendatud nõue rahalise nõude korral näidatakse nõudesumma 5 nõude aluseks olevate asjaolude kirjeldus millega nõuet põhjendatakse ja nõude õiguslik alus 6 dokumentaalsed tõendid millega nõuet põhjendatakse RT I 2003 15 83 jõust 01 07 2003 4 Avaldusele lisatakse dokumentaalsed tõendid mis avalduses lisana on märgitud Avaldajal on õigus taotleda et töövaidluskomisjon kuulaks ära tunnistajad ning nõuaks teiselt poolelt dokumentaalsete tõendite esitamist RT I 2003 15 83 jõust 01 07 2003 5 Töövaidluskomisjoni saabunud avaldus registreeritakse 15 Avalduse vastuvõtmisest keeldumine ja asja menetluse lõpetamine 1 Töövaidluskomisjon keeldub avalduse vastuvõtmisest või lõpetab asja menetluse kui 1 nõue on juba lahendatud töövaidluskomisjonis või kohtus 2 nõue on esitatud lahendamiseks kohtule 3 vaidlevad pooled on sõlminud õiguskantsleri kinnitatud kokkuleppe vaidluse lahendamiseks või 4 nõude lahendamine ei kuulu töövaidluskomisjoni pädevusse 2 Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule lõpetab töövaidluskomisjon asja menetluse kui 1 avaldaja loobub enne töövaidluskomisjoni istungit või istungi ajal kõikidest esitatud nõuetest üksikutest nõuetest loobumisel lõpetab töövaidluskomisjon menetluse loobutud nõuetes 2 avaldaja ei ilmu töövaidluskomisjoni istungile ega ole esitanud põhjendatud taotlust asja arutamise edasilükkamiseks 3 Asja menetluse lõpetamisel käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud alusel uuendab töövaidluskomisjon asja menetluse kui avaldaja taotleb töövaidlusasja uuesti menetlusse võtmist Sellisel juhul kohaldatakse aegumise kohta sätestatut RT I 2003 15 83 jõust 01 07 2003 16 Avalduse läbivaatamise tähtaeg 1 Töövaidluskomisjonile esitatud avaldus tuleb töövaidluskomisjonis läbi vaadata hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saabumisele järgnevast päevast 2 Asja arutamise edasilükkamise korral määrab töövaidluskomisjoni juhataja uue tähtaja asja arutamiseks kuid see peab toimuma hiljemalt ühe kuu jooksul arvates eelmise istungi toimumise päevast 3 Poole põhjendatud taotlusel võivad käesoleva paragrahvi 1 ja 2 lõikes nimetatud tähtajad olla pikemad RT I 2003 15 83 jõust 01 07 2003 17 Avalduse läbivaatamise ettevalmistamine 1 Töövaidluskomisjoni juhataja selgitab välja töövaidluse asjaolud ning tal on õigus neid kontrollida tööandja juures 2 Komisjoni juhataja määrab komisjoni istungi toimumise aja ning koha ja korraldab kutsete saatmise vaidlevatele pooltele ning tunnistajatele 2 1 Komisjoni juhataja määrab tähtaja milleks isik kelle vastu nõue on esitatud teatab kirjalikult kas tunnustab või ei tunnusta avaldaja nõuet ning koos tõenditega põhjendab seda RT I 2003 15 83 jõust 01 07 2003 3 Komisjoni istung peetakse üldjuhul töövaidluskomisjoni asukohas poolte nõusolekul võib see toimuda tööandja asukohas 18 Poolte osavõtt töövaidluse läbivaatamisest 1 Töövaidlus vaadatakse läbi ja lahendatakse töötaja ja tööandja või nende esindajate juuresolekul 1 1 Kui isik kelle vastu nõue on esitatud seda täies ulatuses tunnustab võib töövaidluse poolte kirjalikul nõusolekul selle läbi vaadata nende kohalolekuta RT I 2003 15 83 jõust 01 07 2003 1 2 Kui välismaalane töötas Eestis selleks seaduslikku alust omamata ja on töövaidluse ajaks Eestist lahkunud lahkub Eestist töövaidluse kestuse ajal või saadetakse töövaidluse kestuse ajal Eestist välja siis vaadatakse töövaidlus läbi tema kohalolekuta RT I 30 06 2011 1 jõust 20 07 2011 2 Kui töötaja või tööandja ei ilmu komisjoni istungile mõjuval põhjusel siis lükatakse vaidluse lahendamine edasi 3 Istungile ilmumist takistavatest asjaoludest on pooled kohustatud teatama komisjonile enne istungi algust ja tõendama ilmumise takistatust 4 Kui isik kelle vastu nõue oli esitatud ei ilmu istungile mõjuva põhjuseta või on esitanud kirjaliku nõusoleku avalduse läbivaatamiseks tema kohalolekuta võib töövaidluskomisjon teha otsuse tema kohalolekuta RT I 2003 15 83 jõust 01 07 2003 5 Kehtetu RT I 2005 39 308 jõust 01 01 2006 19 Töövaidluskomisjoni liikme taandamine 1 Komisjoni juhataja teeb istungi alguses teatavaks läbivaatamisele tuleva avalduse sisu ja komisjoni koosseisu 2 Töötajal ja tööandjal või nende esindajal on õigus esitada taandust komisjoniliikmete vastu Taandust peab põhjendama Komisjoniliikmed kuuluvad taandamisele kui on alust arvata et nad on isiklikult huvitatud asja lõpplahendusest või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust nende erapooletuses Taandust ei saa põhjendada sellega et komisjoni töös osaleb vastaspoole töötajate või tööandjate liidu esindaja 3 Töövaidluskomisjoni juhataja taandamise otsustavad teised komisjoni liikmed Kui kas või üks komisjoni liige on juhataja taandamise poolt siis taandus rahuldatakse Ainuisikulise töövaidluskomisjoni juhataja taandamise otsustab Tööinspektsiooni peadirektor Sel juhul saadetakse avaldus lahendamiseks teise tööinspektsiooni juures asuvasse töövaidluskomisjoni või kutsutakse teise piirkonna töövaidluskomisjoni juhataja vaidlust lahendama RT I 2003 15 83 jõust 01 07 2003 4 Töötajaid ja tööandjaid esindavate komisjoniliikmete taandamise otsustab komisjoni juhataja Taanduse rahuldamisel lükatakse asja arutamine edasi ja komisjoni tööst kutsutakse osa võtma teine isik kelle on esitanud vastav ühing või liit 5 Taandus esitatakse komisjoni istungil enne asja sisulise läbivaatamise algust Taanduse hilisem esitamine on lubatud ainult juhul kui taanduse avaldajale on taandamise alus teatavaks saanud pärast asja läbivaatamise algust RT I 2003 15 83 jõust 01 07 2003 6 Töövaidluskomisjoni juhataja ja komisjoniliige on kohustatud ennast taandama enne asja istungile arutamiseks määramist või istungi ajal kui ta ei saa jääda asja lahendamisel erapooletuks või on huvitatud asja lõpplahendusest Taandus peab olema põhjendatud Taandus otsustatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud korras RT I 2003 15 83 jõust 01 07 2003 20 Töövaidluse läbivaatamine 1 Töövaidluskomisjoni istungit juhatab töövaidluskomisjoni juhataja Ta selgitab istungil poolte vaidluse olemust ja vastavaid õigusnorme 2 Avaldaja esitab oma nõuded ja nende põhjendused Avaldaja võib kirjalikus avalduses esitatud nõudeid istungil täiendada ja esitada täiendavaid dokumentaalseid tõendeid Täiendavad nõuded esitatakse kirjalikult 2

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=16846&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive