archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  või osakapitali vähendamise korral võib tühistamisele või nimiväärtuse või arvestusliku väärtuse vähendamisele kuuluvatest aktsiatest või osadest tulenevaid õigusi teostada seni kuni aktsia või osakapitali vähendamine on kantud äriregistrisse Registripidaja teeb tühistamisele kuuluvate aktsiate või osade kohta registrisse märke RT I 2010 20 103 jõust 01 07 2010 5 Kui aktsia või osa omaja võõrandab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud aktsiad või osad mille kohta on registrisse kantud märge enne aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmist tuleb vastav märge kanda ka aktsia või osa omandaja väärtpaberikontole 14 1 Nimiväärtuseta ja nimiväärtusega aktsia kasutuselevõtmine 1 Kui emitent otsustab registris registreeritud nimiväärtusega aktsia asemel võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia tuleb nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtmine registris registreerida Sama kohaldatakse ka nimiväärtusega aktsia kasutuselevõtmisele nimiväärtuseta aktsia asemel 2 Emitent peab põhikirja muutmise otsuse äriregistrisse kandmiseks esitatavale avaldusele lisama registripidaja teatise selle kohta et emitent on teda nõuetekohase taotluse esitamisega teavitanud nimiväärtuseta või nimiväärtusega aktsia kasutuselevõtmisest RT I 2010 20 103 jõust 01 07 2010 15 Väärtpaberiülekanne 1 Väärtpaberiülekanne on registrisse kantud väärtpaberite kirjendamine ühelt väärtpaberikontolt teisele registripidaja poolt esimese väärtpaberikonto debiteerimise ning teise väärtpaberikonto krediteerimise teel vastava arvu väärtpaberite võrra Väärtpaberiülekande võib teha kontohalduri korraldusel või muul registripidamise korras sätestatud alusel kui seadusega ei ole sätestatud teisiti 2 Väärtpaberiülekanded millega kaasnevad rahalised arveldused väärtpaberiülekanne makse vastu teeb registripidaja määratud väärtuspäeval kas rahaliste kohustuste arveldamisega samaaegselt või pärast rahaliste kohustuste arveldamist vastavalt registripidamise korrale 3 Kontohalduri poolt väärtpaberiülekande tegemiseks registripidajale antavas korralduses edastamisele kuuluvad andmed ning korralduse edastamise viisi kehtestab registripidaja 4 Registripidaja keeldub ülekandekorralduse täitmisest kui 1 korraldus või selles sisalduvad andmed ei vasta seaduse või registripidamise korraga kehtestatud nõuetele 2 korraldus ei ole tehtud pädeva isiku poolt 3 väärtpaberikontol puuduvad tehingu realiseerimiseks vajalikud väärtpaberid 4 makse vastu väärtpaberiülekande korral puudub rahaliste kohustuste arveldamiseks vajalik raha 5 väärtpaberiülekande tegemiseks edastatud korraldused tehingu mõlema poole kontohalduritelt erinevad teineteisest 16 Väärtpaberite pantimine 1 Väärtpaberite pantimine registreeritakse registris pantija ja pandipidaja kontohalduri poolt registripidajale edastatud üksteisele vastavate pandi registreerimise korralduste alusel Kui pandipidajal ei ole väärtpaberikontot edastab pandipidaja juhisel põhineva pandi registreerimise korralduse kontohaldur kes andis registripidajale pandi registreerimiseks vajalikud andmed pandipidaja kohta RT I 29 06 2011 1 jõust 09 07 2011 2 Väärtpaberi pant tekib pandi registreerimisest registris Registripidaja teeb panditud väärtpaberite ning käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 3 1 ja 3 2 sätestatu kohta registrisse märke RT I 29 06 2011 1 jõust 09 07 2011 3 Pandi registreerimise korralduses peavad sisalduma järgmised andmed ja dokumendid RT I 29 06 2011 1 jõust 09 07 2011 1 pantija ja pandipidaja nimi ja aadress 2 pantija ja pandipidaja isikukood selle puudumisel sünniaeg või võimaluse korral registrikood 3 panditud väärtpaberi liik kogus ning emitendi nimi ja asukoht 3 1 avaldus pandipidaja käsutusõiguse registrisse kandmiseks kui pantija ja pandipidaja on kokku leppinud panditud väärtpaberite realiseerimiseks vajaliku tagasivõtmatu käsutusõiguse andmises pandipidajale RT I 29 06 2011 1 jõust 09 07 2011 3 2 avaldus käsutuspiirangu registrisse kandmiseks kui pantija ja pandipidaja on kokku leppinud et panditud väärtpaberite võõrandamiseks või käsutamiseks on nõutav pandipidaja kirjalik nõusolek RT I 29 06 2011 1 jõust 09 07 2011 4 muud registripidamise korras sätestatud andmed 4 Panditud väärtpaberi käsutamisel kehtib pant väärtpaberi omandaja suhtes edasi Registripidaja kannab pandi üle panditud väärtpaberi omandaja väärtpaberikontole 4 1 Pandi üleminekul uuele pandipidajale muudab kontohaldur pandipidaja andmed varasema pandipidaja avalduse alusel Pandipidaja õiguste üleminekul pärimise või juriidilise isiku ühinemise jagunemise või ümberkujundamise teel muudab kontohaldur pandipidaja andmed uue pandipidaja avalduse alusel RT I 29 06 2011 1 jõust 09 07 2011 5 Korralduse pandi kustutamise kohta annab kontohaldurile pandipidaja 6 Väärtpaberi pandiga tagatud nõude täitmata jätmise korral võib panditud väärtpaberi nõude katteks üle kanda pandipidaja kontohaldurile või pandipidaja andmed registripidajale edastanud kontohaldurile antud korralduse alusel kui korralduse on andnud kohtutäitur või pandipidaja kellele antud käsutusõiguse kohta on registrisse tehtud käesoleva paragrahvi lõike 3 punkti 3 1 kohane märge Pantija ja pandipidaja kokkuleppe alusel võib panditud väärtpaberite realiseerimisest etteteatamise tähtaeg olla lühem asjaõigusseaduse s 293 sätestatust Kontohaldur ega registripidaja ei kontrolli pandi realiseerimiseks õigusliku aluse olemasolu ega vastuta sellest tuleneva võimaliku kahju eest RT I 29 06 2011 1 jõust 09 07 2011 7 Väärtpaberite pantimisele kohaldatakse asjaõigusseaduses õiguste pantimise kohta sätestatut kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti RT I 2004 37 255 jõust 01 05 2004 8 Aktsiate nimiväärtuse suurendamisel või vähendamisel kui sellega ei muudeta aktsiakapitali suurust vähendab või suurendab registripidaja vastavalt panditud aktsiate arvu proportsionaalselt RT I 29 06 2011 1 jõust 09 07 2011 16 1 Väärtpaberite pantimine finantstagatise seadmise korral 1 Väärtpaberite pantimisele asjaõigusseaduse s 314 1 nimetatud finantstagatise kokkuleppe alusel kohaldatakse käesoleva seaduse s 16 sätestatut niivõrd kuivõrd käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti 2 Finantstagatise kokkuleppe alusel panditud väärtpaberid kannab registripidaja pantija eri liiki väärtpaberikontole edaspidi pandikonto pantija kontohalduri korraldusel 3 Kolmandate isikute suhtes loetakse väärtpaberid finantstagatise kokkuleppe alusel pandituks väärtpaberite pandikontole kandmisest Kolmandate isikute suhtes lõpeb finantstagatise kokkuleppe alusel väärtpaberitele seatud pant väärtpaberite pandikontolt ärakandmisega kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti RT I 29 06 2011 1 jõust 09 07 2011 4 Registripidaja teeb registrisse märke pandipidaja isiku tema kasuks panditud väärtpaberite liigi ja koguse kohta ning pantija poolt pandipidajale antud käsutusõiguse kohta panditud väärtpaberite suhtes 5 Alates kuupäevast mil jõustub pantija poolt pandipidajale antud tagasivõtmatu õigus panditud väärtpabereid käsutada võib pandikontole kantud väärtpaberite suhtes kontohaldurile korraldusi anda üksnes pandipidaja 6 Pantija võib kuni käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kuupäevani pandikontole kantud väärtpaberite suhtes kontohaldurile korraldusi anda üksnes pandipidaja nõusolekul 7 Pandiga tagatud nõude lõppemisel samuti muudel õigusaktides sätestatud alustel võib pantija nõuda pandipidajalt väärtpaberite ülekandmist pandikontolt pantija väärtpaberikontole 8 Finantstagatise kokkuleppe alusel panditud väärtpaberite käsutamisele ei kohaldata käesoleva seaduse 16 lõigetes 4 ja 6 sätestatut RT I 2004 37 255 jõust 01 05 2004 17 Väärtpaberite blokeerimine 1 Väärtpaberite või väärtpaberikonto blokeerimine on väärtpaberite või väärtpaberikonto käsutamist ajutiselt piirava kirje kandmine registrisse Väärtpaberid või väärtpaberikonto võib blokeerida registritoimingu tegemise tagamiseks õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja korras ka sissenõude pööramiseks ning hagi tagamiseks 2 Registripidaja blokeerib väärtpaberid või väärtpaberikonto järgmistel alustel 1 kohtuotsus 2 kohtu või uurimisorgani määrus 3 kohtutäituri korraldus 4 muu õigusaktidega ettenähtud alus 3 Väärtpaberid või väärtpaberikonto jäävad blokeerituks kuni vastava registritoimingu tegemiseni blokeerimise aluseks oleva korralduse tühistamiseni uue korralduse tegemiseni või muu õigusaktides ettenähtud ajani 18 Väärtpaberite kustutamine registrist 1 Emitendi lõppemise korral kustutatakse registrist kõik emitendi poolt emiteeritud väärtpaberid 2 Registris registreeritud Eesti äriühingu osad või aktsiad kustutatakse registrist vastava äriühingu lõppemisel likvideerimis või pankrotimenetluse lõpetamisega või äriühingu lõppemisel ühinemise või jagunemise korral Aktsiaseltsi ümberkujundamisel osaühinguks kustutatakse emitendi taotlusel registrist osaühingu osad RT I 25 07 2012 10 jõust 06 07 2012 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsus tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse 18 lg 2 osas milles see ei sisalda õiguslikku alust osaühingu osade Eesti väärtpaberite keskregistrist kustutamiseks osanike otsuse alusel kui see ei ole seotud äriühingu ümberkujundamisega ja kui osaühingu osad ei ole panditud 3 Võlakohustused kustutatakse registrist pärast nende lunastamist 4 Kui registris registreeritud väärtpaberikonto sisaldab väärtpabereid mis on eeldatavalt kaotanud oma kehtivuse või mille registreerimisest on möödunud üle 20 aasta ja mis on suure tõenäosusega lõppenud või millel suure tõenäosusega puudub omaja avaldab registripidaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes üleskutse sellele väärtpaberile pretendeerivatele isikutele oma õigustest teatada kolme kuu jooksul arvates üleskutse avaldamisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded Registrisse omajatena kantud isikuid tuleb teavitada eraldi tähtkirjaga Kui tähtaja möödumisel ei ole keegi registripidajale endast teatanud kustutab registripidaja sellise väärtpaberi 19 Emitendi teavitamine 1 Registripidaja edastab emitendi nõudel väljavõtte registrist emitendi poolt emiteeritud väärtpaberite kohta kolme tööpäeva jooksul vastavalt registripidamise korras sätestatule 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väljavõttes peavad sisalduma 1 väärtpaberite omajate nimed 2 väärtpaberite omajate isiku või registrikoodid isikukoodi puudumisel sünniaeg ja aadressid 3 teave väärtpaberite omajate väärtpaberikontodel olevate emitendi poolt emiteeritud väärtpaberite arvu ja olemasolul nimiväärtuse kohta RT I 2010 20 103 jõust 01 07 2010 4 teave väärtpaberite pantimise ning väärtpaberite omajate pangakontode kohta RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 20 Väärtpaberikonto omaja teavitamine 1 Registripidaja väljastab väärtpaberikonto omajale tema taotluse alusel teatise väärtpaberikonto avamise kohta kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 2 Registripidaja peab tagama registritoiminguid iseloomustavate andmete avaldamise vastavalt registripidamise korras sätestatule Andmed loetakse avaldatuks hetkest mil on toimunud nende salvestamine üldsusele avatud arvutisüsteemi 3 Registripidaja peab võimaldama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetega tutvuda hiljemalt viiendaks tööpäevaks emitendilt vastava teabe saamisest arvates 3 1 Registripidaja on kohustatud tagama väärtpaberikonto omajale isiku ühest tuvastamist võimaldava kanali kaudu juurdepääsu andmetele tema väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberite ning väärtpaberikontol tehtud registritoimingute kohta 4 Registripidaja on kohustatud üks kord kalendriaastas tasuta väljastama väärtpaberikonto omajale tema igakordse taotluse alusel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatise milles on näidatud väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberite jääk 4 1 Registripidaja on kohustatud kogumispensionide seaduse 52 lõikes 5 ja 52 5 lõikes 6 sätestatud tingimustel ja korras väljastama pensionikonto omajale üks kord kalendriaastas tasuta teatise RT I 2008 48 269 jõust 14 11 2008 5 Registripidaja edastab väärtpaberikonto omajale viimase poolt määratud tingimustel väärtpaberikonto väljavõtte väärtpaberikontol tehtud registritoimingute kohta 6 Täpsustavad nõuded käesoleva paragrahvi lõigetes 1 3 1 4 ja 5 nimetatud andmete ja dokumentide väljastamisele võidakse kehtestada registripidamise korras 7 Väärtpaberikonto omajal on õigus nõuda kontohaldurilt igal pangapäeval teavet tema väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberite ning väärtpaberikontol tehtud registritoimingute kohta RT I 2005 13 64 jõust 18 03 2005 21 Andmete esitamine registripidajale 1 Registripidajal on õigus tasuta saada registritoimingute tegemiseks teavet ja vajalikke andmeid väärtpaberite omajatelt emitentidelt väärtpaberituru kutselistelt osalistelt fondivalitsejatelt kindlustusandjatelt äriregistri pidajalt ning riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude vastutavatelt ja volitatud töötlejatelt RT I 2008 48 269 jõust 14 11 2008 2 Emitent on kohustatud teavitama registripidajat viivitamata 1 kõigist muudatustest registris registreeritud väärtpaberite omajate õigustes ja kohustustes sealhulgas kõigist muudatustest võlakohustuste intressimääras või tingimustes ning nende aktsiatega kaasnevates õigustes mille vastu vahetusvõlakirjad on vahetatavad 2 dividendi maksmise kohta otsuse tegemisest 3 ühinemis jagunemis või ümberkujundamisotsuse tegemisest likvideerimisotsuse vastuvõtmisest või pankrotimenetluse algatamisest emitendi suhtes RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 3 1 võlakohustuselt intressi maksmisest ja võlakohustuse lunastusmakse tegemisest RT I 2009 12 71 jõust 27 02 2009 3 2 aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest kui emitendi aktsiad on võetud kauplemisele reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis Registripidaja võib teavituse nõudmisest loobuda kui teave üldkoosoleku kokkukutsumise kohta on registripidajale kättesaadav reguleeritud turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi korraldaja kaudu Registripidaja teeb käesoleva punkti teises lauses nimetatud info emitendile kättesaadavaks oma veebilehel või teavitab sellest emitenti esimesel võimalusel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis RT I 2009 12 71 jõust 27 02 2009 4 kõigist muudatustest emitenti registripidaja suhtes esindama õigustatud isikute seas 5 muudest registripidamise korras sätestatud asjaoludest RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 3 Kui registripidamise korras ei ole ette nähtud teisiti peab emitent otsuses mis on aluseks väärtpaberitest tulenevate õiguste tekkimisele muutmisele või lõpetamisele määrama päeva fikseerimispäev mis võetakse aluseks nende isikute kindlaksmääramisel kelle õigusi nimetatud otsus puudutab 4 Kui emitent määrab käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt kindlaks fikseerimispäeva tuleb kannete tegemise taotlus ja kannete tegemiseks vajalikud andmed mille alusel registripidaja teeb emitendi otsuse täitmiseks vajalikud registritoimingud esitada registripidajale hiljemalt viis tööpäeva enne emitendi poolt määratud fikseerimispäeva 5 Registripidamise korras võib ette näha nõuded käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest teatamisel esitatavatele andmetele ja dokumentidele samuti loetelu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest mida registripidaja on kohustatud edastama kontohalduritele Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest teatamisel esitatavatele andmetele ja dokumentidele kehtestatud nõuete täitmata jätmist võib käsitada teavituse esitamata jätmisena Registripidaja teeb käesoleva lõike teises lauses nimetatud info kättesaadavaks oma veebilehel RT I 2009 12 71 jõust 27 02 2009 22 Registripidaja töökeel 1 Registripidajale esitatavad ja kannete aluseks olevad dokumendid ja registrist väljastatavad dokumendid välja arvatud emissioonitingimused ja avaliku pakkumise prospekt peavad olema eesti keeles Kande aluseks võib olla dokument mis ei ole eestikeelne kui registripidaja ja dokumendi esitaja on selles eelnevalt kokku leppinud Kui registripidaja ja dokumendi esitaja ei ole eelnevalt teisiti kokku leppinud esitatakse võõrkeelne dokument koos tõestatud eestikeelse tõlkega 2 Registripidajal on õigus väljastada dokumente ja muid andmeid muus keeles kokkuleppel isikuga kellele dokumendid või andmed väljastatakse 23 Registritoimingute finantseerimine 1 Registripidaja katab oma teenuste osutamise kulud vastavalt registripidaja kinnitatud hinnakirjale teenuste eest võetava tasuga RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 1 1 Käesoleva seaduse 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud väärtpaberite registris hoidmise ja nende väärtpaberitega seotud kõigi käesolevas peatükis sätestatud toimingute kogumispensionide seaduses sätestatud registripidaja vahendatavate teenuste ning käesoleva seaduse 32 lõigete 3 ja 5 alusel kontohalduri staatuse andmise ja registripidaja infosüsteemiga liitumise edaspidi registriteenused eest võetavate tasude hinnakiri edaspidi registriteenuste hinnakiri peab olema kooskõlastatud valdkonna eest vastutava ministriga Registriteenuste hinnakirjas määratakse kindlaks kõigi käesolevas lõikes nimetatud tasude piirhinnad Piirhinnast madalama hinna rakendamisel tuleb seda kohaldada kõigi vastava teenuse kasutajate suhtes samadel asjaoludel võrdselt RT I 2008 48 269 jõust 14 11 2008 1 2 Registriteenuste eest võetavad tasud peavad põhinema teenuse efektiivsel osutamisel ning olema arvestatud põhjendatud kulude alusel Registripidaja on kohustatud tagama oma raamatupidamise läbipaistvuse vastavalt raamatupidamise seaduse 45 lõigetele 1 ja 2 sealhulgas kasutama arvestussüsteemi mille abil on võimalik eristada teenuste lõikes registriteenuste ja muude vastavalt käesoleva seaduse 24 lõikele 2 osutatavate teenuste eest laekunud tulusid ja nende osutamiseks kantud kulusid Tulude ja kulude arvestus peab võimaldama hinnata kas registriteenuse eest võetav tasu on mõistlikus vahekorras teenuse enda väärtusega RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 1 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 1 nimetatud registriteenuste piirhinnad ja registripidaja rakendatav hinnakiri peavad olema avalikustatud registripidaja veebilehel RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 2 Registripidaja ei võta tasu kohtulahendi või uurimisorgani määruse alusel tehtud kannete või väljavõtete eest RT I 2007 58 380 jõust 19 11 2007 3 Registris aktsiate registreerimise või registripidaja poolt seoses aktsiate registreerimisega osutatavate teenuste tasude maksmise eest vastutavad aktsiaseltsist emitendi juhatuse liikmed solidaarselt emitendiga Kui tasu maksmisega viivitatakse üle kuue kuu võib registripidaja taotleda kohtus emitendi sundlõpetamist 23 1 Hinnakirja kooskõlastamine 1 Registripidaja esitab registriteenuste hinnakirja või selles tehtavate muudatuste projekti edaspidi hinnakirja taotlus koos registripidamise korras sätestatud andmete ja dokumentidega valdkonna eest vastutavale ministrile kooskõlastamiseks hiljemalt kolm kuud enne hinnakirja taotluses nimetatud hinnakirja või selle muudatuste kavandatavat jõustumist või hiljemalt kolm kuud enne kehtivale registriteenuste hinnakirjale antud kooskõlastuse tähtaja möödumist kui valdkonna eest vastutava ministriga ei ole eelnevalt kokku lepitud lühemas hinnakirja taotluse esitamise ajas 2 Hinnakirja taotluse läbivaatamisel on valdkonna eest vastutaval ministril õigus 1 nõuda registripidajalt tema raamatupidamise sise eeskirju ning muid täiendavaid andmeid ja dokumente 2 küsida Finantsinspektsioonilt arvamust käesoleva seaduse 23 2 lõikes 1 nimetatud asjaolude kohta 3 kaasata eksperte eriteadmisi nõudvate asjaolude selgitamiseks 4 taotleda Finantsinspektsioonilt kohapealset kontrolli hinnakirja taotlusega seonduvate asjaolude selgitamiseks 5 esitada hinnakirja taotlus arvamuse avaldamiseks registriteenuste tarbijatele ja neid esindavatele organisatsioonidele 3 Valdkonna eest vastutav minister otsustab hinnakirja taotluse kooskõlastamise või kooskõlastamisest keeldumise kahe kuu jooksul pärast kõigi käesoleva paragrahvi lõikes 1 või lõike 2 punktis 1 nimetatud andmete ja dokumentide saamist kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast hinnakirja kooskõlastamise taotluse saamist 4 Hinnakirja taotlus kooskõlastatakse tähtajatult või tähtajaliselt Kooskõlastuse tähtaeg ei või olla lühem kui üks aasta Hinnakirja taotluse kooskõlastamisel võib valdkonna eest vastutav minister kehtestada registripidajale kohustuslikke kõrvaltingimusi lähtudes käesoleva seaduse 23 2 lõikes 1 nimetatud asjaoludest 5 Registriteenuste hinnakiri või selle muudatused jõustuvad hinnakirja taotluses nimetatud ajal kuid mitte enne ühe kuu möödumist kooskõlastuse andmisest Valdkonna eest vastutav minister võib hinnakirjale või selle osale määrata taotluses nimetatud jõustumistähtajast erineva tähtaja 6 Kui registripidaja ei ole esitanud kooskõlastuse lõppemise tähtpäevaks hinnakirja taotlust või valdkonna eest vastutav minister on hinnakirja taotluse kooskõlastamisest keeldunud rakendatakse kuni uue hinnakirja jõustumiseni seni kehtinud registriteenuste hinnakirja RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 23 2 Hinnakirja kooskõlastamisest keeldumine 1 Valdkonna eest vastutav minister võib hinnakirja taotluse kooskõlastamisest keelduda kui 1 registripidaja ei täida käesoleva seaduse 23 lõikes 1 1 sätestatud või raamatupidamise seaduse s 45 eri või ainuõigust omavale ettevõtjale kehtestatud nõudeid 2 hinnakirja rakendamise tagajärjed võivad kahjustada väärtpaberituru korra või õiguspärast toimimist 3 hinnakirja taotluses sisalduvad tasud on registriteenuste tarbijatele ebaõiglaselt koormavad või seavad registriteenuste tarbijad oluliselt halvemasse olukorda võrreldes vaba konkurentsi tingimustega 4 hinnakirja taotluses sisalduvad tasud ei ole kujundatud lähtuvalt ressursside efektiivse kasutamise põhimõttest või on ebamõistlikult kõrgemad registripidaja järjepideva tegevuse ja arengu ning mõistliku kasumi tagamiseks vajalikest tasudest 5 hinnakirja taotluses sisalduvad tasud ei ole piisavad õigusaktides registripidajale sätestatud nõuete ja kohustuste täitmiseks ning registripidaja järjepideva tegevuse ja arengu tagamiseks 6 registripidaja on hinnakirja taotluse kooskõlastamiseks esitamisel andnud teadlikult ebaõigeid eksitavaid või mittetäielikke andmeid või dokumente või jätnud põhjendamatult tähtaegselt esitamata käesoleva seaduse 23 1 lõikes 1 või lõike 2 punktis 1 nimetatud andmeid või dokumente 2 Hinnakirja taotluse kooskõlastamisest keeldumine peab olema põhjendatud 3 Valdkonna eest vastutav minister võib nõuda registriteenuste hinnakirja muutmist või kehtestada registripidajale kohustuslikke kõrvaltingimusi kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 4 5 või 6 nimetatud asjaolud ilmnesid pärast hinnakirja taotluse kooskõlastamist 4 Kui valdkonna eest vastutav minister on kooskõlastuse lõppemise tähtpäeva seisuga keeldunud hinnakirja taotluse kooskõlastamisest on registripidaja kohustatud esitama kooskõlastamiseks uue hinnakirja taotluse hiljemalt ühe kuu jooksul valdkonna eest vastutava ministri keeldumisest arvates 5 Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus algatada registripidamiseks sõlmitud lepingu ennetähtaegne lõpetamine kui 1 registripidaja ei ole täitnud käesoleva seaduse 23 1 lõike 4 ega käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud kõrvaltingimusi 2 registripidaja ei ole esitanud kooskõlastuse lõppemise tähtpäevaks hinnakirja taotlust või käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tähtajal uut hinnakirja taotlust või 3 valdkonna eest vastutav minister on kolmel järjestikusel korral käesoleva paragrahvilõikes 4 nimetatud uue hinnakirja taotluse kooskõlastamisest keeldunud RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 4 peatükk REGISTRIPIDAJA 24 Registripidaja 1 Registripidajaks on aktsiaselts kellele on see õigus antud käesoleva seaduse alusel 2 Registripidaja võib lisaks registripidamisele tegutseda üksnes Finantsinspektsiooni lubatud tegevusaladel Loa taotlemise ja läbivaatamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister Finantsinspektsioon keeldub loa andmisest kui vastav tegevus võib kahjustada registripidamist või väärtpaberituru korrapärast ja usaldusväärset toimimist 3 Registripidaja jagunemine ja ümberkujundamine on keelatud 4 Registripidaja ühinemiseks on vajalik Finantsinspektsiooni eelnev luba Loa taotlemise ja läbivaatamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister Finantsinspektsioon keeldub loa andmisest kui 1 registripidaja või selle aktsionärid ei vasta ühinemisel käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud nõuetele 2 registrisse kantud andmete säilimine registritoimingute tegemine või registripidamine ei ole ühinemisel vajalikul tasemel tagatud 3 ühinemine kahjustab registripidaja või väärtpaberituru korrapärast ja usaldusväärset toimimist 25 Registripidaja määramine 1 Registripidaja määramise otsustab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul Valdkonna eest vastutav minister sõlmib lepingu registripidamiseks Vabariigi Valitsuse määratud registripidajaga Registripidaja valimise täpsema korra ja registripidamiseks sõlmitava lepingu tingimused kehtestab Vabariigi Valitsus 2 Registripidajaga sõlmitav leping registripidamiseks ei või olla pikema tähtajaga kui 20 aastat Eesti Vabariigil on õigus registripidamiseks sõlmitud leping ennetähtaegselt lõpetada mõjuval põhjusel milleks on eelkõige registripidajapoolne kohustuste oluline rikkumine või tema maksejõulisuse oluline vähenemine 3 Lepingu lõppemise või ennetähtaegse lõpetamise korral otsustab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul lepingu pikendamise uue registripidaja määramise või registripidamise üleandmise vastavale asutusele 26 Nõuded registripidaja kapitalile 1 Registripidaja aktsiakapital ja omakapital peavad olema vähemalt 730 000 eurot RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 2 Registripidaja reservkapital peab olema vähemalt 1 5 registripidaja aktsiakapitalist kuid mitte väiksem kui registripidaja kuue kuu tegevuskulud Tegevuskulude arvestamise alused kehtestab valdkonna eest vastutav minister 3 Registripidaja aktsiakapitali vähendamiseks põhikirja muutmiseks ja registripidaja lõpetamiseks on vajalik Finantsinspektsiooni nõusolek 27 Nõuded registripidaja aktsiatele 1 Registripidajal võivad olla üksnes nimelised aktsiad 2 Registripidaja ei või otseselt ega kaudselt omada või omandada oma aktsiaid 3 Registripidaja aktsiate koormamine ei ole lubatud 28 Osalus registripidajas ning olulist osalust omandavatele ja omavatele isikutele esitatavad nõuded 1 Olulise osaluse määramisel lähtutakse väärtpaberituru seaduse des 9 10 ja 72 1 sätestatust 2 Registripidajas võib olulise osaluse omandada seda omada ja suurendada ning registripidaja üle kontrolli saavutada seda omada ja suurendada igaüks edaspidi käesolevas peatükis isik 1 kes on laitmatu ärialase mainega ning kelle tegevus seoses omandamisega vastab registripidaja kindla ja usaldusväärse juhtimise põhimõtetele 2 kes pärast osaluse omandamist või suurendamist valib nimetab või määrab registripidaja juhiks üksnes sellise isiku kes vastab käesoleva seaduse s 29 sätestatud nõuetele 3 kelle finantsseisund on piisavalt tugev et tagada registripidaja korrapärane ja usaldusväärne tegevus ning juriidilise isiku puhul võimaldavad tema raamatupidamise aruanded nende olemasolu korral adekvaatselt hinnata tema finantsseisundit 4 kes on võimeline tagama et registripidaja on suuteline järgima käesolevas seaduses sätestatud usaldatavusnõudeid juriidilise isiku puhul eelkõige nõuet et konsolideerimisgrupil mille osaks registripidaja saab on olemas struktuur mis võimaldab teostada tõhusat järelevalvet vahetada teavet ja teha koostööd finantsjärelevalve asutuste vahel 5 kelle suhtes ei ole põhjendatud kahtlust et osaluse omandamine omamine või suurendamine või kontroll registripidaja üle on seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega või selle katsega või suurendab selliseid riske RT I 2009 37 250 jõust 10 07 2009 28 1 Osaluse omandamisest teavitamine ja esitatavad andmed 1 Isik kes kavatseb omandada registripidajas olulise osaluse või suurendada osalust nii et see ületab 20 30 või 50 protsenti registripidaja aktsiakapitalist või aktsiatega esindatud häälte arvust või teha tehingu mille tulemusel muutuks registripidaja tema kontrollitavaks äriühinguks edaspidi omandaja teavitab eelnevalt oma kavatsusest Finantsinspektsiooni ning esitab käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud andmed ja dokumendid 2 Käesolevas peatükis sätestatut kohaldatakse ka juhul kui isik omandab mõne muu sündmuse tõttu või tehingu tulemusel registripidajas olulise osaluse või tema osalus suureneb üle 20 30 või 50 protsendi registripidaja aktsiakapitalist või aktsiatega esindatud häälte arvust või kui registripidaja muutub selle sündmuse tõttu või tehingu tulemusel tema kontrollitavaks äriühinguks Sellisel juhul on isik kohustatud pärast registripidaja üle kontrolli saamisest või olulise osaluse omandamisest või osaluse suurendamisest teadasaamist viivitamata teavitama Finantsinspektsiooni 3 Olulise osaluse omandamisest teavitamise kohta sätestatut kohaldatakse ka registripidaja valimise konkursil kandideerivas isikus olulise osaluse omandamisel 4 Finantsinspektsioon teavitab omandajat kirjalikult kahe tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teate või lõikes 8 nimetatud lisaandmete ja dokumentide kättesaamisest ning käesoleva seaduse s 28 2 sätestatud menetlustähtaja võimalikust lõppkuupäevast 5 Finantsinspektsioonile teatatakse selle registripidaja nimi milles oluline osalus omandatakse või seda suurendatakse või mis muudetakse omandaja poolt kontrollitavaks samuti selles registripidajas omandatava osaluse suurus ning esitatakse järgmised andmed ja dokumendid 1 omandatava äriühingu kirjeldus mis sisaldab väljavõtet aktsiaraamatust andmeid omandaja poolt omandatavate ja talle kuuluvate aktsiate tüübi ja häälte arvu kohta ning vajaduse korral muud informatsiooni 2 füüsilisest isikust omandaja elulookirjeldus mis sisaldab muu hulgas omandaja nime elukohta senist haridus töö ja teenistuskäiku ning isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega 3 juriidilisest isikust omandaja või varakogumit valitseva juriidilise isiku nimetus asukoht registrikood registritunnistuse kinnitatud ärakiri ja põhikirja olemasolu korral selle ärakiri 4 juriidilisest isikust omandaja omajate või liikmete nimekiri ning andmed igale omajale või liikmele kuuluvate aktsiate hulga või kuuluva osa suuruse ja häälte arvu kohta 5 andmed juriidilisest isikust omandaja juhatuse ja nõukogu liikmete kohta mis sisaldavad neist igaühe ees ja perekonnanime isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega senist haridus töö ja teenistuskäiku ning nende isikute usaldusväärsust kogemusi kompetentsust ja laitmatut ärialast mainet kinnitavad dokumendid 6 kinnitus et osaluse omandamise tulemusel registripidaja juhiks saavat isikut ei ole karistatud majandusalase ametialase varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud Välisriigi kodaniku puhul on aktsepteeritav tema päritoluriigi karistusregistri tõend või pädeva kohtu või haldusorgani väljastatud samaväärne dokument tingimusel et selle väljastamisest ei ole möödunud rohkem kui kolm kuud 7 kirjeldus omandaja tegevuse kohta ettevõtluses ning omandajaga seotud isikute majanduslike ja mittemajanduslike huvide kirjeldus 8 kinnitus et käesoleva lõike punktis 6 nimetatud isiku puhul ei ole esinenud ega esine asjaolusid mis seaduse kohaselt välistavad tema õiguse olla registripidaja juht 9 olemasolu korral omandaja kolme viimase majandusaasta aruanded Kui viimase majandusaasta lõppemisest on möödunud rohkem kui üheksa kuud esitatakse auditeeritud vahearuanne majandusaasta esimese poolaasta kohta Aruannetele tuleb lisada vandeaudiitori aruanne kui selle koostamine on õigusaktiga ette nähtud RT I 2010 9 41 jõust 08 03 2010 10 võimaluse korral füüsilisest isikust omandaja ning temaga seotud äriühingute finantsseisundi hindamiseks vajalikud reitingud ning avalikkusele mõeldud aruanded juriidilisest isikust omandaja puhul tema ning konsolideerimisgrupi suhtes väljastatud krediidireitingud 11 konsolideerimisgrupi koosseisu kuuluva omandaja puhul konsolideerimisgrupi struktuuri kirjeldus koos andmetega sinna kuuluvate äriühingute osaluse suuruse kohta ja konsolideerimisgrupi kolme viimase majandusaasta aruanded ning vandeaudiitori aruanded RT I 2010 9 41 jõust 08 03 2010 12 füüsilisest isikust omandaja varanduslikku seisu tõendavad dokumendid kolme viimase aasta kohta 13 andmed ja dokumendid nende rahaliste ja mitterahaliste vahendite päritolu kohta mille eest kavatsetakse oluline osalus omandada või seda suurendada või kontroll saavutada 14 osaluse omandamisega seotud asjaolud vastavalt väärtpaberituru seaduse dele 9 10 ja 72 1 15 pärast osaluse omandamist omatava olulise osaluse suurus ja selle omamisega seotud asjaolud vastavalt väärtpaberituru seaduse dele 9 10 ja 72 1 16 registripidaja kontrollitavaks äriühinguks muutumise korral äriplaan ning muud kontrolli saamise ja teostamisega seotud asjaolud 17 ülevaade registripidajas rakendatavast strateegiast kui ta omandamise tulemusel ei muutu kontrollitavaks äriühinguks 6 Valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada määruse milles täpsustatakse Finantsinspektsioonile esitatavaid käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmeid ja dokumente 7 Finantsinspektsioonile esitatavad andmed ja dokumendid peavad olema eesti keeles Finantsinspektsiooni nõusolekul võib nimetatud andmed ja dokumendid esitada ka mõnes muus keeles 8 Finantsinspektsioon võib kirjalikult nõuda käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud dokumentide täpsustamiseks ja kontrollimiseks lisaandmeid ja dokumente Sealjuures täpsustatakse millist lisateavet tuleb Finantsinspektsioonile esitada 9 Finantsinspektsioon võib loobuda käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmete või dokumentide nõudmisest osaliselt või täies mahus 10 Kui olulise osaluse soovib omandada kolmanda riigi kindlustusandja krediidiasutus investeerimisühing fondivalitseja investeerimisfond või muu finantsjärelevalve alla kuuluv isik tuleb lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud dokumentidele esitada Finantsinspektsioonile selle kolmanda riigi vastava finantsjärelevalve asutuse tõend selle kohta et nimetatud riigi isikul on kehtiv tegevusluba ja ta täidab kehtivaid nõudeid RT I 2009 37 250 jõust 10 07 2009 28 2 Menetlus ja menetlustähtajad 1 Finantsinspektsioon hindab omandaja vastavust käesoleva seaduse s 28 sätestatud nõuetele ning otsustab osaluse omandamise keelamise või lubamise 60 tööpäeva jooksul edaspidi menetlustähtaeg Finantsinspektsiooni poolt hindamiseks vajalike andmete ja dokumentide saamist kinnitava 28 1 lõikes 4 sätestatud teate esitamisest arvates 2 Finantsinspektsioonil on õigus käesoleva seaduse 28 1 lõikes 8 sätestatud lisaandmeid ja dokumente nõuda 50 tööpäeva jooksul menetlustähtaja algusest arvates 3 Finantsinspektsiooni poolt käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud lisaandmete ja dokumentide esmakordse nõudmise ja omandajalt nõutud lisaandmete ja dokumentide saamise vaheliseks perioodiks menetlustähtaeg peatub kuid peatumine ei kesta kauem kui 20 tööpäeva Täiendava lisaandmete ja dokumentide nõudmise korral menetlustähtaeg ei peatu 4 Kui omandaja üle ei teostata finantsjärelevalvet või omandaja üle teostab järelevalvet kolmanda riigi finantsjärelevalve asutus võib Finantsinspektsioon käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud menetlustähtaja peatamist pikendada kuni 30 tööpäevani 5 Finantsinspektsioon teeb olulise osaluse omandamise ja suurendamise ning registripidaja kontrollitavaks äriühinguks muutmise hindamisel koostööd lepinguriigi finantsjärelevalve asutusega kui omandaja on 1 lepinguriigis tegevusloa saanud kindlustusandja krediidiasutus fondivalitseja investeerimisfond investeerimisühing või muu finantsjärelevalve alla kuuluv isik 2 lepinguriigis tegevusloa saanud kindlustusandja krediidiasutuse fondivalitseja investeerimisfondi investeerimisühingu või muu finantsjärelevalve alla kuuluva isiku emaettevõtja või 3 isik kelle kontrollitavaks äriühinguks on teises lepinguriigis tegevusloa saanud kindlustusandja krediidiasutus fondivalitseja investeerimisfond investeerimisühing või muu finantsjärelevalve alla kuuluv isik 6 Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud koostöö raames konsulteerib Finantsinspektsioon teiste finantsjärelevalve asutustega Finantsinspektsioon edastab viivitamata teistele finantsjärelevalveasutustele kõik andmed mis on olulised olulise osaluse omandamise ja suurendamise ning registripidaja kontrollitavaks äriühinguks muutmise hindamisel 7 Kui olulist osalust soovib üheaegselt omandada rohkem kui üks isik peab Finantsinspektsioon neid kohtlema võrdsete asjaolude korral võrdselt RT I 2009 37 250 jõust 10 07 2009 28 3 Osaluse omandamise tingimused keelamise alused ja otsus omandamise kohta 1 Finantsinspektsioonil on õigus määrata omandajale tähtaeg mille jooksul tal on õigus oluline osalus omandada või seda suurendada või muuta registripidaja kontrollitavaks äriühinguks Finantsinspektsioon võib ettenähtud tähtaega pikendada kuid tähtaeg ei või kokku ületada 12 kuud Omandaja on kohustatud nimetatud tähtaja jooksul teavitama olulise osaluse omandamise või suurendamise või registripidaja kontrollitavaks äriühinguks muutmise tehingu teostamisest või teostamata jätmise otsusest viivitamata Finantsinspektsiooni 2 Olulise osaluse võib omandada seda suurendada või registripidaja kontrollitavaks äriühinguks muuta kui Finantsinspektsioon ei keela oma ettekirjutusega olulise osaluse omandamist selle suurendamist või registripidaja kontrollitavaks äriühinguks muutmist lähtudes käesoleva seaduse s 28 2 ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatust 3 Finantsinspektsioon võib oma ettekirjutusega keelata olulise osaluse omandamise ja suurendamise ning registripidaja kontrollitavaks äriühinguks muutmise kui 1 omandaja ei vasta käesoleva seaduse s 28 sätestatud nõuetele 2 omandaja ei ole ettenähtud tähtpäevaks Finantsinspektsioonile esitanud käesolevas seaduses sätestatud või seaduse alusel nõutud andmeid või dokumente 3 Finantsinspektsioonile esitatud andmed või dokumendid ei vasta õigusaktidega sätestatud nõuetele või need on ebaõiged eksitavad või puudulikud või esitatud andmete ja dokumentide alusel ei saa kõrvaldada Finantsinspektsiooni mõistlikku kahtlust omandamise ebasobivuses ning selles et omandamine ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele 4 registripidaja muutuks kolmandas riigis elava või asuva isiku kontrollitavaks äriühinguks ning selle isiku üle ei teostata tema elu või asukohariigis piisavat järelevalvet või selle kolmanda riigi finantsjärelevalve asutusel ei ole õiguslikku alust või võimalust teha Finantsinspektsiooniga koostööd 4 Finantsinspektsioon esitab omandajale või käesoleva seaduse 28 1 lõikes 3 sätestatud juhul registripidaja konkursi korraldajaks olevale valdkonna eest vastutavale ministrile otsuse olulise osaluse omandamise lubamise kohta või keelava ettekirjutuse kahe tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse vastuvõtmist kuid enne menetlustähtaja lõppu Kui omandaja üle teostab finantsjärelevalvet teise lepinguriigi finantsjärelevalve asutus tuleb otsuses muu hulgas märkida tema hinnang olulise osaluse omandamise või suurendamise või registripidaja kontrollitavaks äriühinguks muutmise kohta 5 Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaolud ilmnevad pärast olulise osaluse omandamist või suurendamist või registripidaja kontrollitavaks äriühinguks muutmist võib Finantsinspektsioon teha ettekirjutuse mille kohaselt arvatakse osaluse omandamine või registripidaja kontrollitavaks äriühinguks muutmine käesoleva seadusega vastuolus olevaks 6 Finantsinspektsioonil on õigus oma ettekirjutusega iga kord keelata omandajal või isikul kellel on registripidajas oluline osalus või kelle kontrollitavaks äriühinguks registripidaja on registripidajas hääleõiguse või muude kontrolli võimaldavate õiguste teostamine või piirata seda kui esinevad käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 5 sätestatud asjaolud Ettekirjutuse võib Finantsinspektsioon teha olenemata käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 5 sätestatud ettekirjutuse tegemisest Finantsinspektsioon võib ettekirjutuse avalikustada oma veebilehel sealhulgas võib omandaja ise nõuda ettekirjutuse avalikustamist 7 Kui omandaja või isik kellel on registripidajas oluline osalus või kelle kontrollitavaks äriühinguks registripidaja on on teises lepinguriigis registreeritud kindlustusandja krediidiasutus fondivalitseja investeerimisfond investeerimisühing muu finantsjärelevalve alla kuuluv isik või eelnimetatud isikuga ühte konsolideerimisgruppi kuuluv isik teatab Finantsinspektsioon käesoleva paragrahvi lõikes 5 või 6 nimetatud ettekirjutuse tegemisest selle lepinguriigi pädevale finantsjärelevalve asutusele 8 Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 5 ja 6 sätestatud Finantsinspektsiooni ettekirjutuste järgimine on kohustuslik ka registripidajale tema aktsiaraamatu pidajale ja muule isikule kes korraldab hääleõiguste teostamist RT I 2009 37 250 jõust 10 07 2009 28 4 Osaluse ebaseadusliku omandamise tagajärjed 1 Olulise osaluse omandamise või selle suurendamise tehinguga ei omanda isik aktsiatega kaasnevat hääleõigust ning aktsiatega esindatud hääli ei arvata üldkoosoleku kvoorumisse kui 1 tehing on vastuolus Finantsinspektsiooni ettekirjutusega 2 Finantsinspektsioon on teinud käesoleva seaduse 28 3 lõikes 5 või 6 nimetatud ettekirjutuse 3 tehingust ei ole Finantsinspektsiooni teavitatud vastavalt käesoleva seaduse le 28 1 4 tehing on tehtud pärast käesoleva seaduse 28 3 lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist või enne kui olulise osaluse omandamine oli käesoleva seaduse alusel lubatud 2 Niisuguse tehingu tulemusel mille puhul esineb mõni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolu ei teki isikul õigusi mis muudaksid registripidaja tema kontrollitavaks äriühinguks 3 Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hääled siiski arvati üldkoosoleku kvoorumisse ja see mõjutas üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist on üldkoosoleku otsus tühine Kohus võib Finantsinspektsiooni avalduse alusel tuvastada üldkoosoleku otsuse tühisuse kui avaldus on esitatud kolme kuu jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest arvates 4 Kui teostati tehingust millega registripidaja pidi muutuma isiku kontrollitavaks äriühinguks ja mille puhul esineb mõni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolu tulenevaid kontrolli võimaldavaid õigusi võib kohus Finantsinspektsiooni avalduse alusel tunnistada selliste õiguste teostamise tühiseks kui avaldus on esitatud kolme kuu jooksul arvates õiguste teostamisest RT I 2009 37 250 jõust 10 07 2009 28 5 Olulise osaluse muutumisest teavitamine 1 Kui isik kavatseb võõrandada aktsiaid ulatuses millega ta kaotab olulise osaluse registripidajas või vähendab oma osalust alla mõne käesoleva seaduse 28 1 lõikes 1 nimetatud määra või loobub kontrollist registripidaja üle peab ta sellest Finantsinspektsiooni ette teavitama näidates teates ära tema omatavate võõrandatavate ja pärast tehingut talle jäävate aktsiate arvu 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut kohaldatakse ka juhul kui isik kaotab mõne muu sündmuse tagajärjel või tehingu tulemusel kontrolli registripidaja üle või olulise osaluse registripidajas või tema oluline osalus väheneb alla mõne käesoleva seaduse 28 1 lõikes 1 nimetatud määra Sellisel juhul teavitab isik pärast olulise osaluse või kontrolli kaotamisest või osaluse vähenemisest teadasaamist viivitamata Finantsinspektsiooni 3 Registripidaja on käesoleva seaduse s 28 1 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tehingutest teadasaamise korral kohustatud sellest viivitamata teavitama Finantsinspektsiooni 4 Registripidaja esitab koos majandusaasta aruandega Finantsinspektsioonile andmed isikute kohta kellel majandusaasta lõpu seisuga oli registripidajas oluline osalus näidates ära isikule kuuluva osaluse suuruse ja selle omamisega seotud asjaolud vastavalt väärtpaberituru seaduse dele 9 10 ja 72 1 RT I 2009 37 250 jõust 10 07 2009 29 Registripidaja nõukogu ja juhatus 1 Registripidaja juhatuses on vähemalt kaks liiget 2 Registripidaja põhikirjas peab olema ette nähtud nõukogu ja juhatuse täpsem töökorraldus 3 Registripidaja nõukogu ja juhatuse liikmeks võib olla isik kellel on oma ülesannete täitmiseks vajalik haridus kogemused kutsealane sobivus ning laitmatu ärialane reputatsioon 4 Registripidaja nõukogu ja juhatuse liikmete valimiseks või määramiseks on vajalik isiku kirjalik nõusolek Koos nõusolekuga esitab isik ülevaate oma hariduse töökogemuse ettevõtluses osalemise karistatuse ja tema kohta karistusregistrisse kantud karistuste kohta ning kinnituse et talle ei ole teada asjaolud mis välistaksid tema õiguse olla registripidaja nõukogu või juhatuse liige 5 Registripidaja nõukogu ja juhatuse liikmed ning registripidaja töötajad peavad hoidma registris sisalduvat teavet mis pole avalikult kättesaadav saladuses nii ametikohustuste täitmise ajal kui ka pärast ametikohustuste täitmise lõppemist 6 Registripidaja on kohustatud kindlustama registripidaja nõukogu ja juhatuse liikmete ning töötajate ameti ja tööalastest tegudest tuleneva tsiviilvastutuse 7 Registripidaja on kohustatud Finantsinspektsiooni teavitama nõukogu ja juhatuse liikmete valimisest või määramisest samuti nende tagasiastumisest või tagasikutsumise algatamisest enne volituste tähtaja lõppemist ning esitama käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud dokumendid Finantsinspektsioonile 10 päeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 8 Kui registripidaja nõukogu või juhatuse liige ei vasta käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele on Finantsinspektsioonil õigus ettekirjutusega nõuda vastava juhatuse või nõukogu liikme tema ametikohalt tagasikutsumist RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 9 Kui registripidaja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud ettekirjutust on Finantsinspektsioonil õigus nõuda juhatuse või nõukogu liikme tagasikutsumist kohtu kaudu RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 30 Registripidaja kohustused registriandmete kaitsmisel ja säilitamisel 1 Registripidaja peab tagama et registriandmed oleksid halduslike füüsiliste ning tark ja riistvaraliste meetmetega asjakohaselt kaitstud loata töötluse sealhulgas kasutamise hävitamise ning muutmise eest 2 Registripidaja on kohustatud säilitama temale kande tegemiseks esitatud andmeid ja dokumente vähemalt kümne aasta vältel vastava kande tegemisest arvates Käesolevas lõikes nimetatud andmeid ja dokumente säilitatakse dokumentaalselt või dokumentaalset taasesitamist võimaldaval viisil 3 Registriandmete arhiveerimine toimub vastavalt registripidamise korras sätestatule 30 1 Registripidaja aruandlus 1 Registripidaja on kohustatud esitama valdkonna eest vastutavale ministrile oma tegevuse kohta aruandeid mis on vajalikud käesoleva seaduse de 23 1 ja 23 2 rakendamisel RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruannete koostamise alused ja esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 2009 12 71 jõust 27 02 2009 3 Registripidaja esitab oma majandusaasta aruande lisana kohustusliku kogumispensioni registriteenuse aruande ning nimetatud teenuse ja registripidaja muude teenuste vahel kulude jaotamise põhimõtted RT I 18 02 2011 1 jõust 01 08 2011 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud majandusaasta aruande lisa vormi ja selle täitmise juhendi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 18 02 2011 1 jõust 01 08 2011 5 peatükk KONTOHALDUR 31 Kontohaldur 1 Registri kontohaldur on isik kes edastab registripidajale väärtpaberikonto omajate korraldusi registritoimingute tegemiseks ning vahendab registripidaja poolt osutatavaid teenuseid käesoleva seaduse sellest tulenevate õigusaktide ning registripidaja ja kontohalduri vahelise lepingu alusel 2 Kontohaldur peab tagama registritoimingute tegemiseks vajalike andmete õigeaegse edastamise registripidajale ja väärtpaberikontodega seotud toimingute tegemise oma pädevuse piires kooskõlas käesoleva seadusega ja registripidamise korras kehtestatud nõuetega 3 Kontohaldur tagab et tema poolt käesoleva seaduse alusel registripidajale edastatavad andmed ja seoses väärtpaberikontoga salvestatavad andmed oleksid halduslike füüsiliste tark ja riistvaraliste meetmetega kaitstud loata töötluse sealhulgas kasutamise hävitamise ning muutmise eest 4 Kontohaldur peab vahendama väärtpaberikonto omajatele kõiki käesoleva seaduse 23 lõikes 1 1 sätestatud registriteenuseid kui kontohalduri ja registripidaja vahelise lepinguga ei ole ette nähtud teisiti Kui mõne teenuse osutamine on tehnilistel põhjustel raskendatud või võimatu peab kontohaldur registripidajat sellest viivitamata teavitama RT I 2006 55 407 jõust 01 01 2007 5 Kontohalduril on õigus seoses väärtpaberikontoga registrisse kantud andmeid töödelda sealhulgas selliste andmetega tutvuda üksnes ulatuses mis on vajalik vastava väärtpaberikonto omajaga sõlmitud lepingu või kontohaldurile õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks Kontohalduril on õigus väljastada registrisse kantud andmeid üksnes õigusaktides ettenähtud juhtudel ja korras Kontohalduri töötajad ja juhtorganite liikmed on nii kontohalduri teenistuses olles kui ka pärast seda kohustatud hoidma

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=36823&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  parandamiseks Eestis III Agentuuri juhtimine 10 Agentuuri tegevust juhib 12 liikmeline nõukogu kuhu kuuluvad 1 esimees ja aseesimees 2 üks esindaja Majandusministeeriumist Välisministeeriumist Teede ja Sideministeeriumist Rahandusministeeriumist Põllumajandusministeeriumist Eesti Erastamisagentuurist ja vastavate organisatsioonide nõusolekul ka üks esindaja Kaubandus ja Tööstuskojast Pangaliidust Tööstuse Keskliidust ja Rahvusvaheliste Ettevõtete Eesti Liidust Eestimaa Talupidajate Keskliidust Eesti Turismifirmade Liidust EV V m 21 06 94 nr 231 jõust 05 07 94 11 Nõukogu koosseisu kinnitab ja selle esimehe nimetab Vabariigi Valitsus Nõukogu valib oma koosseisust aseesimehe 12 Nõukogu esimees esindab agentuuri korraldab nõukogu tegevust juhatab nõukogu istungeid ja teostab järelevalvet nõukogu otsuste täitmise üle Nõukogu aseesimees asendab esimeest tema äraolekul 13 Nõukogu on pädev tegema otsuseid üksnes nõukogu koosolekutel 14 Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis Nõukogu koosolekute kokkukutsumise võib nõukogu esimees otsustada omal algatusel või nõukogu liikme ettepanekul 15 Koosolekukutse saadetakse nõukogu liikmeile kirjalikult vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist Kutses peab olema märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord 16 Koosoleku päevakorda võivad täiendada kõik nõukogu liikmed 17 Iga nõukogu otsus võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega Võrdse häälte arvu korral otsustab nõukogu esimehe või tema äraolekul nõukogu aseesimehe hääl Nõukogu on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt pool nõukogu liikmeist sealhulgas nõukogu esimees või aseesimees 18 Nõukogu koosolek protokollitakse Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhtaja ja protokollija 19 Nõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmise hetkest ning on kohustuslikud peadirektorile ja tegevorganile 20 Agentuuri nõukogu on pädev otsustama kõiki agentuuri tegevusega seotud küsimusi sealhulgas agentuuri nõukogu 1 määrab kindlaks agentuuri tegevuse üldplaani ja programmi 2 kinnitab majandusministrile esitatava aastaeelarve projekti 3 kinnitab aastaaruande ja raamatupidamisaruande 4 kinnitab agentuuri töökorra ning vastutuse jaotuse peadirektori ja töötajate vahel 5 kinnitab agentuuri täitevorgani struktuuri ja koosseisu 6 kinnitab agentuuri peadirektori palga ja personali palgafondi 21 Agentuuri täitevorgani juhiks on agentuuri peadirektor kelle nimetab nõukogu Peadirektoriks ei saa

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=11354&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  3 Määrata et immigratsioonikvoot jaguneb võrdselt nelja kvartali vahel Kasutamata kvooti võib kasutada järgmistes kvartalites kuni 1993 aasta lõpuni 4 Lubada Migratsiooniametil kehtestada kvoodi jaotus sisserände liikide lõikes arvestades maakondade ja vabariiklike linnade volikogude ettepanekuid 5 Eesti Vabariigi haldusjaotuse muutumisel jaotab kvoodi ümber Migratsiooniamet 6 Lubada Migratsiooniametil muuta 1993 aasta immigratsioonikvoodi piires maakondade ja vabariiklike linnade immigratsioonikvooti kooskõlastatult vastava kohaliku omavalitsusega 7 Lubada Migratsiooniametil anda kvoodivabalt mitte rohkem kui 1000 tähtajalist kuni üheaastase kehtivusega elamis ja töötamisluba välisriikide kodanikele kes on saabunud Eestisse tööle või õppima juriidilise isiku kutsel Vabariigi Valitsus kinnitab vastavate riikide nimekirja 8 Lubada Migratsiooniametil anda kvoodivabalt mitte rohkem kui 100 kuni kuuekuulise kehtivusega töötamisluba pendelrände korras töötavatele hooajatöölistele neile elamisluba andmata 9 Lubada anda kuni kolmeks kuuks sissesõiduviisasid välismaalastele kellel on alaline elukoht välismaal ja piisavalt legaalseid vahendeid Eestis elamiseks 10 Lubada Migratsiooniametil pikendada käesoleva otsuse punktis 9 nimetatud isikute viisasid arvestusega et nende Eestis pideva viibimise aeg ei ületa kuut kuud 11 Viisavaba liikumise lepingu alusel Eestis viibivatel teiste riikide kodanikel on lubatud viibida Eestis ilma viisata pidevalt kuni kolm kuud kui leping ei näe ette teist tähtaega kusjuures neil on samad õigused ja kohustused kui Eestis viisaga viibivatel välismaalastel 12 Lubada Migratsiooniametil kuni vastavate riikidevaheliste lepete sõlmimiseni anda Välisministeeriumi taotlusel kvoodivabalt ajutisi ja tähtajalisi elamislubasid Eestisse akrediteeritud ajakirjanikele Riigikogu aseesimees E Savisaar Tallinn 23 märtsil 1993 L i s a Riigikogu 1993 aasta 23 märtsi otsuse juurde Eesti Vabariigi 1993 aasta immigratsioonikvoot Linn maakond I kv II kv III kv IV kv Kokku Tallinn 90 90 90 90 360 Kohtla Järve 19 19 19 19 76 Narva 21 21 21 22 85 sh Narva Jõesuu 1 1 1 1 4 Pärnu 14 14 14 14 56 Sillamäe 5 5 5 6 21 Tartu 25 25 25 25 100 Läänemaa 10 10 10 10 40

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=8373&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  number 79 jõustumiskuupäev 12 03 1992 redaktsioon 12 03 1992 Eesti Vabariigi Valitsus määrus 12 märtsist 1992 a nr 79 Tallinn Toompea Eesti Vabariigi Valitsuse 27 märtsi 1991 a määruse nr 60 osalise muutmise kohta Eesti Vabariigi Valitsus määrab 1 Eesti Vabariigi Valitsuse 27 märtsi 1991 a määruse nr 60 Hindade ja tariifide reguleerimise ajutise korra kohta osaliseks muutmiseks jätta nimetatud määrusega kinnitatud korra lisast 1 välja punkt 9 2

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=6458&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  1993 määrus number 61 jõustumiskuupäev 09 03 1993 redaktsioon 09 03 1993 Eesti Vabariigi Valitsuse m ä ä r u s 9 märtsist 1993 a nr 61 Tallinn Toompea Eesti Vabariigi ühinemise kohta rahvusvaheliste autoveolepingutega Vabariigi Valitsus m ä ä r a b Ühineda Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu kohta käiva konventsiooni CMR ja selle juurde kuuluva protokolliga ning Rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meekonna tööd puudutava Euroopa kokkuleppega AETR Välisministeeriumil vormistada nimetatud

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=8298&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  06 1992 Eesti Vabariigi Valitsuse m ä ä r u s 12 juunist 1992 a nr 177 Tallinn Toompea Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11 mai 1992 a otsuse Ametiisikute osalemisest ettevõtluses täitmiseks rakendatavate lisaabinõude kohta Seoses Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11 mai 1992 a otsusega Ametiisikute osalemisest ettevõtluses Eesti Vabariigi Valitsus m ä ä r a b 1 Riigiettevõtete haldusnõukogudel riiklike aktsiaseltside ja majandusühingute juhatustel ning riiklike ettevõtete juhtidel 1 esitada 1 juuliks 1992 a ministeeriumile kelle haldusalas nad asuvad andmed juhtkonna otsusel ettevõtete põhivahenditega sooritatud tehingute rentimine müük tasuta kasutusse andmine jne kohta koos nende tehingute majandusliku põhjendusega 2 sõlmida Eesti Vabariigi Valitsuse 28 mai 1992 a määruses nr 164 märgitud juhtivtöötajatega töölepingud vastavuses Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11 mai 1992 a otsusega Ametiisikute osalemisest ettevõtluses 2 Eesti Vabariigi ministeeriumidel 1 täpsustada ühe kuu jooksul oma haldusalas olevate riigiettevõtete haldusnõukogude ning riiklike aktsiaseltside ja majandusühingute juhatuste koosseisud ning teha need teatavaks Eesti Vabariigi Majandusministeeriumile ja Eesti Vabariigi Riigivaraametile Eesti Vabariigi Majandusministeeriumil esitada andmed käesolevas punktis märgitud koosseisude ja nendes tehtud muudatuste kohta regulaarselt Eesti Vabariigi Riigikantseleile avaldamiseks Riigi Teatajas 2 üldistada käesoleva määruse punkti 1 alapunkti 1 alusel saadud andmed ja esitada 15 juuliks 1992 a tulemused ja ettepanekud Eesti Vabariigi Valitsusele

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=6957&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  vähemalt 9 aastat 75 Riigikogu liikme ametipalgast RK s 19 01 1999 jõust 14 03 1999 RT I 1999 10 153 Paragrahv 15 Parlamendiliikme vanaduspensioni ei maksta 1 Kehtetu RK s 22 01 2009 jõust 14 07 2009 RT I 2009 12 70 2 ajal millal Riigikogu liikmele tema volituste lõppemisel säilitatakse Riigikogu liikme ametipalk RK s 28 01 2003 jõust 22 03 2003 RT I 2003 18 97 Paragrahv 16 Isikul kes Riigikogu liikmena töötamise ajal kaotas püsiva töövõime täielikult või osaliselt on õigus parlamendiliikme töövõimetuspensionile sõltumata tema vanusest pensionistaa ist RK s 13 02 2001 jõust 10 03 2001 RT I 2001 21 117 RK s 28 01 2003 jõust 22 03 2003 RT I 2003 18 97 Püsiva töövõime kaotamise aeg põhjus kestus ja töövõime kaotuse protsent määratakse kindlaks riikliku pensionikindlustuse seadusega RT I 1998 64 65 1009 2001 9 42 sätestatud korras RK s 13 02 2001 jõust 10 03 2001 RT I 2001 21 117 Kui püsiva töövõime kaotanud Riigikogu liikmel on samal ajal õigus parlamendiliikme vanaduspensionile määratakse talle tema soovil kas parlamendiliikme töövõimetuspension või vanaduspension RK s 13 02 2001 jõust 10 03 2001 RT I 2001 21 117 Paragrahv 17 Parlamendiliikme töövõimetuspensioni suurus on 1 täieliku töövõimetuse korral 70 Riigikogu liikme ametipalgast 2 osalise töövõimetuse korral töövõime kaotuse protsendile vastav protsent käesoleva paragrahvi punktis 1 sätestatud pensionist RK s 13 02 2001 jõust 10 03 2001 RT I 2001 21 117 Riigikogu liikmele kelle töövõime kaotuse protsent on väiksem kui 40 töövõimetuse pensioni ei määrata RK s 13 02 2001 jõust 10 03 2001 RT I 2001 21 117 Parlamendiliikme töövõimetuspensioni ei maksta Riigikogu liikmena töötamise ajal ja ajal millal Riigikogu liikmele tema volituste lõppemisel säilitatakse Riigikogu liikme ametipalk RK s 28 01 2003 jõust 22 03 2003 RT I 2003 18 97 Paragrahv 18 Toitjakaotuspension määratakse Riigikogu liikme surma korral tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetele Ülalpeetavateks perekonnaliikmeteks loetakse isikuid kellel on õigus saada toitjakaotuspensioni teiste riiklikke pensione sätestavate seaduste alusel RK s 19 01 1999 jõust 14 03 1999 RT I 1999 10 153 Paragrahv 19 Toitjakaotuspension on 30 protsenti Riigikogu liikme ametipalgast iga töövõimetu perekonnaliikme kohta kuid kogusummas mitte rohkem kui parlamendiliikme ametipalk RK s 19 01 1999 jõust 14 03 1999 RT I 1999 10 153 Paragrahv 20 Pensioni arvutamisel aluseks olnud Riigikogu liikme ametipalga muutmise korral arvutatakse pension ümber Paragrahv 21 Riigikogu liikmele kellel on õigus saada mitut liiki riiklikku pensioni määratakse üks pension tema valikul Paragrahv 22 Avaldus pensioni taotlemiseks esitatakse Riigikogu Kantseleile kes vormistab dokumendid 10 päeva jooksul pärast taotluse laekumist ning väljastab pensionitunnistuse Paragrahv 23 Pensioni arvutamine ümberarvutamine ja väljamaksmine toimub Riigikogu Kantselei kaudu Paragrahv 24 Parlamendipensione makstakse riigieelarvest RK s 19 01 1999 jõust 14 03 1999 RT I 1999 10 153 Paragrahv 25 Käesolevas seaduses käsitlemata juhtudel rakendatakse teisi riiklikke pensione sätestavaid seadusi RK s 19 01 1999 jõust 14 03 1999 RT I 1999 10 153 III Muud sotsiaalsed garantiid Paragrahv 26 Kehtetu RK s 14 06 2007 jõust 14 07 2007 RT I

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=6994&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  järgimise ja kvaliteetse hariduse kättesaadavuse kogu riigi territooriumil RT I 11 07 2013 1 jõust 01 09 2013 3 koordineerib ja juhendab kohalikke omavalitsusi ja vabariigi teisi ministeeriume hariduskorralduses kooskõlastab nendega avalike haridusasutuste asutamise reorganiseerimise ja sulgemise ettepanekuid vastavalt õigusaktides kehtestatud korrale 4 asutab reorganiseerib ja suleb riigiharidusasutusi välja arvatud ülikoolid ning rakenduskõrgkoolid 5 suunab ja korraldab avalike haridusasutuste välja arvatud ülikoolide õppeplaanide ja programmide ning erivajadusega õpilaste õppevahendite koostamist ja kehtestab riiklikule õppekavale vastavuse tagamiseks nõuded õppekirjandusele RT I 2009 2 4 jõust 01 09 2009 6 tagab avalike haridusasutuste ja õpetajate metoodilise teenindamise süsteemi ja koordineerib metoodikaasutuste tööd RT I 11 07 2013 1 jõust 01 09 2013 7 registreerib riiklikult tunnustatud või riiklikke lõpudokumente 8 koordineerib haridustöötajate väljaõppe ja täienduskoolituse süsteemi RT I 11 07 2013 1 jõust 01 09 2013 9 osaleb riikliku teaduspoliitika elluviimises ja tellib haridusalaseid uurimistöid 10 võtab osa spetsialistide ja oskustööliste vajaduse prognoosimisest ning riikliku koolitustellimuse koostamisest 11 koordineerib spetsialistide ja oskustööliste väljaõpet rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes koordineerib spetsialistide ja oskustööliste täiendus ja ümberõpet 12 kehtetu RT I 1995 12 119 jõust 18 02 1995 13 teeb koostööd teiste riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide haridus ja teadusasutustega 14 töötab välja hariduse riikliku finantseerimise normatiivid 15 annab välja ja tühistab erakoolide ja teiste koolitusega tegelevate juriidiliste isikute koolituslubasid tegevuslitsentse 16 nimetab ametisse ja vabastab ametist riigiharidusasutuste juhte 17 kehtetu RT I 2008 34 208 jõust 01 09 2008 18 kehtestab haridustasemeti ühtse hindamissüsteemi 19 kehtetu RT I 2004 56 404 jõust 01 09 2004 20 kehtestab riigiharidusasutuste välja arvatud ülikoolide ühiselamute ja õpilaskodude kasutusse andmise tingimused ja korra RT I 2007 4 17 jõust 01 01 2008 7 Kohalike omavalitsuste pädevus 1 Kohalike omavalitsuste pädevuse kehtestab käesolev seadus seadused kohalike omavalitsuste kohta ning teised õigusaktid Pädevuse jaotamine kohalike omavalitsuste tasandite vahel sätestatakse seadustega 2 Kohalikud omavalitsused 1 kavandavad oma halduspiirkonna hariduse arengu programme ja viivad neid ellu 2 asutavad reorganiseerivad ja sulgevad õigusaktides ettenähtud korras munitsipaalharidusasutusi ning registreerivad oma halduspiirkonnas asutatud haridusasutusi 3 tagavad oma halduspiirkonna munitsipaalharidusasutuste majandusliku teenindamise ja finantseerimise 4 määravad ametisse ja vabastavad ametist neile alluvate haridusasutuste juhte 5 prognoosivad vajadust õpetajate järele abistavad haridusasutusi töötajate leidmisel RT I 11 07 2013 1 jõust 01 09 2013 6 tagavad õpetajatele eluruumi ning muud õigusaktides ettenähtud soodustused RT I 11 07 2013 1 jõust 01 09 2013 7 kehtetu RT I 06 12 2014 1 jõust 01 01 2016 8 peavad koolikohustuslike laste arvestust ja tagavad koolikohustuse täitmise kontrolli annavad lastele koolikohustuse täitmiseks ainelist ja muud abi korraldavad sõidu haridusasutusse ja tagasi tagavad meditsiiniabi ning toitlustamise õppetöö ajal 9 korraldavad haridusasutuste metoodilist teenindamist annavad haridusasutuste juhtidele ja õpetajatele nõu koolikorralduslikes küsimustes RT I 11 07 2013 1 jõust 01 09 2013 10 korraldavad laste ja noorte kutsealast informeerimist ja annavad neile vastavaid soovitusi 11 peavad puuetega inimeste arvestust ning korraldavad nende õpetamist 3 Halduspiirkonna hariduse arenguprogrammide koostamiseks ja elluviimiseks moodustab kohaliku omavalitsuse täidesaatev võimuorgan oma koosseisus vastava struktuuriüksuse või määrab ametisse vastava ametiisiku RT I 2002 63 389 jõust 29 07 2002 III osa KOOLIKOHUSTUS Kehtetu RT I 2010 41 240 jõust 01 09 2010 IV osa HARIDUSE LIIGITUS ÜLESANNETE ALUSEL 11 Üldharidus Üldharidus on teadmiste oskuste vilumuste väärtuste ning käitumisnormide süsteem mis võimaldab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks kes on suuteline elama väärikalt austama iseennast oma perekonda kaasinimesi ja loodust valima ning omandama talle sobivat elukutset tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust 12 Kutseharidus Kutseharidus on teatud erialal töötamiseks teatud kutse saamiseks teatud ametikohale kandideerimiseks või selle säilitamiseks vajalike teadmiste oskuste vilumuste väärtuste ja käitumisnormide süsteem mille omandamine ja täiendamine loob eeldused tulemusrikkaks professionaalseks tegevuseks 13 Huviharidus Huviharidus on teadmiste oskuste vilumuste väärtuste ja käitumisnormide kogum mis on omandatud süsteemse juhendatud tegevuse käigus vaba tahte alusel tasemeõppest täienduskoolitusest ja tööst vabal ajal ning mis loob võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks RT I 23 03 2015 5 jõust 01 07 2015 V osa HARIDUSE LIIGITUS TASEMETE ALUSEL 14 Alusharidus Alusharidus on teadmiste oskuste vilumuste ja käitumisnormide kogum mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis RT I 1993 40 593 jõust 16 07 1993 15 Põhiharidus Põhiharidus on riigi haridusstandardiga ettenähtud kohustuslik üldharidusmiinimum Põhihariduse omandamine loob eeldused ja annab õiguse jätkata õpinguid keskhariduse omandamiseks RT I 1993 63 892 jõust 10 10 1993 16 Keskharidus 1 Keskharidus on haridustase mis põhineb põhiharidusel Keskharidus jaguneb üldkeskhariduseks ja kutsekeskhariduseks 2 Üldkeskharidus on põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga kehtestatud nõuete kogum Üldkeskhariduse omandamine loob eeldused ja annab õiguse jätkata õpinguid kõrghariduse omandamiseks 3 Kutsekeskharidus on kutseharidusstandardi ja kutse või erialade riiklike õppekavadega kehtestatud nõuete kogum Kutsekeskhariduse omandamine loob eeldused ja annab õiguse asuda tööle õpitud kutse või erialal või jätkata õpinguid kõrghariduse omandamiseks RT I 2007 4 17 jõust 29 01 2007 17 Kõrgharidus 1 Kehtetu RT I 1995 12 119 jõust 18 02 1995 2 Kehtetu RT I 1995 12 119 jõust 18 02 1995 3 Haridust mis põhineb üldkeskharidusel kuid mida riiklikult ei tunnustata kõrgharidusena loetakse kesk ja kõrghariduse vahepealseks hariduseks ja seda nimetatakse keskerihariduseks 4 Kehtetu RT I 2002 56 348 jõust 05 07 2002 5 Kehtetu RT I 1995 12 119 jõust 18 02 1995 6 Kehtetu RT I 1995 12 119 jõust 18 02 1995 7 Haridusasutus saab õiguse välja anda kõrgharidust tõendavaid dokumente kui tema õppeprogrammid ja nende realiseerimise tingimused vastavad riigi haridusstandardile ja ta on saanud sellekohase riikliku tunnustuse 18 Täiendusharidus 1 Täiendusharidus on üldhariduslikud ja kutsealased teadmised oskused vilumused ning kutsenõuetele vastavad käitumisnormid ja väärtused mis on vajalikud olemasolevate säilitamiseks ja laiendamiseks RT I 1998 57 859 jõust 06 07 1998 VI osa ÕPPEASUTUSED 19 Õppeasutuse mõiste ja liigitus 1 Õppeasutus on haridusasutus kus toimub õpetamine ja õppimine vastavalt õppekavale 2 Õppeasutused liigitatakse vastavalt neis omandatava hariduse ülesannetele ja tasemetele RT I 1998 64 1007 jõust 25 07 1998 19 1 Õppeasutuse nimi 1 Õppeasutuse nimi ei või olla õppeasutuse eesmärgi tegevuse kooli pidaja ega õigusliku vormi seisukohalt eksitav RT I 2010 41 240 jõust 01 09 2010 2 Kehtetu RT I 23 03 2015 5 jõust 01 07 2015 20 Põhikoolid ja gümnaasiumid 1 Põhikoolis omandatakse põhiharidus 2 Gümnaasiumis

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=6527&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive