archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  Eesti NSV tsiviilkoodeksis ENSV Ülemnõukogu Teataja 1964 25 115 1968 46 341 1969 30 295 1970 37 332 1973 9 68 44 389 54 465 1974 28 247 1977 6 72 37 424 1980 31 490 1985 27 451 1986 19 251 1988 6 68 1988 25 295 1989 17 203 Eesti Vabariigi Teataja 1990 20 300 RT 1990 12 128 1992 33 418 49 615 RT I 1993 72 73 1021 1994 53 889 tehakse järgmised muudatused Paragrahv 1 Paragrahvi 463 3 lõike punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 2 vanaduspensionieas isikutele eluaegselt Paragrahv 2 Paragrahv 473 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt Paragrahv 473 Kahju hüvitamise juhul kui juriidiline isik on lõpetanud oma tegevuse 1 Juriidilise isiku reorganiseerimisel esitatakse tema poolt kannatanule seoses tervisekahjustuse või surma põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise nõuded reorganiseeritud juriidilise isiku õigusjärglase vastu juriidilise isiku likvideerimisel ja õigusjärglase puudumisel esitatakse tekitatud kahju hüvitamise nõuded riiklikule sotsiaalkindlustusorganile 2 Juriidilise isiku reorganiseerimisel kes on kohustatud maksma paragrahvis 472 tähendatud makseid toimub kahju hüvise väljamaksmine reorganiseeritud juriidilise isiku õigusjärglase poolt juriidilise isiku likvideerimisel ja õigusjärglase puudumisel kannatanu elukohajärgse sotsiaalkindlustusorgani poolt arvates juriidilise isiku likvideerimisest kui väljamaksmine ei ole toimunud muu organisatsiooni poolt 3 Nõue kannatanule paragrahvides 470 ja 471 sätestatud

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=12268&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest Eesti NSV s asuvate vabariiklike pankade töö ümberkorraldamiseks vastavalt Eesti NSV seadusele Eesti NSV isemajandamise alused ning NSV Liidu seadusele Leedu NSV Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest mis näevad ette vabariiklike pankade ülemineku Eesti NSV kõrgeimate riigivõimuorganite haldamisele Eesti NSV Valitsus m ä ä r a b 1 Teha NSVL Hoiupanga Eesti Vabariiklikule Pangale R Dontsov NSVL Agrotööstuspanga Eesti Vabariiklikule Pangale H Volmer NSVL Elamu Sotsiaalpanga Eesti Vabariiklikule Pangale S Strenze ja NSVL Tööstus ja Ehituspanga Eesti Vabariiklikule Pangale A Gellart ülesandeks korraldada alates 9 jaanuarist 1990 a ülalmainitud vabariiklike pankade töö Eesti NSV pangaseaduse ja teiste Eesti NSV seaduste alusel kommertspankadele ettenähtud tingimustel Ülalloetletud vabariiklike pankade tööd reguleerib ning nende kommertspankadeks muutmist korraldab Eesti Pank 2 Võtta teadmiseks et tulenevalt NSV Liidu 27 novembri 1989 a seaduse Leedu NSV Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest paragrahvist 6 kehtivad NSV Liidu seadusandlikud aktid ning nende alusel vastuvõetud ametkondlikud instruktsioonid juhendid korraldused ja muud eeskirjad punktis 1 loetletud vabariiklike pankade osas vaid niivõrd kuivõrd nad ei takista nende tegevust Eesti NSV majandusliku iseseisvuse tingimustes kooskõlas Eesti NSV 18 mai 1989 a seadusega Eesti NSV isemajandamise alused 3 Esitada NSVL Välispangale ettepanek NSVL Välispanga

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=2088&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  219 jõust 08 07 2006 1 Eesti Panga presidendi nimetab seitsmeks aastaks ametisse Vabariigi President Eesti Panga Nõukogu ettepanekul Eesti Panga presidenti ei või nimetada ametisse rohkem kui üheks järjestikuseks ametiajaks RT I 2006 29 219 jõust 08 07 2006 1 1 Ametist tagasiastumisest teatab Eesti Panga president Eesti Panga Nõukogule vähemalt neli kuud ette 2 Eesti Panga president peab olema Eesti kodanik kellel on kõrgharidus Eesti Panga asepresident peab olema Eesti kodanik ja omama kõrgharidust RT I 2008 14 93 jõust 06 04 2008 2 1 Eesti Panga asepresidendid nimetab viieks aastaks ametisse Eesti Panga Nõukogu Eesti Panga presidendi ettepanekul RT I 2006 29 219 jõust 08 07 2006 3 Eesti Panga president ja asepresidendid on oma ülesannete täitmisel sõltumatud Nad ei või olla muus ametis teenistuses või osalised tegevuses mis oma olemuselt piirab või võib piirata Eesti Panga iseseisvust avaldab või võib avaldada negatiivset mõju Eesti Panga eesmärkide saavutamisele ning ülesannete täitmisele RT I 2006 29 219 jõust 08 07 2006 4 Eesti Panga presidendi äraolekul asendab teda asepresident kellele Eesti Panga president annab oma volitused käskkirjaga ajutiselt üle Kui asepresidendile volituste üleandmine ei ole võimalik määrab presidendi asendaja asepresidentide seast Eesti Panga Nõukogu Kui nõukogu ei ole määranud presidendi asendajat asendab presidenti ealt vanim asepresidentidest Panga presidendi asendajal on tema volituste kehtimise ajal kõik Eesti Panga presidendi volitused RT I 2006 29 219 jõust 08 07 2006 11 Eesti Panga presidendi pädevus 1 Eesti Panga presidendi ainupädevusse kuulub 1 panganduspoliitika kujundamine ning Eesti Panga tegevuse üldjuhtimine samuti Euroopa Keskpankade Süsteemi ülesannete täitmise korraldamine 2 Eesti Panga Nõukogu otsuste täitmise korraldamine ja nende täitmise tagamiseks vajalike meetmete sealhulgas sanktsioonide rakendamine 3 kehtetu RT I 2003 15 88 jõust 01 05 2004 4 Eesti Panga esindamine ilma eri volituseta kõigis küsimustes ja instantsides nii siseriigis kui välismaal 5 volituste andmine Eesti Panga esindamiseks kas teatud puhkudel või teatud küsimustes 6 Eesti Panga Nõukogule ettepanekute tegemine Eesti Panga asepresidentide siseauditi osakonna juhataja ja iseseisvate allasutuste juhtide ametisse nimetamiseks ning vabastamiseks samuti Finantsinspektsiooni nõukogu ning eelarvenõukogu liikmete nimetamiseks ja tagasikutsumiseks RT I 13 03 2014 2 jõust 23 03 2014 7 Eesti Panga eelarve kinnitamine 1 1 Eesti Panga president esindab ametikoha järgselt Eesti Vabariiki Rahvusvahelise Valuutafondi aktsionäride nõukogus aktsionärina RT I 23 12 2011 9 jõust 24 12 2011 2 Eesti Panga president annab Eesti Panga tegevusest aru Riigikogule ja vastab Riigikogus temale Eesti Panga tegevuse kohta esitatud arupärimistele 3 Kui Eesti Panga president ei ole nõus Eesti Panga Nõukogu otsusega peab ta sellest hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ette kandma Riigikogu esimehele ettepanekuga esitada Eesti Panga Nõukogu esimehele vastavas küsimuses arupärimine 4 Eesti Panga president annab oma tegevusest regulaarselt aru Eesti Panga Nõukogule 5 Eesti Panga president annab määrusi ja käskkirju 6 Eesti Panga presidendi määrused avaldatakse Riigi Teatajas RT I 2006 29 219 jõust 08 07 2006 11 1 Eesti Panga presidendi ning Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikme juurdepääs riigisaladusele ja salastatud välisteabele 1 Eesti Panga presidendil ning Eesti Panga Nõukogu esimehel ja liikmel on ametikohajärgne õigus juurdepääsuks riigisaladusele ja salastatud välisteabele Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega ning nende alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesannete täitmiseks 2 Kui välislepingu kohaselt on julgeolekukontrolli läbiviimine salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse andmise kohustuslik eeltingimus teostatakse julgeolekukontroll ka Eesti Panga presidendi ning Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikme suhtes välja arvatud Eesti Panga Nõukogu liikmeks oleva Riigikogu liikme suhtes 3 Eesti Panga presidendi ning Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikme julgeolekukontrolli teostab Kaitsepolitseiamet riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ettenähtud korras 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud julgeolekukontrolli läbimiseks täidab Eesti Panga president Eesti Panga Nõukogu esimees või liige riigisaladusele juurdepääsu loa taotleja ankeedi ja allkirjastab nõusoleku millega lubab julgeolekukontrolli teostaval asutusel saada julgeolekukontrolli teostamise ajal enda kohta teavet füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ja organitelt ning esitab need Kaitsepolitseiametile 5 Kaitsepolitseiamet teostab Eesti Panga presidendi Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikme julgeolekukontrolli kolme kuu jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud dokumentide saamisest Salastatud välisteabe juurdepääsusertifikaat väljastatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ettenähtud korras RT I 2007 16 77 jõust 01 01 2008 11 2 Eesti Panga presidendi ning Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikme kandidaatide julgeolekukontroll 1 Eesti Panga presidendi ning Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikme kandidaadid peavad enne Eesti Panga presidendiks või Eesti Panga Nõukogu esimeheks või liikmeks nimetamist läbima julgeolekukontrolli välja arvatud juhul kui nad omavad kehtivat juurdepääsuluba täiesti salajase taseme riigisaladusele juurdepääsuks või kui nad on kandidaadiks saamise ajal ametikohal millel on ametikohajärgne õigus juurdepääsuks kõigile riigisaladuse tasemetele RT I 2007 16 77 jõust 01 01 2008 2 Eesti Panga Nõukogu esimehe kandidaadi staatuse omandab isik kellele Vabariigi President on teinud ametisse kandideerimise ettepaneku ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks Eesti Panga Nõukogu liikme kandidaadi staatuse omandab isik kellele Eesti Panga Nõukogu esimees on teinud ametisse kandideerimise ettepaneku ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks Eesti Panga presidendi kandidaadi staatuse omandab isik kellele Eesti Panga Nõukogu on teinud ametisse kandideerimise ettepaneku ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks 3 Eesti Panga presidendi ning Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikme kandidaatide julgeolekukontrolli teostab Kaitsepolitseiamet julgeolekuasutuste seaduses ettenähtud korras RT I 2007 16 77 jõust 01 01 2008 4 Julgeolekukontrolli läbimiseks esitavad Eesti Panga presidendi ja Eesti Panga Nõukogu liikme kandidaadid Eesti Panga kaudu ning Eesti Panga Nõukogu esimehe kandidaat Vabariigi Presidendi Kantselei kaudu Kaitsepolitseiametile riigisaladusele juurdepääsu loa taotleja täidetud ankeedi ja kirjaliku nõusoleku millega lubatakse julgeolekukontrolli teostaval asutusel saada julgeolekukontrolli teostamise ajal tema kohta teavet füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ja organitelt RT I 2007 16 77 jõust 01 01 2008 5 Kaitsepolitseiamet edastab Eesti Panga presidendi kandidaadi julgeolekukontrolli tulemusena kogutud andmed Eesti Panga Nõukogule Eesti Panga Nõukogu esimehe kandidaadi kohta julgeolekukontrolli tulemusena kogutud andmed Vabariigi Presidendile ning Eesti Panga Nõukogu liikme kandidaadi kohta julgeolekukontrolli tulemusena kogutud andmed Eesti Panga Nõukogu esimehele kolme kuu jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud dokumentide saamisest lisades oma arvamuse kandidaadi vastavuse kohta riigisaladusele juurdepääsu loa saamise tingimustele 6 Kui Eesti Panga Nõukogu esimehe või Eesti Panga presidendi volitused on lõppenud ennetähtaegselt

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=8756&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Tunnistada kehtetuks Rahandusministeeriumi 07 aprilli 1993 a määrus nr 49 Andres Lipstok Minister Kinnitatud Rahandusministri 29 juuli 1994 a määrusega nr 139 EESTI PROOVIKOJA TEENUSTE HINNAD Jrk Nimetus Mõõt Hind nr ühik kroonides 1 2 3 4 1 Registreerimistunnistuse väljastamine 1 1 juriidilisele isikule tk 500 1 2 füüsilisele isikule tk 50 2 Nimemärgise registreerimine 2 1 uus märgis tk 100 2 2 iga aastane märgise kontroll tk 50 3 Väärismetalltoodete proovi määramine ja toodete märgistamine 3 1 Eestis valmistatud tooted kullast g 2 50 plaatinast pallaadiumist g 5 hõbedast g 1 lauahõbe karikad jms g 0 10 3 2 Imporditud tooted kullast g 5 plaatinast pallaadiumist g 10 hõbedast g 2 3 3 Metallikunstnike ja registreeritud meistrite tooted kullast ja plaatinast massiga kuni 3 g tk 6 massiga üle 3 g g 2 hõbedast massiga kuni 10 g tk 5 massiga üle 10 g g 50 3 4 Registreerimata isikute poolt esitatud uued tooted kullast g 5 plaatinast pallaadiumist g 10 hõbedast g 2 3 5 Registreerimata isikute poolt esitatud kasutatud tooted kullast plaatinast pallaadiumist massiga kuni 3 g tk 9 massiga üle 3 g g 3 hõbedast ehted massiga kuni 5 g tk 5 massiga üle 5 g g 1 kullast hõbedast ja plaatinast kellakapslid ja portsigarid tk 25 kullast hõbedast ja plaatinast lauanõud vaagnad ja pokaalid tk 15 Märkused hinnatabeli juurde 1 Iga registreerimistunnistuse ja selle dublikaadi väljastamine on tasuline sõltumata väljastamise põhjustest Tühistatud ja kehtivuse kaotanud registreerimistunnistused tagastatakse Eesti Proovikojale 2 Proovi määramise ja toodete märgistamise eest võetav tasu arvestatakse lähtudes toodete massist koos kividega vedrudega tihvtidega 3 Toodetel millised sisaldavad suhteliselt suure massiga mitteväärismetallist osi noad prillid peeglid kristallesemed jne määratakse tasustamise aluseks olev väärismetalli mass esitajaga kooskõlastatult arvestuslikul teel või saatedokumentide järgi 4 Tundmatute sulamite ja proovimärgistust mitteomavate toodete korral on proovitasu kolme kordne

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=12146&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  tegevuse aastaaruande ja eelarve täitmise aruande RK s 19 02 2014 jõust 23 03 2014 RT I 13 03 2014 2 6 1 võtab vastu Akadeemia eelarve ja finantsplaani RK s 19 02 2014 jõust 23 03 2014 RT I 13 03 2014 2 7 annab hinnanguid teadussuundade olukorrale Eestis ning teeb ettepanekuid nende arendamise kohta 8 võtab vastu seisukohti Eesti riigi sotsiaalset ja majanduslikku arengut puudutavates küsimustes edastades need Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele 9 kuulab teadusettekandeid 9 1 kehtestab akadeemikutasu maksmise alused ja korra RK s 09 12 2009 jõust 01 01 2010 RT I 2009 64 421 10 otsustab presidendi või juhatuse poolt läbiarutamiseks ja seisukoha võtmiseks esitatud teisi küsimusi mis käesoleva seaduse ja Akadeemia põhikirja alusel kuuluvad üldkogu pädevusse 3 Üldkogu istungid on korralised ja erakorralised Istungid kutsub kokku president tema äraolekul asepresident Üldkogu korraline istung kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas Üldkogu erakorraline istung kutsutakse kokku kui seda peab vajalikuks president või kui seda nõuab juhatuse enamus üks osakonnakogudest või vähemalt üks neljandik kõigist akadeemikuist 4 Üldkogu istungi kokkukutsumis ja töökord kehtestatakse Akadeemia põhikirjaga Paragrahv 9 Juhatus 1 Juhatus on Akadeemia kollegiaalne juhtimisorgan üldkogu istungite vaheaegadel 2 Juhatusse kuuluvad president asepresidendid peasekretär osakonnajuhatajad ja üldkogu poolt akadeemikute hulgast valitud liikmed 3 Juhatus 1 tagab üldkogu otsuste elluviimise 2 valmistab ette üldkogule esitatavad küsimused 3 kuulutab välja teadustööde konkursse ja määrab auhindu 4 kuulutab välja ja määrab uurimistoetusi ning stipendiume teadlastele ja üliõpilastele 4 1 kuulutab välja uurija professori valimise konkursi ja valib uurijaprofessorid RK s 14 03 2001 jõust 10 04 2001 RT I 2001 34 187 5 otsustab Akadeemia astumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse 5 1 Kehtetu RK s 14 02 2007 jõust 01 04 2007 RT I 2007 22 111 6 otsustab Akadeemia vara kasutamise seadusega sätestatud piires 7 kinnitab Akadeemia kantselei ja selle struktuuriüksuste põhimäärused ning nende aruanded 8 moodustab alalisi või ajutisi komisjone küsimuste lahendamiseks konkreetsetes teadusvaldkondades 9 täidab muid Akadeemia tegevuseks vajalikke ülesandeid 4 Juhatuse istungid toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui kord kvartalis Istungite töökord määratakse reglemendiga mille kinnitab üldkogu 5 Juhatuse otsus jõustub pärast presidendi poolt allakirjutamist Kui president keeldub juhatuse otsusele alla kirjutamast antakse küsimus üldkogu otsustada 6 Juhatus on aruandekohustuslik üldkogu ees Paragrahv 10 President 1 President on Akadeemia üldjuht kes esindab Akadeemiat suhetes teiste isikutega Ta kannab vastutust Akadeemia üldise arengu tema põhikirjajärgse tegevuse ning Akadeemia vara ja vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest President on aruandekohustuslik üldkogu ees 2 Presidendi valib üldkogu akadeemikute hulgast salajasel hääletamisel viieks aastaks Valimise kord sätestatakse Akadeemia põhikirjas Sama akadeemikut ei saa presidendiks valida järjestikku rohkem kui kaheks ametiajaks 3 Presidendiga sõlmib ja lõpetab Akadeemia nimel tähtajalise töölepingu üldkogu poolt volitatud akadeemik 4 Presidenti asendab asepresident põhikirjas sätestatud korras Paragrahv 11 Asepresidendid 1 Asepresident juhib presidendi määratud töövaldkonda Asepresident võib ühtlasi täita osakonnajuhataja ülesandeid 2 Asepresidentide arvu määrab üldkogu 3 Asepresidendi valib üldkogu akadeemikute hulgast salajasel hääletamisel viieks aastaks Valimise kord sätestatakse Akadeemia põhikirjas Sama akadeemikut ei saa asepresidendiks valida järjestikku rohkem kui kaheks ametiajaks 4 Akadeemia asepresidendiga sõlmib ja lõpetab

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=21627&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  m 16 06 2005 Nr 139 jõust Tapa valla ja Kadrina valla volikogude 2005 a valimistulemuste väljakuulutamise päeval RT I 2005 37 290 VV m 16 06 2005 Nr 138 jõust Tamsalu Vallavolikogu 2005 a valimistulemuste väljakuulutamise päeval RT I 2005 37 289 VV m 09 08 1999 Nr 236 jõust 16 08 1999 RT I 1999 64 643 VV m 08 06 1999 Nr 180 jõust 19 06 1999 RT I 1999 52 564 VV m 22 10 98 Nr 235 jõust 30 10 98 RT I 1998 96 1516 VV m 11 06 98 Nr 133 jõust 19 06 98 RT I 1998 56 842 VV m 14 10 97 Nr 195 jõust 28 10 97 RT I 1997 74 1236 VV m 22 10 96 nr 255 jõust 06 11 96 RT I 1996 76 1346 VV m 16 07 96 nr 189 jõust 31 07 96 RT I 1996 55 997 VV m 01 06 95 nr 230 jõust 01 06 95 RT I 1995 53 855 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine Vabariigi Valitsuse määrus 3 aprillist 1995 Nr 159 Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse RT I 1995 29 356 1996 42 808 1999 93 833 2002 34 207 2004 56 399 paragrahvi 3 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab VV m 16 06 2005 Nr 138 jõust Tamsalu Vallavolikogu 2005 a valimistulemuste väljakuulutamise päeval RT I 2005 37 289 Kinnitada Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu juurde lisatud Peaminister Andres TARAND Minister Eiki NESTOR Riigisekretär Ülo KAEVATS Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 3 aprilli 1995 a määrusega nr 159 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu Harju maakond linnad Keila Loksa Maardu Paldiski Saue Tallinn vallad Aegviidu Anija Harku Jõelähtme Keila Kernu Kiili Kose Kuusalu Nissi Padise Raasiku Rae Saku Saue Vasalemma Viimsi RT I 04 07 2013 18 jõust 26 10 2013 Kose Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval Kose valla valimiskomisjoni 25 10 2013 a otsus nr 11 Hiiu maakond vallad Emmaste Hiiu Käina Pühalepa RT I 04 07 2013 13 jõust 30 10 2013 Hiiu Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval Hiiu valla Valimiskomisjoni 28 10 2013 a otsus nr 7 Ida Viru maakond linnad Kiviõli Kohtla Järve Narva Narva Jõesuu Sillamäe RT I 04 07 2013 14 jõust 27 10 2013 Lüganuse Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval Lüganuse valla valimiskomisjoni 25 10 2013 otsus nr 13 vallad Alajõe Aseri Avinurme Iisaku Illuka Jõhvi Kohtla Kohtla Nõmme Lohusuu Lüganuse Mäetaguse Sonda Toila Tudulinna Vaivara RT I 04 07 2013 14 jõust 27 10 2013 Lüganuse Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval Lüganuse valla valimiskomisjoni 25 10 2013 otsus nr 13 Jõgeva maakond linnad Jõgeva Mustvee Põltsamaa vallad Jõgeva Kasepää Pajusi Pala Palamuse Puurmani Põltsamaa Saare Tabivere Torma Järva maakond linnad Paide RT I 2005 38 306 jõust vastavalt määruse le 7 vallad Albu Ambla Imavere Järva Jaani Kareda Koeru Koigi Paide Roosna Alliku Türi Väätsa RT I 2005 37 290 jõust vastavalt määruse le 9 RT I 2005 38 306 jõust vastavalt määruse le 7 Lääne maakond linnad Haapsalu vallad Hanila Kullamaa Lihula Lääne Nigula Martna Noarootsi

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=14597&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ning haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmisega seonduvate vaidlusaluste küsimuste lahendamisel RT I 19 03 2013 1 jõust 20 03 2013 5 Rahandusministeeriumil on õigus nõuda maavanemalt täiendavaid toiminguid selgitusi ja materjale seoses käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Vabariigi Valitsuse korralduse rakendamisega RT I 30 06 2015 4 jõust 01 09 2015 8 1 Piiride muutmine valdade ja linnade osas volikogu algatusel 1 Piiride muutmist sooviv volikogu esitab otsusena vormistatud ettepaneku teistele asjaomastele volikogudele 2 Ettepaneku saanud volikogu esitab ettepaneku teinud volikogule kahe kuu jooksul ettepaneku saamisest arvates otsuse piiride muutmise algatamisega nõustumise või sellest keeldumise kohta Piiride muutmise algatamisest keeldumise otsus peab olema põhjendatud 3 Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsused edastatakse maavanemale ja Rahandusministeeriumile kümne päeva jooksul pärast nende vastuvõtmist RT I 30 06 2015 4 jõust 01 09 2015 3 1 Maavanem nõustab asjaomaseid volikogusid kokkulepete sõlmimisel ja piiride muutmisega seonduvate vaidlusaluste küsimuste lahendamisel RT I 19 03 2013 1 jõust 20 03 2013 4 Rahandusministeeriumil on õigus teha asjaomastele volikogudele ettepanek esitada piiride muutmise ettepanek kohaliku omavalitsuse üksusele kelle piiride muutmine on otstarbekas arvestades käesoleva seaduse 7 lõikes 5 sätestatud asjaolusid RT I 30 06 2015 4 jõust 01 09 2015 5 Kui mõni asjaomane volikogu ei nõustu piiride muutmisega või peab küsimuste lahendatust ebapiisavaks lõpetatakse vastav menetlus 6 Piiride muutmise algatamisega nõustumisel tagab iga asjaomane valla või linnavalitsus 1 vajalike uuringute tegemise 2 piiride muutmisega kaasnevate põhimääruse ja teiste õigusaktide muudatuste ettevalmistamise 3 piiride muutmisega kaasnevate organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamise 4 läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise 5 elanike arvamuse väljaselgitamise asjaomasel territooriumiosal asustusüksuste kaupa 7 Asjaomane volikogu teeb otsuse piiride muutmise taotluse kohta pärast kõigi käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud küsimuste lahendamist 8 Piiride muutmisel esitavad asjaomased volikogud maavanemale 1 volikogu otsuse piiride muutmise taotlemise kohta 2 seletuskirja milles peab olema märgitud piiride muutmise vajaduse põhjendus ning ühe omavalitsusüksuse koosseisust teise omavalitsusüksuse koosseisu arvatava territooriumiosa suurus pindala ja alaliste elanike arv 3 valla või linna mille piiride muutmist taotletakse maakatastrikaardi valdade puhul mõõtkavas 1 10 000 ning linnade ja teiste tiheasustusega alade puhul mõõtkavas 1 2000 kuhu on märgitud nii haldusüksuse senine kui ka kavandatav piir koos piirimuudatustega ning kavandatava piiri kirjelduse koos piiripunktide koordinaatidega 4 volikogu kinnitatud andmed valla või linnaelanike arvamuse väljaselgitamise kohta kus on näidatud arvamusuuringu läbiviimise aeg ja koht haldusüksuse täisealiste alaliste elanike arv ja arvamust avaldanud elanike arv ning arvamusuuringu tulemused 5 tehtud uuringute tulemused 6 volikogu otsuse piiride muutmisega kaasnevate põhimääruse ja teiste õigusaktide muudatuste kohta 7 volikogu otsuse piiride muutmisega kaasnevate organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamise kohta 8 volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend milles näidatakse nende saabumise kuupäev esitaja ja volikogus läbivaatamise tulemus Kui volikogu edastas küsimuse lahendamiseks asjaomasele valla või linnavalitsusele asutusele või ametiisikule näidatakse õiendis ka selle tegevuse tulemus 9 Kui valla või linna piiride muutmisega kaasneb maakondade piiride muutmine esitatakse dokumentatsioon koos kaardimaterjaliga kõigile asjaomastele maavanematele 10 Volikogu otsus piiride muutmise taotlemise kohta avalikustatakse hiljemalt maavanemale esitamise päeval Territooriumi ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisel esitatakse maavanemale volikogu otsus nõutava dokumentatsiooniga hiljemalt kuus kuud enne kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste päeva 11 Maavanem esitab piiride muutmise taotluse koos nõutava dokumentatsiooni ja omapoolse arvamusega Rahandusministeeriumile kümne päeva jooksul nende laekumisest arvates RT I 30 06 2015 4 jõust 01 09 2015 12 Volikogu otsust piiride muutmise ja sellega kaasnevate küsimuste lahendamise kohta võivad huvitatud isikud maavanema või Vabariigi Valitsuse ees vaidlustada kahe kuu jooksul arvates volikogu vastava otsuse asukohajärgsele maavanemale esitamisest 13 Rahandusministeeriumil on õigus nõuda maavanemalt ja asjaomastelt volikogudelt täiendavaid andmeid ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamiseks või ekspertiisideks RT I 30 06 2015 4 jõust 01 09 2015 9 Haldusterritoriaalse korralduse muutmine valdade ja linnade osas volikogu algatusel 1 Haldusterritoriaalse korralduse muutmist sooviv volikogu esitab otsusena vormistatud ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle teistele asjaomastele volikogudele RT I 19 03 2013 1 jõust 20 03 2013 2 Ettepaneku saanud volikogu esitab ettepaneku teinud volikogule kahe kuu jooksul ettepaneku saamisest arvates otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumise või sellest keeldumise kohta Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumise otsus peab olema põhjendatud RT I 19 03 2013 1 jõust 20 03 2013 3 Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsused edastatakse maavanemale ja Rahandusministeeriumile kümne päeva jooksul pärast nende vastuvõtmist RT I 30 06 2015 4 jõust 01 09 2015 3 1 Maavanem nõustab asjaomaseid volikogusid kokkulepete sõlmimisel ja haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate vaidlusaluste küsimuste lahendamisel RT I 19 03 2013 1 jõust 20 03 2013 4 Rahandusministeeriumil on õigus teha asjaomastele volikogudele ettepanek esitada haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek kohaliku omavalitsuse üksusele kelle haldusterritoriaalse korralduse muutmine on otstarbekas arvestades käesoleva seaduse 7 lõikes 5 sätestatud asjaolusid RT I 30 06 2015 4 jõust 01 09 2015 5 Kui mõni asjaomane volikogu ei nõustu haldusterritoriaalse korralduse muutmisega või peab küsimuste lahendatust ebapiisavaks lõpetatakse selle valla või linna osas vastav menetlus RT I 19 03 2013 1 jõust 20 03 2013 6 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumisel tagab iga asjaomane valla või linnavalitsus 1 vajalike uuringute tegemise 2 läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise 3 selle valla või linna elanike arvamuse väljaselgitamise 7 Asjaomane volikogu teeb otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta pärast kõigi käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud küsimuste lahendamist 8 Valimisringkondade ja jaoskondade samuti valimiskomisjonide ja jaoskonnakomisjonide moodustamist ning volikogu liikmete arvu käsitlevad samased otsused võetakse asjaomaste omavalitsusorganite poolt vastu kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega sätestatud korras vastavalt taotletavale haldusterritoriaalsele korraldusele Nimetatud otsuste jõustumise ajana sätestatakse Vabariigi Valitsuse haldusterritoriaalset korraldust muutva määruse jõustumise aeg 9 Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel esitab asjaomane volikogu maavanemale 1 volikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta 2 käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud otsused 3 volikogu kinnitatud andmed valla või linnaelanike arvamuse väljaselgitamise kohta 4 tehtud uuringute tulemused 5 asjaomasele volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited 6 otsuse ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta ning ühinemislepingu koos lisadega kümne päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist 10 Kui haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneb mõne haldusüksuse piiride muutmine esitatakse piiride muutmise dokumentatsioon vastavalt käesoleva seaduse 8 1

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=14069&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  nr 263 jõust 12 11 96 RT I 1996 77 1368 Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse rakendamine Vabariigi Valitsuse 24 septembri 1996 a määrus nr 233 Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse RT I 1995 29 356 1996 42 808 paragrahvi 6 lõikele 5 paragrahvi 9 lõikele 8 ja paragrahvile 14 Vabariigi Valitsus määrab 1 Kinnitada 1 Kehtetu VV m 25 11 2004 Nr 335 jõust 05 12 2004 RT I 2004 82 550 2 Kehtetu VV m 25 11 2004 Nr 335 jõust 05 12 2004 RT I 2004 82 550 3 Haldusüksuste piiride teedel ja tänavatel tähistamise kord juurde lisatud 2 Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse paragrahvi 71 lõikele 3 volitada Maa ametit otsustama haldusüksuste piiride korrigeerimist maakorraldus ja ehitusplaneerimisvajadustest lähtuvalt 3 Paluda valla ja linnavolikogudel erandkorras esitada maavanemale taotlus valla või linna asustusjaotuse muutmise kohta vastavalt käesoleva määrusega kinnitatud Asustusüksuste liigi nime ja lahkmejoonte määramise alustele ja korrale 1 aprilliks 1997 a Kui valla või linna asustusjaotuse muutmist ei peeta vajalikuks siis esitada maavanemale sellekohane volikogu otsus 1 aprilliks 1997 a VV m 29 10 96 nr 263 jõust 12 11 96 4 Maavanematel edastada kohalike omavalitsuste poolt käesoleva määruse punkti 3 alusel esitatud materjalid koos omapoolse arvamusega Siseministeeriumile 1 maiks 1997 a VV m 29 10 96 nr 263 jõust 12 11 96 Peaminister Tiit VÄHI Siseminister Märt RASK Riigisekretär Uno VEERING Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 24 septembri 1996 a määrusega nr 233 Haldusüksuste piiride teedel ja tänavatel tähistamise kord 1 Käesolev kord sätestab haldusüksuste piiride tähistamiseks teedel ja tänavatel kasutatavate nimetahvlite kujundamise põhimõtted ja nende ülespaneku korralduse 2 Maakonna linna ja valla halduspiiri tähistamiseks kasutatakse ühtse kujundusega nimetahvleid 3 Nimetahvli suuruse kirja ja vapi kujundamisel juhindutakse Eesti Standardis EV ST 613 93 Liiklusmärgid ja nende kasutamine tekstiga liiklusmärkide suhtes kehtivatest nõuetest Haldusüksuste nimetahvli tausta värv on sinine 4

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=19529&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive