archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  4 Panna Eesti Vabariigi ja teiste riikide vahel sõlmitud ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamist käsitlevate kahepoolsete kokkulepete täitmise korraldamine Eesti Rahvusraamatukogule 5 Riigiasutustel tagada ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide eraldamine Eesti Rahvusraamatukogule Dokumentide esitamise tingimused ja eksemplaride arvu määrab Eesti Rahvusraamatukogu 6 UNESCO Eesti Rahvuslikul Komisjonil tagada ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamisega seotud koostöö UNESCO keskorganitega ning neile Eesti Vabariigi poolt allakirjutatud sellealaste rahvusvaheliste kokkulepete koopiate ning Eesti Rahvusraamatukogu vastavate aastaaruannete ja muude dokumentide õigeaegne esitamine 7 Ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide registreerimise ja vahetamisega seotud kulud nähakse ette Eesti Rahvusraamatukogu eelarves 8 Rahandusministeeriumil Tolliametil ja riigiettevõttel Eesti Post koos Eesti Rahvusraamatukoguga lahendada UNESCO 3 detsembri 1958 a konventsiooni artiklites 8 ja 9 ettenähtud ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamisega seotud soodustuste küsimused Peaminister M LAAR Välisminister T VELLISTE Riigisekretär Ü KAEVATS AVALDATUD RT I 1994 7 68 REDAKTSIOON VV m 28 05 96 nr 146 jõust 13 06 96 RT I 1996 41 798 Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 29 detsembri 1993 a määrusega nr 417 Eesti Vabariigi ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide registreerimise ja vahetamise juhend I Ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide registreerimine 1 Eesti Vabariigi ametlikud väljaanded ja valitsuse dokumendid on trükised mis on antud välja Eesti Vabariigi riigiasutuste korraldusel ja kulul Käesolev juhend ei laiene konfidentsiaalsetele dokumentidele ametialasele kirjavahetusele ega muudele avalikuks kasutamiseks mitte ettenähtud dokumentidele Nende asutuste loetelu vt käesoleva juhendi lisa kelle trükiseid registreeritakse ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentidena täpsustatakse igal aastal 2 Ametlikke väljaandeid ja valitsuse dokumente registreeritakse Eesti Vabariigi ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide bibliograafias mida koostab ja annab igal aastal välja Eesti Rahvusraamatukogu 3 Ei registreerita reklaamiotstarbelisi ja püsiväärtuseta trükiseid mahuga alla 4 lehekülje 4 Eesti Vabariigi ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide bibliograafia ülesehitus järgib käesolevale juhendile lisatud riigiasutuste loetelu Kui loetelus olev asutus ei ole aasta jooksul registreerimisele kuuluvaid trükiseid

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=10319&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  edasi kui pool on komisjonile teatanud et tal on mõjuv põhjus jääda istungile ilmumata ning on enne istungi toimumist tõendanud mõjuva põhjuse olemasolu 3 Kui kumbki pool ei ilmu istungile mõjuva põhjuseta jätab komisjon avalduse läbi vaatamata 4 Kui avaldaja ei ilmu istungile mõjuva põhjuseta jätab komisjon avalduse läbi vaatamata Vastustaja taotlusel võib komisjon istungi edasi lükata või vaidluse sisuliselt lahendada avaldaja kohalolekuta 5 Kui vastustaja ei ilmu istungile mõjuva põhjuseta lahendab komisjon vaidluse tema kohalolekuta või lükkab avaldaja taotlusel istungi edasi 13 Istungi käik 1 Istungi juhataja teeb istungi algul kindlaks kes väljakutsututest on istungile ilmunud ning kas puudujad teavad istungist ja millised on andmed nende ilmumata jäämise kohta 2 Istungi juhataja teeb kindlaks kohalolijate isikusamasuse ja esindajate volitused teeb teatavaks avalduse sisu ja komisjoni koosseisu ning selgitab pooltele taandamisõigust 3 Komisjon kuulab ära poolte täiendavad taotlused ja otsustab nende rahuldamise Komisjon rahuldab taotluse kui see on põhjendatud ning seda ei olnud võimalik varem esitada Komisjon peab oma otsust põhjendama 4 Istungi juhataja annab esimesena sõna avalduse esitajale kes esitab oma nõude ja selle põhjendused Vajaduse korral selgitab komisjon avaldajale tema õigusi ja vaidluse laadi ning esitab küsimusi Seejärel võib küsimusi esitada teine pool 5 Vastustajal on õigus esitada nõudele vastuväiteid Vajaduse korral selgitab komisjon teisele poolele tema õigusi ja vaidluse laadi ning esitab küsimusi Seejärel võib küsimusi esitada teine pool 6 Komisjon uurib kogutud tõendeid ja kuulab ära poolte arvamused 7 Komisjon teatab otsuse tegemise päeva ja otsuse kättesaamise korra 14 Komisjoni liikme taandamise alused 1 Komisjoni liige on kohustatud ennast taandama kui ta on otseselt või kaudselt huvitatud asja lahendamisest või kui tema erapooletuses tekitavad kahtlust muud asjaolud 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel võib komisjoni liikme taandamist nõuda üürivaidluse pool Taandamistaotlus esitatakse hiljemalt komisjoni esimese istungi alguses Taotluse võib esitada hiljem kui taanduse avaldaja saab taandamise alusest teada pärast istungi algust 3 Taandamise otsustab komisjon taandatava juuresolekuta Häälte võrdse jagunemise korral on komisjoni liige taandatud 4 Komisjoni juhataja määrab taandatud liikme asemele uue liikme 15 Istungi edasilükkamine Komisjon lükkab asja arutamise edasi kui 1 komisjoni liige taandatakse 2 esinevad käesoleva seaduse 12 lõikes 2 4 või 5 sätestatud alused 3 mõlemad pooled on istungi edasilükkamisega nõus 4 ilmneb muu takistus mida ei saa istungil kõrvaldada 16 Istungi protokoll 1 Komisjoni istung protokollitakse 2 Komisjoni istungi protokoll peab kajastama vaidluse seisukohalt olulisi andmeid 3 Komisjoni istungi protokolli märgitakse 1 istungi toimumise kuupäev ja koht 2 istungi alguse ja lõpu kellaaeg 3 üürikomisjoni nimetus ja koosseis ning istungi juhataja ja sekretäri nimed 4 üürivaidluse poolte nimed 5 andmed üürivaidluse poolte ja tunnistajate ilmumise kohta 6 poolte avaldused ja taotlused 7 andmed pooltele nende õiguste ja kohustuste selgitamise kohta 8 poolte seletuste taotluste ja vastuväidete ning tunnistajate ütluste põhisisu 9 andmed dokumentaalsete tõendite tutvustamise kohta 10 andmed otsuse avaldamise koha ja otsuse vaidlustamise korra selgitamise kohta 11 protokollile allakirjutamise kuupäev 4 Protokollile kirjutavad alla protokollija ja istungi juhataja 17 Komisjoni otsuse tegemine 1 Komisjon teeb otsuse üürikomisjoni nimel seitsme tööpäeva jooksul asja arutamisest alates 2 Otsuse tegemise ruumis

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=53405&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Rahandusmin m 25 02 2014 Nr 10 jõust 07 02 2014 rakendatakse alates 01 03 2014 RT I 04 03 2014 1 4 Maksukohustuslane tagab käibemaksutagastusega müügil kauba pakendamise viisil mis võimaldaks säilitada pakendi puutumatuse 5 Maksukohustuslane selgitab ostjale käibemaksu tagasisaamisega seotud kohustust ühendusest väljumisel võtta käibemaksutagastusega müügi kviitungile väljumise liikmesriigi tolli kinnitus kauba ühendusest väljatoimetamise kohta ning tagastada tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitung müüjale või käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühingu esindajale kellega müüja on sõlminud lepingu käibemaksu tagastamise osas Maksukohustuslane selgitab ostjale et on soovitav oma õiguste tagamiseks teha tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungist koopia enne kviitungi tagastamist 5 1 Tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi elektrooniline kviitung tagastatakse elektroonilises andmetöötlussüsteemis müüjale või käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühingu esindajale kellega müüja on sõlminud lepingu käibemaksu tagastamise osas Elektroonilises andmetöötlussüsteemis väljastatud kviitungi väljatrükil toll kauba ühendusest väljatoimetamist ei kinnita ning ostja kviitungi väljatrükki müüjale või käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühingu esindajale ei esita välja arvatud juhul kui elektrooniline kviitung ei ole väljumistolliasutuses kättesaadav Rahandusmin m 25 02 2014 Nr 10 jõust 07 02 2014 rakendatakse alates 01 03 2014 RT I 04 03 2014 1 6 Maksukohustuslane kes on saanud ostjalt tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungi on kohustatud tagastama ostjale kauba müügil ostja tasutud käibemaksu kokkulepitud viisil kahe kalendrikuu jooksul kviitungi kättesaamise päevast arvates välja arvatud lõikes 8 sätestatud juhul 7 Maksukohustuslane võib tagastatavast käibemaksusummast kinni pidada tasu käibemaksu tagastamise eest Maksukohustuslane kes on sõlminud lepingu käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühinguga informeerib ostjat et käibemaksu tagastamisega tegeleval firmal on õigus tagastatavast käibemaksusummast kinni pidada tasu käibemaksu tagastamise eest 8 Maksukohustuslane kes on sõlminud lepingu käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühinguga tagab käibemaksu tagastamise ostjale kahe kalendrikuu jooksul ostja poolt käibemaksu tagastava äriühingu esindajale tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungi esitamisest 9 Maksukohustuslane deklareerib käibemaksutagastusega müügi vastavalt s 5 sätestatule 10 Maksukohustuslane on kohustatud säilitama tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungeid ning käibemaksu tagastamist tõendavaid dokumente seitsme aasta jooksul käibemaksutagastusega müügi kviitungi tagasisaamise päevast arvates 11 Maksukohustuslane kes soovib käibemaksutagastusega müüki lõpetada peab sellest teavitama maksuhaldurit käibemaksutagastusega müügi lõpetamisele eelneval maksustamisperioodil ning teatises märkima ära kuupäeva millest alates ta käibemaksutagastusega müügi lõpetab 3 Nõuded müügikohale Maksukohustuslane kes tegeleb käibemaksutagastusega müügiga peab oma müügikohas järgima järgmisi nõudeid 1 müügikoht peab olema märgistatud käibemaksutagastusega müüki tähistava märgisega tax free 2 müügikohas peab olema ostjatele kättesaadav trükitud info käibemaksutagastusega müügi tingimuste ja käibemaksu tagastamise kohta 4 Käibemaksutagastusega müügi kviitung 1 Käibemaksutagastusega müügi puhul on maksukohustuslane kohustatud väljastama ostjale käibemaksutagastusega müügi kviitungi mille ostja tagastab maksukohustuslasele pärast tolli kinnituse saamist 2 Käibemaksutagastusega müügi kviitung peab sisaldama järgmisi andmeid 1 märge Käibemaksutagastusega müügi kviitung tax free sales receipt 2 kviitungi järjekorranumber 3 müügi toimumise kuupäev 4 müüki tõendava dokumendi number 5 maksukohustuslase nimi aadress ja maksukohustuslasena registreerimise number 6 ostja nimi ja elukoha aadress 7 ostja elukohta tõendava dokumendi number ja selle dokumendi väljastanud riik 8 kauba nimetus või kirjeldus 9 kauba kogus 10 kauba hind koos käibemaksuga 11 hinnale lisatud käibemaks 12 müüja poolt kinnipeetav tasu käibemaksu tagastamise teenuse eest 13 tagastatav käibemaksusumma 14 käibemaksu tagastamise viis ja või ostja pangakonto number kuhu käibemaks tagastatakse

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=62131&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  seadus sätestab ühistatud vara maksumuse määramise selle kompenseerimiseks vastavalt Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse RT 1991 nr 21 art 257 ja nr 45 art 565 1992 nr 19 art 275 ja nr 33 art 420 paragrahvile 14 ja Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse RT 1992 nr 10 art 143 ja nr 36 art 474 paragrahvile 9 Paragrahv 2 Ühistatud vara maksumuse määramise aluseks on lehma arvestuslik hind mille kinnitab esmatasandi kohaliku omavalitsuse volikogu ühismajandi põllumajandusreformi komisjoni ettepanekul Lehma arvestusliku hinna alammäär on 31 96 eurot RK s 22 04 2010 jõust 01 01 2011 RT I 2010 22 108 Paragrahv 3 Ühistatud vara maksumus määratakse lehma arvestusliku hinna ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ühistatud varade hinna ümberarvestuse koefitsientide alusel Paragrahv 4 Ühistatud vara maksumuse määramiseks teeb ühismajandi põllumajandusreformi komisjon kindlaks õigustatud subjektile kuulunud ühistatud vara koosseisu ühistamise akti ja muude tõendite alusel Kui ühistatud vara koosseisu ei ole võimalik tõendada loetakse ühistatud vara maksumus võrdseks ühe lehma arvestusliku hinnaga talumaa iga nelja hektari kohta Paragrahv 5 Kehtetu RK s 12 06 96 nr 193 jõust 19 07 96 RT I 1996 48 945 Paragrahv 6 Käesoleva seaduse jõustumise päevaks kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud lehma arvestuslik hind on kehtiv kui see

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=8058&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  1994 a määrusega nr 150 Juhend nimekirja Ühistatud vara kompenseerimise riigi poolt täitmiseks 1 Üldpõhimõtted Juhend on ette nähtud kohalikele omavalitsusüksustele Nimekirja Ühistatud vara kompenseerimine riigi poolt kantakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 13 juuli 1993 a määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord ja 14 juuli 1994 a määrusega nr 258 kinnitatud Vabariigi Valitsuse 13 juuli 1993 a määruse nr 216 muutmine ja täiendamine õigustatud subjektid nendest ühismajanditest kelle taotlusi ühistatud vara kompenseerimise kohta riigi poolt on kinnitanud Põllumajandusministeerium ja Rahandusministeerium Täidetud vormnimekirjad saadetakse andmete esinemisel vähemalt 2 korda kuus õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registrile mis asub Riigiarvutuskeskuses aadressil Suur Ameerika 1 Tallinn EE0100 kontakttelefon 630 68 34 ainult infotöö küsimused 2 Nimekirja täitmine Nimekirja päisesse kirjutatakse maakonna kohaliku omavalitsuse ja ühismajandi nimetused ning lehe number Nimekirja lõppu kirjutatakse nimekirja täitnud ametiisiku nimi allkiri ja kuupäev Nimekirja Ühistatud vara kompenseerimine riigi poolt Vorm YVEVP veerud täidetakse järgmiselt Jrk nr järjenumber igal uuel lehel algab number ühest Perekonna ja eesnimi isiku perekonna ja eesnimi kirjutada täpselt isiku passist Isikukood selle puudumisel sünniaeg ja sugu Eesti Vabariigi passi kantud 11 kohaline isikukood selle puudumisel isiku täpne sünniaeg päev kuu aasta ja sugu tema isikut tõendavast dokumendist

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=12281&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  34 Tasuta sõit riigisisesel liiniveol Riigisisesel liinil tee vee ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama last kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1 oktoobriks saanud seitsmeaastaseks samuti last kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud puudega kuni 16 aastast isikut sügava puudega 16 aastast ja vanemat isikut raske nägemispuudega isikut sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht või abikoera Nimetatud kategooriate sõitjate tasuta vedu vedajale ei hüvitata 35 Kommertsliiniveol kehtivad sõidusoodustused 1 Statsionaarses õppes põhiharidust üldkeskharidust või kutseharidust omandavale õpilasele samuti põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 54 alusel lisaõpet läbivale õpilasele võib riigi või munitsipaalkooli pidaja hüvitada kommertsliinil sõidu kulu kuni 100 protsenti pileti hinnast Sõidukulu hüvitamise ulatust võib diferentseerida lähtudes õpilase omandatavast haridustasemest ja õpilase elukoha kaugusest õppeasutusest Samuti võib sõidukulu hüvitamisel seada piirangu hüvitatavate sõidukordade arvule ning piirata sõidukulu hüvitamist sõitudelt sama asula või omavalitsusüksuse piires Sõidukulu hüvitamist ei pea hüvitama õpilastele kelle sõidukulu kuulub hüvitamisele muudel alustel 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõidukulu hüvitamise korra ja ulatuse kehtestab riigikoolide osas valdkonna eest vastutav minister määrusega munitsipaalkooli osas valla või linnavolikogu määrusega 36 Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol kehtivad sõidusoodustused 1 Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol antakse raudteeliikluses linnasisesel või muul riigisisesel rongiliinil kui sõitja sõidu lähte ja sihtpunkt asuvad ühe linna piires ning tee ja veeliikluses käesoleva seaduse 35 lõikes 1 nimetatud õpilasele sügava puudega isiku saatjale ja puudega kuni 16 aastase isiku saatjale sõidusoodustust kuni 100 protsenti pileti hinnast Sõidusoodustuse ulatuse kehtestab 1 teeliikluses valla või linnavolikogu määrusega valla või linnaliinile ning maavanem korraldusega maakonnaliinile 2 veeliikluses valdkonna eest vastutav minister määrusega käesoleva seaduse 25 lõike 1 punktis 3 nimetatud laeva väikelaeva ja parvlaevaliinile 3 raudteeliikluses valla või linnavolikogu määrusega tema poolt tellitud riigisisesele rongiliinile 2 Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol võib riigi või munitsipaalkooli pidaja hüvitada käesoleva seaduse 35 lõikes 1 nimetatud õpilasele riigisisesel rongiliinil välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rongiliinil ja käesoleva seaduse 25 lõike 1 punktis 4 nimetatud lennuliinil sõidu kulu kuni 100 protsenti pileti hinnast Sõidukulu hüvitamise korra ja ulatuse kehtestab riigikoolide osas valdkonna eest vastutav minister määrusega ning munitsipaalkooli osas valla või linnavolikogu määrusega 3 Avaliku teenindamise lepingu alusel veeliikluses teostataval liiniveol antakse Eesti mandri ning saarte ja väikesaarte vahelisel Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel ning Saaremaa ja Saare maakonna haldusterritooriumil asuvate väikesaarte vahelisel laeva väikelaeva ja parvlaevaliinil sõiduki ja selle haagise veol sõidusoodustust kuni 50 protsenti veo hinnast füüsilisele või juriidilisele isikule kes on veetava sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt sõiduki omanik või vastutav kasutaja ning kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne asukoht samuti liini alg või lõpp punkt on nimetatud saar või väikesaar Sõidusoodustuse ulatuse kehtestab 1 kaugliinil valdkonna eest vastutav minister määrusega 2 maakonnaliinil maavanem korraldusega 3 valla või linnaliinil valla ja linnavolikogu määrusega 4 Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol võib lisaks käesolevas paragrahvis nimetatud sõidusoodustustele kehtestada sõidusoodustusi ja suurendada sõidusoodustuse määra ka mõnele teisele üldiste tunnuste alusel kindlaks määratud sõitjate grupile eelkõige käesoleva seaduse 10 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikutele kui seda nõuab avalik huvi ning soodustuse kehtestamiseks on mõistlik ja asjakohane põhjus Maakonna või kaugliinil valla või linnavolikogu kehtestatavad sõidusoodustused tuleb kooskõlastada asjaomase maavalitsuse või Maanteeametiga 5 Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud sõidusoodustusi võivad kehtestada valla või linnavolikogu või tema volitusel valla või linnavalitsus valdkonna eest vastutav minister või Vabariigi Valitsus määrusega ning maavanem korraldusega 37 Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku sõidusoodustused Kehtetu RT I 25 11 2015 1 jõust 01 01 2016 38 Vedaja antavad sõidusoodustused 1 Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol võib vedaja anda lisaks käesoleva seaduse des 34 ja 36 nimetatud isikutele sõidusoodustusi ka teistele sõitjatele või suurendada soodustuse määra üksnes teise lepingupoole loal RT I 25 11 2015 1 jõust 01 01 2016 2 Rahvusvahelisel liiniveol võib vedaja anda sõidusoodustusi järgides välislepingutest tulenevaid nõudeid 3 Kommertsliiniveol ja taksoveol võib vedaja anda sõidusoodustusi kuid neid vedajale ei hüvitata 7 peatükk Nõuded sõitjateveol sõiduauto bussi trammi ja trollibussiliikluses 39 Ühenduse tegevusluba ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia 1 Ühenduse tegevusluba on dokument mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1073 2009 artiklist 4 ja mis tõendab selle omaja õigust korraldada tasu eest riigisisest ja rahvusvahelist liinivedu liiniloa või lepingu alusel ning riigisisest ja rahvusvahelist juhuvedu samuti muud riigisisest tasulist sõitjatevedu välja arvatud taksovedu 2 Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia on dokument mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1073 2009 artiklist 4 ja mis tõendab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ühenduse tegevusloa omaja õigust kasutada ühenduse tegevusloa tõestatud koopiale kantud registreerimisnumbriga sõidukit ühenduse tegevusloaga lubatud sõitjateveol 40 Liiniveo korraldamise õigust tõendavad dokumendid 1 Liiniluba ja kinnitatud sõiduplaan tõendavad vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu liiniloale märgitud liinil vedaja esitatud veotingimustel 2 Avaliku teenindamise leping ja sõiduplaan tõendavad vedaja õigust korraldada avaliku teenindamise lepingu alusel teostatavat liinivedu ühel või mitmel liinil 3 Vedaja ja tellija sõlmitud eriotstarbelise kommertsliiniveo leping ja kinnitatud sõiduplaan tõendavad vedaja õigust korraldada eriotstarbelist kommertsliinivedu ühel või mitmel liinil 41 Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ning liiniveo ja juhuveo korraldamise õigust tõendava dokumendi kohustuslikkus 1 Tasu eest korraldatav sõitjatevedu bussiga välja arvatud sõitjatevedu trollibussiga on ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopiata keelatud 2 Kuni üheksa istekohaga sõiduautoga tasu eest korraldatav sõitjatevedu välja arvatud taksovedu on ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopiata keelatud välja arvatud juhul kui 1 vedu korraldab omavalitsusüksus oma elanike veoks sotsiaaltranspordina tervishoiuteenuse apteegiteenuse või muu samalaadse teenuse kättesaadavamaks muutmiseks 2 omavalitsusüksus kompenseerib füüsilisele isikule kuni üheksa istekohaga sõiduautoga piirkonna õpilastele koolikohustuse täitmiseks vajaliku transporditeenuse osutamisega seotud kulusid 3 Liinivedu ja tasu eest korraldatav sõitjatevedu mis oma laadilt on võrreldav liiniveoga on käesoleva seaduse s 40 nimetatud dokumendita keelatud 4 Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia liiniloa ja kinnitatud sõiduplaani võib üle anda ainult vedaja juures töölepingu või muul lepingulisel alusel töötavale isikule 5 Kui välislepinguga ei ole sätestatud teisiti peab rahvusvahelise juhuveo millele ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust EÜ nr 1073 2009 korraldamisel olema vedajal sõidu siht ja transiidiriigi veoluba kui selles riigis on veoluba nõutav 42 Ühenduse tegevusloa ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ja liiniloa andmine ning sõiduplaani kinnitamine 1 Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia annab Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium või tema volitusel Maanteeamet 2 Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia andmise võib Vabariigi Valitsuse korralduse alusel volitada mittetulundusühingule Sellekohase halduslepingu sõlmib valdkonna eest vastutav minister Mittetulundusühingul on õigus võtta ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotluse läbivaatamise eest tasu mille suurus ei ületa riigilõivu määra mis on nimetatud taotluse läbivaatamise eest ette nähtud 3 Liiniloa annab ja sõiduplaani kinnitab sealhulgas eriotstarbelise kommertsliini sõiduplaani 1 valla või linnavalitsus või tema poolt volitatud valla või linna ametiasutus bussi trammi ja trollibussiveoks valla või linnaliinil 2 maavalitsus bussiveoks maakonnaliinil 3 Maanteeamet bussiveoks riigisisesel või rahvusvahelisel kaugliinil kui talle on käesoleva seaduse 17 lõike 1 punkti 2 alusel pandud ülesanne seda teha 4 Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium bussiveoks rahvusvahelisel kaugliinil 5 piirkondlik ühistranspordikeskus maakonna valla või linnaliinil kui teda on selleks käesoleva paragrahvi lõikes 4 või 5 sätestatud korras volitatud 4 Maakonnaliinide liinilubade andmise ja sõiduplaanide kinnitamise võib Vabariigi Valitsuse korralduse alusel volitada piirkondlikule ühistranspordikeskusele Sellekohase halduslepingu sõlmib maavalitsus Piirkondlikul ühistranspordikeskusel on õigus võtta liiniloa taotluse läbivaatamise ja sõiduplaani kinnitamise taotluse läbivaatamise eest tasu mille suurus ei ületa riigilõivu määra mis on nimetatud dokumentide taotluse läbivaatamise eest ette nähtud 5 Valla või linnaliinide liinilubade andmise ja sõiduplaanide kinnitamise võib valla või linnavolikogu otsuse alusel volitada piirkondlikule ühistranspordikeskusele Sellekohase halduslepingu sõlmib valla või linnavalitsus Piirkondlikul ühistranspordikeskusel on õigus võtta liiniloa taotluse läbivaatamise ja sõiduplaani kinnitamise taotluse läbivaatamise eest tasu mille suurus ei ületa riigilõivu määra mis on nimetatud dokumentide taotluse läbivaatamise eest ette nähtud 43 Nõuded ühenduse tegevusloa taotlejale ja omajale 1 Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1071 2009 artikli 3 lõikes 1 ja käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele 2 Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja peavad olema kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 3 Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja peavad ühenduse tegevusloa andjale teatama oma selle asukoha aadressi Eestis kus hoitakse nende põhilisi äridokumente kui see aadress ei lange kokku vedaja asukoha aadressiga äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris Nimetatud aadressi muutumisest peab tegevusloa andjat 28 kalendripäeva jooksul teavitama 4 Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja mainet peetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1071 2009 artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses heaks kui neid ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või rohkem kui ühe korra tahtliku teise astme kuriteo eest või autoveoseaduse s 31 1 liiklusseaduse s 202 204 208 210 217 220 225 244 252 või 255 maksukorralduse seaduse s 153 1 154 154 1 või 155 2 vedelkütuse erimärgistamise seaduse s 6 2 või 6 3 välismaalaste seaduse s 300 tarbijakaitseseaduse des 45 47 1 keeleseaduse s 36 või 37 või käesoleva seaduse s 86 või 87 sätestatud väärteo eest Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja karistuste puhul võetakse arvesse ka välisriigist saadud karistusandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1071 2009 artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud raskete rikkumiste kohta 5 Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja hea maine nõue on täidetud ka juhul kui neid on karistatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud õigusrikkumise eest kuid nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud või kui välisriigis toimepandud õigusrikkumise kohta tehtud otsuse täitmisest on möödunud karistusregistri seaduse s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg 6 Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja keda on karistatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud õigusrikkumise eest mainet võib pidada heaks kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1071 2009 artikli 6 lõike 2 punkti a teise ja kolmanda lõigu kohase menetluse tulemusel leitakse et hea maine kaotamine oleks ebaproportsionaalne 7 Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja peavad määrama ühe või mitu veokorraldajat kelle maine on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1071 2009 artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses hea ning kes vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1071 2009 artiklis 4 ja käesoleva seaduse s 44 sätestatud nõuetele 8 Erandina ei pea ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja kes korraldavad sõitjate vedu kuni üheksa istekohaga sõiduautoga omakapital vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1071 2009 artikli 7 lõikes 1 nimetatud suurustele kuid see peab olema vähemalt 1250 eurot iga kasutatava sõiduki kohta Samuti võib finantssuutlikkust tõendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1071 2009 artikli 7 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras 44 Nõuded veokorraldajale 1 Veokorraldajal peab olema hea maine Veokorraldaja mainet peetakse heaks kui 1 teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või karistusseadustiku 422 lõikes 1 või des 423 424 sätestatud kuriteo eest või liiklusseaduse 221 lõikes 2 222 lõikes 2 des 223 226 227 lõigetes 3 4 230 lõikes 2 des 234 237 või 242 lõikes 2 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud 2 teda ei ole rohkem kui ühe korra karistatud tahtliku teise astme kuriteo eest või autoveoseaduse s 31 1 liiklusseaduse s 202 204 208 210 217 220 või 225 227 lõikes 2 s 244 252 või 255 maksukorralduse seaduse s 153 1 154 154 1 või 155 2 vedelkütuse erimärgistamise seaduse s 6 2 või 6 3 välismaalaste seaduse s 300 tarbijakaitseseaduse des 45 47 1 keeleseaduse s 36 või 37 või käesoleva seaduse 86 lõikes 1 või 87 lõikes 1 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud 3 ta ei ole põhjustanud vedajale rohkem kui ühe jõustunud ettekirjutuse tegemist tegevusloa või liiniloa andja poolt viimase aasta jooksul ettekirjutuse tegemise aluseks oleva rikkumise tuvastamisest arvates 4 ta ei ole põhjustanud käesoleva seaduse 43 lõikes 4 nimetatud rikkumisi mille eest on karistatud vedajat või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud 5 ta ei ole põhjustanud tegevusloa või liiniloa kehtetuks tunnistamist või kui kehtetuks tunnistamisest on möödunud üle viie aasta 2 Veokorraldaja karistuste arvestamisel võetakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule arvesse ka välisriigist saadud karistusandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1071 2009 artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud raskete rikkumiste kohta Nimetatud juhul on veokorraldaja hea maine nõue täidetud ka juhul kui veokorraldajat on karistatud välisriigis toimepandud õigusrikkumise eest kuid selle kohta tehtud otsuse täitmisest on möödunud karistusregistri seaduse s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg 3 Veokorraldajat peetakse ametialaselt pädevaks kui ta on Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi tunnustatud õppeasutuses läbinud sõitjateveo veokorraldaja koolituskursuse sooritanud kursuse kirjaliku lõpueksami ja omab sellekohast koolitustunnistust 4 Veokorraldaja koolituskursust ei pea läbima isik kes on vähemalt viis aastat olnud vedaja juures riigisisese sõitjateveo korraldaja ja on sooritanud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud veokorraldaja koolituskursuse kirjaliku lõpueksami 5 Isikut kes füüsilisest isikust ettevõtjana korraldab sõitjatevedu ühenduse tegevusloa alusel kuni üheksa istekohaga sõiduautoga ja on ühtlasi veokorraldaja peetakse ametialaselt pädevaks ka juhul kui ta ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõudele kuid on läbinud autoveoseaduse kohase autojuhi ametikoolituse sooritanud sellekohase eksami ja omab taksojuhi kutsetunnistust 6 Isik kes omab ülikooli või rakenduskõrgkooli diplomit mille saamine eeldab teadmisi veokorraldaja koolituskursuse õppekavas nimetatud ainetes ei pea veokorraldaja koolituskursust läbima ega koolituskursuse kirjalikku lõpueksamit sooritama osas milles ülikooli või rakenduskõrgkooli diplomi saamisele eelnenud õppes läbitu kattub veokorraldaja koolituskursusel läbitavaga 7 Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega veokorraldaja kvalifikatsiooninõuded koolituskursuse õppekava koolitustunnistuse vormi ning loetelu ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavadest mille lõpetajale antud diplom on aluseks isiku osaliseks või täielikuks vabastamiseks veokorraldaja koolituskursuse läbimise ja koolituskursuse kirjaliku lõpueksami sooritamise kohustusest 45 Nõuded ühissõidukitena kasutatavatele bussidele ja sõiduautodele 1 Ühissõidukitena kasutatavad bussid ja sõiduautod peavad olema kantud liiklusregistrisse ning läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli 2 Liiniveol kasutatavad ühissõidukid peavad olema selleks projekteeritud ja ehitatud ning sobima vastavalt valla linna maakonna või kaugliini teenindamiseks 3 Tasulisel sõitjateveol välja arvatud kuni üheksa istekohaga sõiduautoga ühenduse tegevusloa alusel teostataval tasulisel sõitjateveol kasutatava sõiduki parempoolsel välisküljel peab olema nähtav vedaja nimi või kaubamärgiseaduse 5 tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle lepingu alusel kasutada antud kaubamärk Liiniveol kasutataval ühissõidukil peab nähtaval kohal olema ka liini number ja nimetus 4 Nõuded vedaja nime ning liini nimetuse ja numbri tähistamisele sõidukil kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 5 Valla linna ja maakonnaliinide igas ühissõidukis peab olema vähemalt kaks tähistatud istekohta käesoleva seaduse s 34 nimetatud isikutele Teised sõitjad on kohustatud need istekohad vajaduse korral vabastama 6 Teenuse kvaliteeti sealhulgas sõitjate mugavust ja keskkonnasäästlikkust tagavad nõuded võib kehtestada 1 valdkonna eest vastutav minister määrusega maakonna kaug ja rahvusvahelisel liiniveol kasutatavatele bussidele ja sõiduautodele 2 valla või linnavolikogu määrusega valla või linnaliiniveol kasutatavatele bussidele ja sõiduautodele 46 Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ning liiniloa ja sõiduplaani kinnitamise taotlemiseks esitatavad dokumendid 1 Ühenduse tegevusloa taotleja esitab loa andjale järgmised andmed ja dokumendid 1 taotlus taotleja kontaktandmetega sealhulgas telefoninumber elektronposti aadress ja postiaadress 2 juriidilisest isikust taotleja puhul nimi ja registrikood asutamisel oleva juriidilise isiku puhul registrikoodi asemel juriidilise isiku asutamist tõendava dokumendi eelkõige asutamislepingu või asutamisotsuse või vähemalt ühe neist notariaalselt tõestatud koopia füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood 3 kui taotleja soovib et talle antava loa kehtivusaega piirataks võrreldes käesolevas seaduses ettenähtuga siis loa soovitud kehtivusaeg 4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1071 2009 artiklis 7 nimetatud finantssuutlikkust iseloomustavad dokumendid 5 veokorraldaja nimi ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg kontaktandmed sealhulgas telefoninumber ja elektronposti aadress isiku nõusolek veokorraldajaks määramise kohta veokorraldaja ametialast pädevust kinnitav dokument ning veokorraldaja määramist kinnitav dokument või kirjalik kinnitus veokorraldajaks oleku kohta kui veokorraldaja on füüsilisest isikust ettevõtja ise või juriidilise isiku ainuesindusõigusega juhatuse liige 2 Ühenduse tegevusloa tõestatud koopiat saab taotleda mootorsõidukile mis on kantud liiklusregistrisse ja läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotleja esitab selle andjale lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud dokumentidele sõiduki kasutuslepingu kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel 3 Liiniloa taotleja esitab loa andjale järgmised dokumendid 1 taotlus taotleja kontaktandmetega sealhulgas telefoninumber elektronposti aadress ja postiaadress 2 kirjalik seisukoht käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud sõiduplaani kohta maakonnaliinil igalt asjaomaselt valla või linnavalitsuselt ja riigisisesel kaugliinil igalt asjaomaselt maavalitsuselt ning Tallinna Tartu Narva Kohtla Järve ja Pärnu haldusterritooriumil ka asjaomaselt linnavalitsuselt 3 veotingimuste kavand välja arvatud rahvusvahelise liiniloa taotlemise puhul 4 Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud veotingimused peavad pärast liiniloa saamist olema avaldatud vedaja või vedajate ühenduse veebilehel või olema muul viisil vabalt kättesaadavad Veotingimustes peab kajastuma vähemalt 1 sõiduplaan 2 veoteenuse osutamiseks kasutatavate sõidukite kirjeldus 3 sõidupiletite müügi ja veoteenuse kohta sõitjatele teabe andmise kanalid 4 kaebuste lahendamise ja piletihinna hüvitamise kord 5 sõidukite ligipääsetavus liikumispuudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele 6 puuetega inimeste teenindamise abistamise ja neile teabe andmise võimalused 5 Liiniloa alusel teenindatava liini ja eriotstarbelise kommertsliiniveolepingu alusel teenindatava liini sõiduplaani kinnitamise taotleja esitab sõiduplaani kinnitajale järgmised dokumendid 1 taotlus taotleja kontaktandmetega sealhulgas telefoninumber elektronposti aadress ja postiaadress 2 sõiduplaan koos maakonnaliinil iga asjaomase valla või linnavalitsuse ja riigisisesel kaugliinil iga asjaomase maavalitsuse ning Tallinna Tartu Narva Kohtla Järve ja Pärnu haldusterritooriumil ka asjaomase linnavalitsuse kirjaliku seisukohaga 3 eriotstarbelise kommertsliiniveo puhul vedaja ja tellija vaheline leping 6 Taotlejalt ei või nõuda ning taotleja ei pea esitama andmeid mis on kantud seaduse alusel asutatud andmekogusse välja arvatud taotlejat tuvastada võimaldavad andmed ja taotleja kontaktandmed Keeld kehtib ka andmete suhtes mida on võimalik tasuta saada Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi asjaomasest registrist või tasu eest kui taotleja kinnitab et kannab nimetatud andmete hankimise kulud 7 Enne taotluse esitamist peab ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ning liiniloa või sõiduplaani kinnitamise taotleja tasuma riigilõivu välja arvatud juhul kui selle dokumendi andja või kinnitaja on mittetulundusühing või piirkondlik ühistranspordikeskus 8 Kui ühenduse tegevusluba ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopiat või liiniluba on volitatud andma või sõiduplaani kinnitama mittetulundusühing või piirkondlik ühistranspordikeskus on mittetulundusühingul või piirkondlikul ühistranspordikeskusel õigus võtta nimetatud dokumendi andmise või kinnitamise taotluse läbivaatamise eest tasu mille suurus ei ületa riigilõivu määra mis on nimetatud taotluse läbivaatamise eest ette nähtud 9 Ühenduse tegevusluba ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopiat või liiniloa andjale või sõiduplaani kinnitajale esitatud dokumente ei avaldata kolmandatele isikutele kui seadusega ei ole sätestatud teisiti 47 Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ning liiniloa ja sõiduplaani kinnitamise taotluse läbivaatamine 1 Ühenduse tegevusloa andja kontrollib maksukorralduse seaduse 14 lõikes 5 nimetatud summat ületava ajatamata maksuvõla edaspidi ajatamata maksuvõlg puudumist taotlejal tema andmeid karistusregistris ja liiklusjärelevalve infosüsteemis äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku puhul selles registris samuti ühenduse tegevusloa alusel vedu korraldava vedaja määratud veokorraldaja andmeid karistusregistris Ühenduse tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 30 päeva jooksul pärast kõigi käesoleva seaduse 46 lõikes 1 nimetatud andmete ja dokumentide esitamist 2 Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia andja kontrollib taotleja ajatamata maksuvõla puudumist ning taotleja andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku puhul selles registris ning sõiduki andmeid liiklusregistris Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia andmise või sellest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 15 päeva jooksul pärast kõigi käesoleva seaduse 46 lõikes 2 nimetatud dokumentide esitamist 3 Liiniloa andja kontrollib taotleja ajatamata maksuvõla puudumist Liiniloa andja teeb otsuse liiniloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta posti teel või elektrooniliselt taotlejale teatavaks 30 päeva jooksul pärast kõigi käesoleva seaduse 46 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist Kui liiniloa taotluse menetlemiseks on vaja koguda lisaandmeid võib taotluse läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra Tähtaja pikendamisest teatatakse taotlejale posti teel või elektrooniliselt 4 Rahvusvaheliste liinide mille alg või lõpp punkt või vahepeatus asub väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike liiniloa annab Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium 15 päeva jooksul pärast liiniloa saamist kõigi asjaomaste riikide pädevatelt ametiasutustelt 5 Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud rahvusvahelise liiniloa vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega lähtudes välislepingu sätetest 6 Sõiduplaani kinnitamise või sellest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 30 päeva jooksul pärast kõigi käesoleva seaduse 46 lõigetes 4 ja 5 nimetatud dokumentide esitamist Kui sõiduplaani kinnitamise taotluse menetlemiseks on vaja koguda lisaandmeid võib taotluse läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra Tähtaja pikendamisest teatatakse taotlejale posti teel või elektrooniliselt 7 Kui ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia või liiniloa taotlemiseks või sõiduplaani kinnitamiseks esitatud dokumentides on puudusi määratakse taotlejale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks Taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtaja kulgemine peatub kuni puuduste kõrvaldamiseni Kui taotleja määratud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda võib jätta taotluse läbi vaatamata 48 Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ning liiniloa andmisest ja sõiduplaani kinnitamisest keeldumine 1 Ühenduse tegevusloa andmisest võib keelduda kui 1 taotleja suhtes kehtib asjaomasel tegevusalal kriminaalasjas jõustunud kohtuotsusega kohaldatud tegutsemiskeeld või ettevõtluskeeld või seadusest või kohtulahendist tulenev ärikeeld või taotlejal on ajatamata maksuvõlg või on välja kuulutatud taotleja pankrot 2 taotleja eelmise ühenduse tegevusloa kehtetuks tunnistamise põhjus on õigusaktidega kehtestatud nõuete rikkumine millest ei ole möödunud kahte aastat 3 taotleja või ühenduse tegevusloa taotlemise korral ei vasta veokorraldaja talle kehtestatud nõuetele 4 taotleja juures töötavat ühissõidukijuhti on ametialase tegevuse tõttu karistatud karistusseadustiku des 422 424 sätestatud kuriteo eest või liiklusseaduse 221 lõikes 2 222 lõikes 2 des 223 226 227 lõigetes 2 4 230 lõikes 2 s 234 des 236 ja 237 242 lõikes 2 või käesoleva seaduse s 88 89 lõikes 1 või s 90 sätestatud väärteo eest ja nimetatud karistuste karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud Ühenduse tegevusloa taotlemise puhul võetakse arvesse ka välisriikidest saadud veondus ja liiklusalaste rikkumiste karistusandmeid kui välisriigis toimepandud õigusrikkumise kohta tehtud otsuse täitmisest ei ole möödunud karistusregistri seaduse s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg 5 taotlejale on tehtud ettekirjutus käesoleva seaduse 53 lõikes 1 nimetatud alustel ja taotleja ei ole seda täitnud 6 taotleja on tahtlikult esitanud valeandmeid mis võiksid mõjutada taotluse lahendamist 2 Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia andmisest võib keelduda kui 1 taotleja ei vasta talle kehtestatud nõuetele või taotlejal on ajatamata maksuvõlg 2 taotleja ei ole sõiduki millele ühenduse tegevusloa tõestatud koopiat taotletakse omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse või kasutuslepingu alusel 3 sõiduk millele ühenduse tegevusloa tõestatud koopiat taotletakse ei ole kantud liiklusregistrisse või läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli 4 taotleja on tahtlikult esitanud valeandmeid mis võiksid mõjutada taotluse lahendamist 3 Liiniloa andmisest või liiniloa alusel teenindatava kommertsliini sõiduplaani kinnitamisest võib keelduda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alustel või siis kui 1 liin mille teenindamiseks liiniluba või sõiduplaani kinnitamist taotletakse häirib liinivedu mida avaliku teenindamise lepingu alusel juba korraldatakse või kavandatakse korraldada ja selle kohta on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1370 2007 artikli 7 lõike 2 kohaselt avaldatud teave Euroopa Liidu Teatajas 2 liini mille teenindamiseks liiniluba või sõiduplaani kinnitamist taotletakse teenindab samal liikumisteel rohkem kui üks vedaja ja esitatud veotingimuste rakendamise võimalikku mõju hinnates ei ole taotletaval liinil pakutav teenus kogumis samaväärne või parem võrreldes olemasoleva sealhulgas taotleja poolt samal liinil seni pakutud teenusega 3 liiniloa andmine esitatud veotingimustel või sõiduplaani muudatus seab sõitjate jaoks ohtu olemasoleva veoteenuse kestliku osutamise arvestades kogumis veoteenuse stabiilsust ja kättesaadavust sõitjate ohutust ning sõidumugavusi samuti käesoleva seaduse 10 lõikes 1 nimetatud eesmärke 4 taotleja liiniluba on tunnistatud kehtetuks kahe aasta jooksul alates liiniloa andmisest ja sellest on möödunud vähem kui kaks aastat 5 taotlejale on tehtud ettekirjutus käesoleva seaduse 53 lõikes 2 nimetatud alustel ja taotleja ei ole seda täitnud 4 Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4 nimetatud alusel liiniloa andmisest keeldumisel keeldutakse liiniloa esimest korda kehtetuks tunnistamise korral samal liikumisteel liiniloa andmisest ja iga järgmise liiniloa kehtetuks tunnistamise korral iga liiniloa andmisest 5 Eriotstarbelise kommertsliini sõiduplaani kinnitamisest võib keelduda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alustel või kui taotlejale on tehtud ettekirjutus käesoleva seaduse 53 lõikes 2 nimetatud alustel ja taotleja ei ole seda täitnud 49 Liiniveo alustamisest ja sõiduplaani muutmisest teatamine kommertsliiniveol 1 Kui vedaja soovib sõiduplaani muuta peab ta sellekohase taotluse esitama vähemalt 90 päeva enne kavandatava muudatuse jõustumist 2 Kaugliiniveol on vedaja kohustatud veo alustamisest või muudatuse tegemisest sõiduplaanis teavitama kõiki asjaomaseid maavalitsusi vähemalt kümme päeva ette Maavalitsused on kohustatud kohe teavitama kõiki asjaomaseid omavalitsusüksusi 3 Maakonnaliiniveol on vedaja kohustatud veo alustamisest või muudatuse tegemisest sõiduplaanis teavitama kõiki asjaomaseid omavalitsusüksusi vähemalt kümme päeva ette 4 Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 3 nimetatud taotluse esitamise ja teavitamise tähtaegasid võib vedaja ja liiniloa andja vahelisel kokkuleppel lühendada 50 Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ning liiniloa kehtivusaeg 1 Ühenduse tegevusluba antakse kümneks aastaks kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks 2 Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia antakse kümneks aastaks kuid mitte pikemaks ajaks kui ühenduse tegevusloa kehtivusaeg Ühenduse tegevusloa kehtetuks tunnistamisel või kehtivusaja lõppemisel ühenduse tegevusloa tõestatud koopia kehtivus lõpeb Sõiduki kasutamisel kasutuslepingu alusel lõpeb ühenduse tegevusloa tõestatud koopia kehtivus kasutuslepingu lõppemisel 3 Liiniluba antakse viieks aastaks kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks Liiniluba riigisisesele liinile ei saa taotleda lühemaks ajaks kui kaks aastat Liiniluba võib anda põhjendatud ulatuses lühema kehtivusajaga ka juhul kui liin mille teenindamiseks liiniluba taotletakse häirib liinivedu mida kavandatakse korraldada avaliku teenindamise lepingu alusel ja selle kohta on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1370 2007 artikli 7 lõike 2 kohaselt avaldatud teave Euroopa Liidu Teatajas 4 Liiniluba kehtib üksnes ühenduse tegevusloa kehtivuse ajal Kui ühenduse tegevusloa kehtivusaeg lõpeb liiniloa kehtivusajast varem peab vedaja enne ühenduse tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitama taotluse uue ühenduse tegevusloa saamiseks käesolevas seaduses sätestatud korras 51 Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ning sõiduplaani ja liiniloa andmed 1 Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia vorm ning nendele kantavad andmed peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 1073 2009 II lisale Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia märkuste lahtrisse kantakse sõiduki registreerimismärk 2 Sõiduplaanile märgitakse 1 liini teenindava vedaja nimi 2 liini nimetus 3 liini number välja arvatud loa taotlemisel uuele liinile 4 vajaduse korral liini teenindava autobussi seisu ja istekohtade arv 5 sõiduplaani kehtima hakkamise kuupäev täidab pädev ametiasutus või tema volitatud ametiasutus 6 ühistranspordiregistris registreeritud ühissõidukite peatuste nimetused sõitjate sisenemiseks ja väljumiseks maakonna ja kaugliinidel 7 peatustevahelised kaugused ja kaugus kasvavas kokkuvõttes liini alguspunktist liini lõpp punktini 8 liini väljumisajad peatustest ja rohkem kui viieminutiliste peatumisaegade puhul liini saabumisajad 9 liiniliikluse periood kas aastaringselt või teatud perioodil ja sagedus kas iga päev või teatud päevadel 10 vajaduse korral muud andmed 3 Sõiduplaanis võib ette näha erandeid sõitjate sisenemise ja väljumise korras ning väljumis ja saabumisaegades samuti võib sõiduplaanile märkida muid veoteenuse osutamisega seotud tingimusi või andmeid mis on aluseks sõiduplaani kinnitamisele 4 Riigisisese bussiveo liiniloa vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 52 Vedaja veokohustus liiniveol 1 Vedaja on kohustatud korraldama liiniloale märgitud vedu liiniloa andja kinnitatud sõiduplaani ja teiste liiniloa taotlemisel esitatud veotingimuste kohaselt tagades sõitjate ohutuse Vedaja võib mitte järgida sõiduplaani kui see on raskete teeolude teeremondi või muude vedajast sõltumatute asjaolude tõttu vajalik sõitjate või liiklejate ohutuse või pagasi säilivuse tagamiseks 2 Liiniloa veotingimuste muutmist võib taotleda pärast kahe aasta möödumist ajast kui liiniluba välja anti või veotingimusi muudeti Enne nimetatud tähtaega esitatud taotluse võib jätta läbi vaatamata välja arvatud juhul kui 1 kõik taotletavad muudatused suurendavad veoteenuse stabiilsust või kättesaadavust sõitjate ohutust või sõidumugavust või aitavad muul viisil kaasa veoteenuse kvaliteedi parandamisele 2 veoteenuse osutamisel on avaldunud vedajast sõltumatud asjaolud mille tõttu ei ole võimalik tagada liini ohutut või sõiduplaani järgset teenindamist 3 Riigisisese kommertsliiniveo korral on vedaja kohustatud alustama vedu kinnitatud sõiduplaani kohaselt sõiduplaanile märgitud kuupäevast mis ei tohi olla hilisem kui 90 päeva liiniloa andmise päevast arvates 4 Rahvusvahelise kommertsliiniveo korral on vedaja kohustatud alustama vedu kooskõlastatud sõiduplaani kohaselt 90 päeva jooksul kõigi asjaomaste riikide liinilubade kättesaamise päevast arvates 5 Liiniloa andja ja vedaja kokkuleppel võib rahvusvahelisele liiniloale märgitud veo alustamise tähtpäeva määrata ka käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatust hilisemaks kuupäevaks kuid mitte hilisemaks kui 270 päeva kõigi asjaomaste riikide liinilubade kättesaamise päevast arvates 6 Bussiveol peab maakonna ja kaugliini välja arvatud eriotstarbelise liini alg ja lõpp peatus asuma terminalis või bussijaamas selle puudumisel ettenähtud ning tähistatud peatuskohas Sõitjate huve ja liikluse parema korralduse vajadust arvestades võib alg ja lõpp peatus olla suuremates transpordisõlmedes nagu sadam lennu või raudteejaam või mujal kui see on varem kooskõlastatud valla või linnavalitsusega ja vajaduse korral ka transpordisõlme omaniku või valdajaga 53 Ühenduse tegevusloa ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ja liiniloa kehtivuse peatamine ning nende kehtetuks tunnistamine 1 Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia andja võib selle omajale teha puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse või ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia kehtivuse kindlaksmääratud ajaks peatada või selle kehtetuks tunnistada kui 1 loa omaja või veokorraldaja ei vasta talle kehtestatud nõuetele 2 loa omaja andmed ei vasta loal märgitule 3 loa omaja juures töötavat ühissõidukijuhti on ametialases tegevuses karistatud karistusseadustiku des 422 424 sätestatud kuriteo eest liiklusseaduse 221 lõikes 2 222 lõikes 2 des 223 226 227 lõigetes 2 4 230 lõikes 2 des 234 237 või 242 lõikes 2 sätestatud väärteo eest ja nimetatud karistuste karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud Ühenduse tegevusloa taotlemise puhul võetakse arvesse ka välisriikidest saadud veondus ja liiklusalaste rikkumiste karistusandmeid kui välisriigis toimepandud õigusrikkumise kohta tehtud otsuse täitmisest ei ole möödunud karistusregistri seaduse s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg 4 ühenduse tegevusloa või selle tõestatud koopia taotleja on selle taotlemisel esitanud tahtlikult valeandmeid mis mõjutasid taotluse lahendamist 2 Liiniloa andja võib lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 3 sätestatud alustele teha liiniloa omajale puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse või liiniloa kehtivuse kindlaksmääratud ajaks peatada või selle kehtetuks tunnistada kui loa omaja ei ole täitnud veotingimusi 3 Kui ühenduse tegevusloa andja tunnistab kehtetuks kommertsliinivedu korraldava või avaliku teenindamise lepingu alusel teostatavat liinivedu korraldava vedaja ühenduse tegevusloa peab ühenduse tegevusloa andja viie tööpäeva jooksul kehtetuks tunnistamisest arvates teatama sellest liiniloa andjale või veo tellijale Pärast ühenduse tegevusloa kehtetuks tunnistamisest teadasaamist tunnistab liiniloa andja viivitamata kehtetuks ka vedaja liiniloa 4 Ühenduse tegevusloa ühenduse tegevusloa tõestatud koopia või liiniloa andja võib nimetatud dokumendi tunnistada kehtetuks ka selle omaja taotlusel Kui ühenduse tegevusloa omajal on liiniluba peab ta taotluse esitamisest viivitamata teatama liiniloa andjale 5 Kui vedaja taotleb liiniloa kehtetuks tunnistamist peab ta esitama taotluse liiniloa andjale vähemalt 90 päeva ette kui liiniloa andja ja liiniloa omaja ei lepi kokku lühemas tähtajas Lisaks peab vedaja liiniloa kehtetuks tunnistamise taotlemise korral kaugliinil teavitama asjaomaseid maavalitsusi ja maakonnaliinil asjaomaseid omavalitsusüksusi vähemalt 90 päeva ette 6 Kui ühenduse tegevusloa ühenduse tegevusloa tõestatud koopia või liiniloa kehtivus on peatatud või kui see on tunnistatud kehtetuks tuleb dokument selle andjale viivitamata kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul tagastada 7 Kui kontrolli tulemusel selgub et vedaja ei vasta hea majandusseisundi nõudele kuid tema tegevuse majandusnäitajad tõendavad et ta on edaspidi suuteline hea majandusseisundi nõuet täitma võib ühenduse tegevusloa andja loa kehtivust mitte peatada ja lubada korraldada sõitjatevedu kuid mitte kauem kui üks aasta ajast kui selgus et vedaja suudab edaspidi hea majandusseisundi nõuet täita 8 Välislepingutest tulenevate nõuete täitmist ning piirangute rakendamist rahvusvahelisel bussiveol korraldab Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium Kui ühenduse tegevusloa alusel veo korraldamine on vastuolus välislepinguga võib Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium teha ühenduse tegevusloa omajale ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks peatada ajutiselt ühenduse tegevusloa kehtivuse tunnistada ühenduse tegevusloa kehtetuks või teha ühenduse tegevusloa andjale ettepaneku tunnistada ühenduse tegevusluba kehtetuks 8 peatükk Nõuded taksoveol 54 Taksoveo õigust tõendavad dokumendid 1 Taksoveoluba tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu 2 Sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale antav dokument mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol 3 Teenindajakaart tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol 4 Taksovedu või muu tasulise sõitjateveoteenuse osutamine sõidukiga millel on vähemalt üks taksotunnus on ilma taksoveoloa sõidukikaardi ja teenindajakaardita keelatud 55 Taksoveoloa sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmine 1 Taksoveoloa ja selle alusel sõidukikaardi annab vedajale ning teenindajakaardi annab sõidukijuhile valla või linnavalitsus või tema poolt volitatud valla või linna ametiasutus mille haldusterritooriumil vedaja või sõidukijuht soovib veoteenust osutada edaspidi teeninduspiirkond Teeninduspiirkonnaks võib valla või linnavalitsuste omavahelisel kokkuleppel olla ka teise omavalitsusüksuse haldusterritoorium 2 Taksoveoloa sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmise võib valla või linnavolikogu otsuse alusel volitada mittetulundusühingule või piirkondlikule ühistranspordikeskusele Sellekohase halduslepingu sõlmib valla või linnavalitsus Mittetulundusühingul või piirkondlikul ühistranspordikeskusel on õigus võtta taksoveoloa sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmise eest tasu mille suurus ei ületa riigilõivu määra mis on nimetatud dokumentide taotluse läbivaatamise eest ette nähtud 56 Nõuded taksoveoloa taotlejale ja omajale 1 Taksoveoloa taotlejal ja omajal peab olema hea maine Mainet peetakse heaks kui teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või rohkem kui ühe korra tahtliku teise astme kuriteo eest või autoveoseaduse s 31 1 liiklusseaduse s 202 204 208 210 220 225 244 252 või 255 maksukorralduse seaduse s 153 1 154 154 1 või 155 2 vedelkütuse erimärgistamise seaduse s 6 2 või 6 3 välismaalaste seaduse s 300 tarbijakaitseseaduse des 45 47 1 keeleseaduse des 36 ja 37 käesoleva seaduse s 86 87 89 või 90 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud Mainet peetakse heaks ka juhul kui taksoveoloa taotlejat või omajat on nimetatud õigusrikkumiste eest karistatud kuid menetluse tulemusel leitakse et konkreetsel juhul tuvastatud asjaolude põhjal oleks hea maine kaotamine ebaproportsionaalne 2 Taksoveoloa taotlejal ja omajal peab olema hea majandusseisund Majandusseisundit peetakse heaks kui kohus ei ole välja kuulutanud nende pankrotti ja neil puudub ajatamata maksuvõlg 57 Nõuded teenindajakaardi taotlejale ja omajale 1 Teenindajakaardi taotleja ja omaja peavad 1 omama kehtivat vähemalt B kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust 2 olema läbinud autoveoseaduse 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse 3 oskama eesti keelt vähemalt B1 tasemel 4 vastama hea maine nõudele 2 Teenindajakaardi taotleja ja omaja mainet peetakse heaks kui 1 teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest karistusseadustiku des 422 424 sätestatud kuriteo eest liiklusseaduse s 201 221 lõikes 2 222 lõikes 2 des 223 226 227 lõigetes 3 4 230 lõikes 2 des 234 237 või 242 lõikes 2 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud 2 teda ei ole üle ühe korra karistatud tahtliku teise astme kuriteo karistusseadustiku s 423 sätestatud kuriteo või liiklusseaduse 227 lõikes 2 maksukorralduse seaduse s 154 1 või 155 2 vedelkütuse erimärgistamise seaduse s 6 2 või 6 3 majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse s 75 tarbijakaitseseaduse des 45 47 1 keeleseaduse s 36 või 37 käesoleva seaduse s 88 89 lõikes 1 või 90 lõikes 1 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud Mainet peetakse heaks ka juhul kui teenindajakaardi taotlejat või omajat on nimetatud õigusrikkumiste eest karistatud kuid menetluse tulemusel leitakse et konkreetsel juhul tuvastatud asjaolude põhjal oleks hea maine kaotamine ebaproportsionaalne 3 Teenindajakaardi saamise õigust ei ole isikul kellel on liiklusseaduse 96 lõikes 1 nimetatud esmane või piiratud juhtimisõigusega juhiluba 58 Taksoveoloa sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotlemiseks esitatavad dokumendid 1 Taksoveoloa taotleja esitab loa andjale järgmised andmed ja dokumendid 1 taotlus taotleja kontaktandmetega sealhulgas telefoninumber elektronposti aadress ja postiaadress 2 juriidilisest isikust taotleja puhul nimi ja registrikood asutamisel oleva juriidilise isiku puhul registrikoodi asemel juriidilise isiku asutamist tõendava dokumendi eelkõige asutamislepingu või asutamisotsuse või vähemalt ühe neist notariaalselt tõestatud koopia füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood 3 kui taotleja soovib et talle antava loa kehtivusaega piirataks võrreldes käesolevas seaduses ettenähtuga siis loa soovitud kehtivusaeg 2 Sõidukikaarti saab taotleda mootorsõidukile mis on kantud liiklusregistrisse ning vastab käesoleva seaduse 64 lõike 10 alusel kehtestatud nõuetele Tehnonõuetele vastavuse kontroll peab olema läbitud hiljemalt sõidukikaardi andmise ajaks Sõidukikaardi taotleja esitab sõidukikaardi andjale lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud dokumendile 1 sõiduki kasutuslepingu kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel 2 taksomeetri kohandamistunnistuse mille võib esitada vahetult enne sõidukikaardi andmist 3 Teenindajakaardi taotleja esitab teenindajakaardi andjale järgmised andmed ja dokumendid 1 taotlus taotleja kontaktandmetega sealhulgas telefoninumber elektronposti aadress ja postiaadress 2 juhiluba kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse 3 autoveoseaduse 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse läbimist tõendav tunnistus 4 vähemalt B1 tasemel eesti keele oskust tõendav dokument 5 isikut tõendavate dokumentide seaduse 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto 4 Taotlejalt ei või nõuda ning taotleja ei pea esitama andmeid mis on kantud seaduse alusel asutatud andmekogusse välja arvatud taotlejat tuvastada võimaldavad andmed ja taotleja kontaktandmed Keeld kehtib ka andmete suhtes mida on võimalik tasuta saada Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi asjaomasest registrist või tasu eest kui taotleja kinnitab et kannab nimetatud andmete hankimise kulud 5 Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa sõidukikaardi ja teenindajakaardi kinnitamise taotleja tasuma riigilõivu välja arvatud juhul kui selle dokumendi andja või kinnitaja on mittetulundusühing või piirkondlik ühistranspordikeskus 6 Kui taksoveoluba sõidukikaarti või teenindajakaarti on volitatud andma mittetulundusühing või piirkondlik ühistranspordikeskus on mittetulundusühingul või piirkondlikul ühistranspordikeskusel õigus võtta nimetatud dokumendi andmise või kinnitamise eest tasu mille suurus ei ületa riigilõivu määra mis on nimetatud dokumentide taotluse läbivaatamise eest ette nähtud 7 Taksoveoloa sõidukikaardi või teenindajakaardi andjale esitatud dokumente ei avaldata kolmandatele isikutele kui seadusega ei ole sätestatud teisiti 59 Taksoveoloa sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotluse läbivaatamine 1 Taksoveoloa andja kontrollib taotleja ajatamata maksuvõla puudumist taotleja andmeid karistusregistris äriregistrisse

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=140351&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ja kanalisatsiooni omanikuga katab sellise arendamise ja ühendamise kulutused täies ulatuses taotleja 8 Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks tehtud kulutused arvatakse maha liitumistasudest ning see peab kajastuma liitumistasu arvutamise metoodikas 9 Liitumistasu võib võtta vaid vee ettevõtja tehtud kulutuste ulatuses mis on vajalikud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumiseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga arvestades käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 1 sätestatud erisust 10 Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamise eest ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ei saa korduvat või täiendavat liitumistasu tasumist nõuda ka juhtudel kui kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht või tehniline lahendus muutub vee ettevõtja arendustegevuse tõttu või piirkonda asub teenindama uus vee ettevõtja või muutub ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik 11 Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ümberehitamise või kinnistu omaniku vahetumise korral ei võeta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu kui liitumistingimuste muutmine ei põhjusta vee ettevõtjale lisakulutusi 12 Vee ettevõtjal on õigus nõuda kliendilt täiendavat liitumistasu kliendi kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni liitumistingimuste muutmise korral kui see toimub kliendi algatusel ja vee ettevõtjale kaasnevad sellega lisakulutused RT I 2010 56 363 jõust 01 11 2010 6 1 Liitumistasu osaline tagastamine RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 1 Kui ühisveevärk või kanalisatsioon on ehitatud üksnes vee ettevõtja sellise kliendi tarbeks kes on tasunud liitumistasu liitumiseks tehtud kulutuste täies ulatuses kuna vee ettevõtjal ei olnud piirkonnas teada võimalikke teisi liitujaid ning selle ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitub seitsme aasta jooksul täiendavalt kliente tagastab vee ettevõtja kolme kuu jooksul pärast iga uue kliendi liitumist varem liitumistasu tasunud kinnistute omanikele osa tasutud liitumistasust 2 Tagastatava liitumistasu osa arvutamisel lähtutakse liitumiseks tehtud kulutustest ja liitumistasu arvutamise metoodikast ning võetakse arvesse ühisveevärgi või kanalisatsiooni põhivara kulum RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 7 Vee ettevõtja 1 Vee ettevõtja on käesoleva seaduse tähenduses eraõiguslik juriidiline isik kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo sademe ja drenaa ivee ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimist ja puhastamist RT I 2010 56 363 jõust 01 11 2010 1 1 Vee ettevõtja on hädaolukorra seaduse 34 lõike 9 punktis 3 nimetatud elutähtsa teenuse osutaja kui 1 tema tegevuspiirkonda jääb ühisveevärgisüsteem mis teenindab 40 000 või suurema elanike arvuga tiheasustusala või 2 reovesi juhitakse tema hallatavasse üle 2000 inimekvivalendi suuruse koormusega reoveepuhastisse RT I 2009 39 262 jõust 24 07 2009 1 2 Vee ettevõtja on üldhuviteenuse osutaja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse tähenduses RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 2 Kui ühisveevärk ja kanalisatsioon on kohaliku omavalitsuse üksuse omandis või valduses korraldab kohaliku omavalitsuse üksus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega vee ettevõtja leidmiseks riigihanke riigihangete seaduses teenuse kontsessiooni kohta sätestatust lähtudes Vee ettevõtja määratakse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusega riigihanke tulemuste alusel mis avalikustatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakonna ajalehes RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 2 1 Kui ühisveevärk ja kanalisatsioon on eraõigusliku juriidilise isiku omandis võib ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik esitada kohaliku omavalitsuse üksusele ettepaneku määrata ta vee ettevõtjaks käesoleva seaduse tähenduses RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 2 2 Kui eraõiguslikust juriidilisest isikust ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omaniku suhtes ei ilmne käesoleva paragrahvi lõikes 2 5 nimetatud asjaolusid määrab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusega ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omaniku vee ettevõtjaks RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 2 3 Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsuses vee ettevõtja määramise kohta sätestatakse 1 eraõiguslikule juriidilisele isikule antav haldusülesanne 2 haldusülesande täitmise rahastamise alused ja rahastamise ulatus kui haldusülesande täitmist rahastatakse riigieelarvest või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest 3 haldusülesande täitmise üle järelevalvet teostav kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või organ 4 eraõigusliku juriidilise isiku kohustus esitada majandusaasta aruanne 5 haldusakti kehtivusaeg kui haldusakt on tähtajaline 6 järelevalveasutuse või organi õigused ning eraõigusliku juriidilise isiku kohustused haldusakti lõpetamise korral haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamiseks arvestades käesolevas seaduses sätestatut RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 2 4 Kui eraõiguslikust juriidilisest isikust ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik teeb ettepaneku korraldada riigihange kontsessiooni andmiseks või tema suhtes ilmneb vähemalt üks käesoleva paragrahvi lõikes 2 5 nimetatud asjaolu määratakse vee ettevõtja käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 2 5 Kohaliku omavalitsuse üksus võib eraõiguslikust juriidilisest isikust ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omaniku määramisest vee ettevõtjaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 1 ja 2 2 sätestatud juhul keelduda kui 1 isikut või tema seaduslikku esindajat on kriminaal või väärteokorras karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest riigihangete nõuete rikkumise kelmuse või ametialase või rahapesu või maksualase süüteo toimepanemise eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv 2 isik on pankrotis või likvideerimisel tema äritegevus on peatatud või ta on muus sellesarnases seisukorras tema asukohariigi seaduse kohaselt 3 isiku suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohariigi seaduse kohaselt 4 isikul on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema asukohariigi kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress edaspidi maksuvõlg vee ettevõtjaks määramise ettepaneku tegemise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud vee ettevõtjaks määramise ettepaneku tegemise päevast arvates välja arvatud juhul kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 2 6 Käesoleva paragrahvi lõike 2 5 punktis 4 nimetatud maksuvõlaks loetakse juriidilise isiku poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või asukohariigi kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga mis ületab 100 eurot RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 2 7 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 3 nimetatud volikogu otsuses vee ettevõtja määramise kohta ja käesoleva paragrahvi lõike 3 1 punktis 9 nimetatud hankelepingus ei määrata veeteenuse hinda Veeteenuse hind kujundatakse lähtudes käesoleva seaduse 14 2 lõigetest 1 ja 2 RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 3 Vee ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu oma otsusega 3 1 Vee ettevõtja leidmiseks korraldatava riigihanke hankedokumentides tuleb esitada vähemalt 1 vee ettevõtja tegevuspiirkonna ulatus ja selle tehniline kirjeldus 2 teave ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava kohta 3 teave ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ning selle kasutamise eeskirjade kohta 4 vee ettevõtja kohustused 5 vee ettevõtja kompetentsuse kohta esitatavad nõuded ühisveevärgi ja kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise tagamiseks 6 ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuse osutamise tingimused 7 hankelepingu kehtivus 8 vee ettevõtja investeerimiskohustused aastate kaupa 9 vee ettevõtja ja valla või linnavalitsuse vahel sõlmitava hankelepingu eelnõu 10 teave käesoleva seaduse 4 lõikes 3 nimetatud halduslepingu kohta selle olemasolu korral RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 3 2 Riigihanke alusel määratava vee ettevõtja tegutsemise kestus ning vee ettevõtja määramise otsuse ning hankelepingu kehtivus ei tohi olla pikem kui 12 aastat RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 4 Kuni käesolevas paragrahvis ettenähtud viisil vee ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramiseni on seni ühisveevärgi ja kanalisatsiooni abil veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid osutanud ettevõtja kohustatud jätkama oma tegevust lepinguga määratud ajani RT I 2005 37 280 jõust 10 07 2005 01 01 2006 5 Kui isik ei ole määratud vee ettevõtjaks käesolevas seaduses sätestatud korras kuid tema tegevus vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule ning tema omandis või valduses olev veevärk või kanalisatsioon vastab käesoleva seaduse 2 lõikes 1 nimetatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni määratlusele kohalduvad selle isiku suhtes käesolevas seaduses vee ettevõtja kohta sätestatud nõuded ja kohustused RT I 2010 56 363 jõust 01 11 2010 6 Vee ettevõtja peab vähemalt 12 kuud enne ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuse pakkumise peatamist või lõpetamist kohalikku omavalitsust ja Konkurentsiametit kirjalikult informeerima peatamise või lõpetamise ajakavast ja esitama ülevaate abinõudest mis tagavad käesolevast seadusest ja kohaliku omavalitsusega sõlmitud lepingutest tulenevate nõuete täitmise RT I 2010 56 363 jõust 01 11 2010 7 Tegevuse lõpetamine või peatamine on lubatud üksnes juhul kui käesolevast seadusest ja kohaliku omavalitsusega sõlmitud lepingutest tulenevate vee ettevõtja kohustuste täitmise tagab kohaliku omavalitsuse volikogu poolt määratud teine vee ettevõtja või juhul kui vee ettevõtja kohustuste täitmine on tagatud muul moel ja Konkurentsiamet kiidab selle heaks RT I 2010 56 363 jõust 01 11 2010 7 1 Vee ettevõtja tegevusaruande avalikustamine 1 Vee ettevõtja tegevuse avalikustamiseks ning läbipaistvuse tagamiseks avalikustab vee ettevõtja üks kord aastas aruande oma või kohaliku omavalitsuse veebilehel 30 päeva jooksul pärast seda kui vee ettevõtja on selle kinnitanud 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruanne peab sisaldama majandusaasta aruande kokkuvõtet ülevaadet viimase aasta jooksul tehtud investeeringutest joogivee kvaliteedist reovee puhastamisest tuleviku arengusuundadest ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiseks kavandatud investeeringutest 3 Käesoleva paragrahvi nõuded ei vabasta vee ettevõtjat seaduses sätestatud teabevaldaja kohustuste täitmisest RT I 2010 56 363 jõust 01 11 2010 7 2 Raamatupidamise erinõue 1 Lisaks konkurentsiseaduse s 18 1 sätestatud nõude täitmisele peab vee ettevõtja pidama oma raamatupidamises kulude kohta eraldi arvestust järgmiste tegevuste kaupa 1 veevarustus 2 reovee ärajuhtimine ja puhastamine 3 sademe ja drenaa ivee ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimine 4 käesoleva lõike punktides 1 3 nimetatud tegevustega seotud lisateenused 5 liitumistasud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eest 6 muu tegevus RT I 05 07 2013 1 jõust 15 07 2013 2 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 4 nimetatud kulude juures tuleb eraldi välja tuua tagastamatu abi raames soetatud varad 3 Kui kliendile või teisele vee ettevõtjale osutatakse teenust mitme kohaliku omavalitsuse territooriumil peab vee ettevõtja pidama eraldi arvestust erinevate kohalike omavalitsuste kaupa käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kohaselt välja arvatud juhul kui kohalikud omavalitsused on kokku leppinud teisiti RT I 2010 56 363 jõust 01 11 2010 8 Ühisveevärgist vee võtmine ja reovee juhtimine ühiskanalisatsiooni 1 Vee ettevõtja klient käesoleva seaduse tähenduses on kinnistu omanik või valdaja hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik või valdaja kelle kinnistu veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga vastava torustikühenduse kaudu ja kellega vee ettevõtja on sõlminud lepingu ühisveevärgivee võtmiseks või reovee ärajuhtimiseks 2 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetud alal on kliendil õigus saada ühisveevärgist vett ning juhtida ühiskanalisatsiooni reovett 3 Ühisveevärgist vee võtmine ja reovee juhtimine ühiskanalisatsiooni toimub vee ettevõtja ja kliendi vahelise lepingu alusel 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud leping sõlmitakse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja alusel Eeskirja kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu ning see peab sisaldama 1 võetava vee mõõtmise ja ärajuhitava reovee arvestamise korda 2 ühiskanalisatsiooni juhitava reo ja sademevee reostusnäitajate piirväärtusi arvestusega et ühiskanalisatsioonist väljuv reovesi vastaks veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele ja ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi ei kahjustaks ühiskanalisatsiooni toimimist 3 reoainesisalduse kontrollimise korda 4 veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumise korda 5 omavoliliselt võetud vee ja omavoliliselt ärajuhitud reo sademe ja drenaa ivee ning muu pinnase ja pinnavee määratlust ning nende mahu ja maksumuse määramise korda arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 4 2 sätestatut RT I 12 07 2014 1 jõust 01 01 2015 6 vee andmise ning reo ja sademevee vastuvõtmise katkestamise ning taastamise korda 7 ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kahjustuse või avarii korral vee andmise ning reovee ärajuhtimise piiramise peatamise ja taastamise korda 8 ühisveevärgiga liitumispunktis minimaalse lubatud veerõhu piirväärtust sõltuvalt hoonestuse valdavast kõrgusest 9 ühiskanalisatsiooniga liitumispunktis maksimaalse lubatud paisutustaseme piirväärtust 4 1 Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 6 nimetatud vee andmise ning reo ja sademevee vastuvõtmise katkestamise põhjuseks ei saa lugeda juhust kui vee ettevõtte ja kliendi vahel puudub kirjalik leping kuid vee ettevõte esitab regulaarselt tarbitud vee või ärajuhitud reovee eest kliendile arveid ning klient on arved õigeaegselt tasunud 4 2 Ühisveevärgist veevõtt ja ühiskanalisatsiooni abil reo sademe ja drenaa ivee või muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimine on omavoliline kui selleks puudub õiguslik alus või kui tegu on järgmiste rikkumistega 1 puudub vee ettevõtjaga vastav leping välja arvatud juhul kui vee ettevõte esitab regulaarselt tarbitud vee või ärajuhitud reovee eest kliendile arveid ning klient on arved õigeaegselt tasunud 2 torustikule sulguritele tuletõrjesüsteemile ning vee või reoveemõõdusõlmele vee ettevõtja pandud plommid on eemaldatud või rikutud välja arvatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni eeskirjaga lubatud eemaldamised 3 vee või reoveearvesti taatlusmärgis on eemaldatud või rikutud 4 kinnistu veevärgile on enne veearvestit monteeritud veevõttu võimaldav ühendus 5 vee ettevõtja loata toimub vaatlus või muu kaevu kaudu reovee purgimine ühiskanalisatsiooni 6 näitusid on moonutatud 7 toimub muu tegevus mis on suunatud teenuse tarbimisele selle eest määratud hinda maksmata RT I 12 07 2014 1 jõust 01 01 2015 5 Kui maa on kaasomandis sõlmitakse ühisveevärgivee võtmiseks või reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks üks kirjalik leping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende volitatud esindajaga vastavalt asjaõigusseaduse le 72 Lepingu üheks pooleks on vastav vee ettevõtja ja teiseks pooleks kõik kinnistu kaasomanikud volitatud esindaja kaudu 6 Vee ettevõtja on kohustatud kliendilt vastu võtma reovett mille reoainete kontsentratsioonid ei ületa ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud piirväärtusi ning reovett milles sisalduvate reoainete piirväärtused ei ole nimetatud eeskirjaga kehtestatud kuid mis ei kahjusta ühisveevärki ja kanalisatsiooni ning ei põhjusta puhastusprotsessi häireid RT I 2005 37 280 jõust 10 07 2005 01 01 2006 9 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamine üldistes huvides 1 Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist ning avalikest veevõtukohtadest vee võtmist reguleeritakse vee ettevõtja ja valla või linnavalitsuse vahel sõlmitud halduslepinguga 2 Avalikelt teedelt tänavatelt ja väljakutelt sademe ja drenaa ivee ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni abil ja puhastamiseks sõlmib valla või linnavalitsus vee ettevõtjaga sellekohase lepingu RT I 2005 37 280 jõust 01 01 2006 10 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni hooldamine 1 Vee ettevõtja peab tagama oma tegevuspiirkonnas ühisveevärgi ja kanalisatsiooni toimimise ja korrashoiu vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale ning valla või linnavalitsuse ja vee ettevõtja vahel sõlmitud halduslepingule 2 Nõuded ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 3 Vääramatu jõu tagajärjel tekkinud kahjustuste või ühisveevärgi ja kanalisatsiooni avarii kõrvaldamise ajal on vee ettevõtjal õigus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud korras piirata või peatada klientidele ühisveevärgist vee andmist või reovee juhtimist ühiskanalisatsiooni RT I 2005 37 280 jõust 10 07 2005 11 Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ning selle korrashoid ja kontroll 1 Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem kinnisasja veega varustamiseks ühisveevärgist ja reovee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ei kuulu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni hulka 2 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ühendatud kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni peab klient hoidma sellises korras et need ei kahjustaks ühisveevärki või kanalisatsiooni ega takistaks teenuste osutamist 3 Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab lubama paigaldada kinnistu veevärgile veearvesteid ning tagama nende toimimise ja säilivuse seaduses ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud korras ja tingimustel 4 Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab lubama kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega volitatud isikul kontrollida käesoleva seaduse 5 lõikes 3 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuete täitmist 5 Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo ja sademeveeneeludel ning drenaa ivee äravoolul kaitseseadmed uputuste vältimiseks 6 Kohalik omavalitsus võib kehtestada ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ehitamisele ja kasutamisele esitatavad nõuded mis on vajalikud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni toimimise tagamiseks ning inimeste rajatiste ja keskkonna kaitseks RT I 2005 37 280 jõust 10 07 2005 01 01 2006 12 Veevärgi ja kanalisatsiooni kasutamine üldistes huvides RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 Üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest on omavalitsusel õigus teostada sundvaldust või võõrandamist sundvõõrandamise seaduses sätestatud alusel sellise ehitise kasutamiseks või omandamiseks mis on vajalik ühisveevärgi ja kanalisatsiooni häireteta töö tagamiseks ja arenguks 13 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müük Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust müüakse kliendi ja vee ettevõtja vahel sõlmitud lepingu alusel RT I 2005 37 280 jõust 10 07 2005 14 Veeteenuse hind 1 Veevarustuse ning reo sademe ja drenaa ivee ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest võib võtta alljärgnevaid tasusid edaspidi veeteenuse hind 1 tasu võetud vee eest 2 tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 3 tasu sademe ja drenaa ivee ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest 4 abonenttasu 2 Veeteenuse hind kujundatakse selliselt et vee ettevõtjal oleks tagatud 1 põhjendatud tegevuskulude katmine 2 investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks 3 keskkonnanõuete täitmine 4 kvaliteedi ja ohutusnõuete täitmine 5 põhjendatud tulukus vee ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt 6 ühisveevärgi ja kanalisatsiooni sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas kus ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999 aasta 22 märtsi 3 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud tasu reo sademe ja drenaa ivee ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest võib erineda sõltuvalt reo sademe ja drenaa ivee ning muu pinnase ja pinnavee reostatusest Sademe ja drenaa ivee ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise tasu võib erineda ka sõltuvalt sellest kas see juhitakse ühisvoolukanalisatsiooni või sademeveekanalisatsiooni Lisaks veeteenuse hinnale võib kehtestada ülenormatiivse reostuse tasu kui reoainete sealhulgas ohtlike ainete sisaldus ärajuhitavas reo sademe ja drenaa ivees või muus pinnase ja pinnavees ületab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga või vee ettevõtja ja kliendi vahel sõlmitud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise lepinguga kehtestatud maksimaalset reoainete sisaldust või käesoleva seaduse 10 lõike 2 alusel kehtestatud ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete maksimaalseid piirväärtusi 4 Veeteenuse hind ei tohi olla eri klientide või nende gruppide suhtes diskrimineeriv 5 Veeteenuse hinnaga ei tohi katta neid kulutusi mis on kaetud liitumistasuga 6 Kui vee ettevõtja osutab veeteenust mitmel erineval reoveekogumisalal võib kõigi piirkondade osas kehtestada ühise veeteenuse hinna arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud summaarseid vee ettevõtja kulusid 7 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasude osas võib kehtestada erinevaid kliendigruppe erinevatest tarbimismahtudest tulenevate erinevate vee ettevõtja kulutuste alusel 8 Reovee kinnistutelt ärajuhitava sademe ja drenaa ivee ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise hinna arvestamise aluseks on võetud vee maht 9 Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted koostab ja avalikustab oma veebilehel Konkurentsiamet 10 Kui ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiseks on saadud toetust riiklikest või Euroopa Liidu vahenditest lähtutakse veeteenuse hinna kooskõlastamisel tagastamatu abi saamiseks võetud kohustustest RT I 2010 56 363 jõust 01 11 2010 14 1 Veeteenuse hinna kehtestamine 1 Vee ettevõtja määrab vastavalt käesoleva seaduse le 14 2 kooskõlastatud veeteenuse hinna 60 päeva jooksul pärast hinna kooskõlastamise otsuse vastuvõtmist ja avalikustab selle vähemalt 30 päeva enne hinna kehtima hakkamist kohaliku omavalitsuse üksuse või vee ettevõtja veebilehel ning üks kord vähemalt ühes kohalikus või maakonna ajalehes RT I 01 04 2014 2 jõust 11 04 2014 2 Teisele vee ettevõtjale osutatava teenuse eest võib

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=29474&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  aktide nimekiri Prindi I Salevesta DOC failina I Tagasi Üksikisiku tulumaksu maksuvaba tulu määr Rahandusministri 01 11 1993 määrus number 162 jõustumiskuupäev 01 11 1993 redaktsioon 01 11 1993 RAHANDUSMINISTEERIUM MINISTRI MÄÄRUS Tallinn 01 november 1993 nr 162 Üksikisiku tulumaksu maksuvaba tulu määra kohta Vastavalt Eesti Vabariigi 29 jaanuari 1992 a seadusele Muudatuste tegemise kohta Eesti Vabariigi üksikisiku tulumaksu seaduses m ä ä r a n Lugeda 1993 a novembris

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=9820&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive