archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  paberitoodete järele Eesti Vabariigi Valitsus määrab 1 Aktsiaseltsil Tallinna Paber 1 näha ette eksportida 1991 a teisest poolaastast kuni asendusvõimsuste käikurakendamiseni igal aastal kuni 10 000 tonni tselluloosi 2 tagada osa tselluloosi ekspordist saadavate valuutavahendite eraldamine Tallinna Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Tootmisvalitsusele sihtotstarbeliselt Tallinna Heitveepuhastusjaamale vastavalt sõlmitud lepingule 2 Kontsernil Eesti Metsatööstus Eesti Vabariigi Riiklikul Metsaametil ja Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumil tagada aktsiaseltsi Tallinna Paber varustamine paberipuudega 1991 a teisel poolaastal 3

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=5164&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  paigutatud õpilasel on õigus 1 vestelda koolipsühholoogi ja direktori või tema volitatud isikuga 2 kohtuda vanema eestkostja või hooldajaga 3 lugeda kirjandust 4 väljuda eraldusruumist koolitöötaja saatel 10 Pärast eraldusruumis viibimise aja lõppu vestleb koolipsühholoog kooli direktor või tema volitatud isik õpilasega et selgitada välja õpilase eraldusruumi paigutamist tinginud käitumise põhjused ning arvestada vestluse tulemusi edaspidises kasvatusprotsessis RT I 2002 61 375 jõust 01 08 2002 6 3 Vaide esitamine 1 Kui õpilane või tema seaduslik esindaja leiab et õpilasele seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktiga antud õigusi on rikutud või vabadusi piiratud on õpilasel või tema seaduslikul esindajal õigus esitada vaie valdkonna eest vastutavale ministrile või maavanemale 2 Vaideotsus saadetakse posti teel ka kooli direktorile RT I 2002 90 521 jõust 01 01 2003 7 Mõjutusvahendi eesmärk ja valik 1 Mõjutusvahendi eesmärk on kaasabi osutamine alaealise õiguserikkuja resotsialiseerumisele ning alaealise järgnevate võimalike õiguserikkumiste ennetamine 2 Käesolevas seaduses ettenähtud mõjutusvahendi valikul lähtub alaealiste komisjon õiguserikkuja isikust toimepandud õiguserikkumise raskusastmest ning tema suhtes varem kohaldatud mõjutusvahendite tulemuslikkusest 3 Mõjutusvahendi määramisel arvestab alaealiste komisjon alaealise esindaja sotsiaalametniku õppeasutuse esindaja ja politseiametniku arvamust ning alaealise nõusolekut võtta endale kohustusi vabatahtlikult 4 Mõjutusvahendi valikul võib alaealiste komisjon 1 käesoleva seaduse paragrahv 3 lõike 1 punktis 1 ettenähtud mõjutusvahendit liita kõikide teiste mõjutusvahenditega välja arvatud kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine 2 käesoleva seaduse paragrahv 3 lõike 1 punktides 2 8 ettenähtud mõjutusvahenditest liita mitu mõjutusvahendit ja määrata need koos ühe otsuse alusel 8 Järelevalve teostajad 1 Järelevalvet mõjutusvahendi määramisest tulenevate kohustuste täitmise üle teostab otsuse teinud alaealiste komisjoni sekretär koos mõjutusvahendi kohaldajaga 2 Mõjutusvahendi kohaldajaks on vastavalt käesoleva seaduse paragrahv 3 lõikes 1 toodud mõjutusvahendite loetelule 1 alaealiste komisjon 2 kooli esindaja 3 vastav spetsialist 4 alaealiste komisjoni määratud lepitaja 5 alaealiste komisjoni määratud lastekaitsetöötaja 6 alaealiste komisjoni määratud sotsiaaltöötaja 7 käendaja 8 maavalitsuse noorsootöötaja 9 kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktor 9 Järelevalve teostamine 1 Mõjutusvahendi kohaldaja on kohustatud andma alaealiste komisjoni sekretärile informatsiooni mille alusel annab sekretär alaealiste komisjonile aru mõjutusvahendi kohaldamise tulemuslikkusest vähemalt üks kord kvartalis 2 Kui aruandest selgub et alaealine ei täida talle määratud mõjutusvahendist tulenevaid kohustusi määrab alaealiste komisjon uue mõjutusvahendi 10 Mõjutusvahendi kohaldamise lõpetamine enne tähtaega 1 Otsuse mõjutusvahendi kohaldamise lõpetamiseks enne tähtaega välja arvatud kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolist vabastamine teeb käesoleva seaduse paragrahvis 13 sätestatud pädevuse kohaselt alaealiste komisjon mõjutusvahendi kohaldaja või alaealise elukohajärgse sotsiaalametniku ettepanekul 2 Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolist vabastamine enne tähtaega toimub kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud korras RT I 2006 7 42 jõust 04 02 2006 3 peatükk ALAEALISTE KOMISJON 11 Alaealiste komisjoni moodustamine 1 Alaealiste komisjon moodustatakse maakonnas maavanema korraldusega 2 Kohalik omavalitsus võib kooskõlastatult maakonna alaealiste komisjoniga moodustada linna või valla alaealiste komisjoni 3 Linnaosavalitsus võib kooskõlastatult linnavalitsusega moodustada linnaosa alaealiste komisjoni 12 Alaealiste komisjoni koosseis 1 Alaealiste komisjon on seitsmeliikmeline Alaealiste komisjoni asjaajamist korraldab alaealiste komisjoni sekretär 2 Maavalitsuse juurde moodustatava alaealiste komisjoni isikkoosseisu kinnitab maavanem Komisjoni kuuluvad haridus sotsiaal ja tervishoiualaste töökogemustega isikud politseiametnik kriminaalhooldusametnik ja maavalitsuse koosseisuline teenistuja kes on alaealiste komisjoni sekretär 3 Linna või vallavalitsuse juurde moodustatava alaealiste komisjoni isikkoosseisu nimetab linnapea või vallavanem Komisjoni kuuluvad haridus sotsiaal ja tervishoiualaste kogemustega isikud politsei ning volikogu esindajad ja alaealiste komisjoni sekretär 4 Linnaosa valitsuse juurde moodustatava alaealiste komisjoni isikkoosseisu nimetab linnaosavanem Komisjoni kuuluvad haridus sotsiaal ja tervishoiualaste kogemustega isikud politsei ning halduskogu esindajad ja alaealiste komisjoni sekretär 5 Alaealiste komisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe Alaealiste komisjoni esimehe äraolekul täidab tema kohustusi aseesimees 6 Alaealiste komisjoni liikmel on keelatud avalikustada talle töö käigus alaealise kohta teatavaks saanud delikaatseid isikuandmeid 13 Alaealiste komisjoni pädevus 1 Maakonna alaealiste komisjon arutab alaealise õiguserikkumise asja juhul kui puudub vastav kohaliku omavalitsuse komisjon Linna alaealiste komisjon arutab alaealise õiguserikkumise asja juhul kui puudub linnaosa alaealiste komisjon 2 Alaealiste komisjon koordineerib oma haldusterritooriumil alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd 3 Alaealiste komisjon määrab peale alaealise õiguserikkumise asja arutelu alaealisele käesoleva seaduse paragrahv 3 lõike 1 punktides 1 8 ettenähtud mõjutusvahendeid või taotleb maa või linnakohtult luba käesoleva seaduse paragrahv 3 lõike 1 punktis 9 ettenähtud mõjutusvahendi kohaldamiseks 13 1 Rahastamine 1 Riigieelarvest rahastatakse maavalitsuse juurde moodustatud alaealiste komisjoni 1 sekretäri töötasu 2 majandamiskulud 2 Riigieelarves võidakse ette näha toetusi maavalitsuse alaealiste komisjonide kriminaalpreventiivsete arengukavade alusel mõjutusvahendite kohaldamisega seotud kulude katteks 4 peatükk ALAEALISE ÕIGUSERIKKUMISE ASJA ARUTAMINE ALAEALISTE KOMISJONIS 14 Taotlus alaealise õiguserikkumise asja arutamiseks 1 Taotluse alaealise õiguserikkumise asja arutamiseks alaealiste komisjonis võivad esitada 1 alaealise seaduslik esindaja 2 politseiametnik 3 alaealise elukohajärgse valla või linnavalitsuse volitatud esindaja RT I 2010 41 240 jõust 01 09 2010 4 lastekaitseametnik 5 sotsiaalametnik 6 kohtunik 7 kehtetu RT I 2001 50 288 jõust 01 07 2001 8 prokurör 9 keskkonnajärelevalve asutuse ametnikud 2 Taotlus alaealise õiguserikkumise asja arutamiseks koos talle koolist või töökohast antud iseloomustuse ja sotsiaaltöötaja arvamusega tema perekonna kohta esitatakse alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile 3 Taotlus esitatakse kirjalikult ning selles märgitakse 1 alaealise ees ja perekonnanimi isikukood või sünniaeg alaline elukoht õppeasutus või töökoht 2 õiguserikkumise fakt 3 taotluse esitaja nimi postiaadress töökoht ja amet 4 Alaealiste komisjon arutab alaealise õiguserikkumise asja 30 päeva jooksul arvates taotluse saabumisest või lükkab arutelu edasi kooskõlas käesoleva seaduse ga 17 5 Kehtetu RT I 2002 61 375 jõust 01 08 2002 15 Alaealise õiguserikkumise asja arutamise ettevalmistamine 1 Alaealise õiguserikkumise asja arutamise ettevalmistamisel nõuab alaealiste komisjoni sekretär õppeasutuselt alaealiselt või tema seaduslikult esindajalt ja muudelt isikutelt välja vajalikud materjalid alaealise ning tema poolt toimepandud teo kohta 2 Alaealiste komisjoni esimees määrab kindlaks alaealise õiguserikkumise asja arutamise aja koha ning isikud kelle osalemine asja arutamisel on vajalik 3 Alaealiste komisjoni sekretär saadab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikutele kirjaliku kutse milles teatab alaealise õiguserikkumise asja arutamise aja ja koha 4 Alaealisele ja tema seaduslikule esindajale saadetavas kutses informeeritakse neid käesoleva seaduse st 18 tulenevast alaealise sundtoomise võimalusest 16 Alaealiste komisjoni otsustusvõime Alaealiste komisjon on otsustusvõimeline kui istungist võtab osa alaealiste komisjoni esimees või aseesimees ja lisaks vähemalt kolm alaealiste komisjoni liiget 17 Alaealise õiguserikkumise asja arutamise edasilükkamine 1 Alaealiste komisjon lükkab alaealise õiguserikkumise asja arutamise edasi alaealise tema seadusliku esindaja või käesoleva seaduse 15 lõike 2

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=24652&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  komisjoni põhimäärus I ÜLDSÄTTED 1 Alaealiste komisjon on maavalitsuse valla linna või linnaosa valitsuse juures tegutsev komisjon edaspidi komisjon 2 Komisjoni põhiülesandeks on oma haldusterritooriumil alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö koordineerimine samuti alaealistele õiguserikkujatele määratud mõjutusvahendite kohaldamise abil nende elu korraldamine ja alaealiste järelevalvetuse ning õiguserikkumisi soodustavate tegurite vähendamine 3 Komisjon oma põhiülesande täitmiseks 1 töötab välja alaealiste kriminaalpreventiivse tegevuse abinõud oma asukohajärgsel haldusterritooriumil ja esitab need kinnitamiseks teda moodustanud organile 2 teeb koostööd kohalike omavalitsustega kriminaalpreventiivse tegevuse edendamiseks ning teeb ettepanekuid maa valla linna või linnaosavalitsusele kriminaalpreventiivse tegevuse paremaks korraldamiseks 3 annab hinnangu oma asukohajärgsel haldusterritooriumil läbiviidavatele sotsiaalprogrammidele ja kriminaalpreventiivsetele noorsooprogrammidele ning teavitab antud hinnangust nimetatud programmide finantseerijaid 4 teeb koostööd vabatahtlikega kes soovivad osaleda alaealiste kriminaalpreventiivse tegevuse edendamisel 5 koostab andmebaasi alaealistest kelle õiguserikkumiste asju on komisjon arutanud 4 Komisjoni esimees esitab vähemalt üks kord aastas komisjoni tööst aruande teda moodustanud organile 5 Komisjon juhindub oma tegevuses seadustest nende alusel antud õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest II TÖÖKORD 6 Komisjoni istungid toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis 7 Komisjoni tööd korraldab komisjoni sekretär kes 1 valmistab ette komisjoni istungi päevakorra ja esitab selle kinnitamiseks komisjoni esimehele 2 teavitab komisjoni esimehe poolt määratud isikuid kelle osalemine asja arutamisel on vajalik tähitud kirja teel vähemalt üks nädal enne alaealise õiguserikkumise asja arutamist komisjoni istungil selle toimumise ajast ja kohast 3 nõuab vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 15 lõikele 1 vajalikke materjale isikutelt kellel võib olla asjassepuutuvat informatsiooni alaealise ja tema poolt toimepandud õiguserikkumise kohta 4 saadab komisjoni liikmetele ja vajadusel kohaliku omavalitsuse esindajale komisjoni istungi päevakorra 5 kogub informatsiooni seadusest tulenevate alaealiste mõjutusvahendite rakendamise võimaluste kohta komisjoni asukohajärgsel haldusterritooriumil 6 võimaldab alaealise esindaja taotlusel alaealisel ja tema esindajal enne komisjoni istungi toimumist tutvuda allkirja vastu alaealise ja tema õiguserikkumise kohta kogutud materjalidega või nimetatud taotluse mitteesitamisel tutvustab kogutud

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=27292&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  põhjapiiri kuni Soo talundile 65 kulgeva kraavini 400 m enne kvartali 6 kirdenurka Endise Dubrovski metskonna kvartali 6 piires kulgeb välispiir 450 m lõuna suunas ning pöördub seejärel piki kvartalite 13 ja 14 vahelise piiri mõttelist sirgjoonelist pikendust kagusse kuni kvartali 13 põhjatipuni Piir jätkub mööda kvartalite 14 15 ja 16 loodepiiri kirdesse kuni kvartali 16 eraldiseni 2 Siit kulgeb piir läbi kvartali 16 itta kvartali 18 loodenurka piki kvartali 18 lääne ja lõunapiiri ja Pikknurme metskonna kvartali 191 lõunapiiri Pikknurme jõeni mööda Pikknurme jõge allavoolu selle suudmeni ja mööda Pedja jõge allavoolu kuni endise Dubrovski metskonna kvartalini 23 Edasi läheb piir mööda endise Dubrovski metskonna kvartalite 42 41 40 ja 39 loodepiiri edelasse siis kvartaleid 39 ja 48 läbivat kraavi mööda kagusse ja piki kvartali 56 loodepiiri kvartali põhjatippu Järgnevalt kattub piir kvartali 57 loode ja kirdepiiriga kvartali 68 loodepiiriga ja 400 m ulatuses kvartali 69 põhjapiiriga misjärel suundub piki kraavi kagusse ja lõunasse Piir jätkub mööda kvartali 82 läänepiiri kvartalite 88 89 90 ja 91 põhjapiiri kvartali 86 lääne ja põhjapiiri kvartali 87 põhjapiiri ja Kursi metskonna kvartali 114 lõunapiiri kuni Loksu kraavini Loksu kraavi pidi kulgeb välispiir läbi Kursi ja Laeva metskonna maade kuni kraavi suudmeni misjärel jätkub mööda Laeva jõge kuni Laeva metskonna kvartalini 58 jättes kaitsealast välja kvartali 58 eraldised 3 ja 4 Siit suundub piir sirgjooneliselt edelasse Heinamaasoo kraavini jättes kaitsealast välja kvartali 95 eraldised 2 5 edasi piki Heinamaasoo kraavi kvartalite 103 ja 104 kirdepiiri kagusse ning mööda Laeva Palupõhja teed lõunasse kuni kvartali 151 põhjatipuni Piir jätkub piki kraavi kagusse jättes kaitsealast välja kvartali 151 eraldised 12 13 ja 18 kulgeb siis mööda kvartali 152 lääne ja lõunapiirini ning kvartalite 153 ja 154 lõunapiiri jätkudes piki talundi A79 põhjapiiri kuni Laeva metskonna kvartali 155 edelatipuni Edasine piir kattub kvartali 155 loode ja kirdepiiriga viimase sirgjoonelise pikendusega läbi kvartali 149 ning seejärel kvartalite 150 ja 111 läänepiiriga Seejärel jätkub piir allavoolu mööda Laeva vanajõge ja Laeva kanalit kuni Laeva metskonna kvartali 113 loodetipuni siis piki kvartali 113 läänepiiri kvartali 124 põhjapiiri kvartali 119 lääne ja põhjapiiri kvartalite 120 ja 121 põhjapiiri ning kvartali 122 põhjapiiri suundudes seejärel mööda talundi A17 edelapiiri ja A12 kirdepiiri kagusse Emajõeni ja mööda Emajõge allavoolu Ilmatsalu jõe suudmeni Edasine piir kulgeb ülesvoolu mööda Ilmatsalu jõge kuni talundi 71 lahusmaatüki põhjatipuni seejärel mööda nimetatud lahusmaatüki loodepiiri kuni kirde edelasuunalise kraavini ja mööda seda ülesvoolu kuni talundi 62 lahusmaatüki kagunurgani Piir jätkub piki Puhja ja Tähtvere valla vahelist piiri edelasse kuni talundi 33 lahusmaatüki edelanurgani jätkudes seejärel mööda talundite 79 58 56 ja 57 lahusmaatükkide lõunapiiri ja talundite 13 ja 1 lahusmaatükkide idapiiri Edasine piir jätab kaitsealast välja talundite 23 22 21 20 Reinu ja 19 lahusmaatükid kulgeb siis mööda talundi 16 lahusmaatüki ida ja lõunapiiri ning hõlmab seejärel kaitsealasse talundite A15 A14 A37 A44 A13 ja A38 lahusmaatükid Edasi kulgeb piir piki Konguta metskonna kvartali 145 loodepiiri 500 m edelasse ning seejärel 800 m sirgjooneliselt läände Soova jõeni talundi 18 lahusmaatüki kagunurka Soova jõe vasakkaldal jääb kaitseala piiresse talundi

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=10683&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  toodetud ja ladustatud aktsiisikauba koguse kindlaks tegemiseks RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 3 peatükk AKTSIISILADU JA REGISTREERITUD KAUBASAAJA TEGEVUSKOHT AKTSIISILAOPIDAJA JA REGISTREERITUD KAUBASAAJA TEGEVUSLUBA NING MAKSUESINDAJA RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 34 Aktsiisilaole ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohale esitatavad nõuded 1 Aktsiisiladu ja registreeritud kaubasaaja tegevuskoht peavad vastama järgmistele nõuetele 1 aktsiisilao ja registreeritud kaubasaaja tegevuskoha territooriumi kasutamise ainuõigus on vastavalt aktsiisilaopidajal või registreeritud kaubasaajal maakasutusõigust kinnitava dokumendi alusel ja aktsiisilao territoorium peab olema ümbritsetud püsiva piirdega 2 aktsiisilaona või registreeritud kaubasaaja tegevuskohana kasutatavad ruumid peavad olema eraldatud teiste isikute ja muudest mitteärilisel eesmärgil kasutatavatest ruumidest 3 aktsiisilao sisse ja väljapääsudele ning mahutitele mis asuvad aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas peab olema võimalik paigaldada tollitõkendit 2 Aktsiisikauba jaemüük aktsiisilaos on keelatud RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 34 1 Aktsiisilaopidaja poolt aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu Maksuhalduri loal võib aktsiisilaopidaja võtta väljaspool aktsiisiladu vastu vaid teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa Maksuhaldur annab loa kui on täidetud kõik järgmised tingimused 1 aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu on põhjendatud 2 mõõtmistulemuse jälgitavus aktsiisikauba tegeliku koguse kindlakstegemiseks on tagatud aktsiisikauba vastuvõtmise kohas 3 kaup võetakse vastu kohas kust aktsiisilaopidaja seda edasi ei läheta RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 35 Aktsiisilaopidamise eritingimused 1 Käesoleva seaduse 34 lõike 1 punktides 1 ja 3 ning 40 lõike 1 punktis 1 sätestatut ei kohaldata aktsiisilaopidajale kes tegutseb väljaspool linna alevit või alevikku majutus ja toitlustusteenust osutava ettevõtjana turismiseaduse mõistes ja kelle tegevus vastab järgmistele tingimustele 1 aktsiisikaupadest toodetakse ainult õlut veini ja kääritatud jooke RT I 30 12 2010 3 jõust 01 01 2011 2 õlut veini ja kääritatud jooke toodetakse kalendriaasta jooksul kokku kuni 4000 liitrit RT I 30 12 2010 3 jõust 01 01 2011 3 tootmine toimub majutus ja toitlustusteenust osutava isiku ettevõtluseks kasutatavates ruumides mis on selleks Maksu ja Tolliameti poolt aktsepteeritud 4 aktsiisilaos toodetud õlut veini ja kääritatud jooki müüakse ainult kohapeal tarbimiseks majutus ja toitlustusteenust osutava ettevõtja tegevuskohas RT I 30 12 2010 3 jõust 01 01 2011 5 aktsiisilaopidaja ei võta aktsiisilattu vastu alkoholi 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aktsiisilaopidajal ei pea olema tagatist RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 3 Kehtetu RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 35 1 Registreeritud kaubasaaja eritingimused 1 Kui registreeritud kaubasaaja võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa ja ta ei tegele vastuvõetavaga sama liiki aktsiisikauba hulgimüügi või ladustamise teenuse osutamisega arvutatakse tekkida võiva maksukohustuse suurus tema poolt ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba koguselt 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registreeritud kaubasaaja puhul ei kohaldata käesoleva seaduse 34 ja 36 RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 36 Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja kohustused 1 Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul on kohustatud 1 pidama eraldi dokumenteeritud arvestust aktsiisikauba kohta aktsiisimäärade aktsiisivabastuste ja ajutise aktsiisivabastuse juhtude kaupa 2 pidama laoarvestust selliselt et laoarvestuse dokumentides olevad andmed vastaksid aktsiisikauba liikumist kajastavatele saatedokumentidele 2 1 aktsiisilao puhul võtma ajutises aktsiisivabastuses temale veetava aktsiisikauba vastu aktsiisilaos või käesoleva seaduse s 34 1 sätestatud kohas RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 2 2 võtma aktsiisikauba arvele kohe pärast veo lõppemist eraldi arvestust peab pidama väljaspool aktsiisiladu või registreeritud kaubasaaja tegevuskohta vastuvõetava aktsiisikauba kohta RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 2 3 säilitama paberkandjal dokumendid mis on siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis edaspidi SADHES või nõukogu direktiivi 2008 118 EÜ artiklis 21 nimetatud saatelehe elektroonilises süsteemis olevate dokumentide aluseks raamatupidamise seaduses sätestatud raamatupidamise algdokumentide säilitamise aja jooksul RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 3 pidama arvestust aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes kusjuures andmed iga tööpäeva lõpu seisu kohta mis on ühtlasi järgmise tööpäeva alguse seis peavad olema kinnitatud aktsiisilaopidaja registreeritud kaubasaaja või nende esindaja allkirjaga Elektroonse arvestuse korral allkirjastatakse tööpäeva lõpu maksukohustuse seisu väljatrükk Aktsiisimaksukohustuse dokumendid peavad olema köidetud eraldi kausta ja järjestikku nummerdatud 4 esitama maksuhaldurile käesoleva seaduse s 39 nimetatud andmete muutmist tõendavad dokumendid ja rakendama need muudatused pärast maksuhalduri poolt aktsepteerimist Muudatustest mille toimumist ei olnud võimalik ette näha peab teatama maksuhaldurile hiljemalt järgmisel tööpäeval ja esitama seda tõendavad dokumendid RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 4 1 esitama 60 päeva enne aktsiisikauba tootmise alustamist täiendavad dokumendid vastavalt käesoleva seaduse le 39 kui aktsiisilao tegevusloa taotlemisel ei esitatud dokumente tootmistegevuse kohta ning alustama aktsiisikauba tootmist maksuhalduri loal pärast kõikide nõutavate dokumentide aktsepteerimist maksuhalduri poolt RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 5 esitama maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu jooksul Maksu ja Tolliametile käesoleva seaduse 31 lõikes 4 nimetatud maksukohustuse arvutuse kui maksustamisperioodil tekkinud maksukohustuse summa on üle 20 protsendi suurem või viimasel kolmel maksustamisperioodil tekkinud maksukohustuse summa eraldi võetuna on üle 10 protsendi suurem tagatissumma määramisel aluseks võetud maksukohustuse tekkida võivast või tekkinud suurusest 6 vajaduse korral suurendama tagatist 14 tööpäeva jooksul vastavalt Maksu ja Tolliameti määratud tagatissummale 7 vastutama aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas olevalt aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise eest 8 aktsiisilao puhul tootma ja ladustama aktsiisikaupa aktsiisilaos mille pidamiseks on tal aktsiisilao tegevusluba ainuisikuliselt lubamata seal teistel ettevõtjatel mis tahes korras ja moel toota aktsiisilattu vastu võtta või aktsiisilaost lähetada aktsiisikaupa 9 võtma vastu ladustama ja lähetama registreeritud kaubasaaja tegevuskohas mille pidamiseks on tal registreeritud kaubasaaja tegevusluba aktsiisikaupa ainuisikuliselt 10 kehtetu RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 11 ladustama aktsiisikaupa nii et see on paigutatud muust kaubast eraldi Eraldi peab aktsiisilaos olema paigutatud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata aktsiisikaup Pakendatud aktsiisikaup peab aktsiisilaos olema rühmitatud selle omanike järgi 12 ladustama aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas aktsiisikauba selliselt et kontrolli teostaval ametnikul oleks tagatud juurdepääs igale mahutile ja kaubapartiile ilma kaupu ümber tõstmata 13 tagama Maksu ja Tolliametile pääsu aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha ruumide ja territooriumi kõikidesse osadesse ning vajaduse korral eraldama talle eraldi tööruumi ja sidepidamisvõimalused 14 aktsiisilao puhul aktsiisikauba lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses kontrollima selle saaja õigust vastu võtta aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses 15 aktsiisikauba lähetamisel teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses nummerdama aktsiisikauba rühm või veopakendid ja tagama et juurdepääs aktsiisikaubale ei oleks võimalik ilma jälgi jätmata 16 jälgima et aktsiisikauba võõrandamisel aktsiisivabastuse loa omanikule võõrandatava aktsiisivaba aktsiisikauba kogus ei ületaks loa andmetel soetamata aktsiisikauba kogust ning viivitamata märkima aktsiisivabastuse loale andmed võõrandatud aktsiisivaba aktsiisikauba kohta RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 16 1 veenduma aktsiisikauba võõrandamisel õhusõiduki või laeva varudeks et selle saaja on aktsiisivaba aktsiisikauba saamiseks õigustatud isik 17 piirituse tootmise korral võtma piirituse toorainena kasutatava teravilja igast partiist laboratoorseks analüüsiks proove tärklisesisalduse niiskuse ja prügisuse määramiseks Piirituse tootmisel teraviljast erinevast toorainest võtma tooraine igast partiist laboratoorseks analüüsiks proove mille alusel on võimalik kindlaks teha sellest toorainest toodetava piirituse maksimaalne võimalik kogus Laboratoorse analüüsi proove teraviljast peab säilitama 180 päeva proovi võtmise päevast arvates Proovi võtmise ja säilitamise kord kooskõlastatakse maksuhalduriga RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 18 teatama maksuhaldurile kütuse erimärgistamisest enne nimetatud toimingu tegemist RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 18 1 esitama maksuhaldurile SADHESi lisadokumentide mooduli kaudu akrediteeritud labori analüüsiakti denatureerivate ainete või esteraldehüüdfraktsiooni käesoleva seaduse nõuetele vastavuse kohta denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni lähetamisel aktsiisilaost RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 19 pidama aktsiisilaost lähetatud denatureeritud alkoholi ja selles sisaldunud etanooli koguselist arvestust alkoholi denatureerimisliigi ja saajate lõikes RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 20 pidama aktsiisilaost lähetatud erimärgistatud kütuse koguselist arvestust kütuse liigi ja erimärgistatud kütuse saajate lõikes 2 Käesoleva seaduse s 35 nimetatud aktsiisilaopidaja on kohustatud täitma käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 3 4 7 8 10 12 ja 13 sätestatud nõudeid RT I 2005 68 527 jõust 01 01 2006 36 1 Maksuesindaja kohustused Maksuesindaja on kohustatud 1 pidama dokumenteeritud arvestust kaugmüüjate kohta keda esindatakse aktsiisi maksmisel ning aktsiisikauba saajate kohta registreerides käesoleva seaduse des 44 2 ja 44 4 loetletud andmed 2 pidama arvestust aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes 3 käesoleva seaduse 44 2 lõikes 1 nimetatud teatise hilinemisel viivitamatult välja selgitama hilinemise asjaolud Kui teatis ei ole maksuesindajale saabunud hiljemalt 10 päeval kaugmüüja poolt teatatud aktsiisikauba kättetoimetamise päevast arvates teavitama sellest kirjalikult Maksu ja Tolliametit RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 4 kaugmüügil tekkinud aktsiisikauba kao avastamisel teavitama viivitamata sellest Maksu ja Tolliametit ning koostama akti kus näidatakse kao suurus ja tekkimise põhjused ning esitama selle koos asjakohaste tõenditega Maksu ja Tolliametile RT I 25 10 2012 1 jõust 01 12 2012 37 Aruandlus 1 Aktsiisilaopidaja on kohustatud esitama Maksu ja Tolliametile aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20 päeval RT I 30 06 2015 1 jõust 01 01 2016 2 Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 38 Aktsiisilao tegevusluba ja registreeritud kaubasaaja tegevusluba 1 Aktsiisilao tegevusluba ja registreeritud kaubasaaja tegevusluba annab õiguse tegutseda aktsiisilaopidajana või registreeritud kaubasaajana Maksu ja Tolliameti poolt aktsepteeritud kohas Registreeritud kaubasaaja tegevuskoha puudumisel annab registreeritud kaubasaaja tegevusluba õiguse võtta vastu ajutises aktsiisivabastuses olevat aktsiisikaupa Maksu ja Tolliametile teavitatud kohas 2 Aktsiisilao tegevusluba ja registreeritud kaubasaaja tegevusluba antakse maksuhalduri otsusega RT I 2010 8 36 jõust 01 04 2010 3 Kehtetu RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 39 Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemisel esitatavad dokumendid 1 Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemisel Maksu ja Tolliametile taotleja poolt esitatavad andmed ja dokumendid on järgmised 1 kirjalik taotlus mis sisaldab aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha asutamise põhjendust asutatava aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha asukoha aadressi ning taotleja kontaktandmeid ja pangarekvisiite 1 1 andmed aktsiisikauba vastuvõtmise koha kohta RT I 2004 84 569 jõust 01 01 2005 2 äriplaan 3 aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha asendiplaan kus on märgitud territooriumi hoonete ja rajatiste pindala ning juurdepääsud ja hoonete plaanid millel on märgitud ruumide pindala ning sisse ja väljapääsud 4 hoonete ruumide rajatiste ja territooriumi omaniku nimi ja kinnistusraamatu väljavõte või muu notariaalselt kinnitatud dokument mis tõendab aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja ainuõigust kasutada aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha territooriumi hooneid ruume ja rajatisi 5 aktsiisilao ruumide kasutamise kirjeldus kus aktsiisikauba tootmise korral on märgitud ka tooraine pooltoote ja valmistoodangu ladustamise kohad 6 aktsiisikauba selle tooraine ja pooltoote mahutite asukohaskeemid ja andmed mahutite mahu kohta 6 1 aktsiisikauba tootmise korral tehnoloogiliste seadmete ja torustike skeemid RT I 2008 49 272 jõust 01 07 2009 7 raamatupidamise sise eeskiri 7 1 aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha töökorralduse eeskiri RT I 2008 49 272 jõust 01 07 2009 7 2 aktsiisikauba tootmisprotsessi kirjeldus ning aktsiisikauba ladustamise kirjeldus RT I 2008 49 272 jõust 01 07 2009 8 aktsiisilao puhul käesoleva seaduse 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud kulunormid 9 käesoleva seaduse 30 lõikes 2 nimetatud aktsiisikauba kao piirnormid 10 pädeva mõõtja tunnistus RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 11 aktsiisikauba mõõtmisteks sõltumatu akrediteeritud labori teenuse kasutamise leping RT I 30 12 2010 3 jõust 01 01 2011 2 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud äriplaanis peavad olema järgmised andmed 1 ajutises aktsiisivabastuses toodetava ja ladustatava aktsiisikauba kirjeldus registreeritud kaubasaaja puhul ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba kirjeldus RT I 2004 84 569 jõust 01 01 2005 2 aktsiisilao puhul ajutises aktsiisivabastuses ladustatava aktsiisikauba keskmine kogus aktsiisilaos ühe kalendrikuu jooksul vastavalt käesoleva seaduse des 46 56 ja 66 nimetatud aktsiisikauba liikidele ja aktsiisimääradele 3 registreeritud kaubasaaja puhul ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba keskmine kogus ühe kalendrikuu jooksul vastavalt käesoleva seaduse des 46 56 ja 66 nimetatud aktsiisikauba liikidele ja aktsiisimääradele RT I 2004 84 569 jõust 01 01 2005 4 aktsiisikauba planeeritav aastakäive 5 aktsiisilao puhul aktsiisikauba tootmisvõimsus ja maksimaalne võimalik aktsiisikauba ladustamismaht aktsiisilaos ning ajutises aktsiisivabastuses samaaegselt veetava aktsiisikauba maksimaalne kogus 6 käesoleva seaduse 31 lõikes 4 nimetatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutus 7 kehtetu RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 2 1 Registreeritud kaubasaaja kes võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa peab registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemisel esitama kirjaliku taotluse milles märgib aktsiisikauba vastuvõtmise koha ja aja vastuvõetava aktsiisikauba kirjelduse koguse ja kasutamise otstarbe samuti oma tegevusalad kontaktandmed ja pangarekvisiidid ning andmed kauba lähetaja kohta RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 3 Käesoleva seaduse 35 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastava aktsiisilao tegevusloa saamiseks peab taotleja esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 2 ja 5 nimetatud dokumendid ja andmed 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid allkirjastab aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba taotlev isik või tema esindaja 5 Maksu ja Tolliametil on õigus nõuda aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele 40 Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmine 1 Isikule antakse aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba kui 1 isik välja arvatud kaitseväe aktsiisilao puhul on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis RT I 30 12 2010 3 jõust 01 01 2011 2 tema suhtes ei ole algatatud pankroti ega likvideerimismenetlust 3 isiku aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba ei ole Maksu ja Tolliamet viimase aasta jooksul nimetatud loa taotluse esitamise päevast arvates kehtetuks tunnistanud käesoleva seaduse 43 lõike 1 punktis 1 või lõikes 2 nimetatud põhjustel 4 isikul ei ole maksuvõlga ega ajatatud maksuvõlga 5 aktsiisiladu või registreeritud kaubasaaja tegevuskoht vastab käesoleva seaduse s 34 sätestatud nõuetele või aktsiisiladu käesoleva seaduse s 35 sätestatud nõuetele 6 raamatupidamise sise eeskiri vastab raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele 7 aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha laoarvestuses ja raamatupidamises kirjendatakse aktsiisikaupa KNi kaheksa numbri täpsusega ning alkoholi puhul märgitakse selle etanoolisisaldus ning kogus liitrites kütuse puhul märgitakse selle kogus vastavalt käesoleva seaduse s 66 toodud aktsiisimäära ühikule ning tubakatoote puhul vastavalt kas tükkides või kilogrammides 8 käesoleva seaduse 39 lõigetes 1 ja 5 loetletud dokumendid ja andmed on esitatud ja need on Maksu ja Tolliameti poolt aktsepteeritud 9 käesoleva seaduse alusel nõutav tagatis on Maksu ja Tolliameti poolt aktsepteeritud RT I 08 03 2012 1 jõust 01 04 2012 10 kehtetu RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 1 1 Registreeritud kaubasaaja tegevusluba antakse eraldi iga saadetise vastuvõtmiseks kui on täidetud järgmised tingimused 1 tegevusloa taotleja võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa ning ta ei ole taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul tegelenud vastuvõetavaga sama liiki aktsiisikauba hulgimüügi ega ladustamise teenuse osutamisega 2 on esitatud käesoleva seaduse 39 lõikes 2 1 nimetatud dokumendid ja andmed 3 tegevusloa alusel vastuvõetud aktsiisikaupa ei ladustata teenuse osutamise eesmärgil ega müüda hulgi 4 on täidetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 4 ja 9 nimetatud nõuded RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 1 2 Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmisest võib keelduda kui isik või juriidilise isiku juhtimis või kontrollorgani liige on loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul pannud toime vähemalt ühe maksukorralduse seaduse des 153 1 155 2 sätestatud väärtegudest mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 2000 euro või vähemalt ühe karistusseadustiku des 335 336 374 376 2 389 1 391 ja 393 sätestatud süütegudest RT I 2010 22 108 jõust 01 01 2011 1 3 Registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmisest eraldi iga saadetise vastuvõtmiseks võib keelduda kui isik on rikkunud käesoleva paragrahvi lõike 1 1 punktis 3 sätestatud tingimust tegevusloa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 2 Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmise otsus või selle andmisest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul aktsiisikauba tootmise korral 60 päeva jooksul käesoleva seaduse s 39 nimetatud dokumentide esitamise päevast arvates Ekspertiisi tegemise tõttu võib otsuse tegemise tähtaega kuni 30 päeva võrra pikendada Aktsiisilaopidajale või registreeritud kaubasaajale antakse tegevusluba hiljemalt tagatise aktsepteerimise päevale järgneval päeval Kui aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba taotleva isiku või selle isiku juhtimis või kontrollorgani liikme suhtes on algatatud menetlus vähemalt ühe käesoleva paragrahvi lõikes 1 2 viidatud süüteo või väärteo kohta võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmise otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni käesolevas lõikes nimetatud rikkumiste asjas otsuse jõustumiseni RT I 30 12 2010 3 jõust 01 01 2011 2 1 Registreeritud kaubasaajale kes võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa antakse registreeritud kaubasaaja tegevusluba seitsme päeva jooksul tagatise ja käesoleva seaduse 39 lõikes 2 1 nimetatud dokumentide ja andmete esitamise päevast arvates RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 3 Enne aktsiisilaopidamise alustamist teeb Maksu ja Tolliameti peadirektori või tema volitatud ametniku poolt määratud komisjon aktsiisilaopidaja või tema esindaja juuresolekul aktsiisilaos inventuuri ja koostab inventuuriakti milles märgitakse aktsiisilaopidaja valduses oleva aktsiisikauba kogus Aktsiisilaopidaja võtab aktsiisilao laoarvestuses aktsiisikauba arvele inventuuriaktis märgitud koguses RT I 25 10 2012 1 jõust 01 12 2012 4 Maksu ja Tolliametil on õigus nõuda aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa saamiseks esitatud andmetes muudatuste tegemist ka pärast loa väljastamist võttes vajaduse korral aluseks sõltumatute ekspertide otsuse Kui ekspertiisi tulemusel osutusid aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja esitatud andmed ebaõigeteks tasub ekspertiisikulud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja Maksu ja Tolliamet esitab kulude tasumise nõude vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 40 1 Registreeritud kaubasaatja tegevusluba 1 Registreeritud kaubasaatja tegevusluba annab õiguse tegutseda registreeritud kaubasaatjana 2 Registreeritud kaubasaatja peab registreeritud kaubasaatja tegevusloa taotlemisel esitama maksuhaldurile kirjaliku taotluse mis sisaldab järgmisi andmeid 1 aktsiisikauba importimise koht ja aeg 2 imporditava aktsiisikauba kirjeldus ja kaubakood KNi kaheksa numbri täpsusega alkoholi puhul märgitakse selle etanoolisisaldus ning kogus liitrites kütuse puhul märgitakse selle kogus vastavalt käesoleva seaduse s 66 toodud aktsiisimäära ühikule ning tubakatoote puhul kas tükkides või kilogrammides 3 käesoleva seaduse 31 lõikes 5 nimetatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutus 4 kaubasaaja nimi ning tema staatus aktsiisimaksjana aktsiisimaksja number ja tegevuskoha aadress 5 kaubasaajale aktsiisikauba üleandmise koha aadress ja üleandmise aeg 6 tegevusloa taotleja nimi elu või asukoha aadress tegevuskoha aadress kontaktandmed pangarekvisiidid ja andmed muu äritegevuse kohta 3 Maksuhalduril on õigus nõuda registreeritud kaubasaatja tegevusloa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele 4 Registreeritud kaubasaatja tegevusluba antakse maksuhalduri otsusega aktsiisikauba iga lähetamise kohta eraldi Registreeritud kaubasaatja tegevusluba antakse kui on täidetud kõik järgmised tingimused 1 teise liikmesriiki lähetatava aktsiisikauba impordib registreeritud kaubasaatja ise 2 aktsiisikaup lähetatakse teise liikmesriiki isikule kellel on õigus vastu võtta ajutises aktsiisivabastuses olevat kaupa 3 on esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed 4 on täidetud käesoleva seaduse 40 lõike 1 punktides 1 4 ja 9 nimetatud nõuded 5 Registreeritud kaubasaatjale antakse registreeritud kaubasaatja tegevusluba seitsme päeva jooksul tagatise ja käesolevas paragrahvis nimetatud andmete esitamise päevast arvates 6 Registreeritud kaubasaatja tegevusloa andmisest võib keelduda kui 1 isik või juriidilise isiku juhtimis või kontrollorgani liige on loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul pannud toime vähemalt ühe maksukorralduse seaduse des 153 1 155 2 sätestatud väärtegudest mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 2000 euro või vähemalt ühe karistusseadustiku des 335 336 374 376 2 389 1 391 ja 393 sätestatud süütegudest RT I 2010 22 108 jõust 01 01 2011 2 isik on rikkunud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimusi tegevusloa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul 7 Registreeritud kaubasaatja peab teavitama viivitamata käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest Andmete muutumisel peavad olema täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimused 8 Registreeritud kaubasaatja tegevusluba kaotab kehtivuse tegevusloa andmise aluseks olevate andmete muutumisel kui need ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustele RT I 2010 8 36 jõust 01 04 2010 41 Aktsiisilaopidaja registreeritud kaubasaaja registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja registreerimine infosüsteemis 1 Aktsiisilao tegevusloa registreeritud kaubasaaja tegevusloa registreeritud kaubasaatja tegevusloa või maksuesindaja tegevusloa andmisel selle taotlejale registreerib maksuhaldur ta maksuhalduri elektroonses infosüsteemis andes talle vastavalt aktsiisilaopidaja registreeritud kaubasaaja registreeritud kaubasaatja või maksuesindaja numbri 2 Infosüsteemi kantavad andmed ning aktsiisilaopidaja registreeritud kaubasaaja registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 3 Maksuhaldur väljastab informatsiooni isiku aktsiisilaopidaja registreeritud kaubasaaja registreeritud kaubasaatja või maksuesindajana registreerituse kohta 4 Maksuhaldur väljastab teise liikmesriigi pädevale riigiasutusele järgmised infosüsteemi kantud andmed 1 aktsiisilaopidaja registreeritud kaubasaaja ja registreeritud kaubasaatja number 2 aktsiisilaopidaja registreeritud kaubasaatja ja registreeritud kaubasaaja aadress 3 aktsiisikauba liik mida aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja võib vastu võtta ning aktsiisikauba liik mida registreeritud kaubasaatja võib lähetada teise liikmesriiki 4 aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha ning registreeritud kaubasaatja tegevuse üle järelevalvet teostava maksuhalduri struktuuriüksuse aadress RT I 25 10 2012 1 jõust 01 12 2012 5 aktsiisilaopidaja registreeritud kaubasaatja ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmise kuupäev ja kehtivusaeg 5 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud infosüsteemi kantavad andmed on vastavalt maksukorralduse seadusele osa maksukohustuslaste registrist RT I 2010 8 36 jõust 01 04 2010 42 Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatamine 1 Maksuhaldur peatab aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse kui 1 puudub tagatis 2 aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja ei ole hiljemalt viis päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu esitanud uut tagatist või 3 aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja suhtes on algatatud pankrotimenetlus RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 2 Maksuhaldur võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatada kui RT I 2010 8 36 jõust 01 04 2010 1 loa omaniku suhtes on algatatud menetlus vähemalt ühe maksukorralduse seaduse des 153 1 155 2 sätestatud väärteo kohta või tolliseaduses sätestatud tollieeskirjade rikkumise kohta mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 2000 euro RT I 2010 22 108 jõust 01 01 2011 2 loa omaniku suhtes on algatatud menetlus vähemalt ühe karistusseadustiku des 335 336 374 376 2 389 1 391 ja 393 sätestatud süüteo kohta RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 3 loa omanik on esitanud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotlemisel valeandmeid või võltsitud dokumente või on muutnud tegevusloa taotlemise aluseks olevaid andmeid ja neid rakendanud ilma maksuhalduri poolt aktsepteerimata RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 4 loa omaniku tagatis ei vasta maksukorralduse seaduse nõuetele 5 loa omanik on jätnud täitmata maksuhalduri haldusakti käesoleva seaduse nõuete täitmata jätmise kohta või RT I 2010 8 36 jõust 01 04 2010 6 loa omanik esitab taotluse talle väljastatud aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatamiseks RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 3 Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rikkumiste asjas otsuse jõustumiseni RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 4 Registreeritud kaubasaajal kelle tegevusloa kehtivus on peatatud on ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine keelatud RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 5 Aktsiisilaopidajal kelle aktsiisilao tegevusloa kehtivus on peatatud on keelatud 1 ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine 2 aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamine välja arvatud aktsiisikauba saaja poolt aktsiisikauba vastuvõtmisel lähetaja juures 3 selle aktsiisikauba lähetamine millelt on aktsiis maksmata kui tal puudub tagatis või kui tagatis ei vasta nõuetele 4 aktsiisikauba tootmine välja arvatud alkoholi denatureerimine RT I 05 11 2013 2 jõust 01 12 2013 5 1 Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 3 nimetatud juhul on aktsiisikaupa lubatud lähetada vaid siis kui maksuhalduri korralduse alusel on aktsiis makstud enne aktsiisikauba lähetamist RT I 05 11 2013 2 jõust 01 12 2013 6 Maksuhalduri loal võib jätkata selle ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba tootmist mille tootmine on aktsiisilao tegevusloa kehtivuse peatamise päeval pooleli RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 7 Aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja võib jätkata tegevust maksuhalduri või tema volitatud isiku kirjaliku otsuse alusel RT I 2010 8 36 jõust 01 04 2010 8 Enne tegevusloa kehtivuse peatamise otsuse tegemist võib maksuhaldur rakendada sunniraha käesoleva seaduse nõuete täitmiseks koostatud haldusakti täitmata jätmisel Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud RT I 2010 22 108 jõust 01 01 2011 43 Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks tunnistamine 1 Maksuhaldur tunnistab aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks kui RT I 2010 8 36 jõust 01 04 2010 1 kuuekümne päeva jooksul aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud loa kehtivuse peatamise põhjustanud käesoleva seaduse 42 lõikes 1 või lõike 2 punktis 3 4 või 5 nimetatud asjaolu RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 1 1 kuuekümne päeva jooksul aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole loa omanik kelle taotlusel tegevusloa kehtivus peatati esitanud taotlust tegevuse jätkamiseks RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 2 aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja esitab taotluse talle väljastatud aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks 3 aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja suhtes on välja kuulutatud pankrot või kui pankrotimenetlus on lõpetatud raugemise tõttu RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 4 on vastu võetud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja lõpetamise või jaotumise otsus RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 5 antakse uus aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 1 1 Maksuhaldur võib keelduda aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks tunnistamisest omaniku taotlusel ajal millal tegevusloa omaniku tegevusloa kehtivus on peatatud käesoleva seaduse 42 lõike 2 punktides 1 5 nimetatud põhjustel RT I 30 12 2010 3 jõust 01 01 2011 2 Maksuhaldur võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa tunnistada kehtetuks kui tagatis puudub või on toime pandud käesoleva seaduse 42 lõike 2 punktides 1 3 nimetatud rikkumine RT I 2010 8 36 jõust 01 04 2010 3 Kui ettevõtjal on mitu aktsiisiladu või registreeritud kaubasaaja tegevuskohta tunnistatakse aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba kehtetuks kõigi aktsiisiladude ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohtade suhtes 4 Aktsiisilaos mille aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks on aktsiisikauba tootmine vastuvõtmine ja lähetamine ajutises aktsiisivabastuses keelatud välja arvatud käesoleva seaduse 26 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 44 Inventuur 1 Aktsiisilao tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise päeval moodustab Maksu ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud ametnik komisjoni kuhu kuulub ka aktsiisilaopidaja esindaja RT I 25 10 2012 1 jõust 01 12 2012 2 Komisjon teeb viivitamatult aktsiisilaos olevate kaupade inventuuri ja koostab inventuuriakti milles märgitakse aktsiisiga maksustamisele kuuluva aktsiisikauba kogus aktsiisimäära ühikute lõikes 3 Pärast inventuuri välja arvatud käesoleva seaduse 43 lõike 1 punktis 5 märgitud juhul on aktsiisilaopidaja kohustatud 30 päeva jooksul arvates inventuuriakti koostamise päevast maksma aktsiisiga maksustamisele kuuluvalt aktsiisikaubalt aktsiisi või toimetama aktsiisikauba teise aktsiisilattu tingimusel et teine aktsiisilaopidaja võtab aktsiisikauba vastu lähetaja aktsiisilaos RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 3 1 peatükk TARBIMISSE LUBATUD AKTSIISIKAUBA LÄHETAJA KÄTTETOIMETAJA JA VASTUVÕTJA KOHUSTUSED RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 44 1 Eestist aktsiisikaupa müüva kaugmüüja kohustused 1 Kaugmüüja on kohustatud RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 1 enne aktsiisikauba lähetamist esitama kirjalikult teise liikmesriigi maksuesindajale või isikule kellel tekib maksukohustus käesoleva seaduse 44 4 lõikes 2 nimetatud andmed arvestades et aktsiisikaup lähetatakse Eestist RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 1 1 esitama maksuhaldurile käesoleva seaduse 45 lõikes 3 nimetatud saatelehe SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 2 pidama dokumenteeritud arvestust isikute kohta kellele aktsiisikaup lähetati käesoleva lõike punktis 1 sätestatud andmete alusel 3 pidama arvestust lähetatud aktsiisikauba kohta KNi kaheksa numbri täpsusega märkides aktsiisikauba koguse ja alkoholi puhul ka etanoolisisalduse 4 kehtetu RT I 08 03 2012 1 jõust 01 04 2012 2 Kaugmüüja peab olema kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis 3 Kaugmüüja peab aktsiisikauba kaugmüügil täitma sihtkoha liikmesriigi nõudeid RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 44 2 Eestisse aktsiisikaupa müüva kaugmüüja kohustused 1 Eestisse aktsiisikaupa müüv kaugmüüja peab esitama maksuesindajale kirjaliku teatise aktsiisikauba saajale kättetoimetamise päeva kohta enne kauba lähetamist ja kirjaliku teatise aktsiisikauba kättetoimetamise tegeliku päeva kohta kolme kalendripäeva jooksul aktsiisikauba kättetoimetamise päevast arvates RT I 2010 8 36 jõust 01 03 2010 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kirjalikus teatises peavad sisalduma järgmised andmed 1 aktsiisikauba kättetoimetamise kuupäev 2 kättetoimetatud aktsiisikauba kirjeldus ja kogus 3 aktsiisikauba saaja nimi äriregistri või isikukood 4 kaugmüüja või tema esindaja nimi aadress ja allkiri millega ta kinnitab esitatud andmete õigsust RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 44 3 Teise liikmesriiki lähetatava tarbimisse lubatud aktsiisikauba lähetaja kohustused RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 1 Isik kes lähetab tarbimisse lubatud aktsiisikauba teise liikmesriiki selle kasutamiseks ärilisel eesmärgil on kohustatud RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 1 esitama maksuhaldurile käesoleva seaduse 45 lõikes 3 nimetatud saatelehe SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 2 võimaldama tollil kontrollida aktsiisikauba saadetist enne selle lähetamist RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 3 kehtetu RT I 08 03 2012 1 jõust 01 04 2012 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik peab Maksu ja Tolliameti nõudmisel põhjendama veoteekonna valikut RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 44 4 Tarbimisse lubatud aktsiisikauba vastuvõtja kohustused RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 1 Käesoleva seaduse 21 1 lõikes 1 nimetatud ettevõtja on kohustatud RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 1 teavitama maksuhaldurit SADHESi kaudu aktsiisikauba vastuvõtmise kavatsusest enne selle aktsiisikauba teisest liikmesriigist lähetamist RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 2 esitama maksuhalduri nõudmisel tagatise enne aktsiisikauba lähetamist teisest liikmesriigist Eestisse RT I 2008 49 272 jõust 01 01 2009 3 kehtetu RT I 30 12 2010 3 jõust 01 01 2011 4 teavitama maksuhaldurit SADHESi kaudu teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest viivitamata kuid mitte hiljem kui viiendal päeval aktsiisikauba vastuvõtmise päevast alates ning esitama talle samal ajal aktsiisikauba vastuvõtmist kinnitava saatelehe koopia SADHESi kaudu või paberkandjal RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 5 teavitama maksuhaldurit SADHESi kaudu viivitamata käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kirjalikus teatises peavad sisalduma järgmised andmed RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 1 aktsiisikauba lähetamise aeg teisest liikmesriigist RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 2 aktsiisikauba teekonna kirjeldus lähteriigist Eestisse RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 3 aktsiisikauba liik ja kogus ning Eestisse toimetamise eesmärk RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 4 aktsiisikauba lähetaja vedaja ja vastuvõtja nimi ning kontaktandmed RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 5 aktsiisikauba Eestisse saabumise ja vastuvõtmise päev RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 6 aktsiisikauba vastuvõtmise koht RT I 2003 90 602 jõust 01 05 2004 4 peatükk AKTSIISIKAUBA SAATEDOKUMENDID JA NENDE HALDAMISE ELEKTROONILINE SÜSTEEM RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 45 Aktsiisikauba saatedokumendid ja nende haldamise elektrooniline süsteem RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 1 Aktsiisikauba Eesti sisene vedu loetakse ajutises aktsiisivabastuses toimuvaks selle kohta SADHESis koostatud A saatelehe alusel või nimetatud saatelehte asendava pabersaatelehe alusel käesoleva paragrahvi lõike 14 alusel sätestatud juhtudel Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas A saatelehe väljatrükk või A saatelehte asendav pabersaateleht kui aktsiisikaup lähetatakse ajutises aktsiisivabastuses RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 1 Eestis asuvale isikule 2 Eestist välisriiki suunduvale õhusõidukile või laevale 3 selle importimise kohast Eestis asuvasse aktsiisilattu ja aktsiisilaopidaja ei ole ise importija 4 aktsiisilaost kohta kus see väljub Eestist liiduvälisesse riiki ja aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija RT I 08 03 2012 1 jõust 01 04 2012 1 1 Aktsiisilaost lähetatud Eesti siseselt ajutise aktsiisivabastuseta veetava aktsiisikauba kohustuslik saateleht on SADHESis menetletav T saateleht Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas T saatelehe väljatrükk või T saatelehte asendav pabersaateleht kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost ilma ajutise aktsiisivabastuseta RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 1 Eestis asuvale isikule 2 Eestist välisriiki suunduvale õhusõidukile või laevale 3 kohta kus see väljub Eestist liiduvälisesse riiki ja aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija RT I 08 03 2012 1 jõust 01 04 2012 1 2 Aktsiisilaopidaja võõrandab käesoleva seaduse 34 1 tähenduses vastuvõetud aktsiisikauba teisele isikule Eesti sisesel veol kasutatava ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehe alusel RT I 08 03 2012 1 jõust 01 04 2012 1 3 Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 1 1 nimetatud saatelehed ei pea aktsiisikaubaga kaasas olema selle veol torujuhtmetransporti kasutades RT I 08 03 2012 1 jõust 01 04 2012 1 4 Käesoleva seaduse 35 lõikes 1 nimetatud tingimustele vastav aktsiisilaopidaja ei pea aktsiisikauba aktsiisilaost väljastamisel saatelehte koostama RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 1 5 Aktsiisikaupa on keelatud lähetada enne A või T saatelehele märgitud aega RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 2 Teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saateleht on nõukogu direktiivi 2008 118 EMÜ artiklis 21 nimetatud saatelehe elektroonilises süsteemis menetletav elektrooniline saateleht edaspidi e saateleht 3 Tarbimisse lubatud aktsiisikauba vedamisel teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi ärilisel eesmärgil kasutamiseks peab aktsiisikaubaga olema kaasas komisjoni määrusega EMÜ nr 3649 92 aktsiisiga maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud toodete ühendusesisesel liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi kohta EÜT L 369 18 12 1992 lk 17 24 kehtestatud saateleht Aktsiisikauba lähetaja peab esitama nimetatud saatelehe maksuhaldurile SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist RT I 20 06 2014 3 jõust 01 07 2014 4 Aktsiisikauba vedu teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi loetakse ajutises aktsiisivabastuses toimuvaks selle kohta koostatud e saatelehe alusel Aktsiisikauba lähetaja esitab maksuhaldurile eeltäidetud e saatelehe saatelehe elektroonilises süsteemis enne aktsiisikauba lähetamist Kui e saatelehe täitmisel vigu ei avastatud tunnistab maksuhaldur e saatelehe kehtivaks sellele numbri andmisega Maksuhaldur teavitab viivitamata eeltäidetud e saatelehe esitajat e saatelehe täitmisel tehtud vigadest Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas e saatelehe väljatrükk või e saatelehte asendav pabersaateleht millele on selgelt eristatavalt märgitud maksuhalduri antud saatelehe number Aktsiisikaupa on keelatud lähetada enne e saatelehele märgitud aega 5 Aktsiisikauba e saatelehte võib asendada pabersaatelehega juhul kui saatelehe elektroonilist süsteemi ei ole võimalik enne kauba lähetamist kasutada Aktsiisikauba lähetaja peab maksuhaldurile esitama enne aktsiisikauba lähetamist pabersaatelehe kui kaup lähetatakse enne saatelehe elektroonilise süsteemi kasutamise võimaluse taastamist Aktsiisikauba lähetaja peab maksuhaldurile esitama e saatelehe niipea kui saatelehe elektroonilise süsteemi kasutamise võimalus on taastatud Aktsiisikauba vedu toimub ajutises aktsiisivabastuses pabersaatelehe alusel ajani mil selle veo kohta vormistatud e saateleht tunnistatakse kehtivaks Pabersaateleht kehtib aktsiisikauba veol ajutises aktsiisivabastuses veo lõpuni asendades e saatelehe väljatrükki kui veose kohta koostatud e saateleht tunnistati kehtivaks veo toimumise ajal 6 Aktsiisikauba lähetajal on õigus e saateleht tühistada enne aktsiisikauba lähetamist Aktsiisikauba lähetaja peab viivitamata esitama maksuhaldurile e saatelehe tühistamise teatise kui sellele märgitud kuupäeval aktsiisikaupa ei lähetatud E saateleht on tühine kui aktsiisikaupa ei lähetata e saatelehele märgitud kuupäeval 7 Aktsiisikauba lähetajal on õigus aktsiisikauba veo ajal muuta või täiendada aktsiisikauba sihtkohta arvestades et uus kaubasaaja peab olema isik kellele on õigus lähetada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses 7 1 Aktsiisikauba lähetaja on kohustatud viivitamata teavitama maksuhaldurit saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu veoki vahetusest kauba osalisest või täielikust hävimisest kauba või veoki kadumisest ja muudest sellistest juhtumitest mis toimusid kauba ajutises aktsiisivabastuses veo ajal RT I 08 03 2012 1 jõust 01 04 2012 8 Aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama teisest liikmesriigist või läbi teise liikmesriigi ajutises aktsiisivabastuses talle lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest viivitamata kuid mitte hiljem kui viiendal päeval aktsiisikauba vastuvõtmise päevast arvates Mõjuvate põhjuste korral võib maksuhaldur aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise tähtaega viie päeva võrra pikendada Aktsiisikauba saaja kes on nimetatud käesoleva seaduse 27 lõike 1 punktis 1 või 1 1 teatab maksuhaldurile aktsiisikauba teisest liikmesriigist vastuvõtmisest käesoleva paragrahvi lõike 13 alusel kehtestatud korras 8 1 E saatelehele märgitud aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama teisest liikmesriigist või läbi teise liikmesriigi ajutises aktsiisivabastuses talle lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest keeldumisest viivitamata kuid mitte hiljem kui viiendal päeval saatelehele aktsiisikauba sihtkohta jõudmise ajaks märgitud kuupäevast arvates RT I 08 03 2012 1 jõust 01 04 2012 9 Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmise kinnituse puudumisel Eesti sisese lähetuse puhul 15 päeva ja teise liikmesriiki lähetamise puhul 30 päeva jooksul kauba lähetamise päevast arvates peab aktsiisimaksja teatama maksuhaldurile sellest viivitamata ning selgitama vastuvõtmise kinnituse puudumise asjaolusid 10 E saatelehe menetlus toimub valdkonna eest vastutava ministri määrusega sätestatud korras nende menetlusprotseduuride puhul mida ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud määruses sätestatud 11 Ajutises aktsiisivabastuses teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba saatelehe vormi ülesehitus ja täitmise juhend ning saatelehe menetlusega seotud teabevahetuse vormide ülesehitus ja täitmise juhend ning teabevahetuse kord on kehtestatud komisjoni määrusega EÜ nr 684 2009 millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008 118 EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega ELT L 197 29 7 2009 lk 24

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=52352&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  jõust 27 05 2004 2 volitatud labori väljastatud katseprotokolli RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 3 imporditud alkoholi puhul tollideklaratsiooni RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 4 Eestisse toimetatud liidu alkoholi puhul alkoholi tubaka kütuse ja elektriaktsiisi seaduse s 45 sätestatud saatelehe RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 2 1 Veinitoote kandmiseks alkoholiregistrisse võib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 ja lõike 2 punktis 2 nimetatud katseprotokolli asemel esitada saatedokumendid mis on kehtestatud 1 komisjoni määrusega EÜ nr 555 2008 milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse EÜ nr 479 2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide kolmandate riikidega kauplemise tootmisvõimsuse ja kontrollidega ELT L 170 30 06 2008 lk 1 80 2 komisjoni määrusega EÜ nr 436 2009 millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele EÜ nr 479 2008 seoses istandusregistriga kohustuslike deklaratsioonide esitamise ja turu jälgimiseks vajaliku teabe kogumisega toodete veo saatedokumentidega ning veinisektoris peetavate registritega ELT L 128 27 05 2009 lk 15 53 RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 2 2 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5 ja 6 ning lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud tollideklaratsiooni või alkoholi tubaka kütuse ja elektriaktsiisi seaduse s 45 sätestatud saatelehte ei pea koos taotlusega esitama juhul kui nimetatud dokumendid on alkoholiregistri volitatud töötlejale kättesaadavad Maksu ja Tolliameti asjakohase elektroonse süsteemi kaudu RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 3 Lisaks kohustuslikule esitamisele kuuluvale materjalile võib taotleja esitada alkoholiregistri volitatud töötlejale muid dokumente ja näidiseid kui see võib olla taotluse läbivaatamisel vajalik või kui lisamaterjal hõlbustab riikliku järelevalve teostamist RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 4 Alkoholi kandmiseks alkoholiregistrisse koos sellekohase taotlusega esitatud paberkandjal dokumendi originaal tagastatakse selle esitanud isikule kohe pärast seda kui alkoholiregistri volitatud töötleja töötaja on teinud originaaldokumendist ametlikult kinnitatud ärakirja RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 11 Registrikande tegemine 1 Alkoholi kandmine alkoholiregistrisse tuleb otsustada kümne tööpäeva jooksul sellekohase taotluse ja kohustuslikule esitamisele kuuluva materjali laekumise päevast arvates 2 Alkoholiregistri volitatud töötleja võib registrikande tegemise otsustamiseks 1 küsida taotleja poolt esitatud kirjalike või suuliste andmete kohta täpsustavaid andmeid ja teha päringuid esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks 1 1 nõuda taotlejalt tootenäidist andmete õigsuse kontrollimiseks RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 2 nõuda taotlejalt tema poolt esitatud tootenäidise võõrkeelse märgistuse või tema poolt esitatud võõrkeelse dokumendi eestikeelset tõlget 3 Alkoholi kandmist alkoholiregistrisse tõendab alkoholiregistri volitatud töötleja koostatav õiend mis väljastatakse viivitamata pärast registrikande tegemist sellele ettevõtjale kes taotles alkoholi kandmist alkoholiregistrisse 4 Registrikande tegemise taotlemise korral vastutab taotleja poolt esitatud andmete õigsuse eest registrikande tegemise taotleja 12 Registrikande tegemisest keeldumine 1 Alkoholiregistri volitatud töötleja keeldub alkoholi kandmisest alkoholiregistrisse kui taotleja 1 ei oma aktsiisilao kehtivat tegevusluba või kui alkoholi on tootnud Eestis tegutsev ettevõtja kellel ei ole toidu käitlemise tegevusluba või kes ei ole esitanud majandustegevusteadet toidu käitlemise kohta RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 2 kehtetu RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 3 ei esita käesoleva seaduse 10 lõikes 1 või 2 sätestatud dokumente või muud materjali 4 taotleb sellise alkoholi kandmist alkoholiregistrisse mis ei vasta käitlemiseks lubatud alkoholile kehtestatud nõuetele 5 on esitanud tootenäidise mis on nähtavalt deformeerunud või kahjustatud 6 esitab võltsitud või fiktiivse dokumendi või kui esitatud dokument ei ole nõuetekohane või antud tootenäidisega identifitseeritav 7 on jätnud täitmata alkoholiregistri volitatud töötleja nõude esitada käesoleva seaduse 11 lõike 2 punktis 2 nimetatud tõlge 8 ei ole tasunud riigilõivu RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 2 Registrikande tegemisest keeldumisest teavitatakse taotluse esitanud ettevõtjat kirjalikult ja motiveeritult hiljemalt registrikande tegemisest keeldumise päevale järgneval tööpäeval 3 Kehtetu RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 4 Kehtetu RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 5 Alkohoolse joogi alkoholiregistrisse kandmisest keeldumisel tagastatakse ettevõtjale tootenäidis 30 päeva möödumisel registrikande tegemisest keeldumise päevast arvates Alkohoolse joogi alkoholiregistrisse kandmisest keeldumise vaidlustamise korral tagastatakse tootenäidis ettevõtjale pärast kaebuse lõplikku lahendamist välja arvatud käesoleva seaduse 13 lõike 1 või 3 kohaldamisel alkohoolse joogi alkoholiregistrisse kandmise korral Tootenäidise tagastamise kohta tehakse märge vastavas taotluses 6 Registrikande tegemisest keeldumine ei võta taotlejalt õigust uuesti taotleda selle alkoholi kandmist alkoholiregistrisse 13 Alkoholiregistrisse kantud alkohoolsete jookide näidised 1 Kehtetu RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 2 Kehtetu RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 3 Kui ettevõtja kelle taotlusel on alkohoolne jook alkoholiregistrisse kantud leiab et riikliku järelevalve hõlbustamise eesmärgil on alkoholiregistrisse kantud alkohoolse joogi tootenäidise säilitamine alkoholiregistris vajalik võib ta selle esitada mis tahes ajal alkoholiregistri volitatud töötlejale säilitamiseks alkoholiregistris RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 4 Korrakaitseorgani ettepanekul nõuab alkoholiregistri volitatud töötleja riikliku järelevalve hõlbustamise eesmärgil alkohoolse joogi tootjalt või Eestisse toimetajalt et see esitaks viivitamata ühe tootenäidise säilitamiseks alkoholiregistris RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 5 Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhtudel esitatud tootenäidis tagastatakse selle säilitamise vajaduse lõppemisel tootenäidise esitanud ettevõtjale Tagastamine toimub kas tootenäidise esitanud ettevõtja või alkoholiregistri volitatud töötleja algatusel Tootenäidise edasise säilitamise vajaduse kohta võib küsida arvamust ühelt või mitmelt korrakaitseorganilt Kui tootenäidise suhtes on kohaldatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut siis on arvamuse küsimine korrakaitseorganilt kelle ettepanekul tootenäidis säilitamiseks võeti kohustuslik Tootenäidise tagastamise kohta koostatakse akt RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 6 Kui säilitatava tootenäidise riknemise tõttu satub ohtu teiste isikute tervis või vara on alkoholiregistri volitatud töötlejal õigus riknenud tootenäidis hävitada Tootenäidise hävitamise kohta koostatakse akt ning hävitamisest teavitatakse selle tootenäidise esitanud ettevõtjat RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 7 Käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt hävitatud alkohoolse joogi tootenäidise asemel peab tootenäidise esitanud ettevõtja esitama uue tootenäidise alkoholiregistri volitatud töötleja määratud tähtaja jooksul kui selle alkohoolse joogi tootenäidise säilitamine alkoholiregistris on kohustuslik Uue tootenäidise esitamiseks määratav tähtaeg peab olema vähemalt 30 tööpäeva RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 13 1 Registrikande ajaline kehtivus 1 Alkoholiregistrisse tehtud registrikanne kehtib viis aastat 2 Kui ettevõtja esitab vähemalt 30 päeva enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist alkoholiregistri volitatud töötlejale asjakohase taotluse pikendatakse tema taotlusel tehtud registrikande kehtivust alkoholiregistris viie aasta võrra Registrikande pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi RT I 2006 58 439 jõust 01 01 2007 3 Alkoholile mille registrikanne on tähtaja möödumise tõttu kehtivuse kaotanud kohaldatakse käesoleva seaduse 14 lõigetes 3 6 sätestatud nõudeid 4 Alkoholiregistri volitatud töötleja avaldab registrikande kehtetuks muutumise teadaande alkoholiregistri veebilehel 14 Registrikande kehtetuks tunnistamine 1 Alkoholiregistri volitatud töötleja tunnistab registrikande kehtetuks kui RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 1 registrikande kehtetuks tunnistamist taotleb ettevõtja kelle taotlusel on alkohol alkoholiregistrisse kantud 2 jõustunud kohtuotsusega on tuvastatud et alkoholiregistrisse kantud alkoholi käitlemine kahjustab kolmanda isiku õiguspäraseid huvisid millest kohus on teavitanud alkoholiregistri volitatud töötlejat RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 3 alkoholi alkoholiregistrisse kandmise taotlemisel on ettevõtja esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid 4 alkoholiregistrisse kantud alkohol ei vasta nõuetele mis kehtivad käitlemiseks lubatud alkoholile 2 Alkoholiregistri volitatud töötleja teavitab registrikande kehtetuks tunnistamise otsusest kohe selle alkoholi alkoholiregistrisse kandmist taotlenud ettevõtjat ja korrakaitseorganeid ning korraldab registrikande kehtetuks tunnistamise kohta teadaande avaldamise ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja alkoholiregistri veebilehel RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 3 Kui seadus kohtuotsus või määrus või pädeva ametniku ettekirjutus ei sätesta teisiti tuleb alkoholi mille registrikanne on tunnistatud kehtetuks tootmine tootmises kasutamine import ja tarbimisse lubamine lõpetada kolmandal päeval arvates registrikande kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest Eelviidatud tähtaja möödumisel loetakse alkohol mille registrikanne on tunnistatud kehtetuks käitlemiseks mittelubatud alkoholiks arvestades seejuures käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 4 Registrikande kehtetuks tunnistamine ei oma õiguslikku tähendust selle alkoholi osas mis on toodetud imporditud ja tarbimisse lubatud enne registrikande kehtetuks tunnistamist kui seadus kohtuotsus või määrus või ettekirjutus ei sätesta teisiti RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 5 Alkohoolse joogi mille registrikanne on tunnistatud kehtetuks alkoholiregistris säilitatavat tootenäidist selle esitanud ettevõtjale ei tagastata Tootenäidis jääb alkoholiregistri volitatud töötleja valdusse Tootenäidise säilitamise vajaduse lõppemisel hävitab selle alkoholiregistri volitatud töötleja mille kohta koostatakse akt 6 Registrikande kehtetuks tunnistamine ei võta ettevõtjalt õigust uuesti taotleda selle alkoholi kandmist alkoholiregistrisse 15 Alkohoolse joogi alkoholiregistrisse uuesti kandmise kohustus 1 Alkoholiregistrisse kantud alkohoolse joogi tarbijapakendi märgistusel esitatud kohustusliku teabe muutumisel välja arvatud tootjapoolse partii tähistuse või selle asukoha muutumisel kuulub alkohoolne jook uuesti alkoholiregistrisse kandmisele käesoleva seaduse des 9 13 sätestatud alustel RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 2 Alkohoolse joogi alkoholiregistrisse uuesti kandmise kohustus ei laiene juhtumile mil alkoholiregistrisse kantud alkohoolset jooki soovitakse lasta turule 1 ühises ümbrises muu alkohoolse joogiga või alkohoolsest joogist erineva tootega 2 rühmapakendis 16 Alkoholiregistri veebileht 1 Alkoholiregistri veebilehel avaldatakse andmed 1 alkoholiregistrisse kantud alkoholi kohta 2 kehtivuse kaotanud või kehtetuks tunnistatud registrikannete kohta RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 3 kehtetu RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 2 Alkoholiregistrisse kantud alkoholi kohta avaldatakse 1 kehtetu RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 2 registrikande kuupäev 3 liik kui alkohoolse joogi seaduslik nimetus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EL nr 1169 2011 milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi EÜ nr 1924 2006 ja EÜ nr 1925 2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87 250 EMÜ nõukogu direktiiv 90 496 EMÜ komisjoni direktiiv 1999 10 EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000 13 EÜ komisjoni direktiivid 2002 67 EÜ ja 2008 5 EÜ ning komisjoni määrus EÜ nr 608 2004 ELT L 304 22 11 2011 lk 18 63 artikli 17 tähenduses edaspidi liik RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 4 nimi 5 tootja 6 päritoluriik või lähtekoht veini puhul RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 7 taotleja RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 8 tarbijapakendi maht tarbijapakendis alkohoolse joogi puhul 9 etanoolisisaldus 10 vajaduse korral märkused tarbijapakendi kohta 11 tarbijapakendi värvifoto RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 3 Kehtetuks tunnistatud registrikannete kohta avaldatakse alkoholiregistri volitatud töötleja otsused RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 4 Kehtetu RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 4 jagu Alkoholi ringluse dokumenteerimine 17 Tootjapoolse partii tähistuse arvestus 1 Alkoholi käitleja peab pidama arvestust tema toodetava või Eestisse toimetatava alkoholi kohta selle müügipakendil kasutatava tootjapoolse partii tähistuse järgi RT I 2004 45 317 jõust 01 01 2005 2 Veini käitlev ettevõtja peab edastama riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale iga kuu 15 kuupäevaks aruande paberkandjal või elektrooniliselt tema poolt eelmisel kuul ekspordiks hulgimüügiks või jaemüügiks suunatud veini kohta RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 3 Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustused ei kehti käitleja suhtes kes teostab ainult alkoholi jaemüüki RT I 2004 45 317 jõust 01 01 2005 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aruande esitamise korra ja aruande vorminõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 2004 45 317 jõust 01 01 2005 18 Dokumendid alkoholi impordil 1 Alkoholi impordil peab tolliametnik kontrollima lisaks tollieeskirjades sätestatud nõuetele riikliku alkoholiregistri registrikande olemasolu millest nähtub et imporditav alkohol on kantud riiklikku alkoholiregistrisse importija taotlusel RT I 2004 45 317 jõust 01 01 2005 2 Alkoholi impordil ei ole riikliku alkoholiregistri registrikande olemasolu nõutav kui alkoholi kohta koostatakse tollideklaratsioon lähtuvalt käesoleva seaduse 6 lõikes 2 või 3 sätestatust RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 3 Käesoleva seaduse 6 lõikes 2 nimetatud juhtudel tehakse tollideklaratsioonis asjakohane märge RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 4 Imporditava alkoholi kohta koostatavas tollideklaratsioonis peab kajastuma 1 selle alkoholi käesoleva seaduse 21 lõike 1 punkti 1 kohane määratlus 2 kehtetu RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 19 Dokumendid alkoholi ekspordil 1 Kehtetu RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 2 Kehtetu RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 3 Kehtetu RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 4 Eksporditava alkoholi kohta koostatavas tollideklaratsioonis peab kajastuma 1 selle alkoholi käesoleva seaduse 21 lõike 1 punkti 1 kohane määratlus 2 kehtetu RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 20 Arveldamine alkoholi käitlemisel 1 Alkoholi impordi hulgimüügi ja ekspordi korral arveldatakse selle alkoholi eest sularahata arvelduse korras 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõue ei kehti rahvusvaheliselt käitatava vee või õhusõiduki pardal kasutamiseks mõeldud alkoholi suhtes RT I 2004 45 317 jõust 27 05 2004 21 Alkoholi saatedokument 1 Alkoholi hulgimüük ja eksport tuleb vormistada saatedokumendiga mis võimaldab kaupa ja selle partiid identifitseerida Saatedokumendile peab lisaks muudele õigusaktis sätestatud nõuetele olema kantud RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 1 alkoholi määratlus liik nimi tootja müügipakendi maht etanoolisisaldus tootjapoolne partii tähistus kusjuures partii numbri ja aastakäigu samaaegsel kasutamisel peavad olema märgitud mõlemad tähistused 2 käideldava alkoholi registrikande number kui see alkohol on kantud riiklikku alkoholiregistrisse RT I 2009 59 387 jõust 20 12 2009 3 kehtetu RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 4 kehtetu RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 2 Alkoholi vastuvõtmisel hulgimüügi korras peab kontrollima saatedokumendi nõuetekohasust ja tootjapoolse partii tähistuse vastavust saatedokumendile 3 Alkohoolse joogi jaemüük on lubatud vaid juhul kui selle alkohoolse joogi kohta on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele vastav saatedokument RT I 2008 8 58 jõust 15 05 2008 4 Nõuetekohane saatedokument tuleb korrakaitseorganile esitada tema soovil kohe välja arvatud juhtudel kui saatedokumenti pole kontrollimomendil võimalik esitada ettevõtjal seadusega lasuvate muude kohustuste tõttu RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 22 Kehtetu RT I 2008 8 58 jõust 15 05 2008 5 jagu Alkoholi import jae ja hulgimüük ning eksport RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 23 Teatamiskohustus 1 Alkoholi müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama järgmistel tegevusaladel 1 jaekaubandus 2 hulgikaubandus 3 toitlustamine RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 1 1 Majandustegevusteadet ei esitata alkoholi müügiks avalikul üritusel RT I 20 02 2015 1 jõust 01 07 2015 2 Majandustegevusteates esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed 1 tegevuskoht või tegevuskohad tegevuskoha määrang nimi e kaubanduse korral veebilehe aadress 2 käideldava alkoholi määratlus vastavalt käesoleva seaduse 2 lõigetes 2 ja 4 7 sätestatule kusjuures vastavasisuline teave märgitakse iga tegevuskoha osas 3 kui hulgikaubanduse tegevusalal tegutsev ettevõtja soovib tegeleda alkoholi impordi või ekspordiga siis sellekohane teave 4 kui jaekaubanduse või toitlustamise tegevusalal tegutsev ettevõtja soovib tegeleda alkohoolse joogi impordi või ekspordiga siis sellekohane teave RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 3 Käesolevas paragrahvis sätestatud teatamiskohustus täidetakse üksnes Eesti teabevärava või notari kaudu RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 kohaldatakse alates 2016 aasta 1 juulist 4 Kui majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse 58 lõikes 1 nimetatud teadet ei esitata Eesti teabevärava kaudu siis esitatakse see ettevõtja asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele kes kannab teates sisalduvad andmed majandustegevuse registrisse RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 kohaldatakse 2016 aasta 30 juunini 24 Registreerimistaotlus Kehtetu RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 25 Registreerimismenetlus Kehtetu RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 26 28 Kehtetud RT I 2004 18 131 jõust 15 04 2004 29 Territoriaalsed piirangud alkoholi hulgimüügil Alkoholi hulgimüük on lubatud vaid majandustegevuse registri andmetes märgitud tegevuskoha kaudu välja arvatud alkoholi ekspordil või juhul kui alkoholi realiseeritakse selle edasisele käitlejale viimase tegevuskohas RT I 29 06 2014 1 jõust 01 07 2014 6 jagu Alkoholi jaemüük RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 1 jaotis Piirituse jaemüügi keeld ja alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 30 Piirituse jaemüügi keeld Piirituse jaemüük on keelatud RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 31 Registreerimistaotlus Kehtetu RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 32 Registreerimismenetlus Kehtetu RT I 25 03 2011 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 33 35 Kehtetud RT I 2004 18 131 jõust 15 04 2004 36 Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine 1 Avaliku korra tagamise huvides võib alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatada kuni peatamise tinginud asjaolu äralangemiseni 1 Vabariigi Valitsus riigis tervikuna 2 maavanem maakonnas tervikuna 3 valla või linnavalitsus oma haldusterritooriumil tervikuna või teatud müügikohtades või ühes müügikohas 2 Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamisel riigis maakonnas või kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil tervikuna teavitatakse alkohoolse joogi jaemüügi õigust omavat isikut sellest viivitamata massiteabevahendite kaudu 3 Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamisel teatud müügikohtades või ühes müügikohas edastatakse alkohoolse joogi jaemüügi õigust omavale isikule viivitamata sellekohane teade RT I 2004 18 131 jõust 15 04 2004 37 39 Kehtetud RT I 2004 18 131 jõust 15 04 2004 2 jaotis Alkohoolse joogi jaemüügi nõuded 40 Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil 1 Alkohoolse joogi jaemüük on lubatud 1 kaupluses 2 toitlustusettevõttes 2 1 väljaspool ettevõtja tegevuskohta kui toitlustamise tegevusalal tegutsev ettevõtja müüb alkohoolset jooki toitlustamise käigus RT I 2008 8 58 jõust 15 05 2008 3 majutusettevõttes 4 etendusasutuse rahvamaja või muuseumi ruumides või territooriumil kui seda tehakse selle asutuse ruumides või territooriumil kohapeal tarbimiseks või kui alkohoolset jooki müüakse kaasa muuseumi ekspositsiooniga seonduvalt valmistatud meenena RT I 10 07 2013 1 jõust 01 07 2014 jõustumine muudetud RT I 22 12 2013 1 5 sõitjateveo teenuse osutamisel kasutatavas vee või õhusõidukis 6 reisirongi restoranvagunis 7 rändkaupluses 8 avalikul üritusel 9 kutseõppeasutuse ruumides või territooriumil asuvas õppurite praktikakohana kasutatavas müügikohas tulenevalt õppeasutuse õppekavast 10 põhikooli gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ruumides ning territooriumil kui seal toimub õppetöövälisel ajal täisealistele suunatud üritus RT I

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=45177&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  2015 4 Kehtetu RT I 21 06 2014 8 jõust 01 01 2015 12 Registrisse kandmata jätmise keeld Kui ametiühing vastab käesoleva seaduse nõuetele ametiühingulise eesmärgi asutajate liikmete liikmete arvu ametiühinguorganite asutamisotsuste seadusest tulenevate juhtorganite olemasolu ja pädevuse osas ning kui ametiühingu põhikirjas on reguleeritud käesoleva seaduse s 8 sätestatud nõuded ning kui ametiühingu nimi ei ole eksitav ametiühingu pädevuse ulatuse ja õigusliku vormi osas ei ole registripidajal õigust registreerimisest keelduda 3 peatükk AMETIÜHINGUTE LÕPETAMINE 13 Ametiühingu vabatahtlik lõpetamine Ametiühing lõpetatakse vabatahtlikult üldkoosoleku otsusega Otsuse likvideerimise korra kohta võtab üldkoosolek vastu vastavalt põhikirjale ja seadusele 14 Lõpetamine kohtu määrusega RT I 2008 59 330 jõust 01 01 2009 1 Ametiühing lõpetatakse kohtu määrusega huvitatud isiku nõudel kui RT I 2008 59 330 jõust 01 01 2009 1 ametiühingu asutamine või tegevus on vastuolus seaduse või ametiühingu põhikirjaliste eesmärkidega 2 liikmete arv on langenud alla käesoleva seaduse 7 lõikes 1 sätestatud arvu ja juhatus ei algata vabatahtlikku lõpetamist kuue kuu jooksul 3 kehtetu RT I 2008 59 330 jõust 01 01 2009 2 Kohus võib anda tähtaja käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks 15 Vara jaotamine 1 Ametiühingu likvideerimise korral jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara vastavalt põhikirjale 2 Kui põhikirjas ettenähtud vara jaotamise korda ei ole võimalik kohaldada antakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud allesjäänud vara liidule või keskliidule kuhu likvideeritud ametiühing kuulus Kui ametiühing ei kuulunud liitu ega keskliitu jaotatakse allesjäänud vara sarnase tegevusala või kutseala ametiühingutele 4 peatükk AMETIÜHINGUTE PÄDEVUS JA ÕIGUSED 16 Töötajate esindamise põhimõtted 1 Kollektiivsetes töösuhetes on ametiühingul oma pädevuse piires õigus esindada ja kaitsta töötajate õigusi ja huve 2 Individuaalsetes töösuhetes esindab ja kaitseb ametiühing oma liikmete õigusi ja huve liikme volituse alusel kui seadustes ei ole sätestatud teisiti 3 Ametiühingul on individuaalsetes töösuhetes õigus esindada ja kaitsta ametiühingu liikmeks mitteoleva töötaja õigusi ja huve tingimusel et ta esitab ametiühingule vastava kirjaliku volituse 4 Ametiühingu valitud esindajat kes on tööandja töötaja ja täidab käesoleva seaduse s 21 nimetatud valitud esindaja kohustusi edaspidi ametiühingu usaldusisik käsitletakse töötajate esindajana töölepingu seaduse tähenduses RT I 2009 5 35 jõust 01 07 2009 17 Ametiühingute pädevus Töötajate õiguste ja huvide esindamiseks teostamiseks ja kaitsmiseks kuulub ametiühingute pädevusse 1 kollektiiv või muude töö teenistus või sotsiaalvaldkonda puudutavate lepingute sõlmimine tööandjate ja nende ühendustega riigiasutuste ning kohalike omavalitsusüksuste ja Vabariigi Valitsusega 2 õigusaktide eelnõudesse ettepanekute esitamine töötajate töö teenistus ja kutsealaseid ning majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi ja huve puudutavates küsimustes 3 riigi ja kohalike omavalitsuste asutustele ettepanekute esitamine töö ja sotsiaalküsimusi reguleerivate õigusaktide täiendamiseks ja muutmiseks 4 tööohutuse ja töötervishoiu olukorra parandamiseks koostöö tegemine vastavate riigi ja valitsusasutuste ning tööandjate ja nende ühendustega 5 riigi tööturuasutuste ja kohalike omavalitsustega koostöö tegemine tööga hõlmatuse väljaõppe täiendkoolituse kutseoskuse ja erialase ettevalmistuse parandamise küsimustes 6 osalemine töötajate informeerimisel ja konsulteerimisel ametiühingu usaldusisiku kaudu käesolevas seaduses sätestatud korras RT I 2007 2 6 jõust 01 02 2007 7 oma liikmete esindamine ja kaitsmine töövaidlusorganites suhetes riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste tööandjate ja tööandjate ühendustega 18 Ametiühingute õigused 1 Pädevuse teostamiseks on ametiühingutel õigus 1 saada tööandjatelt nende esindajatelt riigiasutustelt ja kohaliku omavalitsuse üksustelt takistamatult töö ja sotsiaalalast informatsiooni ning muud teavet töötajate huve puudutavates küsimustes 2 pidada töö teenistus ja sotsiaalsetes küsimustes läbirääkimisi tööandjate ja nende ühenduste riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksustega kollektiiv ja muude lepingute sõlmimiseks 3 esitada ettepanekuid õigusakti eelnõu kohta mis puudutab selle ametiühingu liidu liikmete töö teenistus ja kutsealaseid ning majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi ja huve 4 saada ametiühingu valitud esindaja kaudu teavet riigi tööturuasutustelt tööturu olukorrast vabadest töökohtadest ja tööturukoolituse võimalustest 5 avaldada oma seisukohti massimeedia kaudu omada trükibaasi ja massiteabevahendeid arendada kirjastustegevust sealhulgas välja anda ja levitada ajalehti ning muid trükiseid 6 oma eesmärkide saavutamiseks korraldada seadustes ettenähtud korras koosolekuid miitinguid tänavarongkäike pikette ja streike 7 vabalt arendada põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks mis tahes välissuhteid sealhulgas ühineda töötajate rahvusvaheliste organisatsioonidega 8 koolitada ja nõustada oma liikmeid töö sotsiaal ja muudes töötajate huve puudutavates küsimustes 2 Ametiühingutel on õigus teostada ka muid seadustes või lepingutes ettenähtud õigusi 5 peatükk AMETIÜHINGUTE SUHTED TÖÖANDJATEGA 19 Töötaja õigused 1 Töötajal on õigus kuuluda oma töökohajärgsesse või mõnda muusse ametiühingusse Töötajal on õigus tegutseda ametiühingu valitud esindajana 2 Töötaja ja tööotsija õigusi ei või piirata sõltuvalt tema kuulumisest või mittekuulumisest ametiühingusse ametiühingu valitud esindajaks olemisest või muust seaduslikust ametiühingualasest tegevusest 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud õiguste piiramise all mõistetakse ametiühingutegevuse tõttu 1 töötaja tööle mittelubamist 2 töötajaga töölepingu ülesütlemist või teenistusest vabastamist 3 töötaja töötingimuste halvendamist 4 töötasu palga või lisatasu vähendamist või mittemaksmist 5 distsiplinaarkaristuse määramist 6 ähvardamist töölepingu ülesütlemise teenistusest vabastamise töötingimuste halvendamise ja karistuse määramisega 7 muud ebavõrdset kohtlemist RT I 2009 5 35 jõust 01 07 2009 4 Töötajal kelle õigusi käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud viisil piirati on õigus nõuda piiramise lõpetamist talle tekitatud varalise või mittevaralise kahju hüvitamist ning endise olukorra taastamist 5 Tööandja vabaneb vastutusest üksnes siis kui tõestab et töötaja õiguste piiramine oli seaduslik ega olnud seotud töötaja ametiühingualase tegevusega 6 Ebavõrdseks kohtlemiseks ei loeta eeliste andmist ametiühingusse kuulumise või töötajate esindamise tõttu RT I 2009 5 35 jõust 01 07 2009 20 Tööandja kohustused suhetes ametiühinguga 1 Tööandja on kohustatud 1 andma ametiühingule võimalusel tööruumi RT I 2007 2 6 jõust 01 02 2007 2 andma vähemalt kord kuus ruumi ametiühinguürituste läbiviimiseks ja lubama neile üritustele ühingu asutuse või muu organisatsiooni ametiühingu liikmeid samuti teisi ametiühingute poolt kutsutud isikuid Ametiühingu poolt väljaspool ühingut asutust või muud organisatsiooni kutsutud isikute osavõtust tuleb eelnevalt tööandjale teatada 3 võimaldama ametiühingu liikmele ametiühingu poolt esitatud kirjalike kutsete alusel aastas vähemalt viis tööst vaba päeva osalemiseks ametiühingu poolt korraldatavas koolituses või ametiühingute organite töös tingimusel et sellega ei kaasne olulisi takistusi tööandja majandustegevuses Käesoleva punkti alusel antavatel tööst vabadel päevadel säilitatakse töötajale tema keskmine palk kahe päeva eest aastas 4 asuma ametiühingu valitud esindaja taotlusel läbirääkimistesse kollektiiv ja muude töö teenistus või sotsiaalvaldkonda puudutava lepingu sõlmimiseks täiendamiseks ning muutmiseks 5 lubama ametiühingu poolt valitud esindajaid takistamatult tutvuda töötajate töökorralduse ja tingimustega ühingus asutuses või muus organisatsioonis kus töötab selle ametiühingu liikmeid

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=36822&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  953 88 1560 1997 29 447 40 622 52 833 paragrahvi 27 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab 1 Kinnitada peaministri ministrite ja riigisekretäri ametiauto aastaseks ülalpidamiskulude piirnormiks 5944 eurot ning ministeeriumide kantslerite Riigikantselei peadirektori ja maavanemate ametiauto aastaseks ülalpidamiskulude piirnormiks 4730 eurot Piirnormid sisaldavad kulutusi vabatahtlikule kindlustusele Kasutusrendi puhul lisatakse ülalpidamiskuludele amortisatsioon VV m 23 08 2010 Nr 118 jõust 01 01 2011 RTI 2010 60 407 2 Ministri või kantsleri kelle alaline elukoht asub väljaspool Tallinna ja maavanemate ametiautode suhtes võib kasutada koefitsienti 1 2 millega on lubatud korrigeerida käesoleva määruse punktis 1 nimetatud ametiauto aastast ülalpidamiskulude piirnormi 3 Kinnitada valitsusasutuste sõiduautode mida ei ole nimetatud käesoleva määruse punktis 1 soetamise piirhinnaks kuni 10 226 eurot ilma käibemaksuta Nimetatud piirhinda järgitakse ka kapitalirendi puhul liisingumaksete tasumisel VV m 23 08 2010 Nr 118 jõust 01 01 2011 RTI 2010 60 407 4 Ametisõite korraldab minister oma valitsemisalas riigisekretär ja maavanem oma haldusalas lähtudes käesolevas määruses sätestatust ning vastava valitsusasutuse eelarves selleks ettenähtud summade piires Autode ülalpidamiskulusid on õigus kasutada valitsusasutuse bilansis oleva auto teenindamiseks isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise määramiseks auto rentimiseks kasutusrent ja ühistranspordi kasutamise kulude hüvitamiseks 5 Sõiduautode liisimise kulud kaetakse kapitalirendi puhul soetusteks määratud investeeringute

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=22625&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive