archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  12 11 2015 redaktsioon 12 11 2015 AVALDATUD RT III 17 11 2015 7 Vabariigi Valitsuse 4 septembri 2008 a korralduse nr 386 Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 6 Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine meetme Kesk ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine investeeringute kava kinnitamine muutmine Vastu võetud 12 11 2015 nr 489 Perioodi 2007 2013 struktuuritoetuse seaduse 19 lõike 2 alusel kehtestada Vabariigi Valitsuse 4 septembri 2008 a korralduse nr

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142602&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  12 11 2015 AVALDATUD RT III 17 11 2015 12 Pirita sadama ja Kalevi Jahtklubi sadama akvatooriumi piiride määramine Vastu võetud 12 11 2015 nr 490 Sadamaseaduse 5 lõike 1 ja 9 lõike 1 alusel 1 Määrata Pirita sadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega 1 59 28 12 330 N 24 49 03 530 E 2 59 28 13 040 N 24 49 04 690 E 3 59 28 11 670 N 24 49 17 520 E 4 59 28 08 840 N 24 49 24 440 E 5 59 28 09 040 N 24 49 28 790 E 6 59 28 02 680 N 24 49 44 080 E 7 59 28 02 000 N 24 49 40 690 E ning punktide 1 7 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitistega 2 Määrata Kalevi Jahtklubi sadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega 1 59 28 02 000 N 24 49 40 690 E 2 59 28 02 680 N 24 49 44 080 E 3 59 27 57 700 N 24 49 53 990 E 4 59 27 56 740 N 24 49 52 040 E ning punktide 1 4 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitistega 3 Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 25 oktoobri 2004 a

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142603&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  vahetult alluvate ministeeriumi nõunike tööd 6 paragrahvi 18 täiendatakse punktiga 14 1 järgmises sõnastuses 14 1 juhib ministeeriumi kui riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise korraldust 7 paragrahvi 22 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt 1 juhib osakonnajuhatajate kaudu riigikaitse planeerimise osakonna kaitseväeteenistuse osakonna kaitsevalmiduse osakonna ja kaitsetööstuse ja innovatsiooni osakonna ning talle vahetult alluvate ministeeriumi nõunike tööd 8 paragrahvi 23 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt 1 juhib osakonnajuhatajate kaudu poliitika planeerimise osakonna NATO ja Euroopa Liidu osakonna ja rahvusvahelise koostöö osakonna ning talle vahetult alluvate ministeeriumi nõunike tööd 9 paragrahvi 24 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt 1 juhib osakonnajuhatajate kaudu hangete osakonna ja infrastruktuuri osakonna ning talle vahetult alluvate ministeeriumi nõunike tööd 10 paragrahvi 25 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt 1 juhib osakonnajuhatajate kaudu dokumendihalduse osakonna julgeoleku ja haldusosakonna küberpoliitika osakonna rahandusosakonna infotehnoloogia osakonna ja õigusosakonna ning talle vahetult alluvate ministeeriumi nõunike tööd 11 paragrahvi 25 täiendatakse punktiga 1 1 järgmises sõnastuses 1 1 korraldab talle alluvate osakondade kaudu riigisaladuse kaitset ministeeriumis 12 paragrahvi 33 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks 13 paragrahvi 33 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt 6 Poliitika planeerimise osakond analüüsib Eesti julgeoleku ja kaitsepoliitilist seisundit koordineerib ministeeriumi valitsemisalas julgeoleku ja kaitsepoliitika kujundamist ning ohuhinnangute ja muu riigi julgeolekut ning riigikaitset puudutava teabe kogumist ja edastamist Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonile ning asjaomastele isikutele ja asutustele planeerib ning koordineerib Kaitseväe osalemist rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi ja koostööd mõttekodadega ning jälgib julgeoleku ja kaitsepoliitika otsuste elluviimist 14 paragrahvi 33 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt 9 Riigikaitse planeerimise osakond korraldab kaitseplaneerimist ministeeriumi valitsemisalas kontrollib kaitseplaneerimisprotsessi reeglite järgimist korraldab valitsemisala eelarve koostamist kontrollib eelarvedistsipliini järgimist ning koordineerib standardimisdokumentide kinnitamist ja rakendamist valitsemisalas 15 paragrahvi 33 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt 12 Hangete osakond koordineerib ja korraldab kaitseotstarbelisi hankeid Kaitseväe ja Kaitseliidu varustamiseks ning korraldab varustushangetega seotud rahvusvahelist koostööd 16 paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 13 1 järgmises sõnastuses 13 1 Kaitsetööstuse ja innovatsiooni

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142587&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  6 Keelatud tegevus Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud 1 muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet 2 koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid 3 kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut 4 lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda 5 anda projekteerimistingimusi 6 anda ehitusluba 7 rajada uut veekogu mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba ehitusluba ega esitada ehitusteatist 8 jahiulukeid lisasööta 7 Tegevuse kooskõlastamine 1 Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust mis kaitse eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut kui see võib kahjustada kaitseala kaitse eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit 2 Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi mille täitmise korral tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit ei teki isikul kelle huvides nimetatud tegevus on vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes 3 peatükk Sihtkaitsevöönd 8 Sihtkaitsevööndi määratlus 1 Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate koosluste säilitamiseks ning liikide ja nende elupaikade kaitseks 2 Kaitsealal on viis sihtkaitsevööndit 1 Malusi sihtkaitsevöönd 2 Koipsi sihtkaitsevöönd 3 Kolga lahe sihtkaitsevöönd 4 Rammu sihtkaitsevöönd 5 Rohusi sihtkaitsevöönd 9 Sihtkaitsevööndite kaitse eesmärk 1 Malusi ja Rohusi sihtkaitsevööndi kaitse eesmärk on väikesaarte ja neid ümbritseva mereala ökosüsteemide kaitse loodusliku protsessina kaitstavate liikide kaitse ning lindude pesitsuse ja rände ajal rahu tagamine 2 Rammu sihtkaitsevööndi kaitse eesmärk on Laiakari ja Allu väikesaare koosluste arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina ja pesitsevate lindude kaitse ning Rammu saarel kukemarjanõmmede säilitamine ja taastamine rannaniitude kadastike ja liigirikaste madalsoode kaitsealuste liikide elupaikade säilitamine ja taastamine ning rannikuelupaikade kaitse 3 Koipsi sihtkaitsevööndi kaitse eesmärk on luiterandade rannaniitude ja kadastike kaitsealuste liikide elupaikade säilitamine taastamine ja kaitse ning rannikuelupaikade kaitse 4 Kolga lahe sihtkaitsevööndi kaitse eesmärk on Koipsi ja Rammu saart ümbritseva mereala ökosüsteemide kaitse loodusliku protsessina ning lindudele pesitsuse ja rände ajal rahu tagamine 10 Lubatud tegevus 1 Sihtkaitsevööndis on lubatud kuni 20 osalejaga rahvaürituse korraldamine 2 Malusi Rammu Rohusi ja Kolga lahe sihtkaitsevööndis on lubatud sõita ujuvvahendiga kiirusega kuni viis sõlme Ujuvvahendiga sõitmine kiirusega üle viie sõlme on lubatud järelevalve ja päästetöödel 3 Kaitseala valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud 1 rohkem kui 20 osalejaga rahvaürituse korraldamine 2 kaitsealuste liikide elutingimuste ja elupaigatüüpide säilitamiseks ja vajaduse korral ka taastamiseks vajalik tegevus Rammu ja Koipsi saarel 3 metsakoosluste kujundamine Rammu ja Koipsi sihtkaitsevööndis vastavalt kaitse eesmärgile kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid tööde tegemise aja ja tehnoloogia metsamaterjali kokku ja väljaveo ning koosluse koosseisu ja täiuse kohta 4 poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu säilimiseks vajalikud tööd Rammu ja Koipsi sihtkaitsevööndis 5 olemasolevate ehitiste hooldustööd 6 roo ja adru varumine 11 Vajalik tegevus 1 Kaitseala sihtkaitsevööndis asuvate poollooduslike koosluste esinemisaladel on nende ilme ja liigikoosseisu tagamiseks vajalik lammaste karjatamine puu ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine ning vaadete avamiseks puu ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine 2 Kaitseala esmatähtsa elupaigatüübi kukemarjanõmme säilitamiseks ja osatähtsuse suurendamiseks on vajalikud hooldus ja taastamistööd sealhulgas männikute kujundusraie pindala vähendamine ja vajaliku suurusega häilude rajamine 12 Keelatud tegevus Sihtkaitsevööndis

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142588&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Määruse reguleerimisala Määrusega kehtestatakse kalalaevade riiklikus registris edaspidi register laevade alajaotustesse edaspidi segment rühmitamise kriteeriumid ja segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ning määratakse kalalaevade segmenti lisamise võimalus 2 Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid 1 Kalalaevad kantakse segmenti nende üldpikkuse püügipiirkonna kasutatavate püüniste ja püütavate kalaliikide järgi 2 Ühte segmenti kantakse kalalaevad mis on sarnaste tehniliste näitajatega kasutavad kalapüügil samasuguseid või sama tüüpi püügivahendeid püüavad sihtliigina sama liiki kalu või püüavad samas püügipiirkonnas 3 Kalalaevade segmentidesse rühmitamise kriteeriumid on esitatud määruse lisas 3 Segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded 1 Segmentidesse kantavad kalalaevad peavad vastama järgmistele nõuetele 1 segmenti 4S1 kantakse laevad mille üldpikkus on 12 meetrit ja üle selle 2 segmenti 4S2 kantakse laevad mille üldpikkus on alla 12 meetri 3 segmenti 4S3 kantakse laevad mille üldpikkus on 24 meetrit ja üle selle 4 segmenti 4S4 kantakse siseveekogudel kasutatavad laevad 5 segmenti 4S5 kantakse vesiviljeluses merel kasutatavad laevad 2 Erandina lõike 1 punktidest 1 ja 2 võib põhjendatud taotluse alusel ja vaba püügivõimsuse olemasolul kanda segmenti 4S1 kalalaeva üldpikkusega 9 12 meetrit ja segmenti 4S2 kalalaeva üldpikkusega 12 15 meetrit 3 Kui segmendi puhul on määratud püügipiirkond peab püügipiirkond vastama kalalaeva meresõiduohutust tõendavasse tunnistusse või sõidukõlblikkuse tunnistusse kantud sõidupiirkonnale 4 Kalalaeva segmenti

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142589&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Vabariigi Valitsuse 3 oktoobri 2013 a määruse nr 145 Eesti teabevärava eesti ee haldamise teabe kättesaadavaks tegemise arendamise ning kasutamise nõuded ja kord muutmine Vastu võetud 10 11 2015 nr 114 Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse 32 1 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse 3 oktoobri 2013 a määruses nr 145 Eesti teabevärava eesti ee haldamise teabe kättesaadavaks tegemise arendamise ning kasutamise nõuded ja kord tehakse järgmised muudatused 1 paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt 3 Teabevärav täidab ühtse kontaktpunkti ülesannet Ühtse kontaktpunkti toimimise alused põhinevad majandustegevuse seadustiku üldosa seadusel 2 paragrahvi 20 lõiked 1 4 sõnastatakse järgmiselt 1 Füüsilisest isikust lõppkasutaja tuvastatakse digitaalset isiku tuvastamist võimaldava sertifikaadiga mis on välja antud isikut tõendavate dokumentide seaduse või teise Euroopa Liidu liikmesriigi välja antud digitaalse isiku tuvastamise vahendi alusel mille usaldusväärsuse ja turvalisuse eest kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega EL nr 910 2014 e identimise ja e tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999 93 EÜ ELT L 257 28 08 2014 lk 73 114 vastutab selle vahendi välja andnud liikmesriik 2 Juriidilisest isikust esindaja või volitatud lõppkasutaja tuvastatakse elektroonilise avalduse äriregistri mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või teise riigi vastava andmekogu andmete ja digitaalset tuvastamist võimaldava

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142548&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  2015 korraldus number 481 jõustumiskuupäev 09 11 2015 redaktsioon 09 11 2015 AVALDATUD RT III 10 11 2015 8 Raha eraldamine Vastu võetud 09 11 2015 nr 481 Riigieelarve seaduse 58 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31 juuli 2014 a määrusega nr 123 Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord eraldada Vabariigi Valitsuse reservist Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumile 6 2 miljonit eurot aktsiaseltsi Estonian Air tegevuse

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142520&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive