archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  aastaks muutmine Vabariigi Valitsuse 26 11 2015 korraldus number 501 jõustumiskuupäev 26 11 2015 redaktsioon 26 11 2015 AVALDATUD RT III 27 11 2015 3 Vabariigi Valitsuse 27 märtsi 2015 a korralduse nr 144 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu kus riigil on vähemalt otsustusõigus poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2015 aastaks muutmine Vastu võetud 26 11 2015 nr 501 Riigivaraseaduse 77 lõike 1 alusel sõnastada Vabariigi Valitsuse 27 märtsi 2015

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142729&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  4 Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitise täiendavate vahendite jaotus Vastu võetud 26 11 2015 nr 502 Riigieelarve seaduse 48 lõike 6 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6 veebruari 2015 a määruse nr 16 Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord 2 lõikega 2 ja 3 lõikega 2 kinnitada 2015 a riigieelarve seaduses toetusfondi hulgas ette nähtud toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitise

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142730&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  lõike 1 37 lõike 2 punkti 2 ning 76 lõike 3 punktide 4 ja 5 alusel 1 Volitada riigihalduse ministrit riigi esindajana hääletama Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul aktsiakapitali suurendamise poolt 39 600 euro võrra 396 uue 100 eurose nimiväärtusega aktsia väljalaskmise teel ning märkima aktsiad 2 Anda nõusolek Kultuuriministeeriumi valitsemisel oleva Võru maakonnas Võru linnas asuva kinnistu hariliku väärtusega 39 600 eurot Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2267441 Katariina

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142731&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Riigivaraseaduse 5 lõike 1 37 lõike 2 punkti 2 ning 76 lõike 3 punktide 4 ja 5 alusel 1 Volitada riigihalduse ministrit riigi esindajana hääletama Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul aktsiakapitali suurendamise poolt 116 303 euro võrra ülekursiga 3 eurot 1163 uue 100 eurose nimiväärtusega aktsia väljalaskmise teel ning märkima aktsiad 2 Anda nõusolek Rahandusministeeriumi valitsemisel olevate järgmiste kinnistute ja korteriomandi Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena üleandmiseks 1 Harju maakonnas Kiili vallas Lähtse külas Rätsepa tee 20 hariliku väärtusega 12 000 eurot Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 5659902 katastritunnus 30401 003 0144 sihtotstarve üldkasutatav maa pindala 20 387 m 2 riigi kinnisvararegistri objekti kood edaspidi rvok KV59112 2 Harju maakonnas Tallinnas 5 6 kaasomandis olevast Põdra tn 34e kinnistust hariliku väärtusega 3 eurot Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2066901 katastritunnus 78404 408 0062 sihtotstarve tootmismaa pindala 45 m 2 rvok KV59372 3 Lääne Viru maakonnas Sõmeru vallas Ubja külas Saare hariliku väärtusega 4000 eurot Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3618731 katastritunnus 77001 001 0071 sihtotstarve tootmismaa pindala 9897 m 2 rvok KV59116 4 Valga maakonnas Valga linnas Võru tn 34 2 hariliku väärtusega 300 eurot Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2067140 katastritunnus 85401 008 1300 sihtotstarve elamumaa üldpind 38 70

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142732&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ja põllumajandustöödel kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud töödel kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ja liinirajatiste hooldustöödel 6 Kaitseala veealal on lubatud mootorita ujuvvahendiga sõitmine Mootoriga ujuvvahendiga on lubatud sõita järelevalve ja päästetöödel kaitse eeskirjaga lubatud töödel kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel 6 Keelatud tegevus 1 Kaitsealal on keelatud ehitiste püstitamine välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tee rajamine tehnovõrgu rajatise ja tootmisotstarbeta ehitise püstitamine kaitseala või kaitsealal paikneva kinnistu tarbeks 2 Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud 1 muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet 2 koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid 3 kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut 4 lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda 5 anda projekteerimistingimusi 6 anda ehitusluba 7 rajada uut veekogu mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba ehitusluba ega esitada ehitusteatist 8 jahiulukeid lisasööta 7 Tegevuse kooskõlastamine 1 Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust mis kaitse eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut kui see võib kahjustada kaitseala kaitse eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit 2 Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuse juures ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi mille täitmise korral tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit ei teki isikul kelle huvides nimetatud tegevus on vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes 3 peatükk Sihtkaitsevöönd 8 Sihtkaitsevööndi määratlus 1 Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate koosluste säilitamiseks 2 Kaitsealal on viis sihtkaitsevööndit 1 Meenikunno sihtkaitsevöönd 2 Nohipalo sihtkaitsevöönd 3 Oodsipalo sihtkaitsevöönd 4 Saapasaarte sihtkaitsevöönd 5 Vinso sihtkaitsevöönd 9 Sihtkaitsevööndi kaitse eesmärk 1 Nohipalo Oodsipalo Saapasaarte ja Vinso sihtkaitsevööndi kaitse eesmärk on kaitsealuste liikide elupaikade säilitamine kaitse ja taastamine ning elupaigatüüpide rabad vanad loodusmetsad siirdesoo ja rabametsad kaitse Saapasaarte sihtkaitsevööndis ka elupaigatüübi nokkheinakooslused kaitse 2 Meenikunno sihtkaitsevööndi kaitse eesmärk on elupaigatüüpide rabad nokkheinakooslused vanad loodusmetsad siirdesoo ja rabametsad taastamine ja arengu tagamine loodusliku protsessina välja arvatud rohunditerikkas kuusikus kus eesmärk on elupaigatüübi säilitamine samuti elupaikade liiva alade vähetoitelised järved ning huumustoitelised järved ja järvikud kaitse ning kaitsealuste liikide elupaikade taastamine säilitamine ja kaitse 10 Lubatud tegevus 1 Sihtkaitsevööndis on lubatud olemasolevate ehitiste hooldustööd välja arvatud kraavide hooldustööd mis on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul 2 Kaitseala valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud 1 olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veere iimi taastamine 2 koosluse kujundamine vastavalt kaitse eesmärgile 3 kaitsealuste liikide elutingimuste taastamiseks ja säilitamiseks vajalik tegevus 11 Keelatud tegevus Sihtkaitsevööndis on keelatud arvestades käeoleva määrusega sätestatud erisusi 1 majandustegevus 2 loodusvarade kasutamine 3 inimeste viibimine Nohipalo Oodsipalo ja Vinso sihtkaitsevööndis 1 märtsist 30 juunini välja arvatud järelevalve ja päästetöödel kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel 4 inimeste viibimine Saapasaarte sihtkaitsevööndis 15 märtsist 31 augustini välja arvatud järelevalve ja päästetöödel kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel 12 Vajalik tegevus 1 Meenikunno Nohipalo Oodsipalo ja Vinso sihtkaitsevööndis on koosluste taastamiseks ja säilitamiseks vajalik raie 2 Meenikunno sihtkaitsevööndis on vajalik puu ja põõsarinde kujundamine vaadete

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142744&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  heakskiitmine Vabariigi Valitsuse 19 11 2015 korraldus number 491 jõustumiskuupäev 19 11 2015 redaktsioon 19 11 2015 AVALDATUD RT III 24 11 2015 5 Siseturvalisuse arengukava 2015 2020 rakendusplaani aastateks 2015 2019 heakskiitmine Vastu võetud 19 11 2015 nr 491 Vastavalt riigieelarve seaduse 20 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13 detsembri 2005 a määrusega nr 302 Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise täiendamise elluviimise hindamise ja aruandluse kord 1

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142683&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Maanteeamet pädeva asutusena Seega ei ole ilmnenud ega otsuses nr 89 täiendavalt esitatud KMH aruande heakskiitmisega võrreldes uut teavet mis tingiks KMH aruande heakskiitmise tühistamise või uue KMH tegemise vajaduse 3 Koonga Vallavolikogu ei ole huvitatud uute dolokivikarjääride avamisest Koonga valla territooriumil Otsuses nr 89 on viidatud toimivatele Tarva Anelema ja Kurevere karjääridele mistõttu puudub Koonga Vallavolikogu hinnangul Koonga dolokivimaardlasse uue karjääri avamiseks ülekaalukas huvi mis kaaluks üles kohalikule kogukonnale põhjustatava ebamugavuse Taotletava maavaravaruga varustatust hindab ehitusmaavarade puhul põhjalikult loa andja loa andmise otsuses Praegusel juhul on loa andja leidnud et kaevandamisloa andmine Koonga dolokivimaardlas ehitusdolokivi kaevandamiseks on põhjendatud Vastavad põhjendused on toodud kaevandamisloa andmise otsuse eelnõus Otsuses nr 89 toodud põhjendused maavaravaruga varustatuse piisavuse kohta tuginevad puudulikele andmetele ja seega valedele järeldustele Tarva dolokivikarjääris ja Tarva II dolokivikarjääris kaevandatava ehitusdolokivi kvaliteet vastab keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetel madalamargilise ehituskivi nõuetele ja selle külmakindlusmark on vahemikus 15 kuni 25 ja survetugevusmark on 400 Koonga dolokivimaardla dolokivi vastab maardlate nimistu samade näitajate järgi kõrgemargilise ehituskivi nõuetele külmakindlusmark on 25 ning survetugevusmark on 1000 Kurevere maardla karjääridest kaevandatavat maavara ei kasutata Keskkonnaministeeriumile teadaolevalt suurel määral ehituskillustiku tootmiseks vaid toormena MgO ja SiO kontsentratsioonil põhinevates tehnoloogilistes protsessides Seega saab otsuses nr 89 viidatud karjääridest taotletava maavaravaruga veokauguse ja kasutusala poolest võrrelda üksnes Anelema maardlast kaevandatavat maavara Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõus hinnatud prognoosi järgi on kaevandamisloa andmine Koonga dolokivikarjääri mäeeraldisele varustuskindluse aspektist lähtuvalt õigustatud 4 Esitatud väited kaevandamise vastuolu kohta arengukava ning planeeringutega on põhjendamata Otsuses nr 89 ei ole piisavalt selgitatud ja põhjendatud kuidas täpselt takistaks Koonga dolokivikarjääris kaevandamine valla üldiste arengueesmärkide saavutamist Ei ole esitatud ühtegi sisulist argumenti mis põhjendaks kaevandamisloa andmisega mittenõustumist Kohaliku omavalitsuse otsuses on viidatud Koonga valla arengukavas toodud inimväärse elukeskkonna säilitamise arvestamise vajadusele Karjääride rajamisel ei ole see viide asjakohane Kaevandamine ja sellest tingitud keskkonnamõju on reguleeritud õigusaktidega vajalik on saada mitmeid keskkonnalubasid ning kaevandamistegevusele tehakse pidevat järelevalvet Peale maavara väljamist korrastatakse kaevandamisega rikutud ala lähtuvalt hüdrogeoloogilistest tingimustest veekoguks mis ilmestab maastikku ning loob uusi elupaiku Seega puudub vastuolu Koonga valla arengukavaga täielikult Lisaks sellele võeti Koonga valla arengukava aastani 2013 vastu enne kaevandamisloa andmisega nõustumist selle kehtivusaega pikendati 20 veebruaril 2014 a kuni aastani 2019 Seega ei ole Koonga valla arengukavaga seonduvalt midagi muutunud Ka vastuolu kehtivate planeeringutega ei saa olla põhjuseks kaevandamisloast keeldumiseks Kuivõrd planeeringute muutmine ei ole välistatud puudub ka objektiivne takistus kaevandamisloa andmiseks Riigikohtu halduskolleegium on 15 oktoobri 2013 a otsuse 3 3 1 35 13 punktis 19 märkinud et MaaPS 34 ei näe kaevandamisloa andmisest keeldumise alusena ette vastuolu planeeringuga Seetõttu on kolleegium seisukohal et kaevandamist välistav planeering ei muuda kaevandamisluba õigusvastaseks Kaevandamisluba ei anna reservatsioonideta õigust kaevandamiseks Kaevandamisluba ei asenda muid kaevandamiseks vajalikke haldusakte Juhul kui kaevandamine on vastuolus õigusaktidega tuleb vastuolu enne kaevandamistegevusega alustamist kõrvaldada Katastriüksuse Laurimetsa 1 katastritunnus 33404 002 0257 maa sihtotstarbeks on maatulundusmaa Kuid enne kaevandamise alustamist tuleks sihtotstarbeks määrata mäetööstusmaa Vabariigi Valitsuse 23 oktoobri 2008 a määruse nr 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord 6 punkt 11 Maakatastriseaduse 18 lõigete 2 ja 6 kohaselt saab see toimuda vaid üldplaneeringu või detailplaneeringuga Seega on vaja planeeringus toodud tingimusi muuta Selleks on vaja koostada uus planeering Üldplaneeringus toodud tingimusi on võimalik muuta uue üldplaneeringu koostamise ja kehtestamisega või üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga Detailplaneeringut on võimalik muuta vaid uue detailplaneeringu koostamise ja kehtestamisega Kuna maapõueseaduse 34 ei näe kaevandamisloa andmisest keeldumise alusena ette vastuolu planeeringuga ei ole see kaevandamisloa andmisest keeldumise aluseks Küll aga peab taotleja võimalike vastuoludega edaspidi arvestama Seda on loa andja taotlejale menetluse käigus selgitanud KMH aruandes on käsitletud mõju rohevõrgustiku toimimisele KMH aruande järgi avaldatakse mõju rohekoridoridele ja vähesel määral rohevõrgustiku tuumalale Kõige kitsamaks muutub rohekoridor idast läände kuid selle laiusest piisab ulukite liikumiseks Piiritletud rohekoridoridele lisaks on looduses veel täiendavat sobivat looduslikku maastikku loomade liikumiseks Seega jääb rohekoridor KMH aruande hinnangu järgi toimima Lähtuvalt ülalpool käsitletust ei anna Koonga Vallavolikogu 21 augusti 2014 a otsuses nr 89 toodud põhjendused õiguslikku alust osaühingule Lindamäe kaevandamisloa andmisest keelduda Koonga Vallavolikogu on otsuse nr 89 vastuvõtmisel lähtunud kohaliku kogukonna huvidest Ehitusmaavarade kasutamise riiklikus arengukavas 2011 2020 edaspidi arengukava toodud riigihuvi käsitlusest lähtuvalt on kaevandamisloa andmine praegusel juhul põhjendatud ja vajalik kuivõrd kõrgemargilise ehituskivi varustuskindlus taotletava mäeeraldise teeninduspiirkonnas pole tagatud rohkemaks kui kümneks aastaks Arengukavas käsitletakse riigi huvi järgmiselt Ehitusmaavaradest lähtudes on riigi huvi tagada tarbijate eelkõige riigi infrastruktuuri ehitusobjektide nõuetekohane ja majanduslikult optimaalne varustamine kvaliteetsete ehitusmaavaradega luua tingimused kaevandamise ja kasutamise tehnoloogia igakülgseks arenguks võttes tarvitusele kõik meetmed ehitusmaavarade ratsionaalseks kasutamiseks ning maavara ja keskkonna kaitsmiseks Arvestades kaevandamisloa saamiseks ja mäeeraldisel ettevalmistustöödeks ning kaevandamisega rikutud maa korrastamiseks kuluvat aega on kriitiliseks loetud olukord kui ehitusmaavara jätkub vähem kui kümneks aastaks Arengukavas esitatud meetmete abil rakendatakse eeskätt riigi huvist lähtuvalt ehitusmaavarade kaevandamise korda jälgides selleks maavarade kaupa ülesehitatud varustuskindluse tagamist ehitusmaavaradega ja võimalikult keskkonnasõbraliku kaevandamise printsiipe Varustuskindlus näitab kui kauaks teeninduspiirkonnas maavara jätkub arvestades viie aasta keskmist kaevandamismahtu Koonga dolokivikarjääri mäeeraldis paikneb geoloogiliselt sellises piirkonnas kus tinglikult lõuna suunas avaneb Devoni ladestu Ehitusdolo ja ehituslubjakivi kuuluvad karbonaatsete kivimite hulka mis levivad Devoni ladestu all paiknevates Siluri ja Ordoviitsiumi ladestutes Sellises situatsioonis lasuvad lubja ja dolokivi piisavalt sügaval maapõues ja nende kaevandamine ei ole majanduslikult ega keskkonnakaitselistest aspektidest otstarbekas paksu maavara katendi tõttu Seepärast ei asugi taotletavast alast lõuna pool Pärnu ja Viljandi maakonnas dolo ega lubjakivi maardlaid ega ka vastavaid mäeeraldisi Seega ulatub taotletava mäeeraldise teeninduspiirkond lõuna ja kagu suunas kuni riigipiirini Sellest järeldub et teeninduspiirkonnas karjääri laiuskraadist lõunas teadaolevalt kaevandatavat kõrgemargilist ehituskivi ei levi Eelnevalt nimetatud teeninduspiirkonnas paiknevad samaväärse maavaraga Anelema dolokivikarjäär kus kaevandab aktsiaselts Reiden Dolomiit ja Anelema II dolokivikarjäär kus kaevandab OÜ NURME TEEDEEHITUS Mõlemad karjäärid paiknevad taotletava mäeeraldisega ligikaudu samal laiuskraadil Erinevate asjaolude ja põhjuste kokkulangemisel võib tekkida olukord kus Anelema dolokivimaardlas tuleb kaevandamine peatada Sellisel juhul on kõrgemargilise ehituskiviga ühtlane varustamine terves teeninduspiirkonnas häiritud ning maavara tuleb transportida ebamõistlikult kaugelt Selliseid juhtumeid on Pärnu maakonnas viimase viie aasta jooksul olnud enne Anelema II dolokivikarjääri avamist Uue maardla avamine tagab turul tõhusama konkurentsi ja ühtlustab piirkonna varustatust kõrgemargilise ehituskiviga Loa andja on analüüsinud taotletava mäeeraldise teeninduspiirkonnas sama maavara kaevandamiseks antud mäeeraldiste varu koosmõju varustuskindluse tagamisele

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142684&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ega otsuses nr 89 täiendavalt esitatud KMH aruande heakskiitmisega võrreldes uut teavet mis tingiks KMH aruande heakskiitmise tühistamise või uue KMH tegemise vajaduse 3 Koonga Vallavolikogu ei ole huvitatud uute dolokivikarjääride avamisest Koonga valla territooriumil Otsuses nr 89 on viidatud toimivatele Tarva Anelema ja Kurevere karjääridele mistõttu puudub Koonga Vallavolikogu hinnangul Koonga dolokivimaardlasse uue karjääri avamiseks ülekaalukas huvi mis kaaluks üles kohalikule kogukonnale põhjustatava ebamugavuse Taotletava maavaravaruga varustatust hindab ehitusmaavarade puhul põhjalikult loa andja loa andmise otsuses Praegusel juhul on loa andja leidnud et kaevandamisloa andmine Koonga dolokivimaardlas ehitusdolokivi kaevandamiseks on põhjendatud Vastavad põhjendused on toodud kaevandamisloa andmise otsuse eelnõus Otsuses nr 89 toodud põhjendused maavaravaruga varustatuse piisavuse kohta tuginevad puudulikele andmetele ja seega valedele järeldustele Tarva dolokivikarjääris ja Tarva II dolokivikarjääris kaevandatava ehitusdolokivi kvaliteet vastab keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetel madalamargilise ehituskivi nõuetele ja selle külmakindlusmark on vahemikus 15 kuni 25 ja survetugevusmark on 400 Koonga dolokivimaardla dolokivi vastab maardlate nimistu samade näitajate järgi kõrgemargilise ehituskivi nõuetele külmakindlusmark on 25 ning survetugevusmark on 1000 Kurevere maardla karjääridest kaevandatavat maavara ei kasutata Keskkonnaministeeriumile teadaolevalt suurel määral ehituskillustiku tootmiseks vaid toormena MgO ja SiO kontsentratsioonil põhinevates tehnoloogilistes protsessides Seega saab otsuses nr 89 viidatud karjääridest taotletava maavaravaruga veokauguse ja kasutusala poolest võrrelda üksnes Anelema maardlast kaevandatavat maavara Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõus hinnatud prognoosi järgi on kaevandamisloa andmine Koonga II dolokivikarjääri mäeeraldisele varustuskindluse aspektist lähtuvalt õigustatud 4 Esitatud väited kaevandamise vastuolu kohta Koonga valla arengukava ning planeeringutega on põhjendamata Otsuses nr 89 ei ole piisavalt selgitatud ja põhjendatud kuidas täpselt takistaks Koonga II dolokivikarjääris kaevandamine valla üldiste arengueesmärkide saavutamist Ei ole esitatud ühtegi sisulist argumenti mis põhjendaks kaevandamisloa andmisega mittenõustumist Kohaliku omavalitsuse otsuses on viidatud Koonga valla arengukavas toodud inimväärse elukeskkonna säilitamise arvestamise vajadusele Karjääride rajamisel ei ole see viide asjakohane Kaevandamine ja sellest tingitud keskkonnamõju on reguleeritud õigusaktidega vajalik on saada mitmeid keskkonnalubasid ning kaevandamistegevusele tehakse pidevat järelevalvet Peale maavara väljamist korrastatakse kaevandamisega rikutud ala lähtuvalt hüdrogeoloogilistest tingimustest veekoguks mis ilmestab maastikku ning loob uusi elupaiku Seega puudub vastuolu Koonga valla arengukavaga täielikult Lisaks sellele võeti Koonga valla arengukava aastani 2013 vastu enne kaevandamisloa andmisega nõustumist selle kehtivusaega pikendati 20 veebruaril 2014 a kuni aastani 2019 Seega ei ole Koonga valla arengukavaga seonduvalt midagi muutunud Ka vastuolu kehtivate planeeringutega ei saa olla põhjuseks kaevandamisloast keeldumiseks Kuivõrd planeeringute muutmine ei ole välistatud puudub ka objektiivne takistus kaevandamisloa andmiseks Riigikohtu halduskolleegium on 15 oktoobri 2013 a otsuse 3 3 1 35 13 punktis 19 märkinud et MaaPS 34 ei näe kaevandamisloa andmisest keeldumise alusena ette vastuolu planeeringuga Seetõttu on kolleegium seisukohal et kaevandamist välistav planeering ei muuda kaevandamisluba õigusvastaseks Kaevandamisluba ei anna reservatsioonideta õigust kaevandamiseks Kaevandamisluba ei asenda muid kaevandamiseks vajalikke haldusakte Juhul kui kaevandamine on vastuolus õigusaktidega tuleb vastuolu enne kaevandamistegevusega alustamist kõrvaldada Katastriüksuse Kungla mets 33404 002 0065 maa sihtotstarbeks on maatulundusmaa Kuid enne kaevandamise alustamist tuleks sihtotstarbeks määrata mäetööstusmaa Vabariigi Valitsuse 23 oktoobri 2008 a määruse nr 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord 6 punkt 11 Maakatastriseaduse 18 lõigete 2 ja 6 kohaselt saab see toimuda vaid üldplaneeringu või detailplaneeringuga Seega on vaja planeeringus toodud tingimusi muuta Selleks on vaja koostada uus planeering Üldplaneeringus toodud tingimusi on võimalik muuta uue üldplaneeringu koostamise ja kehtestamisega või üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga Detailplaneeringut on võimalik muuta vaid uue detailplaneeringu koostamise ja kehtestamisega Kuna maapõueseaduse 34 ei näe kaevandamisloa andmisest keeldumise alusena ette vastuolu planeeringuga ei ole see kaevandamisloa andmisest keeldumise aluseks Küll aga peab taotleja võimalike vastuoludega edaspidi arvestama Seda on loa andja taotlejale menetluse käigus selgitanud KMH aruandes on käsitletud mõju rohevõrgustiku toimimisele KMH aruande järgi avaldatakse mõju rohekoridoridele ja vähesel määral rohevõrgustiku tuumalale Kõige kitsamaks muutub rohekoridor idast läände kuid selle laiusest piisab ulukite liikumiseks Piiritletud rohekoridoridele lisaks on looduses veel täiendavat sobivat looduslikku maastikku loomade liikumiseks Seega jääb rohekoridor KMH aruande hinnangu järgi toimima Lähtuvalt ülalpool käsitletust ei anna Koonga Vallavolikogu 21 augusti 2014 a otsuses nr 89 toodud põhjendused õiguslikku alust Metsamaahalduse Aktsiaseltsile kaevandamisloa andmisest keelduda Koonga Vallavolikogu on otsuse nr 89 vastuvõtmisel lähtunud kohaliku kogukonna huvidest Ehitusmaavarade kasutamise riiklikus arengukavas 2011 2020 edaspidi arengukava toodud riigihuvi käsitlusest lähtuvalt on kaevandamisloa andmine praegusel juhul põhjendatud ja vajalik kuivõrd kõrgemargilise ehituskivi varustuskindlus taotletava mäeeraldise teeninduspiirkonnas pole tagatud rohkemaks kui kümneks aastaks Arengukavas käsitletakse riigi huvi järgmiselt Ehitusmaavaradest lähtudes on riigi huvi tagada tarbijate eelkõige riigi infrastruktuuri ehitusobjektide nõuetekohane ja majanduslikult optimaalne varustamine kvaliteetsete ehitusmaavaradega luua tingimused kaevandamise ja kasutamise tehnoloogia igakülgseks arenguks võttes tarvitusele kõik meetmed ehitusmaavarade ratsionaalseks kasutamiseks ning maavara ja keskkonna kaitsmiseks Arvestades kaevandamisloa saamiseks ja mäeeraldisel ettevalmistustöödeks ning kaevandamisega rikutud maa korrastamiseks kuluvat aega on kriitiliseks loetud olukord kui ehitusmaavara jätkub vähem kui kümneks aastaks Arengukavas esitatud meetmete abil rakendatakse eeskätt riigi huvist lähtuvalt ehitusmaavarade kaevandamise korda jälgides selleks maavarade kaupa ülesehitatud varustuskindluse tagamist ehitusmaavaradega ja võimalikult keskkonnasõbraliku kaevandamise printsiipe Varustuskindlus näitab kui kauaks teeninduspiirkonnas maavara jätkub arvestades viie aasta keskmist kaevandamismahtu Koonga II dolokivikarjääri mäeeraldis paikneb geoloogiliselt sellises piirkonnas kus tinglikult lõuna suunas avaneb Devoni ladestu Ehitusdolo ja ehituslubjakivi kuuluvad karbonaatsete kivimite hulka mis levivad Devoni ladestu all paiknevates Siluri ja Ordoviitsiumi ladestutes Sellises situatsioonis lasuvad lubja ja dolokivi piisavalt sügaval maapõues ja nende kaevandamine ei ole majanduslikult ega keskkonnakaitselistest aspektidest otstarbekas paksu maavara katendi tõttu Seepärast ei asugi taotletavast alast lõuna pool Pärnu ja Viljandi maakonnas dolo ega lubjakivi maardlaid ega ka vastavaid mäeeraldisi Seega ulatub taotletava mäeeraldise teeninduspiirkond lõuna ja kagu suunas kuni riigipiirini Sellest järeldub et teeninduspiirkonnas karjääri laiuskraadist lõunas teadaolevalt kaevandatavat kõrgemargilist ehituskivi ei levi Eelnevalt nimetatud teeninduspiirkonnas paiknevad samaväärse maavaraga Anelema dolokivikarjäär kus kaevandab aktsiaselts Reiden Dolomiit ja Anelema II dolokivikarjäär kus kaevandab OÜ NURME TEEDEEHITUS Mõlemad karjäärid paiknevad taotletava mäeeraldisega ligikaudu samal laiuskraadil Erinevate asjaolude ja põhjuste kokkulangemisel võib tekkida olukord kus Anelema dolokivimaardlas tuleb kaevandamine peatada Sellisel juhul on kõrgemargilise ehituskiviga ühtlane varustamine terves teeninduspiirkonnas häiritud ning maavara tuleb transportida ebamõistlikult kaugelt Selliseid juhtumeid on Pärnu maakonnas viimase viie aasta jooksul olnud enne Anelema II dolokivikarjääri avamist Uue maardla avamine tagab turul tõhusama konkurentsi ja ühtlustab piirkonna varustatust kõrgemargilise ehituskiviga Loa andja on analüüsinud taotletava mäeeraldise teeninduspiirkonnas sama maavara kaevandamiseks antud mäeeraldiste varu koosmõju varustuskindluse tagamisele Optimaalseks teeninduspiirkonnaks loetakse

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142685&fd=1&grupp=2&leht=1&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive