archive-ee.com » EE » E » EMTA.EE

Total: 405

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maksu- ja Tolliamet
  aluseks oleva maksunõude või ajal kui toimub saneerimismenetlus või võlgade ümberkujundamine menetluse algatamisest kuni kava kinnitamiseni Täpsem loetelu on toodud maksukorralduse seaduse s 119 L ähtudes heast haldustavast ja tuginedes Riigikohtu halduskolleegiumi otsusele ei arvesta maksuhaldur intresse ka olukordades kus maksumenetlus on veninud põhjustel mis on tingitud Eesti maksuhaldurist endast Selliste juhtudena võib välja tuua maksuhalduri tegevusetusest tulenevalt on tekkinud põhjendamatu viivitus kontrolltoimingute läbiviimisel maksuhalduril võtab maksustamise seisukohtade kujundamine tavapärasest enam aega ja menetluse jätkamine sõltub olemasolevate tõendite pinnalt tehtavatest täiendavatest otsustest Intressiarvestuse perioodi vähendades teeb maksuhaldur selle kohta otsuse Otsus edastatakse maksumaksjale eraldi haldusaktina koos maksuotsuse või vastutusotsusega Otsuses on märgitud periood millal menetlus oli põhjendamatult viivituses ning päevade arv mille võrra intressiarvestust vähendatakse Intressiarvestust ei peatata juhul kui maksumenetluses olulise info väljaselgitamiseks tuleb teha taotlus ELi teise liikmesriigi asutusele Vastavalt Euroopa Liidu maksualase halduskoostöö direktiivile võib taotluse saanud asutus vastata hiljemalt kuue kuu pärast arvates taotluse kättesaamise kuupäevast Samuti ei ole viivitus põhjustatud maksuhalduri tegevusetusest kui maksuhaldur edastab maksumaksjale või kolmandale isikule korralduse teabe ja või dokumentide esitamiseks Aega millal maksuhaldur ootab maksumenetluses tähendust omavat teavet ja või dokumente maksumaksjalt või kolmandalt isikult ei saa pidada maksuhalduri poolt põhjustatud maksumenetluse viivituseks Intressi mittearvestamisel on maksuhalduril kaalutlusõigus Intressiarvestuse perioodi vähendades teeb maksuhaldur selle kohta otsuse mis edastatakse maksumaksjale eraldi haldusaktina koos maksuotsuse või vastutusotsusega Otsuses on märgitud periood millal menetlus oli põhjendamatult viivituses ning päevade arv mille võrra intressiarvestust vähendatakse Juhindumiseks toome järgmised näited 1 Maksumenetlust läbi viiv ametnik lahkus ametist 1 jaanuaril 2014 Maksukontrolliga jätkas uus ametnik alates 15 veebruarist 2014 ning vahepealsel perioodil maksumenetluses kontrolltoiminguid läbi ei viidud Menetlus lõppes maksude määramisega 1 septembril 2014 Tulenevalt 45 päevasest maksumenetluse viivitusest vähendab maksuhaldur intresside arvestamise perioodi viivituses oldud päevade võrra 2 Maksuhaldur alustas maksukontrolli 1 aprillil 2014 Kõik maksumenetluses tähendust omavad tõendid olid maksuhalduri poolt kogutud 1 augustiks

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=37560 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Maksu- ja Tolliamet
  sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast välja arvatud juhul kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud Riiklike või elu või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga mis ületab 100 eurot Seega hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja kui isiku riiklike maksude s o maksukorralduse seaduse 3 lg 2 alusel tulumaksu sotsiaalmaksu maamaksu hasartmängumaksu käibemaksu tollimaksu aktsiiside raskeveokimaksu saldo koos intressiga on suurem kui 100 eurot ja maksuvõlg ei ole ajatatud või isiku kohalike maksude Maksu ja Tolliamet kuvab andmeid Tallinna müügimaksu ja reklaamimaksu kohta saldo koos intressiga on suurem kui 100 eurot ja maksuvõlg ei ole ajatatud või isiku sotsiaalkindlustusmaksete s o töötuskindlustus ja kogumispensioni makse saldo on suurem kui 0 eurot ja maksuvõlg ei ole ajatatud või isiku maksuvõlg on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud kuid ei ole tagatud Hankija ei sõlmi ja kõrvaldab hankemenetlusest isiku ka siis kui isikul on küll nõuded ajatatud kuid samas on tal tasumata jooksvad kohustused ja või ajatamisgraafikus sisalduvad nõuded tähtaegselt koos nõuetelt arvestatud intressiga summas enam kui eelpooltoodud piirsummad Sotsiaalkindlustusmaksetelt arvutatud intress ei ole kõrvaldamise aluseks sõltumata selle suurusest Kõigil hankijatel kes alustavad hanget riigihangete registris on võimalik registri kaudu teostada maksude ja maksete võlgnevuse puudumise päringut e maksuametisse e tolli ning tõendi saamiseks e posti teel Maksu ja Tolliameti poole pöörduda ei ole vajalik Päringut saab teostada riigihangete registri kodulehel Teabevahetuse lehelt valides Päringud välisregistritesse Registri kasutamise küsimustega pöörduge alati registri kasutajatoe poole e posti aadressil register riigihanked riik ee või telefonidel 611 3693 ja 611 3703 Tingituna hankija võimalusest kontrollida pakkuja

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=21589 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  teavitatakse teda sellest e posti või SMS i teel Maksuvõla tasumise korraldused mis on digitaalselt allkirjastatud on nähtavad e maksuametis e tollis rubriigi Teated alamenüüs Haldusaktid 1 9 Miks mulle tuli posti teel haldusakt mis on digitaalselt allkirjastatud Alates 2013 aastast hakkas maksuhaldur digitaalselt allkirjastama maksuvõla tasumise sunniraha hoiatuse ja sunniraha tasumise korraldusi Kui maksumaksjale ei olnud võimalik dokumenti e maksuameti e tolli kaudu kätte toimetada väljastatakse sama dokument posti teel kinnitusleheta Digitaalallkirja detailinfot on võimalik näha e maksuameti e tolli rubriigi Teated alamenüüs Haldusaktid 2 A restitud pangakontod 2 1 Miks on pangakontod arestitud Maksuhaldur on kohustatud sisse nõudma maksumaksja poolt tasumata maksuvõla selleks on maksuhalduril õigus anda isikule korraldus maksuvõla tasumiseks Kui maksumaksja ei ole maksuvõlga tasunud maksuhalduri poolt maksukorralduse seaduse 129 alusel maksuotsuses või vastutusotsuses määratud tähtaja jooksul alustab maksuhaldur võla sundkorras sissenõudmist sh on maksuhalduril õigus anda krediidiasutusele korraldus arestida maksumaksja pangakonto või kanda tema pangakontolt raha üle maksuhalduri pangakontole maksuvõla summa suuruses Maksuhaldur ei edasta isikule kelle pangakonto arestitakse eraldi teavitust pangakontode arestimise kohta 2 2 Kuidas saada arestitud konto lahti Pangakontod vabastatakse arestist kui 1 maksuvõlg on arestitud summas tasutud või 2 on kinnitatud maksuvõla tasumise ajatamise graafik Maksuhaldur teeb korralduse pangakonto aresti alt vabastada kolme tööpäeva jooksul arvates maksuvõla tasumisest 2 3 Kui ei ole võimalusi maksuvõla tasumiseks MTA ei saa arestitud pangakontosid avada enne kui maksuvõlg on tasutud või kui on kinnitatud maksuvõla tasumise ajatamise graafik Füüsilisel isikul on võimalik igakuiselt kasutada ühe kuupalga alammäära suurune summa mis on seadusega määratud 320 eurot MKS 131 lg 3 Kui isikul on ülalpeetavaid pereliikmeid tuleb sellest maksuhaldurit teavitad kes omakorda teavitab panka et suurendatakse isiku igakuist kasutatavat summat vastavalt ülalpeetavate arvule Arestitud pangakontolt saab kuupalga alammäära suurust summat välja võtta pangakontorist Kahjuks ei saa raha välja võtta rahaautomaadist pole võimalik teha internetipangas ülekandeid ega kaardiga ostude eest tasuda Arestitud pangakontolt saab teha ülekandeid Maksu ja Tolliametile ainult pangakontoris 3 M aksuvõla ajatamine 3 1 Kuidas ajatustaotlust täita ning kuhu viia saata Taotluse Taotluse võib esitada saata posti teel või e mailiga digiallkirjastatult vabas vormis või vastaval vormil lähimasse teenindusbüroosse Taotluses esitatakse põhjendus maksuvõla tekkimise ja tasumise ajatamise vajaduse kohta ning lisatakse soovitav maksuvõla tasumise ajakava perioodi pikkus igakuiste maksete suurust ja tasumise kuupäev Samuti põhjendatakse taotluses kas mille arvelt on maksukohustuslane suuteline taotletaval ajatamisperioodil maksegraafikut täitma ning ka muid jooksvaid kohustusi nt pangalaenu või liisingmakseid Maksumaksja peab arvestama et ajatamisperioodil graafikujärgsetele maksetele lisanduvad kuni põhivõla tasumiseni täiendavalt arvestatud intressid ning maksuvõla tasumise ajatamine ei vabasta maksumaksjat tema jooksvate maksukohustuste täitmisest Ametnikul on õigus nõuda maksuvõla tasumise ajatamise korral tagatist Üldjuhul ei nõuta tagatist füüsilistelt isikutelt kuni 6400 euro suuruste maksuvõlgade ning juriidilistelt isikutelt kuni 32 000 euro suuruste maksuvõlgade tasumise ajatamise taotluste rahuldamisel kui ajatamisgraafiku pikkus on kuni 12 kuud Füüsilistel isikutel kelle maksuvõlg kogusummas kuni 3200 eurot ning soovitav ajatamisperiood kuni 6 kuud on võimalik taotleda lihtsustatud korras maksuvõla tasumise ajatamist Maksuhaldur teeb maksuvõla tasumise ajatamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse 20 päeva jooksul taotluse saamisest arvates 3 2 Millised dokumendid

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=26535 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  rahuldatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul Kõrge riskiastmega nõuded analüüsime täiendavalt ning otsustame kontrolli vajaduse ja ulatuse üle Tagastame enammakstud käibemaksu maksukohustuslasele maksukorralduse seaduses edaspidi MKS ja käibemaksu seaduses edaspidi KMS sätestatud korras Summa mille tagasisaamiseks on isikul õigus tagastame 60 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates MKS 106 lg 2 Käibemaksu tagastusnõude kontrolli alustame nii kirjaliku teate kui korraldusega Olenevalt sellest mida maksukohustuslane oma käibedeklaratsioonil ja selle lisal deklareerib võime pöördumises paluda esitada tagastusnõude aluseks olev dokumentatsioon ja vajadusel vastata meie küsimustele Seoses maksukohustuslase kontrollimisega on meil õigus pikendada käibemaksu tagastamise tähtaega kuni 60 kalendripäeva võrra Seda juhul kui on piisav alus kahtlusteks et tagastusnõude rahuldamisel makstud summa tagasinõudmine võib osutuda võimatuks ja kui maksukohustuslasele kolmandale isikule välisriiki on tehtud korraldus teabe saamiseks Tagastusnõude täitmise tähtaega võime pikendada korraga kuni 30 kalendripäeva Kirjaliku motiveeritud otsuse tagastusnõude täitmise tähtaja pikendamise kohta teeme hiljemalt viis kalendripäeva enne tagastusnõude täitmise tähtaja lõppemist KMS 34 lg 2 ja lg 3 Juhul kui tuvastame maksukohustuslase tegevuses MKS i või maksuseaduste rikkumisi rikkumisega seoses oleme alustanud kriminaal või väärteomenetlust on meil õigus peatada tagastusnõude täitmine MKS 107 lg 1 Kui tagastusnõue ei ole piisavalt tõendatud võime kirjaliku motiveeritud otsusega pikendada tagastusnõude täitmise tähtaega määrates tagastusnõude esitajale

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=14654 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  või www estonianborder eu Piiripunktides ööpäevaringselt töötavate ametkondade kontaktandmed ja info kauba impordi piirangutest Nimetus Narva piiripunkt Maantee Peterburi tee 1 Narva 20308 Raudtee Vaksali 17 Narva 20308 Luhamaa piiripunkt Luhamaa Misso vald Võru maakond 65011 Koidula piiripunkt Koidula küla Värska vald Põlva maakond 64001 Tollipunkt Maantee tel 676 3850 676 3800 Raudtee tel 676 3691 676 3693 faks 676 3690 tel 676 4462 Maantee tel 676 4481 mob 5333 5292 Raudtee tel 676 4486 Politsei ja Piirivalveamet tel 333 1600 tel 786 1830 tel 786 1800 Veterinaar ja Toiduamet Maantee tel 356 6899 356 6896 mob 520 1204 faks 356 7692 356 6898 maantee narva vet agri ee Raudtee ei ole tel 786 6390 mob 520 1205 tel faks 786 6391 luhamaa vet agri ee Maantee ei ole Raudtee tel 799 7614 mob 5681 9447 faks 799 7658 koidula vet agri ee Põllumajandusamet tel faks 356 6894 pp narva pma agri ee tel 356 6894 mob 5336 3847 5309 6119 pp luhamaa pma agri ee Ei ole Ühendusevälise riigi lubatud taimede taimsete saaduste puu ja köögiviljade taimekaitsevahendite söötade ja väetiste sissevedu Eestisse Maantee lubatud kõik Raudtee teravili ja puit Lubatud kõik Ei ole lubatud Ühendusevälise riigi lubatud loomade loomsete

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=31147 (2016-02-16)
  Open archived version from archive