archive-ee.com » EE » E » EMTA.EE

Total: 405

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maksu- ja Tolliamet
  tubakatooted ühtse tollitariifistiku gruppi 24 kuuluvad tooted töötlemata tubakas tubakajäätmed sigarid manilla sigarid sigarillod ja sigaretid tubakast või tubaka aseainetest jne Kommertssõiduk veovahend mis oma laadilt on tootmisvahend või teenuskaubanduse vahend Erinõuded Teatud kaupade nagu lemmikloomad taimed ravimid relvad jms impordile võivad olla kehtestatud piirangud sh nõue importimisel esitada teatud dokumendid Kui ettenähtud dokumenti ei esitata siis import ei ole lubatud Lisateavet keeldude ja piirangute kohta saate Maksu ja Tolliameti veebilehelt tolliinfo telefonil 880 0814 ning teenindusbüroodest ja tollipunktidest Maksuvabastust ei kohaldata alkoholi tubaka ja tubakatoodete kommertssõidukite ja ameti või erialaga tegelemiseks vajalikele esemetele välja arvatud kaasaskantavad vahendid tarbekunstiga ja humanitaarteadustega tegelemiseks Tingimused maksuvabastuse kohaldamiseks 1 Maksuvabastust kohaldatakse üksnes isikute suhtes kelle alaline elukoht on olnud väljaspool ühendust katkematult vähemalt 12 kuud Toll võib siiski teha esimese lõigu reeglist erandi tingimusel et asjaomasel isikul on olnud kindel kavatsus elada väljaspool ühendust katkematult vähemalt 12 kuud Näiteks oli ümberasujal kavatsus seoses tööleasumisega jääda ühendusevälisesse riiki vähemalt 12 kuuks kuid tööandja lõpetas töölepingu ennetähtaegselt Elamist ühendusevälises riigis aga samuti elama asumist ühendusse tuleb tollile tõendada esitades asjakohased dokumendid nt elamisluba tööluba üürileping ühendusevälise riigi registreerimiskaart Politsei ja Piirivalveameti kodakondsus ja migratsiooniosakonnale esitatud passi taotlemise teatis Tollil on õigus nõuda selgitusi esitatud dokumentide kohta 2 Isiklikud asjad millele kohaldatakse maksuvabastust peavad üldjuhul olema olnud ümberasuja kasutuses tema endises alalises elukohas vähemalt kuus kuud enne kuupäeva millal tema alaline elukoht lakkab olemast kolmandas riigis Toll võib vajadusel nõuda asjade omamist ja kasutuses olemist tõendavaid dokumente ostuarved garantiitalongid saatelehed jms 3 Isiklikud asjad on ette nähtud samal eesmärgil kasutamiseks ümberasuja uues alalises elukohas st kasutuseesmärk ei tohi importimisel muutuda 4 Üldjuhul saab ümberasuja isiklikke asju maksuvabalt importida kaheteistkümne kuu jooksul alates kuupäevast millal ta asus elama ühendusse Nimetatud tähtaja jooksul võivad isiklikud asjad saabuda mitme eraldi saadetisena 5 12 kuu jooksul alates tollimaksuvabalt imporditud asjade vabasse ringlusse lubamisest ei tohi neid tasuta ega tasu eest kasutada anda kasutada tagatisena ega võõrandada ilma tollile ette teatamata Enne ülalnimetatud tähtaja lõppemist maksuvabalt vabasse ringlusse lubatud asjade tasuta või tasu eest kasutada andmisel tagatisena kasutamisel või võõrandamisel tuleb asjaomaselt kaubalt tasuda vastavad impordimaksud määra alusel mis kehtib sellise tasuta või tasu eest kasutada andmise tagatisena kasutamise või võõrandamise kuupäeval vastavalt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele 6 Ümberasuja võib maksuvabalt imporditud asjadega teha enne 12 kuulist tähtaega punktis 5 nimetatud toiminguid kui on teavitanud sellest tolli ja tasunud vastavad impordimaksud 7 Ümberasuja võib oma isiklikud asjad saata ühendusse kuni kuus kuud enne tegelikku ümberasumist Sellisel juhul tuleb isikul esitada tollile kirjalik kohustus elama asumise kohta kuue kuu jooksul ja tagatis tekkida võiva tollivõla ulatuses Tagatise suuruseks on üldjuhul imporditollimaksude ja käibemaksu summa mis oleks tulnud tasuda kui maksusoodustust ei oleks kohaldatud Tagatis tagastatakse kui asjaomane isik on kuue kuu jooksul asunud alaliselt elama ühendusse esitanud tollile vajalikud dokumendid on esitatud ning kaubad vastavad maksuvabastuse saamise tingimustele 8 Kui ümberasuja lahkub ametialaste kohustuste tõttu kolmandast riigist kus oli tema alaline elukoht asumata samal ajal alaliselt elama ühendusse kuid kavatsusega teha seda hiljem võib toll kohaldada isiklike asjade suhtes maksuvabastust

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=34237 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Maksu- ja Tolliamet
  lähedastele Juhul kui riigis ei ole Eesti saatkonda või aukonsulit on lähedastel võimalik pöörduda lähimasse Euroopa Liidu liikmesriigi esindusse Teise liikmesriigi välisesindus abistab pöördujat oma riigi kodanikega võrdsetel alustel Konsulaarametniku kohuseks on abistada omakseid põrmu transportimisel asukohariigist Eestisse mis muuhulgas hõlmab vajalike dokumentide väljastamist urni või kirstu pitseerimist Välisesindus ei kanna põrmu tuhastamise ega transpordiga seonduvaid kulusid Surnukeha sisaldavad kirstud ja surnu tuhka sisaldavad urnid samuti nendega kaasas olevad lilled

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=34238 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  nõuete arvestus Maksuvõlgadest Maksukalender Kontroll Toll Kütuse käitlemine Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Ärikliendile FIE le FIE ja äriregister Suurenda Vähenda Prindi leht FIE ja äriregister 01 04 2011 FIE äriregistrisse kandmine Kõik füüsilisest isikust ettevõtjad FIE d peavad enne tegevuse alustamist taotlema enda kandmist äriregistrisse Sama põhimõte kehtib ka vabakutselistele loovisikutele Maksu ja Tolliameti poolt peetavas maksukohustuslaste registris FIE sid enam ei registreerita

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=28691 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  Metsainfo Keskkonnatasud Kohtu ja prokuratuuri nõuete arvestus Maksuvõlgadest Maksukalender Kontroll Toll Kütuse käitlemine Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Ärikliendile FIE le FIE ABC Suurenda Vähenda Prindi leht I ETTEVÕTLUSE ALUSTAMINE JA ÜLEVAADE FIE KOHUSTUSTEST II FIE MAKSUKALENDER 2015 III FIE MAKSUKOHUSTUSED IV FIE MAKSUKOHUSTUSED TÖÖANDJANA V ETTEVÕTLUSE TULUD JA KULUD VI FIE JA KÄIBEMAKS VII FIE JA PAKENDIAKTSIIS VIII FIE JA RAAMATUPIDAMINE IX ISIKLIK

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=4495 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  alates 1 jaanuarist 2015 enam PRIA poolt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstavatele toetustele tulumaksuvabastust Seega kui toetust saab füüsiline isik kes ei tegele ettevõtlusega siis PRIA peab toetuselt kinni tulumaksu ning deklareerib väljamakse ja sellelt kinnipeetud tulumaksu maksudeklaratsiooni vormil TSD Maksu ja Tolliamet kannab deklareeritud andmed residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni eeltäidetud andmed Kui toetust saab füüsilisest isikust ettevõtja FIE seoses oma ettevõtlusega siis FIE võtab saadud toetuse arvesse oma ettevõtluse tuludes deklareerib residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormil E ning FIE saab tulust sh saadud toetusest tehtud kulud maha arvata Pindalapõhiste toetuste puhul saab maksustamisel lähtuda sellest kas maatükk millele toetust taotletakse on ettevõtluses kasutuses Kui toetust saadakse vastavalt loomade arvule saab lähtuda sellest kas loomi kasvatatakse toodangu nt piim liha vill nahad jm müügist saadava tulu eesmärgil Ettevõtlustulust ei ole lubatud maha arvata kulusid mis on tehtud tulumaksuga mittemaksustatavate toetuste arvel Toetuse saamisel varasema perioodi andmete alusel omab tähtsust kas ettevõtlustulust on maha arvatud kulusid mis olid vajalikud toetuse eesmärkide täitmisel näiteks saagikoristuse kulud Kui selliseid kulusid on ettevõtlustulust maha arvatud tuleb toetus ettevõtlustuludes kajastada ka siis kui toetuse saamise aastal enam ettevõtlusega ei tegeleta Põllumajandussaaduste ja toodete eksporditoetuste järelkontroll Alates 1 maist 2004 teostatakse Maksu ja Tolliametis eksporditoetuse saajate järelkontrolli Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames makstakse ettevõtetele teatud tingimustel põllumajandussaaduste ja toodete eksportimisel kolmandatesse riikidesse taotluste esitamisel toetusi Toimingute rahastamine toimub Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti PRIA kaudu Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele EL nr 1306 2013 kontrollivad liikmesriikide ametkonnad toetusi saavate ettevõtete raamatupidamisandmete ja dokumentide vastavust ekspordil toetuse taotluses esitatud andmetele Esialgse kontrolli toetuse taotluste üle viivad läbi PRIA vastavad üksused Maksete teostamise järgselt järgmise aasta 1 juulist järgmise aasta 30 juunini teostatakse ka raamatupidamisdokumentide järelkontrolli Järelkontrolli koordineerivaks üksuseks on PRIA järelkontrolli osakond Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ELÜPS 105 kohaselt teostab riiklikku

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=27393 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  ettevõtlustulu 10 000 eurot Sotsiaalmaksu suurus arvutatakse maksustatavalt tulult välja 33 lise maksumääraga 10 000 x 33 3 300 eurot mis võrdub ettevõtlustulust mahaarvatud sotsiaalmaksukuluga 13 300 10 000 3 300 Sotsiaalmaks koosneb aasta kestel tasumisele kuuluvatest avansilistest maksetest ja järgmise aasta 3 oktoobriks tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluvast maksusummast Juurdemaksmisele kuuluv sotsiaalmaks saadakse kui kohustuslike avansiliste maksete summa lahutatakse sotsiaalmaksu aasta summast Oletades et eelnevas näites oli FIE avansiliste maksete kohustus 2015 aastal 1405 80 eurot siis jääb 2016 aasta 3 oktoobriks juurdemaksmisele 1894 20 eurot 3 300 1405 80 mille kohta maksuhaldur saadab FIE le maksuteate 2016 aasta augustis need FIE d kes täidavad tuludeklaratsiooni e maksuametis e tollis näevad sotsiaalmaksu arvutuskäiku veebikeskkonnas kohe pärast tuludeklaratsiooni sisestamist Tasub tähele panna et aasta kestel tasumisele kuuluvate avansiliste maksete kohta maksuteadet ei väljastata kuna see kohustus tuleneb otseselt seadusest Maksumaksjal on võimalus oma sotsiaalmaksu avansiliste maksete summat teada saada e maksuametist e tollist või Maksu ja Tolliameti teenindusbüroost Makstes 2015 aastal palgatöötajale töötasu 10 000 eurot tasus tööandja lisaks sellele 3 300 eurot sotsiaalmaksu ning tööandja kulud palgale ja sotsiaalmaksule kokku on 13 300 eurot Seega tööandja maksukoormus palgalt võetavate maksude puhul on sama mis FIE maksukoormus ettevõtlustulult võetavate maksude puhul Eelnevas näites arvutatakse sotsiaalmaksu tegelikult saadud tulult ja sotsiaalmaksu suurust ei mõjuta sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestamiseks kehtestatud tegurid tööandja sotsiaalmaks registris oleku kuude arv pensionäri staatus jne Ettevõtlustulult peavad sotsiaalmaksu maksma kõik tulu saanud FIE d Tihti arvavad ettevõtlusega tegelevad pensionärid ekslikult et nad ei pea ettevõtlustulult sotsiaalmaksu maksma Tegelikult on pensionärid vabastatud vaid avansiliste maksete tasumisest ja sotsiaalmaksu miinimumkohustuse nõudest ettevõtlustulu puudumisel Kui pensionär saab maksustamisperioodil ettevõtlustulu peab ettevõtlustulult maksma ka sotsiaalmaksu Veidi keerulisemaks muutub sotsiaalmaksu arvestus juhul kui ettevõtlusest saadud aasta netotulu jääb alla 12 kordse sotsiaalmaksu kuumäära ehk 2015 aastal alla 4260 euro 355 x 12 Sellisel juhul tekib üldiselt sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse tasumise nõue mis on kehtestatud FIE sotsiaalkindlustatuse säilimiseks SMS i 2 lg 5 8 SMS i 2 lg 5 sätestab et üldreeglina on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu aastas vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära 12 kordselt summalt 2015 aasta sotsiaalmaksu kuumääraks oli 355 eurot ja sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 1405 80 eurot 355 x 12 x 33 2015 aasta kestel äriregistrisse kantud või registrist kustutatud või äriregistrile tegevuse peatamisest või ajutise hooajalise tegevuse algus ja lõppkuupäeva teatanud või pensionäriks saanud ettevõtja sotsiaalmaksu miinimumkohustust arvutatakse SMS i 2 lg 6 ja 8 kohaselt proportsionaalselt FIE na registreeritud kuude arvuga või pensioni saajaks saamisele eelnenud kuude arvuga Lisaks sellele vähendatakse FIE sotsiaalmaksu miinimumkohustust tööandja riigi või kohaliku omavalitsuse poolt aasta jooksul tema eest makstud sotsiaalmaksu võrra SMS i 2 lg 7 Tööandja või riigi kohaliku omavalitsuse poolt SMS 6 alusel arvestatud sotsiaalmaks on vastava isiku eest 2015 jaanuari kuni detsembri maksudeklaratsioonide TSD ja ESD sotsiaalmaksu andmete kogusumma Sellest tulenevalt saame sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse valemi Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 355 x 2015 aastal FIE registris oldud kuude arv FIE na registreeritud ajavahemikul pensionärina oldud kuude arv x 33 aasta jooksul tööandja riigi linna või valla poolt makstud sotsiaalmaks Näide Juhtum kus sotsiaalmaks

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=27096 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  DETSEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine FIE tulumaksu avansilise makse tasumine KOHUSTUSLIK JUHUL KUI Tähtpäev FIE on tööandjaks ja teeb väljamakseid teisele füüsilisele isikule Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete deklaratsiooni vormi TSD koos vastava lisaga esitamine deklareeritud maksude ja maksete ülekandmine Maksu ja Tolliameti pangakontole Väljamakse tegemisele järgneva kuu 10 kuupäev FIE töötajate registreerimine töötamise registris Hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks 2015 aastal tehtud väljamaksete kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi TSM TM MR väljastamine isiku nõudmisel 1 veebruar Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 esitamine Tõendi töötaja eest täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade kohta vorm TPS väljastamine isiku nõudmisel 1 detsember FIE maksab sotsiaalmaksu abikaasa eest Abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine vormil ESD Maksustamisperioodile kuu järgneva kuu 10 kuupäev FIE on käibemaksukohustuslane Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine Iga kuu 20 kuupäev FIE on käibemaksukohustuslane ja müüb kaupu või osutab teatud teenuseid Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslastele Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine Iga kuu 20 kuupäev FIE on raskeveoki omanik Raskeveokimaksu tasumine 15 jaanuar 15 aprill 15 juuli 17 oktoober FIE on maaomanik Maamaksu tasumine 31 märts 3 oktoober FIE on pakendiettevõtja Pakendiaktsiisi tasumine 15 jaanuar 15 aprill 15 juuli 17 oktoober Märkused Kui makse tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale loetakse makse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev tööpäev FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma ettevõtluse esimesel aastal kui ühe kvartali maksu suurus ei ületa 64 eurot pärast seda kui FIE on äriregistrist kustutatud kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena ning kui ettevõtlus on peatatud Vastava tõendi annab FIE isiku nõudmisel juhul kui ta on teinud isikule tulu ja sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid Esitab juhul kui ta on tööandjana oma töötajatele välja maksnud hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses Kuni 64 euro suurune maamaks tasutakse 31

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=38200 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  on see juhuslik tulu muid makse sellega ei kaasne Deklareerida tuleb sõitude või autojuhi teenuse eest saadud summa millest kulusid nt Uberi või Taxify teenustasu kütus autoremont rehvid jne maha arvata ei saa Autojuhtidele kes tegelevad teenuse osutamisega püsivalt tulu saamiseks on see ettevõtlustulu ning nad peavad end registreerima äriregistris füüsilisest isikust ettevõtjaks või asutama osaühingu Füüsilisest isikust ettevõtjad FIE võivad ettevõtlustulust maha arvata ettevõtlusega seotud kulud ning kasumilt peavad nad maksma tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud FIE ka kohustusliku kogumispensioni makset Käibemaksukohustuslasest FIE peab maksma käibemaksu Käibedeklaratsioon vorm KMD tuleb Maksu ja Tolliametile esitada igakuiselt FIE ei saa endale dividende maksta ning ta ei pea esitama majandusaasta aruannet äriregistrile Ettevõtlustulu tuleb deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E Tuludeklaratsioon sealhulgas vorm E tuleb esitada kord aastas koos isiku muude tulude ja mahaarvamistega järgneva aasta 31 märtsiks FIE maksuarvestus on kassapõhine mis tähendab et tulud ja kulud tuleb näidata selle aasta maksuarvestuses millal raha liigub Kui FIE soovib näiteks suurema investeeringu tegemiseks raha koguda siis võib ta kasutada maksukohustuse edasilükkamiseks erikontot FIE d peavad arvestama ka võimalike avansiliste maksete tasumise kohustusega FIE maksukohustuste kohta leiate üksikasjalikumat infot juhendist FIE ABC Osaühingu OÜ vormis ettevõtlusega tegelemisel peab arvesse võtma et autojuhi teenuse osutamine on isiku aktiivne tegevus ning palgatulult tuleb maksta tööjõumaksud tulumaks sotsiaalmaks töötuskindlustusmakse ning kohustusliku kogumispensioni makse kui isik on liitunud kohustusliku kogumispensioni süsteemiga OÜ omanik võib lisaks palgale saada omanikutuluna dividende Dividendilt tuleb maksta ainult tulumaksu OÜ esindaja peab maksustatavate väljamaksete tegemisel esitama igakuiselt Maksu ja Tolliametile maksudeklaratsiooni TSD tulu ja sotsiaalmaksu kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon ning kord aastas äriregistrile majandusaasta aruande Käibemaksukohustus tekib kui OÜ maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 16 000 eurot ning selle määra täitumisel peab OÜ esindaja esitama Maksu ja Tolliametile avalduse käibemaksuregistrisse kandmiseks Käibedeklaratsioon vorm KMD tuleb Maksu ja Tolliametile

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=37704 (2016-02-16)
  Open archived version from archive