archive-ee.com » EE » E » EMTA.EE

Total: 405

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maksu- ja Tolliamet
  olla aluseks et mitte tunnistada maksuvõla sissenõudmine lootusetuks Maksuhaldur ei saa kustutada isiku maksuvõlga kui see ei ole põhjendatud kuna siis kannataks õiguskuulekus ja seeläbi ka maksude laekumine Maksuvõla kustutamise taotluses tuleb selgitada miks isik ei ole suuteline võlga tasuma millistest asjaoludest tulenevalt ei ole isik maksuvõla täieliku tasumise korral suuteline ennast ega ülalpeetavaid üleval pidama ning millisel moel võib ta sattuda suurtesse majanduslikesse raskustesse Taotlusele lisatakse järgmised selgitused ja tõendid selgitused perekonnaseisu ja ülalpeetavate kohta kuu keskmiste tulude ja kulude prognoos 12 kuu kohta sh prognoositavad sissetulekud regulaarsed kulutused toidule majapidamisele ravimitele tõendid elatusvahendite saamise kohta pangakontode väljavõtted viimase 12 kuu kohta tõendid taotluse esitamisele eelneva 12 kuu jooksul saadud toetuste kohta nimekiri omandis või valduses oleva vara kinnis ja vallasvara väärtpaberid osakud jms sh abikaasade ühisvara kohta andmed kolmandate isikute ees võetud rahaliste kohustuste kohta sh laenud ja liisingud andmed varaliste õiguste kohta tõendid tuvastatud töövõimetuse kohta Tulude ja kulude arvestuse näidisvormi leiate siit Maksuvõla sissenõudmise ebaõiglus Maksuhaldur võib maksukohustuslase põhjendatud kirjalikul taotlusel kustutada tema maksuvõla kui maksuvõla sissenõudmine on ebaõiglane maksukohustuslasest mitteolenevate asjaolude sh vääramatu jõu tõttu Maksuvõla kustutamine sissenõudmise ebaõigluse tõttu on võimalik ka siis kui isik on võimeline maksuvõlga tasuma kuid see seaks isiku teiste maksukohustuslastega võrreldes ebavõrdsesse olukorda Sellisteks juhtumiteks võivad olla näiteks tulumaksu tasumine tulult mida isik pole saanud kui isik peab tasuma maksu vahetuse teel saadud varalt mille turuhind on suur kuid vara hävib või turuhind langeb kui isik saab tulu muu riigi rahas selles riigis asuvale pangaarvele ja raha devalveeritakse Isikul tuleb taotluses selgitada ja tõendada milles seisneb maksustamisel toimunud ebaõiglus Taotlusele lisatakse järgmised selgitused ja tõendid asjaolud mis seavad isiku konkreetses situatsioonis teiste maksukohustuslastega võrreldes ebavõrdsesse olukorda kui need asjaolud ei tulene seaduses teiste sarnaste maksukohustuslaste kohta sätestatust tõendid ja selgitused mille kohaselt antud asjaolude tekkimine ei sõltunud taotleja tahtest

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=31117 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Maksu- ja Tolliamet
  Hasartmängu mängimise piirangu seadmine Maksud ja ühiskond Eraelulise teabe kaitse Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Erakliendile Maksuvõlgadest Vastutus äriühingu võlgade eest Suurenda Vähenda Prindi leht Vastutusotsus Vastutuskohustus on maksuõigussuhtest tulenev kohustuse liik mille korral laieneb kolmanda isikuna käsitletavale äriühingu seaduslikule esindajale tegevjuhile või vara valitsejale vastutusotsuse adressaat kohustus tasuda äriühingu maksuvõlg Tegemist on aktsessoorse kohustusega ehk nimetatu eeldab äriühingu maksuvõla kehtivust Riigikohtu halduskolleegiumi lahend nr 3 3 1 75 09 Vastutusmenetlus on üks maksuvõla sissenõudmise alaliik ning tegemist ei ole maksu määramisega Vastutusmenetluse käigus teostatakse kolmanda isiku vastutuse aluseks olevate asjaolude analüüs mille võimalikuks lõppresultaadiks on vastutusotsuse koostamine kohustatud uuele subjektile või vastutusmenetluse lõpetamine seoses aluste puudumisega Maksukorralduse seaduse 96 lg st 1 40 lg st 1 ja 8 lg st 1 tuleneb et juhatuse liikme vastutuse eeldused temalt maksuvõla sissenõudmisel on järgmised juhatuse liige on tahtlikult või raskest hooletusest rikkunud oma kohustusi rikutud on kohustust tagada maksukorralduse seadusest ja maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegne ja täielik täitmine kohustuse rikkumise tõttu on tekkinud maksuvõlg Vaata lisaks seonduvat seadusandlust Maksukorralduse seaduse 8 40 96 Võlaõigusseadus 65 104 Viited kohtulahenditele http www nc ee id 11 tekst RK 3 3 1 41 05 http

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=34498 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  on vaja teada pärandaja isikukoodi Kui see võimalus puudub kontakteeruge täiendava info saamiseks meiega üldinfo numbril või e posti aadressil Kui pärandajal on maksuvõlg mida pean tegema Pärijal on kohustus tasuda pärandaja maksuvõlg Ülekande tegemiseks vajalik kontonumber ja viitenumber on leitavad meie kodulehelt Viitenumbri otsimisel tuleb märkida pärandaja isikukood Kui on kahtlus et pärandvarast ei piisa maksuvõla tasumiseks Tõendamaks et pärandvarast ei piisa pärija kõigi kohustuste täitmiseks tuleb läbi viia pärandvara inventuur Inventuuri tegemiseks tuleb pöörduda notari poole kas kohe pärandi vastuvõtmisel siis kui pärimismenetlus algatati või kolme kuu jooksul pärast seda kui pärija sai teada või oleks pidanud teada saama et pärandvarast ei piisa pärandaja võlausaldajate nõuete tasumiseks Kui pärandvara inventuuri tulemusel selgub et tõepoolest varast ei piisa päritud nõuete tasumiseks ja ei olda nõus tasuma kõiki nõudeid enda vara arvelt siis tuleb esitada viivitamatult avaldus pärandvara pankroti väljakuulutamiseks Pärandvara pankrotiavaldus tuleb esitada vastavalt sellele maakohtule kuhu oli pärandaja rahvastiku registri andmetel sisse registreeritud Täiendav info ja kontaktid on leitavad Eesti kohtute veebisaidilt Kui kuulutatakse välja pärandvara pankrot või pankrotimenetlus lõpetatakse raugemise tõttu siis ei ole pärija kohustatud tasuma võlgasid oma raha arvelt Kui on tõendatud et pärandvarast ei piisa maksuvõla tasumiseks Maksuvõla mahakandmiseks selles osas mille tasumiseks pärandvarast

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=35919 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  maksuametisse e tolli teavitatakse teda sellest e posti või SMS i teel Maksuvõla tasumise korraldused mis on digitaalselt allkirjastatud on nähtavad e maksuametis e tollis rubriigi Teated alamenüüs Haldusaktid 1 9 Miks mulle tuli posti teel haldusakt mis on digitaalselt allkirjastatud Alates 2013 aastast hakkas maksuhaldur digitaalselt allkirjastama maksuvõla tasumise sunniraha hoiatuse ja sunniraha tasumise korraldusi Kui maksumaksjale ei olnud võimalik dokumenti e maksuameti e tolli kaudu kätte toimetada väljastatakse sama dokument posti teel kinnitusleheta Digitaalallkirja detailinfot on võimalik näha e maksuameti e tolli rubriigi Teated alamenüüs Haldusaktid 2 A restitud pangakontod 2 1 Miks on pangakontod arestitud Maksuhaldur on kohustatud sisse nõudma maksumaksja poolt tasumata maksuvõla selleks on maksuhalduril õigus anda isikule korraldus maksuvõla tasumiseks Kui maksumaksja ei ole maksuvõlga tasunud maksuhalduri poolt maksukorralduse seaduse 129 alusel maksuotsuses või vastutusotsuses määratud tähtaja jooksul alustab maksuhaldur võla sundkorras sissenõudmist sh on maksuhalduril õigus anda krediidiasutusele korraldus arestida maksumaksja pangakonto või kanda tema pangakontolt raha üle maksuhalduri pangakontole maksuvõla summa suuruses Maksuhaldur ei edasta isikule kelle pangakonto arestitakse eraldi teavitust pangakontode arestimise kohta 2 2 Kuidas saada arestitud konto lahti Pangakontod vabastatakse arestist kui 1 maksuvõlg on arestitud summas tasutud või 2 on kinnitatud maksuvõla tasumise ajatamise graafik Maksuhaldur teeb korralduse pangakonto aresti alt vabastada kolme tööpäeva jooksul arvates maksuvõla tasumisest 2 3 Kui ei ole võimalusi maksuvõla tasumiseks MTA ei saa arestitud pangakontosid avada enne kui maksuvõlg on tasutud või kui on kinnitatud maksuvõla tasumise ajatamise graafik Füüsilisel isikul on võimalik igakuiselt kasutada ühe kuupalga alammäära suurune summa mis on seadusega määratud 320 eurot MKS 131 lg 3 Kui isikul on ülalpeetavaid pereliikmeid tuleb sellest maksuhaldurit teavitad kes omakorda teavitab panka et suurendatakse isiku igakuist kasutatavat summat vastavalt ülalpeetavate arvule Arestitud pangakontolt saab kuupalga alammäära suurust summat välja võtta pangakontorist Kahjuks ei saa raha välja võtta rahaautomaadist pole võimalik teha internetipangas ülekandeid ega kaardiga ostude eest tasuda Arestitud pangakontolt saab teha ülekandeid Maksu ja Tolliametile ainult pangakontoris 3 M aksuvõla ajatamine 3 1 Kuidas ajatustaotlust täita ning kuhu viia saata Taotluse Taotluse võib esitada saata posti teel või e mailiga digiallkirjastatult vabas vormis või vastaval vormil lähimasse teenindusbüroosse Taotluses esitatakse põhjendus maksuvõla tekkimise ja tasumise ajatamise vajaduse kohta ning lisatakse soovitav maksuvõla tasumise ajakava perioodi pikkus igakuiste maksete suurust ja tasumise kuupäev Samuti põhjendatakse taotluses kas mille arvelt on maksukohustuslane suuteline taotletaval ajatamisperioodil maksegraafikut täitma ning ka muid jooksvaid kohustusi nt pangalaenu või liisingmakseid Maksumaksja peab arvestama et ajatamisperioodil graafikujärgsetele maksetele lisanduvad kuni põhivõla tasumiseni täiendavalt arvestatud intressid ning maksuvõla tasumise ajatamine ei vabasta maksumaksjat tema jooksvate maksukohustuste täitmisest Ametnikul on õigus nõuda maksuvõla tasumise ajatamise korral tagatist Üldjuhul ei nõuta tagatist füüsilistelt isikutelt kuni 6400 euro suuruste maksuvõlgade ning juriidilistelt isikutelt kuni 32 000 euro suuruste maksuvõlgade tasumise ajatamise taotluste rahuldamisel kui ajatamisgraafiku pikkus on kuni 12 kuud Füüsilistel isikutel kelle maksuvõlg kogusummas kuni 3200 eurot ning soovitav ajatamisperiood kuni 6 kuud on võimalik taotleda lihtsustatud korras maksuvõla tasumise ajatamist Maksuhaldur teeb maksuvõla tasumise ajatamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse 20 päeva jooksul taotluse saamisest arvates 3

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=14578 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Üldinfo Pangakontod ja viitenumbrid Maksu ja Tolliameti kontonumbrid Suurenda Vähenda Prindi leht Maksu ja Tolliameti kontonumbrid SEB PANK EE351010052031000004 SWEDBANK EE522200221013264447 SWEDBANK EE502200221014193355 NORDEA PANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003 Pangasisese ülekande korral SEB Pangast Swedbankist Nordea Pangast või Danske Bankist jõuab informatsioon laekumise kohta pangalt Maksu ja Tolliametile üldjuhul kuni 20 minuti jooksul Juhul kui teostate makset teisest pangast v a SEB Pangast Swedbankist Nordea

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=14391 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Teatud kaupade või isiklike asjade näiteks ravimid tulirelvad jne puhul on nii Eestisse sissetoomisel kui väljaviimisel kehtestatud erinõuded ning teatud kaupade sissetoomine on keelatud Alkoholi tubakatoodete ja mootorikütuse lubatud kogused Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud teisest liikmesriigist Eestisse tulles ühe päeva jooksul esmakordsel Eestisse saabumisel oma pagasis kaasa tuua maksuvabalt tubakatooteid alkoholi ja mootorikütust isiklikuks kasutamiseks üldjuhul järgnevalt toodud kogustes Tubakatooteid 800 sigaretti 400 sigarillot 200 sigarit 1 kg suitsetamistubakat ja kümme pakki käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet tingimusel et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi Keelatud suitsuvabad tubakatooted on närimistubakas nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi Alkoholi kuni 90 liitrit veini mille hulgas võib olla kuni 60 liitrit vahuveini kuni 110 liitrit õlut kuni 10 liitrit kangeid alkohoolseid jooke alkoholisisaldus üle 22 20 liitrit muid eelnevalt nimetamata alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega alla 22 Mootorikütust Mootorsõidukiga Eestisse saabumisel on lubatud maksuvabalt kütust kaasa tuua mitteärilisel eesmärgil mootorsõiduki sh veemootorsõiduki standardses kütusepaagis ja vajadusel lisaks kütusekanistris Erinõuded Teatud reisijaga kaasas olevatele või reisija pagasis sisalduvatele kaupadele on Eestist väljaviimiseks või Eestisse sissetoomiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue Tutvuge kindlasti erinõuetega enne reisile asumist Ravimid Lemmikloomad Tulirelvad ja

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=34061 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  kui reisija ei ole Eestist väljumisel deklareerinud aktsiisikauba olemasolu ja selle kogust Tubakatooted Vähemalt 18 aastasel reisijal kes saabub Eestisse maanteed pidi jalgsi või mootorsõidukiga on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel saabumisel tuua koos temaga liikuvas pagasis tubakatooteid järgmistes kogustes 40 sigaretti või 100 sigarillot või 50 sigarit või 50 grammi suitsetamistubakat sh vesipiibu tubakas üks pakk käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet tingimusel et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi Keelatud suitsuvabad tubakatooted on närimistubakas nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi NB Tärniga märgitud koguseid on lubatud ka kombineerida arvestusega et iga kogus on 100 ja kokku saab tuua 100 Kombineeritud näide 20 sigaretti 50 40 sigaretist ja lisaks 25 sigarit 50 50 sigarist Reisija Eestisse saabumisel kalendrikuu jooksul kolmandal korral v a suitsuvaba tubakatoote puhul võib Maksu ja Tolliamet kohaldada täiendavat aktsiisivabastust juhul kui reisija tõendab et tubakatoodete toomine on juhuslikku laadi Alkohol Vähemalt 18 aastasel reisijal kes saabub Eestisse maanteed pidi jalgsi või mootorsõidukiga on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordsel Eestisse saabumisel tuua koos temaga liikuvas pagasis alkoholi järgmistes kogustes veini kuni 4 liitrit v a vahuveini liköörveini õlut kuni 16 liitrit lisaks 2 liitrit alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega kuni 22 sh vahuveini liköörveini või 1 liiter kanget alkohoolset jooki alkoholisisaldusega üle 22 NB Tärniga märgitud koguseid on lubatud ka kombineerida arvestusega et iga kogus on 100 ja kokku saab tuua 100 Kombineeritud näide 1 5 l kuni 22 list jooki 75 2 liitrist ja lisaks 0 25 l üle 22 list jooki 25 1 liitrist Reisija teistkordsel Eestisse saabumisel sama kalendrikuu jooksul võib Maksu ja Tolliamet kohaldada täiendavat aktsiisivabastust juhul kui reisija tõendab et alkoholi toomine on juhuslikku laadi NB Reisijatele kes saabuvad õhusõiduki rongi ja laevaga ei rakendata alkoholi ja tubakatoodete aktsiisivabastuse piiriületuste sageduse piirangut Mootorikütus Mootorsõidukiga sh veemootorsõidukiga

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=34062 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  välisesse ehk kolmandasse riiki tutvuge selle riigi tollieeskirjadega Teatud kaupade või isiklike asjade näiteks ravimid kultuuriväärtused jne väljaviimisele on kehtestatud erinõuded ning mõnede kaupade väljaviimine on keelatud Kui väljaviidavale kaubale või isiklikele asjadele on kehtestatud erinõuded siis tuleb see kaup tollis deklareerida Tax free kolmanda riigi reisijale Reisijad väljastpoolt Euroopa Liitu võivad osta kaupa Euroopa Liidus olevatest tax free poodidest käibemaksutagastusega Käibemaksutagastusega müük tähendab seda et müügi hetkel lisatakse kauba hinnale käibemaks kuid hiljem see tagastatakse ostjale Käibemaksutagastus hakkab kehtima kui ühe päeva minimaalne ostusumma ühes kaupluses koos käibemaksuga ületab 38 35 eurot Sellisel juhul antakse tax free poest kaasa ostu tõendav dokument mille isik peab Euroopa Liidust lahkudes kinnituse saamiseks tollile esitama Ostjal tuleb kaup avamata pakendis Euroopa Liidust välja toimetada hiljemalt kauba ostmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuks Tolli nõudmisel peab reisija esitama avamistunnusteta pakendatud kauba tollikontrolliks Informatsiooni käibemaksu tagastamise kohtadest piiril saab tax free müügiga tegelevast kaubandusettevõttest Euroopa Liidu isik saab samalaadseid käibemaksutagastusega oste teha analoogsetel tingimustel kolmandates riikides kus kaubale lisatud käibemaks tagastatakse ostjale riigist lahkudes Vaadake lisaks Tax free kviitungi alusel kauba väljatoimetamine Erinõuded Teatud reisijaga kaasas olevatele või reisija pagasis sisalduvatele kaupadele on Eestist väljaviimiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue Tutvuge kindlasti erinõuetega

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=34063 (2016-02-16)
  Open archived version from archive