archive-ee.com » EE » E » EKA.EE

Total: 539

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  tundi enesetäiendamist kutse uuendamisele eelnenud aastal vähemalt kolme kliendi nõusolek avaldada tema andmed koos konsulteerimise teemaga Konsultandi IV kutsetaseme uuendaja peab kutsekomisjonile esitama kutsekvalifikatsiooni uuendamise taotluse Taotluste esitamine on jooksev Dokumendid tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile eka at eka dot ee otsuse kutse uuendamise või mitteuuendamise kohta teeb kutsekomisjon 15 päeva jooksul peale avalduse laekumist kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäev teatatakse kutse uuendajale 3 päeva peale avalduse laekumist kutse uuendamise tasu

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=11978 (2015-10-17)
  Open archived version from archive


 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  vanemkonsultant Eeldused kutse taotlemiseks a vähemalt 7 aastane tõestatud konsultanditöö kogemus b vähemalt 100 päeva 8h tõestatud aktiivset klientide teenindamist viimasel taotlemisele eelnenud aastal vormil tundide arv aastas c teadmiste ja oskuste testi läbimine vähemalt 80 tulemusega d vähemalt viie kliendi nõusolek avaldada tema andmed koos konsulteerimise teemaga d lubadus pidada kinni konsultantide eetikakoodeksist Vanemkonsultandi kutse taotleja peab kutsekomisjonile esitama järgmised dokumendid a vormikohane avaldus koos lubadusega kinni pidada konsultantide eetikakoodeksist lisa 1 b isikut tõendava dokumendi koopia pass ID kaart juhiluba c haridust ja varem omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumendi koopia d d täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia d e vormikohane CV lisa 2 f tööalase tegevuse kirjeldus lisa 3 Taotluste esitamine on jooksev Otsuse hindamise ja kutse andmise tähtaegade kohta teeb kutsekomisjon alati peale seda kui on laekunud vähemalt viis taotlust Dokumendid tuleb saata elektroonselt aadressile eka at eka dot ee c kui on laekunud viis taotlust siis teeb kutsekomisjon otsuse taotleja hindamisele lubamise või mittelubamise kohta d kutse andmise tasu 610 eurot tuleb kanda Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni arveldusarvele SEB Pank a a 10220044076019 enne kandidaadi kutsestandardi nõuetele vastavust tõendava hindamisprotseduuri algust Kutsekomisjoni otsusest hindamisele lubamise või mittelubamise kohta koos hindamisprotseduuri ajalise toimumisega teavitatakse taotlejaid otsuse tegemise päeval Kutsekvalifikatsiooni

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=11969 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  Konsultandi kutse taotleja peab kutsekomisjonile hiljemalt 27 02 2012 esitama järgmised dokumendid a vormikohane avaldus koos lubadusega kinni pidada konsultantide eetikakoodeksist lisa 1 b isikut tõendava dokumendi koopia pass ID kaart juhiluba c haridust ja varem omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumendi koopia d d täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia d e vormikohane CV lisa 2 Dokumendid tuleb saata elektroonselt aadressile eka at eka dot ee a 05 03 2012 teeb kutsekomisjon

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=11967 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  nõuda täiendavaid dokumente väljavõte tööraamatust jms f kutse andmise tasu maksmist tõendav dokument või selle koopia 2 4 Avaldus koos nõutavate dokumentidega tuleb taotlejal esitada EKA poolt määratud ajavahemikus 2 5 Esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab taotleja EKA võib teha järelpärimisi dokumente väljastanutele 2 6 Vajalike dokumentide olemasolu ja vormikohasust kontrollitakse nende vastuvõtmisel 2 7 Üksikasjade täpsustamiseks on EKA l õigus nõuda täiendavaid andmeid 2 8 Puudulikult täidetud ja või puuduvate dokumentide korral annab EKA taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt võib EKA jätta avalduse läbi vaatamata Sellel juhul taotlejale tagastatakse kutse andmise tasust 50 ja 50 jääb EKA kulude katteks 2 9 EKA le esitatud dokumentide koopiaid ei tagastata 2 10 Kutsekomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi 1 kuu jooksul pärast esitamise lõpptähtaega hindab nende alusel taotleja sobivust taotletavale kutsekvalifikatsiooni tasemele ning langetab ühe alljärgnevatest otsustest a taotleja lubatakse hindamisele b taotlejat ei lubata hindamisele 2 11 Eitavad vastused peavad olema põhjendatud 2 12 EKA teeb otsuse igal üksikjuhul eraldi 2 13 Taotleja avalduses sisalduvad andmed salvestatakse EKA andmebaasi 2 14 EKA informeerib kutsekomisjoni otsusest hindamisele lubamise kohta teatisega 1 kuu enne hindamise toimumist 2 15 Kutse andmise tasu üldjuhul ei tagastata 3 KUTSEKVALIFIKATSIOONI TÕENDAMINE JA ANDMINE 3 1 Kutsestandardite alusel määratakse kindlaks taotleja hariduse töökogemuse ja teadmiste ning oskuste nõuded millele kutsekvalifikatsiooni taotlejad peavad vastama 3 2 Kutsekvalifikatsiooni tõendamisel teostatakse vastavalt hindamiskomisjoni otsusele a dokumentide alusel oskuste ja teadmiste kontrolli kui on piisav alus olla veendunud kandidaadi vastavusele ja või b intervjuu kandidaadiga ja või c intervjuu kandidaadi klientidega ja või d 2 3 olemasoleva kliendi või EKA poolt organiseeritud kliendi konsultatsiooniolukorra vaatlus hindaja poolt 3 3 Hindamine toimub etappide kaupa ja kui ühes etapis ei saa positiivset tulemust siis kandidaat järgmisse etappi ei jõua 3 4 Hindamisel kasutatavad tõendamise vormid valib kutsekomisjon olenevalt kandidaadi kogemustest

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10643 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  tööd määrata eksamikomisjoni esimehed ning teostada nende tegevuse üle järelevalvet 4 teha ettepanekuid EKA le lepingute sõlmimiseks kutse ja eksamikomisjoni liikmetega 5 teha otsuseid konsultatsioonivaldkonna koolituste tunnustamise osas 6 teha otsuseid kutse andmise ja kutsetunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise osas 7 kinnitada konsultandi kutsekvalifikatsiooni andmiseks kutseeksami küsimused 8 lahendada eksamikomisjonide tegevuse kohta laekunud vaideid 9 välja töötada ja esitada EKA le kinnitamiseks konsultandi kutse andmisega seotud kulude eelarve ning kutse ja eksamikomisjoni liikmete tasustamise alused 2 4 Kutsekomisjon vastutab konsultandi kutsekvalifikatsioonide andmise vastavuse eest kehtivatele seadusandlikele aktidele ja kutsestandarditele 2 5 Kutsekomisjon vastutab selle eest et eksamikomisjoni liikmeteks määratakse pädevad inimesed hindama kutsekvalifikatsiooni taotlejate vastavust kutsestandardi nõuetele 2 6 Kutsekomisjon tagab kõigile soovijatele kutsekvalifikatsiooni andmisel esitatavate nõuetega seotud teabe võrdse ja õigeaegse kättesaadavuse 2 7 Kutsekomisjon tagab kutsekvalifikatsiooni andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse 2 8 Kutse ja eksamikomisjoni liikmetel on õigus saada oma töö eest tasu 3 KUTSEKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS 3 1 Kutsekomisjoni moodustab EKA kui konsultandi kutsekvalifikatsioone andev organ 3 2 Kutsekomisjon moodustatakse kutseomistamise protsessist huvitatud organisatsioonide tööandjate töötajate kutse ja erialaliitude ja koolitajate esindajatest järgmiselt Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni juhatuse liige Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni tavaliige Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Kutsekoda Väljapaistev tegevkonsultant kes ei ole EKA liige Eesti Kaubandus Tööstuskoda Väljapaistev koolitaja kes ei ole EKA liige 3 3 Kutsekomisjon moodustatakse vähemalt viieliikmelisena 3 4 Kutsekomisjoni liikmed määratakse kolmeks aastaks 3 5 Kui kutsekomisjonil on põhjendatud pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta esitab kutsekomisjoni esimees kirjaliku põhjendatud taotluse EKA le kõnealuse kutsekomisjoni liikme tagasi kutsumiseks ja uue määramiseks 3 6 Kutsekomisjoni liige peab olema erapooletu konsultatsioonivaldkonda tundev inimene 3 7 Kutsekomisjoni liige peab üksikasjaliselt tundma Kutseseadust konsultandi kutsestandardit ja konsultandi kutse andmise korda 4 KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD 4 1 Kutsekomisjoni töövorm on koosolek 4 2 Kutsekomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja esimehe asetäitja 4 3 Kutsekomisjoni koosoleku

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10641 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  Ettevõtjale Kindel infokanal konsultantide pädevuse ja usaldusväärsuse kohta Ettevõtja saab edastada pakkumiskutseid ühtsesse süsteemi Ettevõtjal on kindlus et EKA liikmed järgivad eetikakoodeksit Konsultandile Liikmelisus lisab usaldusväärsust kuna EKA liikmel on kohustus järgida eetikakoodeksit ja head tava EKA liikmeteni jõuavad paljud hanked ja pakkumiskutsed varem kui muude allikate kaudu Mõned pakkumiskutsed tehakse ainult EKA liikmetele ka rahvusvahelised Pidev informeeritus uute meetodite ja võimaluste osas Regulaarne omavaheline infovahetus Koostöövõrgustik mis võimaldab kiiresti

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • EKA
  a unified system The enterprise has sureness that the members of EKA follow the moral codex For the consultant Being a member increases reliability as all EKA members are obligated to follow the moral codex and decent custom Several tenders are available for the EKA members earlier than through other sources Some tenders are only directed to the EKA members including international ones Steady information about new methods and possibilities

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10521 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • EKA
  88 546 FocusIT OÜ Mai Palm 51 57 575 627 4181 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Marge Tooming Pullisaar 50 45 322 Margus Alviste 56 229 988 Margus Alviste Meistriklass Marina Kaas 50 21 484 ManNet Partners Baltics OÜ Marko Rillo 50 40 260 5MPC OÜ Mirjam Kodi 56 915 675 ManNet Partners Baltics OÜ Peeter Puskai 50 33 028 Invicta Peeter Võrk 50 19 595 671 8188 PW Partners Pille Mai Mandre 50 76 766 Viis Vaala OÜ Raivo Pavlov 50 24 767 Brando Consulting OÜ Reet Laja 51 82 818 660 7879 Naiskoolituse Keskus Ruth Kaja Pekk 51 33 323 Siiri Einaste 50 23 907 Majanduskoolituse OÜ Toomas Undusk 50 11 159 Eesti Hotellikool OÜ Tõnu Hein 50 94 004 Heiväl Consulting Urmas Karileet 50 86 110 OÜ Integre Ülo Vooglaid 56 669 122 483 3410 Tartu Ülikooli Õigusinstituut Ülle Pihlak 50 21 357 EBS Corporative members Company Mob Phone 372 Phone 372 E mail Advisio OÜ 735 2952 info at advisio dot ee BDA Consulting OÜ 627 4414 info at bda dot ee Cumulus Consulting OÜ 52 97 984 info at cumulus dot ee EA Innovitas OÜ 50 65 434 eik at eainnovitas dot ee Elfos Grup OÜ 51 49 259 elfos at hot dot ee EMA Partners Baltics 56 45 4628 665 1802 d dot eichhorn at ema partners dot com Gravitas Consult OÜ 51 57 724 silja dot lehtpuu at gravitas dot ee Innopolis Konsultatsioonid AS 730 6616 info at innopolis dot ee Integre OÜ 50 86 110 urmas at integre dot ee Invent Baltics OÜ 51 71 781 670 2102 info at invent dot ee PW Partners 50 19 595 671 8188 pw at pwp dot ee Suport MTÜ 51 62 086 suport at neti dot ee Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus 683 8102 peeter

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10525 (2015-10-17)
  Open archived version from archive •